5.6.8 Problemes amb Super Àudio CD (SACD)

5.6.8.1 El format SACD està basat en la tecnologia Direct Stream Digital (DSD, flux digital directe), una tècnica de mostreig d’un sol bit a 2,8 MHz de freqüència que no és directament compatible amb el format PCM lineal. Actualment hi ha opcions limitades per a la ingestió d'aquest tipus de senyal en un sistema d'emmagatzematge d'àudio digital, ja que la majoria de reproductors SACD no subministren ni un flux de bits de sortida SACD ni un senyal PCM d'alta qualitat derivat d’aquest flux. Sony té la seva pròpia interfície firewire I-Link, i alguns altres fabricants han comercialitzat interfícies especials que accepten SACD en el seu format nadiu, però no hi ha cap norma àmpliament acceptada d'interfície digital per a aquest format. Hi ha indicis que, tot i que s’ha promès un protocol estàndard obert adequat per a la transmissió de dades SACD a través de IEEE 1394 FireWire, mai no serà realitat29.

5.6.8.2 Les estacions de treball desenvolupades per a manipular SACD tenen capacitats d'entrada, sortida i processament de senyals DSD30 (http://www.merging.com/). Cal assenyalar que fins i tot els processos bàsics, com per exemple un ajustament del guany per als fluxos de dades en format DSD o SACD, requereixen un enfocament computacional completament diferent, i per tant uns algoritmes molt diferents dels del PCM. En conseqüència, la restauració i l'ús d'àudio codificat en aquests formats és limitat si no és que es converteixen prèviament a PCM.

 


29  Recentment han sortit al mercat diversos aparells amb sortida directa DSD a través de diverses interfícies (IEE 1394, bus SDIF 2/3, Super Mac CAT 5, etc.) (n. dels t.)

30  Vegeu la tecnologia DXD (Digital eXtreme Definition). (n. dels t.)

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.6