3.2 Producció

3.2.1 La resta del capítol assumeix que en la majoria dels casos els fitxers d'àudio i els de metadades seran creats i gestionats separadament. En aquest cas la producció de metadades involucrarà aspectes logístics com el moviment eficient d'informació, materials i serveis a través d'una xarxa pròpia. Tanmateix, un recull de petites dimensions o un arxiu en les primeres fases de desenvolupament potser podrà trobar avantatges a incrustar metadades en fitxers BWF per completar un subgrup del conjunt de metadades referits més endavant. Si s'actua amb cura i amb el necessari coneixement dels estàndards i esquemes discutits en aquest capítol, aquesta aproximació és sostenible i plenament migrable cap a un sistema completament implementat com el descrit més avall. Encara que la decisió entre incrustar totes de les metadades o una part en les capçaleres dels fitxers BWF o bé gestionar-ne només una part separadament queda en mans dels responsables dels arxius, aquest article detallarà la proposta de creació i gestió separada. (Vegeu també el Capítol 7, sobre “Opcions a petita escala per a sistemes d'emmagatzematge digital”).
  
3.2.2 Fins fa poc els productors d'informació sobre els enregistraments s'enquadraven o bé en equips de catalogació, o bé en equips tècnics, i era poc habitual que els rèdits convergissin. Les interrelacions que propicia el treball en xarxa han difuminat aquestes demarcacions històriques. No cal dir que l'encarnació de la logística en fluxos de treball operatiu necessita la implicació de persones que comparteixin les tasques i connectivitat dels entorns en xarxa. La producció de metadades implica, doncs, una estreta col·laboració entre enginyers i tècnics de so, experts en tecnologies de la informació (Information Technology, IT) i especialistes en la matèria. Requereix també una gestió atenta i un enfocament clar i adequat per a assegurar que els fluxos de treball són sostenibles i adaptables a la ràpida evolució de les tecnologies i aplicacions associades amb la producció de metadades.

3.2.3 Les metadades són com els interessos: creixen amb el temps. Si es creen metadades exhaustives i consistents serà possible utilitzar aquest valor afegit en un gran nombre de formes per a donar resposta a noves demandes plantejades per nous usuaris, noves versions o mineria de dades.
No obstant això, tant els recursos com els aspectes tècnics i intel·lectuals de disseny implicats en el desenvolupament i gestió de metadades no són precisament trivials. Els gestors de metadades han de preveure, entre altres, els aspectes clau següents:

3.2.3.1 Identificar quin esquema de metadades s’hauria aplicar per a satisfer les necessitats de l'equip de producció, el dipòsit mateix i els seus usuaris.

3.2.3.2 Decidir quins aspectes de les metadades són essencials per a potenciar la seva utilitat i el nivell de granularitat necessari per a cada tipus de metadades. Atès que les metadades es produeixen pensant en el llarg termini, sempre hi haurà el compromís entre els costos de desenvolupament i gestió associats a les necessitats presents i els requisits futurs, anticipats a la demanda.

3.2.3.3 Assegurar que s'apliquen les versions més actualitzades dels esquemes de metadades.

3.2.3.4 La interoperabilitat és un factor clau: en l'era digital, cap arxiu no és una illa. Per a facilitar la correcta transmissió de contingut a un altre arxiu o a una altra agència hi ha d'haver una estructura i una sintaxi compartides. Aquest és el principi motor dels estàndards METS i BWF.

3.2.4 Qualsevol entorn en xarxa amb responsabilitat compartida en la gestió dels arxius de dades porta associat un cert grau de complexitat. Aquesta complexitat es torna insostenible si continuem aferrats a vells esquemes de treball hereus dels primers temps de la informàtica aplicada a la biblioteconomia i l'arxivística —temps anteriors, en tot cas, a la World Wide Web i al llenguatge XML. Tal com ho explicava Richard Feynman en relació amb la seva pròpia disciplina, la física, «no pots esperar que els vells dissenys funcionin en noves circumstàncies». Cal un nou marc general i una correcta avaluació dels canvis culturals. Això permetrà l'evolució d'infraestructures de metadades viables aplicades a arxius audiovisuals.

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                    CAP. 3