Creu del Montseny, La (Barcelona, 1899-1900)

Document digitalitzat Descripció del document

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 217-219

També està relacionada amb l'activitat periodística de Verdaguer l'aparició de La Creu del Montseny, publicació que es presenta com a "Setmanari Catòlich-Regionalista" i que surt per primera vegada el 19 de març de 1899. És una publicació de format no gaire gran (268x166 mm), amb 12 pàgines a dues columnes, que serà venuda a deu cèntims (la subscripció, per a "Espanya i Catalunya francesa", és de cinc pessetes l'any). Jacint Verdaguer fou el director de La Creu del Montseny. En el pròleg del seu llibre "Ayres del Montseny" ens explica per què fou fundada la publicació: "... lo Montseny m'ensenyava la seva enorme creu, com dihentme: Jo que só una muntanya, y per lo tant impecable, porto la creu y ben alta, y tu, que ets un pobre pecador, ¿te voldries desexir d'aquexa carrega? Y me la carreguí y la portí més de grat, bé que no tant dreta com ell, seguint lo seu exemple: y tant me recordí de la seva creu que, ab uns quants companys, fundí un setmanari, que fou batejat per mi mateix ab lo nom de La Creu del Montseny. Nostre enstusiasme per ella anà creixent, fins que tornatse fervor, el 3 de setembre de 1899, los redactors y amichs del setmanari pujàrem a veurela en devot romiatge."
...

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya