2 1778-1792 Notes sobre un plet entre Pau Sunyer i la seva esposa Caterina Canals i Baró i Jaume Serrat, cirurgià sobre l'adjudicació de l'herència de Gaietà Baró
3 [1800] Informe sobre un procés
4 1606, juliol 3. Barcelona Testament d'Antoni Brufac, encamisador
5 1621 Declaració sobre exempció de capbrevar
6 s. XVIII Memorial sobre censos de l'Hospital
7 s. XV-XVI Quadern d'albarans del corredor de l'Hospital
8 1588-1660 "Libro por el almadrava de Conil del año de 1588 [...]"
9 1465, setembre 2-1470. [Barcelona] Memorials de comptes de notaria de l'Hospital
10 1682, juliol 8. Barcelona Correspondència de Lluís de Josa, administrador de l'Hospital
11 s. XVIII "Aranzel de actes de vendas, censals, donacions, cessions, regonexensas fets per differents personas axís particulars com comuns a favor dels il·lustres señors administradors de l'Hospital [...] continuats en los manuals de differents notaris que són estats secretaris o escrivans majors del dit Hospital [...]"
12 s. XVIII "Aranzel de tots los actes de establiments y precaris fets per los il·lustres administradors de l'Hospital de Santa Creu de Barcelona [...]"
13 1641. Sant Boi de Llobregat Precaris de terrenys
14 1588, abril 1. Barcelona Venda de censal mort
15 1570, desembre 3. Barcelona Venda de dues cases i una pallissa
16 1583, febrer 10. Pinós Testament d'Antoni Malet, prevere
17 1736, abril 25. Barcelona Testament de Josep Metge, prevere
18 1648, setembre 27. Barcelona Testament de Jerònima Planes i Bosc
19 s. XVIII. Barcelona Memorial sobre els censals que l'Hospital rep de la Diputació del General
20 1525, febrer 25 Llicència per donar un cens
21 1609, gener 14-1625, febrer 7 Respostes a capbreus de l'Hospital
22 1765, març 3. Barcelona Testament de Teresa Sabater
23 s. XVIII Relacions dels llegats i misses de Fèlix Batlle, canonge
24 1621, juliol 20. Barcelona Clàusula testamentària de Pere Ricard
25 s. XVII Nota sobre un cens de l'Hospital
26 1713-1730 Relació de llegats dels Hospitals de la Santa Creu i Sant Llàtzer
27 1638, gener 12. Granollers Testament de Jaume Roig i Ros, pagès
28 s. XV 1a m. Documents de la marmessoria d'Antiga Maurí
29 1582 Confessió de senyoria
30 s. XVIII Donacions a l'Hospital i a altres
31 1758 Estat dels censals que cobra l'Hospital
32 s. XVIII Documentació sobre l'herència de Jacint Batlle
33 1729 Certificat de defunció de Jaume Cassó
34 1659, febrer Relació de les rendes del col·legi de Sant Vicenç i Sant Ramon de Penyafort de Barcelona
35 [1762, març. Barcelona] Nota sobre el llegat de Francesca Camprodon a l'Hospital
36 1764 Nota sobre el llevador de censos de Sant Boi
37 s. XIX Anotacions sobre censals de l'Hospital
38 s. XVIII ex.-XIX in. Notes sobre censos de l'Hospital, extretes d'un capbreu de Joan Torró
39 s. XIX Inventari de documents de l'Hospital
40 s. XIV [1364 post] Procés
41 s. XVII in. Certificació de sortida d'una malalta de l'Hospital
42 1767, març 22. Barcelona Sol·licitud per engrandir la cambra de la confraria del Sant Crist de l'Hospital
43 1771, juliol 15. Barcelona Instància de Pau Valls, zelador del teatre de l'Hospital
44 s. XVIII Memorial adreçat a José Patiño, superintendent general
45 [1769] "Diario de entradas, gastos, sobras, faltas y arriendo de la compañía de Carlos Vallés en Barcelona, desde 9 junio 1769"
46 s. XVII. Girona Documentació sobre Francesc Vinyoles, notari
47 1675-1719 Documentació sobre Josep Maris, ciutadà honrat
48 s. XVI ex. Notes sobre l'estat d'alguns censals morts de l'Hospital
49 1637, setembre 27. Barcelona Donació de Miquel Marquès, hortolà
50 s. XVIII Deutes de censals a l'Hospital
51 1769, març 4 o 7. Barcelona Testament de Maria Àngela Vicenç, vídua
52 1698, juny 21. Barcelona Cessió de la baronessa de Llinars
53 1709, juny 3. Bell-lloc/1710, març 13. Cervera Renúncies de llegats fets a l'Hospital
54 s. XVI in. "Instructions fetes per los administradors de l'Hospital general de Sancta Creu de Barcelona per lo procurador de la baronia de Posada sobre lo redrés de les coses de dita baronia"
55 s. XVI "Notamiento de las faltas que se allan en la cuenta de Jerónimo Vales"
56 [1685] Infeudacions fetes pel bisbe d'Urgell i còpia de butlla confirmatòria de les senyories de l'església d'Urgell
57 1689, maig 18. Urgell Donació feta per Ramon Arnal a la catedral de Sta. Maria d'Urgell i als seus canonges de certs alous, entre d'altres el d' Adrall, i de les aigües
58 1686, juny 12 Infeudació de la vall de St. Joan, castell de Tor i d'altres que es tenen per feu de l'església d'Urgell
59 1718, maig 3. Ciutat d'Urgell Carta de Simeó de Guinda Apéztegui, bisbe d'Urgell, a Rodrigo Caballero
60 1718, abril 12 Carta de Francisco de Herán a Rodrigo Caballero
61 1718, maig 19. Barcelona Carta de Juan Francisco de Vega a Rodrigo Caballero
62 1718, abril 2. Barcelona Carta de Martín Fielgo a Juan Francisco de Heran
63 1671-1792 Documentació relacionada amb la família Tort (Fort?), originària de Mallorca i afincada a La Torre de Claramunt (bisbat de Barcelona)
64 [1398-1479] Instruccions sobre cobrament de censals de l'Hospital
65 s. XIX in. "Nota de las rendas poseeix el Hospital general de Santa Creu [...]"
66 1747-1805 Crèdit de la Convalescència contra Arenys
67 s. XVIII Relació de confessions de capbreu de l'Hospital
68 1628, maig 2. Barcelona Donació de Pere Perera a l'Hospital
69 1638, novembre 9. Perpinyà Procura de l'Hospital
70 1670, febrer 2. Barcelona Procura de l'Hospital
71 s. XVIII "Estado de las rentas que percibe el Hospital general de Santa Cruzde esta ciudad de Barcelona cada hun año assí sobre el común de esta ciudad y casa de Diputación como en diesmos, çensos, censales y frutos de dos heredades, huna de las quales está en litigio y muy expuesta a perderse"
72 s. XVIII in. "Estado del gasto del Ospital"
73 1547, juliol 4. Càller Àpoca de pensió de la baronia de Posada
74 1620, juliol 10. Barcelona Donació de Stéphane Casailou a l'Hospital
75 s. XVIII 1a m. "Llibre ahont són continuadas las successions, fideïcommissos y llegats fets a favor de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona, descrits y continuats per los notaris públichs de Barcelona y altres notaris públichs que no són agregats al dit Col·legi"
76 1609, juny 12. Barcelona Procura
77 1610, setembre 4. Barcelona Documentació sobre Antoni Arriassol, pagès
78 1616 Document sobre propietats de l'Hospital a Tàrrega
79 1606. Barcelona Document sobre una casa de l'Hospital a Montgrí
80 1632, gener 23. Barcelona Àpoca de quarta i censada
81 1630, octubre 15 Ordre de capbrevar
82 1630, juny 4. Barcelona Confessió de capbreu, ordenat per l'Hospital
83 1653-1654 Certificació de partides de taula de l'Hospital
84 s. XVIII Notes sobre obres al convent de Santa Caterina
85 1741, juliol 6. Barcelona Correspondència de Francesc Riu, procurador de l'Hospital
86 s. XVIII Comptes de netejar el pou i fer una finestra
87 1715, gener. 10. Barcelona Rebut d'Agustí Cirera, mestre de cases, per obres fetes a la casa del costat de la font de l'Hospital
88 1715, juny 13. Barcelona Rebut de Salvador Casanoves, mestre de cases
89 s. XVIII Compte de les obres fetes en una casa de l'Hospital
90 s. XVIII Nota sobre adobament de porta de la botiga per valor 4 sous
91 1714, novembre 16. Barcelona Rebut d'obres en una casa
92 1714, desembre 22. Barcelona Rebut d'obres en una casa
93 1715, octubre 12. Barcelona Rebut d'obres en una casa
94 s. XVIII Rebut de Joan Manuel Millàs, mestre de cases
95 1652, maig 28. Barcelona Procura de l'Hospital
96 1653, gener 3. Barcelona Procura de l'Hospital
97 Registre blanc
98 1699-1705. Barcelona Documentació sobre Joan Baptista Montaner, pagès, i Joan Esteve, prevere
99 s. XVIII Obligacions anuals de diverses persones cap a l'Hospital
100 1765, agost 27. Barcelona Trasllat de darreres voluntats de Pere Joan de Castellarnau, prevere
101 1764, juliol 29. Areu Inventari de Pere Joan de Castellarnau, prevere
102 1764 / 1765 / 1769 Estat del que han produït les torres que l'Hospital té a Esplugues, Cornellà, Prat i Badalona
103 1760 post Carta de masovers de l'Hospital
104 1582, febrer 20 Testament de Bernat Garreta, prevere
105 1650, novembre 26. Barcelona Trasllat d'una anotació al manual de la Taula de Canvi en relació a cens i censal de Josep Ninot relacionats amb la Casa de la Convalescència
106 1723, abril 15. Granyena Correspondència de Francesc Riu, procurador de l'Hospital
107 1653, 8-28 febrer. Barcelona Comptes del banc i taula de canvi del Dr. Riera
108 1669, març 8. Barcelona Notificació als administradors de l'Hospital
109 1714, abril 8 Relació jurada de les rendes de la vacant del bisbat d'Urgell
110 1713-1716 Estat de la prorrata feta amb el bisbe d'Urgell, Simeó de Guinda, de les rendes del bisbat i dels seus fruits en 1714, l'administració de la qual, en vacar la seu, va córrer a càrrec de Rafel Cruïlles, en virtut d'ordres donades per José Patiño, intendent general del reial exèrcit i principat de Catalunya
111 1714 Relació sobre comptes de les rendes del bisbat d'Urgell
112 [1714] Relació de discrepàncies del bisbe d'Urgell sobre els comptes que li presentà Rafel Cruïlles (de fruits i rendes) que van pertànyer el 1714 a la mitra d'Urgell i que aquest va administrar per ordre de José Patiño, intendent general del Principat.
113 [1714-1715] Respostes de Rafel Cruïlles a les discrepàncies del bisbe d'Urgell sobre la prorrata de les rendes del bisbat de l'any 1714
114 1718, maig 2, Ciutat d'Urgell. Certificació del notari Anton Cassany sobre partides de blat entregades als reials magatzems
115 1717, maig 20, Ciutat d'Urgell. Certificació sobre la recaptació de rendes i delmes corresponents a la mensa episcopal d'Urgell
116 [1714] Objeccions del bisbe d'Urgell als comptes de les rendes del bisbat
117 1634, febrer 2. Barcelona Àpoca de pensions censals
118 1638 Nota dels deutes de Francesc Sans als administradors de l'Hospital de Santa Creu des de 1625 fins a 1638
119 1699, agost 2. Barcelona Declaració sobre deutes relatius a l'herència de Joan Comissial, prevere
120 1610-1664. Sorpe-Viella Documentació sobre la família Bruguerol, de Viella
121 s. XVII in. Inventari de documents de Pau Renard, notari
122 [1745] Correspondència del procurador de l'Hospital
123 1765, maig 20. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
124 1741-1748 Cartes de pagament relacionades amb estancs d'aiguardent
125 1645-1663 Notícia sobre una causa de l'Hospital
126 s. XVII Notes soltes sobre censals i altres
127 1627, maig 19. Barcelona Lletra de la conservadoria apostòlica
128 1623, gener 2. Barcelona Excomunió de Pere Llaveria, baciner de l'Hospital, i el seu fill
129 1631, setembre 11. Barcelona Carta sobre el prevere Mont-rodon
130 1598 post-1621 ante Sol·licitud de confirmació de privilegis de l'Hospital
131 s. XVIII Informe de José Patiño sobre peticions de l'Hospital
132 [1717, octubre 2. Barcelona] Suplicació dels administradors de l'Hospital
133 1632 Suplicació de l'Hospital
134 s. XVII 1a m. Certificació de llicència concedida a l'Hospital per alienar censos i propietats
135 s. XVIII Relació de llits que podien ocupar els militars malalts a l'Hospital sense necessitat de posar cambrades a les sales
136 1793, setembre 12. Sta. Maria de Piera Venda de (?)
137 1750, febrer 16. Barcelona Certificació de confessió de capbreu
138 s. XVII-XIX Notes comptables
139 1628, setembre 18. Barcelona Venda de censal mort
140 1445 c. Testament de Simó Salvador, bisbe
141 s. XVII? Anotacions comptables
142 1674, abril 12. Barcelona Col·lació de benefici a Joaquim Vila, prevere
143 1581, març 8. Capítols matrimonials
144 1678, març 17. Copons Capitulacions entre Joaquim Vila, prevere, i la universitat de Copons
145 1646, juliol 29. Òdena Testament de Bernat Rafel, prevere
146 1648, octubre 1. Copons Debitori dels germans Molner
147 1692, octubre 9. Barcelona Àpoca de dot
148 1674, febrer 13. Tarragona Fundació de personat
149 1711, març 3. Barcelona Concòrdia sobre obres en una casa
150 1730, juny 20. Cervera Acord o transacció
151 1781, març 8. Acebo Testament de María Ortiz de Porras
152 1698, març 4. Ciudad Rodrigo Dipòsit per extingir dos censals
153 1697, agost 13. Barcelona Agnició de bona fe de Pere Joan Soler, doctor en medicina
154 1686, novembre 11. Sta. Maria de Moià Institució de personat
155 1686, desembre 3. Moià, monestir Permuta de benefici eclesiàstic
156 1695, gener 23 Capítols matrimonials
157 1578, agost 29. Igualada Trasllat de document de venda de diferents peces de terra i de cases, per part dels tutors i curadors de Bartomeu Soler de Copons a favor de Jaume Rafel Jover, pagès de Copons; amb les àpoques de cessió
158 1626, març 10. Copons Àpoca de la revenda d'un molí del mas Gelabert de Copons a favor de Joan Todó
159 1700, agost 5. Barcelona Intima de la donació de cens de 19 lliures i 12 sous, en relació a les cases de Joana Ortiz de Porras, al carrer de l'Hospital, feta a favor de Raimunda Soler
160 1713, maig 19. Barcelona Poder
161 1686, maig 13. Barcelona Donació de Pau Babot, escudeller
162 1665, agost 15. Acebo Donació
163 1732, octubre 28. Barcelona Certificació de reconeixement de feu
164 s. XVII-XVIII? Petició per celebrar misses
165 1648, setembre 25. Barcelona Venda de cens i censal relatius a la causa pia de Bernat Derrocada
166 1630, maig 29. Barcelona Acte de venda feta per la Reial Audiència d'una peça de terra a Terrassa
167 1592, juliol 23. Barcelona Procura de l'Hospital a favor de Joan Queralt
168 1699, setembre 11. Barcelona Documentació sobre la causa pia de Bernat Oms
169 1568, desembre 22. Granollers Debitori
170 1670, juliol 18. Barcelona Procura de l'Hospital
171 1639, juliol 21. Barcelona Pagament de pensió censal a l'Hospital
172 s. XVIII Estat de les rendes de l'Hospital, la seva comunitat de preveres i la Casa de Convalescència
173 1715, setembre 7. Madrid Correspondència dels administradors de l'Hospital
174 1723, abril 14. Cervera Certificació d'àpoca de l'Hospital
175 1593 Memòria de deutes a l'Hospital, de diferents particulars
176 1634, desembre 14. Barcelona Notificació de partides de taula a favor de l'Hospital
177 1635, maig 17. Barcelona Àpoca de pensions censals
178 1635, abril 26 Confessió de capbreu de l'Hospital
179 1635, maig 31 Confessió de capbreu de l'Hospital
180 1635, abril 26 Confessió de capbreu de l'Hospital
181 1635, abril 16 Confessió de capbreu de l'Hospital
182 1655, abril 25. Barcelona Lletra de canvi
183 1682, agost 16. Fraga Procura a favor de Joaquim Mascaró, mercader
184 1674, febrer 17. Barcelona Procura de Joan Gacion, apotecari major dels hospitals dels presidis de Catalunya
185 1682, octubre 20. Barcelona Procura de Joaquim Mascaró, adroguer
186 1679, gener 8. Barcelona Procura de Joaquim Mascaró, adroguer
187 1677, maig 27. Puigcerdà Procura de Joaquim Mascaró, adroguer
188 1674, abril 10. Barcelona Procura de Joaquim Mascaró, adroguer
189 1682, novembre 11. Barcelona Procura de Joaquim Mascaró, adroguer
190 s. XVIII Anotacions comptables
191 1649, novembre 29. Solsona Carta d'Antoni Mascaró a Antoni Vabra
192 1677, juliol 29. Girona Correspondència dels Mascaró, adroguers i mercaders
193 1678, juny 9. Girona Correspondència dels Mascaró, adroguers i mercaders
194 1677, maig 27. Palamós Rebuda d'un préstec provinent de Joaquim Mascaró
195 1684, febrer 26. Barcelona Correspondència dels Mascaró, adroguers i mercaders
196 1681, gener 2. Barcelona Correspondència dels Mascaró, adroguers i mercaders
197 1682, setembre 29. Roses Correspondència dels Mascaró, adroguers i mercaders
198 1682, juliol 15. Fraga Carta d'Agustina Aguilar a Joaquim Mascaró
199 1682, setembre 9. Fraga Carta d'Agustina Aguilar a Joaquim Mascaró
200 1678, maig 2. Madrid Correspondència dels Mascaró, adroguers i mercaders
201 [1767. Barcelona] Documentació sobre Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
202 1624, novembre 3. Barcelona Venda de terrenys
203 1615, setembre 3. Barcelona Venda de violari
204 1687 Llibre de comptes del llevador de les rendes i censos de Castellfollit del Boix
205 1418, maig 1-abril 14. Barcelona Document sobre cases de l'Hospital
206 1577-1604 Document sobre la causa pia de Francina Armengol
207 1521-1576 Documents relatius a l'herència de Magdalena Torredemer
208 1631, setembre 4. Barcelona Capbreu de Pere Dinet, beneficiat
209 s. XVIII-XIX Relació de cabprevants de Sant Boi
210 1714-1718 Notes sobre comptes de la seu vacant d'Urgell
211 1511-1528 c. Llibre de la marmessoria d'Estefania Carròs
212 1681, novembre 30. Barcelona Documentació sobre la causa pia d'Eulàlia Vabra, vídua
213 1723 Arbre genealògic d'Enric Castellet i notes sobre censos a Caldes de Montbui i Sentmenat
214 1492 c. Memorials i de cartes adreçades al rei sobre la situació de l'Hospital
215 1652, abril 28. Ciutadilla Testament de Jaume Agustí, negociant
216 1652, juliol 13. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
217 1568-1718 Memorial sobre cobrament de pensions i llegats de l'Hospital
218 1741, març 31. Barcelona Testament de Joan Puig i Ferrer, prevere
219 1676-1720 Pensions censals de l'Hospital
220 1687-1740 Pensions censals de Canet de Mar que cobra l'Hospital
221 1510, març 15. Barcelona Clàusula testamentària de Joan d'Avinyó, donzell
222 1671, juny 24. Martorell Testament i codicil de Margarida Llobet
223 1608-1622 Anotacions comptables sobre rebudes i despeses al bisbat d'Urgell
224 1779, novembre 12. Barcelona Cessió de debitori a l'Hospital
225 1613, setembre 9. Barcelona Certificat de partida de taula
226 s. XVIII Certificació del llibre de rendes de l'hospital d'Alcover
227 s. XVIII Sobre ajustament referit a terres a Sant Boi entre diferents particulars
228 1668, març 9. Barcelona Els administradors de l'Hospital de Santa Creu nomenen el prevere Joan Almató, de l'església de Sant Jaume, com a beneficiat de l'Hospital (procurador?)
229 1637, novembre 12. Barcelona Debitori de l'Hospital
230 1568, octubre 9 Document relatiu a la causa de Jerònima Maimó
231 s. XVIII Correspondència dels administradors de l'Hospital
232 1712 c. Carta sobre terres en alou de l'Hospital i altres
233 1671, agost 27-octubre 13. Barcelona-Sarriol Àpoques de la marmessoria de Marc Antoni Ferrer de Terès
234 1670, novembre 1. Montblanc Àpoques de la marmessoria de Marc Antoni Ferrer de Terès
235 1682-1686 Confessió sobre pagament d'un cens a l'Hospital
236 1455-1466 Notes sobre censals que es cobren
237 1689, setembre 20. Barcelona Concòrdia entre l'Hospital i Isidre Pijoan, cirurgià
238 s. XVIII Nota sobre la causa pia de Joan Andreu Sorts
239 1687-1695 Notes sobre pensions censals
240 s. XVII Notes sobre una casa de l'Hospital
241 1693-1694 Confessions de Salvador Pujol, pagès i baciner de l'Hospital
242 1696, juny 18 Notes sobre col·lecta d'un vereder de l'Hospital
243 [1695] Memòria dels bacins de 1695
244 1693 Documentació sobre Joan Baptista Figueroles, pagès
245 1767, agost 3. Barcelona Suplicació de Pere Màrtir Vila a l'Hospital
246 s. XVIII [1764 post] Reclamació de diners a l'Hospital
247 s. XVIII Sol·licitud de practicant de cirurgia de l'Hospital
248 s. XVIII Carta sobre readmissió d'un practicant de cirurgia de l'Hospital
249 s. XVIII Sol·licitud de plaça de metge de l'Hospital
250 1682, gener 16. Barcelona Certificació sobre un malalt de l'Hospital
251 s. XVII ex. Deutes de l'Hospital en relació a productes proveïts per l'herbolari
252 1695, juliol 11 [...]. Torredembarra Correspondència dels administradors de l'Hospital
253 1677-1690 Documentació de la causa pia d'Antoni Rovira
254 s. XVII 2a m. Correspondència dels administradors de l'Hospital
255 1618-1710 Documentació sobre carmelites descalços de Catalunya
256 1686, agost 25. Barcelona Debitori de l'Hospital
257 1685-1689 Notes sobre els deutes de Jaume Pallarès, hortolà, a l'Hospital
258 1694, juliol 5. Sant Celoni Correspondència de Lluís de Josa, administrador de l'Hospital
259 1679-1694 Memorial de les procures fetes des del 12 de maig de 1679 fins al 19 de desembre de 1694
260 1766. Barcelona Notificacions a Josep Ignasi d'Alòs i Soldevila, marquès de Puertonuevo, administrador de la Casa de Convalescència i regidor perpetu de la ciutat de Barcelona
261 s. XVI 2a m. "Sobre lo redrés y descriptió y divissió dels capbreus fahedors de les rendes y béns de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona [...]"
262 s. XVII Documentació sobre La Portella
263 1621, octubre 20. Tortosa Correspondència dels administradors de l'Hospital
264 [1715]. Barcelona Els administradors de l'Hospital sol·liciten al superintendent Patiño que siguin els religiosos caputxins els que s'encarreguin de les tasques que fins aquell moment feien els seglars (hi consta resolució)
265 s. XVIII Consulta dels administradors de l'Hospital
266 [1773] Proposta als administradors de l'Hospital
267 s. XVIII Nota sobre un censal de Sanaüja
268 s. XVIII Resposta a una consulta dels administradors de l'Hospital
269 1739, febrer 4. Sanaüja Correspondència dels administradors de l'Hospital
270 1737, octubre 3. Oliola Carta del rector d'Oliola a Joan Lluc
271 1738, novembre 19. Sanaüja Correspondència dels administradors de l'Hospital
272 s. XVIII Clàusula testamentària de Joan Lluc i Cantacorbs, prevere
273 1739, abril 7. St. Climent d'Amer Correspondència dels administradors de l'Hospital
274 1732, març 15. Sant Martí Sacalm Correspondència dels administradors de l'Hospital
275 1653, gener 15, Sanaüja Venda de dos terrenys
276 1692, setembre 2. Sanaüja Venda de censal mort
277 1709, desembre 2 Rebut de pensions censals
278 1720, octubre 20 Respostes sobre el mas Saber o Estaper, de Sant Sadurní de Collsabadell
279 1696-1715 Document sobre notícies donades per Isidre Montaner del mas Saber o Estaper de la parròquia de Sant Sadurní de Collasabadell
280 1678-1719 Informacions relatives a l'herència de Josep Estaper i Saber
281 Registre blanc
282 [1733] Propietats de l'Hospital de Santa Creu a Tàrrega
283 s. XVII Taba de venda a l'encant d'unes propietats de l'Hospital a Sant Pere de Castellet
284 1731, agost 22. Barcelona Rebut de llegat a la congregació de Maria Santíssima dels Dolors
285 1733, octubre 22. Tàrrega Correspondència de Francesc Riu, procurador de l'Hospital
286 s. XVIII Consulta sobre el vincle establert per Agustí Pellisser
287 1731, agost 20 Rebut de celebració de missa
288 [1731] Relació de llegats que han de pagar als hereus de Tomàs Martí
289 1731, agost 20. Barcelona Rebut de Nicolau Isern, pare de pobres de la Misericòrdia
290 1731, agost 23. Barcelona Rebut del baró de Granera
291 1733, novembre 6. Tàrrega Correspondència de Francesc Riu, procurador de l'Hospital
292 1733, gener 8. Tàrrega Correspondència de Francesc Riu, procurador de l'Hospital
293 1733, novembre 12. Tàrrega Correspondència de Francesc Riu, procurador de l'Hospital
294 1731, octubre 8. Tàrrega Correspondència de Francesc Riu, procurador de l'Hospital
295 1403, maig 12. Barcelona Reconeixement de senyoria a l'Hospital
296 1753, març 11-juliol 13. Barcelona Còpies simples de diversos documents
297 1708-1729 Informacions relatives a vendes o transaccions de terres de la zona de Rubí
298 1565, setembre 9. Barcelona Certificat d'un acte del manual de Miquel Joan Cellers
299 1581 post Certificació d'àpoca de cens
300 1698, juliol 15 Nota de les propietats que conté la concòrdia signada entre els germans Tomàs i Francesc Martí en poder de Josep Forés i Cortell; en relació a les possessions que tenia el seu avi, Salvador Pellicer, a la vila de Tàrrega
301 1772, març 26. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
302 1696, març 25 Vot de Joan Marmer
303 1630, agost 23. Torà Acte de presentació de lletres de la conservadoria
304 1638, juliol 12. Barcelona Obligació als administradors de l'Hospital
305 1629, octubre 25. Barcelona Sobre la causa a la Reial Audiència entre Jaume Codina i Lluís Pi, procurador de l'Hospital
306 1623, març 17. Barcelona Confessió de capbreu
307 1635, abril 16. Barcelona Confessió de capbreu de l'Hospital
308 1630, març 18. Barcelona Confessió de capbreu
309 s. XVII Memorial de deutes i causes de l'Hospital
310 1653 Document relatiu al llegat de Francesc Remera a l'Hospital
311 1670, maig 16. Barcelona Certificació de dipòsits a la taula de canvi
312 1628, agost 26 Carta
313 1578-1609 Documentació sobre Antoni Arriassol, pagès
314 s. XVI-XVII Cartell sobre almoines de l'Hospital
315 s. XVII-XVIII Documentació sobre Francesc Riu, procurador de l'Hospital
316 1733, gener 20 Còpia d'un inventari de béns de 30 de novembre de 1631, pertanyents a Salvador i a Francesc Pellicer; i a Magdalena Canals
317 1685, febrer 16. Barcelona Documentació sobre Agustí Pellicer, mercader
318 1648-1650 Documentació sobre Antoni Vila i de Savassona
319 s. XVII Nota de donació relativa a l'heretat i béns de Bernat Joan Ossello, com a hereu de Clara de Barberà, esposa que fou de Pere de Barberà, de Penedès
320 1309-1341 Documentació sobre el castell de Centelles
321 1541-1549 Documentació sobre Elisabet Rosers, vídua
322 1726, juliol 31 Sobre exigència de Joan Maria de Simó, en nom de certs genovesos, a la ciutat de Barcelona
323 1579-1582 c. i s. XVIII Documentació sobre la conservadoria de l'Hospital
324 1405-1564 Relació de privilegis de l'Hospital
325 s. XVIII "Privilegis concedits a favor de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona per a demanar limosnas en qualsevols parts"
326 1560, juny 1. [Barcelona] Crida del privilegi de salvaguarda de l'Hospital
327 1574, abril 1 Breu de Gregori XIII que permet recollir almoines per a l'Hospital fora del principat de Catalunya i dels comtats de Rosselló i Cerdanya
328 1636, desembre 11. Barcelona Ordre del virrei per la qual es mana que no s'embarguin les barques que portin provisions a l'Hospital
329 1638, setembre 27. Barcelona Privilegis dels baciners de l'Hospital
330 1664, agost 1. Barcelona Privilegis dels baciners de l'Hospital
331 s. XVI-XVII Ordinacions per al càrrec de procurador d'òbits de l'Hospital
332 1727, setembre 14 Condicions de l'Hospital per a manutenció i curació dels militars malalts
333 s. XVIII Instrucció sobre l'examen de practicant major de l'Hospital
334 s. XVIII [1764 post] "Reglas que inviolablemente deberán observar todos los practicantes de este real y general Hospital de Barzelona"
335 1768, octubre 27. Barcelona Informe mèdic sobre la conveniència d'aplicar uncions a les dones
336 1764, juliol 11. Barcelona Informe de Bonaventura Milans i Carles Rossell, metges de l'Hospital
337 [1534] Deliberació de l'Hospital sobre les visites de malalts
338 1827, juliol 7. Barcelona Llicència sobre els carros de l'Hospital
339 s. XVIII Informe dels administradors de l'Hospital sobre una reclamació de Fèlix Veguer, notari, en relació als seus honoraris en la cessió que va fer el Col·legi de Betlem, a favor de l'Hospital, dels béns de Miquel Alegre. S'inclou còpia de la reclamació i de la instància del P. Ignasi Arjó, del Col·legi de Betlem
340 [1798-1807] Memorial de l'Hospital al rei
341 1770 Proposta del Reial Col·legi de Cirurgia per contractar un altre practicant major de cirurgia
342 1716, març 23. Vilafranca del Penedès Instància de l'Hospital a l'intendent Patiño
343 [1715] Memorials adreçats al rei demanant ajudes per a l'Hospital
344 1715 post Memorial dels administradors de l'Hospital en què sol·liciten al rei que els socorri en les necessitats econòmiques d'aquest
345 [1714-1717] Petició dels administradors de l'Hospital a l'intendent Patiño de certes condicions per tal d'admetre els soldats dels hospitals militars de Gràcia i de l'Hospitalet
346 1715, febrer 22 Instància dels administradors de l'Hospital al superintendent J. Patiño
347 [1714-1717] Memòria de l'administració de l'Hospital adreçada al superintendent José Patiño amb diferents peticions
348 1714, octubre 21 (ante) Suplicació de l'Hospital a l'intendent Patiño
349 1712, desembre 26. Barcelona Ordre de donar als soldats francesos malalts la mateixa ració que als convalescents
350 1706, gener 10 Nomenament d'interventor d'entrades i sortides de soldats de l'Hospital
351 s. XVII Escrit sobre fills il·legítims recollits per l'Hospital
352 s. XVIII in. "Differència de la racció de pa de munició y del que dóna lo Hospital als malalts"
353 1695 Representació del pare Josep Soler, trinitari calçat, feta als administradors de l'Hospital sobre la conveniència de no continuar una causa judicial en virtut d'una concòrdia que s'havia acordat
354 1669 Instruccions sobre tres butlles apostòliques a favor de l'Hospital
355 1658, novembre 30 Nomenament d'administrador de l'Hospital
356 1659, novembre 30 Nomenament de Joan Mateu Mascaró com a administrador de l'Hospital
357 [1633] Súplica dels administradors de l'Hospital al Consell de Cent
358 s. XVI "Advertencies sobre lo modo de fer la aplega del Hospital de Cathalunya sense quistors"
359 s. XVI Correspondència dels administradors de l'Hospital
360 1541, juliol 11. Contracte de compra de blat sicilià a càrrec de l'Hospital
361 1655-1720 c. Barcelona "Llibre de les rendes rep lo sr. don Joseph Martí y Ferran"
362 1652-1669. Barcelona-Roma "Papers de dèbits y crèdits del sr. don Joseph Martí y Ferran ab los comptes de Queralt y algunas rebudas y comptes de medicinas y robas"
363 1636-1686. Girona Documentació relacionada amb la causa per l'herència de Marianna Jalmar
364 1716 c. "Un estat del gasto fet per los soldats en lo Hospital en lo discurs de un any"
365 1715. Barcelona "Plica de testimonis rebuts en causa dels teixidors de llana"
366 1756-1768 Contracte dels hospitals militars de Girona, Cartagena i plaça d'Oran
367 176[2]-1768 Contracte d'arrendament dels hospitals (militars ?)
368 s. XVIII 2a m. Ordinacions sobre els aprenents o practicants de cirurgia de l'Hospital
369 1633 Adjudicació d'herència a l'Hospital
370 1599, abril 29. Barcelona Requeriment
371 1687, febrer 26 Intima i notificació de lluïció d'un censal mort
372 1644 Notes sobre un censal mort de l'Hospital
373 1477 Pagaments que l'Hospital ha de fer a Joan Font de Borrell, marmessor de Sança Ximenis
374 1616, maig 17. Esterri d'Àneu Informe dels administradors de l'Hospital d'Esterri d'Àneu
375 1725, abril 4. Barcelona Venda de censal mort
376 s. XVII Venda de censal mort
377 s. XVI ex.-XVII in. "Memorial de algunes diligènsies que se han de fer en Agramunt per rahó de la heretat de mossèn Antoni Arriasol, del qual són hereus lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona y de Misericòrdia"
378 1628, gener 10. Barcelona Lletra de la conservadoria apostòlica
379 1584 Testament de Joan Bartolí
380 1723, setembre 2. Barcelona Certificat de llegat a l'Hospital
381 1821 Documentació sobre el testament de Vicente Barco
382 1650, novembre 6. Barcelona Comptes dels llegats de Jeroni Planes, pare i fill, blanquers, a l'Hospital
383 1502, febrer 8-1508, setembre 16. Barcelona Memorial de propietats venudes per l'Hospital
384 s. XVI Memorial adreçat als magistrats d'arbitris donat per part dels miserables pobres de l'Hospital
385 1703-1732 Documents relatius a una torre del Prat
386 1568-1723 Comptes i notes de Josep Costa, procurador de l'Hospital
387 1640, juliol 9. Torroella de Montgrí Testament o donació de Paulí Serralta, pagès
388 1704, agost 9. Torroella de Montgrí. Testament de Paulí Serralta, ciutadà honrat de Barcelona
389 1643-1646 Llibre de comptes de llegats i díxits de l'Hospital
390 s. XVIII 1r terç "Notas bonas per l'Ospital de pochs censos"
391 s. XVI 1r terç "Capbreu dels censals venuts a mossèn Pere Joan Farreres, prevere, comprant com a laych, y als seus mitgensant carta de gràcia, continuats per mesades portant"
392 1568-1699 Documentació notarial
393 1726 "Llevador dels censals y censos de la col·lecta me han donat los il·lustres administradors de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona a mi, Joseph Girona, notari, y me han fet procura a 26 de març 1726 [...]"
394 s. XVII ex. Comptes de l'Hospital per feines d'escudellers, carreters i altres
395 1738-1835. Barcelona Llibre de rebuts de pensions censals de l'Hospital
396 1792, octubre 29. Barcelona Conveni entre l'Hospital i Esteve Bruguera, comerciant
397 1760, juny 16-1762, desembre 30. Barcelona Compte de Josep Roig i Gelabert en nom de l'Hospital
398 1804, maig 23. Barcelona Notificació de lluïció d'un censal
399 1766, abril 12. Barcelona Notificació de partida de diners per a l'Hospital
400 1710, abril 29. Barcelona Notificació de dipòsits a la Taula de Canvi de Barcelona
401 1765 Imports de cauteles de l'Hospital
402 1710-1730 Informe als administradors
403 1807, setembre 2. Barcelona Rebut de despeses d'enterrament d'una expòsita de l'Hospital
404 1726-1752 Racions de vi dels oficials de l'Hospital
405 1833, desembre 23. Barcelona Rebut d'almoines
406 1647, gener-desembre Llevador de la Casa de Convalescència
407 1694, juny 4-1699, setembre 5. Barcelona Relació de deutes de Lluís de Josa, administrador de l'Hospital
408 s. XVII Relació del que Maria Bosch i Cornelles, de Cervera, pot donar i assignar a l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona
409 s. XVIII Instrucció
410 1690-1730 Certificació
411 1687, febrer 22. Barcelona Notificació
412 1700, gener 22. Barcelona Albarà
413 1706 c. Memorial de Rafael Cassanyes, notari
414 1832, juny 1. Solsona Cartell per a acaptar
415 1668, maig 13-1672, març 24. Barcelona Relació d'albarans de proveïment de drogues a l'Hospital
416 1678 Papers de compte de prior de les mesades d'octubre i novembre
417 1731-1735 Relació de partides cobrades i pagades relacionades amb l'Hospital
418 1619, maig 12. Barcelona Àpoca
419 1734 c. Memorial del rector del col·legi episcopal sobre un censal
420 1654, desembre 21 Ordre de pagament
421 s. XVII-XVIII Notes del crèdit que té l'Hospital, tretes dels folis del llevador major. Consten: deutors, la quantitat de diners que es deu, el que hi manca i l'ordi i capons donats
422 1793 Compte d'obres a la casa de l'Hospital a Badalona
423 1596-1598, novembre 29 Comptes de les rendes de la procuradoria menor de l'Hospital
424 1587-1596 Notes i relació de cobrament de diners relatius a censos per part de l'Hospital
425 1587-1596 Resum de despeses de l'Hospital per causa de l'entrada i manutenció de militars malalts
426 1809, agost 5-1811, juny 24. Prats Notes de Pablo Alabern sobre rebudes en blat i ordi per a la provisió dels hospitals de l'exèrcit
427 s. XVIII Compte del que ha pagat Josep Pallarès, procurador dels administradors de l'Hospital de la Convalescència, per raó de gestions en relació a Francisco d'Areny i Vilana
428 1629, juny 22, Barcelona Venda de censal mort i institució de misses
429 s. XVI ex.-XVII in. "Compte de la roba se troba present en la cambrada de orats"
430 1698-1743 Comptes de panicers de l'Hospital
431 1796, desembre 12-1800, gener 24 Comptes de la despesa de l'Hospital
432 1648-1655 Elecció d'administradors de l'Hospital
433 1670, maig 5-novembre 10 Fragment de llibreta de comptes
434 s. XVIII Confessió de senyoria
435 1814, juny 5-juliol 4. Barcelona "Piesas justificativas de la data de la cuenta general"
436 1806, febrer 12-1808, juny 23. Barcelona Rebuts, comptes i albarans de l'Hospital
437 1754-1758 Carpeta de rebuts i contractes de la casa que fa l'Hospital al Prat
438 1604, novembre 8-1607, juny 1 Llibreta de rebudes de Montserrat Pi
439 1793, octubre 31. Barcelona Salaris de dides d'expòsits de l'Hospital
440 1763, maig 1-1764, abril 30. Barcelona Comptes del panisser
441 1753-1757. Barcelona Notes comptables sobre subministrament de pa, vi, llenya, carbó a l'Hospital
442 1747-1754. Barcelona Comptes relatius a l'oficina del forn de l'Hospital
443 1765-1769 Relació del vi i la llenya entrats a l'Hospital
444 1815, octubre 26. Barcelona Memorial de Josep Antoni Montañá i Ferrer a l'Hospital
445 1769, març. Barcelona Memorial dels administradors de l'Hospital
446 1756-1763 Documentació sobre Gaspar Balaguer, metge segon supernumerari de l'Hospital
447 1627, octubre 14. Barcelona Documents sobre una sentència contra un cambrer de l'Hospital
448 1671, novembre 22-1677, març 21. Barcelona Plec de llibre d'àpoques de l'Hospital
449 s. XVII ex.-XVIII in. Al·legacions judicials
450 1543, novembre 22. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
451 1696, novembre 9. Vic Correspondència dels administradors de l'Hospital
452 s. XVIII Regest d'una venda
453 1697, març 25. Sant Sadurní Correspondència de Francesc Rossell, metge de l'Hospital
454 1540 Notes sobre deutes i diners que se li deuen a l'Hospital
455 1695, desembre 4. Tortosa Correspondència dels administradors de l'Hospital
456 1694, agost 9. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
457 1694, novembre 9. Saragossa Correspondència de Lluís de Josa, administrador de l'Hospital
458 s. XVII-XVIII Notes del procurador menor de l'Hospital
459 1727-1748 Relació de deutes del Col·legi de Sant Sever a l'Hospital i viceversa, certificats per Narcís Colomer
460 1812, desembre. Barcelona "Observaciones acerca de los budjets de las casas de caridad de la ciudad de Barcelona decretados por la Comisión de hospicios para el año 1813"
461 s. XVIII "Nota de las alajas o mobles pertañents (segons constitució) a la oficina de panicer"
462 s. XVIII "Nota del que s'ha trobat existent en lo Sant Hospital de Santa Creu esta a carrech del Rvnt. Jaume Castellarnau, guardarroba"
463 1811, febrer 14. Barcelona Certificat dels administradors de l'Hospital sobre la venda de llana a Isidro Prat i Benet Rodal, comerciants de la vila de Camprodon
464 1815, octubre 5. Barcelona Sol·licitud de la plaça d'infermer major
465 1731 Institucions adreçades a Jaume Vila, prevere, pel viatge que ha de fer a la baronia de Tortellà, per ordre dels administradors carlans de la carlania del castell de Rupit, venuda per l'Hospital
466 s. XVII "Compta de la carn se dóna a tots los oficials que servéxan en lo Hospital [...]"
467 s. XVIII "Comte de la distribució de las trenta-quatre lliuras de carn dels oficials de l'Ospital general"
468 1816, febrer 18. Barcelona Sol·licitud de l'ofici de recaptador d'almoines de l'Hospital
469 1816, abril 2. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
470 1816, maig 18. Barcelona Ofici de Josep Canals, llaurador, als administradors, sol·licitant una plaça de recaptador d'almoines a Pallejà. Acompanya ceritificat de bona conducta del vicari i del batlle de Pallejà
471 1765 c. Documentació sobre Antoni de Gimbernat, cirurgià de l'Hospital
472 1739, gener 2. Barcelona "Concordia feta y firmada entre los Molt Il·lustres Administradors de l'Hospital general de Santa Creu y [...]priora y convent de Carmelitas descalsas de la present ciutat de una y los reverends [...] corrector de Sant Francisco de Paula de dita present ciutat de part altre rebuda"
473 1711, maig 8-1742, febrer 23 "Llibre de Francisco Cuyàs, carreter"
474 1608-1620 Llibretes de despesa de la causa pia d'Elisabet Rosers
475 s. XVII in. Notes i poema sobre l'Hospital
476 1793/1797-1799 Despeses del govern i infants de l'Hospital
477 1682-1700. Barcelona Llibre de comptes de la Casa de Convalescència i l'Hospital
478 1636-1637. Barcelona "Compte del que gasto per lo Hospital general de Santa Creu de manut, lo qual ténan obligació los senyors administradors de pagar-o"
479 1637. Barcelona "Compte del que gasto per los plets de l'Hospital general de Santa Creu [...]"
480 1670 "Compte o llibreta de tot lo que cobrare o pagare per compte dels srs. Administradors del Hospital general de Santa Creu de Barcelona com a [h]ereus de la Ysenda de March Antoni Ferrer y Terès [...] de la ciutat de Çarreal"
481 1690, agost 2. Granollers Rebut
482 1809, agost 4. Barcelona Compte dels impresos fets per l'Hospital
483 1790-1798 Estat de despeses de manutenció d'interns de l'Hospital
484 1770, gener-1772, desembre "Llibreta de las cautelas fetas per lo racional [...]"
485 1807, gener 3. Barcelona Rebut signat del germà de l'Hospital Martí Torres (?), per les vetlles de mig any i per "baixar" els difunts
486 1807, gener 3. Barcelona Rebut signat per Pere Galvany, proveïdor de vi a l'Hospital
487 1666-1668 Còpia de les sumes de les cauteles fins a l'any 1668
488 1671, novembre 1. Barcelona Compte de cadires de la casa de les comèdies
489 1661-1668 Compte d'àpoques i censals
490 1661, juliol 20-1668, desembre 31 Compte del dèbit d'Antoni Terrassa, procurador major de l'Hospital
491 1661, juliol 20-1668, desembre 31 Compte del dèbit d'Antoni Terrassa, procurador major de l'Hospital
492 1713, gener 23-juny 11 Esborrany de manual notarial o llibre de notes de Bernat Forés (?)
493 s. XVIII 4t q. Suplicació de l'Hospital
494 1654-1698 Documentació sobre els comtes de Valperga
495 1662-1696. Barcelona-Hostalric-Lleida-Madrid, etc. Correspondència del comte de Valperga
496 1721, octubre-1724, maig Comptes del procurador de plets i cobrances de l'Hospital, Jaume Vila
497 1718, octubre 19. Barcelona Venda d'un cens
498 1788-1793 Relació de preus que ha pagat l'Hospital de Santa Creu per gèneres necessaris pels aliments, utillatge i curació dels malalts militars els anys 1788 i 1793 i diferència que consta segons els llibres de la casa
499 1798, novembre 15-1800, gener 26 Deutes de diversos creditors relatius a lloguers (relacionats amb l'Hospital?)
500 1798, novembre 15-1800, gener 26 Deutes de diversos creditors relatius a lloguers (relacionats amb l'Hospital?)
501 1761-1765 "Rebuts del camarer de Sant Miquel de Cuixà fins lo any 1765, inclusive"
502 1761, desembre 16. Puigcerdà Rebut signat per Josep Barutell a Pere Casi per raó d'unes còpies simples de paper que necessitava la seva neboda Marian de Sans
503 1761, octubre. Puigcerdà Rebut signat del prior de les monges de Santa Clara en relació a quantitats rebudes dels cònjuges Sans i Barutell sobre un cens
504 1769, juliol 15. Bagà Rebut de Francesc Calderer per misses celebrades per l'ànima de Joan Caselles i Cays
505 1756, agost 22-desembre 5 Compte de la feina de la casa de l'Hospital de Cornellà
506 1617-1619 Comptes de vereders (?)
507 1776, gener 13. Barcelona Rebut per jornals en una propietat de l'Hospital a Cornellà
508 1771, novembre 26. Torroella de Montgrí Correspondència dels administradors de l'Hospital
509 1605-1611 Comptabilitat
510 1527, gener 1 Correspondència dels administradors de l'Hospital
511 1777-1788 c. Badalona Rebuts d'obres de la casa de l'Hospital a Badalona
512 1717, juny 1-1718, novembre 15. Barcelona Llibre de la carn de l'Hospital
513 1671, juny 6. Barcelona Concòrdia de l'Hospital amb el col·legi d'apotecaris de Barcelona
514 1487 "Lo que ses pagat als administradors del espital general de Barcelona per raho de les bulles portades en lo bisbat de Gerona pr Diego Lopez Serda e Jaume Naves"
515 1518 Deutes de Diego López Cerdán, tresorer de la Santa Croada
516 1518 Memorials del vi entrat a l'Hospital
517 s. XVI Memorial de butlles pagades i fiades per Jaume Naves
518 1517-1519 Comptes de les butlles pagades a l'Hospital al bisbat de Girona
519 1517, abril 8. Barcelona? Concòrdia entre l'Hospital i Jaume Naves, mercader
520 1653, setembre 12. Barcelona Notificació de partida de taula a favor de l'Hospital
521 1657, gener 28 Informe de Bernat Oliver, adroguer
522 1527, desembre 10. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
523 1762-1767 Nota de les signatures que manquen en els manuals de l'Hospital
524 1736, juliol 17. Barcelona Correspondència de Francesc Riu, procurador de l'Hospital
525 1656, març 19. Vilafranca Carta de Gabriel Bertran a Miquel Simon de Mataró
526 1794, juliol 15 Nota de les obres fetes a la casa de l'Hospital de Badalona per Pere Estany, mestre de cases
527 1681, maig 9-1697, desembre 7 Fragment de llibre de comptes
528 1730-1770 Estat dels censals lluïts i no lluïts que feia l'Hospital de Santa Creu entre d'altres a l'Hospital i Casa de Convalescència de Barcelona
529 1774 Document sobre lluïció i quitament d'un censal a l'Hospital d'infants orfes
530 1706, setembre 5. Barcelona Rebut de Francesc Mascaró
531 1671, agost 29 Rebut de la causa pia de Marc Antoni Ferrer
532 1751, juliol 23. Barcelona Concòrdia
533 1635, gener 9. Barcelona Debitori
534 1620, març 29-1627, març 1 Comptes patrimonials (?) relacionats amb deutes de l'Hospital
535 1670, maig 16. Barcelona Notificació de partida de taula
536 1807 Rebuts de l'Hospital
537 1641 Procura major de l'Hospital
538 1550, maig 22. Baronia de Posada Correspondència dels administradors de l'Hospital
539 1735-1792 Establiment de feixes a Pere Faust Tegell
540 1608, febrer 2-1625, gener 29 Llibreta de comptes de la causa pia d'Elisabet Rosers
541 s. XVI. Tortosa Notes sobre el testament de Joan Barrachina
542 1739-1740 Nota sobre una cessió de crèdit
543 1739-1740 Comptes de marmessoria de Macià Marrugat, negociant
544 1734, desembre 4-7 Encants de Pere Joan Giralt
545 1734-1735 Documentació de la marmessoria de Pere Joan Giralt, prevere
546 1702-1708 Notes i despeses pel servei de Caterina Roig
547 1710, juny 12. Barcelona Clàusula testamentària de Caterina Roig i Pries
548 1646-1655 Comptes de les despeses de Josep Jornet, mestre fuster
549 1709, abril 3. Barcelona Rebut de pensió censal de Maria Jornet
550 1707, febrer 19. Barcelona Clàusules testamentàries de Pere Joan Giralt, catedràtic de filosofia
551 1650, abril 26-maig 17 Notes comptables sobre préstecs a l'Hospital
552 s. XVI? Documents sobre exempcions i privilegis als oficials de la Santa Croada
553 1625-1646 Esborranys sobre notes en relació a plet que porta l'Hospital amb els pubills Sans
554 1659, juliol 11. Barcelona Certificat de Jaume Sayol o Sayós, notari de Barcelona i escrivà del Col·legi d'Apotecaris, sobre la deliberació feta al Col·legi en relació a la causa que se seguia entre els administradors de l'Hospital i el Síndic del Col·legi, per la qual es determina que el Col·legi faci la visita a l'apotecaria de l'Hospital
555 1710, febrer 6. Girona Debitori de l'Hospital
556 1627, març 29. Barcelona Excomunió major de Montserrat Costa, batlle, baciner de l'Hospital
557 1698, agost 20. Barcelona Venda i nova creació de censal per part de Josep Espaulella, jove adroguer, a Agustí Mir, baster
558 s. XVIII 2a m. "Pactes per la capbrevació fahedora"
559 1639, [...] 13. Barcelona Partida de taula
560 1656, març 4. Barcelona "Còpia de la lletra y pòlissas enviadas en Gènova per la galera Sante Àgueta de Nàpols, 3 de mars 1656"
561 1702, juliol 20-28 Fragment notarial
562 1699-1701 Informació patrimonial i de comptes de l'Hospital
563 1624, juliol 25. Olesa Confessió de capbreu
564 1708-1717. Talavera Documentació sobre Talavera
565 1680-1710. Manresa-Monistrol-el Vilar Documentació sobre Josep Vila, adroguer
566 1657-1666. Vic Documentació sobre Josep Moragull, notari de Vic
567 s. XVII Nota sobre deutes relatius a la sepultura d'Astrada
568 Registre blanc
569 [1798, novembre 6. Barcelona] Carta a Marià Alegre, signada per "Pepe"
570 1759 Deutes de Ponsich?
571 1635, novembre 21. Barcelona Rebuts
572 1648, octubre 21. Barcelona Encant de Jerònima Bosc, vídua
573 1721, desembre 14. Barcelona Contracte de l'Hospital amb Shallet, Winder i Ferrand
574 1706, novembre 15. Barcelona Intima de partida de taula
575 1683, setembre 22. Barcelona Intima de partida de taula
576 1683, setembre 25. Barcelona Intima de partida de taula
577 1719 Àpoca
578 1605, febrer 23. Barcelona Àpoca
579 1721-1768. Barcelona Documentació sobre un plet entre l'Hospital i l'administrador de la causa pia de Francesc Darder
580 1780, desembre 13. Barcelona Àpoca i definició de dos censals
581 1750, setembre 24 Lluïció i cessió de 60 lliures feta i firmada per Gabriel Molines, pagès del veïnat de Rabioses, terme de la vila de Cruïlles, a favor de Rafel i Pere Albert, pare i fill, del veïnat de Valloquera, terme de la vila i parròquia de Sant Sadurní
582 1750, setembre 1 Lluïció de 40 lliures, com a part d'un censal de preu de 65 lliures, feta i firmada per Gabriel Molines, pagès de Rabioses, terme de Cruïlles, a favor de Francesc Marquès, sastre de la vila de Corçà, diòcesi de Girona
583 1805, juliol 29. Barcelona Lluïció de censal
584 1746, setembre 29. Hostalric Lluïció d'un censal
585 1751, setembre 7. Barcelona Rebut del procurador de l'Hospital
586 1755, febrer 21. 1738, maig 23 Lluïció i cessió de censal signada per Teresa Molines i Rovira, vídua de Vicenç Molines, pagès del veïnat de Rabioses, terme de la vila de Cruïlles, i per Pere Molines, jove pagès i fill de dits cònjuges, a favor de la comunitat de preveres de l'església parroquial de la verge Maria de la Bisbal. Lluïció de censal firmada per Gabriel Molines, pagès del veïnat de Rabioses, a favor de Maria Massó i Castelló, vídua de Bartomeu Massó, pagès de Mollet
587 1650, desembre 31. Barcelona Àpoca
588 1629, març 10. Barcelona Reconeixement de dot
589 s. XVIII Documentació sobre Pere Joan Giralt
590 1611-1708? Llibre de rebudes de Josep Jornet, fuster, espòs de Maria Jornet, de Barcelona
591 1872, desembre 2. Barcelona Bitllets de la rifa de l'Hospital
592 Coberta en relació a la marmessoria de Pere Joan Giralt
593 s. XV Relació de rebudes de butlles
594 s. XVIII / 1808-1811 Documents sobre l'heretat del Prat
595 1609, juny 20. Girona Certificació notarial sobre dipòsit de diners a la Taula del Comú de Girona
596 s. XVI ex.-XVII in. Relació de deutes censals
597 1735, maig 24-juliol 28. Barcelona Sobre conflicte entre una neboda de Pere Joan Giralt i els administradors de l'Hospital de Santa Creu, de la Misericòrdia i dels infants orfes, sobre concessió de 150 lliures del llegat a aquesta
598 [1776] Càlculs de despeses assistencials diverses, relacionades amb els soldats
599 [1761] Compte de l'heretat de Fontanelles i Maset i Boïgues
600 1808, gener 8. Barcelona Rebut d'enterrament de Caterina, donzella de l'Hospital
601 1535-1540. Barcelona Testament, inventari i encant de béns de Joan Pasqual, jurista
602 1654, novembre 21. Barcelona Ordre de pagament a Josep Juli, mestre de cases de l'Hospital
603 1759-1763 Comptes del comprador
604 s. XVIII Anotacions comptables
605 1762, novembre 28. Barcelona Compte del que Ramon Ponsic ha pagat per l'Hospital
606 1709, juny 18 Notes sobre despeses d'un enterrament
607 1687, maig 7. Barcelona Notificació als administradors de l'Hospital, a instància dels diputats del General, sobre partit en la Taula de Canvi relatiu a la lluïció i quitament d'un censal
608 1683, setembre 25. Barcelona Notificació feta per Joan d'Argila, escrivà major del General de Catalunya, als administradors de l'Hospital sobre lluïció i quitament d'un censal
609 1717-1721. Barcelona Documentació sobre procuradors de l'Hospital
610 1702 Comptes de Cristòfol Llopis, procurador major de l'Hospital
611 1679-1699 Notes sobre pagaments
612 s. XVII-XVIII? Anotacions sobre rebuts i cauteles
613 1639, desembre 3. Barcelona Procura de l'Hospital
614 1637, febrer 6. Barcelona Procura de l'Hospital
615 1670, setembre 28. Barcelona Procura
616 1771, setembre 7. Vilafranca del Penedès Àpoca de l'herència de Josep Fonts
617 1696, maig 25. Barcelona Memorial sobre el testament i l'herència d'Antoni de Solanell
618 1671, gener 18. Barcelona Àpoca de censal mort
619 s. XVII-XVIII Nota de despeses per l'embarcament deblat
620 s. XVII-XVIII Índex de carrers
621 1715-1725 Rebuts dels Col·legi del Carme i Sant Àngel, carmelites
622 1703 "Recibos del que Don Luís de Josa, com administrador de l'Hospital General, gasta per obras en la apotecaria, graner y altres oficinas del Hospital. Fan per la diffinició de comptes feta als marmessors de dit Josa en jornada de 22 de juny 1703, en poder de Cassañes nott./ Recibos claricias del que se ha pagat per la Baronia de Garsola a diffarentos acreadors. Fan per la diffinició de comptes feta als marmessors del don Luis de Josa en poder de cassañes a 22 de juny 1703"
623 1781-1782 Rebuts sobre diversos pagaments realitzats a Josep Bujons en relació a terres de l'Hospital
624 1781-1782 Rebuts sobre pagaments a Josep Bujons per terres de l'Hospital
625 s. XVIII Nota sobre l'inventari de Gabriel Gomar, mercader
626 1652, desembre 15. Barcelona Establiment d'una casa
627 s. XVI ex. Nota sobre un cens de l'Hospital
628 s. XVIII-XIX Rebuts i cauteles diverses de l'Hospital
629 1754-1757 Albarans, rebuts i jornals relatius a obres en cases de l'Hospital, entre aquestes dues a Hospitalet i el Prat
630 1783, novembre 9. Barcelona Josep de Copons, marquès de Moja, demana als administradors de l'Hospital que capbrevin tres censos que tenen
631 1760, octubre 26. Sant Sadurní d'Enveig Àpoca signada per Esteve Barnola
632 1764, octubre 18. Sant Sadurní d'Enveig Àpoca atorgada per Esteve Barnola
633 1773, desembre 12. Tortosa Lletra de canvi
634 1783, agost 16. Barcelona Albarà de Magí Serrat
635 1718, agost 11. Barcelona Notificació als administradors de l'Hospital sobre dipòsit a la taula de canvi en relació als deutes de Francesc Espill, escultor, ciutadà de Barcelona
636 1718, setembre 14. Barcelona Notificació als administradors de l'Hospital sobre dipòsit a la taula de canvi en relació als deutes de Francesc Espill, escultor, ciutadà de Barcelona
637 1706, novembre 15. Barcelona Notificació als administradors de l'Hospital d'un rebut de l'herència de Jaume Mateu, hortolà
638 1736-1742 Dues certificacions de cauteles de l'Hospital per part de Josep Noguera, comerciant, ciutadà de Barcelona i racional o comptador de l'Hospital de Santa Creu
639 1777, desembre 3. Barcelona Rebut de pensions censals
640 1734, abril 8. Barcelona Donació de la marquesa de Rupit a Pere Cases, notari de Vic, d'uns censos en Viladrau
641 1707 post "Taula o sumari breu de las ordinacions fetas a XXVIII de abril de l'any MDLXXI, en la reforma de l'any MDCLXVII y en la confirmació de l'any MDCCVII sobre lo orde, cura, tracte, servey y disposició dels malalts se deu tenir y servar en esta santa casa de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
642 1781, gener 13. Madrid Concòrdia de l'Hospital amb Juan Antonio Gran i Francisca Pallarès
643 1809 Mesos, entrades, despeses i caritats
644 1809 Mesos, entrades, despeses i caritats
645 1520, setembre 30 Compte del pebre venut a l'Hospital
646 1518-1519 Notes comptables relacionades amb l'Hospital i l'herència de Salvador Bertran
647 1694, maig 16. Barcelona Àpoca de fuster per obres en una casa de l'Hospital
648 1603, gener 12. Ripollet Venda de Lluís Planes d'una peça de terra a la parròquia de Reixac
649 1786 Rebuts de l'enterrament de Ramon Esteve, mort a l'Hospital
650 s. XV Notes de Jaume Naves sobre butlles
651 1792 Llista de despeses de l'Hospital
652 1759, juny 18. Barcelona Donació de Bonaventura Badia i Pla, pagès, a l'Hospital
653 1764-1765 Comptabilitat
654 Rebuts Hospital
655 1691, setembre 12. Barcelona Àpoca
656 1699, febrer 28. Barcelona Àpoca
657 s. XIX Nota de Camil·la Gassull sobre un nen arribat a l'Hospital i possibilitat d'assignar-lo a una dida de la Garriga
658 s. XVII-XVIII Notes sobre rèdits que cobra l'Hospital i altres de tipus comptable
659 1756 Notes sobre cobraments
660 s. XVIII Sobre cobraments de l'Hospital relatius a llegats i causes pies
661 s. XVI. Barcelona Procura
662 1644-1664 Documentació sobre un cens de l'Hospital
663 s. XVIII Correspondència dels administradors de l'Hospital
664 1776 post Nota sobre censos de l'Hospital
665 1608, agost 19 Notificació de Pau Marçal, blanquer
666 1691, novembre 13. Barcelona Memorial de l'Hospital sobre l'assistència dels soldats
667 1694, gener 9. Barcelona Correspondència del marquès de Tamarit sobre assistència dels soldats a l'Hospital
668 1693, maig 26. Madrid Correspondència del marquès de Tamarit sobre assistència dels soldats a l'Hospital
669 1693, setembre 9. Madrid Correspondència del marquès de Tamarit sobre assistència dels soldats a l'Hospital
670 1694, gener 7. Barcelona Memorial de l'Hospital sobre l'assistència de soldats malalts
671 1698, octubre 19. Sant Cugat Correspondència dels administradors de l'Hospital
672 1692, maig 19. Barcelona Memorial de l'Hospital al rei
673 1691, maig 19. Barcelona Correspondència de Lluís de Josa, administrador de l'Hospital
674 1691, novembre 13. Barcelona Deliberació del Consell de Cent sobre les necessitats assistencials de l'Hospital
675 1696, maig 9. Barcelona Nota sobre el testament de Francesc Andreu
676 1698, octubre 28. Barcelona Carta de Joan Marimon a Gaspar de Senespleda
677 s. XVIII. Barcelona Esborrany de memorial dels administradors de l'Hospital
678 1694, març 6. Madrid Correspondència de Lluís de Josa, administrador de l'Hospital
679 1691-1696 Memorials de l'Hospital i cartes per a cobrar de la Reial Hisenda
680 1761, agost 13 Resposta de l'Hospital a un paper de l'intendent
681 1804, juny 25. Palma de Mallorca Memorial de l'Ajuntament de Mallorca
682 1804, juliol 21. Barcelona Carta del bisbe de Barcelona al corregidor
683 [1748] Suplicació de l'Hospital d'orfes
684 1806, octubre 27. Barcelona Cir Valls i Geli. "Sermón que en la función solemne celebrada en acción de gracias al Altísimo en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pino de la ciudad de Barcelona, con motivo de haber recibido el breve de su santidad de 5 setiembre de 1806 que declara la beatificación de Josef Oriol, predicó en 27 de octubre el ilustre doctor don Cyro Valls y Geli, presbítero [...]"
685 1806 Documentació sobre venda de propietats de l'Hospital
686 1792-1816 Memorial sobre la fundació d'un hospici per a fills de navegants
687 1635, gener 23 Certificat de bateig de Jaume Miquel, garbellador
688 1609-1610 Compte de blat per als hospitals de la Santa Creu i la Misericòrdia
689 s. XVIII Papers sobre l'elecció de la torre junt al convent de Gràcia i casa delmera
690 1853 Notes sobre la intendència de l'Hospital
691 1727-1746 Rebuts
692 1815, desembre-1816, gener "Estado del pan fabricado por los hermanos Camarasa"
693 1800-1804 "Quinquenio dado en 1804: Razón de los valores en un año común por el quinquenio 1799, 1800, 1801, 1802 y 1803 de las casas escusadas de Aragón, corrientes del Arçobispado y demás diocesis del Reyno con distinción de partidos"
694 1811-1812 Sobre proveïments a Francesc Serra i Pasqual Díez
695 1816, setembre 27 "Último sorteo del emprestito (1814, octubre 20) de 7.800.000 Reales de vellón verificado en 27 de septiembre de 1816"
696 s. XIX "Precios corrientes en esta plaza por libras catalanas, duros, pesos, reales y quartos"
697 1812-1813 Documentació sobre Ferran Tresserres, comerciant
698 1719-1722 Llibreta comptable d'un joier
699 s. XVI Memorials de Joan Pasqual, jurista
700 1754 Reial decret sobre les secretaries d'Estat
701 1788-1789 Pòlissa d'assegurança de la Companyia de Veracruz
702 1626, juny 22. Barcelona Notificació de partides fetes a la taula de canvi a Antoni Fort, ferrer
703 s. XVIII-XIX Memorial jurídic
704 1630 Venda de (?)
705 1680, maig 14. Barcelona Venda de censal mort
706 1680, maig 21 Àpoca de censal mort
707 1681, setembre 28 Àpoca de censal mort
708 1693, gener 14 Encarregament de dos censals morts
709 1696, març 23 Lluïció de censal mort
710 1658, gener 26 Lletra de canvi
711 s. XV 2a m. Fragment sobre la Immaculada Concepció
712 1724. Puigcerdà Declaració jurada
713 1800, juliol 15. Cadis Recurs del consolat de Cadis a un ordre reial sobre seients preferents dels assessors de jutjats
714 1764 post Memorial sobre un enfrontaments entre l'antic Col·legi de Cirurgia de Barcelona i el Reial Col·legi de Cirurgia
715 1775, juny. Cartagena "Estado de la tropa que se halla destinada para la expedición"
716 1818-1819 Documentació militar. (Sol·licitud de beneficis del Montepio)
717 1706 Reclamació de pensions censals de la comunitat de preveres de Sant Martí de Peralada
718 1710, maig 19. Sant Jaume de Montargull Clàusula testamentària de Jaume Ramon, prevere
719 1702-1704 Àpoca de pensions censals
720 s. XVIII Llista de pensions (?)
721 1776-1790 Relació de documents sobre el recurs del P. Corriols al sr. intendent
722 1712-1713 "Reparos de la fundació feta per los sr. cohereus de Guinart relatius a Santa Maria del Mar"
723 1599, juliol 8. Barcelona Sindicat
724 1749, octubre 10. Barcelona Reial decret sobre reducció de contribucions a una sola
725 1762, agost 29. L'Havana Rendició de l'Havana als anglesos
726 1795, febrer 5. Barcelona Sol·licitud de cauteles i resguards d'obres a l'Hospital
727 1675, maig 9. Gàrzola ("Garsola") Certificació
728 s. XV? Llevador de censos del rector de Valldonzella
729 s. XVIII? Sobre divisió de termes entre la vila de Vilanova i la de Cubelles
730 s. XVII Memorial de Pedro Samper de Aznar, alferes, al rei
731 1801, juny 4. Salamanca Carta d'Antonio Tavira y Almazán, bisbe de Salamanca
732 1713, juny 22. Barcelona Àpoca de Joan Pau Lligat per a Jaume Carreres
733 s. XVIII-XIX? "Relación de los oficiales generales que S.M. se ha servido nombrar para el Consejo de Guerra que ha resuelto se celebre en Barcelona por resultas de la rendición de la plaza de San Fernando"
734 1785, març 31. Cadis Nota sobre Ventura Canet i Canals, comerciant
735 s. XVII-XVIII? Nota de censos
736 s. XVII Relació de creditors i notes sobre testament
737 s. XVIII "Inventari dels béns que foren de Pere Soler, peraire, ciutadà de Barcelona"
738 s. XIX Receptes de farmàcia (2)
739 s. XVIII "Aranzel dels inventaris se són trobats en una pila de papers dolents se trobàvan en terra"
740 1586, octubre 5. Torroella de Montgrí Certificat de bateig de Susanna Sabater
741 1767, abril 23 Al·legacions judicials
742 s. XVIII 2a m. "Actes fahents per la heretat de Anton Arriasol de Agramunt, a qui se creu ha succehit lo Hospital"
743 s. XVIII Documentació sobre Granollers
744 s. XVIII Documentació sobre Granollers
745 1615, agost 26. Barcelona Venda de terreny
746 1717, febrer 17. Barcelona Acord d'arrendament per a fabricar pólvora i salnitre
747 s. XVIII Documentació sobre la venda del comtat d'Osona i vescomtats de Cabrera i Bas
748 1741-1742 Comptes de franqueig de cartes entre Perpinyà i Barcelona
749 1747, novembre 12. Calaf Procura de Jaume Espinagosa, pagès
750 1747, octubre 29. Cardona Procura d'Isidre Borràs i Josep Tollenda, pagesos
751 1518, abril 16 Nota sobre venda feta per Lluís Desvalls, donzell de Lleida
752 1592 Butlla d'erecció de la col·legiata de Santa Maria de Vilabertran
753 1748, desembre 30. Calaf Declaracions testificals
754 [1754] Resum a una ordre reial
755 1834 Expedient sobre una contribució imposada al clergat del Principat
756 1726 [...], setembre 19. Barcelona Carta als regidors de Canet
757 1616-1756 Ordinacions de la confraria de mestres d'aixa
758 1811, març 10. Arenys de Mar Carta al batlle regent de Canet de Mar
759 1827, gener 24. Girona Carta al batlle i ajuntament de Canet de Mar
760 1811, novembre 19. Arenys de Mar Carta a l'alcalde i ajuntament de Canet de Mar
761 1640 Parer d'Íñigo Vélez de Guevara y de Tassis, comte d'Oñati
762 1837, juny 13. Barcelona Certificació sobre absència de vicari perpetu
763 1827-1832 Passaports "para el interior"
764 1803 Certificat del secretari de la Junta de Establecimiento de Caxa de Reducción de Barcelona
765 s. XVI-XVII Còpia d'acte de cort
766 1793, setembre 28-1800, gener 31. Barcelona Quadern de correspondència militar
767 1634, març 31. Barcelona Rebut de Salvador Mascaró, sagristà de Sant Francesc de Paula
768 1634, abril 12. Barcelona Certificació de Francesc Romeu, procurador de l'Hospital de Misericòrdia
769 1613, setembre 14. Barcelona Carta de Josep Pobla i Joan Pau Cànoves a Joan Maria Cavana, de Madrid
770 Registre blanc
771 1639, gener 20. El Vendrell Carta de Bernat Nimots a Pere Desbosc, sobre pagaments
772 1734, setembre 6. Barcelona Notificació de dipòsit a la sagristia de la capella de Sant Sever
773 1694-1705 Memorial sobre arrendaments del capítol de la seu de Barcelona
774 1457, agost 30-1558, novembre 29. Barcelona Notes i memorial relatiu al que feu Galceran de (?), patró del benefici fundat a l'església de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona, relatiu a la invocació a Sant Simeó
775 [1700], Barcelona Cartes de condol per la mort de Carles II
776 1704, abril 9. Girona Carta de Sebastià Gibert a Jaume Teixidor sobre cobrament de rendes
777 1656, març 18 Certificació de peatges d'anar a embarcar el bacallà
778 1797, gener 29. Barcelona Lletra de canvi
779 1699, novembre 20 Rebut
780 1696, maig 10 Rebuda de minuta de cirurgià (?)
781 1695, juny 10. Barcelona Rebut per compra de vestits
782 1695, juliol 20. Barcelona Rebut per compra de vestits
783 1695, juliol 10. Barcelona Rebut per compra de vestits
784 s. XVII Memorial del que es deu a l'heretat de Pau Ferran
785 1620, maig 2. Ciutat d'Urgell Testament de Joan Baptista Tolrà, doctor en medicina
786 s. XVII Concòrdia entre l'Hospital i els marmessors de Pau Ferran sobre la Casa de Convalescència
787 s. XVIII Nota sobre papers a consultar en relació al domini directe alodial i campal dels termes de la baronia del reial monestir de les Avellanes
788 1713-1730 Instrucció de petició de l'Hospital al col·legi de notaris públics de Barcelona
789 s. XVII Notes genealògiques de la casa de Grimau
790 1700, setembre 2. Barcelona Còpia de les indulgències concedides als confrares i confraresses de la confraria dels Sants Màrtirs fundada a l'església parroquial de Sant Genís de Vilassar (bisbat de Barcelona), per part d'Innocenci XII en 1699
791 1691, juny 21. Madrid Certificació del valor d'una joia
792 s. XVIII Articles de la causa entre el comte de Torralba i Grimau i Carles Alemany
793 s. XVII Confessions de capbreu
794 s. XVIII Procura
795 [1702, març 14. Barcelona] Clàusula testamentària de Felip Llobet
796 s. XVII Clàusules testamentàries d'Isabel Joana Desbosc
797 1716, març 16. Barcelona Instància de l'Hospital i la Casa de Convalescència sol·licitant sal per a malalts i servents
798 s. XVIII Resum del dèbit i crèdit entre l'Hospital i la Casa de Convalescència
799 s. XVIII Estat de comptes entre els hospitals de Santa Creu i Convalescència
800 1684-1774 "Estat del que deu satisfer l'Hospital general de Santa Creu a la Casa i Hospital de Convalescència per pencions de sinch distints censals pertanyents a la renda de Lucrècia de Gualba"
801 1734-1770 "Estat del que deu de pensions, prorratas dels censals, etc. L'Hospital a la Casa y Hospital de Convalecència de la renda de Pau Ferran"
802 1773, agost 10. Barcelona Certificació de deutes censals de la Casa i Hospital de la Convalescència
803 1802 Rebuts de materials per als llits de les donzelles i màquines
804 1510, agost 23 Certificació d'enterrament de cadàver de Benet Pasqual, ciutadà de Barcelona, al monestir de Sant Francesc, extramurs de la vila de Madrid
805 s. XVIII Cartell amb una relació de topònims ordenats alfabèticament
806 1585, setembre 18. Mataró Concessió dels administradors de l'Hospital de Santa Magdalena de Mataró
807 1754, octubre 18. Vic Fernando Erasmo, marquès de van Marcke de Lumen, transmet reial ordre perquè es facin investigacions de tipus patrimonial relatives a diversos llocs i institucions; entre elles, hospitals
808 1754, octubre 18. Vic Fernando Erasmo, marquès de van Marcke de Lumen, transmet reial ordre perquè es facin investigacions de tipus patrimonial relatives a diversos llocs i institucions; entre elles, hospitals
809 1589, octubre 1. Barcelona Testament d'Elena Quintana, vídua
810 1519, octubre 16. Barcelona Donació d'Anna de Perapertusa, abans esposa de Guillem d'Oms cavaller de la baronia de Santa Pau, a la diòcesi de Girona, a favor del seu fill Francesc
811 s. XVI Testament de Joan Cerveró
812 1558, juliol 15 Carta al sotsveguer sobre privilegis de les vídues
813 s. XVII-XVIII "Cedula per recort de la hora senyalada per lo rosari perpetuo, y de las mes singulars indulgencias concedidas als confrares, y confraressas del Santissim Rosari"
814 Registre blanc
815 s. XVIII Fe de vida dels expòsits de l'Hospital
816 1848-1853 Bitllets de la rifa a benefici de la Casa de la Caritat
817 1848-1853 Bitllets de la rifa a benefici de la Casa de la Caritat
818 1612, octubre 24. Barcelona Venda d'una peça de terra
819 1661-1662 Memorial de debitoris de l'Hospital
820 s. XVII Memorial de llegats cobrats per Narcís Torres per a l'Hospital
821 1629, desembre 3 Confessió de capbreu
822 1650, juliol 13. [Barcelona] Registres de dipòsits a la Taula de Canvi de Barcelona relacionats amb els administradors de l'Hospital
823 1627, gener 10 Capítols matrimonials
824 1529, setembre 14 Procura
825 1559, juny 7. Barcelona Notificació a la vídua Gimena sobre impagament de lloguers
826 1558 Al·legació reial per causa criminal a Vic
827 1536, maig. Barcelona Procura de Gaspar Amat
828 1809, setembre 8. Begues Documentació sobre proveïment de cereals
829 1808, abril 30. Tarragona Instància d'Isidro Artigas i Domingo Colominas sol·licitant el cobrament del blat proveït als comissionats José Amiell i Pablo Alabern
830 s. XVIII "Epitafio que se puso sobre el sepulcro de la República Francesa que murió el 19 de mayo de 1804"
831 s. XIX. Barcelona "Producto de las rifas"
832 s. XIX. Barcelona "Cantidades ingresadas"
833 1652, abril 16. Barcelona Deliberació del Consell de Cent sobre la Casa de Convalescència
834 1617, gener 31. Gènova Visita a l'Hospital de la Misericòrdia de Gènova
835 1724-1725 Sobre el monopoli de neu i glaç dels clergues de Lleida
836 1586-1596. Saragossa, etc. Documentació sobre l'Hospital de Nostra Senyora de Gràcia de Saragossa
837 s. XVIII. Barcelona Condicions de l'assentament dels hospitals militars de Cartagena, Girona i la plaça d'Oran
838 1493, març 13. Barcelona Carta del rei Ferran el Catòlic sobre l'Hospital general de València
839 1741, maig 22. València Certificació d'Ignacio Esplugues, arxiver de l'Hospital general de València, sobre "Relación de lo que se guarda y observa en el Hospital Real y General de la ciudad de Valencia, quando se ha de proveher la plaza de cirujano mayor [...] medicos ordinarios, mozos de cirujano y velantes de medicina"
840 1565 Hospital de Granollers
841 1715, setembre 7. Madrid Resolució del bisbe de Cadis a José Patiño
842 1719, gener 14. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
843 1715, novembre 4. Barcelona Carta de Nicolás de Hinojosa a Josep Mates
844 1716, març 22. Vilafranca del Penedès Carta de José Patiño als administradors de l'Hospital sobre subministrament
845 1716, març 22. Vilafranca del Penedès Carta de José Patiño sobre censals de l'Hospital
846 1804, gener 1. Barcelona "Prospecto del plan de educación estado y progresos del conservatorio de las doncellas expósitas del Hospital General de Santa Cruz de la ciudad de Barcelona"
847 1837 Comunicat dels administradors de l'Hospital sobre uns articles d'El Vapor
848 s. XVIII Relació de notaris amb menció a les escriptures que posseeixen d'altres notaris
849 1605 Documents relacionats amb Antoni Fort, ferrer
850 1857 Recursos contra ordenances municipals
851 1654, maig 12. Barcelona Àpoques de Rafael Guinovard, mercader
852 1531, maig 27. Barcelona Esborranys d'acords de reunió del capítol de la seu de Barcelona
853 1522 Institució de benefici a favor de Pere Rabassa a l'església de Santa Maria del Miracle de la diòcesi de Barcelona
854 s. XVI Provisió de benefici
855 s. XVI Decisions del capítol del monestir de Sant Cugat del Vallès
856 1558, agost 27. Barcelona Procura de Joan Jeroni Mosan, sastre
857 Registre blanc
858 1445, setembre-octubre. Barcelona Fragment de llibre d'inventaris de béns de l'Hospital
859 [1592, juny 9] Anotacions comptables sobre un censal administrat per l'Hospital
860 Registre blanc
861 s. XVI-XVIII. Barcelona-Cervera-Puigverd Documentació notarial diversa
862 1689, setembre 12. Tortosa Presentació d'una lletra de canvi
863 s. XVIII Documentació diversa
864 1670-1671. Barcelona Documentació sobre la Vall d'Aran
865 s. XV. Barcelona Testament de Pere Puig, prevere
866 1607, gener 20. Barcelona Testament d'Elisabet Masarnau (Galvany)
867 182[...]. Barcelona Avís a les porcioneres de l'Hospital de Pere Desvilar
868 1467-1476 Documentació comptable
869 1670-1682. Barcelona Documentació notarial sobre censos pagats per diferents cases de Barcelona
870 1607, gener 27-1608, gener 10. Barcelona Inventari i encant de béns d'Elisabet Masarnau
871 s. XVII in. Memorial jurídic sobre els oficis d'obrer major dels palaus reials i les drassanes de Barcelona
872 1601, novembre 14. Castellbò Debitori
873 1549, desembre 23. Sant Feliu de Torelló Donació de béns de Beneta Soler
874 1537, desembre 18. Torelló Venda de censal mort
875 s. XV Nota de censal
876 1541, desembre 16 Àpoques dels marmessors de Joana Cantalòs
877 1627, abril 25. Verdú Procura
878 1631, gener 17. Solsona Procura
879 1610, setembre 29. Agramunt Debitori
880 1602, juliol 23. Barcelona Partida a la Taula de canvi de Barcelona
881 1585, febrer 15. Sant Guim de la Plana Testament de Margarida Torres
882 s. XIV Lliga o pactes
883 1578, juliol 12. Barcelona Heretament d'Aldonça Dot
884 1588, maig 31. Pallerols Debitori
885 1568, març 12. Santa Eulàlia de Provençana Testament d'Antiga Anglès
886 1619, gener 23-setembre 16. Barcelona Documentació sobre un violari de Francesc Puig, mercader
887 1584, setembre 14. Cervera Venda de violari
888 1572, setembre 2. Mataró Àpoca dels administradors de l'hospital de Santa Magdalena de Mataró
889 1600, setembre 6. Manresa Àpoques i cessions d'un censal mort de l'Hospital
890 1613, març 30. Cervera Procura
891 1560, octubre 10. Vilafranca del Penedès Presentació de lletres citatòries
892 1560, maig 6. Camprodon Monestir de Sant Pere de Camprodon
893 1540, setembre 9. Barcelona Procures sobre el benefici segon de l'Espina, de la seu de Barcelona
894 1528, maig 24. Barcelona Nomenament de notari apostòlic
895 1524, abril 8-15. Barcelona-Tarragona Nomenament d'àrbitres compromissaris en una causa sobre rendes dels beneficis de l'arxidiòcesi de Tarragona
896 s. XIX Documents diversos
897 1628, maig 10 Requeriment sobre l'herència de Joan Ballestar
898 1613, setembre 11. València Presentació d'una lletra de canvi
899 s. XVI-XVII Regest documental i notes sobre l'Hospital
900 s. XVIII Notes sobre censos de l'Hospital
901 s. XVII-XVIII. Barcelona-Madrid Documentació diversa
902 s. XVIII-XIX Documentació diversa
903 1558 Documentació sobre l'herència de Ferran Albanell
904 1549, març 22. La Morana Afitament de terrenys
905 1555, març 18. Barcelona Àpoca
906 1728, gener-novembre Despeses diverses relacionades amb els Bastero
907 1561, abril 27 Venda de censal mort
908 1590-1608. Igualada Documentació sobre un debitori de Jaume Granera, de l'Espelt
909 1505-1536 Documentació sobre Joan Pasqual, jurista
910 s. XVI Censos per cases i terrenys de Barcelona
911 1598. La Seu d'Urgell Debitoris
912 1529, agost 27-octubre 16. Barcelona Procés
913 1478, agost 25. Barcelona Donació del domini directe sobre Torroella de Montgrí
914 1598, març 28. Barcelona Àpoca
915 1601-1622. Barcelona Documentació sobre una casa del carrer de Bonaire
916 1618, novembre 18-1619, gener 8. Barcelona Caució
917 1582-1617. Barcelona-Sant Esteve de Parets Testaments de la família Xiol o Xiols
918 1603-1628. Alcover-Espluga de Francolí-Reus Documentació sobre Joan Baptista Tolrà, doctor en medicina
919 1693, desembre 4. Arfa Sindicat d'Arfa
920 1594, març 21 Procura
921 1618-1619. Cardona Documentació sobre un censal venut per Jaume Castelló a Rafael Nadal
922 1547. Mollet Capítols matrimonials
923 1673, desembre 16. Barcelona Lletres de canvi
924 1600-1605. Llançà-Sant Pere de Rodes Documentació sobre Sant Pere de Rodes
925 1739-17[...]2 Documentació judicial diversa
926 1593, desembre 10. Mataró Procura
927 1653, octubre 9. Solsona Procura
928 s. XV-XVI Anotacions
929 1444-1445. Barcelona Procés
930 1575, febrer 8. Sant Julià de Lliçà, mas Canyet Testament de Joan Canyet, pagès
931 1608, setembre 15. Barcelona Capítols matrimonials
932 1605, abril 26. Guissona Procura
933 1614, octubre 29. Cervera Venda de censal mort
934 1599, març 6-abril 30. Barcelona Venda de terreny
935 1570, setembre 14. Cervera Venda de censal mort
936 1687, juny 19. Sallent Testament de Josep Manganell, prevere
937 s. XV Requeriment de Simeó Sala
938 1672-1678. Barcelona Documentació sobre Teresa Molins, abans Tiana
939 1541, juny 30. Barcelona Apel·lació judicial
940 1605, gener 9. Vic Àpoca
941 1605, juny 20. Guissona Venda de terreny prop de Guissona
942 1647, novembre 23. Vilafranca del Penedès Establiment d'una vinya a rabassa morta
943 1642, novembre 22. Vic Àpoca
944 1590-1591. Barcelona Inventari i encant de béns
945 1646, abril 14. Barcelona Arrendament d'uns terrenys de Cornellà
946 1598, [...] 20. Terrassa Capítols matrimonials
947 1529-1542. Sant Boi de Llobregat Testament de Pere Bonet. Carta
948 1636, maig 9 c. Barcelona Carta als diputats del General
949 1585, gener 25. Barcelona Inventari de béns de Pere Ferrer, causídic
950 1569, octubre 2. Barcelona Venda de censal mort
951 1607, setembre 6. Barcelona Suplicació
952 1635, abril 16. Barcelona Procura
953 s. XIX. Barcelona Formularis impresos de la diòcesi de Barcelona
954 1656, juliol 10. Barcelona Avís sobre acolliment de bords a l'Hospital
955 1822, abril 26. Barcelona "A las cortes"
956 1803, febrer 19. Veracruz "Balanza del comercio de Veracruz correspondiente al año de 1802, formada por el Consulado, en cumplimiento de las órdenes del rey"
957 1824, juny 23. Barcelona Edicte de la Junta de Comerç sobre gremis
958 1752-1756. Barcelona-Mataró Documentació sobre Francesc Mascaró i Vallescà
959 1572, abril 30. Barcelona Sentència
960 1561, desembre 1. Tresserres, Vilallobent Capítols matrimonials
961 1585-1606. Barcelona-Sant Vicenç de Sarrià Documentació sobre un violari dels Guinard
962 1576, octubre 1. Barcelona Àpoca
963 1536, novembre 3. Barcelona Donació d'una casa
964 1566, desembre 10. Barcelona Venda de censal mort
965 1572, gener 8. Girona Venda d'una casa
966 1567, desembre 23. Barcelona Establiment d'una casa
967 [1617, abril 27. Barcelona] Testament de Miquel Vidal, prevere
968 s. XVII ex.-XVIII in. Tabes d'encants d'un mas i terrenys
969 1585-s. XVII in. Agramunt-Cervera Documentació sobre Antoni Arriasol, pagès
970 s. XVII 1a m. Barcelona Documentació sobre els Mostarós
971 1655, gener 18-juny 28. Barcelona Encant de béns de Felip Ginestar, flequer
972 1574-1585. Barcelona Documentació sobre la família Llacuna
973 1604, [...]. Alòs Testament de Pere Torner, prevere
974 1638, juny 17. Barcelona Testament de Ponç Barrera, mercader
975 1640, febrer 26. Barcelona Testament de Rafael Gorino, fuster
976 s. XVII ex.-XVIII in. Memorial sobre l'herència de Pere Costa, jurista
977 1655, juliol 31. Sta. Coloma de Cervelló Inventari de béns de Francesc Via, pagès
978 s. XVIII Nota o ordre de cerca a l'arxiu de l'Hospital
979 1557, març 12-octubre 29. Barcelona Inventari de béns de Narcís Solà, doctor en medicina
980 1590, novembre 7-1591, gener 14. Barcelona Encant de béns de Bernat Domènec, apotecari
981 s. XVIII ex.-XIX in. Memorial de Joan Francesc Costa, arxiver de l'Hospital
982 1580-s. XVIII Documentació sobre l'arxiu de l'Hospital
983 s. XIX 1r terç Papers de Jaume Cases, arxiver de l'Hospital
984 1639, agost 2. Tarragona Partida de taula
985 s. XVII 3r terç "Nòmina dels llegats se deuen al present Hospital general"
986 s. XVI ex.-XVIII Notes sobre llegats a l'Hospital
987 1590, gener 5. Barcelona Clàusula testamentària d'Antoni de Bartomeu, prevere
988 1614, novembre 24. Albesa Donació a l'Hospital
989 1589, octubre 31. Olesa Testament de Joan Drullet, teixidor de llana
990 1656, febrer 9. Barcelona Consignació a favor de l'Hospital
991 1594, abril 12. Castelló d'Empúries Debitori a favor de l'Hospital
992 1679, febrer 2. Barcelona Clàusula testamentària d'Eugènia Alemany i Forés
993 1578, març 30. Barcelona Clàusula testamentària de Martí Puigtoura, pagès
994 1636. Barcelona Debitori. Consignació de deute a l'Hospital
995 1637, abril 23. Organyà Debitori a favor de l'Hospital
996 1642-1645. La Seu d'Urgell Possessió d'una casa. Reclamació de lloguer
997 1661, setembre 29. Navès Inventari de béns de Caterina Franc, àlies Castells
998 1616, març 30. Barcelona Testament de Joan Cammàs, àlies Dardet, pastor
999 1620, juliol 1. L'Arboç Clàusula testamentària de Salvador Sitjar, paraire de llana
1000 s. XV-XVI "Primus liber testamentorum facientium pro Hospitali generali Sancte Crucis Barcinone"
1001 s. XVI? "Secundus liber testamentorum facientium pro Hospitali generali Sancte Crucis Barcinone"
1002 1870 c. "Índice de los espedientes contenidos en el capítulo de mandas años 1851 a 1870"
1003 1870 c. "Índice de los espedientes contenidos en la sección de herencias, años 1851 a 18[...]"
1004 1858 c. Barcelona "Índice de las herencias"
1005 1912 c. "Índice de los espedientes de herencias y mandas desde el año 1871 a [...]"
1006 1497-1919. Barcelona "Documentos varios y datos y noticias interesantes para reivindicaciones al Estado y particulares"
1007 s. XVIII "Rúbrica de inventaris antichs fahents per lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona en molts dels quals se encóntran continuats diferents partits de censos y censals chalendats los actes de sas respectives creacions y de altres proprietats que ha succehit y posseheix dit Hospital"
1008 1858 c. Barcelona "Índice de herencias"
1009 s. XIX Inventari de propietats de l'Hospital
1010 s. XIX "Herencias varias"
1011 1556, agost 30-1664, desembre 3. Barcelona "Liber in quo quamplurima legata et alia instrumenta in favorem Hospitalis Sanctae Crucis facientia sunt descripta et continuata ac in publicam formam redacta"
1012 1586, març 9-1674, febrer 19. Barcelona Llibre de testaments de l'Hospital
1013 s. XVI ex.-XVII in. "Memòria dels testaments estan continuats en los dos libres de pregamí, tret de cada hu sumàriament lo que benefici ne ha succehit al present Hospital axí per los fidecomissos que an tingut lloch, com encara los que estan pe(r) tenir"
1014 1715, març 9-1718, desembre 28. Barcelona Llibre de testaments de l'Hospital
1015 1719, gener 4-1726, juliol 20. Barcelona Llibre de testaments de l'Hospital
1016 1612, març 4. Barcelona Testament de Bertran Abell, pagès
1017 1724, agost 5. Barcelona Testament de Francisco Abril, soldat
1018 1656, gener 27. Barcelona Testament de María de Aguas
1019 1605, febrer 23. Barcelona Testament de Francesc Aguiló, negociant
1020 1618, desembre 4. Barcelona Testament d'Isabel Aguiló i de Beda, vídua
1021 1624, juliol 4. Barcelona Testament d'Isabel Agustí
1022 1628, octubre 19. Barcelona Testament de Joan Agustí, tirador d'or
1023 1630, agost 20. Barcelona Testament de Josep Agustí, sabater
1024 1702, gener 7. Barcelona Testament de Paula Agustí, vídua
1025 1716, desembre 12. Barcelona Testament de Josep Alabau
1026 1605, gener 8. Barcelona Testament d'Antoni Alasart, hostaler
1027 1605, gener 8. Barcelona Testament d'Antoni Alasart, hostaler
1028 1623, juliol 2. Barcelona Testament d'Àngela Alba, vídua
1029 1723, novembre 15. Barcelona Notes sobre el testament de Pere Alba, hortolà
1030 1710, maig 24. Barcelona Testament de Ramon Albagés, pagès
1031 1668, abril 9. Barcelona Testament de Margarida Albanell
1032 1710, novembre 12. Barcelona Testament d'Antonio Álvarez, alferes
1033 1717, setembre 9. Barcelona Testament de Josep Álvarez, fadrí
1034 1625, octubre [...], 2. Barcelona Testament de Ponç Aldui, negociant
1035 1721, juliol 6. Tortellà Codicil de Carles Alemany i de Bellpuig
1036 1704, febrer 3 Notes del testament de Maria Aleu, donzella
1037 1706, febrer 7 Testament de Jaume Aliart, pagès
1038 Testament de Simó Alier (no hi figura)
1039 1644, octubre 13. Barcelona Clàusula testamentària de Caterina Elies, vídua
1040 1711, octubre 9. Barcelona Testament d'Agnès Elies, vídua
1041 1615, octubre 20. Barcelona Testament de Juan Francisco de Almenda, prevere
1042 1723, març 29. Barcelona Testament de Juan Alonso Rodríguez
1043 Testament de Miquel Alòs (no hi figura)
1044 1778, setembre 9. Barcelona Testament de Francesc Alzina, pagès
1045 1625, octubre 25. Barcelona Testament de Francesc Alzina, guadamassiler
1046 1571, febrer 17. Barcelona Testament de Joan Tomàs Alzina, donzell
1047 Nota sobre el testament de Bartomeu Altafulla (no hi figura)
1048 1708, febrer 14. Barcelona Testament de Jaime Álvarez d'Espejo
1049 1631, juny 25. Barcelona Testament de Cecília Amat, vídua
1050 1642, gener 16. Barcelona Testament de Josep Amat, cavaller
1051 1652, gener 22. Barcelona Testament de Pau Amat, cavaller. Clàusula testamentària de Pau Amat, donzell
1052 Nota sobre el testament de Marianna Aguiló (no hi figura)
1053 1607, setembre 7. Barcelona Testament de Violant Amat, vídua
1054 Testament de Josep Amell (no hi figura)
1055 1585, octubre 2. Sanaüja Testament de Jaume Amella, degà i canonge
1056 Testament de Pere d'Amigant (no hi figura)
1057 1645, gener 10. Ullà Testament d'Amanç Amusi, pescador
1058 1630, juny 25. Barcelona Testament de Caterina Amorós, vídua
1059 1624, novembre 29. Barcelona Testament de Joan Amorós, sastre
1060 1627, gener 15. Barcelona Testament d'Anton Pau, dit Andorra, bastaix de corda
1061 1720, agost 24. Barcelona Testament de Manuell Andrada, sastre
1062 1440, juliol 4. Barcelona Testament de Guillem Andreu, notari
1063 1703, setembre 8. Barcelona Testament de Giacomo Angelini, venecià
1064 1792, agost 15. Barcelona Testament de Josep Anglada, velluter
1065 1711, febrer 26. Barcelona Testament de Josep Anglada i Corbera, notari
1066 1566? 1516? març 11. Barcelona Testament de Jaume Anglès, frener
1067 1615, juny 1. Barcelona Testament de Josep Anglès, sastre
1068 Testament de Francisco Anglès (no hi figura)
1069 1596? 1595?, juliol 31 Testament de Melcior Anglola, pagès
1070 1728, febrer 1. Barcelona Testament de Margarida Anglora, vídua
1071 1589, març 23. Castell de Congues Testament de Bartomeu Avanya
1072 Testament de Madrona Antojas (no hi figura)
1073 Testament d'Onofre Aguilés (no hi figura)
1074 Testament de Pau Aguilés (no hi figura)
1075 1561, juny 15. Barcelona Codicil de Miquel Joan d'Aragall, prevere
1076 1725, juny 26. Barcelona Testament d'Anna M. Arbós
1077 s. XVII Testament de Francesc Arbúcies, pagès
1078 1713, abril 7. Sallent Codicil d'Agnès Arola i Cortada
1079 1643, abril 8. Barcelona Clàusula testamentària de Jerònima Ardèvol, vídua
1080 1620? Testament de Jeroni Arenys i Barriga, pagès
1081 1622, agost 17. Badalona Testament d'Elisabet Arenys i Barriga
1082 1662, setembre 9. Barcelona Testament de Maria Paula Argelagós
1083 Notícia sobre el testament d'Isabel Argemir i Fontrodona (no hi figura)
1084 1728, abril 29. Barcelona Testament de Joan Argemir, fadrí
1085 s. d. Memorial dels llegats a l'Hospital de Clemència d'Armengol i Carbonell, monja
1086 1596, març 20 Testament de Ferriol Arnal, prevere
1087 1721, abril 27. Barcelona Testament de Francesc Arnau
1088 1708, maig 10. Barcelona Codicil de Valentí Arnau Calvó
1089 1719, setembre 15. Barcelona Testament de Marianna Arnau i Oller, vídua
1090 1589, febrer 16. Agramunt Testament d'Antoni Arriassol, pagès
1091 1712, desembre 2 Testament de Coloma Artigues, donzella
1092 1723, gener 16. Barcelona Testament de Maria Àngela Artigues, vídua
1093 1618, març 16. Barcelona Testament de Vicenta Artiguer
1094 1651, maig 31 Testament de Francesc Artigues, notari
1095 1710, juny 11. Barcelona Testament d'Agnès Estrada
1096 1620, febrer 9. Barcelona Testament d'Elionor Aubac, vídua
1097 1714, juny 17. Barcelona Testament d'Anton Audubert, negociant
1098 1714, agost 16. Barcelona Testament de Polònia Auzàs, donzella
1099 Testament de Francisca Avarenta (no hi figura)
1100 1712, octubre 8. Barcelona Testament de Juan Antonio Avaro, cirurgià
1101 1585 ante Testament de Francesc Avellà, pagès
1102 1709, setembre 3. Barcelona Testament d'Agna Aixàs
1103 1558, novembre 7. Barcelona Còpia de codicil del testament de Joan Axoli, clergue
1104 1621, octubre 11. Barcelona Testament d'Anton Ayala, prevere
1105 1711, febrer 27. Barcelona Testament de Josep Aimeric, barreter
1106 1665, novembre 7. Barcelona Codicil de Pere Aimeric, cirurgià
1107 Testament de Cecília Gallart (no hi figura)
1108 1621, març 15. Barcelona Testament de Jaume Joan Aités, prevere
1109 Testament de Carles Antoni d'Azcón (no hi figura)
1110 1706? 1705?, desembre 13 Testament de Miquel Babot
1111 s. XVIII Llegat d'Eulàlia Vabra
1112 1713 Testament de Narcís Bac
1113 s. d. Testament d'Anton Badia, pagès
1114 1705, maig 31. Barcelona Testament de Maria Badia, vídua
1115 1615, gener 24. Barcelona Testament de Salvador Badia, pagès
1116 1631, setembre 5. Barcelona Testament de Jaume Bagà, paraire
1117 Testament de Ramon Bagà (no hi figura)
1118 1710, gener 27. Barcelona Testament de Maria Bagó, donzella
1119 1710, gener 27. Barcelona Testament de Maria Francisca Bagó
1120 1708, juny 10. Barcelona Testament d'Isabel Balaguer, donzella
1121 1706, juny 21. Barcelona Testament d'Isabel Balaguer
1122 1626, gener 16-agost 29 [1625] "Codisil de testamens presos en lo Ospital general de St. Creu per mi, Pera Joan [Carreres]"
1123 Testament de Margarida Balasco (no hi figura)
1124 1586, octubre 25. Sant Esteve de la Costa Testament de Toni Baldiri, fuster
1125 1627, febrer 1. Barcelona Testament de Pau Baldric, negociant
1126 Nota relativa al testament de Pau Balmes
1127 1722, juliol 26. Barcelona Testament de Francesc Baluenga, pagès
1128 1623, agost 19. Barcelona Testament de Cecília Batlle
1129 1623, agost 19. Barcelona Testament de Cecília Batlle
1130 1620, agost 8. Barcelona Testament de Maria Magdalena Ballot
1131 1710, gener 24. Barcelona Testament de Salvador Benac, jove paraire
1132 1703, setembre 7. Barcelona Testament de Maria Bauda, vídua
1133 1703, setembre 7. Barcelona Testament de Diego Bando, "alferes reformado de los impedits del rei"
1134 1702, desembre 17. Barcelona Testament de Josep Barandau
1135 1714, agost 9. Barcelona Testament de Pasqual Barberà, casat
1136 1615, gener 28. Barcelona Testament de Francesc Barceló, pagès
1137 1625, [...] 3. Barcelona Testament de Magdalena Barceló
1138 1713, març 6. Barcelona Testament de Pasqual Barceló, pagès
1139 1716, gener 12. Barcelona Testament d'Antoni Bargalló (?), casat
1140 1622, abril 27. Barcelona Testament de Guillema Batifulla (?)
1141 1622, abril 27. Barcelona Testament de Francesc Barn, negociant
1142 1708, juny 28. Barcelona Testament de Maria Baró, fadrina
1143 1792-1816? "Papeles conducentes a la testamentaria del difunto Damian Barrera, armero de Barcelona"
1144 1620, juliol 6. Barcelona Testament de Francesc Bartau, prevere
1145 1710, octubre 6. Barcelona Testament de Caterina Bartolo
1146 Testament de Vicenç Bartomeu (no hi figura)
1147 1615, abril 24. Barcelona Testament de Bartomeu Bartra, jove sabater
1148 1719, agost 19. Barcelona Testament de Josep Bertran, soldat
1149 Testament d'Úrsula Magdalena Bases (no hi figura)
1150 1616, març 27. Barcelona Testament de Bartomeu Gassa, pagès
1151 1620, maig 3. Barcelona Testament de Felicià Basalleres, batifuller
1152 1710, març 11. Barcelona Testament de Joan Baster, traginer
1153 1780, juny 6. Barcelona Testament de Fèlix Batlle, prevere
1154 Testament de Margarida Batlle (no hi figura)
1155 1710, maig 24. Barcelona Testament de Lleonard Baquer, serrador
1156 1673, agost 30. Balaguer Testament de Joan Francesc Bellver, prevere
1157 1731, octubre 3. Sant Celoni? Còpia del testament de Pere Bell-lloc, oller
1158 s. XVII Rebuda i certificat d'un aplegador de l'Hospital
1159 1600-1663 Notes sobre el llegat de Pere Benet Soler, metge
1160 1585, abril 28. Barcelona Testament de (?)
1161 Testament de Pedro de Berderechea (no hi figura)
1162 1710, febrer 3. Berga Testament de Jaume Berga, pagès
1163 1610, abril 24 Testament de Domingo Bernardó, brosser
1164 1710, desembre 15. Barcelona Testament de Dionís Bertran, donzell
1165 Testament de Francisca Beltran i Gambins (no hi figura)
1166 1721, octubre 15. Barcelona Testament de Maria Bertran, vídua
1167 1615, abril 10. Barcelona Testament de Magdalena Bescarbó, vídua
1168 1619, febrer 3. Barcelona Testament de Joana Besià
1169 1587, març 2. Talarn Testament de Jaume Besturs, sastre
1170 1720, juliol 17. Barcelona Testament de Maria Bigo i Cassanyes, vídua
1171 1713, juliol 8. Barcelona Testament de Josep Bilo, jove sastre
1172 1705, abril 14. Barcelona Testament d'Eulàlia Biosca
1173 1710, gener 20. Barcelona Testament de Pere Bisbe, pagès
1174 1710, setembre 12. Barcelona Testament de Lluís Blanco
1175 1716, novembre 22. Barcelona Testament de Toni Blanc, mestre de cases
1176 1706, juny 20. Barcelona Testament de Domingo Antonio Blanch, prevere
1177 1540, juliol 1. Sant Pere de Bigues Testament de Joan Blanc, de Sant Bret
1178 s. XVIII Codicil al testament de Maria Engràcia (!) Blanch, doctor en medicina
1179 1606, octubre 12. Espui Testament de Pere Blanc, prevere
1180 1706, febrer 8. Barcelona Testament de Rosa Blanc
1181 Testament de Josep Boada (no hi figura)
1182 1802, febrer 18. Barcelona Testament de Maria Boatella, casada
1183 1708, abril 4. Girona Clàusula hereditària de Josep Boer, mercader
1184 1722, juny 24. Arenys. Donació i heretament de Joan Bohigues
1185 1776, febrer 5. Barcelona Fundació feta per l'il·lustre don Josep Anton Boïl d'Arenós
1186 1706, agost 7. Barcelona Testament de Josep Bollich, fadrí pagès
1187 1709, setembre 30. Barcelona Testament de Macià Bonet, oller
1188 1624, novembre 21. Barcelona Testament de Magdalena Bonet, vídua
1189 1714?, setembre 2. Barcelona Testament de Bertomeu Bonhome
1190 1612, abril 23. Barcelona Testament de Joan Boni, calceter
1191 1712, novembre 1.Barcelona Testament de Ramon Bonjoch
1192 1709, juliol 25. Barcelona Testament de Bartomeu Boraggi, prevere
1193 1806, maig 1. Barcelona Còpia de l'acte de la publicació del testament de Pau Bordius, prevere
1194 1709, octubre 28. Barcelona Codicil de Miquel Borràs, pagès
1195 1683, abril 27. Barcelona Testament de Caterina Bosch, vídua
1196 1710, maig 31. Barcelona Testament de Gerònima Bosch, vídua
1197 [1680]. Barcelona Testament d'Isidre Bosch, notari causídic
1198 1560, juliol 31. Barcelona Testament de Joan Bosc, cavaller
1199 1580, agost 3. Barcelona Testament de Josep Bosch, mercader
1200 1632, agost 3. Barcelona Testament de Narcisa Bosc, vídua
1201 1711, juny 8. Barcelona Testament de Magdalena Botet, vídua
1202 1710, novembre 4. Barcelona Testament de Miquel Bou, fadrí
1203 1638, agost 9. Barcelona Testament d'Eulàlia Bover, vídua
1204 1638, juliol 1. Barcelona Codicil d'Antoni Celles, sastre
1205 1736, febrer 11. Barcelona Testament de Joan Bover, mariner
1206 1708, març 5. Barcelona Testament de Margarida Boy, vídua
1207 Testament de Francisco Brasco (no hi figura)
1208 1720, setembre 13. Barcelona Testament de Gabriel Brassacs, espardenyer
1209 1720, febrer 16. Barcelona Testament de Ramon Brassó, pagès
1210 1648, juny 24. Manresa Codicil de Francesc Broquetes, prevere
1211 1710, juny 9. Barcelona Testament de Mariàngela Bru
1212 1735, febrer 20. Barcelona Testament de Pau Burch, pagès
1213 1684, setembre 1. Matamargo Notificació als administradors de l'Hospital d'una deixa de Gaspar Brufau, rector
1214 1625?, juny 14. Barcelona Testament de Mateu Brull, espardenyer
1215 1710, maig 28. Barcelona Testament de Francesc Brunet
1216 1710, desembre 2. Barcelona Testament de Maria Brunet, vídua
1217 Testament de Josep Buch i Cantié
1218 1711, maig 9. Barcelona Testament de Maria Boixadors
1219 1720, abril 22. Barcelona Testament de Francesca Borrell, donzella
1220 1721, juliol 13. Barcelona Testament de Maria Burgades, donzella
1221 1714, setembre 23. Barcelona Testament de Salvador Burgas (Brugas?)
