Ibérica (Tortosa, Barcelona, 1913-1920) 

Document digitalitzat

Revista publicada inicialment a Tortosa per l'Observatori de l'Ebre. Va aparéixer entre 1914 i 2004, si bé entre 1936 i 1945 es va suspendre. La primera època inicia la numeració el 1914, si bé aparegueren dos núms. preliminars a l'octubre i novembre de 1913 amb les denominacions Spécimen A i Spécimen B.

A partir de setembre de 1925 es publica a Barcelona. A partir de març de 1984 l'edita l'Associació de Pedagogia de les Ciències. Va variar la seva periodicitat de setmanal a quinzenal i finalment, mensual. Escrita en castellà, estava dedicada a la ciencia i la tecnologia.

Descripció del document
Original en paper:
Observatori de l'Ebre