9.1.9 Càlcul general de costos

9.1.9.1 Possiblement el punt crucial a l'hora de prendre aquestes decisions és el càlcul de costos. Desafortunadament, en aquest context no es poden oferir xifres concretes d'aplicació general. Els costos interns són difícils d'avaluar, ja que moltes institucions mantenen col·leccions audiovisuals dins d’infraestructures ja disponibles (sales, aire condicionat, intranet), el cost de les quals s'incorpora al pressupost general, fet que dificulta el càlcul dels costos referents a la transferència o la preservació digital permanent. Els costos laborals difereixen de forma significativa, fins i tot entre països desenvolupats veïns, la qual cosa impossibilita establir conclusions generals respecte a preus. Finalment, els serveis oferts pels venedors professionals poden variar considerablement en funció de la quantitat d'ítems existents per suport, el seu estat de preservació i la conseqüent possibilitat d'automatitzar el procés. El cost del personal, equip i altres recursos augmenta generalment amb el temps, si bé és possible que els preus d'alguns processos automatitzats puguin baixar.

9.1.9.2 A causa dels molts factors relacionats amb un projecte de preservació específic, aquestes Directrius s'abstenen de citar qualsevol ventall de preus de transferència. El suggeriment és que els titulars de les col·leccions es familiaritzin a fons amb la situació específica dels seus països o regions, tot observant constantment la situació del mercat.

9.1.9.3 A l'hora de cercar preus per a serveis de preservació d'àudio caldrà preparar i definir les licitacions amb detall, i examinar amb cura les ofertes. Cal mostrar-se considerablement escèptic davant d'ofertes que atorguin el mateix servei per una fracció dels preus d’altres licitadors. Finalment, l'externalització només es podrà gestionar amb èxit si s'estableix un estricte sistema de control de qualitat tal com s’ha descrit, i caldrà rebutjar qualsevol treball encomanat de factura deficient.

 

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 9