1222 1713, juny 1. Barcelona Testament de Maria Buscalla, vídua
1223 1622, agost 31. Barcelona Testament de Gabriel Busquerols, pagès
1224 1712, gener 13. Barcelona Testament de Celdoni Boixaderes
1225 1605, juliol 8. Sabadell Testament de Pere Cavaller, pagès
1226 Testament de Miguel Caballería (no hi figura)
1227 1714, agost 23. Barcelona Testament de Fèlix Cabanyes, pintor
1228 1625, agost 16. Barcelona (publicació) Testament de Maria Cabanyes, donzella
1229 1704, gener 21. Barcelona Testament de Maria Cabirol, vídua
1230 1595, agost 13. Barcelona Codicil de Julià Cabistany, tintorer de seda
1231 1713, octubre 22. Barcelona Testament de Maria Cabot
1232 1651, maig 14. Barcelona Testament de Guillem Cabrer, passamaner
1233 1629, novembre 16. Barcelona Testament de Rafel Cabrer, doctor en drets
1234 Testament de Bernat de Cabrera (no hi figura)
1235 1615, agost 23. Barcelona Testament de Maria Cabriana
1236 1704, juliol 10. Barcelona Testament de Joan de Cal
1237 1622, desembre 11. Barcelona Testament de Benet Calcina, vidrier
1238 1712, febrer 4. Barcelona Testament de Josep Caldelara, capità d'esquadra
1239 1720, setembre 22. Barcelona Testament d'Agnes Caldaro
1240 1709, maig 11. Barcelona Testament de Maria Calix, vídua
1241 Testament de Josep Calonge (no hi figura)
1242 1714 Testament de Victòria Calsina
1243 1720, abril 8. Barcelona Testament de Pere Calvo, prevere
1244 1616? Codicil de Joan Caminal, pastor
1245 1713, novembre 25. Barcelona Testament de Josep Campalorell
1246 1630, abril 5. Barcelona Testament d'Àngela Campanya
1247 1601, novembre 14. Barcelona Testament de Paula Campanyà
1248 1800, febrer 20. Barcelona Testament d'Eulàlia Campderós i Negre, vídua
1249 1613, desembre 30. Barcelona Testament d'Anton Campmany, professor
1250 1621, setembre 15. Barcelona Testament de Antoni Joan Campmany, moler
1251 1709, octubre 11. Barcelona Testament de Jerònima Campo
1252 1692, maig 13. Barcelona Definició de testament i inventari de Maria de Camporrells i Ferreres
1253 1688-1724 Notícies sobre els testaments dels marquesos de Tamarit
1254 1630, març 21. Barcelona Testament d'Eulàlia Camps, donzella
1255 1714, març 22. Barcelona Testament de Josep Camps
1256 1723, maig 20. Barcelona Testament de Josep Camps, pagès
1257 1723, maig 20. Barcelona Testament de Magdalena Camps
1258 1714, agost 20. Barcelona Testament de Magdalena Camps, vídua
1259 1722, octubre 18. Barcelona Testament de Magdalena Camps, vídua
1260 1712, desembre 3. Barcelona Testament de Miquel Camps, jove ferrer
1261 1712, desembre 3. Barcelona Testament de Miquel Camps, ferrer
1262 1722, abril 11. Barcelona Testament de Victòria Camps, vídua
1263 1711, agost 23. Barcelona Testament de Maria Agnès de Farners Camps i de Rialp
1264 Testament de Pau Canal (no hi figura)
1265 1625, desembre 27. Barcelona Testament d'Elionor Canals
1266 1627, gener 11. Barcelona Testament d'Esperança Canals, donzella
1267 1709, agost 29. Manresa Testament de Josep Canals, prevere
1268 1722, febrer 16. Barcelona Testament de Magdalena Canals, donzella
1269 1710, juliol 13. Barcelona Testament de Jaume Canela, pagès
1270 1626, octubre 13. Barcelona Testament de Jacinto Canet, pagès
1271 1719, setembre 16. Barcelona Testament de Gràcia Canyardo, donzella
1272 1704, maig 3. Barcelona Testament d'Esperança Canyella
1273 1704, maig 3. Barcelona Testament d'Esperança Canyella
1274 1620, agost 20. Barcelona Testament d'Agnès Canosa, vídua
1275 Testament de Jaume Cantacorbs (no hi figura)
1276 1698-1775 Documentació sobre Joan Cantacorbs i Lluc, prevere
1277 1600, maig 17. Igualada Testament de Pere Plantada, bracer i pagès
1278 1714, juliol 27. Barcelona Testament de Margarida Canti
1279 1713, setembre 1. Barcelona Testament d'Anton Capallà, soldat
1280 1708, març 15. Barcelona Testament de Damià Capdebou, jove cirurgià
1281 1724, juny 2. Barcelona Testament de Pere Joan Capdevila, pagès
1282 1710, febrer 7. Barcelona Testament de Pere Calabassa, pagès
1283 1705, novembre 4. Barcelona Testament de Pere Carbó, pagès
1284 1710, juny 26. Barcelona Testament de Manuel Carbonell, fadrí
1285 1710, juny 26. Barcelona Testament de Manuel Carbonell, fadrí
1286 1705, maig 30. Barcelona Testament de Pere Carol, pagès
1287 1711, juliol 4. Barcelona Testament de Ramon Cardó, fadrí pagès
1288 1715, març 2. Barcelona Testament d'Elena Cardona
1289 1710, desembre 11. Barcelona Testament de Francisca Cardona, soltera
1290 1710, desembre 11. Barcelona Testament de Joana Cardona, vídua
1291 1653, juliol 30. Barcelona Testament de Jaume de Cardona i de Rocabertí
1292 1724, novembre 27. Barcelona Testament d'Isabel Meca de Cardona Rocabertí i Guimerà, marquesa de Ciutadella
1293 1595, març 8. Barcelona Testament d'Elena Carlí
1294 1626, febrer 22. Barcelona Testament de Jaume Francesc Carnisser i de Millas, prevere
1295 1712, novembre 7. Barcelona Codicil de Manuel Carrasca
1296 1714, 28 d'agost. Barcelona Testament d'Andreu Carrera
1297 1612, març 20. Barcelona Testament de Gaspar Carrera, pagès
1298 1712, gener 29. Barcelona Testament de Francesca Carreres
1299 1854 c. Barcelona-Sabadell "Notas de legados"
1300 1611, novembre 12. Barcelona Testament de Tomasa Carreres
1301 1712, gener 29. Barcelona Testament de Francesca Carres (?)
1302 1704, maig 1. Barcelona Testament de Maria Carrió, vídua
1303 Testament d'Andreu Carròs (no hi figura)
1304 1709, novembre 11. Barcelona Testament d'Agustí Carta, solter
1305 1663, febrer 25. Barcelona Testament d'Odilia Cartro i Pasqual, vídua
1306 1605, desembre 14. Barcelona Clàusula del testament de Pere Carulla, prevere
1307 1589? Barcelona Testament de Joan Casademunt, mercader
1308 1723, desembre 12. Barcelona Testament de Maria Casadevall, vídua
1309 1719, octubre 10. Barcelona Testament de Mateu Casalaima, pastor
1310 Testament de Jaume Casales
1311 1716, febrer 6. Barcelona Testament d'Anna Maria Casanoves
1312 1625. gener 2 Testament d'Antoni Casanoves, agricultor de Pacs
1313 1759, febrer 15. Barcelona Testament i inventari de Gabriel Casanoves, corredor d'orella
1314 1602, juny 17. Barcelona Testament de Joan Casanoves, mestre de cases
1315 1570, juliol 28. Sant Boi de Llobregat Testament de Pere Casanoves, hostaler
1316 1750-1769 "Libro de la testamentaria del difunto don Thomas de Cassanova y Liberto, caballero del abito de Christo coronel de los exercitos de su Magestad y Theniente Provincial de la Real Artilleria que murio en 19 de octubre 1754." Natural de Càller, del regne de Sardenya. Conté també trasllat del seu testament.
1317 1719, juliol 23. Barcelona Testament de Josep Cases, pagès
1318 1619, octubre 25. Barcelona Testament de Miquel Casassa, assaonador
1319 1601, setembre 13 Codicil al testament de Joan Casaubo
1320 1647, agost 31. Barcelona Testament de Maties Cascarosa
1321 1567, octubre 10. Badalona Testament d'Aldonça Case
1322 1723, març 22. Barcelona Testament de Jaume Casellas, fadrí ferrer
1323 1711, setembre 20 Testament de Francesc Cases, pescador
1324 1715?, gener 16. Barcelona Testament de Maria Cases, donzella
1325 1632, agost 7. Barcelona Codicil de Joan Baptista Caçador i d'Aguilar
1326 1637, juny 19. Barcelona Testament de Benet Casses, candeler de cera
1327 1624, febrer 22. València Codicils de Jaume Casses
1328 1712, setembre 11. Barcelona Testament de Joan Cassi, prevere
1329 1620, juliol 4. Barcelona Testament de Gerònima Castany
1330 1798, febrer 28. Barcelona Testament de Josep Castanyer, del comerç
1331 1624, maig 2. Barcelona Testament de Margarida Castanyer
1332 1709, gener 31. Barcelona Testament de Jacint Castell, fadrí
1333 Testament de Pedro Juan de Castellarnau (no hi figura)
1334 Testament de Maria Castellet (no hi figura)
1335 1704, octubre 11. Gerri? Carta de Francesc Porta, cirurgià
1336 1704, octubre 16. Barcelona Testament de Jerònima Castelló, vídua
1337 1607, febrer 18. Agramunt Testament de Domingo Castells, pagès
1338 1615, gener 18. Barcelona Testament d'Isabel Castells
1339 1714, agost 5. Barcelona Testament de Maria Castells, vídua
1340 1714, agost 17. Barcelona Testament de Maria Castells
1341 1722, novembre 15. Castellterçol Carta dels marmessors de Maria Castell al prior de l'Hospital
1342 1719, setembre 15. Barcelona Testament de Mariagna Arnau, vídua
1343 1714, abril 29. Barcelona Testament de Paula Castells
1344 1713, maig 23. Barcelona Testament de Francesc Castillo de Salazar, soldat
1345 1709, juny 28. Barcelona Testament de Joan de Castro
1346 1720, octubre 20. Barcelona Testament de Josep Català, fadrí hortolà
1347 1592, abril 4. Barcelona Donació d'Angela Català, vídua
1348 Clàusula testamentària de Rafel Joan Sellerés
1349 1620, setembre 27. Testament d'Anton Cererols, prevere
1350 1712, març 31. Barcelona Testament de Joan Cervelló, pagès
1351 1724, desembre 18. Barcelona Nota relativa al testament de Francesc Cervera, notari
1352 1629, abril 18. Barcelona Testament d'Antonia Cicard, vídua
1353 1688, febrer 11. Barcelona Testament de Bartomeu Cirera, sastre
1354 1714, abril 21. Barcelona Testament de Francisca Civid
1355 1691-1698, gener? Codicil de Bartomeu Claparols, vicari
1356 1620, novembre 3. Barcelona Certificació de llegat de Baltasar Clapés, prevere de l'Hospital
1357 1706, abril 27. Barcelona Testament de Jaume Claret, guanter
1358 1711, octubre 11. Barcelona Testament de Beneta Claver, vídua
1359 1710, juny 10. Barcelona Testament d'Isabel Claver, vídua
1360 1708, setembre 4. Barcelona Testament d'Antoni Climent, pagès
1361 1625, setembre 21. Barcelona Testament d'Antoni Clos, clergue
1362 1711, desembre 12. Barcelona Testament de Llúcia Clos, vídua
1363 1732, gener 21. Barcelona Testament de Josep Codina
1364 1712, novembre 30. Barcelona Testament de Maria Codola, vídua
1365 1616, gener 27. Barcelona Testament de Magina Coloma, vídua
1366 s. XVII. Barcelona Certificació sobre el testament de Joan Colomer, flequer
1367 1713, setembre 30. Barcelona Testament de Paula Colomer, de Barcelona, vídua
1368 1623, juny 2. Barcelona Còpia de la clàusula hereditària d'Antoni Coll, cirurgià
1369 1711, abril 3. Barcelona Testament de Francesc Coll, espardenyer
1370 1713, agost 30. Barcelona Testament de Francesc Coll
1371 1823, desembre 20. Barcelona Còpia de testament de Maria Coll
1372 1606, gener 22. Barcelona Testament de Pau Honorat Coll, hortolà
1373 1721, octubre 14. Barcelona Testament de Joan Francesc Collador de Bello, soldat
1374 1721, octubre 15. Barcelona Testament de Maria Riera, vídua
1375 1573, maig 6 Pactes irritants a favor de l'Hospital
1376 1724, setembre 14. Barcelona Testament d'Emanuel Coma, vicari de l'Hospital
1377 1767, juliol 13. Barcelona Testament de Josep Comelles, solter
1378 1709, juny 30. Barcelona Testament de Josep Comelles, vidu
1379 1711, desembre 29. Barcelona Testament de Joan Comenge, fadrí
1380 1719, desembre 2. Barcelona Testament de Francesc Comerma, treballador
1381 1591, agost 20. Sevilla Codicil de Pau Josep Comes
1382 [1621]. Barcelona Clàusula de testament de Pere Joan Comes, canonge
1383 1627, maig 17. Barcelona Testament d'Esteve Companyó, barreter
1384 s. XVII Clàusula testamentària
1385 1709, maig 18. Barcelona Testament de Madrona Condis
1386 Testament anònim
1387 1672? Testament de Dalmau de Copons, donzell
1388 1575, març 13 Testament de Dalmau de Copons, donzell
1389 1607, agost 10. Barcelona? Testament de Paula Corbella
1390 1593, novembre 18. Perpinyà Testament d'Anna Corbella
1391 Testament Maria Cordelles de Garrera (no hi figura)
1392 1621, setembre 9. Barcelona Testament Maria de Córdova, vídua
1393 1620, novembre 4. Barcelona Testament d'Isabel Cornella
1394 1716, agost 15. Barcelona Testament d'Anton Corrales (Alonso Corral?), soldat
1395 1707, juliol 18. Barcelona Testament de Madrona Corrales, vídua
1396 Nota sobre el testament de Maria Corts
1397 1708, setembre 3. Barcelona Testament de Joan Cortés, pagès
1398 1633, juny 24. Barcelona Debitori de l'Hospital
1399 1536, setembre 12. Testament de Pere Costa, doctor en lleis
1400 Testament de Pere Costa (no hi figura?)
1401 1712, març 7. Barcelona Testament de Teresa Costa
1402 Testament de Francesc Joan Costafreda (no hi figura)
1403 Testament de Miquel Cots (no hi figura)
1404 1709, setembre 7. Barcelona Testament de Celdònia Cots i Ardent, vídua
1405 1709, maig 27. Barcelona Testament d'Isaac Creus, jove velluter
1406 1616, juny 10. Barcelona Testament de Macià Creus, emblanquinador
1407 1714, febrer 14. Barcelona Testament de Margarida Creus
1408 1718, desembre 29. Barcelona "Júridica satisfacción y respuesta legal a las dudas que la Real Sala civil del noble señor Don Leonardo Gutiérrez de la Huerta, cavallero del Hábito de Alcántara, etc. Ha dado en el pleyto vertiente entre partes del venerable abad y Real monasterio de Nuestra Señora de Montserrat, de una y los ilustres administradores del Hospital General de Santa Cruz desta ciudad de Barcelona y Francisco Espill, escultor, vezino de dicha ciudad, de otra parte. (Escrivano Ignacio Teixidor)"
1409 1719, maig 6. Barcelona Testament de Gabriel Cudinac, serrador
1410 1704, juny 11. Barcelona Testament de Joan Cuello, ajudant de cavalleria
1411 1724, maig 15. Salamó? Carta de Pere Benasar i Pere Brull, pagesos, sobre l'herència de Maria Cumelles, donzella
1412 1714, juliol 23. Barcelona Testament de Teresa Curassina, vídua
1413 1705, juliol 11. Barcelona Testament de Maria Angela Curtello, donzella
1414 1711, abril 27. Barcelona Testament d'Agna Maria Dalmau
1415 1626, gener 18. Barcelona Testament de Catarina Dalmau
1416 1591, setembre 23. Barcelona Testament de Joan Dalmau de Talarn
1417 1720, juliol 4. Barcelona Testament de Caterina Dani, vídua
1418 1616, juny 5. Sant Boi de Lobregat? Testament de Joan Darbas, pagès
1419 1707, setembre 26. Barcelona Testament d'Andreu Daseja, pagès
1420 1714, desembre 8. Barcelona Testament de Magdalena Gaunes i Garés
1421 1712, desembre 20. Barcelona Testament de Paula del Riu
1422 1679, juny 8. Barcelona Document de marmessoria relatiu a Guillem Brun, taverner
1423 1711, abril 27. Barcelona Testament de Maria Des i Castells, vídua
1424 1613, octubre 4. Barcelona Testament de Joan Destanguer, flequer
1425 1623, agost 1. Barcelona Testament de Peronella Déu
1426 1323, octubre 14 [!]. Barcelona Testament de Guillem Deuslomdé
1427 1712, octubre 25. Barcelona Testament de Magdalena Diumenjó
1428 1708, setembre 16. Barcelona Testament de Maria Discó, vídua
1429 1721, desembre 10. Barcelona Testament d'Antonio Dococso, mariner
1430 1711, setembre 1. Barcelona Testament d'Antoni Domènech, fadrí pagès
1431 1585, juny 11. Barcelona Testament de Bernat Domènec, apotecari
1432 1620, novembre 28. Barcelona (publicació) Testament d'Elionor Domènec, vídua
1433 s. XVII Clàusula testamentària de Jerònima Domènec
1434 1711, juliol 9. Barcelona Testament d'Isabel Domènec
1435 Testament de Josep Domènech (no hi figura)
1436 1703, abril 26. Barcelona Testament de Maria Gràcia Domènec, vídua
1437 1710, gener 21. Barcelona Testament de Rosa Domènec, vídua
1438 1627, octubre 5. Barcelona Testament de Jerònima Domingo
1439 1724, novembre 6. Barcelona Declaració de voluntat de testar de Segimon Dot
1440 1697, setembre 2. Barcelona Certificació del testament de Damià Dotell, prevere
1441 1715, novembre 4. Barcelona Testament de Caterina Duran
1442 1711, març 7. Barcelona Testament de Francesc Duran, pagès
1443 Testament de Joan Duran, fadrí
1444 1709, setembre 3. Barcelona Testament de Margarida Duran
1445 1714, juliol 17. Barcelona Testament de Magdalena Duró, vídua
1446 1707, juny 3. Barcelona Testament de Bartomeu Elies, treballador
1447 1710, juny 29. Barcelona Testament de Salvador Elias
1448 1720, juliol 19. Barcelona Testament de Bartomeu Escotó, mariner
1449 1709, agost 22. Barcelona Donació de Josep Espasa, sabater
1450 1786, agost 31. Barcelona Certificat de defunció d'Agustí Espinós
1451 1734, setembre 29. Barcelona Clàusula testamentària de Benet Esplugues
1452 1712, gener 23. Barcelona Testament de Caterina Esquerra, vídua
1453 1712, gener 18. Barcelona Testament de Maria Estafort, vídua
1454 1653, setembre 4. Barcelona Testament de Margarida Estany
1455 1704, octubre 4. Barcelona Testament d'Isabel Esteva, donzella
1456 Testament de Jaume Esteve (?)
1457 1618, febrer 11. Barcelona Testament de Joana Esteva
1458 1702, gener 21. Barcelona Testament de Macià Esteve
1459 1711, octubre 6. Barcelona Testament de Josep Estrada, capità
1460 Testament de Jeroni Estrany (no hi figura)
1461 1714, agost 20. Barcelona Testament de Jose Fabre, forner
1462 1715, agost 8. Barcelona Testament de Josep Fàbrega, forner
1463 1711, setembre 17. Barcelona Testament de Maria Rosa Fabra (Fàbrega), donzella
1464 s. XVIII Codicil de Joan Fàbregues, sabater
1465 Testament de Salvador Fàbregues (no hi figura)
1466 1597, març 16. Blanes Testament de Sebastià Fàbregues, mercader
1467 1609, juny 28. Barcelona Testament de Francesc Fajoles
1468 1609, juny 7. Barcelona Testament de Pau Puig, algutzir reial
1469 s. XVI Ordre de capbrevació
1470 1656, novembre 12 Clàusula testamentària de Maria Falconer, vídua
1471 Testament de Joan Fargues (no hi figura)
1472 1728, juny 4. Barcelona Testament de Maria Fàbregues, vídua
1473 1722, maig 17. Barcelona Testament de Pere Farget, fadrí moliner
1474 1719, juny 5. Barcelona Testament de Franco Ferràs
1475 1605, desembre 20. Sant Salvador Còpia del testament d'Antoni Ferrer, prevere
1476 1720, novembre 22. Barcelona Testament de Geltrudis Farrer, vídua
1477 1583, novembre 4. Santa Engràcia Testament de Miquel Ferrer, prevere
1478 1722, gener 22. Barcelona Testament de Maria Ferrer, vídua
1479 1598, abril 22. Barcelona Còpia testamentària de Caterina Margarida de Ferrera i de Millàs
1480 1598, abril 23. Barcelona Testament d'Esteve Baixeres, botiguer de teles
1481 1708, febrer 17. Barcelona Testament de Llorenç Farrerons
1482 1775, febrero 3. Barcelona "Testamento echo y firmado por el Sr. Dn. Francisco Faxardo Montellano coronel de los reales exercitos y capitán del regimiento de reales guardias de infantería walonas"
1483 1623, agost 24. Barcelona Testament de Caterina Feliu
1484 1714, agost 30. Barcelona Testament de Magdalena Feliu
1485 1607, octubre 14. Valls Testament de Miquel Feliu
1486 s. XVIII Testament de Diego Fernández, soldat
1487 1710, desembre 22. Barcelona Testament de Francesc Fernández
1488 1705, desembre 30. Barcelona Testament de Joan Fernández
1489 1707, desembre 17. Barcelona Testament de Marc Fernández, pagès
1490 1611, gener 18. Barcelona? Testament d'Anna Fernes
1491 1603, agost 9. Barcelona Clàusula testamentària de Beneta Ferran, vídua
1492 1708, setembre 3. Barcelona Testament de Francesca Ferran, donzella
1493 1705, setembre 29. Barcelona Testament de Francesc Ferran
1494 1621, abril 22. Barcelona Testament de Francesc Ferran, prevere
1495 1708, novembre 20. Barcelona Testament de Joan Ferran, fadrí
1496 1536? Testament d'Antic Ferrer, frare franciscà
1497 1630, febrer 16. Barcelona? Testament de Bartomeu Ferrer, fadrí
1498 1603, agost 7. Barcelona Testament de Benet Ferrer, prevere
1499 1615, gener 1. Barcelona Testament de Benet Ferrer, frare
1500 s. XV? Testament de Bernat Ferrer
1501 1509, agost 12-1515, juny 12 "Libre dels inventaris de l'hospital de Barcelona"
1502 1526, maig 8-1533, maig 5 "Libre de inventaris en lo qual són continuats tots los bens e robes que i an en lo hospital de Sancta Creu de Barchinona"
1503 1532, octubre 6-1544 "Liber inventariorum Hospitalis Sancte Crucis Barcinone"
1504 1553-1562 "Lliber inventariorum Hospitalis generalis Sancte Crucis Barchinone fatus anno a nativitate Domini millesimo quingetesimo quinquegesimo tertio"
1505 1550-1576 "Libre inventaris"
1506 1554-1567 "Compte del que paga Pere Berlanga, prevere [...]"
1507 1553, desembre 11-1560 Llibre d'inventaris i encants
1508 s. XVI? "Llibre de inventaris de las oficinas del Hospital de Santa Creu de Barcelona [...]"
1509 1572, octubre 27-1584, juny 4. Barcelona Libre dels inventaris dels oficials de casa
1510 1584-1610 "Libre dels inventaris dels officials de casa en poder de Miquel Juan Cellers notari de Barcelona y de la present casa"
1511 1596-1626 "Rúbrica dels inventaris dels officials de la casa de l'Hospital general de Sancta Creu de Barcelona, en poder de Joan Sala, notari de Barcelona y scrivà major de la present casa, comensat en lo any de la nattivitat de nostre Senyor MDLXXXXVI"
1512 1625-1640 Rubrica dels inventaris dels officials de la casa del hospital general de Santa Creu de Barcelona en poder de Dionis Batlle notari de Barcelona i escrivà major de la present casa comensant en lo any de la nativitat de nostre senyor MDCXX.
1513 1645-1660 "Rubrica dels inventaris dels officials de la casa del hospital general de Santa Creu de Barcelona en poder de Dionis Batlle notari de Barcelona i escrivà major de la present casa comensant en lo any de la nativitat de nostre senyor MDCXX"
1514 1513, maig 17-1515, abril 21 "Inventariorum et encantuum hospitalis Sanctae Crucis Barchinone"
1515 1536, gener 31-1543, abril 20 "Inventariorum et encantuum/Inventaris y encants dels que han mort en lo sant Hospital de 1536 fins a 1546"
1516 1543, maig 4-1546, desembre 22 "Inventariorum et encantuum liber/a XXI de octubre inventaris y encants de diferents que han mort al St. Hospital General de 1543 a 45"
1517 1560-1565 "Llibre de inventaris y encants dels qui han fet hereu el hospital general de 1560 fins a 1565"
1518 1712, agost 1. Barcelona Testament de Francesc Ferrer, veler
1519 1710, maig 10. Barcelona Testament de Magí Ferrer, pagès de Florejacs
1520 1710, maig 14. Barcelona Testament de Miquel Ferrer, fadrí de Puigvert
1521 Testament de Miquel Ferrer (no hi figura)
1522 1618, gener 10. Barcelona Testament de Rosa Juliana Ferrer
1523 Testament de Tomàs Ferrer (no hi figura)
1524 1582, juliol 15 Testament de Vicent Ferrer
1525 Testament d'Isabel Ferrer
1526 1638, març 23. Barcelona Clàusula testamentària d' Elisabet Ferrer, vídua
1527 1661, agost 28. Barcelona Testament d'Isabel Feu
1528 1606? 1602?, octubre 17. Barcelona Testament de Magdalena Feu
1529 1730, gener Testament de Francesc Figueres, expòsit
1530 1603? Talarn Clàusula testamentària de Caterina Figuerola
1531 1629, agost 27. Barcelona Testament d'Eulària Figuerola
1532 1589, agost 18. Sant Boi de Llobregat. Testament de Perot Figuerola
1533 Testament de Tirbi Flamenc
1534 1644, febrer 28. Barcelona Testament d'Anna Flor
1535 1651, març 19. Barcelona Testament de Joan Flor, pagès
1536 1621, juliol 31. Barcelona Testament de Francesc Florensa, droguer
1537 1708, octubre 22. Barcelona Testament d'Isabel Joanna Bo, vídua
1538 1712, desembre 28. Barcelona Codicil de Maria Fodula, vídua
1539 1566, agost 17. Barcelona Testament de Francesc Foguet, hostaler
1540 1566, agost 17. Barcelona (Martorell?) Testament de Francesc Foguet, hostaler
1541 1705, novembre 4. Barcelona Testament d'Isidre Folguera, mestre corder
1542 1836, abril 7. Barcelona Testament de Bonaventura Fonoll, del comerç
1543 s. XVII? Certificació de llegat a l'Hospital
1544 1718, març 12. Barcelona Testament d'Aleix Font, artiller
1545 1620, gener 25. Barcelona Testament d'Anna Font
1546 1620, gener 25. Barcelona Testament d'Anna Font
1547 1833, desembre 25. Barcelona Testament d'Anton Salvador Font, notari reial i causidic
1548 1620, octubre 4. Barcelona Testament d'Elisabet Font
1549 1714, juliol 20. Barcelona Testament de Francesc Font, vidu
1550 1595, octubre 1. Barcelona Testament de Joan Font, pagès
1551 Testament de Joan Font de Borrell, canonge (no hi figura)
1552 1703, gener Deixa de Maria Font a l'Hospital
1553 1636, juny 23. Barcelona Testament de Pere Font, teixidor de sedes
1554 1591 Testament de Joan Fontanet, hortolà
1555 1704, març 20. Barcelona Testament de Ramon Fontanilla
1556 1637, agost 9. Sallent Certificació de llegat de Lluís Santcliment i de Corbera
1557 1637, agost 9. Sallent Certificació de llegat de Lluís Santcliment i de Corbera
1558 1461, juliol 2. Barcelona Testament de Joana de Fontelles, vídua
1559 1610, octubre 20. Barcelona Testament de Guillem Fontoliu, pagès
1560 1713, març 11. Barcelona Testament de Maria Forés, de Monistrol
1561 1764, gener 6. Barcelona Certificació de testament de Joan Figuera, fuster
1562 1712, novembre 5. Barcelona Testament de Ramon Forn
1563 1707 [1701?], octubre [abril?] 24. Barcelona Testament de Pau Forné, pagès
1564 1627, març 22. Barcelona Certificació del testament d'Antoni Fort, ferrer
1565 1710, agost 10. Barcelona Testament de Caterina Fort
1566 1710 [1720?], abril 27. Barcelona Codicil de Maria Fort
1567 1703, març 9. Barcelona Testament d'Agnès Fortuny
1568 1706, juliol 13. Barcelona Testament de Josep Fustagueres, mestre hortolà
1569 1703, juny 18. Barcelona Testament d'Anna Caterina Francís.
1570 1708, març 29. Barcelona Testament de Felip Franco, doctor en lleis
1571 1717, desembre 23. Barcelona Testament de Joan Francisco, solter
1572 [1717?] Testament de Bernat Franch, estudiant
1573 1365, setembre 18. Barcelona Testament de Narcís Franc
1574 1365, setembre 18. Barcelona Testament de Ramon Franch (no hi figura)
1575 1607, gener 3. Barcelona Testament de Joan Franquesa, treballador
1576 1713, maig 8. Barcelona Testament de Teresa Franquesa, donzella
1577 1714, agost 16. Barcelona Testament de Rafela Freixes
1578 1711, agost 6. Barcelona Testament de Magdalena Freixes, vídua
1579 1615, març 14. Barcelona Testament d'Anton Frigola, clergue
1580 1628, abril 5.Barcelona Testament de Violant Frou, vídua
1581 1710, maig 7. Barcelona Testament de Maria Fruns, donzella
1582 1705, setembre 21. Barcelona Testament de Fèlix Fulla
1583 1534 Documentació sobre l'herència de Lluís Funes, mercader
1584 1716, octubre 23. Barcelona Testament de Celdoni Furrubabella (?)
1585 1720, juliol 29. Barcelona Testament, inventari i encant d'Isabel Fuster, mare de les febres
1586 1534, març 5. Barcelona Document relatiu a l'heretat de Miquel Joan Pons, mercader
1587 1534, març 5. Barcelona
1588 1624-1626 Testaments presos per vicaris de l'Hospital
1589 1698, juny 4. Barcelona Testament de Maria Gadall, donzella
1590 1617, abril 19. Barcelona Testament d'Aldonça Galina, vídua
1591 1729, novembre 8. Barcelona Donació de Geroni de Galia, doctor en medicina
1592 1729, novembre 8. Barcelona Testament d'Antoni Salelles, mercader
1593 1702, març 29. Barcelona Testament de Joan Galtes
1594 1623, març 4. Barcelona Testament de Joan Gasto, hortolà i herbolari
1595 Testament de Pere Galvany (no hi figura)
1596 1611, març 17. Barcelona Testament d'Antiga Gambo, vídua
1597 Testament de Tomàs Ferrer (no hi figura)
1598 1582, juliol 15 Testament de Vicent Ferrer
1599 1579, setembre 6. Barcelona Testament d'Isabel Ferrer
1600 1573, desembre 1. Barcelona Testament d'Eufrasina Ferriol, vídua
1601 1618, gener 10. Barcelona Testament de Rosa Juliana Ferrer
1602 1660, agost 18. Barcelona Clàusula testamentària d' Elisabet Ferrer, vídua
1603 1712, agost 1. Barcelona Testament de Francesc Ferrer, veler
1604 Testament de Miquel Ferrer (no hi figura)
1605 1710, maig 10. Barcelona Testament de Magí Ferrer, pagès
1606 1710, maig 14. Barcelona Testament de Miquel Ferrer, fadrí
1607 1661, agost 28. Barcelona Testament d'Isabel Feu
1608 1606? 1602?, octubre 17. Barcelona Testament de Magdalena Feu
1609 1617, març 26. Barcelona Testament de Jerònima Guerau i Safont
1610 1595, febrer 15. Sant Pere de Gavà Testament de Jaume garces, pagès
1611 1711, juny 4. Barcelona Testament de Leonor Garcia
1612 1595, març 15. Barcelona Testament de Maria Garcia
1613 1704, octubre 4. Barcelona Testament de Maria Garcia, vídua
1614 1704, octubre 4. Barcelona Testament de Martín García, soldat
1615 1708, juny 10. Barcelona Testament de Josepa Garí, donzella
1616 1809, març 29. Solsona Testament de Bernat Xavier de Garma, baró d'Eramprunyà
1617 1598, març 10. Talarn Testament de Caterina Garona
1618 Testament de Margarida Garraver i Fontanella (no hi figura)
1619 1710, gener 10. Barcelona Testament de Gili Garriga, serrador
1620 1710, gener 10. Barcelona Testament de Gili Garriga, serrador
1621 1739, juliol 15. Moià Testament de Joan Garriga, ciutadà honrat
1622 1707, maig 14. Barcelona Testament de Josep Garriga, vidu
1623 1719, març 7. Barcelona Testament de Josep Garriga, vidu
1624 1600, setembre 16. Barcelona Testament de Paula Gassona, vídua
1625 s. XVI? Testament d'Elisabet Garró, vídua
1626 1754, febrer 21. Barcelona Testament de Joan Gasset, prevere
1627 1583, setembre 23. Santa Engràcia de Montcada Testament d'Antoni Gayrac
1628 1708, novembre 8. Barcelona Testament de Francisco Gayo, vidu
1629 1643, febrer 15. Barcelona Testament d'Antoni Gelabert, pagès
1630 1712, octubre 9. Barcelona Testament de Joan Gelabert, fadrí
1631 1721, gener 1. Barcelona Testament de Teresa Generas, donzella
1632 1623, juliol 17. Barcelona Testament de Margarida Genicot, vídua
1633 1617, setembre 18. Barcelona Testament de Nicolau Gepen, bergant
1634 1710, octubre 24. Barcelona Testament de Caterina Gibert, vídua
1635 1630, desembre 7. Barcelona Testament de Pere Gibert
1636 1713, març 18. Barcelona Testament de Miquel Giberta
1637 1714, juny 7. Barcelona Testament de Josepa Gil
1638 1713, novembre 14. Barcelona Testament de Maria Gil
1639 1621, agost 31. Barcelona Testament de Joan Pau Gilabert, pagès
1640 1709, octubre 18. Barcelona Testament de Josep Gilabert, soldat
1641 1709, març. Barcelona Testament de Mateu Gelabert, calderer
1642 1620, juny 21. Barcelona Testament d'Àngela Gili
1643 1713, gener 8. Barcelona Testament d'Onofre Ginebreda
1644 Testament de Joan Ginebret, notari
1645 1702? / 1710?, abril 2. Barcelona Testament de Francesc Ginestar, jove cirurgià
1646 1651, juliol 17. Rubí Testament de Felip Ginestar, flequer
1647 s. XV-XVI Testament de Francesc Joan Girona, ciutadà de Barcelona
1648 1590, maig 21. Barcelona Testament de Cebrià Buradelles
1649 1787, setembre 24. Barcelona Testament de Ramon Gironella, paraire
1650 1624, octubre 21. Barcelona Testament de Francisca Goget
1651 1624, octubre 21. Barcelona Testament de Pere Goget, assaonador
1652 Testament de Francisco Goitia (no hi figura)
1653 1707, juliol 26. Barcelona Testament de Domingo Gonsales
1654 Testament de Baldiri Gonsalva, pagès
1655 1724, març 24. Barcelona Testament de Pablo González, soldat
1656 1711, juny 25. Barcelona Testament de Francesc Gorguí
1657 1705, octubre 23. Barcelona Testament de Francesca Grané i Carreras
1658 Testament de Jeroni Granell (no hi figura)
1659 Testament de Josep Granja (no hi figura)
1660 1710, març 3. Barcelona Testament de Ramon Granja
1661 1615, febrer 25. Barcelona Testament de Petronila Grífol
1662 1711, novembre 29. Barcelona Testament de Madrona Crisóstomo
1663 1729, agost 23. Barcelona Testament d'Anna Gros, muller d'Aleix Gros, burgès
1664 1753, gener 30/1753, abril 7. Martorell. Còpia de certificacions testamentàries de Baldiri Gros, pagès, i la seva muller Caterina Gros i Simon
1665 Testament de Teresa Gros (no hi figura)
1666 Testament de Teresa Gros (no hi figura)
1667 1714, juliol 13. Barcelona Testament de Teresa Gual
1668 1625 Testament de Lucrècia de Gualba
1669 1670 Testament de Francesc de Gualbes
1670 1714, juny 1. Barcelona Testament d'Antiga Guardiola i Salvat
1671 [1692?] Testament de Josep Guasc, pagès
1672 1712, octubre 6. Barcelona Testament de Margarida Guilella, donzella
1673 1713, gener 12. Barcelona Testament de Jacint Guitart
1674 1711, novembre 31 o 3? Barcelona Testament de Madrona Griòstom
1675 1711, agost 25. Barcelona Testament de Joan Guitart, pagès
1676 1592, desembre 11. Congues Testament de Mateu Guitart, prevere
1677 1782, març 22 Testament d'Oleguer Guitard
1678 1589, octubre 20. Barcelona Testament de Domingo Guixart, collater
1679 1603, febrer 13. Tremp Testament de Francesc Gulla i d'Ager, donzell
1680 1720, agost 15. Barcelona o Tremp? Testament de Victòria Herera
1681 1621, maig 19. Barcelona Testament de Marianna Homs
1682 1678, agost 23. Barcelona Clàusula testamentària de Josep Illa
1683 1647, març 30. Barcelona Testament d'Antiga Imbert, vídua
1684 1722, gener 20. Barcelona Testament de Teresa Incla, vídua
1685 1720, maig 16. Barcelona Testament de Joan Isaura, llogater de mules
1686 s. XVIII-1923 "Notas encontradas entre los índices de herencias y que se refieren a las mismas"
1687 1722, octubre 21. Barcelona Testament de Francesca Isos, vídua
1688 1722, setembre 22. Barcelona Testament d'Antoni Janer, pagès
1689 1710, març 22. Barcelona Testament de Pere Pau Janer, pagès
1690 1706, novembre 18. Barcelona Testament de Marc Jaquet, pagès
1691 1651, abril 24 Testament de Narcisa Jaume Joana, vídua
1692 1735, març 31. Barcelona Clàusula testamentària de Maria Jaumet, vídua
1693 Testament d'Anton Jordà (no hi figura)
1694 1712, juliol 6. Barcelona Testament de Cecília Jordà, vídua
1695 1786, setembre 2. Barcelona Clàusula testamentària de Joan Jordà, perruquer
1696 1710, maig 1. Barcelona Testament d'Anton Joan Jordana, pagès
1697 1583, novembre 8. Barcelona Testament de Lluís Jordi, botiguer de sedes
1698 1732, gener 24. Barcelona Testament de Maria Jorgona
1699 1711, desembre 7. Barcelona Testament de Maria Josep
1700 1732, gener 8. Barcelona Testament de Josep Jou
1701 1818, maig 3. Barcelona Testament d'Anastasi Jover, administrador de loteries
1702 1735, setembre 13. Barcelona Testament d'Agnès Joansenc, vídua
1703 1671, agost 2. Barcelona Clàusula testamentària de Maria Julià, vídua
1704 1634, maig 29. Barcelona Testament d'Antoni Jutglar
1705 1719, març 29. Barcelona Testament de Francesc Just, sastre
1706 Testament d'Antoni Jutglar (no hi figura)
1707 1632, abril 28. Barcelona Testament de Contesina Jutglar i d'Avinyó
1708 1705, juny 5. Barcelona Testament de Maria Laclau
1709 1704, febrer 8. Barcelona Testament de Jacint La Iglesia, solter
1710 1595, maig 30. Barcelona Testament de Jaume Canet, prevere
1711 Testament de Joan Lapeira (no hi figura)
1712 1711, març 28. Barcelona Testament de Josep Lapenya, cambrer de l'Hospital
1713 1718, octubre 9. Barcelona Testament de Josepa Leon
1714 1624, gener 17. Barcelona Testament de Jerònima Lleonard
1715 1710, octubre 8. Barcelona Testament de Sebastián Lescafet y de Herrera, capità d'infanteria
1716 1624, agost 28. Barcelona Testament d'Àngela Liberós
1717 1648-1658. Barcelona Establiment de cases i obradors
1718 1679, febrer 23. Barcelona Concessió de sepulcre familiar
1719 1611-1729. Barcelona-Vilafranca del Penedès Documentació sobre els adroguers Mascaró
1720 1734 "Nota dels actes de la isienda de Mascaró [...]"
1721 1657-1727. Barcelona-Vic Documentació sobre els adroguers Mascaró
1722 1778 "Estat actual de las casas que f[oren] del quòndam Francisco Mascaró y Ballescà, m[er]cader de Barcelona, sitas en la present ciutat de Barcelona y carrers Mitjà de la Blanqueria y Assaunadors, fet en 1778 [...]"
1723 s. XIX in. Nota sobre un llegat testamentari de Francesc Mascaró i Vallescà
1724 1677-1784. Barcelona-Puerto de Sta. María Documentació sobre els adroguers Mascaró
1725 s. XVIII ex. "Llevador de las rendas que Francisco Mascaró y Vallescà deixà a son hereu lo sant Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
1726 s. XVIII ex.-XIX in. "Estat de dos pesas de terra sitas en lo territori de Barcelona prop lo monastir dels Àngels Vells [...]"
1727 1704, abril 21. Barcelona Venda de dos terrenys
1728 1575, novembre 4. Barcelona Testament de Bartomeu Planes, blanquer
1729 1580, novembre 7. Barcelona Venda de terreny
1730 1580, desembre 9. Barcelona Caució o seguretat
1731 1424, desembre 23. Barcelona Venda de terreny
1732 1654-1703. Barcelona Documentació sobre Bartomeu Batlle, hortolà
1733 1722, febrer 21. Barcelona Venda de censal mort
1734 1770-1772. Barcelona Procés
1735 1758 post Requeriment judicial
1736 1652, març 15. Barcelona Venda d'una casa i un terreny
1737 1738, novembre 7. Barcelona Concòrdia entre Francesc Mascaró i el col·legi de Sant Sever
1738 s. XVII-XVIII. Barcelona Documentació sobre els adroguers Mascaró
1739 s. XVIII. Barcelona-Granollers de la Plana-Vic Documentació sobre els adroguers Mascaró
1740 1768-1807. Barcelona Documentació sobre els adroguers Mascaró
1741 1775, abril 1. Barcelona Testament de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
1742 1775. Barcelona Testament i codicil de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
1743 1800, maig 6. Barcelona "Relació dels béns que foren de Francisco Mascaró, mercader, ciutadà de Barcelona, que ab son testament deixà al present san Hospital"
1744 1674-1747. Barcelona Documentació sobre els adroguers Mascaró
1745 1613-1744. Barcelona Documentació sobre els adroguers Mascaró
1746 1613, abril 26. Barcelona Establiment de terreny
1747 1795-1816. Barcelona Documentació sobre Antoni Monjo, comerciant
1748 1576, agost 13. Camprodon Testament de Pere Moner, mercader
1749 1715-1718 c. Barcelona Documentació sobre Maria Montagut
1750 1634-1734. Castellfollit del Boix Documentació sobre Jerònima Ferrer i Montaner, vídua
1751 s. XIX Documentació sobre Maria Montargull
1752 1798-1799. Alp-Barcelona Documentació sobre Ignasi de Montellà, prevere
1753 Documentació sobre Antònia Monteys (no hi figura)
1754 1847-1848. Barcelona Documentació sobre Francesc Montfort
1755 1727-1835. Barcelona-Mòdena-Vilaseca, etc. Documentació sobre Esteve Monticelli, comerciant
1756 s. XIX Documentació sobre la marquesa de Montmany
1757 1497-1700 c. Medina del Campo-Mollet-Montornès "Papers que fan per la señoria del castell de Montornès y concòrdia entre la casa de Tavarner y Montornès y Vallromanas"
1758 1592-1728. Anglesola Documentació sobre Joan Baptista Montserrat, prevere
1759 1870-1878. Barcelona Documentació sobre Pantaleó Montserrat, bisbe
1760 1591-1638. Barcelona-Sta. Coloma de Gramanet Adjudicació de l'hèrència de Maria Móra. Clàusula testamentària de Pere Manaut, pagès
1761 1867-1870. Barcelona Documentació sobre Jaume Moragas i Amigó
1762 1566, setembre 9. Martorell Testament de Joan Morral, paraire
1763 s. XVIII-XIX Documentació sobre Francesc Morall, paperer
1764 1901, abril 7. Barcelona Testament de Salvador Morató i Sauleda
1765 [1920-1921] Documentació sobre Rafael Morató i Senesterre (no hi figura)
1766 1881, juny 30 Documentació sobre Joaquim Morell
1767 1872, novembre 30 Documentació sobre Jaume Morelló i Mas
1768 1888, desembre 29. Barcelona Testament de Josefa Moreu i Bori, vídua
1769 1752-1772. Barcelona-Marsella Documentació sobre Francesc Morra, comerciant
1770 1660-1839. Barcelona-Marsella-Mataró Documentació sobre Francesc Morra, comerciant
1771 1886-1920. Maó-Orà-Sidi Bel Abbès Documentació sobre Joan Mus i Quevedo
1772 s. XIX-XX. Barcelona Documentació sobre Manuel Mustich
1773 s. XVIII Documentació sobre els adroguers Mascaró
1774 1338, juliol nones [7] Establiment de terreny
1775 1361, setembre 4. Barcelona Establiment de terreny
1776 1376, octubre 28. Barcelona Venda de terreny
1777 1386, setembre 1. Barcelona Definició i promesa de redimir censals
1778 1401, setembre 30. Barcelona Precari de terrenys
1779 1410, juliol 9. Sta. Maria de Badalona Donació de béns
1780 1461, setembre 10. Barcelona Precari de terreny
1781 1532, març 5. Sta. Maria de Badalona Precari de terrenys
1782 1542, juliol 11. Barcelona Sentència arbitral
1783 1544, octubre 25. Barcelona Precari de mas i terreny
1784 1559, novembre 20. Barcelona Precari de terreny
1785 1573, desembre 5. Barcelona Permuta de terrenys
1786 1581, febrer 20. Sta. Maria de Badalona Testament de Pere Lledó, pagès
1787 1589, octubre 24. Sta. Maria de Badalona Donació de llegítima
1788 1602, desembre 11. Barcelona Venda de terreny
1789 1562-1602. Barcelona Documentació sobre un terreny de Badalona
1790 1606, juliol 19. Barcelona Precari de terrenys
1791 1609, agost 11. Barcelona Precari de terrenys
1792 1613, maig 9. Barcelona Precari de cases i terreny
1793 s. XVIII Notes sobre propietats de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
1794 s. XVIII (1775 post) "Estat de las pessas de terra establertas per Francisco Mascaró y Vallescà de pertinèncias de la terra y heretat dita de Lladó de Canyet, situada en la parròquia de Badalona, qui fou del quòndam Joachim Mascaró, adroguer ciutadà de Barcelona"
1795 1742-1744 "Pabordia de maig"
1796 s. XVIII (1762-1766 c.) "Plech de nº 21: conté papers fahents per la causa seguia en la Intendència general de Cathaluña lo señor Francisco Mascaró y Vallescà contra lo il·lustre marquès de Barbarà sobre las aiguas del torrent y riera anomenada de la vall de Canet, en lo terme de Badalona"
1797 1685, febrer 19. Barcelona Llicència d'ús d'aigua
1798 1765-1770. Barcelona Procés
1799 1778, abril 26. Barcelona "Estima de la heretat dita de Mascaró, sita en lo terme de Badalona de est corregiment [...]"
1800 1778 c. "Notícia de la heretat Lledó de Badalona, pròpia de Mascaró [...]"
1801 1574, juliol 12. Barcelona Donació de béns
1802 1624-1696. Barcelona Documentació sobre els adroguers Mascaró
1803 1640, gener 30. Barcelona Precari de terrenys
1804 s. XVIII. Barcelona Documentació sobre els adroguers Mascaró
1805 1664-1747. Vilafranca del Penedès Documentació sobre els adroguers Mascaró
1806 s. XVIII Documentació sobre els adroguers Mascaró
1807 s. XVIII Documentació sobre els adroguers Mascaró
1808 1594, agost 17. Vilafranca del Penedès Venda d'una casa
1809 1741-1748. Barcelona Documentació sobre els adroguers Mascaró
1810 1594, maig 12 Sentència judicial
1811 1642-1792. Barcelona Documentació sobre els adroguers Mascaró
1812 1622. Barcelona Venda de censal mort
1813 1796-1797. Sanaüja Documentació sobre Miquel Nadal
1814 1824-1826. Barcelona-St. Andreu de Palomar "Años 1824 y 1825. Cuentas de la coherencia de Nadal a las tres casas de beneficencia"
1815 1826-1829. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "Años 1826 y 1827. Cuentas de la coherencia de Nadal de las tres casas de beneficencia"
1816 1828-1829. Barcelona-St. Andreu de Palomar "1828. Cuentas de la coherencia de Nadal de las tres casas de beneficencia"
1817 1829-1830. Barcelona-St. Andreu de Palomar "Recibos pagados de las cuentas de 1829 y 1830"
1818 1831-1832. Barcelona-St. Andreu de Palomar "Recibos de las cuentas del año 1831 de los bienes que fueron de D. Ramón Nadal"
1819 1832-1834. Barcelona-St. Andreu del Palomar, etc. "Cuentas del año 1832"
1820 1833-1835. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "Cuentas de los años 1833, 1834"
1821 1835-1836. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "1835. Cuentas de la coherencia de Nadal a las tres casas de beneficencia"
1822 1836-1837. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "1836. Cuentas de la coherencia de Nadal a las tres casas de beneficencia [...]"
1823 1837-1844. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "1837. Cuentas de la coherencia de Nadal a las tres casas de beneficencia [...]"
1824 1838-1839. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "1838. Cuentas de la coherencia de Nadal a las tres casas de beneficencia [...]"
1825 1839-1840. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "Recibos de las cuentas del año 1839 de los bienes de Nadal perteneciente a las casas de benficencia"
1826 1840-1841. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "1840"
1827 1841-1842. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "1841. Recibos correspondientes a las casas de beneficencia"
1828 1841-1843. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "1842. Comprobantes"
1829 1843-1844. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "1843. Comprobantes"
1830 1844-1845. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "Año de 1844. Comprobantes"
1831 1845-1846. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "Cuentas del año 1845"
1832 1846-1847. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "Cuentas del año 1846"
1833 1847. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "Cuentas del año 1847"
1834 1848-1849. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "Don Ramón Nadal y de Dou. Cuentas desde 1º enero de 1848 a 30 junio de 1849"
1835 1849-1850. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "Comprobantes de las cuentas desde 1º julio 1849 a 30 junio 1850"
1836 1850. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "Justificativos de las cuentas del 2do trimestre del año 1850"
1837 1851. Barcelona-St. Andreu de Palomar, etc. "1851. Justificativos de las cuentas del legado de D. Ramón de Nadal"
1838 1931-1937. Barcelona Documentació sobre l'herència de Ramon de Nadal i de Dou
1839 1846-1929. Barcelona Documentació sobre l'herència de Ramon de Nadal i de Dou
1840 1819 c. "Índice de los bienes de D. Ramón de Nadal y Dou que han heredado los hospitales General y de huérdfanos y Casa Nacional de Caridad"
1841 1874, juny 30. Barcelona Comptes de l'herència de Ramon de Nadal i de Dou
1842 1877. Barcelona Informe documental sobre l'herència de Ramon de Nadal i de Dou
1843 1845-1861. Barcelona Documentació sobre propietats dels Nadal
1844 s. XIX "Censos. Coherencia de D. Ramón de Nadal y de Dou"
1845 s. XIX Arbre genealògic dels Nadal
1846 1714-1818. Barcelona-Llavaneres Certificats de defunció de la família Nadal
1847 1702, agost 5. Barcelona Testament de Mariàngela Nadal i Ferrer, vídua
1848 1777, febrer 28. Barcelona Testament de Ramon de Nadal, Golorons i Ferrer
1849 1734, febrer 9. Barcelona Testament de Josep Nadal i Ferrer, mercader
1850 1814, maig 30. St. Andreu de Palomar Testament de Felip de Nadal i de Dou
1851 1777, febrer 28. Barcelona Testament de Ramon de Nadal, Golorons i Ferrer
1852 1788, juny 13. Barcelona Testament de Maria Josefa de Nadal i de Dou
1853 [1792?] Testament de Margarida de Nadal i de Dou, vídua
1854 1925. Barcelona Plànols de finques de l'Hospital
1855 1714, juliol 5. Llavaneres Certificat de defunció de Mariàngela Nadal i Ferrer, vídua
1856 1761, abril 6. Barcelona Capítols matrimonials de Ramon de Nadal i Margarida de Dou
1857 1781, abril 26. Barcelona Testament de Teresa Augirot i Nadal, vídua
1858 1781, abril 26. Barcelona Testament de Teresa Augirot i Nadal, vídua
1859 1658, juny 16. Barcelona Capítols matrimonials de Bartomeu Nadal i Mariàngela Ferrer
1860 1700, octubre 24. Barcelona Capítols matrimonials de Josep Nadal i Teresa Golorons
1861 1691, octubre 9. Barcelona Establiment d'una casa
1862 1644, juny 17. Barcelona Testament de Josep Ferrer, passamaner
1863 1669, agost 7. Barcelona Testament d'Anna Maria Ferrer, vídua
1864 1669, agost 7. Barcelona Testament d'Anna Maria Ferrer, vídua
1865 1793, maig 6. Barcelona Codicil de Magarida de Nadal i de Dou, vídua
1866 1781, abril 26. Barcelona Codicil de Teresa Augirot i Nadal, vídua
1867 1734. Barcelona Testament de Josep Nadal i Ferrer, mercader
1868 1868-1882. Barcelona-Madrid Documentació sobre Ramon de Nadal i de Dou
1869 1859-1863. Barcelona Documentació sobre Ramon de Nadal i de Dou
1870 1820, novembre 24. Barcelona Divisió de l'herència de Ramon de Nadal i de Dou
1871 s. XIX-XX Documentació sobre Ramon de Nadal i de Dou
1872 1834-1845. Barcelona Documentació sobre Ramon de Nadal i de Dou
1873 1817, octubre 10. Barcelona Informació de Ramon de Nadal i de Dou
1874 1842-1889. Barcelona Documentació sobre Ramon de Nadal i de Dou
1875 1818, setembre 15. Barcelona "Liquidación"
1876 1816-1817. Barcelona Documentació sobre Felip de Nadal i de Dou
1877 1824-1852. Barcelona Documentació sobre Ramon de Nadal i de Dou
1878 1818, abril 3. Barcelona Conveni sobre l'herència de Felip de Nadal i de Dou
1879 1820, novembre 21. Barcelona Conveni sobre l'herència de Ramon de Nadal i de Dou
1880 1814, maig 30. St. Andreu de Palomar Testament de Felip de Nadal i de Dou
1881 1844, novembre 8. Barcelona Establiment de terreny
1882 1844-1908. Barcelona Documentació sobre Ramon de Nadal i de Dou
1883 1644-1818. Barcelona Documentació sobre Ramon de Nadal i de Dou
1884 Documentació sobre Esteve Nadal i Censer (no hi figura)
1885 1761, febrer 23. Barcelona Testament d'Antoni Tardiu, comerciant
1886 1799, setembre 1. Barcelona Testament de Miquel Nadal i Tardiu, prevere
1887 1816, febrer 4. Barcelona Donació de béns a favor de l'Hospital
1888 1789-1849 c. Barcelona Documentació sobre Miquel Nadal i Tardiu
1889 1668-1786. Barcelona "Papers de las señoras Cayetana, Maria Rosa y Madalena Gomita y Giralt, que guarda lo reverent Miquel Nadal y Tardiu"
1890 1791-1925. Barcelona-Sant Cugat del Vallès Documentació sobre Antoni Nadal i Vicent
1891 1865-1866. Barcelona Documentació sobre Maria Nadal i Vicent
1892 1878-1879. Barcelona-Torrelavega Documentació sobre José de Navares y López
1893 1933-1934. Barcelona Documentació sobre Antoni Nicolau i Parera
1894 1862, abril 11-maig 10 Documentació sobre Bertran Nicolau, mercader
1895 1859-s. d. Documentació sobre Eulàlia Noguera i Busquets, vídua
1896 1698, juliol 21. Camprodon Confessió de senyoria
1897 1925-1931. Barcelona Documentació sobre Esperança Noguera
1898 1695-1704. Barcelona-Castelló d'Empúries Documentació sobre Anna Maria Noucases, vídua
1899 1696-1701. Barcelona-Castelló d'Empúries Documentació sobre Antoni Noucases, cavaller
1900 1823-1824. Barcelona-Manila Documentació sobre Salvador Novelles
1901 Documentació sobre Nubiola (no hi figura)
1902 Documentació sobre Narciso Nuño (no hi figura)
1903 1881, febrer 27. Barcelona Documentació sobre Ramon d'Olsinellas
1904 1882, novembre. Barcelona Documentació sobre Maria Oliva, vídua de Bordanova
1905 1793-1913. Barcelona Documentació sobre Nicolau Olivella i Montserrat, mercader
1906 1557-1794. Barcelona-Madrid Documentació sobre Nicolau Olivella i Montserrat, mercader
1907 1711-1716. Tordera Documentació sobre Antoni Joan Oliver, pagès
1908 Documentació sobre Francesc Oliver i Montmany (no hi figura)
1909 1923-1928. Barcelona Documentació sobre Hermenegild Oliveras i Arús, comerciant
1910 1688-1716. Barcelona Documentació sobre Elisabet Oller
1911 1768, desembre 5. Barcelona Testament d'Emeteri Alzina, jove apotecari
1912 1635-1771. Barcelona Documentació sobre Emeteri Alzina, jove apotecari
1913 1925-1930. Barcelona Documentació sobre Filomena Oriol i Fornelio
1914 1684-1929. Balaguer-Barcelona Documentació sobre Joan Francesc Oriola, prevere
1915 1818, juny 22. Barcelona Testament de Felip Ortiz de Velasco i de Mercader
1916 1817, novembre 23. Barcelona Testament de Felip Ortiz de Velasco i de Mercader
1917 1855, gener 30. Barcelona Notificació sobre l'herència d'Eulàlia Ortiz de Velasco i de Moisterín, vídua
1918 1834-1861. Barcelona-Madrid Documentació sobre Eulàlia Ortiz de Velasco i de Moisterín, vídua
1919 1834, juny 20. Barcelona Clàusula testamentària d'Eulàlia Ortiz de Velasco i de Moisterín, vídua
1920 1831-1858. Barcelona Documentació sobre Eulàlia Ortiz de Velasco i de Moisterín, vídua
1921 1773-1839. Barcelona Documentació sobre Eulàlia Ortiz de Velasco i de Moisterín, vídua
1922 1777, (?) 18. Barcelona Carta sobre un censal dels Ortiz de Velasco
1923 1834, juny 20. Barcelona Testament d'Eulàlia Ortiz de Velasco i de Moisterín, vídua
1924 1783. Barcelona Concòrdia sobre una casa dels Ortiz de Velasco
1925 1742-1841. Barcelona "Llibre dels censos fan y préstan las casas que el senyor don Lluys Ortiz de Belasco y missenyora d. Maria Eulària Ortiz de Belasco y Mercader, cònjuges, tenen y posseheixen en la present ciutat de Barcelona en lo carrer dit d'en Tremolet, vuy de la Ciutat, y carrer que va a la iglésia parroquial de Sant Just y Sant Pastor"
1926 1306-1749. Barcelona Documentació sobre Eulàlia Ortiz de Velasco i de Moisterín, vídua
1927 1305, febrer 7 cal. [1306, gener 26] Venda d'una casa
1928 1338, febrer 4 idus [1339, febrer 10] Àpoca de llegítima
1929 1338, març 3 nones [1339, març 3]. Mallorca Àpoca de llegítima
1930 1405, juny 1. Barcelona Àpoca de venda d'una casa
1931 1603, juny 26. Barcelona Establiment d'una casa
1932 s. XVIII "Espèculo dels actes faents per la herència de la noble señora doña Maria Eulàlia Ortiz de Velasco y de Mercader"
1933 1719. Miralcamp-Solsona Documentació sobre Bonaventura Pedrell, prevere
1934 1718, desembre 25. Palau d'Anglesola Testament de Bonaventura Pedrell, prevere
1935 1719. Barcelona-Miralcamp-Tarragona Documentació sobre Bonaventura Pedrell, prevere
1936 1862, juliol 5 Documentació sobre Josep Antoni Padró
1937 1918-1923 Barcelona Documentació sobre Antoni M. de Padró i Castellana
1938 s. XIX Documentació sobre Serafina Pahissa
1939 s. XVIII ex.-XIX in. (1817 ante) "Pretensió de Baldiri Dalmau contra los béns de l'Hospital que foren de Miquel y Esteve Paxera"
1940 1914. Berbegal-Osca Documentació sobre Mariano Palacio i Cambra
1941 1833-1906. Barcelona-Mataró Documentació sobre Antoni Palmerola, fabricant de pintats
1942 Documentació sobre Bonaventura Paloma i Sitjà (no hi figura)
1943 s. XIX in.-1826 c. Informe sobre un censal mort de Caterina Palometa
1944 1928-1950. Barcelona-Montevideo Documentació sobre Antoni Pallejà i Batlle
1945 1843-1871. Bcn-Girona-Manresa-St.Julià de Lòria Documentació sobre Bonaventura Pallés, negociant
1946 1854. Barcelona Documentació sobre Teresa Pàmies i Sabé, vídua
1947 1917-1918 c. Barcelona Documentació sobre Maria Panadès i Sabidó
1948 1866, setembre 5. [Barcelona] Documentació sobre Joan Papiol
1949 1763-1900. Barcelona Documentació sobre Ramon Parés, prevere
1950 1783, agost 17. Vic Testament de Ramon Parés, prevere
1951 1742-1895. Barcelona-Vic Documentació sobre Ramon Parés, prevere
1952 1718-1782. Barcelona-Pedralbes "Carpete dels recibos de mestre de casas, fuster, clavetayre, ferrer y demés pertanyents a las obras féu lo sr. canonge Dr. Ramon Parés a las casas possehia en lo carrer de Santa Anna de esta ciutat"
1953 1760-1781 i s. d. Barcelona "Estos papers poden fer per la casa del carrer de Santa Anna de Barcelona"
1954 s. XIX in. "Relació dels procesos que se han encontrat en lo estudi y despatg del sr. canonge lo dr. Ramon Parés en la casa sua sita en lo carrer de Santa Ana [...]"
1955 1761-1762. Barcelona Testament, inventari de béns i encant de Serafina Xuriguer i Elies, vídua
1956 1726, maig 22-agost 13. Barcelona Encant de béns de Josep Roca, argenter
1957 1726, març 23. Barcelona Testament de Josep Roca, argenter
1958 1635-1755. Barcelona Documentació sobre una casa del carrer d'Escudellers
1959 1747 post. Barcelona "Resumen de los autos juiziales histanciados en el pasamiento de qüentas presentadas por los señores testamentarios y administradores temporales de los bienes que quedaron por muerte del ilustre sr. don Antonio de Sartine, conde del Albi, intendente general que fue del exército y principado de Cataluña [...]"
1960 1737-1744. Barcelona-Olot Documentació sobre Olot
1961 1745 c. Documentació sobre Maria Casanova i Bosc, vídua
1962 s. XVIII mitjan Documentació sobre Maria Casanova i Bosc, vídua
1963 s. XVIII mitjan Fragment de procés
1964 1746. Berga Documentació sobre Bonaventura Muntada, mestre de gramàtica
1965 1746-1748. Barcelona-Olot-St. Feliu de Pallerols Documentació judicial diversa
1966 1748, març 20. Berga Documentació sobre Bonaventura Muntada, mestre de gramàtica
1967 1747-1748. Berga-Madrid Documentació sobre els regidors de Berga
1968 1744-1745. Girona Documentació sobre el gremi de pellers i calceters de Girona
1969 1769. Barcelona Documentació sobre l'Hospital de la Misericòrdia
1970 1747, maig 22. Tortosa "Sumaria información recivida sobre la reintegración de una porción de trigo que deven hazer los regidores que lo fueron de la villa de Gandesa en el año 1730 al común de dicha villa [...]"
1971 1632, març 4. Barcelona Precari de dues cases
1972 1665, maig 10. Hostalric Venda de censal mort
1973 1747. Barcelona-Girona-Pallerols Documentació sobre una causa de Sant Feliu de Pallerols
1974 1697-1760. Barcelona-Lleida-Roma Documentació sobre Rafael Bruguera, jurista
1975 1744-1748. Barcelona-Girona Documentació sobre Llorenç Ribat, mestre de gramàtica
1976 1663-1775. Barcelona Documentació sobre una casa de la Riera de Sant Joan
1977 s. XVIII Reconeixements de senyoria
1978 1634-1746. Barcelona-St. Cugat del Vallès Documentació sobre l'elecció d'oficials de Sant Cugat del Vallès
1979 1721, març 20. Blanes Possessió d'una casa i un terreny
1980 1687-1783. Girona Establiments de terreny
1981 Documentació sobre Josep A. París Prats (no hi figura)
1982 1950. Barcelona Documentació sobre Rossend Partagàs Lluch
1983 1930. Barcelona Documentació sobre Assumpció Pascual
1984 1883. Barcelona Documentació sobre Francesc Pascual i Carreras
1985 1734, gener 25. Madrid Nomenament d'Antoni Passi com a metge dels pobres de la presó de la cort
1986 1763-1764. Madrid Testament i codicil d'Antoni Passi, metge de cambra del rei
1987 1764, novembre 6-9. Madrid Reclamació de dot de Francisca Pallarès, vídua
1988 1763-1764. Madrid Testament i codicil d'Antoni Passi, metge de cambra del rei
1989 1775, juny 28. Madrid "Executoria del Hospital general de la ciudad de Barcelona que se debe entregar al Dr. D. Jaime Roig, canónigo de la santa iglesia de dicha ciudad, otro de los administradores de dicho Hospital"
1990 1731, maig 19. Barcelona Capítols matrimonials d'Ignasi Graells i Déu i Teresa Lledó i Bac
1991 1744. Madrid Testament i certificat de sepultura de Teresa Graells i Déu
1992 1742, juliol 25. Madrid Testament de Maria Agnès Graells i Déu
1993 1771-1775. Barcelona-Madrid Documentació sobre Francisca Pallarès
1994 1745, novembre 18. Madrid Declaració sobre la clàusula d'hereu del testament de Maria Teresa Graells i Déu
1995 1727, abril 14. Martorell Testament de Teresa Graells i Déu
1996 1692, desembre 27. Barcelona Clàusules testamentàries de Fèlix Graells, doctor en drets
1997 1727-1734. Martorell Documentació sobre Agnès Graells i Par, vídua
1998 1664. Barcelona Capítols matrimonials de Fèlix Graells i Agnès Graells i Par. Àpoca de l'aixovar
1999 1645, gener 22. Barcelona Capítols matrimonials de Francesc Par i Magdalena Sala
2000 1806-1829 Comptes de Simó Porta, vereder de l'Hospital
2001 1829, gener 1. Barcelona Document per a la promoció de col·lectes
2002 1824, maig 14. Barcelona Document per a la promoció de col·lectes
2003 1808, febrer 12. Barcelona Comptes del vereder de l'Hospital a Monistrol de Montserrat
2004 s. XVIII Nota dels llibres del panisser de l'Hospital
2005 s. XVIII Capítols entre l'Hospital i un vereder
2006 1781-1783 Comptes d'un vereder de l'Hospital
2007 1832, juny 1. Vic-Lleida-Girona Cartell del bisbat de Vic demanant almoines per a l'Hospital
2008 1829, gener 1. Barcelona Document per a la promoció de col·lectes
2009 1829, gener 1. Barcelona Document per a la promoció de col·lectes
2010 1829, gener 1. Barcelona Document per a la promoció de col·lectes
2011 1799-1802 Caritats recollides per Jaume Sayrols
2012 1896, febrer 1. Barcelona Contracte de vereder de l'Hospital
2013 1801-1804 Almoines per a pobres de l'Hospital
2014 [1777] Documents sobre la manera de realitzar el "refresch del diumenge immediat a Santa Creu"
2015 1699, gener 23. Barcelona Confirmació d'un vereder de l'Hospital
2016 1728, maig. Llanars Carta sobre una herència a favor de l'Hospital
2017 1632, gener 6. Barcelona Correspondència del conservador de l'Hospital
2018 1632, gener 11-13. Serinyà Correspondència del conservador de l'Hospital
2019 1688, novembre 24. Vic Correspondència dels administradors de l'Hospital
2020 1704, febrer 2. Barcelona Suplicació dels administradors de l'Hospital sobre acaptes al bisbat d'Urgell
2021 s. XVIII Memorial dels administradors de l'Hospital demanant diners per socórrer els pobres de l'Hospital donat el fet de no haver aconseguit res del comte de Palma, lloctinent del rei a Catalunya. (Esborrany)
2022 1704, gener 26. Barcelona Memorial dels administradors de l'Hospital al duc de Montalvo sobre les necessitats econòmiques per tal d'assistir els pobres malalts de l'Hospital.
2023 1804, maig 2. Artesa Memorial de Josep Guiu i Queralt, pagès
2024 1805, març 20. Santa Coloma de Gramenet Sol·licitud de càrrec de baciner de l'Hospital
2025 1784, juny 26. Barcelona Títol d'acaptador o baciner d'almoines per a l'Hospital de Santa Creu de Barcelona a favor de Joan Mariné, veí de Vilaplana, arquebisbat de Tarragona. (Imprès)
2026 1796, febrer 6. Barcelona Nomenament de baciner i vereder de l'Hospital
2027 1803, juny 27. Barcelona Nomenament de Josep Rovira com a baciner
2028 1806, maig 23. Barcelona Memorial de Josep Aragonès i Mariné
2029 1803, gener 7. Rubí Memorial de Pere Xercavins de Rubí, sol·licitant el càrrec de baciner
2030 Registre blanc
2031 1802-1806 Relació de nomenaments d'acaptadors de l'Hospital.
2032 1832, juliol 23. Barcelona Nomenament d'Isidre Riera, veí de Barcelona, com a acaptador general de l'Hospital, del Principat de Catalunya.
2033 1824, abril 28. Barcelona Acreditació de col·lector d'almoines de l'Hospital
2034 1753 Comptes de vereders de l'Hospital
2035 1750 Comptes de vereders de l'Hospital
2036 1756 Comptes de vereders de l'Hospital
2037 1758 Comptes de vereders de l'Hospital
2038 1759 Comptes de vereders de l'Hospital
2039 s. XVIII Recaptadors
2040 Registre blanc
2041 1752 Comptes de vereders de l'Hospital
2042 1751 Comptes de vereders de l'Hospital
2043 1755-1758 Comptes de vereders de l'Hospital
2044 1755 Comptes de vereders de l'Hospital
2045 1754-1755 Comptes de vereders de l'Hospital
2046 1750-1754 Comptes de vereders de l'Hospital
2047 1757 Comptes de vereders de l'Hospital
2048 1754 Comptes de vereders de l'Hospital
2049 1750-1751 Rebuts de veredes de l'Hospital
2050 1749 Comptes de vereders de l'Hospital
2051 1750 Comptes de vereders de l'Hospital
2052 1781 Rebuts
2053 1825, agost 10. Barcelona Sol·licitud del càrrec de baciner de l'Hospital
2054 s. XVIII Nomenament de baciner de l'Hospital
2055 1805, maig 16. Garriguella Sol·licitud del càrrec de baciner de l'Hospital
2056 1803, juliol 1. Barcelona Sol·licitud del títol de baciner de l'Hospital
2057 1803, octubre 31. Barcelona Sol·licitud del títol de baciner de l'Hospital
2058 1803, abril 16. Barcelona Sol·licitud del títol de baciner de l'Hospital
2059 1804, gener 25. Botarell Sol·licitud del títol de baciner de l'Hospital
2060 1803, octubre 12. Claret Sol·licitud del títol de baciner de l'Hospital
2061 1804, maig 29. Barcelona Sol·licitud del títol de baciner de l'Hospital
2062 1807, maig 17. Barcelona Sol·licitud del títol de baciner de l'Hospital
2063 1825, juny 19. Barcelona Sol·licitud del títol d'almoiner de l'Hospital
2064 1825, abril 12. Barcelona Sol·licitud del títol d'almoiner de l'Hospital
2065 1825, setembre 17. Cadaqués Sol·licitud de títol d'almoiner de l'Hospital
2066 1825, maig 10. Borrassà Sol·licitud de títol d'almoiner de l'Hospital
2067 1834, gener 31. Cardona Certificat de bona conducta
2068 1834, gener 31. Cardona Memorial de Gregori Oliva, almoiner de l'Hospital, sol·licitant ésser declarat exent d'ocupar el càrrec de síndic d'Altafulla.
2069 1833, novembre 29. Cervera. Memorial de Francesc Cerveró sol·licitant una plaça d'aplegador d'almoines. Acompanya certificat de bona conducta de l'ajuntament i parròquia.
2070 1829, gener 1. Barcelona Certificat o títol d'almoiner d'Isidre Alavedra
2071 1831, gener 1. Barcelona Certificat o títol d'almoiner a Josep Tarrida, signat pels administradors de l'Hospital.
2072 1346, febrer, 23. Sant Martí de Riudeperes Àpoca i possessió de violari
2073 1831, gener 1. Barcelona Certificat o títol d'almoiner a Mus Arolas, signat pels administradors de l'Hospital.
2074 1832, maig 8. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
2075 1829, gener 1. Barcelona Certificat de col·lector d'almoines
2076 1740, juny 30. Vic Correspondència dels administradors de l'Hospital
2077 1488, juny, 6. València Almoina de Pedro d'Urrea als pobres vergonyants de Llucena
2078 1624, agost. Barcelona Correspondència del conservador de l'Hospital
2079 1647, octubre 7-novembre 13 Comptes de la confraria de la Santa Creu
2080 1647, juny 20 Comptes de la confraria de la Santa Creu (?)
2081 1647, juny 24 Comptes de la confraria de la Santa Creu
2082 1647, març 27 Comptes de la confraria de la Santa Creu
2083 1647, octubre 7-octubre 28 Comptes de la confraria de la Santa Creu
2084 [1687] "Los que apar serien propòsit per fer las acaptas general se preten per lo Hospital general en lo quarto de Santa Maria del Mar" (també es mencionen els barris del Pi, Sant Pere, Sant Miquel, i "per la milícia o gent de guerra")
2085 1684, maig 8. Barcelona Comptes d'un acapte de l'Hospital
2086 1684, maig 3. Barcelona Memorial d'acaptes de l'Hospital
2087 1731, març 23-abril 6. Piera Correspondència dels administradors de l'Hospital
2088 s. XVIII 1r terç Concòrdia sobre obres a la Casa de Convalescència
2089 1768, gener 21. Madrid Reial Provisió prohibint excensions a "Hospederos" ni acaptadors de religions, hospitals, hospicis, cases de Misericòrdia o redempció de cautius. (Còpia certificada de Juan de Peñuelas, secretari i escrivà de Càmara)
2090 1806-1820 Rebuts de Simon Porta, vereder, sobre almoines per a l'Hospital
2091 1667, octubre 21. Barcelona Nomenament de baciner de l'Hospital
2092 [1689] Esborrany de carta dels administradors de l'Hospital sobre acapta d'almoines
2093 1689, novembre 17. Urgell? Carta del bisbe d'Urgell als administradors de l'Hospital
2094 1623, agost 1. Barcelona Carta al bisbe d'Urgell en la que l'Hospital demana que siguin els seus propis predicadors, els que realitzin les acaptes d'almoines.
2095 s. XVIII Memorial sobre Gertrudis Ferrer, expòsita
2096 1731, juliol 8. Barcelona Memorial dels cirurgians Josep Prats i Carles Serra adreçats als administradors de l'Hospital en relació al tractament de les ferides de dos soldats. (Còpia)
2097 s. XVIII Llibreta sobre la recollida de draps per a l'Hospital
2098 1759-1803 Comptes de vereders de l'Hospital
2099 1758-1784 Comptes de vereders de l'Hospital
2100 183[...] Còpies d'oficis adreçats pels administradors de l'Hospital a almoiners
2101 1837, agost 20. Barcelona Carta de Josep M. Puig als administradors de l'Hospital
2102 1837, agost 11. Barcelona Esborrany sobre l'almoiner de l'Hospital
2103 1832-1834 Relació d'individus a qui s'ha de donar passaport com a acaptadors de l'Hospital
2104 1833, febrer 11. Barcelona Carta
2105 1833, febrer 13. Manresa Carta als administradors de l'Hospital
2106 1833-1834. Barcelona Documentació sobre els acaptadors d'almoines de l'Hospital
2107 1833-1834. Barcelona Documentació sobre els acaptadors d'almoines de l'Hospital
2108 1847. Barcelona "Espedientes sobre el arriendo verificado por la ilustre administración en escritura privada a favor de José Simó, vecino de Tarrasa"
2109 s. XIX Index d'acaptadors de l'Hospital
2110 1825-1828 Entrades de títols d'acaptadors i anualitats
2111 1825, juliol 10. Vilanova i la Geltrú Sol·licitud del càrrec d'acaptador d'almoines de l'Hospital
2112 1825-1826 Rebuts d'acaptació d'almoines signats per Juan March (comptador) i Joaquim Salvador, a favor de Lorenzo Ribas y Romagosa, acaptador d'almoines de l'Hospital a Sant Feliu de Llobregat (imprès)
2113 1834 Certificats d'aplegadors d'almoines de l'Hospital signats dels administradors
2114 1832, març. Sant Hilari de Vidrà Carta de Joan Verdaguer i Font als administradors de l'Hospital
2115 1833, febrer 27. Borges Carta de Ramon Ricard a l'Hospital
2116 1833, març 3. Torroella de Montgrí Carta de Carles Costa a l'Hospital
2117 1833, febrer 26. Albi Carta de Ramon Greño a Magí Canela
2118 1833, març 2. Aleixà Carta
2119 1833, juny 20. Mossen Carta
2120 1833, març 2. La Bola i Curull Carta de Ramon Rierola i Serratosa a la Junta de l'Hospital sobre compatibilitat de càrrecs d'acaptador i d'oficis de l'ajuntament
2121 1833, febrer 25. Arbós Carta
2122 1833, febrer 24. Sitges Carta
2123 1833, febrer 26. Agullana Carta
2124 1833, febrer 28. Villanueva Carta
2125 1833, febrer 24. Capellades Carta
2126 1833, febrer 25. Santa Coloma de Farners Carta
2127 1833, març 3. La Pobla de Claramunt Carta
2128 1833, febrer 25. Altafulla Carta
2129 1833, febrer 28. Manresa Carta
2130 1835, desembre 3. Lleida Carta de Joaquim Mensa als administradors de l'Hospital
2131 1833, març 27-juliol 2. Barcelona Avisos amb els resultats de la rifa de l'Hospital
2132 1834, juliol 14-17. Barcelona-Lleida Correspondència de l'Hospital sobre la recaptació d'almoines a Lleida
2133 s. XVIII Memorial sobre els vereders
2134 1833, març 16. Vidrà Carta de Joan Verdaguer, recaptador d'almoines de l'Hospital
2135 1833, març 6. Torredembarra Carta de Joan Ferrer i Roig a l'Hospital
2136 1833, març 1. Sant Llorenç d'Hortons Renúncia de Josep Esteve, recaptador d'almoines de l'Hospital
2137 1833, març 6. Hostalric Correspondència de l'administració de l'Hospital
2138 1844, juliol 2. Barcelona Correspondència de l'administració de l'Hospital
2139 1833, març 6. Celrà Correspondència de l'administració de l'Hospital
2140 1833, febrer 24. Igualada Correspondència de l'administració de l'Hospital
2141 1833, febrer 20. Barcelona Requeriment de l'Hospital a un recaptador d'almoines
2142 1833, maig 2. Manresa Correspondència de l'administració de l'Hospital
2143 1833, agost 11. Montblanc Correspondència de l'administració de l'Hospital
2144 1835, febrer 23. Capelles Correspondència de l'administració de l'Hospital
2145 1825, juliol 21. Altafulla Certifcat a favor d'un recaptador de l'Hospital
2146 1825, setembre 19-21. Cambrils Sol·licitud d'un candidat a recaptador de l'Hospital
2147 1827, gener 24. Cadaqués Rebut d'un recaptador de l'Hospital
2148 1522. [Barcelona] Plec de despeses de l'Hospital
2149 1625. Barcelona "Compte del que jo, Benet Ginabreda, bestrech per lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, per la hobra se fa en los corrals per a posar la llenya [...]"
2150 1633, juny 7. Barcelona Concòrdies per a la construcció d'una quadra a l'Hospital
2151 1636 "Memorial del modo que an de astar les portes y finestras per la obra de las Donselles [...]"
2152 1637 "Memorial de la pedra he feta aportar jo, Pera Mateu, mestre de cassas, en lo Ospital general de Santa Creu per las obras del quarto de las Donsellas"
2153 1638-1639 "Compte del que·s gastà per la obra de la retificasió de las cambres se cremaren als 7 de maig 1638"
2154 1691-1701 Documentació comptable sobre les obres fetes al "quarto" o quadra de la Comtessa
2155 s. XVIII "Compta de las obras que se han de fer en lo Hospital general de la present ciutat"
2156 s. XVIII "Nota dels cobells, galledas, xaringas, destrals tallans, cañas ab sas esponjas, que està tot colocat en lo theatro"
2157 1807. Barcelona "Compte de lo que se ha fet per lo sant Hospital"
2158 s. XVIII "Comta de la feyna de boter y fusté que tinch feta per la casa de l'Ospitalt de Barselona"
2159 1757 c. Deute de l'Hospital per obres d'empedrat
2160 s. XVIII Documentació comptable sobre obres a l'Hospital
2161 1727 "Comta del cuarto nou de l'Ospital general. 1727"
2162 1798-1806 Documentació comptable sobre obres a l'Hospital i cadastre
2163 1761-1781 "Cuentas de Simón Portas"
2164 1802-1847. Barcelona, etc. "Recaudadores y limosnas"
2165 1825-1835. Barcelona, etc. Documentació sobre recaptadors d'almoines de l'Hospital
2166 1803-1834 Documentació sobre recaptadors d'almoines de l'Hospital
2167 1735, gener 23-1736, abril 8. Barcelona Procura
2168 1604, juny 7. Conques Confirmació de capítols matrimonials
2169 1617, octubre 11. Barcelona Suplicació a la Reial Audiència
2170 1615, agost 19. Puigcerdà Caucions de condemnats per dur pedrenyals a favor de la tresoreria reial
2171 1698, juliol 16. Barcelona Capítols sobre una heretat del Prat de Llobregat
2172 1727, desembre 21. Barcelona Valoració de propietats que l'Hospital vol adquirir
2173 1727 c. Compte de l'arrendament del mas Orri
2174 s. XVII-XVIII Nota sobre una butlla de l'Hospital de 1568
2175 1715-1725 Documentació sobre Rafael i Narcisa Palet
2176 1729 c. [Barcelona] "Còpia del memorial presentat per lo doctor Emanuel de Costa y Romeu, y del decret a sa continuació"
2177 1730 post Notes sobre un censal de l'Hospital
2178 1729, desembre 26. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
2179 s. XVIII Nota
2180 1724, desembre 13 Certificació
2181 s. XVII Súplica i compte
2182 1828-1830. Barcelona Rifes. Disposició sobre enterraments dels germans de la caritat
2183 1855, octubre-desembre. Barcelona Rifes
2184 1860, gener-juliol. Barcelona Rifes
2185 s. XVII. Barcelona "Formulari de Luís Pi per negossis de l'Hospital general"
2186 s. XIX. Barcelona Documentació sobre el Teatre Principal
2187 1621, juliol 16. Barcelona Clàusula testamentària d'Antic Cardona
2188 1651, setembre 23. Girona Clàusula testamentària de Francesc Santgenís, ciutadà honrat de Barcelona
2189 1662-1666. Sant Llorenç de Morunys, etc. Documentació sobre llegats a favor de l'Hospital a Solsona
2190 1663, maig 11. Barcelona Clàusula testamentària de Joan Jeroni Alemany
2191 1647, juliol 29. Barcelona Clàusula testamentària d'Anna Codina, vídua
2192 1662 c. "Compta dels llegats se deuen"
2193 1659, juliol 26. Barcelona Testament de Joan Dulac, prevere
2194 1660, juny 10. Barcelona Testament de Magdalena Vila, vídua
2195 1659, gener 5. Barcelona Testament de Joana Parellada
2196 s. XVII mitjan. Barcelona Testament d'Antiga Argelaguer
2197 1639 c. Barcelona "Crida de la salvaguarda real de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
2198 s. XVII mitjan Memorial de comptes de l'Hospital per l'ofici d'obrer dels palaus reials
2199 1656, octubre 27. Barcelona Confessió de capbreu
2200 1630, gener 10-30. Barcelona Documentació judicial sobre la companyia d'Antoni Rialt i Bartomeu Riera, mercaders
2201 1588, juliol 12. Vallclara Testament de Pau Llobera, prevere
2202 1640, agost 30. Barcelona Testament de Joan Lluís Vidal, familiar del Sant Ofici
2203 1645, setembre 2 Testament de Joan Casals, àlies Bassaganya
2204 1637, juny 21. Barcelona Debitori a favor de l'Hospital
2205 1685, agost 18. Barcelona Concòrdia sobre censals morts de Terrassa
2206 1636, octubre 1. El Catllar Debitori a favor de l'Hospital
2207 1609, maig 12. Torà Debitori a favor de l'Hospital
2208 1639, agost 3. Vilallonga del Camp Documentació sobre l'herència de Damià Figuerola, pagès
2209 1611, febrer 21. Barcelona Donació de deute
2210 1639, abril 13. Barcelona Consignació de deute
2211 1592, agost 25. Barcelona Reclamació de l'herència d'Isabel de Llordat
2212 s. XVII 2a m. Reclamació de l'herència de Joan Fontanella, impúber
2213 1590, abril 8 Memorial sobre l'herència de Pere Reüll, pagès
2214 s. XVII Memorial sobre l'herència de Joan Ballestar, pagès
2215 1593, novembre 10. Barcelona Testament de Jaume Mas, pagès
2216 1651 c. Barcelona Documentació sobre Clemència de Jesús (Armengol i Carbonell)
2217 1656, gener 3. Figueres Reclamació d'un llegat de l'Hospital
2218 1587, juliol 30. Girona, davant dels Mesells Clàusula testamentària de Jaume Puig, pagès
2219 1603, agost 28 Clàusules testamentàries d'Antoni Roig, prevere
2220 1642, juliol 22. Barcelona Clàusula testamentària de Pere Porrassa, prevere
2221 1622 c. Nota sobre el llegat de Francisco de Chiulbi a l'Hospital
2222 1610-1615. Pineda, etc. Documentació sobre Reiner Roure, mariner
2223 1583, juny 12. [València] Clàusula testamentària de Joan Roma
2224 s. XVII Nota sobre la causa pia d'Agustí Estaldat, assaonador
2225 s. XVII Memorial sobre l'herència de Joana Canyelles
2226 s. XVII Nota sobre una donació de béns a l'Hospital
2227 1606, maig 29. [Torroella de Montgrí] Certificació de possessió i lloguer d'una casa
2228 1640 c. Nota sobre possessió i lloguer d'una casa
2229 s. XVII Notes sobre llegats de l'Hospital
2230 s. XVI ex.-XVII in. "Memorial del que té capbrevar lo il·lustre senyor don Gaspar de Vilanova y Perves en alou de l'Hospital general y lo que se deu de anyades cessades dels censos"
2231 s. XVII 1a m. Notes i instruccions sobre llegats i deutes de l'Hospital
2232 1580, novembre 25. [Barcelona] Deliberació del Consell de Cent
2233 s. XVII Suplicació a l'Hospital
2234 s. XIX in. Plànols de cases
2235 s. XIX Sentència moral
2236 s. XVI "Cohern de les rebudes de les rendes de mi, Pau Renard [...]"
2237 s. XVII Nota sobre un censal mort de l'Hospital
2238 1640, gener 27. Reus Concòrdia sobre un llegat a l'Hospital
2239 1627, juliol 24. Barcelona Clàusula testamentària de Joan Garriga i Bofill, mercader
2240 1638, novembre 7. St. Esteve de Pardines Cessió de deute a l'Hospital
2241 1637, juny 29. El Catllar Debitori a favor de l'Hospital
2242 1658, gener 30. St. Feliu de Guíxols Debitori a favor de l'Hospital
2243 1649, maig 4. Hostalric Arrendament d'un hostal
2244 s. XVI ex.-XVII in. "Pro hospitali sedis"
2245 s. XVI mitjan Documentació sobre Magdalena Úrsula Torredemer
2246 1580, octubre 16. Palerm Testament de Guillem Torre o Torres, mercader
2247 1589, juliol 29. Bellprat Testament de Francesc Lluís Joan, paraire
2248 1589, octubre 13. [Barcelona] Codicil sacramental de Bernat Domènec, apotecari
2249 1601, juny 5. Figueres Testament de fra Antoni Montaner, caputxí
2250 1602, maig 5. Barcelona Clàusula testamentària de Marianna Ortoneda
2251 1623, març 31. [Sitges] Testament d'Elisabet Vidal
2252 1621, novembre 11. Barcelona Clàusula testamentària de Pere Joan Comes, prevere
2253 1631, gener 30-març 20. Barcelona Codicil sacramental de Josep Antonello, mercader
2254 1648, octubre 15. Barcelona Testament de Miquel Antiga
2255 1630, abril 7. Barcelona Testament de Magdalena Pasqual
2256 1653, març 13. Savassona Testament de Marianna Vila i Olmera, senyora de la casa de Vila i Savassona
2257 1656, juliol 27. Barcelona Clàusula testamentària de Rafael Guinard, mercader
2258 1674, març 28. Barcelona Testament d'Antoni Noucases, ciutadà de Barcelona
2259 1684, agost 3. [St. Andreu de Palomar] Testament de Peronella Riera
2260 1700, abril 29. Barcelona Testament de Magí Mercader, ciutadà honrat de Barcelona
2261 1685, setembre 22-23. Madrid Testament d'Isabel María de Frías
2262 1543, març 19. Castellfollit de Riubregós Procura de l'Hospital
2263 s. XVIII in. "Cos de heretat de Onophre Achillés quant morí Pau Aquillés"
2264 1597, octubre 29-novembre 12. Barcelona Adjudicació de l'herència de Jeroni Soler, boter
2265 1619, gener 18. Barcelona Definició de comptes del procurador major de l'Hospital
2266 1591, febrer 6. Barcelona Requeriment a Elionor Tolrà, abans Domènec
2267 s. XVIII Documentació sobre l'herència de Bartomeu Roig, notari
2268 1719 c. Documentació sobre Bonaventura Pedrell, prevere
2269 s. XVII 2a m. Memorial sobre censals de l'Hospital
2270 s. XVIII ex. Documentació sobre l'herència dels Guàrdia
2271 1552-1566. Sant Pere de Premià Donació de béns de Pere Reüll, pagès
2272 1631. Barcelona Donació de béns a favor de l'Hospital
2273 1648, octubre 31. Blanes Requeriment presentat per l'Hospital
2274 1680-1805 c. Manresa "Actes de la casa y terras que posseheix Ramon Marot, prebere, dels censals que li fan y altres escripturas a ells espectants. Añ 1788"
2275 s. XVIII Documentació sobre la unió de les menses de Saragossa i el Pilar
2276 1649, abril [...]. St. Germain-en-Laye Donació de Lluís XIV a Carles Alemany
2277 1708, gener 19. Barcelona Ordre de capbrevar
2278 s. XVI ex.-XVII in. "Trasa de la nova cambrada de Sant Roch ab les archades y taulada"
2279 1553, desembre 5. Sitges Procura d'Àngela Coll
2280 s. XVI Notes sobre la propietat d'una casa
2281 1582, juliol 21. Pineda Constitució de dot
2282 1740-1743 "Llibre dels barralons de vi que, ja per racció com per resolució de la molt il·lustre administració, subministra mensualment lo reverent Salvador Romeu, prevere y panisser del present Hospital, als oficials [...]"
2283 1780-1786. Barcelona "Rebudas de l'Hospital"
2284 1611, febrer 24 Testament de Jerònima de Gilabert i Meià
2285 1613. Lleida, etc. Documentació sobre Àngela Sanç
2286 s. XVII 2a m. Extractes dels capítols matrimonials de Rafael de Vilosa i Isabel de Frías
2287 1712, agost 20. Barcelona "Constitució feta per lo sagrat concili provincial tarraconense a favor dels pobres de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
2288 1565, febrer 28 Clàusula testamentària de Miquel Ferran de Medina, rajoler
2289 1678-1683 c. Barcelona "Tractatus partialis de jure successionis"
2290 1800. Girona Documentació sobre una rifa
2291 1677, abril 20. Barcelona Nomenament de cirurgià de l'Hospital
2292 1692-1727 Llibreta de comptes
2293 1615, gener 3. [Barcelona] Testament de Bernat Moner, terciari franciscà
2294 1640, setembre 4. Montblanc Àpoca de censal mort
2295 1598, octubre 22-27. Barcelona Partides de taula
2296 s. XVI ex. Àpoca de cens
2297 1597, juny 14. Barcelona Àpoca de dot
2298 1715, febrer 2. Alcover Declaració jurada
2299 1720, maig 20-22 Cauteles d'obres
2300 s. XVIII Regest de la venda d'una torre i terrenys de Lleida
2301 1506, desembre 10 Albarà de Pere Saragossà, notari
2302 1648-1656. Barcelona Documentació sobre Antoni Vabra, negociant
2303 1671, agost 29. [Sarral] Àpoca de censal de l'Hospital
2304 1656-1684. Barcelona Comptes d'obres en cases
2305 1763-1791. Granollers-St. Celoni Documentació sobre Ignasi Aparici i Amat
2306 1825, agost 8. Gènova Correspondència d'Esteve Monticelli, comerciant
2307 1751-1760. Puigcerdà Documentació sobre Antoni de Barutell
2308 1744, gener 18-20. Manresa Requeriment judicial
2309 1644, novembre 19. Barcelona Lletres de firma de dret
2310 1780. Villena Documentació sobre Ponç Grases, prior de l'Hospital
2311 1650-1655. Sanaüja-Solsona Documentació sobre Rafael Guinard, mercader
2312 1777, febrer-març. Capellades-La Llacuna-St. Magí Rebuts de Joan Badia, metge
2313 1621, gener 26. [Barcelona] Compte d'obres en una casa
2314 1723, agost 24. Solsona Carta
2315 1796, juliol 13. Capellades Carta
2316 1782, octubre 5. A Coruña Carta de Ramon Llobet de la Torre
2317 1648. [Barcelona] Compte de la marmessoria de Francisca Montagut
2318 1570, març 26. Barcelona Testament de Gil Seguer, candeler de cera
2319 1749-1754. Barcelona-Cassà-Guissona-Lleida-Olot Documentació sobre Joan Sabenc, escrivent
2320 1679 [1579], febrer 19. Cervera Venda de censal mort
2321 1720 Comptes de l'Hospital amb Francesc Canudes
2322 1674, gener 31. Barcelona Intima de partides de taula
2323 1728, maig 4. Barcelona Rebut de l'Hospital
2324 s. XVIII Nota sobre Antoni Francesc de Solà i Comes
2325 s. XVII. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
2326 1823-1828. Alguer-Saragossa Correspondència d'Esteve Monticelli, comerciant
2327 s. XVII Documentació sobre els Roig, de Montblanc
2328 1683, agost 12. Girona Suplicació
2329 1648-1664. Girona Documentació sobre Magdalena Albert, vídua
2330 1663-1722. Barcelona-Linyola Documentació sobre Josep de Meliante i de Sullà i la seva família
2331 1721 c. Compte de Josep de Noguers
2332 s. XVIII Comptes d'un censal mort
2333 s. XVIII (a. 1735) Informe sobre una torre de Marianna de Llupià i Gilabert
2334 1713, març 21. Barcelona Debitori de Joan Tarruella, barreter
2335 1665, juny 7. [Barcelona] Rebut de pensió censal
2336 1796, setembre 25. Martorell Rebut de feines de ferrer a l'Hospital
2337 1682 c. Barcelona Nota sobre definició de comptes d'una tutela
2338 1723 c. Comptes de Francesc Darder i Antoni Solà
2339 s. XVIII Documentació comptable diversa
2340 1799, novembre-1800, gener. Capellades, etc. Correspondència de Jeroni Sans i Tort, comerciant de paper
2341 1694-1710. Barcelona "[...] botiga [...] Joachim y Francisco Mascaró, mercaders, y de Joseph Costa, adroguer, de l'any 1694"
2342 1750-1758. Madrid, etc. Correspondència de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
2343 1696-1698 Comptes de l'apotecaria dels Mascaró
2344 1754 post Poesia sobre el marquès de l'Ensenada
2345 1757, maig 24. Barcelona Lletres monitòries
2346 1740, febrer 11. Barcelona Certificat de bateig de Josep Salvador Ballester
2347 1743-1747. Barcelona "De la mara Llúcia Mascaró"
2348 1736-1769. Barcelona Comptes i rebuts de Francesc Mascaró i Vallescà i el seu tutor Pau Pareller
2349 1731, setembre 28. Mataró Ordre sobre els censals anteriors a la Nova Planta
2350 1684-1704. Madrid Correspondència de Joaquim i Francesc Mascaró, major
2351 1695. Barcelona Comptes de Joaquim i Francesc Mascaró, major
2352 1704. Madrid Correspondència de Francesc Mascaró, major
2353 1668-1780. Barcelona Documentació sobre els Mascaró, adroguers i mercaders
2354 1758-1763. Badalona-Barcelona-l'Hospitalet Documentació sobre Francesc Mascaró i Vallescà
2355 1689. Girona-Palamós-Roses Correspondència de Joaquim Mascaró, adroguer
2356 1699, gener 8. [Mataró] Possessió d'una fàbrica d'aiguardent
2357 1698-1699. Barcelona-Madrid Procures de Francesc Mascaró, major
2358 1698-1700. Barcelona-Madrid Procures de la confraria de la Soledat del convent de la Mercè de Barcelona
2359 1737-1742. Barcelona Comptes de la tutoria de Francesc Mascaró i Vallescà
2360 1760-1776. Madrid Correspondència de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
2361 1743-1746. Barcelona Rebuts de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
2362 1700 Documentació sobre Josep Costa, adroguer
2363 1743-1748. Barcelona Comptes de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
2364 1747-1748. Barcelona Comptes de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
2365 1764. Barcelona Compte de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
2366 1748-1760. Barcelona Comptes de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
2367 1753-1755. Barcelona-Vilafranca "Recibos pertañens al plet de San Sever contra Salvador, Grases y altres [...]"
2368 1674, juny 18. St. Vicenç de Castellet Correspondència dels Amat i de Boixadors
2369 1778, desembre 26. Madrid Correspondència d'Agustí Gisbert i Xurric
2370 1553, octubre 16. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
2371 1550, gener 30. Càller Correspondència dels administradors de l'Hospital
2372 1545, octubre 2. Saragossa Correspondència dels administradors de l'Hospital
2373 1619, agost 7. Molins de Rei Requeriment judicial
2374 1552, maig 20. L'Alguer Lletra de canvi
2375 1552, juliol 2. Saragossa Correspondència dels administradors de l'Hospital
2376 s. XVI mitjan Correspondència dels administradors de l'Hospital
2377 1552, març 6. Càller Correspondència dels administradors de l'Hospital
2378 1552, setembre 1. Saragossa Correspondència dels administradors de l'Hospital
2379 1552, desembre 28. Posada Correspondència dels administradors de l'Hospital
2380 1550, febrer 2. Saragossa Correspondència dels administradors de l'Hospital
2381 1548, octubre 8. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
2382 1548, novembre 7 Correspondència dels administradors de l'Hospital
2383 1552, maig 20-juny 12. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
2384 1529, setembre 17. Saragossa Correspondència dels administradors de l'Hospital
2385 1557, gener 2. Càller Correspondència dels administradors de l'Hospital
2386 1553, octubre 16. Saragossa Correspondència dels administradors de l'Hospital
2387 [1538. Barcelona] Correspondència dels administradors de l'Hospital
2388 1539, novembre 22. Càller Correspondència dels administradors de l'Hospital
2389 1551, gener 31. Saragossa Correspondència dels administradors de l'Hospital
2390 1565, març 15. Saragossa Correspondència dels administradors de l'Hospital
2391 1566, agost 16. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
2392 1566, agost 21. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
2393 1566, agost 21. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
2394 1566, agost 29. Càller Correspondència dels administradors de l'Hospital
2395 1567, maig 6. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
2396 s. XVI ex. "Nota de descuyts en la compra han feta los administradors de l'Hospital general dels administradors de l'hospital de Çaragoça"
2397 1557 c. "Còpia del protest me presentaren en Càller lo procurador de don Pero Massa"
2398 s. XV ex. "Capítols fets e concordats entre los honorables administradors de l'Hospital de Sancta Creu de Barcelona [...] e lo discret en Gabriel Bells, notari [...]"
2399 15[...], novembre 16 Àpoca de dot
2400 1586, agost 7-8. Pontmajor Documentació sobre Quirc Seguer, boter
2401 1648, gener 23. Mataró Albarà a favor d'Antoni Vabra, negociant
2402 1649, novembre 13. Solsona Capítols d'una companyia comercial
2403 1638-1648. Santa Maria d'Arenys Certificats de noces i bateig de les famílies Deviu i Begenir
2404 1602-1626. Barcelona, etc. Documentació sobre Joan Ferrerons, notari
2405 1731-1736 c. Anglesola Documentació sobre Felip Amat, prior de l'Hospital
2406 1682-1687 Comptes de Rafael Guinard, cavaller
2407 1531, febrer 24. Olèrdola Constitució del dot d'Elionor Gomar
2408 1599, desembre 5. Pineda Àpoca de pensió censal
2409 1600. Pineda Àpoques de despeses judicials
2410 1581, gener 18. Olesa Àpoca de pensió censal
2411 1602, novembre 28. Peralada Àpoca de notari
2412 1670, desembre 9. Barcelona Partida de taula
2413 1675, juliol 29. La Pobla de Claramunt Àpoca de cancel·lació de deute
2414 s. XVII mitjan Documentació sobre Jeroni Planes, blanquer
2415 s. XVII Comptes d'una casa del carrer del Carme
2416 s. XVII Suplicació de causa major de 50 ll.
2417 1435-1489. Girona Documentació sobre un benefici de la seu de Barcelona
2418 s. XVII Certificació sobre un cens de l'Hospital
2419 1610 post Notes sobre una casa de l'Hospital
2420 1692-1721 "Compte dels fruits de l[es tor]res [...] Santa Creu de Barcelona, los quals van entran [...]. Comensant lo any 1692 lo dit llibra"
2421 1719-1802. Barcelona "Llibre de entradas de les tor(r)es. Any 1719"
2422 1734-1803 "Llibre de la fruytas y demés que se ha [venut] del resultant de las torras del present Hospital, del que se ha gastat per cultivar [les terres] de ditas torras. Comensat en lo any 1734"
2423 1708-1762 "Llibre de torres, charitats i veredes del present Hospital general de Santa Creu de Barcelona. 1743"
2424 1456-1514 Testamentaria o llibre de la marmessoria de Joan d'Avinyó, donzell. Llibre d'albarans del mateix
2425 1494-1511 "En lo present libre són continuats tots los vi[olaris] esmersats per mi, Johan d'Avinyó, e les pagas e pensions de aquells, per anys e per mesades lo esmerts de dits viollaris e sensalls alguns"
2426 1519, gener 14-setembre 27. Barcelona Encant dels béns de Salvador Bertran, mercader
2427 1586. Barcelona "De la heretat de mossèn Joan Bosc, quòndam, nº 3"
2428 1511, març 27-1527, maig 19 "Manual de la heretat de dona Stefania de Caròs [...]"
2429 1544-1546 "Caravajal. Libre de rebudes y dates fetes per los senyors administradors de la heretat de mossèn Caravajal, quòndam mercader [...]"
2430 1544-1562 Llibre de rebuts i testamentaria de Joan de Ponç, sastre i giponer
2431 1528-1535 Llibre de comptes de l'herència de Joan Ubac
2432 1463-1488. Barcelona "Libre de la marmassoria de la dona na Constança, que fonch muller d'en Barthomeu Vinyes, quòndam"
2433 1597-1616 "Libre dels comptes y albarans del canonge Francesc Pons"
2434 1616-1617 "Llibre de crèdits y dèbits de la heretat del quòndam doctor Francesch Pons, canonge de la seu de Barcelona. 1616"
2435 1616, maig 20-juny 15. Barcelona Encant dels béns de Francesc Ponç, canonge
2436 1611-1810. Barcelona, etc. Documentació sobre propietats de l'Hospital
2437 1743-1768. Barcelona Comptes de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
2438 1679, abril 30-1691, maig 2 "Libra al qual se asentarà los arandamens y debitoris se faran a favor de l'Ospital general [...] any 1679"
2439 1734-1739. Barcelona "Cartipàs ahont se trobarà lo compte de la cayxa de l'arrendament de las baronias de Bellpuig, fet per lo tems de sinch anys [...]"
2440 s. XIX "Libro de las tiendas de la Rambla"
2441 1465-1500 Llibre de comptes de Miquel Aragall
2442 1410-1412 "Compte de reebudes, dates, messions e despeses fet per [...] marmessors [...] del derrer testament o derrera voluntat d'en Johan de Gerona, quòndam, de offici de comprador de casa del senyor rey en Martí [...]"
2443 1528-1544 "[...] començ jo, Joan Calvet, abbat de la Real e canonge de Barchelona, lo present libre, que és lo quint de tots mos deutes, axí del que m'és degut com com del que jo dech [...]"
2444 1523-1536 Llibre de comptes i notes de Miquel Cortadelles
2445 1515-1528 "En nom de nostre senyor Déu Jesucrist y de la gloriosa humill verge Maria ací comensa lo libre de deu y deix de mi, Johanot Bedoz [...]. Lo seguon libre"
2446 1528-1533 "En nom de nostre senyor Déu Jesuchrist y de la gloriosa verge Maria començe jo, Joanot Bedoz, lo present libre [...]. Terç libre"
2447 1506, juny-1512, maig "Comptes donats per mi, Johan Calvet, prevere, al spectable mossèn Luís d'Oms de Vilademay, governador dels comtats de Roselló e de Serdanya [...]"
2448 1558-1559. Barcelona "Libre de albarans fets als marmessors y executors del testament del venerable mossèn Seraphí Masdovelles, quòndam pabordre"
2449 1628-1644. Barcelona "Comptes dels elets de la administrasió de las rendas de la senyora Gerònima Colom"
2450 1785-1817. Barcelona-Figueres-Llers etc. "Pertañyén a la donació feta per Esteve Paxera de terres en Llers, bisbat de Gerona"
2451 1750-1776. [Barcelona] "Llibre vell que conté diferens rebudas dels acrehedors censalistas y censuistas dels béns de Pau Carrer, quòndam adroguer de Barcelona, de qui és hereu lo Ospital en una tercera part [...]"
2452 1784-1785. Madrid Al·legacions jurídiques
2453 1637-1650. Barcelona "Llibra de la cura del quòndam Guillem Cot, tavarner"
2454 1506-1683 c. Barcelona "Libre de [ca]pbreus y memoria[ls ...] y Sant Pere en Sant Michel fundats"
2455 1686-1694. Barcelona "[...] de la butiga Mascaró y Salvador [Gassià], adroguer [...]"
2456 1422, febrer-1431, octubre. Barcelona, etc. "Encants del Spital de la Santa Creu de Barcelona"
2457 1431, novembre-1452, maig. Barcelona etc. Llibre d'encants de l'Hospital
2458 1640-1645. Barcelona "Liber inventariorum"
2459 1643, gener-1665, agost "Llibre de las charitats dónan [...]"
2460 1693, desembre-1703, maig Llibre de caritats i pagaments de l'Hospital
2461 1702, novembre-1714, abril Llibre de caritats, ingressos i pagaments de l'Hospital
2462 1714, maig-1732, juliol "Llibre de dèbit y crèdit del reverent subprior de l'Hospital general de Santa Creu de la present ciutat de Barcelona, comensant en lo any 1714"
2463 1728, febrer-1742, juliol Llibre de caritats, ingressos i pagaments de l'Hospital
2464 1742, agost-1749, maig. Barcelona "Llibra de las caritats éntran en lo Hospital general de Santa Creu, y dèvit y crèdit del senyor prior del dit Hospital [...]"
2465 1749, maig-1761, juny. Barcelona "[Llibre] de las caritats éntran en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, [dèbit] y crèdit del prior [...]"
2466 1761, juliol-1773, desembre. Barcelona "Llibre de las caritats éntran en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, dèvit y crèdit del subprior [...]"
2467 1774, gener-1792, desembre. Barcelona "Llibre de dèvit y crèdit del prior de l'Hospital general de Santa Creu [...]"
2468 1806, gener-1820, juliol. Barcelona "Llibre de dèbit y crèdit [...] de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
2469 1674-1687. Barcelona "Llibre de [...] general de [...] ratió [...]. Comensa en lo mes de juny MDCLXXIIIII. Any 1674"
2470 1688-1699. Barcelona "Llibre de 7 cauthelas de l'Hospital general de Sancta Creu de Barcelona, essent scrivà de ractió lo doctor Macià [...] públich de [...]"
2471 1715-1775. Barcelona Llibre de cauteles de l'Hospital
2472 1715-1774. Barcelona Llibre de cauteles de l'Hospital
2473 1715-1775. Barcelona Llibre de cauteles de l'Hospital
2474 1715-1775. Barcelona Llibre de cauteles de l'Hospital
2475 1635, maig 2-1679, abril 21 "Rational. Llibre en lo qual se assentaran los arrendaments y debitoris se faran en favor de dit Hospital"
2476 1675, gener 4-1692, desembre 28 "Llibre del racional de l'Hospital general ahont se assentaran totas y qualsevols cautelas fetas per lo nottari de ració, las quals se continuaran seguidament sens divisió de comptas, assenyalant al marge de cada una lo títol d'ellas ab lo fòlio ahont està continuada en lo llibre del dit nottari de ració"
2477 1693, gener 2-1707, gener 7 "Llibre del racional del present Hospital de Santa Creu de Barcelona, per las cautelas de satisfacions"
2478 1707, gener 9-1726, octubre 26 Llibre de cauteles del racional de l'Hospital
2479 1726, octubre 25-1736, agost 3. Barcelona Llibre de cauteles del racional de l'Hospital
2480 1736, agost 12-1747, agost 6 Llibre de cauteles del racional de l'Hospital
2481 1747, agost 11-1757, desembre 23 Llibre de cauteles del racional de l'Hospital
2482 1758, gener 13-1765, desembre 30 Llibre de cauteles del racional de l'Hospital
2483 1766, gener 10-1775, desembre 30 Llibre de cauteles del racional de l'Hospital
2484 1775, gener 9-1786, desembre 18 Llibre de cauteles del racional de l'Hospital
2485 1596-1614. Barcelona Llibre de comptes d'Antoni Coll, cirurgià
2486 1787, gener 8-1804, gener 23 "Llibre de cautelas de l'Hospital general de la ciutat de Barcelona per lo racional comensa [...] lo any 1787"
2487 1804, febrer 3-1820, juny 30 Llibre de cauteles del racional de l'Hospital
2488 1820, juliol 3-1833, desembre 31 "Compte y rahó de las libransas pagadas per ordre de la molt il·lustre administració de l'Hospital general de Santa Creu [...]"
2489 1851-1852 Llibre del racional de l'Hospital
2490 1854-1855 Llibre del racional de l'Hospital
2491 1834, gener-1835, desembre 31 Llibre del tresorer de l'Hospital
2492 1836, gener-desembre "Libro del tesorero de 1836"
2493 1837, gener-desembre "Libro del tesorero. 1837"
2494 1838, gener-desembre Llibre del tresorer de l'Hospital
2495 1839, gener-desembre Llibre del tresorer de l'Hospital
2496 1840, gener-1841, desembre "Libro de caxa de tesorería. 1840 y 1841"
2497 1842, gener-1843, desembre "Libro de caja. 1842, 1843. Hospital de Santa Cruz"
2498 1844, gener-1845, desembre "Libro de caja para el año 1844". "Borrador de caja de 1845"
2499 1845, gener-1846, desembre. Barcelona "Libro general de caja de 1845 y 1846"
2500 1847, gener-desembre. Barcelona "Libro de caja del año de 1847"
2501 1848, gener-desembre. Barcelona "Libro de caja de 1848"
2502 1849, gener-desembre. Barcelona "Libro de caja de 1849"
2503 1850, gener-desembre. Barcelona "Libro de caja. 1850"
2504 1851, gener-desembre. Barcelona "Libro de caja. 1851"
2505 1852, gener-desembre. Barcelona "Libro de caja. 1852"
2506 1853, gener-desembre. Barcelona "Libro de caja. 1853"
2507 1854, gener-desembre. Barcelona "Año 1854. Libro de caja"
2508 1720, febrer 23-1742, juny 9 "Hospital. Va y ve per lo racional"
2509 1760, juliol 15-1773, maig "Llibre de entradas y exidas de l'erari de la molt il·lustre administració de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona. 1760"
2510 1677, juliol 11-1679, setembre 22. Barcelona "Llibre ahont se asséntan lo gasto corrent y de menut que fa lo comprador del present Hospital en cada una de las semmanas [...]"
2511 1736, agost 26-1739, març 8. Barcelona Llibre del comprador de l'Hospital
2512 1742, gener 7-1746, abril 24. Barcelona "Llibre del comprador de l'Hospital. 1742"
2513 1775, gener-juny. Barcelona "Comprador. Comensant en lo any 1775"
2514 1659-1671. Barcelona "Comta de l'Ospital general"
2515 1677, abril 2-1684, gener 9. Barcelona "Tercera mà de àpocas firmadas per Francesch Soler, procurador major del present Hospital [...]"
2516 1681, gener-1682, maig Llibre de caritats, ingressos i pagaments de l'Hospital
2517 1686, gener-1695, març "Llibre de comte de manut del present Hospital general de Santa Creu de Barcelona [...]"
2518 1709, novembre 3-1716, setembre 11. Barcelona Plec d'àpoques de l'Hospital
2519 1715-1775 "Drogues"
2520 1783-1810. Barcelona "Llibre major"
2521 1698-1776. Barcelona Documentació sobre els Mascaró, adroguers i mercaders
2522 1814, gener-juliol "Compte de caixa"
2523 1597-1625. Barcelona "Pac qui deu a l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
2524 1673-1722 "Llibre de ròssechs de l'Hospital general de Sancta Creu, fet en lo any de 1673"
2525 1616-1701. Barcelona "Llibre de partidas fetas a la taula de cambi o depòsits de la ciutat de Barcelona per lo Hospital general de Santa Creu fins a l'any 1701"
2526 1630-1647. Barcelona Llibre de comptes de Vicenç Bartomeu, metge
2527 1707-1712. Barcelona "Llibre dels comptas del dret de ciutat"
2528 1745, setembre 1-1746, agost 31 "Data"
2529 1843 Llibre de comptes de l'Hospital
2530 1843, gener-1844, desembre "Data. Utensilios"
2531 1843, gener-1844, desembre Llibre de comptes de l'Hospital
2532 1848, gener-desembre. Barcelona "Libranzas satisfechas en el mes de enero [-diciembre] de 1848"
2533 1849, gener-desembre. Barcelona "Libranzas pagadas en enero [-diciembre] de 1849"
2534 1820, juliol-desembre. Barcelona "Libransas de 1820"
2535 1824, gener-desembre. Barcelona "Libransas de enero [-diciembre] de 1824"
2536 1825, gener-desembre. Barcelona "Libransas de janer [-diciembre] 1825"
2537 1826, gener-desembre. Barcelona "Libransas de enero [-desembre] 1826"
2538 1827, gener-desembre. Barcelona "Libransas de janer [-desembre] 1827"
2539 1828, gener-desembre. Barcelona "Libransas del mes de enero [-diciembre] 1828"
2540 1829, gener-desembre. Barcelona "Libransas del mes de enero [-desembre] 1829"
2541 1832, gener-desembre. Barcelona "Libransas mes de janer [-desembre] de 1832"
2542 1820-1833. Barcelona "Libransas de entrada [...]"
2543 1833, gener-desembre. Barcelona "Libranzas de janer [-10bre] de 1833"
2544 1834, gener-desembre. Barcelona Lliuraments de l'Hospital
2545 1835, gener-desembre. Barcelona Lliuraments de l'Hospital
2546 1836, gener-desembre. Barcelona "Libranzas pagadas 1836"
2547 1837, gener-desembre. Barcelona "Libranzas [...] de 1837"
2548 1838, gener-desembre. Barcelona "Libranzas de 1838"
2549 1839, gener-desembre. Barcelona "Libranzas [...] de 1839"
2550 1840, gener-1841, desembre. Barcelona "Libranzas [...]"
2551 1842, gener-desembre. Barcelona "Libranzas [...]"
2552 1843, gener-desembre. Barcelona Lliuraments de l'Hospital
2553 1844, gener-desembre. Barcelona Lliuraments de l'Hospital
2554 1845, gener-desembre. Barcelona Lliuraments de l'Hospital
2555 1846, gener-desembre. Barcelona "Libranzas [...] 1846"
2556 1847, gener-desembre. Barcelona "Documentos de data"
2557 1686, abril 16-1703, novembre 1 "Libre de pagaments de didas de casa y fora casa y altres officials, comensant any 1686"
2558 1703-1730, abril 11. Barcelona Llibre de pagaments de dides i oficials de l'Hospital
2559 1728, juny 29-1735, novembre 1. Barcelona Llibre de pagaments de dides i oficials de l'Hospital
2560 1737, juny 29-1748, juny 29. Barcelona Llibre de pagaments de dides i oficials de l'Hospital
2561 1748, novembre 1-1763, desembre 28. Barcelona "Llibre de pagament de didas [...]"
2562 1764, abril 24-1776, desembre 23. Barcelona Llibre de pagaments de dides i oficials de l'Hospital
2563 1777, abril 1-1794, abril. Barcelona Llibre de pagaments de dides i oficials de l'Hospital
2564 1794-1825. Barcelona Llibre de pagaments de dides i oficials de l'Hospital
2565 1680-1715. Barcelona Llibre de pagaments d'oficials de l'Hospital
2566 1715-1750 "Llibre de ofisials de l'Hospital general, comentsant en lo añy 1715 y acaba en lo any 1750"
2567 1783, gener 10-1820, abril 20. Barcelona Llibre de pagaments d'oficials
2568 1727, gener-1737, desembre "Compte de la feyna ha feta Anton Mas, fuster, per lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona y per orde dels il·lustres señors administradors del dit Hospital y del señor suprior [...]"
2569 1723-1741. Barcelona "Llibre de la ferma de calderé que jo, mestre Anton Vaxeras, faré per lo Ospital general de Santa Creu de la present ciutat de Barcelona, comensant als 26 de setembre any 1723"
2570 1794-1820. Barcelona "Llibre de la feyna que ha entregat a l'Hospital general de Santa Creu Andreu Trias, mestre de carros. Comensat dia 20 noembre 1781"
2571 1727-1759. Barcelona Llibre de comptes del panicer de l'Hospital
2572 1761, juliol 1-1805, desembre. Barcelona "Llibre de dèbit y crèdit del panisser de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona [...]"
2573 1762, gener-1814, novembre. Barcelona Llibre de comptes del panicer de l'Hospital (1a part)
2574 1762, gener-1814, novembre. Barcelona Llibre de comptes del panicer de l'Hospital (2a part)
2575 1815, gener-1823, gener. Barcelona "Llibre de compra de grans y de molturas. 1815"
2576 1695-1713 Llibre de comptes per venda de vi
2577 1744-1758 Llibre de franqueses del vi
2578 1755-1823. Barcelona "En lo present llibre se nòtan las compras del vi que entra a l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona per son abast y consum. Juny 1755"
2579 1806, gener 1-1820, juny 3. Barcelona "Llibre de la carn [...]"
2580 1730, setembre-1735, maig "Llibre de la sal que entrarà al present Hospital per quiscun mes y de la distribució de ella [...]"
2581 1735, abril-1749, desembre "Llibre de la sal que se despatxe en lo present Hospital [...]"
2582 1723, desembre-1772, desembre. Barcelona "Llibra de entrada de la llenya"
2583 1773, gener-1820, juny. Barcelona Llibre de comptes per compra de llenya per a l'Hospital
2584 1754, setembre-1808, febrer. Barcelona "Llibre del carbó 1754 [...] 1773. Llibre de la entrada del carbó de alsina y de pi compra y consum lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona [...]"
2585 1675-1688 / 1702-1704 "Llibre de las capsetas [...]"
2586 1771, gener-1801, desembre "Llibre de las capsetas de l'Hospital general de Santa Creu [...]"
2587 1684, maig-juliol "Quadern de la acapta se ha fet per lo Hospital general, comensada a 3 de maig 1684"
2588 1790-1799. Barcelona "Llibre y registre de lo que se invertirà a utilitat del present sant Hospital tant per rahó de obras fahedoras com per lo de l'ús y servey dels pobres malalts, resultat de las limosnas recullirà la germandat de hermanos baix lo títol de la Charitat, instituhida en est sant Hospital general a XXV mars de MDCCLXXXIV [...]"
2589 1734-1748 "Llibre dels baciners de lo Hospital general de Santa Creu de la present ciutat en lo present principat de Cataluña, fet en lo añy 1738"
2590 1667-1745 Llibre de comptes dels vereders de l'Hospital
2591 1832, juliol-octubre. Barcelona Nomenaments de vereders de l'Hospital
2592 1825-1833. Barcelona, etc. "Memorials de agraciats ab lo títul de recaudadors"
2593 1687-1814 / s. d. Barcelona Documentació sobre el teatre de l'Hospital
2594 1863, gener-1866, desembre "Rifa del Hospital de Santa Cruz de Barcelona"
2595 1867, gener-1870, desembre "Libro de la rifa, año de 1867 a 1870"
2596 1871, gener-1874, maig "Libro de la rifa, año 1871 a 74"
2597 1874, maig-1877, juliol "Libro de la rifa desde junio de 1874"
2598 1877, agost-1882, gener Llibre de la rifa de l'Hospital
2599 1860, setembre-desembre. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2600 1770, juliol 19. Barcelona Carta sobre l'admissió d'un malalt a l'Hospital
2601 1860, gener-maig. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2602 1860, maig-setembre. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2603 1861, juliol-setembre. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2604 1861, octubre-desembre. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2605 1862. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2606 1866. Barcelona "Pruebas de la impresión de los sorteos de la rifa"
2607 1872. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2608 1873. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2609 1874-1875. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2610 1876. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2611 1705-1774. Barcelona Documentació sobre obres i reparacions a l'Hospital. Comptes de les donzelles de l'Hospital
2612 1727-1746. Barcelona "Llibre del suprior del present Hospital general, haont aporta individualment lo import de las obras que los molt il·lustres señors administradors deliberaran se fassen de nou tant en lo dit Hospital com en torres y heretats a dit Hospital expectant, comensant en lo any 1727"
2613 1736, gener 1-1772, octubre. Barcelona Llibre de comptes per obres a l'Hospital
2614 1801-1805. Barcelona Comptes i rebuts d'obres i reparacions a l'Hospital
2615 1645-1650. Barcelona Nomenaments d'administradors de l'Hospital
2616 1646, novembre 28. Barcelona Nomenament d'administrador de l'Hospital
2617 1574, abril 27. Barcelona Venda d'una casa
2618 1617-1619 Respostes a ordres de capbrevació de l'Hospital
2619 s. XVII Notes sobre cases de l'Hospital
2620 1499-1500 c. Fragment de llibre de comptes de Joan Calvet, prevere
2621 1651, març 28. Barcelona Testament de Joana Bartomeu i Planes, vídua
2622 s. XV "Lo present levador é[s] treladat del levador [...] tinch tret del capbreu fet en l'any MCCCCXXX"
2623 1580, octubre 11. Mataró Àpoca i cessió de censal mort
2624 1621 post "Comptes dels senyors Hierònims de Cardona extrets del llibre del doctor Hierònim Joan Colí, com en ells estan asentats"
2625 1663, juny-1669, març. Girona "Recort de cosas que no són de la notaria, comensat per mi, Francisco Vinyoles, notari, en lo mes de juny 1663"
2626 s. XVIII in. Llevador de la comunitat de preveres de Caldes de Montbui
2627 1659, maig 15 Comptes del procurador menor de l'Hospital
2628 1624, juliol 3. Barcelona Procura de Jaume Gentil, porter reial
2629 1659, octubre 20. Barcelona Partida de taula
2630 1803, març 3. Reus Certificat de solteria
2631 s. XVII in. "Compte de las quantitats que Paula Martí, olim Marsans, ha cobradas de la heretat de son marit Martí Marsans, quòndam"
2632 1668, agost 29. Sarral Carta de Marc Antoni Ferrer, procurador de l'Hospital
2633 1549, febrer 6. Barcelona Certificat de bateig de Bartomeu Roig
2634 1665-1699. Girona Documentació sobre Antoni Vilar, mercader
2635 1650, juny 23. Mataró Correspondència de David Berardy, negociant
2636 s. XVII Memorial jurídic
2637 1680, gener 18. Montblanc Certificat de defunció d'Onofre Capdevila, pagès
2638 1526, març 1. Barcelona Suplicació de Joan Pasqual, jurista
2639 s. XVI-XVII Documentació sobre Vilagelans
2640 1730 c. Documentació sobre Mariàngela Alemany i Fontanella, vídua
2641 s. XVII Confessió de senyoria
2642 1683, maig 20 Sentència
2643 1588, febrer 25 Confessió de senyoria
2644 1650 c. Barcelona "Compta de la marmosaria de la eretat de Gerònim Planes, manor"
2645 1593, juny 17. [Prats de Rei] Debitori de Pere Morera, doctor en medicina
2646 s. XVIII "Relación y estado del beneficio fundado en la parroquial iglesia de San Miguel Archángel de la presente ciudad de Barcelona bajo invocación de Santa Cruz y San Gerónimo [...]"
2647 1655, juny 14. Perpinyà Sentència del lloctinent general príncep de Conti
2648 1634, gener 13. Collbató Sindicat de Collbató, el Bruc i la Guàrdia
2649 1588, abril 1. Barcelona Venda de censal mort
2650 1625, setembre 15. Barcelona Establiment d'una casa
2651 1637, novembre 13. Barcelona Establiment d'una botiga
2652 1649, juny 1. Barcelona Donació d'una casa
2653 1648, agost 17. Girona Correspondència de l'Hospital
2654 s. XVII "Compte del que d[...] Cavalleria a l'Hospi[tal...]"
2655 1570, octubre 31. Barcelona Venda de censal mort
2656 1583, febrer 23. Besalú Emancipació de Carles Alemany
2657 1547-1548. Besalú-Sales Llicències de pastura
2658 1689, novembre 11. Sales Ordinacions de la baronia de Sales
2659 s. XVII Documentació sobre Carles Alemany i de Bellpuig
2660 1683, febrer 6. Barcelona Sentència del lloctinent general
2661 s. XVII. Besalú, etc. Documentació sobre Carles Alemany i de Despuig
2662 1637, juliol 14. Barcelona Provisió sobre la contribució a la fortificació de Perpinyà
2663 1549-1555. Barcelona-monestir de l'Esperança Crides contra Guillem de Josa
2664 1686-1687 c. Memorials jurídics sobre els Alemany
2665 1610, agost 31. Barcelona Sentència
2666 1654, abril 25. Bàscara Arrendament de dècima
2667 s. XVII in. Notícies i extractes documentals diversos
2668 s. XVII in. "Compte de las quantitats que Paula Marsans y vuy Martí ha pagadas per la heretat del quòndam Martí Marsans, son primer marit"
2669 1621, maig 22-juny 17. Pontons Suplicació dels cònsols de Creixell i Borrassà
2670 1544, juliol 30. Sales Establiment d'un mas
2671 1616, maig 7. Barcelona Citació judicial
2672 1586. Barcelona Documentació sobre la causa judicial entre Jeroni Joan, cavaller, i Rafael Sabater, pagès
2673 1579, juny 2. Barcelona Lletres inhibitòries del lloctinent general
2674 s. XVI-XVII Documentació sobre Vilagelans i el delme de Sant Sadurní d'Osormort
2675 1723, desembre 2. Barcelona "Memorial de las drogas, mercadurias y mobles de aram y fusta que se tròban existens en la botiga de Llorens Batlles, adroguer [...]"
2676 1633, agost 26. Granollers Requeriment judicial
2677 1800, febrer 5-juny 27 Plec de comptes
2678 1722, març 31. Barcelona Ordre de dipòsit per a l'abastiment de pa de Barcelona
2679 1656, març 28. Saragossa Correspondència d'Antoni Vabra, negociant
2680 1581-1582. Barcelona Garanties de lletres de canvi
2681 1720 Comptes per obres en dues cases
2682 1576-1598. Barcelona Documentació sobre l'herència de Joan i Caterina Lluçà
2683 1549, març 28. Monistrol Donació de béns
2684 1799, agost 2. Gènova Carta d'un exjesuïta
2685 1797, abril 21. Copenhaguen "Charter party"
2686 1593, febrer 15. Barcelona Establiment d'una casa
2687 1619, gener 12. Barcelona "Cridas dels calsatés [...]"
2688 1525, agost 14. Barcelona Venda d'una casa
2689 1736, abril 21. Barcelona Procura de Joan Besanger, mariner
2690 1760. Barcelona-Buen Retiro Documentació sobre privilegi de dur armes
2691 1736 c. Documentació sobre un benefici de Terrassa
2692 1743, juliol 22. Manresa Concòrdia
2693 1657, agost 21-25. Vilafranca del Penedès Assignació de tutors
2694 1800. Barcelona-St. Genís de Vilassar Documentació sobre Pau Campins, mitger de teler
2695 1563, gener 9. Barcelona Venda de censal mort
2696 1656. Cantallops-Llers "Obligació dels de Llers y dels de Cantallops"
2697 s. XVIII Fragments de documentació judicial
2698 1728 post Instruccions per a un inventari de béns
2699 1721. Besalú, etc. Documentació sobre Carles Alemany i de Bellpuig
2700 s. XVI 1r terç Documentació sobre Joan Calvet, prevere
2701 1613, octubre 26 Carta d'Agustí Ginasta a Jaume Miquel
2702 1625, juliol 20. Barcelona Rebut d'Antoni Anglada, forner, a Pau Vilosa
2703 1639 Comptes de Jacint Vilosa, donzell
2704 1654, abril 21. Barcelona Procura de Pau Esteve, pagès
2705 1691, setembre 30-octubre 3 Documentació sobre la quadra de la Comtessa
2706 s. XVIII "Compte del gasto del comú en Madrid [...]"
2707 1714, març 17. St. Feliu de Girona Certificat de defunció de Joan Noguera, sabater
2708 1731, abril 27 Suplicació sobre capbrevació d'una casa
2709 1757 c. Documentació sobre el marquès de Bèlgida
2710 1770, desembre 9. Olot Carta de Joan Caralt
2711 s. XVIII ex. Notes sobre una causa judicial
2712 1793 c. "Deute de Joseph Ramis, procurador des de 1784, en què donà comptes, fins a 25 agost del 1793, en què se li revocaren los poders"
2713 1611, març 8. Girona Àpoca de pensions censals
2714 1622-1673. Barcelona-Berga Documentació sobre Isabel Joana Moradell i Elionor Tord i Moradell
2715 1757-1758 c. Barcelona Comptes de Rafael Civil, menor
2716 1721 c. Llistes de propietaris de terrenys del Pi i del portal de Sant Antoni
2717 1698-1733 i s. d. Barcelona-Lleida Documentació sobre Josep de Meliante i de Sullà i la seva família
2718 1654, abril 16. Gènova Carta d'Agustí Martínez, agent comercial
2719 1664, març 22. Madrid Carta de Rafael de Vilosa
2720 1604, maig 17. Barcelona Àpoca de cens
2721 1625, abril 15. Barcelona Testament de Pere Ferrer, guarda de la bolla
2722 1655, juny 23. Barcelona Venda de terrenys
2723 1558, desembre 5-20. Barcelona-Puigpelat Procés de la visita de la comanda de Vallfogona
2724 1625, setembre 9. Barcelona Donació de béns
2725 1616, juliol 12. Sta. Maria de Palautordera Certificat d'esposalles
2726 1625, desembre 5 Definició de comptes de la marmessoria de Jaume Janer, prevere
2727 1530-1540. Barcelona "Acte de difinisió y renunsiasió feta per los administradós de l'Ospital general en favor de Pau Renart, notari púbblic de Barselona. De la eretat y béns de mossèn Flassà"
2728 1627 c. Nota sobre el testament d'Elionor Agramunt, vídua
2729 1601, desembre 20. Barcelona Venda de violari
2730 1670, agost 1. Vilafranca del Penedès Clàusula testamentària de Simó Capellades, doctor en medicina
2731 s. XVII Venda de censal mort
2732 1409, juny 20. Saragossa Concòrdia sobre el censal de Luchino Scarampi
2733 1619, juny 20. Barcelona (territori) Possessió de terrenys
2734 1617. Puigcerdà Documentació sobre Francesc Gelabert, mercader
2735 1546, desembre 17. Càller Àpoca de la baronia de Posada
2736 1589, agost 2. Girona Indemnitat de pagament de censal
2737 1566, juliol 21. Barcelona Elecció de prohoms de la confraria de Santa Marta
2738 1615, setembre 3. Barcelona Intima de consignació de lloguer
2739 s. XVI Memorial sobre propietats de Jaume Soldevila
2740 1488, abril 10. Barcelona Clàusula testamentària d'Antoni Vinyes, notari
2741 1574, gener 11. Barcelona Àpoca de lluïció de censal mort
2742 1583, octubre 21. Barcelona Documentació sobre Antiga Avellà, vídua
2743 1577, setembre 30. Terrassa Debitori de Jaume Soler, pagès
2744 1597, octubre 29-novembre 12. Barcelona Adjudicació de l'herència de Jeroni Soler, boter
2745 1447, agost 7. Sant Cugat del Vallès Venda de censos
2746 1542-1558. Barcelona Documentació sobre Miquel Lucas, donzell
2747 1598, febrer 19. Olesa de Montserrat Venda de censal mort
2748 1525, setembre 5. Barcelona Establiment d'una casa
2749 1618, novembre 3. Tortosa Reclamació de successió en un vincle
2750 1672-1692. Barcelona Plec de comptes dels successors de Josep Martí i Ferran, jurista
2751 1583-1590. Barcelona-s. ll. Documentació sobre Francesc Rialp. assaonador de pells
2752 1571, maig 17-setembre 7. Barcelona Adjudicació de l'herència de Gabriel i Agustina Patau
2753 1630, març 22. Barcelona Venda de censal mort
2754 1613, agost 28. Granollers Establiment d'una casa
2755 1636 c. Memorial sobre la causa pia Cellers
2756 1636, novembre-desembre. Barcelona Requeriment dels cirurgians de l'Hospital
2757 1604, febrer 13. Barcelona Concòrdia dels creditors de la companyia d'Antoni Costa i Francesc Vilar
2758 1607, juliol 20-23. Tarragona Procés sobre drets de l'arxidiòcesi de Tarragona, seu vacant
2759 1651, setembre 13. Solsona Consignació del dret de lleuda
2760 1685, maig 16. Terrassa Arrendament de forn
2761 1601, maig 30 Àpoca de dot d'Eulàlia Massot
2762 s. XVIII in. "Memorial dels mobles se ha dexat al senyor doctor Joseph Pla y del que se ha pagat per dit senyor"
2763 1503, març 16 Capítols matrimonials
2764 1617, maig 6. Barcelona Confessió de senyoria
2765 1523, agost 27. Sitges Provisió sobre reclamació de censal mort
2766 1495, setembre 9. Barcelona Venda de censal mort
2767 1664-1700 c. Balaguer-Lleida Documentació sobre un censal mort
2768 1591-1603. Barcelona Clàusules testamentàries de la família Espuny
2769 1575, desembre 28. Barcelona Testament de Joan Feliu Muntaner, cosseleter
2770 1548-1549 c. "Memorial del despès per la ciutat per las [...] de llivellar la aygua de Molins de Rey [...]"
2771 1520, desembre 15 "Inventari de les coses [...] stades donades [...] Hospital per los marmessors de mossèn Joan de Avinyó, quòndam donsell, lo qual ha fet hereu lo Hospital de Sancta Creu de Barcelona"
2772 s. XVII 2a m. Memorials de fermances d'oficials de Barcelona
2773 1596, juny 27. València Donació de deute a l'Hospital
2774 1577, gener 22. Barcelona Venda de censal mort
2775 s. XVIII in. "Notas que fan per los hereus de Barthomeu Roig acerca de la isienda de Solanas de Alcover"
2776 1615, maig 22-desembre 2 Encant de béns de Bartomeu Roig, mestre de cases
2777 [1626?], setembre 6. Barcelona Definició de comptes de la tutoria de Rafael Puig
2778 1702, juny 26. Lleida Clàusules testamentàries de Josep Bertran, prevere
2779 1630, maig 28. Barcelona Testament de Jaume Soler, paraire
2780 1701, novembre 10. Barcelona Clàusula testamentària de Lluís de Josa, canonge
2781 1566, novembre 7. Barcelona Debitori de Gili Seguer, candeler de cera
2782 1604, novembre 12. Vilanova de Meià Venda de violari
2783 1544, gener 15. Sant Vicenç dels Horts Venda de casa i censos
2784 1717, octubre 8. Barcelona Certificació de cessió de l'herència de Bartomeu Cirera, sastre
2785 1637, juliol 30. Barcelona Testament de Mariàngela Vernet, vídua
2786 s. XVII "Memorial del que à fet Grasià Nebot, vareder de la vareda del bisbat de Urgell"
2787 1726, juny 27. Ponts Graduació de creditors d'Andreu Pedrós, llaurador
2788 1758, febrer 24. Barcelona Convinença sobre una herència
2789 1744, agost 26. Barcelona Cessió de drets sobre crèdits d'una herència
2790 1768-1771 c. Barcelona Documentació sobre Joan Fenoses i Teresa Ferrer, cònjuges
2791 1752, juliol 28. Barcelona Donació de crèdits
2792 1667, febrer 14. Barcelona Donació de deute
2793 1845, octubre-1846, desembre. Barcelona "Rifas"
2794 1846, gener-desembre. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2795 1844, gener-1845, desembre. Barcelona Cartells i bitllets de la rifa de l'Hospital
2796 1842-1846. Barcelona Llibres de comptes de la rifa de l'Hospital
2797 1838 / 1842, gener-1843, desembre. Barcelona "Rifas pertenecientes a la administración de D. Francisco de Asís Viladecans, prior de este Hospital"
2798 1658-1662. Barcelona-Solsona Correspondència de Rafael Guinard, menor
2799 1656 post "Compte de la feina feta per lo senyor Rafel Guinart, mercader, còndem"
2800 1680, juny 30. Barcelona Carta de Francesc Bellver, prevere
2801 1663, novembre 25 Correspondència de Pere Pau Font, ciutadà honrat
2802 1749-1777. Barcelona Plec de rebuts de pensions censals
2803 1729 c. "Datta de frutos del año 1729" (primera rúbrica)
2804 1606, agost 25. Barcelona Establiment d'una casa
2805 1690, setembre 6. Barcelona Establiment de terrenys
2806 1669, novembre 18. Barcelona Establiment d'una casa
2807 1701 o 1711, novembre 22. Barcelona Establiment d'una casa
2808 1657, gener 14. Barcelona Establiment d'una casa
2809 1629, juliol 17. Barcelona Establiment de casa i terrenys
2810 1703, novembre 20. Bellveí Confessió de capbreu
2811 1784, març 4-5. Barcelona Assignació de tutora
2812 1762, agost 5. Barcelona Testament d'Antoni Gestrucis, fadrí mestre de cases
2813 s. XVIII 1r terç Fragment de plec de comptes
2814 1711-1712. Hostalric-Llagostera-Vidreres Documentació sobre Pere Gualsa, notari
2815 s. XVIII ex.-XIX in. Nota sobre un cens de l'Hospital
2816 1724, octubre 14. Girona Àpoca de censal mort
2817 1681 / 1705 Col·lació i possessió de benefici a Calaf
2818 1742. Barcelona-Manresa Lletres citatòries. Procura
2819 1785 c. Procura de Jaume i Francisca Figueres
2820 1732, gener 11. Barcelona Parer jurídic
2821 s. XVI 1a m. Comptes
2822 s. XVIII Comptes de producció de masos
2823 1736 post Índex
2824 1703, juliol 24. Granollers Debitori d'Esteve Oliu, soldat
2825 1671, setembre 15. Mataró Capítols matrimonials
2826 1610, novembre 19. Barcelona Nomenament d'assessor de la capitania general
2827 s. XVII in. "Per la ballia general"
2828 s. XVII-XIX Fragments diversos
2829 s. XVIII/XIX Llista de dides (?)
2830 1764, setembre 13. Sant Boi Convocatòria de capbreu de l'Hospital
2831 1728 c. Comptes de manyà
2832 1722, maig 2 Rebut de carn
2833 1777 post Nota sobre Bonvantura Julià, empresari teatral
2834 1768 post Documentació sobre els creditors de Josep Serrallach
2835 1747, setembre 6 Capítols matrimonials de Jaume Castellà i Jerònima Ferrer
2836 1792, juny 13-juliol 28 Condonació de deute
2837 1756 c. Documentació sobre el mas Pedró
2838 1652, desembre 19. La Seu d'Urgell Àpoca de dot
2839 1726, març 2 Certificat de defunció d'Agustí Ferrer, vidu
2840 1697, gener 29 Certificat de bateig de Maria Rosa Serra
2841 1608 c. Puigcerdà Documentació sobre l'herència de Joan Àngel Cardona
2842 1656, abril 9. Cervera Correspondència d'Antoni Vabra, negociant
2843 1683, gener-juliol. Barcelona Lletres de canvi
2844 s. XVII 2a m "Memorial dels acreadors de la vila de Arbeca"
2845 1662-1670. Barcelona, etc. Documentació sobre Bartomeu i Jacint Roig, notaris
2846 1656 Correspondència d'Antoni Vabra, negociant
2847 1626, novembre 17 Debitori
2848 1730-1733. Barcelona "Recibos de Graell"
2849 1794. [L'Aleixar] Frgament de procés
2850 1695-1735. Barcelona-Madrid-Rupit-St. Joan de Fàb. "Comptes de Casassa"
2851 1658 Procés
2852 1718-1719. Barcelona Procés
2853 s. XVII 3r terç Documentació sobre Joaquim Mascaró, mercader
2854 1689-1692. Barcelona Procés
2855 1759-1763. Barcelona Procés
2856 1742. Barcelona Procés
2857 1757-1759. Barcelona Procés
2858 1738. Barcelona Procés
2859 1755-1758. Barcelona Procés
2860 1742-1744. Barcelona Procés
2861 1738-1744. Barcelona Procés
2862 1743. Barcelona Procés
2863 1656-1670. Barcelona Procés
2864 1725/1727-1730. Barcelona Procés
2865 1741-1742. Barcelona Procés
2866 1736. Barcelona Procés
2867 1738-1740. Barcelona Procés
2868 1737-1741. Barcelona Procés
2869 1738. Barcelona Procés
2870 1742-1743. Barcelona Procés
2871 1742-1744. Barcelona Procés
2872 1702/1743-1750. Barcelona Procés
2873 1749-1750. Barcelona Procés
2874 1696-1702. Barcelona Procés
2875 s. XVII-XVIII Documentació judicial sobre els Mascaró
2876 s. XVIII in. Procés
2877 [1737]-1775. Barcelona Testaments de Francesc Mascaró i de Francesc Mascaró i Vallescà, mercaders
2878 1485, setembre 14. Valls Donació de béns a l'Hospital
2879 1546, desembre 16. Càller Àpoca de pensió de censal mort
2880 1595, juny 16. Barcelona (presó reial) Testament de Lluís Rovira, llibreter
2881 1617-1635. Barcelona Documentació sobre un censal de l'Hospital
2882 s. XVI 1r terç Documentació sobre Joan Pasqual, jurista
2883 s. XVI 1a m. Venda de terreny
2884 1535, desembre 17. Barcelona Concòrdia sobre el priorat de Rocafort
2885 1597, abril 22. Conques Donació de censal mort
2886 1593, febrer 24. Hostalric Requeriment judicial
2887 1586, octubre 27. Barcelona Capítols matrimonials de Jeroni Ravella i Caterina Gorcs
2888 1646, setembre 5. Tous Clàusula testamentària de Celdoni Ballara, prevere
2889 1739, juliol 20. Cadis Insolutumdació de censal mort
2890 1733, gener 20. El Vendrell Certificació d'una venda de censal mort
2891 1592, octubre 14. Barcelona Repartiment d'herència
2892 1721, desembre 20. Barcelona Capítols matrimonials del baró de Ribelles i Catalina Teresa de Uztarriz
2893 1715, abril 20. Cervià "Compte de les talles per la contribució real han pagat los particulars de Cervià"
2894 s. XVIII Capítols matrimonials
2895 1588, maig 3. Durro Procura de Caterina Salats
2896 s. XVI ex.-XVII in. Debitori dels germans Blanc, d'Unya
2897 1578-1582. Talarn Venda de terrenys
2898 s. XVI ex. Conques-Talarn Documentació sobre la baronia d'Orcau
2899 1583, octubre 16. Santa Engràcia Venda de censal mort
2900 1583. Talarn Fragment de manual
2901 1583, desembre 28. Talarn Venda de terreny
2902 1589. Aiguaviva-Montmell Capítols matrimonials i esposalles d'Antoni Bossac i Joana Castell
2903 1663, març 5. Marsella Correspondència de David Berardy, negociant
2904 1584, abril 30. Barcelona Àpoca
2905 [1527] "Comte dels trabals an posats los artillés y ajudans per horde dels senyors consalés y capità per las festas del naxament del príncep nòstron senyor, que Déu li done molts anys de vida al seu sant servey"
2906 1613, juny 6. Barcelona Testament de Pere de Roset, àlies Pallarès
2907 1590, setembre 30. Guissona Clàusula testamentària de Joan Jeroni Graells, mercader
2908 1615, juny 25. Barcelona Testament de Caterina Gual, vídua
2909 1641, octubre 14. Barcelona Clàusula testamentària d'Anna Giró, vídua
2910 s. XVIII "Práctica brevíssima de unión a la qual se puede arreglar la real cédula"
2911 1610, desembre 14. Barcelona Venda de drets sobre una casa
2912 1655 post "Memòria fahent per la fiansa que Rafel Guinart, mercader, ciutadà de Barcelona, féu ha Antony Mascaró, menor de dias, de la ciutat de Çolsona"
2913 1637, abril 20. Barcelona Venda de censal mort
2914 1576, juny 8. Barcelona Testament d'Enric Terrè i de Picalquers
2915 1346-1687. Besalú-Lligordà, etc. Documentació sobre el mas Vilaret i altres masos de la parròquia de Besalú
2916 1650. Barcelona Venda de censal mort
2917 1627. Barcelona Procés
2918 1685, febrer 7. Barcelona Lluïció de censal mort
2919 1641, març 6-26. Barcelona "Memorial de las obras é fetas jo, mestre Rafel Cortada, mestre de casas, de orde de Antoni Nin, batifulla [...]"
2920 1585, gener 28. Cardona Capítols matrimonials de Cristòfor Fontcalda i Anna Maria Maura
2921 s. XVII ex.-XVIII in. "Resumen del procés de Joseph Pinyana contra Matheu y Piles"
2922 1680, gener 3. Tortosa Àpoca i inventari de béns
2923 1617-1621. Vilafranca del Penedès Procures de Miquel Camarasa
2924 1590-1636. Barcelona Documentació sobre una casa de l'herència de Joan Gerona, flequer
2925 1497-1675. Arfa Documentació sobre el mas Eroles
2926 1720, desembre 29. Sta. Coloma de Farners Venda de censal mort
2927 s. XVIII in. Parer jurídic
2928 1711 c. Barcelona Parer jurídic
2929 1644, desembre 20. Girona Repartiment d'herència
2930 s. XVII 1a m. Pactes d'un procés de capbreviació de l'Hospital
2931 s. XVII 2a m. Dubte jurídic i proves de les parts
2932 s. XVII ex. "Notas sobre la causa dels pretesos hereus del quòndam Hipòlit Mestre"
2933 s. XVIII Al·legacions judicials
2934 1750-1756. Agramunt-Girona-Olot-Torà Correspondència de Joan Sabenc, escrivent
2935 1756 Suplicació sobre dret d'ús dels boscos
2936 1664, desembre 2. Orriols Venda de terrenys
2937 s. XIX in. Inventari de documents
2938 1717 c. Comptes de l'Hospital
2939 1592-1596. Talarn, etc. Documentació judicial sobre Talarn
2940 1624, setembre 20 Inventari de béns anònim
2941 1807. Barcelona-Martorell "Actes pertanyens a la casa de Martorell de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
2942 1662, març 4. Barcelona Àpoca de lluïció de violari
2943 1746, juliol 5. Madrid Rebut d'Antoni Passi, metge
2944 s. XVIII Parer jurídic
2945 1782, agost 6. A Coruña Correspondència de Ventura Canet i Canals, comerciant
2946 1821, gener 8 Carta
2947 s. XIX in. Notes sobre espais de l'Hospital
2948 s. XIX in. "Traslados de causas del Ospital"
2949 s. XVII ex. "Memorial de las causas que vuy corren de l'Hospital general"
2950 1653-1654. [Barcelona]-Cardona Comptes de l'Hospital
2951 s. XVIII in. Fragment jurídic
2952 1541, novembre 8. Barcelona Sentència arbitral
2953 1632, novembre 3. Barcelona Concòrdia
2954 1583 c. "Memorial dels partits té de cobrar mossèn Segarra per lo que mossèn Marco restarie a deure a l'Hospital"
2955 1516, agost-octubre. Barcelona Intima de sentència
2956 1817 post Memorial sobre la causa de Josep Ramis, procurador de l'Hospital
2957 1609, març 17. Valls Correspondència de Martí Marçans, notari
2958 1585, novembre 22. Barcelona Renúncia de causa
2959 1560, abril 29-30. Camprodon Requeriment
2960 s. XVII 3r terç "En lo procés de la visita trieni 1665, feta en 1668"
2961 s. XVII ex. "Per Romeu dels Borrulls, de Sant Jaume y Santa Creu, per la compra vol fer del mas Formosa en Sant Sadurní"
2962 1677, setembre 4. Solsona Correspondència de Felicià Graells, jurista
2963 1713, febrer 26. Martorell Declaracions testificals sobre la guerra dels Segadors a Martorell
2964 s. XIX in. Extractes de documentació municipal sobre hospitals de Barcelona
2965 1616, maig 17-1617, juny 14. Barcelona Llibre de rebuts de la marmessoria de Francesc Ponç, canonge
2966 s. XV Formulari notarial
2967 S. XV 1a m. Formulari notarial
2968 s. XV 1a m. Formulari notarial
2969 1560, novembre 22. Barcelona Consignació de porció de l'Hospital de Pere Desvilar
2970 1733-1801. Barcelona-Lleida-Madrid-Vilafranca P. Documentació sobre el teatre de l'Hospital
2971 1817 c. Josep Salat. "Tratado de las monedas labradas en el principado de Cataluña"
2972 1529/1538 Inventaris de béns de Serafí de Masdovelles, paborde de la seu
2973 s. XVI Rafael Sunyer. "Llibre de notes"
2974 1677 c. Andreu Cortada. Curs de sintaxi
2975 s. XVII ex. "Formularium et theorica simul"
2976 s. XVII Tomàs Mieres. Costums de Girona
2977 1710-1726 Jeroni Masmitjà. Sermonari
2978 s. XVIII Jeroni Masmitjà; Salvador Masmitjà. Sermonari
2979 s. XVII in. Lluís de Peguera. "Libre de la forma y stil que se ha de tenir y guardar en celebrar corts generals en Catalunya"
2980 s. XVIII 1a m. "Formulario de criminales"
2981 s. XVIII ex. "Extracto del discurso formado con fecha 24 de julio de 1788 sobre la decadencia de la agricultura de la Nueva España y medios de restablecerla. Gobierno de Cumaná"
2982 1704-1707 [Francesc] Serra. "Tractatus de angelis"
2983 s. XVIII Sermons de missions
2984 1434 c. Memorial sobre la provisió de l'arquebisbat de Tarragona
2985 1755 Juan de Echeverría. "Breve noticia de la magnífica obra que se está proyectando en la alcazaba Albaizín de Granada, año de 1755"
2986 s. XVIII Curs de teologia moral
2987 s. XVI 1a m. "Liber omnium et singularum reliquiarum et indulgentiarum ecclesiarum urbis Rome, cum stationibus earundem, autentice confectus et explanatus. Opus quidem sanctum et utile, per Cameram apostolicam approbatum"
2988 s. XV 1a m. Formulari notarial
2989 s. XIV-XV Fragments de formularis i tractats notarials
2990 s. XVIII in. Josep Aparici. Discursos per a l'Acadèmia dels Desconfiats i altres textos
2991 1587-1588 Francesc Broquetes. "In logicam Aristotelis commentaria"
2992 s. XIX 1a m. Fragments de cursos de medicina
2993 1752. Rubí "Prinsipis de sirurgia" i altres textos mèdics
2994 s. XVIII 2a m. Tractats de medicina
2995 Josep Aparici. "Descripción y planta del principado de Cataluña"
2996 s. XVIII in. Josep Aparici. "Descripción breve del principado de Cataluña"
2997 1840. Barcelona (còpia) "Tratado de enfermedades de niños"
2998 s. XVIII Inventari de processos
2999 1810-1816 Documentació referent a l'Hospital durant la guerra del Francès
3000 1798-1837. Barcelona Documentació comptable sobre el teatre de l'Hospital
3001 1838-1904. Barcelona Documentació comptable sobre el Teatre principal
3002 1900, octubre-1902, juny. Barcelona Documentació comptable sobre el Teatre principal
3003 1908, març-desembre. Barcelona Documentació comptable sobre el Teatre principal
3004 1909, gener-desembre. Barcelona Documentació comptable sobre el Teatre principal
3005 1910, gener-desembre. Barcelona Documentació comptable sobre el Teatre principal
3006 1911, gener-desembre. Barcelona Documentació comptable sobre el Teatre principal
3007 1912, gener-desembre. Barcelona Documentació comptable sobre el Teatre principal
3008 1913, gener-1914, desembre. Barcelona Documentació comptable sobre el Teatre principal
3009 1915, gener-octubre. Barcelona Documentació comptable sobre el Teatre principal
3010 s. XVIII-XX. Barcelona Documentació sobre el teatre de l'Hospital
3011 1719-1878. Barcelona-Bolonya-Madrid-València, etc. Correspondència d'actors i companyies del teatre de l'Hospital
3012 1730-1849. Barcelona Documentació comptable sobre el teatre de l'Hospital
3013 1777-1848. Barcelona Contractes d'actors i companyies del teatre de l'Hospital
3014 1783-1807. Barcelona Nòmines de companyies del teatre de l'Hospital
3015 1838-1850. Barcelona "Espediente de aprobación del reglamento de la orquesta, instalación de su junta, y sesiones y deliberaciones celebradas por la misma"
3016 1839-1846. Barcelona Memorials sobre l'orquestra del teatre de l'Hospital
3017 1842. Barcelona Correspondència del teatre de l'Hospital
3018 s. XVIII ex./1847-1854. Barcelona Expedients de músics de l'orquestra del teatre de l'Hospital
3019 1851-1855. Barcelona Expedients de músics de l'orquestra del teatre de l'Hospital
3020 1845-1848. Barcelona Documentació sobre la mutualitat de coristes del Teatre principal
3021 1845-1846. Barcelona Conveni entre els coristes i els empresaris del Teatre principal
3022 1849. Barcelona Documentació sobre el cor del Teatre principal
3023 1729-1915. Barcelona Documentació comptable sobre proveïdors del teatre de l'Hospital
3024 1733-1751. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3025 1752. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3026 1753-1754. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3027 1755-1756. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3028 1764-s. d. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3029 [1764. Barcelona] Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3030 s. XVIII ex. Memorial sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3031 1768-1770 c. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3032 1772-1773-s. d. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3033 1776-1778. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3034 1778-1779 c. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3035 1779-1782. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3036 1783, març 22. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3037 1784-1786. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3038 1787, setembre 8-octubre 8. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3039 1787. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3040 1788-1793. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3041 1793-1794. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3042 1798-1800. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3043 1800-1807. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3044 1803-1804. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3045 1803-1805. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3046 1804. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3047 1805-1814. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3048 1805, novembre 21-25. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3049 1808. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3050 1810. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3051 1814-1815. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3052 1814-1817. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3053 1816-1827. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3054 1819-1821. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3055 1822-1824. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3056 1826. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3057 1827-1831. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3058 1831-1832. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3059 1832-1836. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3060 1839-1843. Barcelona "Proposición y otros antecedentes acerca la concesión del arriendo de la casa teatro para los 5 años desde 1840 a 1845"
3061 1842-1852. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3062 1845, octubre 11. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3063 1845. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3064 1847-1861. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3065 1850, novembre 29. Barcelona Documentació sobre arrendaments del teatre de l'Hospital
3066 1847-1853. Barcelona Documentació sobre arrendaments del Teatre principal
3067 1851. Barcelona Documentació sobre arrendaments del Teatre principal
3068 1851-1855. Barcelona Documentació sobre arrendaments del Teatre principal
3069 1854-1856 i s. d. Barcelona Documentació sobre arrendaments del Teatre principal
3070 1855-1871. Barcelona Documentació sobre arrendaments del Teatre principal
3071 1867-1882. Barcelona Documentació sobre arrendaments del Teatre principal
3072 1861-1891. Barcelona Documentació sobre arrendaments del Teatre principal
3073 1887-1895. Barcelona Documentació sobre arrendaments del Teatre principal
3074 1895-1916. Barcelona Documentació sobre arrendaments del Teatre principal
3075 1788-1890. Barcelona Reglaments del teatre de l'Hospital
3076 s. XVIII-XX Documentació sobre arrendaments del Teatre principal
3077 1853-55/1877. Barcelona "Salidas y fallecimientos de locos de ambos secsos entrados con anterioridad al 1º de abril de 1853"
3078 1949, gener 10. Barcelona "Tarifa de precios para la venta del pan al público"
3079 1750, setembre 2 "Descripción e o inventario hecho por Pedro Pérez, presbítero y prior del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad de Barcelona [...] de todas las cosas y utencilios que se hallan en las casas de las comedias [...]"
3080 1757, març 6 "Notta di robbe che trasportano li comici italiani dal teatro de Barcelona di tramoie et altro"
3081 1767, octubre 1. Barcelona "Inventari de banchs, cadiras, llunetas, bastidors, bambalinas, tendons, curraderas y demés que se encontra en la casa de comèdias [...]"
3082 1783, abril 11. Barcelona "Inventario por lo tocante a la guardaropía de la casa de comedias [...]"
3083 1783, maig 5. Barcelona Inventari de vestuari del teatre de l'Hospital
3084 1783. Barcelona "Rúbrica de las comedias manuscritas y impresas y de los saynetes que el señor Vizente Vernis ha dejado a la muy illustre administración del santo Hospital general en el año de 1783, en que cuida dicha administración de la casa theatro"
3085 1783. Barcelona "Nota de las cornocòpias, mirallets, palmatòrias de ferro, candilejas y arañas que se portaren de casa lo señor Visens Vernis en la casa del theatro en lo añ 1783"
3086 [1785] Inventari de vestuari del teatre de l'Hospital
3087 1785, febrer 27. Barcelona Documentació comptable sobre l'inventari del teatre de l'Hospital
3088 1785, març 11. Barcelona "Inventari dels vestits de las òperas y balls y alguns per comèdias fets en los anys 1783 y 1784, y al marge la estima feta per los experts"
3089 1785, març 26. Barcelona "Inventario tomado por los illustres señores administradores del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad de Barcelona, acceptado por los empresarios de la casa teatro de públicas representaciones de la misma ciudad, de todos los utensilios y demás efectos existentes en dicha casa teatro"
3090 s. XVIII ex. "Enseres que se pasaron del theatro provisional al nuevo"
3091 1799, març 4 "Inventario de los enceres y demás efectos existentes en el theatro de esta ciudad [...]"
3092 1804 "Inventario de la casa teatro en 1804 [...]"
3093 1806 "Noticia de las mutaciones existen en el teatro y su variación en el año de 1806"
3094 1809, abril "Inventario de la casa teatro en el abril de 1809"
3095 1810, agost 13 "Inventari de las mutacions y enceres que existeixen en la casa teatro propri de l'Hospital general de Santa Creu de esta ciutat [...]"
3096 1814, juliol 22 "Lista del inventario de la casa teatro de Barcelona que me á entregado el señor don Juan [...], caballero comisario del santo Hospital [...]"
3097 1814, agost "Inventario de la casa teatro en agosto de 1811"
3098 1815, febrer 28. Barcelona "Inventario general de la casa teatro"
3099 1820, abril 2. Barcelona "Inventario de la guardaropía"
3100 1824, abril 17. Barcelona "Año 1824. Inventario [-imbentaro] general de la casa teatro de la ciudad de Barcelona"
3101 1824-1825 "Casa teatro de Barcelona. Inventario general [...]"
3102 1826 "Año 1826. Inventario general de la casa teatro de la ciudad de Barcelona"
3103 1843-1866. Barcelona "Varios papeles para el arreglo del inventario"
3104 1847, agost 23 "Lista de la ropa que debe existir en el Teatro principal [...]"
3105 1847, agost 28 (còpia) Inventari parcial de vestuari del Teatre principal
3106 1848, abril 18. Barcelona "Nota de los enseres existentes en el teatro de Santa Cruz que pertenecen al depósito del Teatro nuevo [...]"
3107 1851, maig 24. Barcelona "Inventario de los telones, respaldos, bambalinas y tripería colgante, de los bastidores y tripería sin embarillar, de los bastidores y tripería embarillada [...] y de los demás muebles y utensilios que corresponden a la maquinaria del Teatro principal, con noticia del parage o almacén donde se hallan"
3108 1853-1866 i s. d. Barcelona "Nota de lo que se ha sacado del Hospital para llevar al Teatro principal"
3109 1854, desembre 8. Barcelona "Inventario de las decoraciones y demás enseres ecsistentes en el edificio del Teatro de Santa Cruz. 1854"
3110 1855, novembre 11. Barcelona "Inventario de las decoraciones y demás enseres ecsistentes en el edificio del teatro de Santa Cruz en 1855"
3111 1856 c. Barcelona Documentació sobre inventaris del teatre de l'Hospital
3112 1857-1863 i s. d. Barcelona "Nota de lo que se ha sacado del Teatro principal para llevar al almacén del Hospital"
3113 1862 "Deshecho por inútil en 1862"
3114 1863, setembre. Barcelona "Nota de todos los efectos que hay existentes en el cuarto del alumbrado"
3115 1866 c. "Teatro de variedades"
3116 1867, juliol 16. Barcelona "Inventario valorado de las decoraciones y triperías de la comedia de magia titulada Los siete castillos del diablo"
3117 1866-1867. Barcelona "Teatre Romea"
3118 1869, febrer 24. Barcelona "Inventario y valoración del decorado y enseres de la comedia de magia Los polvos de la madre Celestina"
3119 1870, octubre 1. Barcelona "Inventario de las decoraciones, muebles y demás efectos existentes en el Teatro principal de esta ciudad [...]"
3120 1883, maig 19. Barcelona "Continuación del inventario del decorado del Teatro principal"
3121 1911. Barcelona "Inventario de las decoraciones, enseres, cuerdas, etc., etc., existentes en el Teatro principal y sus almacenes, propiedad de la muy ilustre junta del Hospital de la Santa Cruz"
3122 s. XIX. Barcelona Documentació sobre inventaris de béns del teatre de l'Hospital
3123 s. XVIII ex. "Lista de las comedias se an echo y también de las tragedias y piezas modernas en los año de 1774, 1775, 1777, 1778, 1779"
3124 s. XVIII ex. "Noticia de las comedias impresas y manoescritas y saynetes proprios de la muy ilustre administración del santo Hospital general que se hallan en el quarto de arriba de su casa theatro"
3125 1784 c. Madrid "Comedia El godo rey Leovigildo y vencido y vencedor"
3126 s. XVIII-XIX "Comedia nueva Majencio y Constantino"
3127 s. XVIII "Drama nuevo La Martina"
3128 s. XVIII "El triunfo de la paz"
3129 s. XVIII "Tonadilla" escènica
3130 1864. Barcelona "Narros y cadells"
3131 1899. Barcelona "Un gènit com una malva!"
3132 1906 c. "Fra Garí, llegenda de Montserrat"
3133 1906 c. "La dama d'Aragó"
3134 1908. Barcelona "La mà de mico"
3135 1914. Barcelona "El niu d'aucellets"
3136 1905 c. "El comte l'Arnau"
3137 1905 c. "La Fustots"
3138 1905 c. "La matinada"
3139 1905 c. "Lo miracle del Tallat"
3140 s. XX in. "La nit del Nadal"
3141 1905 c. "Els tres tambors"
3142 1784. Barcelona-Gènova-Madrid-Roma Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3143 1785, abril 28. Barcelona "Papeles de música de las comedias siguientes"
3144 1850. Barcelona Inventari d'òperes lliurades al Teatre principal
3145 1863 "Inventario de los papeles de música trasladados desde el Teatro principal al archivo de propiedad del Hospital de Santa Cruz"
3146 s. XIX Llista d'òperes
3147 s. XIX "Nota de las óperas que se hallan en poder del santo Hospital de propiedad de don José de Molins"
3148 s. XIX mitjan "Óperas vendidas"
3149 s. XIX "De casa Codoñet"
3150 s. XIX 1a m. "Molins"
3151 s. XIX "Música"
3152 s. XIX "Óperas de la empresa"
3153 s. XIX Notes sobre òperes del teatre de la Santa Creu
3154 1848-1865. Barcelona Documentació sobre òperes del Teatre principal
3155 1866, març 3. [Barcelona] "Sobre venta de música del Stabat Mater"
3156 1905. Barcelona Programa dels Espectacles Audicions Graner-Teatre principal
3157 1909, febrer 20-27. Barcelona "Teatralia. Revista dramàtica"
3158 1770, maig 26. Barcelona Sol·licitud de l'Hospital sobre la quadra de la comtessa de Quirra
3159 1770, juliol 22. L'Estany Carta als administradors de l'Hospital
3160 1780, juny 1-12. Barcelona-Igualada Correspondència dels administradors de l'Hospital
3161 1772, abril 9-21. Barcelona-Mataró Correspondència dels administradors de l'Hospital
3162 1783, març 12-13. Maó Certificat de l'estat mental d'un nen
3163 1783, maig 9. Barcelona Carta als administradors de l'Hospital
3164 1784, juny 28-juliol 3. Barcelona-Calaf Correspondència dels administradors de l'Hospital
3165 1787, juliol 27-agost 8. Barcelona-Igualada Correspondència dels administradors de l'Hospital
3166 1790, gener 5-25. Barcelona Documentació sobre un cas de ràbia
3167 1790, agost 6-desembre 1. Barcelona-Maó Documentació sobre tramesa d'un orat a l'Hospital
3168 1794, març 26-abril 22. Barcelona-Vic Correspondència dels administradors de l'Hospital
3169 1794, novembre 12-13. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
3170 1795, agost 24. Vic Correspondència dels administradors de l'Hospital
3171 1798, setembre 21-octubre 9. Barcelona-Maó Documentació sobre tramesa d'un orat a l'Hospital
3172 1798, agost 10-18. Barcelona-Montblanc Documentació sobre tramesa d'una dida a l'Hospital
3173 1809-1871. Barcelona, etc. Correspondència d'ofici dels administradors de l'Hospital
3174 1848-1852. Barcelona, etc. Correspondència d'ofici dels administradors de l'Hospital
3175 1803-1804. Barcelona "Officis motivats per las enfermedats dels mariners de la fragata Lucía y bergantí La prueba de pabelló real"
3176 1816-1837. Barcelona Correspondència d'ofici dels administradors de l'Hospital
3177 1838-1843. Barcelona Correspondència d'ofici dels administradors de l'Hospital
3178 1844. Barcelona Correspondència d'ofici dels administradors de l'Hospital
3179 1826/1845. Barcelona "1845: enfermos. Sobre admisión recíproca con la Casa de Caridad"
3180 1825-1837. Barcelona Correspondència d'ofici dels administradors de l'Hospital
3181 1731-1732. Barcelona Documentació sobre assistència de malalts a l'Hospital
3182 1839-1845. Barcelona Relacions de malalts presidiaris de l'Hospital
3183 1842-1850. Barcelona Correspondència d'ofici dels administradors de l'Hospital
3184 s. XV 3r terç "Llibre ahont se tròban notats difarents censos y censals reb lo Hospital general de Santa Creu de [Barcelona]"
3185 1575, setembre 9-1584, juliol 27. Barcelona "Liber inventariorum et encantuum Hospitalis generalis Sancte Crucis Barchinone apud (sic) [...]"
3186 1584, juny 26-1589, juliol 3. Barcelona "Liber inventariorum et encantuum Hospitalis generalis Sancte Crucis Barcinone anni MDLXXXIIII diversorum obitu(u)m et custodie rauparum"
3187 1591, març 4-1594, juny 8. Barcelona "Liber diversorum inventariorum et encantuum bonorum Hospitalis generalis Sancte Crucis Barcinone [...]"
3188 1594, octubre 10-1607, abril 10. Barcelona "Llibre de inventaris y encants de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona [...]"
3189 1607, juny 1-1614, novembre 19. Barcelona "Liber encantuum Hospitalis generalis Sanctae Crucis Barcinonae [...]"
3190 1614, novembre 24-1619, desembre 19. Barcelona "Libre de l'encant de l'Hospital. Encantus diversarum rauparum Hospitalis generalis Sanctae Crucis Barcinonae factus per procuratorem obituum dicti Hospitalis [...]"
3191 1620, gener 8-1625, setembre 12. Barcelona "Liber encantuum Hospitalis generalis Sanctae Crucis Barchinone"
3192 1625, octubre 10-1680, juliol 15. Barcelona "Liber encantuum Hospitalis generalis Sanctae Crucis Barcinone [...]"
3193 1680, gener 1-1727, maig 12. Barcelona "Llibre dels dèbits y crèdits del procurador de òbits sobre les persones que prenen roba en los encants se fan en lo present Hospital de la roba dita del Mortuorum, en lo qual llibre se buydaran los dèbits del llibre vell [...]"
3194 1695-1712. Barcelona "Llibre de encants de la roba dels difunts del sant Hospital"
3195 1769-1772 Llibre de pagaments de dides de l'Hospital
3196 1792-1823 "Rúbrica dels llibres dels pagaments de didas [...]"
3197 1800-1804 Llibre de pagaments de dides de l'Hospital
3198 1808-1817 "Llibre de pagament m.or [major? menor?] de didas [...]"
3199 1817-1819 Llibre de pagaments de dides de l'Hospital
3200 1819-1822 Llibre de pagaments de dides de l'Hospital
3201 1824-1827 Llibre de pagaments de dides de l'Hospital
3202 1828-1832 "Pagament de didas [...]"
3203 1840-1841 "Pago de didas per expòsits entregats en 1840"
3204 1849 "Pago de las amas de leche de 1849"
3205 1851-1853 "Libro de pagamento de amas de leche que crían fuera del establecimiento"
3206 1853 "Amas de leche, 1853"
3207 1664, desembre 6. París Evocació de causa judicial
3208 s. XVIII "Breve descripción del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona"
3209 1716. Barcelona "Estat de las rendas, gastos y càrrechs de l'Hospital general de Santa Creu de l'any 1716"
3210 1742-1763. Barcelona "Sobre las sepulturas se fan a l'Hospital general [...]"
3211 1796. Madrid "Establecimiento de un departamento reservado para amparar a las mugeres embarazadas [...]"
3212 1809, juny 13-16. Barcelona Correspondència de l'Hospital sobre soldats ingressats
3213 1812, octubre 31 "Deudas en 1812"
3214 1848, setembre 11. Barcelona "Memoria de la historia, estado y mejoras de que sea suceptible el Hospital general de Santa Cruz de la ciudad de Barcelona"
3215 1229, octubre 11 Clàusula testamentària de Colom, canonge
3216 1878 post "Breve reseña histórica del Hospital de la Santa Cruz y de sus bienes"
3217 s. XIX "Registre de las escripturas otorgadas devant lo notari escrivà major de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona, segons los manuals de ditas escripturas guardats en lo arxiu del mateix Hospital des de la sua fundació o unió"
3218 "Estado económico del Hospital" (no hi figura)
3219 s. XX "Copias a máquina de los privilegios del Hospital"
3220 1723-1808. Barcelona "Carpete dels certificats de administradós"
3221 1750, febrer-març / 1752, abril 2-1753, abril 21 Llibre de la carn de l'Hospital
3222 1753, abril 22-1754, abril 13 Llibre de la carn de l'Hospital
3223 1754, abril 14-1755, març 29 Llibre de la carn de l'Hospital
3224 1755, març 30-1756, abril 17 Llibre de la carn de l'Hospital
3225 1756, abril 18-1757, abril 9 Llibre de la carn de l'Hospital
3226 1757, abril 10-1758, març 25 Llibre de la carn de l'Hospital
3227 1758, març 26-1759, abril 14 Llibre de la carn de l'Hospital
3228 1759, abril 15-1761, març 21 Llibre de la carn de l'Hospital
3229 1761, març 22-1762, abril 10 Llibre de la carn de l'Hospital
3230 1762, abril 11-1763, abril 2 Llibre de la carn de l'Hospital
3231 1763, abril 3-1764, abril 21 Llibre de la carn de l'Hospital
3232 1764, abril 22-1765, abril 6 Llibre de la carn de l'Hospital
3233 1765, abril 7-1766, març 29 Llibre de la carn de l'Hospital
3234 1766, març 30-1767, abril 18 Llibre de la carn de l'Hospital
3235 1767, abril 19-1768, abril 2 Llibre de la carn de l'Hospital
3236 1768, abril 3-1769, març 25 "Llibre en què consta la carn que diàriament subministra la ciutat per la assistència dels malalts y oficials y empleats per lo servey de tots los que comprèn lo ram de paysans [...]"
3237 1769, març 26-1770, abril 14 "Llibre que [...] conté la carn que subministra la ciutat al present Hospital general"
3238 1770, abril 15-1771, març 30 "Llibre que [...] conté la carn que subministra la ciutat al present Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
3239 1771, març 31-1772, abril 18 Llibre de la carn de l'Hospital
3240 1772, abril 19-1773, abril 10 Llibre de la carn de l'Hospital
3241 1773, abril 11-1774, abril 2 Llibre de la carn de l'Hospital
3242 1774, abril 3-1775, abril 15 Llibre de la carn de l'Hospital
3243 1775, abril 16-1776, abril 6 Llibre de la carn de l'Hospital
3244 1776, abril 7-1777, març 29 Llibre de la carn de l'Hospital
3245 1777, març 30-1778, abril 18 Llibre de la carn de l'Hospital
3246 1778, abril 19-1779, abril 3 Llibre de la carn de l'Hospital
3247 1779, abril 4-1780, març 25 Llibre de la carn de l'Hospital
3248 1780, març 26-1781, abril 14 Llibre de la carn de l'Hospital
3249 1781, abril 15-1782, març 30 Llibre de la carn de l'Hospital
3250 1782, març 31-1783, abril 19 Llibre de la carn de l'Hospital
3251 1783, abril 20-1784, abril 10 Llibre de la carn de l'Hospital
3252 1784, abril 11-1785, març 26 Llibre de la carn de l'Hospital
3253 1785, març 27-1788, abril 15 Llibre de la carn de l'Hospital
3254 1786, abril 16-1787, abril 7 Llibre de la carn de l'Hospital
3255 1787, abril 8-1788, març 22 Llibre de la carn de l'Hospital
3256 1788, març 23-1789, abril 11 Llibre de la carn de l'Hospital
3257 1789, abril 12-1790, abril 3 Llibre de la carn de l'Hospital
3258 1791, abril 24-1792, abril 7 Llibre de la carn de l'Hospital
3259 1792, abril 8-1793, març 30 Llibre de la carn de l'Hospital
3260 1793, març 31-1794, abril 19 Llibre de la carn de l'Hospital
3261 1794, abril 20-1795, abril 4 Llibre de la carn de l'Hospital
3262 1795, abril 5-1796, març 26 Llibre de la carn de l'Hospital
3263 1797, abril 16-1798, abril 7 Llibre de la carn de l'Hospital
3264 1798, abril 8-1799, març 23 Llibre de la carn de l'Hospital
3265 1799, març 24-1800, abril 12 Llibre de la carn de l'Hospital
3266 1800, abril 13-1801, abril 4 Llibre de la carn de l'Hospital
3267 1802, abril 18-1803, abril 9 Llibre de la carn de l'Hospital
3268 1804, abril 1-1805, abril 12 Llibre de la carn de l'Hospital
3269 1805, abril 14-1806, abril 4 Llibre de la carn de l'Hospital
3270 1806, abril 6-1807, març 28 Llibre de la carn de l'Hospital
3271 1814, maig 28-1815, març 31 Llibre de la carn de l'Hospital
3272 1728-1738 / 1768-1771 Relacions de la carn de moltó que l'Hospital rep de la ciutat per a malalts paisans i soldats
3273 1753, abril 22-1759, abril 14 Llibre de la carn de l'Hospital (soldats)
3274 1759, abril 15-1766, març 29 "Llibre que conté los moltons, lliures y tersas de carn de moltó que diàriament entrega lo Hospital general de Santa Creu de la present ciutat per a la manutenció dels militars malalts a rahó 12 unces castelanas per quiscun, segons la contracta, y paga son valor a l'arrendador [...]"
3275 1766, març 30-1805, desembre 1 "Llibre en lo qual se escriu la carn per dies y mesos que reb est sant Hospital general per lo ús dels militars malalts [...]"
3276 1619, juliol 16. Castellfollit del Boix Precari de mas i terrenys
3277 1599, juliol 1. Castellfollit del Boix Correspondència dels administradors de l'Hospital
3278 1751, juliol 8. Barcelona Documentació sobre la marquesa de Tamarit
3279 1777-1801. Barcelona Cessió d'acció a favor de l'Hospital
3280 1645, gener 29. Selma Donació de debitori
3281 1816-1818. Barcelona Comptes del dret del pariatge
3282 1819. Sant Feliu de Guíxols "Papeles sobre la estracción de corcho en rama de San Feliu de Guíxols"
3283 1748, setembre 7. Barcelona Ordre de lliurar documentació de l'Hospital
3284 1807-1824. Barcelona "Créditos del Hospital general contra la real Hacienda"
3285 1697-1815 Documentació sobre la quadra de Miralles
3286 1736-1818. Barcelona Sol·llcituds d'almoina per a l'Hospital
3287 1664-1680. Cardedeu-Granollers Documentació sobre Pere Castells, pagès
3288 1807, maig 6. Barcelona Recursos de l'Hospital contra venda de finques
3289 1513-1619. Barcelona-Roma Correspondència de procuradors de l'Hospital a Roma
3290 1595/1618. Figueres-Olot-Roma Correspondència de l'Hospital
3291 s. XVII in. Consulta als advocats de l'Hospital
3292 1824, març 26. Barcelona Promesa de compliment de vincle testamentari
3293 1694 c. Barcelona "Papers [...] sobre los vestits dels soldats mórian en dit Hospital"
3294 s. XVIII in. Suplicacions d'ajut a l'Hospital
3295 1694, desembre 10. Barcelona Credencial de baciner de l'Hospital
3296 1401, juny 17. Barcelona Testament de Pere Doi, mercader
3297 s. XV 1a m. "Memòria feta per la heretat e béns que foren de madona Antigona, muller que primer fo d'en Pere Doy e aprés fo muller d'en Pere Poch, mercaders ciutadans de Barcelona, deffuncts"
3298 1536-1538. Barcelona Venda d'una casa
3299 1455-1533 c. Barcelona-Brussel·les, etc. Documentació sobre Joan Pasqual, jurista
3300 1605, setembre 20. Barcelona Venda de setzenes de nau
3301 1643, febrer 2. Barcelona Procura de la cartoixa de Montalegre
3302 1645, gener 23. Barcelona Procura de l'Hospital
3303 1374-1614. Castelló d'Empúries Documentació sobre Miquel Vidal, prevere
3304 1619, gener 20. Barcelona Procura de la causa pia d'Elisabet Rosers
3305 1589, març 10. Barcelona Procura de l'Hospital
3306 1618, novembre 8. Barcelona Presentació de lletres apostòliques
3307 1608, juliol 3. Tarragona Procura a favor de Martí Marçans, notari
3308 s. XVI ex.-XVII in. Relació de deutes censals
3309 1583, juliol 28. Barcelona Provisió de benefici
3310 1678, setembre 19-octubre 12. Barcelona Adjudicació d'herència
3311 1580-1620. Barcelona-Roma, etc. Documentació de la conservadoria de l'Hospital
3312 1683-1788. Barcelona-Girona "Differents yntimas als il·lustres señors administradors per pòsits fets en la taula de la present ciutat y en la de Gerona per lluhició de censos y censals"
3313 1739. Barcelona-la Bisbal "Nota dels instruments produhits y demés procehiments fets en la causa de capbrevació que lo il·lustríssim de Gerona segueix contra donya Maria Joana de Vilaplana y de Gros, viuda, començada en la Bisbal y vuy evocada en la Audiència [...]"
3314 1692 Al·legacions judicials
3315 1707, maig 23-juny 25. Roma Breus de Climent XI
3316 1664-1686. Castelló d'Empúries "Actes faents per la causa de ulterior liquidació de la señora Maria Theresa Pagès, vídua, contra Falcó [...]"
3317 1694. Alcover-Barcelona Documentació sobre Bartomeu Roig, notari
3318 1728, gener 4. Ribes Declaració testifical
3319 1589-1591. Girona Procés
3320 1670, abril 18. Barcelona Àpoca de rendes d'un terreny
3321 s. XVII-XVIII. Barcelona Documentació sobre censos de l'Hospital
3322 1599-1637. Balaguer Documentació sobre un censal mort
3323 1686, abril 26. Barcelona Consignació d'herència a l'Hospital
3324 1707. Barcelona Consignacions als obrers del Pi
3325 1648, febrer 22. Barcelona Sentència a favor de l'Hospital
3326 1702. Barcelona Sentències a favor de l'Hospital
3327 1660. Barcelona Àpoca i debitori
3328 1624, juny 3 Concòrdia
3329 1627, juny 21 Obligació de violari
3330 1576, setembre 15. Barcelona Debitori de Pere de Santmartí, marxant
3331 1656 c. Encant dels béns de Francisca Vidal, vídua
3332 1699, juny 25. Vilanova Correspondència dels administradors de l'Hospital
3333 1660, gener 4. Ponts Col·lectoria de Ponts
3334 1574, novembre 27. Lleida Procura de Joan de la Torre, menor, mercader
3335 1626, març 11-12. Palamós Testament i codicil de Francesc Alou, negociant
3336 1723-1729. Vic Àpoques de l'Hospital
3337 1698, desembre 14. Barcelona Àpoques de l'Hospital com a hereu dels Guinard
3338 1671, gener 9 Declaracions testificals sobre els delmes d'Oló i Muntanyola
3339 1816, febrer 12. Barcelona Assignació de renda vitalícia de l'Hospital
3340 1773, desembre 14. La Seu d'Urgell "Ordre per remetre al Concell supremo la causa que se seguia per lo marquès de Benavent en lo tribunal de temporalitats y de acudir a ell lo sant Ospital"
3341 1831-1832 Documentació sobre l'herència de Joan Burguès i de So
3342 s. XVIII Inventari parcial de l'arxiu de l'Hospital
3343 1623-1634. Barcelona-Gelida "Actes y notas sobre terras del mas Miquel, de la parròquia de Sant Pere de Gelida, nº 15"
3344 1655, desembre 14. Barcelona Inventari de béns de Maurici Serra, pagès
3345 1604, juny 18. Barcelona Àpoques d'obres en una casa
3346 1807-1808. Fraga Debitori i cessió de deute a l'Hospital
3347 1824, juliol 24-1825, agost 23. Barcelona "Entradas y salidas de enfermos y enfermas [...]"
3348 1825, agost 24-1827, juny 30. Barcelona "Entradas y salidas de enfermos y enfermas [...]"
3349 1825-1838. Barcelona Quaderns de llibres d'entrades de malalts de l'Hospital
3350 1826, juliol 1-1828, desembre 31. Barcelona "Libro de entradas y salidas de enfermos y enfermas [...]"
3351 1829, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro nº 53 [...] de entradas y salidas de enfermos de este Hospital general de Santa Cruz de Barcelona"
3352 1830, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro nº 54 [...] de entradas y salidas de enfermos de este Hospital general de Santa Cruz de Barcelona"
3353 1831, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro nº 55 [...] de entradas y salidas de enfermos de este Hospital general de Santa Cruz de Barcelona"
3354 1832, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro nº 56 [...] de entradas y salidas de enfermos de este Hospital general de Santa Cruz de Barcelona"
3355 1833, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro número 57 [...] de entradas y salidas de enfermos de este Hospital general de Santa Cruz de Barcelona"
3356 1834, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro número 58 [...] de entradas y salidas de enfermos de este Hospital general de Santa Cruz de Barcelona"
3357 1835, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro número 59 [...] de entradas y salidas de enfermos de este Hospital general de Santa Cruz de Barcelona [...]"
3358 1836, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro nº 60 para notar los enfermos y enfermas que entran y salen o mueren en este Hospital de Santa Cruz [...]"
3359 1837, gener 1-desembre 31. Barcelona "Núm. 61: Libro de los enfermos y enfermas de este Hospital general de Santa Cruz [...]"
3360 1838, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3361 1839, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro de nº 63 para notar los nombres, cognombres, estado, patria y oficio de los enfermos que entran [...] en este Hospital de Santa Cruz de Barcelona"
3362 1840, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3363 1841, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3364 1842, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3365 1843, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3366 1844, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3367 1845, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3368 1846, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3369 1847, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3370 1848, juny 29-1852. Barcelona "Libro de entradas y salidas de la cuadra de hombres enfermos de este Hospital [...]"
3371 1849, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3372 1850, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3373 1851, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3374 1852, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3375 1853, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3376 1853, abril 1-1854, desembre 30. Barcelona "Registro de los dementes de ambos secsos que entran en el Hospital general de Santa Cruz [...]"
3377 1854, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3378 1855, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3379 1855, gener 2-desembre 28. Barcelona "Registro de los dementes de ambos secsos que entran en el Hospital de Santa Cruz [...]"
3380 1855-1858. Barcelona Documentació sobre dements de l'Hospital
3381 1856, gener 9-desembre 30. Barcelona "Registro de los dementes de ambos secsos que entran en el Hospital de Santa Cruz [...]"
3382 1857, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3383 1857, gener 2-desembre 29. Barcelona "Registro de los dementes de ambos secsos que entran en el Hospital de Santa Cruz [...]"
3384 1857-1864. Barcelona "Movimiento del personal de acogidos de este establecimiento"
3385 1858, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3386 1858, gener 2-1860, desembre 31. Barcelona "Registro de los dementes de ambos secsos que entran en el Hospital provincial de Santa Cruz [...]"
3387 1858, desembre-1864, abril. Barcelona "Departamento de enfermos. Libro de entradas y salidas [...]"
3388 1858, juliol-1919, agost. Barcelona Llibre d'entrades de malalts mentals de l'Hospital
3389 1859, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3390 1860, gener 1-1861, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3391 1861-1882. Barcelona "Registro de los dementes de ambos secsos entrados y salidos en el manicomio, con numeración de sus respectivos espedientes [...]"
3392 1861-1882. Barcelona "Índice general de los dementes que han ingresado en el manicomio del Hospital de Santa Cruz de esta ciudad de Barcelona, por el orden numérico en que entraron [...]"
3393 1862, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3394 1863, gener 1-1864, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3395 1864, maig-1866, abril. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3396 1865, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3397 1866, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3398 1866, maig-1868, març. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3399 1870, gener-1872, febrer. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
3400 s. XV/XIX Precari de terrenys
3401 s. XVII Nota sobre l'establiment de l'escrivania de Cruïlles
3402 1505, octubre 16. Barcelona Establiment d'una casa
3403 1527, maig 20. Vic Venda de censal mort
3404 1590, febrer 9. Conques Establiment d'una casa
3405 1336-1551. Barcelona Documentació sobre un forn i un delme de Sant Daniel
3406 1580, març 28. Barcelona Venda de terreny
3407 1585, setembre 30. Barcelona Establiment de masos
3408 1577, octubre 20. Sta. Maria de Camp-real, capella Venda de censal mort
3409 s. XVIII "Pessa de terra anomenada al Cap del Torrent d'en Vehil"
3410 1593, gener 11. Tàrrega Venda de terrenys
3411 1574, novembre 5. Barcelona Establiment de terreny
3412 1568, maig 14. Barcelona Establiment d'una casa
3413 1595, gener 13. Barcelona Venda de censal mort
3414 1597-1599. Barcelona "Llibre de les àpoches firmades per diverses persones a la senyora Paula Piera, viuda dexada del discret mossèn Antoni Piera, quòndam notari, ciutedà de Barcelona [...]"
3415 1599, setembre 1. Barcelona Establiment de terreny
3416 1599, maig 17. Vilafranca del Penedès Venda de terreny
3417 1611-1638. Sant Pere de Sant Doms Donacions de censals a l'Hospital
3418 1537-1606. Barcelona-Igualada "Fan estos actes per las cases del carrer d'en Corretjer y carrer d'en Lansana de Barcelona [...]"
3419 1605-1609. Barcelona-Cervera Documentació sobre Francesc Rialp, assaonador de pells
3420 1574, novembre 28. Barcelona Establiment d'una casa
3421 1598, desembre 11. Barcelona Venda de censal mort
3422 1616 post Nota sobre un censal de l'Hospital
3423 1619-1655. Barcelona Documentació sobre l'establiment d'un hort
3424 1610-1622. Barcelona-St. Quintí de Mediona Documentació sobre Francesc Vernet, mercader
3425 1622, abril 10. Barcelona Venda de censal mort
3426 1625, desembre 18. Barcelona Establiment d'una casa
3427 1671, març 17. Barcelona Establiment d'una casa
3428 1620, agost 22. Balaguer Venda de censal mort
3429 1606-1679. Agramunt-Barcelona-Valls Documentació sobre un censal mort
3430 1624, abril 19. Barcelona Establiment d'una casa
3431 1626, gener 14. Barcelona Venda de censal mort
3432 1642 post Al·legacions judicials
3433 1637, juliol 2. Ascó Venda de censal mort
3434 1628, juliol 29. Barcelona Establiment d'una casa
3435 1628, agost 15. Sallent Venda de censal mort
3436 1627-1629. Barcelona "Dos sensals [...] que fa y presta la universitat de la quadra de Vallirana, parròquia de Sant Esteva de Servalló, a mossèn Pera Fulleda, prevera, lo qual ha llegat dits dos censals a l'Hospital general"
3437 1632. Barcelona Venda de censal mort
3438 1629, desembre 19. Barcelona Establiment d'una casa
3439 1631, octubre 10. Barcelona Precari de terreny
3440 1632. Igualada Documentació sobre un censal mort
3441 1633-1662 Venda de violari i de censal mort
3442 1629, juliol 31. Barcelona Establiment d'una casa
3443 1634, setembre 2. Barcelona Venda de violari
3444 s. XVIII Notes sobre precaris i establiments de l'Hospital
3445 s. XVII Nota sobre establiment d'una vinya
3446 1589, gener 28-1590, maig 21. Barcelona Establiment d'una casa
3447 1650, setembre 30. Hostalric Venda de censal mort
3448 1645, abril 27. Barcelona Venda de censal mort
3449 1647, novembre 6. Castelltort Venda de censal mort
3450 1610, març 30. Barcelona Establiment d'una casa
3451 1652, desembre 15. Barcelona Establiment d'una casa
3452 1654, novembre 23. Valls Capítols matrimonials de Josep Jordà i Magdalena Güell
3453 1655, agost 17. Torroella de Montgrí "Execució de un censal de Tarascó a favor de Joan Vergonyós"
3454 s. XVIII Documentació sobre l'establiment d'un terreny
3455 1585, octubre 12. Barcelona Establiment de casa, calcineres i safareig
3456 s. XVIII Nota sobre donacions de censals a l'Hospital
3457 1661, abril 7. La Bisbal de l'Empordà Promesa
3458 1664, octubre 9. Berga Donació de censals a l'Hospital
3459 1665, setembre 15. Barcelona Confessió de senyoria
3460 1666. Sallent Venda d'una casa
3461 1660, gener 11. Berga Venda de censal mort
3462 1673, novembre 18. Barcelona Concòrdia de l'Hospital
3463 1607-1613. Barcelona Venda de censal mort
3464 1672, octubre 22. Sallent Venda de censal mort
3465 1675, novembre 25. Barcelona Venda de censal mort
3466 1527, maig 20. Vic Venda de censal mort
3467 1593, desembre 13. Barcelona Venda d'una casa
3468 1656-1680. Barcelona Documentació sobre un censal mort
3469 1683, març 29. Barcelona Establiment d'una casa
3470 1674-1686. Barcelona Documentació sobre establiment d'una casa
3471 1667-1686. Barcelona "Papers pertañents a la concòrdia ab la comunitat de preberes de Urgell sobre lo censal de 900 ll."
3472 1664, octubre 9. Berga Consignació de censal a l'Hospital
3473 1689, octubre 16. St. Feliu de Guíxols Venda de censal mort
3474 1688, gener 17. Barcelona Venda de censal mort
3475 1690, febrer 9. St. Cristòfol de les Planes d'Hos. Establiment de terreny
3476 s. XVIII 1r terç "Llevador antich"
3477 1695, març 30. Santa Pellaia Venda de tres censals morts
3478 1695, març 22. Girona Comissió per a la negociació d'una concòrdia
3479 1696, febrer 2. Bagà Establiment d'aigües
3480 1696, març 13. Valls Venda de censal mort
3481 1698, febrer 8. Artés Venda de censal mort
3482 1698-1711. Barcelona Establiment d'una casa
3483 1699, agost 5. Barcelona Àpoca de cens
3484 1705, juliol 2. Barcelona Venda de censal mort
3485 1699-1705. Cervera Venda de censal mort
3486 1722-1723. Barcelona Establiment de terreny
3487 1725, novembre 8. Alcover Certificat de matrimoni
3488 1731, desembre 18. Girona Lluïció de censal mort
3489 1760. Barcelona-Viena Documentació sobre un censal mort
3490 1685-1761. Barcelona Documentació sobre un censal mort
3491 1762, octubre 17. Barcelona Establiment de terreny
3492 1764, gener 22. Barcelona Venda de censal mort
3493 1764, maig 15. Barcelona Establiment de casa i terreny
3494 1767, març 2. Barcelona Venda de censal mort
3495 1767, octubre 24. Barcelona Venda de censal mort
3496 1768, desembre 14. Barcelona Venda de censal mort
3497 1769, desembre 3. Barcelona Encarregament de censal mort
3498 1769, juliol 28. Barcelona Venda de censal mort
3499 1769, gener 28. Barcelona Venda de censal mort
3500 1739, setembre 20. Barcelona Establiment de terreny
3501 1778-1780. Barcelona Partides de taula
3502 [1630, novembre 5. Barcelona] Establiment de cases
3503 s. XVII Rúbrica d'establiment d'una casa
3504 1776-1778. Barcelona Propostes de nomenament de practicants menors de l'Hospital
3505 1778. Barcelona Propostes de nomenament de practicants menors de l'Hospital
3506 1777. Barcelona "Practicantes menores del año de 1777"
3507 1775-1781. Barcelona "Pliego sobre la provisión de cirujano maior del Hospital [...]"
3508 1777. Barcelona Propostes de nomenament de practicants menors de l'Hospital
3509 1730, agost 7. Barcelona Informe dels cirurgians majors de l'Hospital
3510 1772. Barcelona Certificació sobre Carles Grassot, metge
3511 1776-1777. Barcelona Expedients sobre nomenament de cirurgians de l'Hospital
3512 1776. Barcelona "1776. Nombramientos de practicantes menores"
3513 1775. Barcelona "Nombramientos de practicantes menores del año 1775". Documentació sobre nomenament de cirurgians majors
3514 1779. Barcelona Propostes de nomenament de practicants menors de l'Hospital
3515 1771. Barcelona Documentació sobre nomenament de primer i segon metge supernumerari de l'Hospital
3516 1774. Barcelona "Nombramientos. Practicantes menores, año de 1774"
3517 1773-1776. Barcelona "Officios sobre Gimbernat y Torner para la plasa de practicante mayor del Hospital"
3518 1774-1775. Barcelona "Pliego de lo ocurrido sobre la plasa de don Carlos Grassot"
3519 1773. Barcelona "Nombramientos. Practicantes menores de 1773"
3520 [1772/1773? Barcelona] Conveni entre l'Hospital i el Col·legi de Cirurgia
3521 1772. Barcelona Expedient obert a dos practicants de cirurgia de l'Hospital
3522 1771. Barcelona "Practicantes menores del año 1771"
3523 1771. Barcelona Documentació sobre practicants majors de l'Hospital
3524 1771. Barcelona Documentació sobre el càrrec de primer metge supernumerari de l'Hospital
3525 1769. Barcelona "Practicantes menores de cirugía de 1769"
3526 1769-1792. Barcelona "Gálico. Inoculación"
3527 1769. Barcelona Documentació sobre Gaspar Balaguer, metge de l'Hospital
3528 1768. Barcelona "Practicantes menores del año 1768"
3529 1767. Barcelona "Practicantes menores del año 1767"
3530 1766. Barcelona "Nombramientos. Practicantes menores del año 1766"
3531 1766. Barcelona Documentació sobre practicants de l'Hospital
3532 1766-1789. Barcelona "Ocurrencias sobre practicantes maiores de cirugía. 1766"
3533 1765-1766. Barcelona-Madrid-el Pardo-S.Ildefonso Documentació sobre Antoni de Gimbernat, cirurgià major de l'Hospital
3534 1765, febrer 20. Piedrahita Renúncia de Jaume Bonells, metge de l'Hospital
3535 1765-1766. Barcelona "Pliego sobre la administración de cadáveres"
3536 1763-1764. Barcelona Memorials sobre l'assistència quirúrgica dels malalts de l'Hospital
3537 1764-1765. Barcelona "Practicantes menores del año 1764"
3538 1765, agost 1. Barcelona Memorial de l'Hospital sobre les ordinacions del Col·legi de Cirurgia
3539 1765, agost 27. Barcelona "Pliego de lo ocurrido sobre la provisión de la plaza de cirujano maior del Hospital vacante por muerte de don Joseph Paysa a don Antonio Gimbernat"
3540 1764. Barcelona Correspondència de l'Hospital i el Col·legi de Cirurgia
3541 1731-1737 c. Barcelona Documentació sobre el vicari de l'Hospital
3542 1721, octubre 18. Barcelona Parer jurídic sobre l'apotecari de l'Hospital
3543 1770. Barcelona "Practicantes menores del año 1770"
3544 s. XVI ex. Venda de censal mort
3545 1697-1698 "Compte del que cobrà y gastà Joseph Xera en lo temps fou fadrí major de las apotecarias de don Juan Antonio Gacion, que hi entrà a 21 ottubre 1697"
3546 1705 "Compte de la medicina se entregà en Gerona lo añy 1705, quant foren entrades las armas de l'exèrcit dels aliats en aquella plasa fins que tingueren qui entrà en la provisió que fou a 27 novembre 1705"
3547 1677-1687 Comptes de Joaquim Mascaró i Salvador Gassià, adroguers
3548 1628-1730 Documentació sobre els Mascaró, adroguers i mercaders
3549 1592-1639. Castellfollit del Boix Correspondència sobre Castellfollit del Boix
3550 [1686] Suplicació de Josep Martí, apotecari
3551 1696-1706 c. Documentació sobre Joan Camín, jove adroguer
3552 1698 "Quaderno adonde está escrita la medicina destribuida en tienpo estava en lo Hospital del rey en Barcelona en lo colegio de Sant Francisco [...]"
3553 1674-1751. Barcelona-Osca Documentació sobre els Mascaró, adroguers i mercaders
3554 1744-1745. Barcelona "Compte del que à pagat y cobrat Pau Peraller [...] per compte y en virtut de procurador de Francisco Mascaró, son nebot [...]"
3555 1676 "Libro primero [...] se distribuyen en o[...] de la ciudad de Girona [...] de 1676"
3556 1669-1705 "Qüenta de cargo y datta de la provissión de medicinas hizo el señor Gación en los exércitos y plassas de Cattaluña, lo que á cobrado de su magestad y otros papeles concernientes a dicho intento"
3557 s. XVIII-XIX "Papers relatius a l'apotecari del sant Hospital"
3558 1643. Vilafranca del Penedès Plec de comptes i rebuts d'Anna Mascaró, vídua
3559 1628. Barcelona Documentació sobre Ramon Mascaró, jove adroguer
3560 1751-1776 c. [Barcelona]-Madrid Documentació sobre Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
3561 1703 c. "Provisión de medicinas del exército y presidios de Cataluña. Qüenta [...]"
3562 1693-1704 "Comptes, recibos y demés papers dels cònsols del col·legi de apotecaris de la present ciutat, dels llibres tacsaren des de l'any 1697 fins tot lo de 1703 [...] y altres papers ja vistos que no fan per lo compte"
3563 1710-1711 "Còpia dels comptes que Francisco Mascaró y Joseph Duran, mercaders, com a tudors y curadors dels fills del quòndam Gabriel Móra, notari públich de Barcelona, han donats al doctor Francisco Móra, fill y hereu de dit quòndam Gabriel, per aver-se eximit de la potestat de tudors y curadors [...]"
3564 1708-1709. Barcelona Documentació sobre Francesc Mascaró, mercader
3565 1670. Barcelona Documentació sobre Eulàlia Mascaró, vídua
3566 1694 post Documentació sobre provisió de medecines a les apotecaries de l'exèrcit
3567 1650, maig 18. Barcelona Documentació sobre Joaquim Mascaró, jove adroguer
3568 1676-1677 c. Plec de comptes de l'adroguer Joaquim Mascaró amb l'Hospital
3569 1788-1803. Barcelona Rebuts de l'apotecaria de l'Hospital
3570 1793, gener 9. Barcelona "Inventari de lo que ecsisteix en la apotecaria de l'Hospital general, any de 1793"
3571 1796, agost 4-12. Barcelona "Inventari de la apotecaria de l'Ospital general en 1796"
3572 1580-1581 "Varedas"
3573 1632 "Comptes dels varedés de l'Ospital general de la collita any 1632"
3574 1633 Comptes de veredes de l'Hospital. Capítols de vereda
3575 1634 Comptes de veredes de l'Hospital
3576 1635 Comptes de veredes de l'Hospital
3577 1636 "Les sis vereda de l'any 1636"
3578 1637 Comptes de veredes de l'Hospital
3579 1638 "Les sis vereda de l'any 1638"
3580 1639 Comptes de veredes de l'Hospital
3581 1640 "Les sis vereda de l'any 1640"
3582 1641 Comptes de veredes de l'Hospital
3583 1642 "Les veredas de l'any 1642"
3584 1643 "Les sis veredas de l'any 1643"
3585 1644 Comptes de veredes de l'Hospital
3586 1645 Comptes de veredes de l'Hospital
3587 1646 Comptes de veredes de l'Hospital
3588 1647 Comptes de veredes de l'Hospital
3589 1648 Comptes de veredes de l'Hospital
3590 1649 Comptes de veredes de l'Hospital
3591 1644 c. "Comte llarguer de la procura menor administrada per Narsís Torres [...]"
3592 1671-1680. Barcelona Comptes de Bonaventura Vió, procurador menor de l'Hospital
3593 1680. Barcelona Comptes d'Hermenegild Grases, procurador major de l'Hospital
3594 1684-1685. Barcelona Comptes de Josep Aliguer, procurador menor de l'Hospital
3595 1661-1669. Barcelona Comptes d'Antoni Terrassa, procurador major de l'Hospital
3596 1699-1712. Barcelona Comptes de Cristòfor Llopis, procurador major de l'Hospital
3597 1706-1711. Barcelona Comptes de Francesc Just, procurador major de l'Hospital
3598 1702-1710. Barcelona Comptes de Josep Pallarès, procurador menor de l'Hospital
3599 1710-1715. Barcelona Comptes de Josep Lapedra, procurador major de l'Hospital
3600 1711-1733. Barcelona Comptes de Francesc Riu, procurador menor de l'Hospital
3601 1715-1719. Barcelona Comptes de Josep Costa, procurador major de l'Hospital
3602 1727. Barcelona Comptes de Ramon Besora, procurador major de l'Hospital
3603 1731. Barcelona Comptes de Josep Girona, procurador de l'Hospital
3604 1749-1764. Barcelona Comptes de Gabriel Casanoves, procurador major de l'Hospital
3605 1760-1764 Comptes d'Antoni Camps, procurador de l'Hospital
3606 1764-1780. Barcelona Comptes de Ponç Grases, procurador major de l'Hospital
3607 1766-1772/1783-1793. Barcelona Comptes de Josep Ramis, procurador de l'Hospital
3608 1769-1793. Barcelona Comptes de Ramon Costa, procurador de l'Hospital
3609 1793-1807. Barcelona Comptes de Ramon Mascaró, procurador de l'Hospital
3610 1780-1786. Barcelona Comptes de Josep Segarra, procurador major de l'Hospital
3611 1786-1806. Barcelona Comptes de Salvador Vinyals, procurador major de l'Hospital
3612 1793-1814. Barcelona Comptes de Jaume Talaveró, procurador de l'Hospital
3613 s. XVIII. Barcelona "Formulari de despaitgs de metges, cirurgians y apothecaris passats per lo prothomèdich o per comissió y de mandatos"
3614 1756 c. "Ordinacions de cirurgians majors de l'Hospital general, fadrí major de cirurgia, dels cuatre fadrins de post, dels aprenents o practicants"
3615 1760 c. Memorial de Gaspar Balaguer, metge de l'Hospital
3616 1764 c. Memorial de Gaspar Balaguer, metge de l'Hospital
3617 s. XVIII. [Barcelona]-Castellfollit del Boix "Papers relatius al Col·legi de Cirurgia en el Hospital general"
3618 1761-1857. Barcelona-S. Ildefonso Documentació sobre la construcció del Col·legi de Cirurgia
3619 1761. Barcelona Documentació sobre la construcció del Col·legi de Cirurgia
3620 1763, maig 20. Madrid Carta de Pere Virgili als administradors de l'Hospital
3621 1763, juny 18. Barcelona Carta dels administradors de l'Hospital a Ricardo Wall
3622 1765-1766. Barcelona-el Pardo Documentació sobre Antoni de Gimbernat, cirurgià major de l'Hospital
3623 s. XVIII Memorial sobre incidents entre l'Hospital i el Col·legi de Cirurgia
3624 1766. Barcelona-San Lorenzo Documentació sobre subministrament de cadàvers per a pràctiques al Col·legi de Cirurgia
3625 1798-1818. Aranjuez-Madrid Documentació sobre el nomenament de cirurgians de l'Hospital
3626 s. XVIII Deliberació de l'Hospital sobre els fadrins practicants de l'apotecaria
3627 [1772/1773? Barcelona] Conveni entre l'Hospital i el Col·legi de Cirurgia
3628 s. XVIII ex. "Capítulo V: Asistencia de los estudiantes de medicina a las cáthedras de este Colegio de Cirugía"
3629 1772-1774. Barcelona-San Lorenzo Documentació sobre el nomenament de cirurgians i practicant major de l'Hospital
3630 1778 post Recomanació d'Agustí Ginesta per a una plaça de metge a l'Hospital
3631 1774, octubre 4. San Ildefonso Documentació sobre el nomenament de cirurgians i practicant major de l'Hospital
3632 1787 post "Aument de gasto per lo intern"
3633 1781, gener 31. Barcelona Carta dels administradors de l'Hospital a Miguel de Múzquiz
3634 1781, juny 5-7. Barcelona Correspondència de l'Hospital
3635 1783, agost-setembre. Barcelona Documentació sobre el cirurgià major de l'Hospital
3636 1787, abril 20. Barcelona Ordre de provisió de càtedres del Col·legi de Cirurgia annexes a places de cirurgià de l'Hospital
3637 1791. Barcelona Documentació sobre les sales per a militars de l'Hospital
3638 s. XIX in. Extractes d'ordinacions del Col·legi de Cirurgia
3639 1796, abril 8. Barcelona "Representación de la mui illustre administración del Hospital general"
3640 1796-1798. Barcelona-Madrid Documentació sobre ordinacions del Col·legi de Cirurgia
3641 1797. Madrid Documentació sobre ordinacions del Col·legi de Cirurgia
3642 1798, juliol 31-agost 4. Barcelona Documentació sobre col·legials interns del Col·legi de Cirurgia
3643 1804. Barcelona Documentació sobre col·legials interns del Col·legi de Cirurgia
3644 1907-1920. Barcelona "Casa nº 45 de la calle del Carmen, contigua al Colegio de Cirugía, de propiedad de este Hospital (datos)"
3645 [1818]-1827. Barcelona Documentació sobre visites de facultatius a l'Hospital
3646 1846-1853. Barcelona "Memoriales de practicantes de cirugía, de farmacia y otros referentes"
3647 1761. Barcelona "Reglamento aprobado por su magestad para la formación del nuevo Colegio de Cirugía [...]" (no hi figura)
3648 1764 "Estatutos y ordenanzas generales que S. M. manda observar a los colegios y comunidades de cirujanos establecidos en Barcelona, Cádiz y en todo el principado de Cataluña [...]"
3649 1795 "Ordenanzas de S. M. que deben observarse por el Real Colegio de Cirugía de Barcelona [...]"
3650 1804 "Real cédula de S. M. y señores del Consejo en que se aprueban y mandan observar las ordenanzas generales formadas para el régimen escolástico y económico de los reales colegios de cirugía [...]"
3651 1805. Aranjuez-Barcelona Documentació sobre un reglament de l'Acadèmia de Medicina pràctica de Barcelona
3652 1827 "Reglamento aprobado y mandado observar por el rey nuestro señor para el régimen científico, económico e interior de los reales colegios de medicina y cirugía[...]"
3653 1830 "Reglamento general para el régimen literario e interior de las reales academias de medicina y cirugía del reino [...]"
3654 1798, maig 15. Aranjuez Resolució reial
3655 1801, octubre 31. Barcelona Ordre sobre l'ensenyament de la medicina a Barcelona
3656 1806, juny 9. Barcelona Edicte reial sobre l'exercici de la medicina a Catalunya
3657 1637-1721. Barcelona "Ordinacions per lo bon regimén y govern de la obra de la iglésia de Santa Elena, fundado en lo Ospital general de Santa Creu de la present ciutat de Barcelona en 1637"
3658 1715-1764. Ávila-Barcelona-Mataró-Tarragona-Viena Correspondència de l'Hospital
3659 1715 post Suplicació de l'Hospital sobre un donatiu de la intendència general
3660 1806 "Llista de las cauthelas fetas de lo janer 1806 en avant"
3661 1796-1846. Barcelona Documentació sobre les germanes de l'Hospital
3662 1732-1734. Barcelona Nomenaments d'administradors de l'Hospital
3663 1739, febrer 17. Barcelona Procura de l'Hospital
3664 1663-1769. Barcelona-Borén, etc. Certificats parroquials
3665 1764-1806. Barcelona Documentació sobre confraries de l'Hospital
3666 1760-1800. Barcelona Documentació sobre un cens de l'Hospital
3667 1768-1817. Barcelona Documentació sobre sales de terciaris a l'Hospital
3668 1730 post-1796. Barcelona Correspondència i instrucció de l'Hospital als notaris públics de Barcelona
3669 1792-s. d. Barcelona Documentació sobre franqueses de l'Hospital
3670 1793, abril 16. Barcelona Citació judicial
3671 1793. Barcelona-Madrid Correspondència de l'Hospital amb Inés Hoyos
3672 1794. Barcelona-Eivissa Correspondència de l'Hospital amb el bisbe d'Eivissa
3673 1797-1832. Barcelona-Madrid Documentació sobre almoines a l'Hospital
3674 s. XIX 1a m. Documentació sobre rendes de l'Hospital
3675 1809, juny 22-26. Barcelona Correspondència sobre el cadastre
3676 1809, setembre 20. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb l'Ajuntament de Barcelona
3677 1810-1846. Barcelona Documentació sobre la Casa de Convalescència
3678 1815-1821. Barcelona Correspondència sobre un nou cementiri per a l'Hospital
3679 1816. [Barcelona]-Manresa Correspondència de l'Hospital sobre protocol de les juntes
3680 1816-1817. Barcelona-Oliana Correspondència de l'Hospital sobre un debitori
3681 1839, octubre 14. Barcelona Sol·licitud sobre l'arrendament del safareig de Sant Llàtzer
3682 1820. Barcelona Certificació de serveis de germans de la Caritat de l'Hospital
3683 1821, juny 25-setembre 2. Vic Documentació sobre l'extinció del col·legi de Sant Bonaventura
3684 1823. Barcelona Correspondència de l'Hospital sobre incidents en una propietat
3685 1821, setembre. Barcelona Correspondència de l'Hospital
3686 1821-1822. Barcelona Correspondència de l'Hospital sobre l'Hospital del Seminari
3687 1822, gener 26. Barcelona Correspondència de l'Hospital sobre el col·legi de trinitaris
3688 1828, desembre 31. Barcelona Reglament per als malalts de l'Hospital
3689 1836-1837. Barcelona Documentació sobre una assegurança contra incendis de l'Hospital
3690 1839, novembre 10. Barcelona Proposta de rifa d'una finca
3691 1839 "Condiciones que se observarán para el arrendamiento de las letrinas de esta casa-Hospital general de Santa Cruz"
3692 1847-1848. Barcelona "Dictámenes médico-hijiénicos de la Comisión facultativa inspectora del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona [...]"
3693 1880 Tomàs Sivilla. "Apuntes históricos sobre el Hospital de Barcelona"
3694 1883, juny 8. Barcelona Sol·licitud de les institucions de beneficència al ministre d'Hisenda
3695 s. XVIII Informe sobre la fundació de l'Hospital
3696 s. XVIII in. Memorial de l'Hospital sobre la Misericòrdia
3697 1769, abril 4-juny 29. Barcelona-Seu d'Urgell Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3698 s. XVIII 4t q. Reconeixement de senyoria
3699 s. XVIII 4t q. Certificació de nomenament de metge de casa
3700 1778, agost 19. Barcelona Certificació de nomenament de cirurgià major
3701 1780, març 4-6. Barcelona-Calaf Correspondència de l'Hospital sobre un llegat
3702 1781, novembre 6-12. Barcelona Exercicis de medicina
3703 1782, febrer 26. Barcelona Testament de Germán Rodríguez, mariner
3704 1782, març 8. Barcelona Suplicació referent a una causa pia
3705 1782, agost 19. Sant Feliu "Oficios de justicia sobre seguridad de locos"
3706 1783, març-maig. Barcelona-Maó Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3707 1791, juny 28-agost 8. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un soldat dement a l'Hospital
3708 1793, setembre 10-11. Barcelona Documentació sobre ingrés i mort d'un dement a l'Hospital
3709 1793, novembre 1-7. Barcelona-la Seu d'Urgell Documentació sobre ingrés d'un soldat dement a l'Hospital
3710 1794, juny-agost. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un soldat dement a l'Hospital
3711 1794, juny 20-s. d. Barcelona Notificació d'una ordre reial sobre l'ingrés de soldats dements a l'Hospital
3712 1795, gener 15-18. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3713 1797-1798. Barcelona-Camarasa-Lleida Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3714 1795-1798. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3715 1799, agost 18-21. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3716 1814, abril-juliol. Barcelona-Vic Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3717 1814, agost 10-13. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3718 1815, juny 21-s. d. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3719 1816, juliol 30. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3720 1818, juny-1822, maig. Barcelona-Vic Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3721 1819, setembre-1822, setembre. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3722 1820, gener 4-s. d. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3723 1820, gener-juliol. Barcelona Correspondència sobre ingrés de dos dements a l'Hospital
3724 1820, juny. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3725 1820, juny. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3726 1820, juny-setembre. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3727 1820, juny-juliol. Barcelona-Tarragona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3728 1820, juliol. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3729 1820, juliol-1821, abril. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3730 1820, agost 7-17. Barcelona-Xàtiva Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3731 1820, setembre-1821, abril. Taradell-Vic Certificacions i ordre d'ingrés d'un dement a l'Hospital
3732 1820, setembre 14-18. Barcelona Correspondència sobre trasllat de dements a l'Hospital
3733 1820, agost-desembre. Barcelona Notes sobre ingrés de dements a l'Hospital
3734 1821, febrer 7. Barcelona Sol·licitud d'investigació d'un cas de demència a l'Hospital
3735 1821, febrer 19. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3736 1821, febrer-abril. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3737 1821, abril 10. Cardona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3738 1821, juny-juliol. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3739 1821, juliol 30. Móra d'Ebre Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3740 1821, setembre 9. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3741 1822, gener 11. Mataró Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3742 1822, gener 14. Vilanova i la Geltrú Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3743 1822, març 4-22. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3744 1822, juny-juliol. Barcelona Correspondència sobre ingrés de dues dements a l'Hospital
3745 1822, juny. Arenys de Mar Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3746 1822, setembre-1828, agost. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3747 1822, setembre-octubre. Barcelona-Mataró Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3748 1822, novembre 15. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3749 1822, agost 1. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3750 1822, desembre 10. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3751 1823, gener-1824, abril. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3752 1823, gener 27. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement de l'Hospital
3753 1823, gener-març. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3754 1823, abril 26. Barcelona Carta sobre l'atenció als dements pobres
3755 [1823] Memorial de l'Hospital sobre l'admissió de dements pobres
3756 1823, abril 30. [Barcelona] Carta de l'Hospital a l'Ajuntament
3757 1823, juny 11. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3758 1823, juny 20. Molins de Rei Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3759 1823, maig 15. Barcelona Correspondència sobre ingrés de dues dements a l'Hospital
3760 1823, agost-setembre. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3761 1823, setembre 30. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3762 1824, gener-març. Barcelona Correspondència sobre ingrés de dos dements a l'Hospital
3763 1824, març 14-setembre 12. Arenys de Mar Correspondència sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3764 1824, abril 21. Barcelona Ordre d'elaborar un informe sobre els dements de l'Hospital
3765 1824, maig 15. Lleida Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3766 1824, maig 10-juny 1. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3767 1824, juliol 26. Gràcia Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3768 1824, agost 15. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3769 1824, agost-desembre. Igualada Documentació sobre ingrés de dos dements a l'Hospital
3770 1824, agost 28. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3771 1824, octubre 26. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3772 1824, novembre 7. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3773 1824, novembre-1825, maig. Barcelona-Vic Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3774 1825, març 4. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3775 1825, abril 26. Barcelona Correspondència sobre ingrés de dos dements a l'Hospital
3776 1825, maig 12. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3777 1825, maig 15. Ripoll Correspondència sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3778 1825, maig 17. St. Feliu de Guíxols Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3779 1825, juliol-agost. Barcelona-Vilafranca del Pen. Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3780 1825, agost 4. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3781 1825, setembre 5. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3782 1825, setembre 14. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3783 1825, setembre 17-23. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3784 1825, octubre 17-desembre 13. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3785 1825, cotubre 18-desembre 6. Barcelona Documentació sobre ingrés de malalts d'elefantiasi a Sant Llàtzer
3786 1825, desembre 2-4. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3787 1826, gener 21. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3788 1826, març 5-9. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3789 1826, maig 19. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3790 1826, juny 28-30. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3791 1826, juny 30-juliol 4. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3792 1826, juliol-agost. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3793 1826, agost. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3794 1826, setembre-novembre. Barcelona-Sabadell Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3795 1826, desembre-1827, maig. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3796 1795-1827. Barcelona-Tarragona-Vilassar "Sumario en haberiguación de la conducta de Pablo Castells, natural de Vilasá de Mar"
3797 1827, abril-maig. Barcelona Documentació sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3798 1827, abril-setembre. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3799 1827, abril 17-18. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3800 1827, abril 20. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3801 1827, agost. Barcelona-Lleida Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3802 1827, setembre 1827. Sitges Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3803 1827, setembre 22-26. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3804 1827, octubre 31-novembre 12. Barcelona-Terrassa Correspondència sobre ingrés d'una dement (?) a l'Hospital
3805 1827, novembre 12-17. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3806 1827, desembre 1. Barcelona Documentació sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3807 1828, febrer-1831, febrer. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3808 1828, febrer-agost. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3809 1828, abril. Barcelona-Manresa Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3810 1828, juny 4-10. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3811 1828, juny 10-juliol 4. Barcelona-Vilaür Correspondència sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3812 1828, juny 10. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3813 1828, juny 12-14. Badalona-Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3814 1828, juny-setembre. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3815 1824, juny-1828. octubre. Bcn-Vilafranca del P. Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3816 1828, juliol 22-31. Barcelona-Granollers Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3817 1828, agost 9. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3818 1828, agost-octubre. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3819 1828, setembre 3. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3820 1828, setembre-novembre. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3821 1828, setembre 17-19. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3822 1828, octubre-1830 c. Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3823 1828, desembre 13-17. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3824 1829, gener-març. Barcelona Documentació sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3825 1829, febrer 2-3. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3826 1829, febrer 5-6. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3827 1829, abril-maig. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3828 1829, abril-maig. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3829 1829, maig-juliol. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3830 1829, juny-juliol. Barcelona-Lleida Documentació sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3831 1829, maig 29-juliol 21. Barcelona-Cervera Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3832 1829, juliol 24. Lleida Correspondència sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3833 1829, juliol-1831, febrer. Barcelona Documentació sobre ingrés de quatre dements a l'Hospital
3834 1829, maig-setembre. Barcelona-Lleida Documentació sobre ingrés d'una dement a l'Hospital
3835 1829, agost-desembre. Barcelona-Blanes Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3836 1829, agost-setembre. Barcelona-Erinyà-Talarn Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3837 1829, setembre 23-25. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3838 1829, juliol-setembre. Reus Procés informatiu sobre un dement
3839 1833, abril 10-18. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3840 1829, novembre 15-16. Barcelona Correspondència sobre ingrés d'un dement a l'Hospital
3841 1821-1845 Llibre de comptes de l'Hospital per estades de dements
3842 1862, gener-1877, octubre. Barcelona "Estancias de dementes"
3843 1827-1834 "Llibre per notar los noms y gastos dels orats éntran a la casa del present Hospital de la Santa Creu de Barcelona"
3844 1856. Barcelona "Estadística de los departamentos de locos del Hospital de Santa Cruz de Barcelona, correspondiente al segundo semestre de 1855 [...]"
3845 1857. Barcelona "Estadística del manicomio del Hospital de Santa Cruz de Barcelona, correspondiente al año 1856 [...]"
3846 1859, novembre 7. Barcelona "Memoria facultativa del proyecto de un manicomio para 600 orates [...]"
3847 1860. Barcelona "Proyecto médico razonado para la construcción del manicomio de Santa Cruz de Barcelona [...]"
3848 1860. Barcelona "Proyecto médico razonado para la construcción del manicomio de Santa Cruz de Barcelona [...]"
3849 1860. Barcelona "Proyecto médico razonado para la construcción del manicomio de Santa Cruz de Barcelona [...]"
3850 1902-1903. Barcelona "Manicomio de la Santa Cruz. Departamento de hombres según debía construirse en conformidad con el proyecto médico del Dr. Pi y Molist"
3851 1900, febrer 3. Barcelona Documentació sobre Antònia Bacigalupi, vídua
3852 1921, febrer 3. Barcelona "Sobre la cuestión de los manicomios"
3853 1572, gener 15. Salamanca Declaració sobre l'Estudi general de Barcelona
3854 1651-1666. Barcelona Certificats de defunció de Joan Pau Ferran i els seus marmessors
3855 1656, octubre 8. Barcelona Testament d'Elena Soler, vídua
3856 1657, octubre 13 cal. [setembre 19]. Roma Aprovació pontifícia de la concòrdia sobre la Convalescència
3857 1667-1941. Barcelona "Nombramiento de obreros de Santa María para administrador Convalecencia"
3858 s. XVII ex. Barcelona Nomenaments i procures de la Casa de Convalescència
3859 1655-1923. Barcelona Concòrdies de la Casa de Convalescència
3860 s. XVII-XX. Barcelona-Roma Documentació sobre una relíquia de sant Pau a la Casa de Convalescència
3861 1880, juny 29. Barcelona "Confianza de los administradores de año de la Casa de Convalecencia"
3862 1822-1908. Barcelona Sol·licituds del càrrec de prior de la Casa de Convalescència
3863 1859-1925. Barcelona Documentació sobre el secretari de la Casa de Convalescència
3864 1821-1919. Barcelona "Real orden declarando la Casa Convalecencia establecimiento particular. Oficios"
3865 1861-1918. Barcelona Articles de premsa sobre la Casa de Convalescència
3866 s. XVIII-XX Reglaments de la Casa de Convalescència
3867 1875-1920. Barcelona Certificacions sobre administradors de la Casa de Convalescència
3868 1882-1946. Barcelona Extractes d'actes de la Casa de Convalescència
3869 1916-1963. Barcelona Nomenaments d'administradors de la Casa de Convalescència
3870 1957-1965. Barcelona Quaderns de balanços mensuals de la Casa de Convalescència
3871 s. XIX-XX Plànols de la Casa de Convalescència
3872 1565-1593. Barcelona Documentació sobre Pere Arlès, mercader
3873 1633-1641. Barcelona Documentació sobre Victòria Astor i Soler, vídua
3874 1649-1659. Barcelona Procés
3875 1679 c. "Renda de la señora Astor"
3876 1654 c. "Compte del que han de haver los administradors de l'Hospital y Casa de la Convalecència de la present ciutat com a hereus de la señora Victòria Astor, vídua [...]"
3877 1654-1659. Barcelona "Encant de la señora Elena Soler y Moxó, y inventari de la señora Victòria Astor"
3878 1680, juny 16. Barcelona Concòrdia de la Casa de Convalescència amb Baltasar Aguspí, mercader
3879 1653. Barcelona Testament de Victòria Astor i Soler, vídua
3880 s. XVII 2a m. "Resumen de tota la universal heretat de la quòndam señora Victòria Astor"
3881 1942-1943. Barcelona "Requerimiento Astor"
3882 1940-1965. Barcelona Documentació sobre una missa fundada a la capella de la Casa de Convalescència
3883 [1711, febrer 3. Barcelona] Clàusula testamentària de Joan de Gualbes i Copons
3884 1725, gener 20. Maçanet de Cabrenys Testament d'Ambròs Bigó, negociant
3885 1611, febrer 1. Corbera Testament de Jaume Campmany, pagès
3886 1579, abril 24. [Molins de Rei] Testament d'Elena Canalies
3887 1789, febrer 26. Barcelona Testament de Salvador Caramany
3888 1640, maig 6. Barcelona Institució de misses i aniversari de Pau Ferran, cavaller
3889 1646, juliol 10. Barcelona Clàusules testamentàries de Pau Ferran, cavaller
3890 1646, juliol 10. Barcelona Testament de Pau Ferran, cavaller
3891 1657-1680. Barcelona "Diffarens requestas y actas requisitoris y relacions rebudas en poder de Gabriel Móra, notari de Barcelona, a instànsia dels administradors de la isienda de Pau Ferran e o de la Convalesència, part per Joan Llinàs y prior del Carme y part per lo reverent Agustí Costa y Pau Lledó"
3892 1658, juny 12. Barcelona Confirmació de concòrdia sobre la Convalescència
3893 1658, desembre 16-1659, gener 14. Barcelona "Tatxatio salarii administratorum Convalecentiae Hospitalis generalis"
3894 1680-1681. Barcelona "Còpia autèntica del procés fet en casa la ciutat de Barcelona, és en favor de la present Convalescèntia (vide)"
3895 1682, setembre 9. Barcelona Àpoca de deute censal
3896 1655, agost 29. Barcelona Parer jurídic
3897 1692. Barcelona Procés
3898 1646, juliol 10. Barcelona Clàusula testamentària de Pau Ferran, cavaller
3899 1852, desembre 28. Barcelona "Concordia entre los administradores del Hospital general de Santa Cruz y los administradores de la herencia y bienes que fueron del magnífico Pablo Ferrán [...] traducida al castellano [...]"
3900 s. XX "Fundación de la Casa de Convalecencia por D. Pablo Ferrán"
3901 1627-1685. Barcelona Documentació sobre l'herència de Miquel Font, corder
3902 1579, setembre 17. Barcelona Adjudicació de l'herència de Guiomar de Gualba i de Barberà, vídua
3903 1687 "Heretat de dona Lucrècia de Gualba. Fa per la Convalecència. 1687"
3904 1605, juny 12. Barcelona Testament d'Elisabet Gener
3905 1950, maig 31-juny 6. Barcelona Documentació sobre Antoni Llorens i Cauna
3906 1832, setembre 3. Barcelona Testament de Joan Mateu Tarroja, veler
3907 1645, febrer 18. Barcelona Clàusula testamentària d'Antoni Portell, passamaner
3908 1605, maig 6. Barcelona Testament de Lluïsa Portell
3909 1618, juny 23. Barcelona Clàusula testamentària de Pau Portell, passamaner
3910 1849-1859. Barcelona Documentació sobre l'herència de Josep Puget i Costa
3911 1897, desembre 21. Barcelona Àpoca de donació
3912 1326-1785. Barcelona, etc. Documentació sobre la família Salaverd
3913 1647, setembre 3. Barcelona Documentació sobre Mariàngela de Santjoan i Sala
3914 1920, juny 7. Barcelona Documentació sobre Josefa Sitges i Coy
3915 1868 c. Barcelona Documentació sobre Antoni Soldadell i Nabot
3916 1592, abril 16. Barcelona Testament de Violant Soler i Salaverd
3917 1597, octubre 1. Barcelona Confessió de Francesc Moixó, adroguer
3918 1599, gener 10. Barcelona "Instructions fetes al señor Pere Benet Soler, conseller en cap de la ciutat de Barcelona [...] lo qual va a la magestat del señor rei [...]"
3919 1602, setembre 18-octubre 29. Barcelona "Inventari de la universal heretat y béns del doctor en medicina Pere Benet Soler, cavaller en Barcelona domiciliat"
3920 1604, abril 4. Barcelona Procura de Francesc Soler, jurista
3921 1600, febrer 8. Barcelona Clàusules testamentàries de Pere Benet soler, doctor en medicina
3922 1608, febrer 13. Barcelona Venda de censal mort
3923 1650. Barcelona Procés
3924 1591. Barcelona Venda d'un cens
3925 1645, abril 27. Barcelona Arrendament d'un terreny
3926 1660 c. Comptes de la Convalescència
3927 1654, octubre 26-novembre 11. Barcelona "Inventari fet per Gerònyma Fillola, viuda, dels béns de la quòndam"
3928 1654, març-desembre. Barcelona Procures d'Elena Soler, vídua
3929 1656-1658. Barcelona Testament i inventari de béns d'Elena Soler, vídua
3930 1656, juny 12. Barcelona Concòrdia entre Jerònima Fillol i Elena Soler
3931 1672, octubre 22. Barcelona Partida de taula
3932 1679, abril 15. Barcelona Concòrdia de la Convalescència
3933 1676, gener 5. Barcelona Cessió de l'herència d'Elena Soler i Moixó a la Convalescència
3934 1600, febrer 8. Barcelona Testament de Pere Benet Soler, doctor en medicina
3935 s. XVII 3r q. "Memorial e o llevador de la renda que ha de cobrar lo Hospital de Convalecència com ha succehint a la señora Elena Soler y Moxó, viuda de misser Francesc Soler, restant de la heretat de aquella"
3936 1629, juny 23. Barcelona Establiment de terreny
3937 1686, agost 27. Barcelona Lletres citatòries
3938 s. XVII ex. "Memorial e o llevador de la renda que ha de cobrar lo Hospital de Convalecència com ha succehint a la señora Elena Soler y Moxó, viuda de misser Francesch Soler, restant de la heretat de aquella"
3939 1654-1658 "Libreta ahont estaran asentats los partits dels quals té crèdit la quòndam Hierònima Fillol y vuy són a favor del convent de la Ensenyança de la present ciutat de Barcelona per haver sucehit a dita Fillol en virtut de testament"
3940 1663, octubre 10-desembre 15. Barcelona Adjudicació de l'herència de Pere Benet Soler, doctor en medicina
3941 1782 c. "Estat dels censals cobra la Casa de Convalecènsia de la present ciutat de l'antich magistrat de la Diputació, vuy la Reial Hazienda per la thesoreria general de l'exèrcit y principat de Cathaluña, de las rendas de la señora Lucrècia de Gualba, de la señora Victòria Astor y Soler, de la señora Elena Soler y Moxó, y del señor Pau Ferran"
3942 s. XVI ex.-XVII in. Documentació sobre Pere Benet Soler, doctor en medicina
3943 s. XVII Fragment d'al·legacions judicials
3944 1638-1647. Barcelona Documentació sobre els capítols matrimonials de Joan Soler i Maria Quintana
3945 1691, febrer 26. Barcelona Clàusula testamentària d'Anna Teixidor
3946 1698, abril 24. Badalona Certificat de bateig de Maria Teresa Viver
3947 1698, juliol 20 (ante). Barcelona "Memorial per la assistència del señor veguer a las comèdias y òperas"
3948 1703-s. d. [Barcelona]-Madrid Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3949 1733, setembre 19. Tarragona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3950 1765, març 26-maig 29. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3951 1767, octubre 29-desembre 4. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3952 1768, febrer 2-5. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3953 1768, març 22-s. d. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3954 1768, maig 12-27. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3955 1768, agost 3-8. Barcelona "Recurso de don Joseph Rodríguez de Mora sobre la silla de la casa de comedias"
3956 1768, setembre 6-s.d. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3957 1768, desembre 30-1769, gener 5. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3958 1769, febrer. Barcelona Correspondència i instruccions sobre el teatre de l'Hospital
3959 1769, febrer 15. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3960 1769, febrer 20-març 1. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3961 1769, març 2-10. Barcelona Documentació sobre el teatre de l'Hospital
3962 1769, març 21-27. Barcelona Documentació sobre el teatre de l'Hospital
3963 1769, juny 9. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3964 1769, juny 9 post "Relación de los papeles que han mediado entre el excelentísimo señor conde de Ricla y la mui ilustre administración del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona en asumpto de la casa de comedias [...]"
3965 1769, juny 17-28. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3966 1770, gener (?)-abril 1 i s. d. Barcelona Documentació sobre el teatre de l'Hospital
3967 1771, gener 5. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3968 1771, gener 10. Madrid Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3969 1771, febrer 8. [Barcelona] Acord de l'Ajuntament sobre l'arrendament del teatre de l'Hospital
3970 1771, febrer 11-22 / s. d. Barcelona Documentació sobre el teatre de l'Hospital
3971 1774, març 18 Nota sobre una resolució de l'Hospital
3972 1776, febrer 2-març 13. Barcelona-Madrid Documentació sobre el teatre de l'Hospital
3973 1776. Barcelona "Papers de l'Hospital relatius al theatro [...]"
3974 1779-s. d. Barcelona "Dictamen sobre si el diputado Ferreras debe tener voto en los asumptos de theatro"
3975 1783, abril 1-juliol, 26. Barcelona-Madrid Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3976 1780, abril 6. Barcelona Sol·licitud sobre el teatre de l'Hospital
3977 1782, juny 18-setembre 3. Madrid Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3978 1782, juliol 20-agost 3 / s. d. Madrid "Cartas de Francisco Castellanos en que habla de asuntos de theatro"
3979 1783, març 29. Barcelona Sol·licitud sobre el teatre de l'Hospital
3980 1783, setembre 26-29. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3981 1784, febrer-maig. Barcelona-Bolonya-Gènova Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3982 1784, setembre 11. Barcelona Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3983 [1785, febrer] "Requerimientos y respuestas que parece no sirven"
3984 1785, març 18. Bolonya Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3985 1785 [1781?], octubre 24. Madrid Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3986 1789, octubre 16. San Lorenzo del Escorial Correspondència sobre el teatre de l'Hospital
3987 1797, desembre 4. Barcelona Certificació de donatiu als orfes de l'Hospital
3988 1780-1783. Baiona-Barcelona "Papeles concernientes a la casa theatro sobre las disputas de la empresa de Vallés"
3989 1831. Barcelona Procés
3990 1839. Barcelona Procés
3991 1842-1843. Barcelona Processos
3992 1842-1843. Barcelona Procés
3993 1845-1846. Barcelona Procés. Concòrdia
3994 1847-1848. Barcelona Procés
3995 1847-1849. Barcelona Processos
3996 1848. Barcelona Procés
3997 1848-1850. Barcelona Procés
3998 1848-1853. Barcelona Procés. Concòrdia
3999 1854-1857. Barcelona Procés
4000 1902-1904. Barcelona Documentació sobre un cens de l'Hospital
4001 1846-1849. Barcelona Documentació sobre una causa de l'Hospital
4002 1861, gener 12-1872, juny 8 Actes de sessions de l'administració de l'Hospital sobre el teatre
4003 1773 c. Documents sobre porters, tramoistes i mossos del teatre de l'Hospital
4004 1782-1785. Barcelona Documentació sobre Josep Noguera, comissionat del teatre de l'Hospital
4005 1868, març 12. Barcelona Sol·licitud del càrrec de comissionat de l'Hospital
4006 1850. Barcelona Documentació sobre un interventor del teatre de l'Hospital
4007 1785-1852. Barcelona Documentació sobre guardes del teatre de l'Hospital
4008 1824, febrer 28. Sarrià Documentació sobre el vigilant del teatre de l'Hospital
4009 s. XIX in.-1886. Barcelona Documentació sobre conserges del teatre de l'Hospital
4010 1905-1906. Barcelona Documentació sobre maquinistes del Teatre principal
4011 1526, abril. Castellfollit del Boix "Copia auctentica capibrevii illorum reddituum quos Hospitale generale Sanctae Crucis Barcinone recipit in termino Castrifolliti de Buxio, diocesis vicensis, recepti penes Petrum Çaragoça, notarium publicum Barcinone, anno a nativitate Domini MDXXVI"
4012 1682-1686. Castellfollit del Boix-Igualada "Cabbreu en poder de Bartomeu Costa, notari de la vila de Igualada, relatiu als censos, delmes, possessions y demés que el Hospital general de Santa Creu de Barcelona percebeix en lo terme de Castellfollit del Boix com a señor que és de dit terme. Fet en 1682"
4013 1682-1686. Castellfollit del Boix-Igualada "Capbreu del terme de Castellfollit del Boix, de 1682"
4014 1682-1686. Castellfollit del Boix-Igualada "Capbreu de Castellfullit del Boix, en poder de Barthomeu Costa. 1682"
4015 1682-1686. Castellfollit del Boix-Igualada "Capibrevium jurium, reddituum et emolumentorum quos et quae Hospitale generale Sanctae Crucis civitatis Barcinone et seu illustribus dominis administratoribus illius nomine, domini castri et termini Castrifulliti de Buxio, vicensis diocesis, recipiunt in dicto termino Castrifulliti"
4016 1772, agost-1777, desembre. Manresa "Capbreu de la parròquia y terme de Castellfullit del Boix, del corregiment de la ciutat de Manresa, fet en lo any 1772"
4017 1802, novembre 30. Barcelona "Resumen en forma de llevador dels massos, terras, honors y possecions dels abitants y altres citos en lo terme de Castellfollit del Boix, bisbat de Vich y corretgiment de Manresa, tot conforme a lo capbreu rebut a fabor de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona, rebut en poder de Maurici Gomar, notari de Manresa [...]"
4018 1619, juliol 16. Castellfollit del Boix Precari de masos
4019 1720 "Llista dels naturals y habitants del lloch y terme de Sant Pere de Castellfollit del Boix, vegariu de Manresa, feta en lo any 1720, segons lo informe han tingut los senyors administradors de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona, senyors jurisdicionals del referit lloch y terme"
4020 1756, maig 13. Castellfollit del Boix Correspondència dels administradors de l'Hospital
4021 s. XVIII Sol·licitud referent al delme de Castellfollit del Boix
4022 1772 post "Títols o espectància de la parròquia y terme de Castellfullit del Boix, de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
4023 [1777] Taba de l'arrendament de Castellfollit del Boix
4024 1448, novembre 27. Castellfollit del Boix Clàusula testamentària de Berenguer d'Òdena, senyor de Castellfollit del Boix
4025 s. XIX in. Documentació comptable de Castellfollit del Boix
4026 1801, novembre 15. Barcelona Donació de terreny
4027 1801, maig 21. Barcelona Correspondència de l'arxiver de l'Hospital
4028 1801, novembre 15. Barcelona Donació de terreny
4029 1802, juliol 7. Barcelona Sentència arbitral
4030 1807, desembre 2-4. Castellfollit del Boix Correspondència dels administradors de l'Hospital
4031 1801, novembre 30. Manresa Cessió de terreny
4032 1801, abril 21 Nota de lliurament d'un capbreu
4033 1818 Taba d'arrendament
4034 1850, novembre 15. Barcelona "Noticia sobre el derecho que tiene este Hospital en el pueblo y término de Castellfollit del Boix y sobre las rentas que debe percibir en el mismo"
4035 s. XIX Notes sobre propietats de l'Hospital a Castellfollit del Boix
4036 s. XVIII ex.-XIX in. Notes sobre vendes de terrenys de Castellfollit del Boix
4037 1756 c. [Barcelona]-Igualada Documentació sobre propietats de l'Hospital a Castellfollit del Boix
4038 s. XVIII ex.-XIX in. Llista de masos i terrenys de Castellfollit del Boix
4039 s. XVIII ex.-XIX in. Nota sobre una propietat de Castellfollit del Boix
4040 s. XVIII ex.-XIX in. "Relació dels censos que reb lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona en lo terme de Castellfollit del Boix, del corregimet de Manresa, son senyor jurisdiccional"
4041 1756, març 24. Barcelona Arrendament de Castellfollit del Boix
4042 1777, març 22. Barcelona Arrendament de Castellfollit del Boix
4043 1783, abril 23. Barcelona Arrendament de Castellfollit del Boix
4044 1786, abril 12. Barcelona Arrendament de Castellfollit del Boix
4045 1794, setembre 3. Barcelona Arrendament de Castellfollit del Boix
4046 1814, juliol 8. Barcelona Arrendament de Castellfollit del Boix
4047 1818, maig 23. Barcelona Arrendament de Castellfollit del Boix
4048 1794, setembre 3. Barcelona Arrendament de Castellfollit del Boix
4049 1825, maig 17. Barcelona Arrendament de Castellfollit del Boix
4050 1829, juliol 2. Barcelona Arrendament de Castellfollit del Boix
4051 1833, juliol 27. Barcelona Arrendament de Castellfollit del Boix
4052 s. XIX in. (1802 post) "Llevador dels delmes y censos reb lo Hospital general de Santa Creu en lo terme y parròquia de Castellfollit del Boix, del bisbat de Vich"
4053 1560, novembre-1561, març. Barcelona "Còpia del capbreu rebut en poder de Nicolau Molner, notari públich de Barcelona, des de 1560 fins 1561, dels censos y delmes que deuhen correspòndrer los de Castellbisbal"
4054 1654, desembre-1673, gener. Barcelona "Còpia dels capbreus de Jaume Corbera, notari que fou de l'Hospital general de Barcelona, des de 1654 fins 1673, dels censos y delmes que deuhen correspòndrer los de Castellbisbal"
4055 s. XVII 3r terç "Llevador dels delmes y censos reb lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona en la parròquia de Sant Visens de Castellbisbal, bisbat de Barcelona"
4056 s. XVII Nota sobre l'establiment d'un terreny
4057 1667, març 1 "Llevador de las rendas que lo Ospital general de Santa Creu de Barcelona rep y acostuma rèbrer sobre lo terme de Castellbisball [...]"
4058 s. XVII Notes sobre confessions de capbreu a l'Hospital
4059 1719, febrer 27. Martorell Confessió de senyoria
4060 s. XVIII (1722 post) Llevador de rendes de l'Hospital a Castellbisbal
4061 1722, desembre 3. Castellbisbal Establiment d'un terreny
4062 1745 c. Notes sobre propietats de l'Hospital a Castellbisbal
4063 1746, febrer 14. Barcelona Venda de terreny
4064 1749 c. Notes sobre propietats de l'Hospital a Castellbisbal
4065 1749 post "Nota dels censos ab señoria directa alodial i delmes de las pessas de terra citas en la parròquia i terme de Castellbisbal [...]"
4066 1752 post Notes sobre propietats de l'Hospital a Castellbisbal
4067 1762 c. Confessió de senyoria
4068 1708-1757. Barcelona-Martorell Documentació sobre un terreny de l'Hospital a Castellbisbal
4069 1758 post Al·legacions sobre el delme de Castellbisbal
4070 1767 c. Notes sobre propietats de l'Hospital a Castellbisbal
4071 1762, setembre 12. Martorell Venda de terreny
4072 1719, febrer 27. Martorell Confessió de capbreu
4073 1764 c. Notes sobre propietats de l'Hospital a Castellbisbal
4074 1768 post "Títols reals ab los que se justifica la espectància de la heretat y masos a ella units posseheix Anton Nicolau de Dalt, pagès de la parròquia de Castellbisbal [...]"
4075 s. XVIII ex. "Dominis en Castellbisbal del sant Hospital de Barcelona"
4076 1785, gener 10. Barcelona Certificació d'establiment de terrenys
4077 1826 c. Notes sobre propietats de l'Hospital a Castellbisbal
4078 1805, juliol 5. Castellbisbal Memorial sobre el delme de Castellbisbal
4079 1806, desembre 1. Barcelona Sol·licitud d'exempció de lluïsme
4080 1814, juliol 1. Castellbisbal Arrendament de Castellbisbal
4081 1818, març 10. Castellbisbal Notes sobre arrendadors de Castellbisbal
4082 s. XIX in. "Cens que pàgan los enfiteotas de Castellbisbal"
4083 s. XVIII Notes sobre propietats de l'Hospital a Castellbisbal
4084 s. XVIII ex. Memorial de Baltasar Dalmau, arxiver de l'Hospital
4085 s. XVIII-XIX Notes sobre propietats de l'Hospital a Castellbisbal
4086 s. XVII in. "Llevador dels censos de Castellbisbal"
4087 1818, maig 24-1839, juliol 22 "Libro en que se declaran los sugetos premiados, capitales, gastos y líquidos producidos de la rifa que a benefi(ci)o de los pobres del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona se dignó conceder su majestad el señor Fernando VII, que Dios guarde [...]"
4088 1850, gener 7-desembre 30 Registre de la rifa setmanal de l'Hospital
4089 1851, gener 7-desembre 29 Registre de la rifa setmanal de l'Hospital
4090 1852, gener 5-desembre 27 Registre de la rifa setmanal de l'Hospital
4091 1853, gener 3-desembre 27 Registre de la rifa setmanal de l'Hospital
4092 1854, gener 2-desembre 27 Registre de la rifa setmanal de l'Hospital
4093 1855, gener 2-juliol 30 Registre de la rifa setmanal de l'Hospital
4094 1856, gener 7-desembre 29 Registre de la rifa setmanal de l'Hospital
4095 1857, gener 12-desembre 28 Registre de la rifa setmanal de l'Hospital
4096 1861, gener 7-1862, desembre 29 Registre de la rifa setmanal de l'Hospital
4097 1864, gener 1-1867, desembre 31 "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Contabilidad auxiliar. Rifa: Diario para las operaciones de caja y administración de la misma [...]"
4098 1882-1883/1912-1913 "Administración del Hospital de Santa Cruz. Contabilidad auxiliar de rifa: Diario [...]"
4099 1864, gener-1865, desembre "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Contabilidad auxiliar. Rifa: Libro mayor años 1864 y 1865 para las cuentes corrientes de la misma"
4100 1866, gener-1867, desembre "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Contabilidad auxiliar. Rifa: Libro mayor para las cuentas corrientes de la misma, años 1866 y 1867"
4101 1868, gener-1869, desembre "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Contabilidad auxiliar. Rifa: Libro mayor para las cuentas corrientes de la misma, años 1868 y 1869"
4102 1870, gener-1871, desembre Llibre major dels comptes de la rifa de l'Hospital
4103 1872, gener-1873, desembre Llibre major dels comptes de la rifa de l'Hospital
4104 1874, gener-1875, desembre Llibre major dels comptes de la rifa de l'Hospital
4105 1880, gener-1881, desembre Llibre major dels comptes de la rifa de l'Hospital
4106 1882, gener-1883, desembre Llibre major dels comptes de la rifa de l'Hospital
4107 1876, març 27-1879, desembre 29 Llibre de liquidacions de la rifa setmanal de l'Hospital
4108 1802 c. Nota sobre la rifa de sant Antoni
4109 1805-1847 c. Barcelona Documentació sobre la rifa de sant Antoni
4110 1815-1816. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital sobre la rifa de sant Antoni
4111 1802, octubre 8-16. Barcelona Comunicacions de la concessió reial de la rifa de sant Antoni a l'Hospital
4112 184[5]-1848, febrer. Barcelona Cartells de números premiats de la rifa de sant Antoni
4113 1802, octubre 8. Barcelona Comunicació de la concessió reial de la rifa de sant Antoni a l'Hospital
4114 1857-1859. Barcelona "Permisos solicitados por la Casa de Maternidad y Espósitos para que los espendedores de la rifa de este Hospital puedan espender los de la rifa llamada de san Antón"
4115 1700. Barcelona "Ab permissió del rey: Extracció per los pobres de l'Hospital general de Santa Creu de la ciutat de Barcelona". "Par permission du roy: Lotterie pour les pauvres de l'Hôpital général de Sainte Croix de la ville de Barcelone". "De licentia regis: Extractio in subsidium pauperum generalis Nosocomii barcinonensis"
4116 1801, desembre 23. Barcelona Sol·licitud d'aprovació d'una rifa mensual a favor de l'Hospital
4117 1807, maig 30. Madrid Correspondència sobre la rifa de l'Hospital
4118 1816-1854. Barcelona Documentació sobre la rifa de l'Hospital
4119 1881, novembre 19. Barcelona "A las cortes"
4120 1700-1901. Barcelona Documentació sobre la rifa de l'Hospital
4121 1818-1850. Barcelona-Girona-Tarragona-Vic, etc. Expedients sobre la rifa de l'Hospital
4122 1851-1878. Barcelona, etc. Expedients sobre la rifa de l'Hospital
4123 1866-1878. Barcelona, etc. Expedients sobre la rifa de l'Hospital
4124 1874-1880. Barcelona, etc. Expedients sobre la rifa de l'Hospital
4125 1854-1893. Barcelona, etc. Expedients sobre la rifa de l'Hospital
4126 1832, febrer-1849, desembre. Barcelona Llibretes de números premiats a la rifa de l'Hospital
4127 1827-1830/1847. Barcelona Llistes de números premiats de la rifa de l'Hospital
4128 1828, agost-1833, agost. Barcelona Cartells de números premiats de la rifa de l'Hospital
4129 1843-1846/1851. Barcelona Cartells de números premiats de la rifa de l'Hospital
4130 1880. Barcelona Cartells de números premiats de la rifa de l'Hospital
4131 1844-1850. Barcelona Cartells de números premiats i no recollits de la rifa de l'Hospital
4132 1841-1851. Barcelona Bitllets de la rifa de l'Hospital
4133 1842, gener 22. Barcelona Prohibició de rifes no autoritzades
4134 1857-1864. Barcelona "Solicitudes de destinos que han quedado desatendidas por haberse éstos concedido a otros peticionarios"
4135 1866-1869. Barcelona Sol·licituds de candidats a venedors de la rifa de l'Hospital
4136 1871. Barcelona Comptes de la venda de bitllets de la rifa de l'Hospital
4137 1876, juliol 14.1879, desembre 19. Barcelona Contractes sobre impressió de números i cartells de la rifa de l'Hospital
4138 1880-1881. Barcelona Comptes de la rifa de l'Hospital
4139 1881. Barcelona "Gastos menores de la rifa [...]"
4140 1881-1882. Barcelona Liquidacions dels ingressos de la rifa entre l'Hospital i la Casa de Maternitat
4141 1805, febrer 10-1822. Barcelona "Llibre de caixa de l'Hospital general, que se tendrà cerca de la mateixa caixa per a estar més a la mà, per a notar las partidas de entradas y las de extraccions en esta forma [...]"
4142 1820, juliol 3-1821, desembre 31. Barcelona "Compte y rahó de las eixidas en est sant Hospital general de Santa Creu des de 1er juriol de l'añy 1820"
4143 1820, juliol 1-1833, desembre 31. Barcelona "Compte y rahó de lo que entrarà en est sant Hospital de Santa Creu de la present ciutat tant de diners com de diferents gèneros, comensat lo die primer juliol de 1820"
4144 1820, juliol-1822, desembre. Barcelona Llibre de caixa de l'Hospital
4145 1820, juliol 1-1828, desembre. Barcelona "Compte y rahó de lo entrat [-gastat] en caixa pertañent al departament de orats y oradas [-retiradas, -lactància] de l'Hospital general de Santa Creu de la present ciutat de Barcelona des de primer de juliol de l'any 1820"
4146 1822, gener-desembre. Barcelona "Borrador de caixa any 1822"
4147 1826-1845. Barcelona Llibre de pagaments de dides i oficials de l'Hospital
4148 1833, setembre-desembre. Barcelona Llibre de comptes de l'Hospital
4149 1847. Barcelona Llibre de comptes de l'Hospital
4150 1855. Barcelona "Diario de caja"
4151 1855, juny-1862, agost. Barcelona "Libro especial de caja para depósitos"
4152 1856. Barcelona "Diario de caja"
4153 1857, abril-1860, juny. Barcelona "Libro de arqueos"
4154 1858. Barcelona "Libro de caja para el año 1858"
4155 1859, gener-1860 març. Barcelona "Diario de depositaría. Año de 1859"
4156 1860, gener-1861, març. Barcelona "Diario de depositaría. Año de 1860"
4157 1861, gener-1862, maig. Barcelona "Diario de depositaría. Año de 1861"
4158 1862, gener-1863, juny. Barcelona "Libro de la depositaría. Año 1862"
4159 1862, novembre-1883, febrer. Barcelona "Libro de caja para los fondos de fuera de consignación y contabilidad del presupuesto [...]"
4160 1862, novembre-1885, març. Barcelona "Libro de caja para los fondos de fuera de consignación y contabilidad del presupuesto [...]"
4161 1863, juliol-1866, setembre. Barcelona "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Libro de caja de la depositaría del mismo"
4162 1865, juliol-1866, setembre. Barcelona "La caja de los fondos de presupuesto del Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona"
4163 1866, juliol-1867, setembre. Barcelona "La caja de los fondos de presupuesto del Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona"
4164 1867, juliol-1868, setembre. Barcelona Llibre d'arqueigs de l'Hospital
4165 1867, juliol-1868, setembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona"
4166 1868, juliol-1869, agost. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona"
4167 1869, juliol-1870, setembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona"
4168 1870, juliol-1871, setembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona"
4169 1871, juliol-1872, setembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital provincial de Santa Cruz"
4170 1872, juliol-1873, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital provincial de Santa Cruz"
4171 1873, juliol-1874, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona"
4172 1873, juliol-1874, desembre. Barcelona Llibre d'arqueigs de l'Hospital
4173 1874, juliol-1875, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1874-75"
4174 1875, juliol-1876, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1875-76"
4175 1876, juliol-1877, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1876-77"
4176 1877, juliol-1878, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1877-78"
4177 1878, juliol-1879, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1878-79"
4178 1879, juliol-1880, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1879-80"
4179 1880, juliol-1881, desembre "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1880-81"
4180 1881, juliol-1882, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1881-82"
4181 1882, juliol-1883, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1882-83"
4182 1883, juliol-1883, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1883-84"
4183 1884, juny-1913, març. Barcelona "Metálico. Valores"
4184 1884, juliol-1885, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1884-85"
4185 1885, juliol-1886, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1885-1886"
4186 1886, juliol-1887, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1886-87"
4187 1887, juliol-1888, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1887-88"
4188 1888, juliol-1889, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1888-89"
4189 1889, juliol-1890, desembre. Barcelona "La caja de fondos del presupuesto del Hospital de Santa Cruz de Barcelona para el año económico de 1898-90"
4190 1890, juliol 18-1891, juny, 30. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Caja. Año económico de 1890 a 1891"
4191 1891, juliol-1892, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Caja. Año económico de 1891 a 1892"
4192 1892, juliol-1895, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Caja. Años económicos de 1892 a 93, 1893 a 94 y 1894 a 95"
4193 1894, febrer-1898, maig. Barcelona Llibre de caixa de l'Hospital
4194 1895, juliol-1901, desembre. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Caja. Años económicos de 1895 a 96, 1896 a 97, 1897 a 98, 1898 a 99, 1899 a 1900"
4195 1823, novembre 9-1825, juny 30. Barcelona "Destribució de comestibles y utencilis [...]"
4196 1824, setembre 1-1829, novembre 30. Barcelona "Gasto diari de menudeo"
4197 1825, setembre 1-1833, juny 30. Barcelona "Libro de los utensilios que se subministran al Hospital general de Barcelona [...]"
4198 1827, juliol 1-1828, octubre 31. Barcelona "Distribució de pastas y demés que espresa consumit la oficina de compradó [...]"
4199 1828, novembre 1-1829, desembre 31. Barcelona Llibre de distribucions d'aliments de l'Hospital
4200 1829, desembre 1-1830, desembre 31. Barcelona "Llibre del gasto menudeo de comestibles [...]"
4201 1830, gener 1-1831, març. Barcelona Llibre de distribucions d'aliments de l'Hospital
4202 1831, abril 1-1833, abril 23. Barcelona "Distribución de comestibles [...]"
4203 1833, gener 1-1838, octubre 31. Barcelona "Comestibles comprados [...]"
4204 1835, novembre 1-1838, febrer 28/1840. Barcelona Llibre de distribucions d'aliments de l'Hospital
4205 1838, març 1-desembre 31. Barcelona "Distribución de comestibles [...]"
4206 1838, novembre 1-1842, agost 31. Barcelona "Compra de comestibles [...]"
4207 1840, gener 1-juny 28. Barcelona "Estado de lo distribuido [...] a los departamentos e individuos que se espresan"
4208 1840, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre de comptes per compra de comestibles a l'Hospital
4209 1840, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre de distribucions d'aliments de l'Hospital
4210 1850, gener-1854, desembre. Barcelona "Verduras y carnes"
4211 1853, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro de consumos"
4212 1854. Barcelona "Libro de consumos"
4213 1860, gener 1-desembre 31. Barcelona "Panadería. Diario del pan elaborado y del pan distribuido año 1860"
4214 1839, juny-1842, agost. Barcelona Llibre de comptes de l'Hospital per objectes de terrissa
4215 1844, gener-1845, setembre. Barcelona Llibre de comptes de l'Hospital per objectes de terrissa
4216 1854, gener 1-1862, agost 23. Barcelona Llibre d'entrades de malalts a la Casa de Convalescència
4217 1861, gener 1-1867, abril 30. Barcelona "Libro de entradas y salidas de los convalecientes"
4218 1867, maig 1-1873, abril 30. Barcelona Llibre d'entrades de malalts a la Casa de Convalescència
4219 1873, gener 1-1881, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts a la Casa de Convalescència
4220 1880, gener 1-1891, desembre 31. Barcelona "Convalecencia. Registro"
4221 1881, desembre 25-1901, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts a la Casa de Convalescència
4222 1718, febrer-1740, agost. Barcelona "Llibre de la cayxa de la Convalecènsia, en lo qual se asentaran las quantitats de diner que entraran en dita cayxa y eixiran de ella. Comensant en lo any 1718"
4223 1740, octubre-1772, juliol. Barcelona "Llibre de las entradas y eixidas de la caixa de la present Convalecència, comensant als 2 de octubre 1740"
4224 1819, gener-1843, octubre. Barcelona "Llibre de caxa de la molt il·lustre administració de la Casa de Convalecènsia, fet en lo any de 1818"
4225 1819, gener-1865, març. Barcelona "Llibre de caxa de la molt yl·lustre administració de la Convalecència, comensat en 1818"
4226 1865, març-1878, febrer. Barcelona "Administración del Hospital de Convalecencia de Barcelona. Libro de caja"
4227 1865, març-1887, febrer. Barcelona "Administración del Hospital de Convalecencia de Barcelona. Libro de caja"
4228 1815-1852. Barcelona "Llibre de resolucions de la administració particular de la Convalecència, comensant en 1822"
4229 1852, gener 28-1882, juny 11. Barcelona Llibre d'actes de la Casa de Convalescència
4230 1828, gener 1-1849, desembre 31. Barcelona Llibre de comptes de la Casa de Convalescència per compra d'aliments
4231 1828, gener-1853, desembre. Barcelona Llibre de comptes de la Casa de Convalescència per compra d'aliments i utensilis
4232 1862, gener 30-1864, desembre 31. Barcelona Llibre major de la Casa de Convalescència
4233 1865, març-1873, desembre. Barcelona "Libro de intervención. Contaduría: mayor o de cuentas corrientes"
4234 1865, març-1879, desembre. Barcelona "Libro de administración. Mayordomía"
4235 1874, gener-1884, desembre. Barcelona Llibre major de la Casa de Convalescència
4236 1885, gener-1896, desembre. Barcelona Llibre major de la Casa de Convalescència
4237 1897, gener-1927, desembre. Barcelona "Mayor de la Casa de Convalecencia de Barcelona"
4238 1865, març 15-1874, desembre 31. Barcelona "Hospital de Convalecencia de Barcelona. Libro de intervención. Contaduría: Diario"
4239 1875, gener 1-1884, desembre 31. Barcelona Llibre diari de la Casa de Convalescència
4240 1885, gener 1-1897, març 31. Barcelona Llibre diari de la Casa de Convalescència
4241 1897, gener 1-1911, desembre 31. Barcelona "Diario de la Casa de Convalecencia de Barcelona"
4242 1880, juliol-1936, juliol. Barcelona "Libro de caja en que, Dios mediante, se anotarán los cobros y pagos que verifique la administración de esta confianza [...]"
4243 1889, novembre-1936, juliol. Barcelona "Confianza de doña Teresa Vidal y Cros"
4244 1803, gener 24-1820, març 20. Barcelona "Acuerdos de la muy illustre administración del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona [...]"
4245 1820, abril 5-1830, maig 11. Barcelona "Acuerdos de la muy illustre administración del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona [...]"
4246 1833, gener 7-1838, octubre 25. Barcelona Llibre d'actes o deliberacions de l'Hospital
4247 1841, juny 17-1845, desembre 27. Barcelona "Acuerdos celebrados por la muy illustre administración del Hospital general de Santa Cruz [...]"
4248 1846, gener 5-1848, desembre 28. Barcelona Llibre d'actes o deliberacions de l'Hospital
4249 1849, gener 3-1851, desembre 30. Barcelona Llibre d'actes o deliberacions de l'Hospital
4250 1852, gener 5-1854, desembre 30. Barcelona "Sesiones celebradas por la illustre administración del Hospital general de Santa Cruz [...]"
4251 1855, gener 5-1858, desembre 30. Barcelona "Sesiones celebradas por la illustre administración del Hospital de Santa Cruz [...]"
4252 1859, gener 5-1862, desembre 31. Barcelona "Actas de sesiones celebradas por la ilustre administración del Hospital provincial de Santa Cruz [...]"
4253 1863, gener 5-1866, desembre 29. Barcelona "Actas de sesiones celebradas por la ilustre administración del Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona [...]"
4254 1867, gener 9-1870, desembre 29. Barcelona "Actas de sesiones celebradas por la ilustre administración del Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona [...]"
4255 1871, gener 4-1874, desembre 31. Barcelona "Actas de las sesiones celebradas por la ilustre administración del Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona [...]"
4256 1875, gener 13-1878, desembre 28. Barcelona "Actas de las sesiones celebradas por la muy ilustre administración del Hospital de Barcelona [...]"
4257 1879, gener 4-1882, desembre 29. Barcelona "Actas de las sesiones celebradas por la muy ilustre administración del Hospital de Santa Cruz de Barcelona [...]"
4258 1883, gener 12-1886, desembre 22. Barcelona "Actas de las sesiones celebradas por la muy ilustre administración del Hospital de Santa Cruz de Barcelona [...]"
4259 1887, gener 10-1890, desembre 29. Barcelona "Actas de las sesiones celebradas por la muy ilustre administración del Hospital de Santa Cruz de Barcelona [...]"
4260 1891, gener 7-1894, desembre 21. Barcelona "Actas de las sesiones celebradas por los muy ilustres señores administradores del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona [...]"
4261 1895, gener 11-1898, desembre 30. Barcelona "Actas de las sesiones celebradas por los administradores del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona [...]"
4262 1899, gener 7-1902, desembre 31. Barcelona "Actas de las sesiones celebradas por los muy ilustres señores administradores del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona [...]"
4263 1834-1835. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4264 1836. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4265 1837. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4266 1838. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4267 1839. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4268 1840. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4269 1841 / 1842, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4270 1842. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4271 1843 / 1844, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4272 1844. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4273 1845-1846. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4274 1846. Barcelona "Contratoría. Libro mayor de la oficialía de estados de este Hospital general de Santa Cruz de la presente ciudad de Barcelona, ideado, arreglado y compuesto por el mismo oficial de estados don José de Bonet de Clariana y de Pavía en el año de 1846"
4275 1854. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4276 1855. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4277 1856. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4278 1857. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4279 1858. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4280 1859. Barcelona "Libro mayor de contaduría. Año de 1859"
4281 1860. Barcelona "Libro mayor de contaduría. Año de 1860"
4282 1861-1862, març. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4283 1862-1863. Barcelona "Libro mayor de contaduría. Año 1862"
4284 1863, juliol-1864, setembre. Barcelona "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Intervención de los fondos del presupuesto de este establecimiento. Año económico de 1863 a 1864. Libro mayor para la referida intervención"
4285 1864, juliol-1865, setembre. Barcelona "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Intervención de los fondos del presupuesto de este establecimiento. Año económico de 1864 a 1865. Libro mayor para la referida intervención"
4286 1865, juliol-1866, setembre. Barcelona "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Intervención de los fondos del presupuesto de este establecimiento. Año económico de 1865 a 1866. Libro mayor para la referida intervención"
4287 1866, juliol-1867, setembre. Barcelona "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Intervención de los fondos del presupuesto de este establecimiento. Año económico de 1866 a 1867. Libro mayor para la referida intervención"
4288 1866, gener-1869, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4289 1867, juliol-1868, setembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4290 1868, juliol-1869, setembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4291 1869, juliol-1870, setembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4292 1870, juliol-1871, setembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4293 1871, juliol-1872, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4294 1872, juliol-1873, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4295 1873, juliol-1874, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4296 1874, juliol-1875, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4297 1875, juliol-1876, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4298 1876, juliol-1877, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4299 1877, juliol-1878, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4300 1878, juliol-1879, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4301 1879, juliol-1880, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4302 1880, juliol-1881, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4303 1881, juliol-1882, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4304 1882, juliol-1883, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4305 1883, juliol-1884, octubre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4306 1884, juliol-1885, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4307 1885, juliol-1886, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4308 1886, juliol-1887, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4309 1887, juliol-1888, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4310 1888, juliol-1889, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4311 1889, juliol-1890, desembre. Barcelona Llibre major de l'Hospital
4312 1890, juliol-1891, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Mayor o distribución. Año económico de 1890 a 1891"
4313 1891, juliol-1892, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Mayor o distribución. Año económico de 1891 a 1892"
4314 1892, juliol-1893, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Mayor o distribución. Año económico de 1892 a 1893"
4315 1893, juliol-1894, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Mayor o distribución. Año económico de 1893 a 1894"
4316 1894, juliol-1896, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Mayor o distribución. Año económico de 1894 a 1895"
4317 1896, juliol-1899, desembre. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Mayor o distribución. Años económicos de 1896 a 1897 y 1897 a 1898"
4318 1823. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4319 1824. Barcelona "Llibre de entrada y salida de caudals de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona de l'any 1824"
4320 1825. Barcelona "Llibre de entradas y salida de caudals de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona de l'any 1825"
4321 1826. Barcelona "Llibre de entradas y salidas de caudals de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona de l'any 1826"
4322 1827. Barcelona "Llibre de entradas y salidas de caudals de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona de l'any 1827"
4323 1828. Barcelona "Llibre de entradas y salidas de caudals de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona de l'any 1828"
4324 1829. Barcelona "Llibre de entradas y salidas de caudals de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona de l'any 1829"
4325 1830. Barcelona "Llibre de entradas y exidas de caudals de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona de l'any 1830"
4326 1831, gener 1-octubre 1. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4327 1834, gener 2-1835, desembre 31. Barcelona "Contaduría del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona. Diario"
4328 1836, gener 2-desembre 31. Barcelona "Diario de la contaduría. 1836"
4329 1837, gener 2-desembre 31. Barcelona "Diario de la contaduría de este Hospital"
4330 1838, gener 2-desembre 31. Barcelona "Diario de la contaduría. 1838"
4331 1839, gener 2-desembre 31. Barcelona "Diario de la contaduría. 1839"
4332 1840, gener 3-desembre 31. Barcelona "Diario de la contaduría. 1840"
4333 1841, gener 2-desembre 31. Barcelona "Diario de la contaduría. 1841"
4334 1842, gener 1-desembre 31. Barcelona "Diario de la contaduría. Año 1842"
4335 1843, gener 1-desembre 31. Barcelona "Diario de la contaduría. Año 1843"
4336 1844, gener 2-desembre 31. Barcelona "Diario de la contaduría. Año 1844"
4337 1845, gener 1-desembre 31. Barcelona "Diario de 1845"
4338 1846, gener 1-desembre 31. Barcelona "Año de 1846. Diario"
4339 1846, gener 1-desembre 31. Barcelona "Diario de la oficialía de estados de la contabilidad de este Hospital general de Santa Cruz de la presente ciudad de Barcelona, compuesto y arreglado por el mismo oficial de estados don José de Bonet de Clariana y de Pavía. Año 1846"
4340 1848, gener 1-desembre 31. Barcelona "Diario de la contaduría de 1848"
4341 1849, gener 1-desembre 31. Barcelona "Diario de la contaduría de 1849"
4342 1850, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro diario 1850"
4343 1851, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro diario 1851"
4344 1852, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro diario 1852"
4345 1853, gener 1-desembre 31. Barcelona "Libro diario 1853"
4346 1854, gener 1-desembre 31. Barcelona "Año 1854. Libro diario de contaduría"
4347 1855, gener 1-desembre 31. Barcelona "Diario de contaduría 1855"
4348 1856, gener 1-desembre 31. Barcelona "Diario de contaduría 1856"
4349 1857, gener 2-desembre 31. Barcelona "Diario del año 1857"
4350 1857, gener 1-desembre 31. Barcelona "Diario de contaduría 1857"
4351 1858, gener 1-desembre 31. Barcelona "1858. Diario de contaduría"
4352 1859, gener 1-1860, març 1. Barcelona "Diario de contaduría. Año de 1859"
4353 1860, gener 1-1861, març 28. Barcelona "Diario de contaduría. Año de 1860"
4354 1861, gener 1-1862, maig 7. Barcelona "Diario de contaduría. Año de 1861"
4355 1862, gener 1-1863, setembre 29. Barcelona "Diario de contaduría. Año 1862"
4356 1863, juliol-1864, setembre/1866, nov. Barcelona "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Intervención de los fondos del presupuesto de este establecimiento. Año económico de 1863 a 64. Diario para la referida intervención"
4357 1864, juliol-1865, setembre/1866, nov. Barcelona "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Intervención de los fondos del presupuesto de este establecimiento. Año económico de 1864 a 1865. Diario para la referida intervención"
4358 1865, juliol-1866, novembre Barcelona "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Intervención de los fondos del presupuesto de este establecimiento. Año económico de 1865 a 1866. Diario para la referida intervención"
4359 1866, juliol-1867, setembre. Barcelona "Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona. Intervención de los fondos del presupuesto de este establecimiento. Año económico de 1866 a 1867. Diario para la referida intervención"
4360 1867, juliol-1868, setembre. Barcelona "Libro diario"
4361 1868, juliol-1869, setembre. Barcelona "Libro diario"
4362 1869, juliol-1870, setembre. Barcelona "Libro diario"
4363 1870, juliol-1871, setembre. Barcelona "Libro diario"
4364 1871, juliol-1872, desembre. Barcelona "Libro diario"
4365 1872, juliol-1873, desembre. Barcelona "Libro diario"
4366 1873, juliol-1874, octubre. Barcelona "Libro diario"
4367 1874, juliol-1875, desembre. Barcelona "Diario"
4368 1875, juliol-1877 [1876], desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4369 1876, juliol-1877, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4370 1877, juliol-1878, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4371 1878, juliol-1879, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4372 1879, juliol-1880, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4373 1880, juliol-1881, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4374 1881, juliol-1882, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4375 1882, juliol-1883, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4376 1883, juliol-1884, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4377 1884, juliol-1885, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4378 1885, juliol-1886, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4379 1886, juliol-1887, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4380 1887, juliol-1888, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4381 1888, juliol-1889, desembre. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4382 1889, juliol-1890, desembre. Barcelona "Hospital de Santa Cruz de Barcelona. Diario o depositaría"
4383 1890, juliol-1891, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Diario o depositaría"
4384 1891, juliol-1892, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Diario o depositaría"
4385 1892, juliol-1893, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Diario o depositaría"
4386 1893, juliol-1894, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Diario o depositaría"
4387 1894, juliol-1895, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Diario o depositaría"
4388 1895, juliol-1896, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Diario o depositaría"
4389 1896, juliol-1897, juny. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Diario o depositaría"
4390 1897, juliol-1898, juny. Barcelona Llibre diari de l'Hospital
4391 1898, juliol-1899, desembre. Barcelona "Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Diario o depositaría"
4392 1833, octubre-1838, juliol. Barcelona Llibreta de comptes pel lloguer d'una casa de l'Hospital
4393 1833, octubre-1839, desembre. Barcelona Llibreta de comptes pel lloguer d'una casa de l'Hospital
4394 1833, octubre-1838, juliol. Barcelona Llibreta de comptes pel lloguer d'una casa de l'Hospital
4395 1835, juny-1838, desembre. Barcelona Llibreta de comptes pel lloguer d'una casa de l'Hospital
4396 1848 c. Llibre de comptes del patrimoni de l'Hospital
4397 1825-1841 Llibre de comptes de recaptadors d'almoines de l'Hospital
4398 1845. Barcelona Llibre de comptes del patrimoni de l'Hospital
4399 1845. Barcelona Llibre de comptes del patrimoni de l'Hospital
4400 1846. Barcelona Llibre de comptes del patrimoni de l'Hospital
4401 1847, gener-1855, maig. Barcelona Llibre de comptes del patrimoni de l'Hospital
4402 1848. Barcelona "Libro del patrimonio del año 1848"
4403 1849. Barcelona "Libro del patrimonio del año 1849"
4404 1850. Barcelona "Libro de entradas y salidas del patrimonio. 1850"
4405 1850. Barcelona "Libro de deuda y pago del patrimonio. 1850"
4406 1851. Barcelona "Libro de deuda y pago del patrimonio. 1851"
4407 1851. Barcelona "Libro de entradas y salidas del patrimonio. 1851"
4408 1852. Barcelona "Libro de entradas y salidas del patrimonio. 1852"
4409 1852. Barcelona "Libro de deuda y pago del patrimonio. 1852"
4410 1853. Barcelona "Libro de entradas y salidas del patrimonio. 1853"
4411 1853. Barcelona "Libro de deuda y pago del patrimonio. 1853"
4412 1855, maig-1857, desembre. Barcelona Llibre de comptes pel lloguer de cases de l'Hospital
4413 1858, gener-1860, juny. Barcelona Llibre de comptes pel lloguer de cases de l'Hospital
4414 1860, juliol-1870, maig. Barcelona Llibre de comptes pel lloguer de cases de l'Hospital
4415 1871, desembre-1896, juliol. Barcelona Llibre de comptes pel lloguer de cases de l'Hospital
4416 1889, juliol-1890, desembre. Barcelona Llibreta de comptes del patrimoni de l'Hospital
4417 1859, gener-1861, setembre. Barcelona "Padrón de los empleados en este Hospital de Santa Cruz de Barcelona [...]"
