5.5.3 Neteja i restauració dels suports

5.5.3.1 Les cintes magnètiques digitals són similars en material i construcció a altres cintes magnètiques, i pateixen problemes físics i químics similars. Les cintes digitals aconsegueixen altes densitats de dades per mitjà de l'ús de cintes primes, pistes magnètiques menors i reduccions incrementals en la grandària dels dominis magnètics destinats a l’enregistrament i la reproducció. En conseqüència, fins i tot danys o contaminacions menors poden tenir impactes importants sobre la possibilitat de recuperar el senyal. Tota degradació de la cinta, dany o contaminació apareixerà com un augment d’errors. Les tècniques de restauració i els potencials problemes són similars per a totes les cintes magnètiques, però com que la base, l’aglutinant i els materials magnètics es troben en constant evolució, qualsevol procés de restauració s’ha de provar i aprovar per al suport en qüestió.

5.5.3.2 Hi ha màquines de neteja comercials disponibles per a cintes magnètiques de bobina oberta i per a la majoria de cintes de vídeo emprades com a portadores de senyal d'àudio digital. Aquestes màquines son eficaces per a cintes amb un nivell moderat de contaminació. Pot ser recomanable netejar amb aspiració o a mà les cintes amb nivells més alts de contaminació o més fràgils, però es requereix cura per a no danyar les cintes més delicades o mecanismes complexos de casset. Qualsevol procés de neteja té el potencial de causar dany i s'ha d'aplicar amb la necessària precaució.

5.5.3.3 Les plantilles de guia poden ajudar en la manipulació de les cintes i carcasses de casset, i es troben al mercat per a alguns formats. Un taller mecànic moderadament ben equipat pot fabricar plantilles fetes a mida per a altres formats.

5.5.3.4 Les cintes digitals amb aglutinant d’uretà de polièster poden patir d'hidròlisi, com també les cintes magnètiques analògiques. Qualsevol rejoveniment d’una cinta magnètica digital requereix un procés estrictament controlat, i només s'ha d'intentar en una cambra ambiental dissenyada especialment o en un forn de buit26 (vegeu la secció 5.4.3, «Neteja i restauració del suport»”). Això pot ser encara més crític amb els enregistraments digitals, ja que sovint s'han fet en cintes de base més prima, allotjades en mecanismes complexos de casset.

5.5.3.5 El deteriorament de les cintes magnètiques es pot minimitzar amb les condicions d'emmagatzematge adequades. Les normes per a l’emmagatzematge de cintes magnètiques digitals a llarg termini són generalment més estrictes que per a les cintes analògiques, a causa de la seva major fragilitat i susceptibilitat de pèrdua de dades com a conseqüència de danys o contaminació relativament menors. Les temperatures o humitats superiors a les recomanades acceleraran el deteriorament químic. Les variacions cícliques de temperatura i humitat donaran lloc a expansions i contraccions de la cinta i poden danyar la base de la cinta. La pols o altres contaminants poden arribar a la superfície de la cinta i poden comportar una pèrdua de dades i possibles danys físics durant la reproducció.

5.5.3.6 Després de les mesures de neteja o reparació, o abans de la reproducció, pot ser aconsellable mesurar els errors digitals de la cinta magnètica. L'organització de les dades i el tipus de correcció d'errors varien segons el format de la cinta. Per a al DAT, per exemple, el procés de correcció d'errors utilitza dos codis Reed-Solomon disposats en un sistema de codificació encreuada, C2 en horitzontal i C1 en vertical. A més a més, cada bloc de dades té un valor assignat, conegut com a byte de paritat. El recompte d’errors de paritat de bloc es coneix com a errors de comprovació de redundància cíclica (CRC) o, de vegades, com a relació d'errors de bloc. El subcodi de les cintes DAT (Digital Audio Tape) també és propens a errors. La mesura d’errors ha d'incloure, com a mínim:

5.5.3.6.1 Errors C2 i C1

5.5.3.6.2 CRC o freqüència d'error de bloc

5.5.3.6.3 Ràfega d'errors (derivada dels errors C1)

5.5.3.6.4 Correcció SUBC1

5.5.3.7 Si alguna d’aquestes mesures d’error revela errors de mostreig i retenció (en anglès sample and hold), d’interpolació o de silenciació, caldrà netejar la cinta i comprovar-ne el recorregut. Si després de la neteja i la reparació se superen encara els llindars tolerables d’un o més dels nivells d'error, es recomana consultar la secció 5.6.3 Selecció de la millor còpia.

5.5.3.8 Hi ha molt pocs aparells de mesura d’errors per a cassets digitals o altres suports magnètics. Qualsevol transferència, però, hauria d'incloure la mesura d’errors generats en el xip de correcció d'errors de l’equip reproductor i caldria incloure aquesta informació en les metadades del fitxer d'àudio resultant.

 


26 Els  forns de buit redueixen la pressió de l'aire a la cambra del forn  per a controlar millor el contingut d’humitat.

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.5