5.7.3 Selecció dels dispositius d’enregistrament

5.7.3.1 La decisió d'utilitzar un dispositiu d’enregistrament o un altre depèn de molts factors. Convé considerar una sèrie de qüestions tècniques comunes a tots els enregistraments de camp i que es poden agrupar en tres àrees: compatibilitat arxivística, qualitat d'àudio i fiabilitat.

5.7.3.2 Compatibilitat arxivística

5.7.3.2.1 La selecció d'un format d’enregistrament en el domini digital té un impacte profund i irreversible en la vida d'arxiu de l’enregistrament. Els formats de compressió amb pèrdues poden limitar certs usos. Per aquesta raó caldria escollir el dispositiu d’enregistrament en funció de la compatibilitat arxivística que ens ofereix el seu format d’enregistrament. La tecnologia actual permet enregistrar directament sobre formats basats en fitxers a disc dur i memòries d'estat sòlid. Aquests dispositius permeten habitualment la selecció entre múltiples formats d'àudio lineal, sense pèrdues, així com formats amb reducció de dades. Es recomanen els formats WAV o BWF. Caldria evitar els formats sense extensió (formats raw) o propietaris (particulars de marques o models), ja que requereixen sovint d'un programari propietari de transferència de fitxers als estàndards WAV o BWF per a la seva preservació a llarg termini. En la línia de l'adhesió als estàndards de l'arxivística caldria evitar tots els formats que impliquin reducció de dades.

5.7.3.2.2 Una alternativa als sistemes portàtils dedicats a l’enregistrament (sistemes tancats) el constitueix un ordinador portàtil adequadament equipat. Si l'ordinador es complementa amb un preamplificador microfònic d'alta qualitat i un conversor d’analògic a digital (vegeu la secció 2.4, «Conversors d'àudio digital (A/D)») la presa de so és possible mitjançant un bon micròfon i l'ús d'algun dels múltiples programaris d'enregistrament disponibles. Les mateixes recomanacions sobre formats de fitxer son vigents en aquest cas, com el fet, per exemple, d'enregistrar directament sobre el format final d'arxiu. Aquesta solució és pràctica en conjunt, però els peatges d'un alt consum d'energia, del soroll de fons que l'ordinador portàtil pot generar (el ventilador en especial), així com de l'aparatositat i la vistositat de l'ordinador en si mateix, poden limitar-ne el camp d'acció.

5.7.3.2.3 L'ordinador, com altres dispositius portàtils d'enregistrament, es pot configurar per a enregistrar simultàniament a un disc dur extern. Aquesta estratègia addicional de seguretat es descriu en el punt 5.7.5.1 («Transferència i còpia de seguretat de continguts en enregistraments de camp»).

5.7.3.3 Qualitat del so

5.7.3.3.1 Caldria escollir els paràmetres de qualitat d'àudio d'acord amb les recomanacions expressades en el capítol 2, «Principis digitals bàsics». El requisit d'enregistraments de qualitat s'aplica a tot tipus de continguts. Contràriament a la creença popular, la paraula oral ha de gaudir durant l'enregistrament de la mateixa resolució que la música, i de fet es pot argumentar que la dinàmica de la paraula oral necessita més marge que molts tipus de música. Amb més raó encara caldrà la millor qualitat possible si es requereix una anàlisi detallada del senyal d'àudio (formants, transitoris provocats per consonants, etc.)

5.7.3.4 Micròfons

5.7.3.4.1 La discussió sobre microfonia es limita aquí a aspectes relacionats amb la creació d'enregistraments per a arxiu. Es podria afegir força més sobre els micròfons, començant pel fet de constituir, en el procés d’enregistrament, l'eina més creativa i capaç de manipular el resultat. És recomanable que el tècnic d’enregistrament de camp es familiaritzi amb l’ús del micròfon.

5.7.3.4.2 Es recomana en general l'ús de micròfons externs al dispositiu d'enregistrament, separats físicament d'aquest. Aquesta pràctica minimitza el soroll de fons inherent al sistema així com el de manipulació del dispositiu, tots dos sorolls inevitablement captats pels micròfons interns. La qualitat dels micròfons hauria de ser suficient per a satisfer les necessitats del procés d’enregistrament així com les especificacions del dispositiu d'enregistrament, en especial pel que fa a la relació senyal / soroll (S/N). Per a preservar el millor marge dinàmic possible i per tant enregistrar amb 24 bits, es recomana l'ús de micròfons externs de bona qualitat acoblats a bons preamplificadors. Molts dels dispositius d’enregistrament de baixa qualitat comprometen la qualitat precisament en aquest aspecte.

5.7.3.4.3 En algunes situacions d'enregistrament, les recreació de les característiques posicionals associades a l'esdeveniment és important. Per capturar adequadament informació posicional es requereix un parell de micròfons externs disposats en una posició estandarditzada (vegeu la secció 5.7.4.3). Un parell de micròfons en posició estàndard podrà recrear una imatge sonora estereofònica, mentre que els micròfons interns dels dispositius, sovint en posicions fixes i que no es poden manipular, rarament permetran el posicionament adequat per a aquesta fita. Els micròfons de condensador són els més sensibles i generalment preferits per a obtenir el millor resultat. Aquestes micròfons demanen alimentació fantasma (phantom power) per al seu funcionament, proporcionada normalment pel mateix dispositiu d’enregistrament (mitjançant un circuit commutable) encara que també es pugui a partir de bateries externes o fonts d'alimentació independents. Els micròfons de condensador es poden malmetre amb més facilitat en entorns o condicions desfavorables, de manera que potser cal comprometre la sensibilitat en favor de la robustesa que demostren altres tipus de micròfons, menys sensibles, com els (electro)dinàmics. Els micròfons de condensador sovint són força cars, motiu pel qual s'ha de considerar també l'opció de micròfons de condensador de tipus electret que, en disposar d'una càpsula permanentment carregada, poden operar durant llargs períodes de temps amb una petita bateria. L'enregistrament de camp, especialment amb micròfons de condensador clàssics o de tipus electret, requereix paravents d'alta qualitat. Els paravents incorrectes o invents per sortir del pas poden anar en detriment de les característiques de l’enregistrament i alterar els patrons polars dels micròfons, de manera que la presa de so sigui impredictible. Els usuaris hauran de prendre consciència de tot plegat en el moment de seleccionar i utilitzar un paravent.
 

5.7.3.5 Fiabilitat

5.7.3.5.1 Un dispositiu no fiable té el potencial de perdre material ja enregistrat o fallar just en el moment de l’enregistrament. Per a minimitzar aquest risc caldria escollir els equips d’enregistrament en funció de la seva fiabilitat. Els dispositius de baix cost i prestacions no professionals resulten sovint febles, poc robustos i propensos a malmetre's, de manera que no s'haurien d'emprar en enregistraments de camp sense haver estat revisats a fons abans. Més enllà de la seva construcció robusta, els equips professionals ofereixen sistemes de circuits elèctrics i interfícies més fiables —entrades microfòniques balancejades, per exemple—  i permeten en conseqüència tirades de cable més llargues i l'ús de connectors professionals. Tot i que els equips de baix cost són més susceptibles de dany o d'error, el preu no hauria de ser més que un indicador. Qualsevol equip hauria de ser en tot cas intensivament revisat abans de participar en enregistraments de camp.
 

5.7.3.6 Revisió i manteniment

5.7.3.6.1 Amb independència del cost o la qualitat, caldrà revisar i mantenir qualsevol equip de manera regular per garantir el seu funcionament precís i fiable, molt especialment sota condicions de camp. Caldria especialment comprovar la integritat del sistema després d'un manipulació o transport en condicions irregulars. Caldria mesurar la resposta freqüencial dels micròfons de manera regular per garantir el seu adequat funcionament. Cal també protegir els equips davant la pols i la humitat. La revisió i neteja regular dels dispositius, inclosos connectors i altres superfícies, és vital per mantenir la fiabilitat. Els equips haurien de disposar d'un període d'aclimatació a les condicions canviants de l'entorn abans de cada ús, especialment quan es desplacin d'un entorn fred i sec, com ara el compartiment de càrrega d'un avió, a un altre de càlid i humit. Tots els tests s’haurien d’arxivar per a facilitar la redacció d'informes de continuïtat sobre les condicions de manteniment dels equips de camp i preveure així els necessaris reemplaçaments de components.

5.7.3.7 Altres consideracions per a dispositius d’enregistrament de camp

5.7.3.7.1 Encara que les especificacions tècniques i característiques ajuden a determinar la qualitat i fiabilitat d'un dispositiu d'enregistrament, altres aspectes pràctics poden ser determinants en la selecció d'equips en funció de la seva posterior utilitat. Aquests factors inclouen el temps de treball amb alimentació per bateries, un disseny robust i clar, manipulació senzilla, construcció forta al mateix temps que lleugera i de petites dimensions. També els controls amb retroil·luminació resulten essencials en enregistraments a les fosques malgrat consumir més quantitat d'energia (bateria). En funció de l'estratègia de còpies de seguretat que s'adopti, la decisió entre enregistrament directe a disc dur o sobre targetes flash o SD extraïbles pot ser important (vegeu la secció 5.7.5, «Transferència i còpia de seguretat de continguts en enregistraments de camp»). El dispositiu hauria de permetre idealment la transferència i la duplicació de dades de manera ràpida i senzilla i gaudir d'un disseny discret, fet que permet minimitzar el seu impacte visual en enregistraments documentals al mateix temps que redueix el risc de robatori.

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.7