Moment, El (Barcelona,1931) 

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 662

L'intent però tenia una continuació, prop d'un any més tard, amb El Moment, el primer número del qual surt l'onze de març de l 1931, amb el subtítol "Política, Art, Literatura", que és el mateix, per bé que en un altre ordre, de Mirador. Aquesta publicació defensava l'ideari tradicionalista, dintre d'un caire catalanista accentuat. Les pàgines de El Moment estaven classificades en les seccions següents: "Barcelona, cap i casal"; "Horitzons internacionals"; "Les Arts "; "El Teatre"; "Les Lletres"; "El Cinema"; "La Música". Tenia, doncs, una distribució molt semblant a la de Mirador, i àdhuc el format (495 x 345 mm) era aproximadament el mateix. L'imprimien les "Gràfiques Gost", Provença, 330, i la redacció era a la Rambla de Canaletes, 11. El preu de venda era de vint cèntims e número. Van sortir-ne només cinc, car El Moment va plegar després de la proclamació de la República.

 

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya