Caxón de Sastre Cathalan (Barcelona, 1761)


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 32

El mateix any 1761, la mateixa imprenta que estampa la Gaseta de Barcelona d'ençà de 1757 llança un altre setmanari, copiat dels que surten a Madrid sota el títol genèric de Caxón de Sastre i que es dirà per a distingir-lo Caxón de Sastre Cathalán, i serà publicat simultàniament a Barcelona i a Figueres. És una publicació de caràcter literari, molt poc lligada amb l'actualitat.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona