8.1.5 Estàndards per a discs òptics

8.1.5.1 El compliment dels estàndards és el mecanisme que fa possible l'enregistrament o la reproducció dels discs en equips de diferents fabricants. Els fabricants tenen la responsabilitat de generar un disc conforme a les normes particulars. Aquestes normes, però, no es formulen amb vista a la longevitat o la fiabilitat del suport, sinó només amb l'objectiu d'aconseguir un format d'intercanvi. En conseqüència, un disc enregistrat i reproduït en un equip en particular pot quedar al límit del compliment o fins i tot directament no complir amb l’estàndard en qüestió. Així, tot i que els fabricants són els responsables de la formulació d'un disc, la longevitat potencial de qualsevol suport d'emmagatzematge d'informació només es farà efectiva si els usuaris finals prenen la responsabilitat de produir una còpia digital convenient que s’ajusti als paràmetres establerts per aquestes normes. Fiar-se de l'adherència tecnològica als estàndards no és suficient per a garantir la vida òptima del disc.

8.1.5.2 Aquest requisit d'assegurar que la informació digital emmagatzemada en un disc òptic es produeixi conforme a les normes s'exemplifica en la qüestió de la compatibilitat disc-enregistrador: els estàndards només s’apliquen als suports, no a la tecnologia de reproducció o d’enregistrament. Philips alerta els fabricants d’enregistradors de discs sobre la necessària implementació d'una «estratègia d'escriptura que doni resultats acceptables», però aquesta frase es pot interpretar de diverses maneres i resulta, doncs, de compliment ambigu. Philips i Sony van intentar fer front a aquest problema amb el codi d'identificació de fabricants (Manufacturers Identification Code, MID). Però el procés de producció dels discs comporta que l'única informació que l’MID realment registri sigui el nom del fabricant de les matrius que s'empren en la producció dels discs. En conseqüència, s'ha fet poc per a resoldre el tema de la interacció disc-enregistrador, que en certa manera continua essent un problema.

8.1.5.3 Els estàndards aplicables al CD-R són els següents: Llibre taronja, part II: CD-R volum 1 CD-WO (CD d’una sola escriptura), també conegut com l’estàndard de CD-R que descriu les velocitats nominals 1x, 2x i 4x; Llibre taronja, part II: CD-R Volum 2: CD-R (CD enregistrable) multivelocitat que descriu velocitats nominals de fins a 48x CD; Llibre taronja, part III: CD-RW Volum 1 CD-RW (CD reenregistrable), que descriu les velocitats nominals d’1x, 2x i 4x; Llibre taronja, part III: CD-RW Volum 2: CD-RW (CD reenregistrable) d’alta velocitatt, que descriu les velocitats nominals de 4x i 10x; Llibre taronja, part III: CD-RW Volum 3: CD-RW (CD reenregistrable) de gran velocitat, que descriu les velocitats nominals de 8x i 32x; Llibre verd: especificació funcional completa del Compact Disc Interactiu (CD-I); Llibre Blanc, especificació de Video-CD. També hi ha estàndards propietaris per a altres formats de CD.

8.1.5.4 Els estàndards que s'apliquen al DVD enregistrable són els següents: ISO/IEC 16824:1999 Tecnologia de la informació - disc de120 mm DVD reenregistrable (DVDRAM); ISO/IEC 16825:1999 Tecnologia de la informació -contenidor per a discs de 120 mm DVD-RAM; ISO/IEC 17341:2004 Tecnologia de la informació - Disc DVD reenregistrable (DVD + RW) de 80 mm (1,46 gigabytes per cara) i 120 mm (4,70 gigabytes per banda); ISO/IEC 17342:2004 Tecnologia de la informació - Disc DVD reentregistrable (DVD-RW) de 80 mm (1,46 gigabytes per cara) i 120 mm (4,70 gigabytes per cara); ISO/IEC 17592:2004 Tecnologia de la informació - Disc de DVD reenregistrable (DVD-RAM) de 120 mm (4,7 GB per cada cara) i 80 mm (1,46 gigabytes per cara); ISO/IEC 17594:2004 Tecnologia de la informació-contenidor per a discs DVDRAM de 120 mm i 80 mm; ISO/IEC 20563, 2001 Tecnologia de la informació - Disc de DVD entregistrable (DVD-R) de 80 mm (1,23 gigabytes per cara) i 120 mm (3,95 gigabytes per cara); ISO/IEC 16969,1999 Tecnologia de la informació - Intercanvi de dades per cartutxos de disc òptic de 120 mm utilitzant el format +RW - Capacitat: 3,0 GB i 6,0 GB; ISO/IEC DTR 18002 - Especificacions del sistema de fitxers DVD; i ISO/IEC 13346, estructura de fitxers i volums (re)enregistrables (ECMA-167), i DVD+R - Discs òptics enregistrables, 4,7 GB, velocitat d’enregistrament de fins a 4x (ECMA-349).

8.1.5.5 Aquests estàndards se sumen als que s'especifiquen a la secció 5.6.2, Estàndards.

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 8.1