3.5 Disseny. Grups d'elements

3.5.1 El pas següent en el disseny d'un sistema de metadades consisteix a establir categories o conjunts d'elements. Es descriuen habitualment tres categories o conjunts de metadades:

3.5.1.1 Metadades descriptives, útils per al descobriment i identificació d'un objecte

3.5.1.2 Metadades estructurals, útils a l'usuari final per a visualitzar i navegar per un objecte en particular. Comporten informació sobre l'organització interna d'un objecte, com per exemple la seqüència prevista d'esdeveniments i relacions amb altres objectes, com imatges o transcripcions d'entrevistes.

3.5.1.3 Metadades administratives, dipositàries de la informació de gestió de l'objecte (com per exemple, els espais de noms que autoritzen les metadades mateixes), dates de creació o modificació de l'objecte, metadades tècniques (com els formats vàlids del contingut, la durada, la freqüència de mostreig, etc.) o informació de drets i llicències. Aquesta categoria inclou, per tant, dades essencials per a la preservació de l'objecte digital.

3.5.2 Aquestes tres categories (descriptiva, estructural i administrativa), han de ser presents amb independència de l'operació que es realitzi, encara que hi puguin haver diferents subcategories en qualsevol fitxer o instanciació. Així, quan les metadades admeten informació de preservació —"informació que permet i documenta el procés de preservació digital", segons PREMIS— aquestes metadades seran riques en informació sobre la procedència de l'objecte, la seva autenticitat i les accions a què hagi estat sotmès. Si les metadades, d'altra banda, permeten la recerca i el descobriment de dades, llavors totes o una part  de les metadades de preservació seran útils per a l'usuari final (com a garants, alhora, d'autenticitat). En qualsevol cas, resulta més important elaborar i emfatitzar les metadades descriptives, estructurals i administratives pel que fa a llicències i proveir maneres per a transformar i fer accessibles metadades no formatades mitjançant el desenvolupament d'eines intuïtives per a l'usuari final, capaces de disposar fàcilment les metadades per als processos de collita (harvesting) o interacció entre usuaris en xarxa. No hi ha dubte que si un objecte no es pot trobar tampoc es podrà preservar, ni s’hi podrà accedir, ni es podrà escoltar: com més inclusives i completes siguin les metadades, molt millor.

3.5.3 Cadascuna d'aquestes tres categories de metadades es pot compilar per separat: les metadades administratives/tècniques, com a subproducte del procés de digitalització massiva; les metadades descriptives, com el llegat exportat des d'una base de dades anterior, i finalment les metadades de drets, com el resultat de contractes d'autorització d'ús o llicències. No obstant això, els resultats de totes aquestes compilacions han de ser recopilats i mantinguts en una sola instància o objecte de metadades, o en un conjunt de fitxers de metadades vinculats mitjançant les declaracions apropiades en relació amb la preservació. És essencial relacionar aquests fitxers o "peces" de metadades mitjançant un esquema o DTD (Document Type Definition, definició de tipus de document). En cas contrari, les metadades seguiran essent un "blob"10, una acumulació de dades comprensible per als humans però inintel·ligible per a les màquines.

 


10  Terme anglès que es refereix a qualsevol objecte indefinit o sense forma. (n. dels t.)

 

____________________________

<--anterior     Sumari    següent-->

                    CAP. 3