3.8 Metadades estructurals. METS

3.8.1 Les dades multimèdia basades en una seqüència temporal sovint resulten molt complexes. Un enregistrament de camp, per exemple, pot consistir en una seqüència d'esdeveniments (cançons, danses, rituals) acompanyats per imatges i notes de camp. Una entrevista d'història oral de certa durada distribuïda entre diversos fitxers WAV pot anar acompanyada de fotografies dels participants en l'entrevista i de transcripcions escrites o anàlisis lingüístiques. Les metadades estructurals proveeixen un inventari de tots els fitxers rellevants a més d'informació sobre relacions externes i internes, incloent-hi preferències en la seqüenciació de la informació (com per exemple, els actes i escenes d'un enregistrament operístic). L'estàndard METS (Metadata Encoding and Transmission Standard, actualment en la seva versió 1.9), amb les seves seccions de mapa estructural (structMap) i d'agrupació de fitxers (fileGrp) està demostrant àmpliament la seva capacitat en contextos audiovisuals (vegeu la figura 3).

 

                                                                 

Fig 3: components d'una instància METS i un possible conjunt de relacions entre ells

 

3.8.2 Els components o seccions d'una instància METS són:

3.8.2.1 Una capçalera descriu l'objecte METS, amb informació, per exemple, sobre qui, quan i per què va ser creat l'objecte. La informació de capçalera fa possible la correcta gestió del fitxer METS.

3.8.2.2 La secció de metadades descriptives conté informació sobre el recurs d'informació que representa l'objecte digital, amb la intenció de facilitar el descobriment d'aquest objecte.

3.8.2.3 El mapa estructural, representat per les fulls individuals i detalls, encarregat d'ordenar en una jerarquia consultable els fitxers digitals que componen l'objecte.

3.8.2.4 La secció de fitxers de contingut que declara quins fitxers digitals constitueixen l'objecte. Els fitxers poden estar incrustats en el mateix objecte o únicament referenciats.

3.8.2.5 La secció de metadades administratives que conté informació sobre els fitxers digitals declarats en la secció de fitxers de contingut. Aquesta secció es subdivideix en:

3.8.2.5.1 metadades tècniques que especifiquen les característiques tècniques del fitxer

3.8.2.5.2 metadades d'origen que especifiquen la font de la captura (per exemple, una captura directa o una transparència de 4x5 reformatada)

3.8.2.5.3 metadades de procedènciadigital que especifiquen els canvis que el fitxer ha patit des de la seva concepció

3.8.2.5.4 metadades de drets que especifiquen les condicions legals d'accés a l'objecte digital.

3.2.8.6 Les seccions de metadades tècniques, metadades d'origen i metadades de procedència digital aporten la informació corresponent a la preservació digital.

3.2.8.7 Cal esmentar l'última de les seccions d'una instància METS, la secció de comportament, no plasmada en la figura 3 i que associa fitxers executables amb l'objecte METS. Per exemple, un objecte METS pot comptar amb una certa peça de codi per a provocar l'accés (o visionat), i la secció de comportament faria referència precisament a aquest codi.

3.8.3 Pot passar que les metadades estructurals necessitin representar objectes professionals addicionals:

3.8.3.1 informació d'usuari (autenticació)

3.8.3.2 drets i llicències (com cal emprar o es pot emprar un objecte digital)

3.8.3.3 polítiques (com realitza l'arxiu la selecció d'objectes)

3.8.3.4 serveis (drets d'autor i autoritzacions)

3.8.3.5 organitzacions (col·laboracions, parts interessades, fonts de finançament)

3.8.4 Aquests objectes addicionals es poden representar per fitxers referenciats a adreces específiques o URL (Uniform Resource Locators). Les metadades es poden acompanyar d'anotacions aclaridores per a usuaris humans.

____________________________

<--anterior     Sumari    següent-->

                    CAP. 3