4418 1863. Barcelona "Padrón general de empleados en el Hospital de Santa Cruz residentes en el mismo en 1º de enero de 1863"
4419 1871-1936. Barcelona "Índice de los espedientes de personal administrativo desde 1871 a [en blanc]"
4420 1712, novembre 6. Barcelona Deliberació del Consell de Cent sobre els expòsits de l'Hospital
4421 1748, setembre 11. Barcelona Provisió reial sobre l'exempció dels aprenents expòsits de l'Hospital
4422 1759 post Requeriment de l'Hospital a la confraria de sabaters de Barcelona
4423 1757, novembre 25. Barcelona Suplicació i decret sobre l'exempció dels aprenents expòsits de l'Hospital
4424 1765 c. Suplicació de l'Hospital sobre exempció dels aprenents expòsits
4425 1757, novembre 25. Barcelona "Per los fills expòsits de l'Hospital que se pòsan apranents"
4426 1757, novembre 25. Barcelona Suplicació i decret sobre exempció dels aprenents expòsits
4427 1763-s. d. Barcelona "Borrons per contra los courés y valers"
4428 1760. Barcelona "Verval per Hospital general contra los proms de la confraria de sabaters de esta ciutat"
4429 1763. Barcelona Suplicació de l'Hospital sobre exempció dels aprenents expòsits
4430 1763, maig 25. Barcelona Decret sobre exempció dels aprenents expòsits
4431 1763. Barcelona Suplicació de dos mestres courers sobre exempció del dret de mestria per als expòsits de l'Hospital
4432 1763 Nota sobre Josep, expòsit de l'Hospital i aprenent de sabater
4433 1763-1766. Barcelona "Decrets a favor de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona acerca los fills expòsits de dit Hospital"
4434 1764 c. Nota sobre documentació referent a aprenents expòsits
4435 1738, abril-maig. Barcelona Suplicació de l'Hospital
4436 1765, març 13. Barcelona Requeriment de l'Hospital al gremi d'assaonadors
4437 1765, març 16. Barcelona Lletres citatòries
4438 1765, maig-juny. Barcelona Suplicació de l'Hospital
4439 1768, febrer 26. Barcelona Requeriment de l'Hospital al gremi de sabaters
4440 1803, gener 25. Barcelona "Recurso a sa (sic) magestad para la exemción de derechos de maestría a todo mancebo de los gremios de esta ciudad que contratará matrimonio con donzella expósita de esta santa casa"
4441 1805, juliol. Barcelona Suplicació de l'Hospital
4442 1815-1816. Barcelona Procés
4443 1827, març 29. Barcelona Declaració sobre el privilegi d'exempció dels aprenents expòsits
4444 1827, maig-juny. Barcelona Documentació sobre un aprenent expòsit de l'Hospital
4445 1827-1828. Barcelona Procés
4446 1832, març-setembre. Barcelona Memorials sobre el privilegi d'exempció dels aprenents expòsits
4447 s. XVIII Nota sobre el privilegi d'exempció dels aprenents expòsits
4448 s. XIX 1r terç "Nota de la franquesa dels apren(ent)s expòsits"
4449 [1765, març 13. Barcelona] Requeriment de l'Hospital al gremi d'assaonadors
4450 1723 Suplicació de l'Hospital
4451 1723. Barcelona Suplicació de l'Hospital
4452 1769, juny 27. Barcelona "Copia de la libranza de la leche correspondiente al año 1743"
4453 1789, maig 12. Barcelona Memorial sobre subvenció dels expòsits de l'Hospital
4454 1790, gener 12-26. Barcelona "Paper de condicions sobre las quals cert debot fundà 300 ll. a favor de la manutenció dels brasols per los infants expòsits novament fets ab paper de 6 janer 1790"
4455 1793 c. Documentació sobre una causa pia per a expòsits de l'Hospital
4456 1793 "Nota de los efectos, ropas y alajas que, según informe de la hermana Juana Perset, encargada de las quadras de los ynfantes expósitos del santo Hospital de Santa Cruz de esta ciudad, podrán aplicarse en fabor y beneficio de los mismos de las mil libras qie nuestro digníssimo prelado se ha dignado librar a dicho efecto"
4457 1793. Barcelona Documentació sobre un donatiu de Miguel Pacheco, mariscal de camp, als expòsits de l'Hospital
4458 1793, novembre 9. Barcelona Documentació sobre un donatiu del bisbe de Barcelona als expòsits de l'Hospital
4459 1793-1794. Barcelona Documentació comptable sobre els expòsits de l'Hospital
4460 1794, juny 20. Barcelona Lliurament a favor dels expòsits de l'Hospital
4461 1794, juliol. Barcelona Circular sobre almoines a l'Hospital
4462 1796, febrer 19 Nota comptable sobre expòsits de l'Hospital
4463 1797, desembre 4. Barcelona Certificació de donatiu a favor dels expòsits de l'Hospital
4464 1799, febrer 15-18. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital amb el bisbe de Barcelona
4465 1799-1822. Barcelona "Papers relatius a un librament fet en lo any 1799 per lo señor bisbe de Barcelona per la lactància dels expòsits del sant Hospital"
4466 1803, desembre 7. Barcelona Concessió als expòsits de l'Hospital
4467 1804, març 9. Barcelona Sol·licitud de subvenció per als expòsits de l'Hospital
4468 1804, abril 14. Aranjuez Denegació reial d'una sol·licitud de subvenció per als expòsits de l'Hospital
4469 1805-1808. Barcelona-Madrid Correspondència dels administradors de l'Hospital amb la comissaria general de la croada
4470 1814, setembre 16. Barcelona Carta de Josep de Vega als administradors de l'Hospital
4471 1816, agost 27. Madrid Correspondència dels administradors de l'Hospital amb la comissaria general de la croada
4472 1761, febrer 26. Barcelona Requeriment de l'Hospital
4473 1761-1801. Barcelona Documentació sobre un aprenent expòsit de l'Hospital
4474 1802 post "Casa de las doncellas expòsitas, renovada y ampliada en lo any 1802"
4475 1803, setembre 23. [Barcelona] Visita i benedicció del nou convent de donzelles de l'Hospital
4476 1803, novembre 29. Madrid "Privilegis reials dels que se càsan ab miñonas expòsitas del sant Hospital"
4477 1804, gener 1. Barcelona "Manifiesto del estado en que se halla el nuevo conservatorio de las doncellas expósitas del Hospital general de Santa Cruz de la ciudad de Barcelona, su industria, economía, moralidad y número de las existentes en 1º de enero del presente año de 1804"
4478 1803, novembre 29. Madrid Privilegi d'exempció dels aprenents casats amb expòsites de l'Hospital
4479 1805, juliol 31. Barcelona Suplicació de l'Hospital
4480 1835, novembre 23. [Barcelona] Nota sobre lliurament de documentació de l'arxiu de l'Hospital
4481 s. XVIII Croquis de planta de l'Hospital
4482 1794, gener 20. Aranjuez "Real cédula de su majestad y señores del Consejo por la qual se manda guardar y cumplir el real decreto inserto en que se declaran por legítimos para todos los efectos civiles, generalmente y sin excepción, a los expósitos de ambos sexos que hayan sido o fueren expuestos en las inclusas o casas de caridad o en qualquier otro parage y no tengan padres conocidos, con lo demás que se expresa. Año 1794"
4483 1794, gener 20. Aranjuez "Real cédula de su majestad y señores del Consejo por la qual se manda guardar y cumplir el real decreto inserto en que se declaran por legítimos para todos los efectos civiles, generalmente y sin excepción, a los expósitos de ambos sexos que hayan sido o fueren expuestos en las inclusas o casas de caridad o en qualquier otro parage y no tengan padres conocidos, con lo demás que se expresa. Año 1794"
4484 1796, desembre 11. San Lorenzo "Real cédula de su majestad por la que manda observar el reglamento inserto para la policía general de expósitos de todos sus dominios. Año 1796"
4485 1803, novembre 29. Madrid Privilegi d'exempció dels aprenents casats amb expòsites de l'Hospital
4486 s. XVIII Instruccions per a la sol·licitud d'indult apostòlic per als expòsits de l'Hospital
4487 1733, juliol 27. Barcelona "Ordinacions que se han de observar en lo monastir de las donsellas del referit Hospital per la bona educació y crianza, així esperitual com temporal, de aquellas"
4488 1800, juliol 5. Barcelona "Constitucions de l'Hospital general de Santa Creu de la ciutat de Barcelona per la educació dels miñons expòsits de edat major de set anys, acordadas en junta de la molt il·lustre administració celebrada als 5 dias del mes de juliol de l'any 1800"
4489 1801, maig 8. Barcelona "Addicions a las constitucions relativas al mestre dels noys expòsits de l'Hospital general de Santa Creu"
4490 1802, setembre 9. Barcelona "Ordinacions acordadas per lo nou gobern del convent de las doncellas expòsitas de aquest sant Hospital en lo any 1802"
4491 1827, juliol 23. Barcelona "Ordinacions per lo govern del convent de las expòsitas de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona, fetas en lo any 1802, aumentadas y corretgidas en 1825 y 1827"
4492 s. XIX 1r terç "Estat dels expòsits de l'Hospital general de Barcelona"
4493 s. XVIII "Ordinacions que·s deuhen observar y guardar en lo convent de las donzellas"
4494 s. XVIII "Ordinacions que·s deuhen observar y guardar en lo convent de las donzellas"
4495 s. XIX "Ordinacions per lo govern dels nois expòsits de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona, des de la edad de set anys fins que súrtan de l'establiment"
4496 s. XIX mitjan "Proyecto de reglamento para el departamento de la lactancia"
4497 s. XIX 1r terç "Règimen de las criaturas de llet"
4498 1656, juliol 10. Barcelona Avís sobre acolliment de bords a l'Hospital
4499 1758, setembre 1. Barcelona Resolució de l'Hospital sobre contractació de dides
4500 1804, gener 1. Barcelona "Manifiesto del estado en que se halla el nuevo conservatorio de las doncellas expósitas del Hospital general de Santa Cruz de la ciudad de Barcelona, su industria, economía, moralidad y número de las existentes en 1º de enero del presente año de 1804"
4501 1802 ante Sol·licitud d'almoina de les donzelles de l'Hospital
4502 1785 c. "Extracto de una consulta de la facultad de Medicina de la villa de París a favor de los expósitos del Hospital de Aix en Provença"
4503 1847, gener 15. Barcelona Dictamen sobre el departament de dides o lactància de l'Hospital
4504 1795/1801, maig-juny. Barcelona-Madrid Convocatòria i expedients de candidats per a una plaça de mestre d'expòsits de l'Hospital
4505 1822, gener-desembre. Barcelona "Estado demonstrativo de los huérfanos existentes en este Hospital general [...]"
4506 1823. Barcelona "Estado demonstrativo de los huérfanos existentes en este Hospital general [...]"
4507 1801 "Plan de l'altar de las donsellas y gasto de ellas en menjar"
4508 1847, desembre-1848, gener. Barcelona Recull de premsa sobre una visita de l'alcalde de Barcelona a l'Hospital
4509 1712. Barcelona Documentació sobre l'accés dels expòsits de l'Hospital als càrrecs municipals
4510 1770, juny 25. Barcelona Carta dels administradors de l'Hospital sobre l'admissió d'un expòsit al gremi d'argenters
4511 1783, març 23. Saragossa "Satisfacción a las preguntas que se han hecho al Hospital real y general de Nuestra Señora de Zaragoza por medio del muy ilustre señor regente de esta Real Audiencia sobre admisión, gobierno y resultar de niños expósitos"
4512 1783, març 28. València Informe sobre els expòsits de l'Hospital general de València
4513 1784, novembre 22. Barcelona Suplicació d'un expòsit de l'Hospital
4514 1788, juny 2. Madrid Provisió reial sobre infants expòsits
4515 1788-1790. Barcelona-Madrid Correspondència dels administradors de l'Hospital sobre expòsits
4516 1794, setembre. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital sobre un expòsit
4517 1795. Barcelona-Vic Correspondència dels administradors de l'Hospital sobre un expòsit
4518 1797. Barcelona-Igualada Correspondència dels administradors de l'Hospital sobre un expòsit
4519 1800 c. Barcelona Ignasi Sales (ps.). Poesies per als expòsits de l'Hospital
4520 1801, febrer 28. Barcelona Suplicació dels administradors de l'Hospital al comissari general de la croada
4521 1801, agost 14. Barcelona Suplicació dels administradors de l'Hospital a l'abat de Poblet
4522 1801-1802. Barcelona-Pamplona Documentació sobre la cura dels expòsits als hospitals de Barcelona i Pamplona
4523 1804, abril 18. Vila-rodona Carta del batlle de Vila-rodona al prior de l'Hospital
4524 1810, juliol 2. Barcelona Carta dels administradors de l'Hospital al corregidor de Barcelona
4525 1806, febrer 18. Vergós Guerrejat Certificat de bateig d'un expòsit
4526 s. XIX in. Sol·licitud de l'Hospital sobre un expòsit empresonat
4527 1816-1817. Barcelona-Mataró Correspondència dels hospitals de Mataró i la Santa Creu
4528 1815, febrer 11. Barcelona Certificat de bateig d'una expòsita de l'Hospital
4529 1817, desembre-1818, gener. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb el marquès de Vilell
4530 1818, març 26. Barcelona Sol·licitud d'afillament d'un expòsit de l'Hospital
4531 1818-1819. [Barcelona]-Tolosa Expedient d'una expòsita de l'Hospital
4532 1788-1819. Sta. Coloma de Gramanet Documentació sobre afillament d'una expòsita de l'Hospital
4533 1819, maig. Barcelona-Igualada Sol·licitud d'afillament d'una expòsita de l'Hospital
4534 1819, juny 19. Banyoles Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4535 1814-1819. Barcelona-Palma Sol·licitud d'ingrés d'un expòsit a l'Hospital
4536 1819, agost 20. Barcelona Sol·licitud d'afillament d'un expòsit de l'Hospital
4537 1819, desembre 17. Barcelona Denegació de sol·licitud de matrimoni d'una expòsita de l'Hospital
4538 1820, març 6. Barcelona Ordre de lliurar un expòsit de l'Hospital
4539 1820, desembre 13. [Barcelona] Adopció d'un expòsit de l'Hospital
4540 1820. Barcelona Estadístiques sobre entrades d'expòsits a l'Hospital
4541 1821, febrer 3. Barcelona Donatiu als expòsits de l'Hospital
4542 1821, maig 26. Barcelona Documentació sobre ingrés d'un expòsit a l'Hospital
4543 1821, juliol 12. Barcelona Sol·licitud d'ingrés d'un expòsit a l'Hospital
4544 1821, agost 28. Barcelona Informe mèdic sobre el departament de donzelles de l'Hospital
4545 1821, setembre 20. La Pobla Certificat sobre un expòsit de l'Hospital
4546 1821, setembre 28. Esparreguera Ordre de lliurar la llista de poblacions que envien expòsits a l'Hospital
4547 1821, octubre-1822, gener. Vilafranca del Penedès Correspondència dels administradors de l'Hospital sobre una expòsita de Vilafranca
4548 1821, desembre 14. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital sobre expòsits
4549 1822, febrer 7. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital sobre expòsits
4550 1822, febrer 11. Puigcerdà Proposta de donatiu a les expòsites de l'Hospital
4551 1822, febrer 22. Barcelona Sol·licitud de registre d'expòsits lactants
4552 1822, febrer 28. Vilanova i la Geltrú Sol·licitud d'ingrés de dos expòsits a l'Hospital
4553 1822, març 27. Vilafranca Tramesa d'una expòsita de l'Hospital de Vilafranca
4554 1822, abril 13. Barcelona Provisió de l'Ajuntament de Barcelona sobre trasllat d'expòsits a l'Hospital
4555 1822, agost. Barcelona Documentació sobre maltractaments a un expòsit de l'Hospital
4556 s. XIX 1a m. Fragment de memorial sobre infants lactants de l'Hospital
4557 1823, febrer 14-28. Barcelona Sol·licitud d'afillament d'un expòsit de l'Hospital
4558 1823, març-novembre. Barcelona Correspondència de l'Hospital sobre l'estat dels expòsits
4559 1824, gener 26. Sant Gervasi Comunicació d'enviament d'un aprenent expòsit
4560 1824, juliol-agost. Barcelona Sol·licituds d'informació sobre expòsites de l'Hospital
4561 1824, setembre 2. Tarrès Sol·licitud d'enviament d'un expòsit a l'Hospital
4562 1825, abril 8. Barcelona Sol·licitud de retorn d'un expòsit de l'Hospital
4563 1825, juny 15. Reus Comunicació d'enviament de tres expòsits a l'Hospital
4564 1825, juliol 17. Tarragona Comunicació d'enviament d'una expòsita a l'Hospital
4565 1825, juliol 31. Reus Comunicació sobre tres expòsits que no han arribat a l'Hospital
4566 1825, agost 7. Barcelona Comunicació sobre l'origen il·legítim d'una expòsita de l'Hospital
4567 1825, agost 31. Lleida Carta del bisbe de Lleida a l'Hospital sobre la cura dels expòsits
4568 1825, octubre 28. Tarragona Sol·licitud d'informació de l'Hospital de Tarragona sobre admissió d'expòsits
4569 1826, gener-febrer. Barcelona-Martorell Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4570 1826, gener-1827, gener. Barcelona-Mataró Documentació sobre el retorn a l'Hospital d'una expòsita maltractada
4571 1826, febrer 27. Barcelona Comunicació d'enviament d'un expòsit a l'Hospital
4572 1826, agost-setembre. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4573 1827, gener-1828, març. Barcelona Documentació sobre una causa referent a un expòsit de l'Hospital
4574 1827, febrer-juny. Barcelona-Reus Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4575 1827, abril 5-10. Barcelona Correspondència sobre un suposat expòsit de l'Hospital
4576 1827 c. Montpeller "Note pour l'ami Cortès"
4577 1827, abril 14-maig 25. Barcelona Documentació sobre un informe referent als expòsits de l'Hospital
4578 1827, maig. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4579 1827, maig 25. Barcelona Sol·licitud d'afillament d'un expòsit de l'Hospital
4580 1827, maig 30. Madrid Reclamació d'un informe sobre expòsits de l'Hospital
4581 1827, maig 16-30. Barcelona-Vilafranca del Penedès Documentació sobre enviament d'una expòsita a l'Hospital
4582 1827, juny 5-11. Barcelona Documentació sobre enviament d'un expòsit a l'Hospital
4583 1827, juny 11. Barcelona Carta del bisbe de Barcelona als administradors de l'Hospital
4584 1827, juny-agost. Barcelona Documentació sobre enviament d'un expòsit a l'Hospital
4585 1827, juliol 17. Barcelona Sol·licitud d'afillament d'un expòsit de l'Hospital
4586 1827, agost 31. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4587 1827, setembre 16. Arenys de Mar Sol·licitud de retorn d'un expòsit de l'Hospital
4588 1827, setembre 6. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4589 [1827. Barcelona] Himnes dels expòsits de l'Hospital a Ferran VII
4590 1828, gener 8-10. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4591 1828, gener 18-22. Barcelona Documentació sobre expòsits de l'Hospital
4592 1828-s. d. Barcelona Documentació sobre l'exempció del dret de mestria per als expòsits de l'Hospital
4593 1828, juny 4-10. Barcelona Documentació sobre admissió d'un expòsit de l'Hospital
4594 1828. Igualada-Mataró Dcumentació sobre expòsits de l'Hospital
4595 1829, gener-febrer. Barcelona Dcumentació sobre una expòsita de l'Hospital
4596 1829, novembre-1830, febrer. Barcelona Dcumentació sobre dues expòsites de l'Hospital
4597 1829, abril-desembre. Barcelona Dcumentació sobre una expòsita de l'Hospital
4598 1829, maig 11. Barcelona Sol·licitud d'afillament d'una expòsita de l'Hospital
4599 1829, juny. Barcelona-Madrid Lliurament de la comissaria de croada a favor dels expòsits de l'Hospital
4600 1829, octubre 28-31. Barceloma Sol·licitud d'afillament d'una expòsita de l'Hospital
4601 1829, desembre-1830, gener. Barcelona Dcumentació sobre un expòsit de l'Hospital
4602 1830, març 3. Barcelona Sol·licitud d'una criada expòsita de l'Hospital
4603 1830, abril-maig. Barcelona Dcumentació sobre un expòsit de l'Hospital
4604 1830, juliol 10. Barcelona Dcumentació sobre expòsits fugitius de l'Hospital
4605 1830, agost 1. Barcelona Dcumentació sobre la causa pia de Vicenç Bartomeu, metge
4606 1830, agost. Barcelona Dcumentació sobre una expòsita de l'Hospital
4607 1830, agost. Barcelona-Terrassa Dcumentació sobre expòsits fugitius de l'Hospital
4608 1830, agost. Barcelona Dcumentació sobre un expòsit de l'Hospital
4609 1830, setembre. Barcelona Dcumentació sobre un expòsit de l'Hospital
4610 1830, setembre. Barcelona Dcumentació sobre admissió d'una embarassada a l'Hospital
4611 1830, novembre-desembre. Barcelona Documentació sobre un aprenent expòsit de l'Hospital
4612 1830, novembre 27. St. Genís dels Agudells Sol·licitud d'afillament d'un expòsit de l'Hospital
4613 1831, gener. Barcelona Dcumentació sobre una expòsita de l'Hospital
4614 1831, gener 10. Barcelona Documentació sobre un aprenent expòsit de l'Hospital
4615 1831, gener 31. Barcelona Dcumentació sobre una expòsita de l'Hospital
4616 1831, gener-maig. Sogorb Sol·licitud d'afillament d'una expòsita de l'Hospital
4617 1831, febrer. Barcelona-Manresa Dcumentació sobre una expòsita de l'Hospital
4618 1831, juny. Barcelona Dcumentació sobre un expòsit de l'Hospital
4619 1831, setembre-octubre. Barcelona Documentació sobre un aprenent expòsit de l'Hospital
4620 1831, novembre. Barcelona Dcumentació sobre un expòsit de l'Hospital
4621 1831, desembre. Barcelona Dcumentació sobre dos expòsits de l'Hospital
4622 1832 post Nota sobre expòsits de l'Hospital lliurats a dides
4623 1832, febrer-octubre. Barcelona Documentació sobre un aprenent expòsit de l'Hospital
4624 1832, abril. Barcelona-Terrassa Documentació sobre expòsits de l'Hospital
4625 1832, maig 7. Tarragona Carta sobre un expòsit de l'Hospital
4626 1833, maig. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4627 1833, març. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4628 1833, gener-març. Barcelona-Mataró Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4629 1833, gener. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4630 1833, agost-novembre. Barcelona-Blanes Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4631 1834, febrer. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4632 1834, abril 19. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4633 1834, juny 15. Albinyana Sol·licitud d'expòsita de l'Hospital com a mestra de costura
4634 1834, agost-setembre. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4635 1834, novembre. Barcelona Documentació sobre lliurament de dos nens a l'Hospital
4636 1835, gener 23. Barcelona Sol·licitud d'informació sobre un expòsit de l'Hospital
4637 1835, gener 27. Sta. Coloma de Queralt Sol·licitud de tramesa d'un expòsit de l'Hospital
4638 1835, febrer. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4639 1835, febrer 6. Barcelona Negativa de l'Hospital a acceptar un expòsit
4640 1835, febrer. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4641 1835, setembre 1. Barcelona Sol·licitud de pagament per manutenció d'una expòsita de l'Hospital
4642 1821/1835, setembre-octubre. Barcelona-Madrid Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4643 1835, octubre-novembre. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4644 1836, gener 3. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4645 1836, juliol. Barcelona Documentació sobre expòsits de l'Hospital
4646 1836, agost 3. Barcelona Sol·licitud de declaració de la germana Josefa, encarregada dels expòsits de l'Hospital
4647 1836, agost 24. Còrdova Sol·licitud d'informació sobre règim de lactància de l'Hospital
4648 1836, novembre. Barcelona Documentació sobre un suposat expòsit de l'Hospital
4649 1837, juny-juliol. Barcelona-Reus Sol·licitud de l'hospital de Reus sobre expòsits lactants
4650 1838, gener 2. Barcelona Documentació sobre tramesa de dos expòsits a l'Hospital
4651 1838, juliol. Igualada Documentació sobre tramesa de tres expòsits a la Casa de Caritat
4652 1838, octubre. Madrid Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4653 1839, febrer. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4654 1839, agost 10. Barcelona Documentació sobre la tramesa d'un expòsit a la Casa de Caritat
4655 1840, gener. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4656 1840, març 28. Esparreguera Sol·licitud de tramesa d'un nen a l'Hospital
4657 1840, octubre 29. Montblanc Sol·licitud de tramesa d'expòsits a l'Hospital
4658 1841, febrer. Barcelona-Vic Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4659 1841, març-abril. Barcelona Documentació sobre un expòsit fugitiu de l'Hospital
4660 1841, agost. Manresa Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4661 1841, agost 25. St. Feliu de Llobregat Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4662 1841, setembre 25. Manresa Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4663 1841, octubre 9. Barcelona Ordres de detenció contra dos expòsits de l'Hospital
4664 1842, juliol. Barcelona-Sants Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4665 1842, agost-setembre. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4666 1842, octubre 29. Mataró Certificat de bona conducta d'un oficial expòsit
4667 1842, nov.-1843, gener. Arenys de Mar-Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4668 1842, des.-1843, gener. Barcelona-Vilafranca del P Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4669 1843, gener 7-18. Vilafranca del Penedès Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4670 1843, gener 31. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4671 1843, febrer 6. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4672 1843, febrer 6. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4673 1843, març 13. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4674 1843, abril. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4675 1843, abril 12. Barcelona Carta de l'Hospital sobre el registre de les dides
4676 1843, abril 22. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4677 1843, agost-setembre. Barcelona-Vic Documentació sobre una expòsiat de l'Hospital
4678 1843, agost 28. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4679 1843, agost. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4680 1843, agost 30. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4681 1843, gener-desembre Barcelona-Vic Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4682 1843, setembre 1. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4683 1843, desembre 17. Sant Quintí Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4684 1843, desembre. Vic Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4685 1843, desembre 28. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4686 1844, gener 10. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4687 1844, gener 14. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4688 1844, febrer 22. Terrassa Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4689 1844, març 26. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4690 1844, febrer 27. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4691 1844, març 13. Reus Documentació sobre un pare que ha abandonat el seu fill
4692 1843, set. 18-1844, març 31. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4693 1844, abril 24. Barcelona Sol·licitud sobre un teixidor expòsit de l'Hospital
4694 1844, juliol 23. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4695 1844, agost 3. Barcelona Documentació sobre una dida
4696 1844, agost 6. Barcelona Documentació sobre una dida
4697 1844, agost 14. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4698 1844, agost. Barcelona Documentació sobre una dida
4699 1840/1844, agost. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4700 1844, setembre 5. Barcelona Admissió d'una expòsita a la Casa de Misericòrdia
4701 1844, setembre 18. Barcelona Documentació sobre una dida
4702 1844, octubre-nov. Bcn-Falset Documentació sobre una suposada expòsita de l'Hospital
4703 1844, novembre 14. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4704 1845, febrer-març. Molins de Rei Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4705 1845, maig. Barcelona Sol·licitud de còpia del reglament d'expòsits de l'Hospital
4706 1845, juny. Barcelona-Cardedeu Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4707 1845, juny-juliol. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4708 1845, agost 13. Barcelona Recepció de les constitucions de l'Hospital
4709 1845, setembre. Barcelona-Falset Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4710 1845, setembre 20, Manresa Sol·licitud de tramesa d'un expòsit a l'Hospital
4711 1846, febrer-març. Barcelona Sol·licitud d'un expòsit a l'Hospital
4712 1846, març-abril. Barcelona-Carreu Documentació sobre tres expòsits de l'Hospital
4713 1846, abril 21. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4714 1846, maig 29. Barcelona Informació sobre una casa llogada a l'Hospital
4715 1846, maig-juny. Barcelona Informe mèdic sobre sortides al camp dels expòsits de l'Hospital
4716 1846, juny-juliol. Barcelona-Llavaneres Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4717 1846, juliol-agost. Barcelona Documentació sobre una sortida al camp de les expòsites de l'Hospital
4718 1846, agost 31. Barcelona Sol·licitud de certificat d'un expòsit de l'Hospital
4719 1846, novembre 24. Barcelona Sol·licitud d'informació sobre un expòsit de l'Hospital
4720 1847, febrer 15. Barcelona Tramesa d'un expòsit a l'Hospital
4721 1848, febrer 23. Barcelona Ordre de presentar els llibres de bateigs d'expòsits de l'Hospital
4722 1849, febrer 14. Barcelona Ordre de lliurament d'una expòsita a la seva mare
4723 1850, abril. Barcelona-Vilafranca del Penedès Tramesa de dos expòsits a l'Hospital
4724 1850, juliol. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4725 1852, gener 1. Barcelona Documentació sobre un expòsit de l'Hospital
4726 1852, novembre 15. Barcelona Carta sobre un trasllat d'expòsits (?) de l'Hospital
4727 1852, novembre-desembre. Barcelona Documentació sobre expòsits de l'Hospital
4728 1853, febrer 16. Barcelona Sol·licitud d'una expòsita de l'Hospital com a criada
4729 1853, març 31. Barcelona Carta sobre un expòsit (?) de l'Hospital
4730 1853, abril. Palma de Mallorca Sol·licitud d'informació sobre un expòsit de l'Hospital
4731 1853, juny. Gràcia Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4732 1853, juny-juliol. Barcelona Documentació sobre una expòsita de l'Hospital
4733 1853, agost 23. Barcelona Notificació de tramesa d'un expòsit a l'Hospital
4734 1853, octubre 6. Barcelona Sol·licitud d'una expòsita de l'Hospital com a criada
4735 [1854?], març 30 Donatiu a la Casa de Maternitat i Expòsits
4736 1854, abril 14. [Barcelona] Acta de l'administració de l'Hospital
4737 1855, agost 22 Lliurament d'expedient d'una expòsita
4738 1861, juny 2. Palau de Noguera Sol·licitud d'informació sobre un expòsit de l'Hospital
4739 1808, juny 20. Barcelona Incautació de la caixa de l'Hospital
4740 1810, gener 21. Barcelona Provisió sobre representacions teatrals a l'Hospital
4741 1810, febrer 20. Barcelona Assignació a l'Hospital del producte d'una subhasta de vi negre
4742 1810, maig 3-11. Barcelona Documentació sobre una inspecció dels hospitals de la Santa Creu i Sant Llàtzer i la Casa de Convalescència
4743 1810, maig 15-juny 27. Barcelona Documentació sobre tramesa de registres d'expòsits de l'Hospital
4744 1810, juliol 12-15. Barcelona Documentació sobre caritats a l'Hospital
4745 1810, juliol 21-28. Barcelona Obertura de caixes d'almoines de l'Hospital pel dret d'entrada del blat
4746 1810, juliol 14-agost 8. Barcelona Documentació sobre caritats a l'Hospital
4747 1810, agost 4. Barcelona Obertura de caixes d'almoines de l'Hospital pel dret d'entrada del blat
4748 1810, agost 10. Barcelona Tramesa de dues expòsites a l'Hospital
4749 1810, setembre-1811, novembre. Barcelona Obertura de caixes d'almoines de l'Hospital pel dret d'entrada del blat
4750 1810, setembre-desembre. Barcelona Correspondència de l'Hospital sobre una caritat de llana
4751 1810, setembre. Barcelona Obertura de caixes d'almoines de l'Hospital pel dret sobre el blat
4752 1810, octubre 1. Barcelona Parer mèdic sobre el règim horari dels convalescents de l'Hospital
4753 1810, octubre 28-novembre 10. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb l'intendent de Barcelona
4754 1810, novembre 6-10. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb el comissari general de policia de Barcelona
4755 1811, gener 18-25. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb el comissari general de policia de Barcelona
4756 1811, març 13. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb l'intendent de Barcelona
4757 1811, maig 17. Barcelona Ordre d'elaborar un informe sobre les propietats de l'Hospital
4758 1811, juny 3-8. Barcelona Documentació sobre inventaris de la plata dels hospitals de la Santa Creu i Sant Llàtzer
4759 1811, juny 15-18. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb l'Ajuntament de Barcelona sobre tramesa de pobres
4760 1811, juliol 14-25. Barcelona Sol·licitud de lliure entrada de palla a l'Hospital
4761 1811, juliol 15-18. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb l'Ajuntament de Barcelona sobre reclamació de censos
4762 1811, juliol 13-19. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb el comissari general de policia sobre horari de pas del carro de morts
4763 1811, juliol 15-16. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb el comissariat general de policia sobre un error en el registre de malalts
4764 1811, agost 10-12. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb el comissariat general de policia sobre el cementiri de l'Hospital
4765 1811, juliol 25. Barcelona Ordre a l'Hospital de lliurar un estat de les almoines rebudes per les expòsites que s'hi acullen
4766 1811, agost 5-8. Barcelona Ordre a l'Hospital de celebrar l'aniversari de Napoleó
4767 1811, agost 14-28. Barcelona Correspondència de l'Hospital sobre tramesa de registres comptables i d'entrades de malalts
4768 1811, agost 24. Barcelona Correspondència de l'Hospital sobre la rifa de les cases del col·legi de Sant Pere Nolasc
4769 1812, maig 15-23. Barcelona Documentació sobre una deliberació de la Comissió d'hospicis referent a la gestió de l'Hospital i les Cases de Misericòrdia i Caritat
4770 1812, juny 3-6. Barcelona Correspondència de l'Hospital amb el prefecte de Montserrat sobre manutenció de presoners
4771 1812, juny 10-13. Barcelona Documentació sobre sol·licitud d'ingrés d'una dement a l'Hospital
4772 1812, juny-novembre. Barcelona Documentació sobre la unió dels hospitals de Pere Desvilar i Sant Sever a la Santa Creu
4773 1812, maig 13-juny 18. Barcelona Documentació sobre una deliberació de la Comissió d'hospicis referent al receptor general de l'Hospital
4774 1812, juny 23. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis referent al receptor general de l'Hospital
4775 1812, novembre 6. Barcelona Carta del prefecte de Montserrat a l'ecònom de l'Hospital
4776 1812, juny 23-29. Barcelona Documentació sobre la unió de la Casa de Convalescència a l'Hospital
4777 1812, octubre 30-31. Barcelona Documentació sobre el nomenament de majordom de l'Hospital
4778 1812, novembre 6-7. Barcelona Documentació sobre un inventari de l'apotecaria de l'Hospital
4779 1812, maig 2. Barcelona Carta del prefecte de Montserrat a l'administració de l'Hospital
4780 1812, novembre 10. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'administració de l'Hospital
4781 1812, novembre 6-11. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre la comptabilitat de l'Hospital
4782 1812, novembre 6-12. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre medicaments per a l'Hospital
4783 1812, novembre 13-17. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre medicaments per a l'Hospital
4784 1812, novembre 20-23. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre el porter de l'Hospital
4785 1812, desembre 9. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre el prior de l'Hospital
4786 1812, desembre 9. Barcelona Carta de la Comissió d'hospicis a l'Hospital sobre el guardià dels orats
4787 1812, desembre 12. Barcelona Carta de la Comissió d'hospicis a l'Hospital sobre provisió d'aliments
4788 1812, desembre 14. Barcelona Carta de la Comissió d'hospicis a l'Hospital sobre expòsits
4789 1812, desembre 15. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'administració de l'Hospital sobre les dones que pareixen a l'Hospital i expòsits
4790 1811, desembre 17. Barcelona Carta del secretari general del govern francès a l'Hospital sobre una franquesa a favor d'aquest
4791 1812, desembre 19. Barcelona Carta de la Comissió d'hospicis a l'Hospital sobre el personal femení d'aquest
4792 1812, desembre 21. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'administració de l'Hospital sobre personal d'aquest
4793 1812, desembre 24-28. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre el salari de l'arxiver de l'Hospital
4794 1812, desembre 29-1813, gener 10. Barcelona Correspondència sobre provisió d'aliments a l'Hospital
4795 1813, gener 4-6. Barcelona Correspondència sobre personal i aliments de l'Hospital
4796 1813, gener 6-febrer 3. Barcelona Correspondència sobre provisió d'aliments i fusta a l'Hospital
4797 1813, gener 12. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'administració de l'Hospital sobre obres en aquest
4798 1813, gener 15-18. Barcelona Deliberacions de la Comissió d'hospicis sobre expòsits de l'Hospital
4799 1813, gener 15-18. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre el salari d'un metge de l'Hospital
4800 1813, gener 15. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre expòsits de l'Hospital
4801 1813, gener-1814, gener. Barcelona Documentació sobre provisió d'aliments a l'Hospital
4802 1813, febrer 8. Barcelona Carta de la Comissió d'hospicis a l'Hospital sobre una expòsita
4803 1813, febrer 9. Barcelona Carta de la Comissió d'hospicis a l'Hospital sobre inventari de béns consumits
4804 1813, febrer 16. Barcelona Carta de la Comissió d'hospicis a l'Hospital sobre les latrines de la finca de Badalona
4805 1813, febrer 8-març 10. Barcelona Documentació sobre el nomenament d'una ajudant de llevadora de l'Hospital
4806 1813, març 5. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre el nomenament d'un metge de l'Hospital
4807 1813, març 12-13. Barcelona Documentació sobre consum de pa a l'Hospital
4808 1813, març 12-18. Barcelona Deliberacions de la Comissió d'hospicis sobre inventaris de general i de la sagristia de l'Hospital
4809 1813, març 23. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'administració de l'Hospital sobre provisió d'aliments
4810 1813, abril 1-14. Barcelona Documentació sobre enterrament de morts de l'Hospital
4811 1813, abril 12. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre alguns canvis en la composició de la Comissió
4812 1813, abril 12. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre una tramesa de vi
4813 1813, abril 17-24. Barcelona Documentació sobre enterraments i provisions diverses de l'Hospital
4814 1813, abril-octubre. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre provisions
4815 1813, abril 30. Barcelona Carta de Joan Altube, administrador de l'Hospital, sobre el nomenament de Vicenç Oller com a metge intern
4816 1813, abril-maig. Barcelona Documentació sobre salaris del personal de l'Hospital
4817 1813, maig 3. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre venda de roba vella
4818 1813, maig 8. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre obertura de fosses de l'Hospital
4819 1813, maig 10. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre l'internament d'un orat
4820 1813, maig 10. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre nomenament i salari d'un enterramorts
4821 1813, maig 11. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre una deliberació de la Comissió
4822 1813, maig 12-14. Barcelona Documentació sobre el nomenament de Vicenç Oller com a metge intern de l'Hospital
4823 1813, maig 15. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre provisions diverses
4824 1813, abril-maig. Barcelona Documentació sobre el nomenament de Francesc Estrada com a metge intern de l'Hospital
4825 1813, maig 25. Barcelona Carta de l'ecònom de l'Hospital al president de la Comissió d'hospicis sobre vacunació d'expòsits
4826 1813, maig 28. Barcelona Carta del prefecte de Montserrat a l'ecònom de l'Hospital sobre racions diàries
4827 1813, maig 28-29. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre el salari d'un cuiner
4828 1813, juny 1-2. Barcelona Correspondència sobre el manyà de l'Hospital
4829 1813, juny 3-4. Barcelona Carta del secretari de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre racions de les dides
4830 1813, juny 5. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'administració de l'Hospital sobre les funcions de l'ecònom
4831 1813, juny 11-agost 5. Barcelona Documentació sobre les funcions del receptor general d'hospicis i altres temes
4832 1813, juny-juliol. Barcelona Carta del secretari de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre la ració d'una presonera i sobre compra d'ordi
4833 1813, juny 28-juliol 5. Barcelona Carta del secretari de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre la ració d'un empleat
4834 1813, agost 3. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre el salari d'un escolà
4835 1813, juliol 30. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre unes expòsites infermeres
4836 1813, agost 6-13. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre un permís concedit al prior
4837 1813, agost 7-9. Barcelona Correspondència de la Comissió d'hospicis amb l'ecònom de l'Hospital
4838 1813, agost 6-12. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre racions dels vicaris i el mestre d'expòsits de l'Hospital
4839 1813, agost 14-21. Barcelona Documentació sobre l'herència de Margarida Miracle, vídua
4840 1813, setembre 4. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre racions del personal
4841 1813, setembre 15. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre concessió de permís al mestre d'expòsits
4842 1813, setembre 16. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre expòsites fugitives
4843 1813, setembre 23-s. d. Barcelona Correspondència de la Comissió d'hospicis amb l'arxiver de l'Hospital
4844 1813, setembre 17-27. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre nomenament d'un apotecari
4845 1813, octubre 22. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre reparació de bótes de l'Hospital
4846 1813, octubre 8-22. Barcelona Deliberacions de la Comissió d'hospicis sobre les funcions dels majordoms i altres temes
4847 1813, octubre 25. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre una compra de vi per a l'Hospital
4848 1813, octubre 22-28. Barcelona Documentació sobre Llúcia Vila, germana de la caritat
4849 1813, novembre 3-6. Barcelona Documentació sobre l'hospital provisional de venèries
4850 1813, novembre 30-desembre 29. Barcelona Documentació sobre el nomenament d'ajudants d'apotecari major de l'Hospital
4851 1813, desembre 17. Barcelona Documentació sobre venda dels productes de les finques de l'Hospital
4852 1813, desembre 17-24. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre l'ajudant de l'ecònom de l'Hospital
4853 1813, desembre 30. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre provisió de pa i altres productes
4854 1813, desembre 31. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre registre de malalts i inventari de farmàcia
4855 1813, desembre 31-1814, gener 20. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre deliberacions de la Comissió
4856 1814, gener 21-febrer 5. Barcelona Documentació sobre el registre de malalts i empleats de l'Hospital
4857 1814, gener 14. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre trasllat intern de malaltes
4858 1814, gener 14-15. Barcelona Documentació sobre provisió d'ordi i fusta per a l'Hospital
4859 1813, desembre-1814, gener. Barcelona Deliberacions de la Comissió d'hospicis
4860 1814, febrer 15. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre provisió de l'apotecaria
4861 1814, febrer 19-març 11. Barcelona Deliberacions de la Comissió d'hospicis sobre moviment de personal de l'Hospital
4862 1814, març 1. Barcelona Carta del secretari de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre la manutenció d'un dement
4863 1814, març 21. Barcelona Carta del president de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital sobre provisions de l'Hospital
4864 1814, març 26. Barcelona Carta del secretari de la Comissió d'hospicis a l'ecònom de l'Hospital (?) sobre tramesa d'un malalt
4865 1814, març 26-31. Barcelona Deliberació de la Comissió d'hospicis sobre una tramesa d'ordi per a l'Hospital
4866 181[...] "Relevé de la visite des officiers de santé"
4867 s. XX 1a m. "Ocupació francesa de l'Hospital. Fets notables de 20 juny 1808 a 31 mars 1814"
4868 1848, gener 12. Barcelona "Contestación del impreso titulado Vindicación del M. I. S. alcalde corregidor por los conceptos que contiene ofensivos para los individuos que fueron del Ayuntamiento de Barcelona durante los años 1846 y 1847"
4869 1848, gener 17. Barcelona "Diario de Barcelona"
4870 1848, gener 22. Barcelona "Diario de Barcelona"
4871 1849, abril 16 Resposta als atacs d'El Locomotor contra l'Hospital
4872 1848 c. "Manifiesto del Hospital general de Santa Cruz y contextación a los dictámenes presentados por D. Rafael Nadal y Lacaba, D. Antonio Mendoza, D. Manuel Riera y D. José Roca al Sr. D. Pedro de Bardaxí, alcalde corregidor que fue de esta ciudad, en virtud de una comisión conferida a los mismos para visitar el propio establecimiento"
4873 1599-1836. Barcelona Documentació sobre una gràcia reial a favor dels lactants expòsits de l'Hospital
4874 1650-1739. Barcelona-Fraga-Martorell, etc. Documentació sobre els Mascaró, adroguers i mercaders
4875 1580, novembre 1. Roma Creació de la conservadoria de l'Hospital
4876 1527-1528. Barcelona Procés
4877 1636. Barcelona Procés
4878 1667. Barcelona Procés
4879 1636. Barcelona Procés
4880 1634. Barcelona Procés
4881 1639. Barcelona Procés
4882 1631. Barcelona Procés
4883 1633. Barcelona Procés
4884 1634. Barcelona Procés
4885 1635. Barcelona Procés
4886 1587. Manresa Procés
4887 1650 post-1729 ante Certificació sobre el sant Crist trobat de Tàrrega
4888 1758, febrer 3. Barcelona "Còpia de la consulta feta a la molt il·lustre administració del sant Ospital general de Santa Creu de Barcelona per sos metges y cirurgians en ella firmats en 1769 [sic] sobre menjar carn y abstenir-se de aliments quaresmals sos dependents"
4889 1793, abril 22-26. Barcelona Informes mèdics sobre règim alimentari de l'Hospital
4890 1823, abril 18. Barcelona Ordre de reunir la plata i l'or de l'Hospital
4891 1833, octubre 21. Girona Carta pastoral del bisbe de Girona
4892 s. XVIII "Lamentos y dolorosos clamores que dan desde el purgatorio las almas de los pobres difuntos sepultados en el Corralete del Hospital general de Santa Cruz de Barzelona"
4893 s. XIX Memorial sobre la venda de drets reials de Terrassa
4894 1743-1849. Barcelona Documentació sobre el subministrament de carn a l'Hospital
4895 1769, octubre 4. Barcelona Llicència per construir una capella a la quadra dels tercerols
4896 1818, març 16. Barcelona "Obligacions de l'andador de la il·lustre obra de la iglésia del san Hospital general de esta ciutat"
4897 1827, abril 19. Barcelona Carta del tercer orde de sant Francesc a l'Hospital
4898 1827, juny 27. Barcelona Llicència de fer obres a la capella del Sant Crist del Corralet
4899 1835, juliol 20-21. Barcelona Reclamació de deute de les darderes a l'Hospital
4900 s. XIX in. "Trasllat del modo que deu fer-se la unió de la confraria de las Ànimas ab los señors comisionats del santísim Rosari del Corralet"
4901 1793 c. "Estat de filiacions de las hermanas enfermeras de l'Hospital general de Santa Creu de la ciutat de Barcelona [...]".
4902 1793-1796 "Aranzel o llista dels indivíduos componen la germandat de hermanos de la charitat [...]"
4903 1791, juny 3 "Llista dels germans ellegits per cuydar y servir los germans malalts de las quadras Sant Pere y Sant Roch [...]"
4904 1793 "Estat dels hermanos enfermers de l'Hospital general de Santa Creu de la ciutat de Barcelona existents des de lo dia primer de janer de 1793 [...]"
4905 1793-1798 Comptes dels germans de la Caritat de l'Hospital
4906 1791-1793 "Constitucions dels hermanos y hermanas de l'Hospital general"
4907 1821-1823 "Llibreta dels aniversaris de 1821"
4908 1830-1831 "Llibreta del fundat que comensa en el mes de setembre de 1830"
4909 1848-1852. Barcelona-Madrid "Papel de crédito y alajas"
4910 1703-1909. Bcn-Igualada-Masquefa-Pelotas (Brasil) Documentació sobre la família Parera i Valls
4911 1894, abril 10. Barcelona Fragment notarial
4912 1932, maig 18. Barcelona Debitori de Vicente Cortés y Díaz, comerciant
4913 1949, agost 11. Palma de Mallorca "Diligencia de inventario testamentaria de Dolores Batlle"
4914 1959, juny 30. Barcelona Inventari i taxació d'una casa del carrer de Sant Pau
4915 s. XIX in. Relacions sobre un robatori a l'Hospital
4916 s. XX "Relación de los títulos de las fincas propiedad de este Hospital, que en esta fecha se entregan para su custodia a la sección de administración de dichas fincas"
4917 s. XVI 3r terç Llibre de cases de l'Hospital a Barcelona
4918 s. XVIII ex.-1839 Notes sobre propietats de l'Hospital
4919 s. XVIII Ordinacions de la Casa de Convalescència
4920 1869 "Organización del servicio médico del Hospital de la Santa Cruz en 1869"
4921 s. XIX Reglaments de la farmàcia de l'Hospital
4922 1888, abril 18. Barcelona Reglaments d'interns i practicants de medicina de l'Hospital
4923 1762. Barcelona "Contrata para la manutención y curación de los militares enfermos en el Hospital general de Santa Cruz de Barcelona. Año 1762"
4924 1778. Barcelona "Condiciones con las quales deberán tomar a su cargo los administradores del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona la mantención y curación en él de los militares enfermos de la guarnición de esta plaza [...]"
4925 1824, setembre 20. Barcelona "Ordinacions fetas per la molt yl·lustre administració de est Hospital general que deuhen observar-se en la cuadra titulada de Santa Creu, destinada per los malalts venèreos y sarna gàl·lica solament"
4926 1828, desembre 31. Barcelona Provisió sobre l'entrada d'aliments i visites a l'Hospital
4927 1828, desembre 31. Barcelona Provisió sobre l'entrada d'aliments i visites a l'Hospital
4928 1828, desembre 31. Barcelona Provisió sobre l'entrada d'aliments i visites a l'Hospital
4929 1845, desembre 30. Barcelona Reglament sobre l'assistència als malalts de l'Hospital
4930 1845, desembre 30. Barcelona Reglament sobre l'assistència als malalts de l'Hospital
4931 1846, gener 29-febrer 5. Barcelona "Reglamento para el departamento de mugeres enfermas"
4932 1846, febrer 5. Barcelona "Reglamento para el departamento de hombres enfermos"
4933 1849, gener 3. Barcelona Reglament sobre les obligacions dels malalts de l'Hospital
4934 1747, novembre 5. Barcelona Informe mèdic sobre el règim alimentari dels soldats ingressats a l'Hospital
4935 1878, gener 12 Acta de l'administració de l'Hospital
4936 1947, desembre 2. Barcelona "Normas para la tramitación del ingreso de enfermos beneficiarios del seguro de enfermedad"
4937 s. XX "Servicio de higiene. Reglamento"
4938 s. XX "Instruccions als malalts"
4939 1707 post "Taula o sumari breu de las ordinacions fetas a XXVIII de abril de l'any MDLXXI, en la reforma de l'any MDCLXVII y en la confirmació de l'any MDCCVII sobre lo orde, cura, tracte, servey y disposició dels malalts se deu tenir y servar en esta santa casa de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
4940 1746 post "Taula o sumari breu de las ordinacions fetas als 28 de abril de l'añy 1571, en la reforma de l'añy 1667, en la confirmació de l'añy 1707 y últimament reformadas als 19 de juliol de l'añy 1746 sobre lo orde, curació, tracte, servey y disposició dels malalts se deu tenir y servar en esta santa casa de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
4941 1812, setembre 18. Barcelona "Nou reglament per lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, que deu tenir principi lo die 1 de 8bre de 1812"
4942 1852, octubre 26. Barcelona "Reglamento general para la administración y gobierno del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona y de cada uno de sus empleados y oficinas, departamentos de enfermos, locos y espósitos"
4943 1869. Barcelona "Reglamento general para el régimen y gobierno del Hospital provincial de Santa Cruz de Barcelona"
4944 1857-1862 c. Barcelona "Reglamento general para el régimen y gobierno de los empleados del Hospital de Santa Cruz de Barcelona"
4945 1869. Barcelona "Reglamento general para el régimen y gobierno del Hospital de Santa Cruz de Barcelona"
4946 1922, desembre. Barcelona "Reglamentación de los cobros y pagos que efectúa la depositaría del Hospital de la Santa Cruz"
4947 s. XIX in. "Constituciones para la yglesia y Hospital general de Santa Cruz de Barcelona"
4948 s. XIX "Oficinas que están al inmediato cargo de cada uno de los illustres señores administradores del Hospital general de Santa Cruz"
4949 s. XIX mitjan "Reglamento general para la administración y gobierno del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona y de cada uno de sus empleados, oficinas y departamentos de enfermos, locos y espósitos"
4950 s. XIX 2a m. "Proyecto de reglamento para el santo Hospital general de la ciudad de Barcelona"
4951 s. XIX "Reglamento del dispensario del Hospital de Santa Cruz"
4952 s. XX "Adiciones o modificaciones de los artículos del reglamento general del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona"
4953 s. XIX "Oficinas y personal para un Hospital de 400 enfermos, sin contar el personal médico"
4954 1731, desembre 30. Barcelona "Fundació causa pia de Darder. Ordinacions"
4955 1791, octubre 31. Barcelona "Constitucions dels hermanos, donadas per la molt il·lustre administració en 31 de octubre de 1791, habent-se establert los dits en lo Hospital lo dia 24 de mars de 1784"
4956 1790 "Reglas y establecimientos para las hermanas de la Caridad"
4957 1791-1793. Barcelona "Constitucions dels hermanos y hermanas de l'Hospital general"
4958 1791, octubre 31. Barcelona "Constitucions per los hermanos en 31 octubre de 1791"
4959 1793, gener 1. Barcelona "Reglaments per las señoras hermanas enfermeras dedicadas al servei dels pobres de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona, any de 1793"
4960 1903, juliol "Servicio espiritual y culto de la capilla"
4961 1921, juny 20. Barcelona "El hermano encargado del Hospital de San Pablo"
4962 1923 c. "Servicio eclesiástico"
4963 1932 c. Barcelona "Reglamento de la iglesia y hermanos y hermanas del Hospital"
4964 1566, febrer 15 "Ordinacions del cor"
4965 s. XVIII "Las obligacions que té y deu cumplir lo sagristà e o escolà major de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
4966 s. XVIII "De las obligacions del sagristà"
4967 s. XVII ex.-XVIII in. "Additio ultima ad demostrandum immunitatem fori ecclesiastici pro priore et communitate presbyterorum Hospitalis generalis Sanctae Crucis huius civitatis, ad omnia responsa quae facti dicuntur et iuris aedita per nobilem Balthasarem de Oriol et Marcer"
4968 s. XVIII "De las preheminèncias y obligacions del prior y del subprior en esta santa casa"
4969 s. XIX "Obligacions del señor prior"
4970 s. XVIII "Del modo del govern de la iglésia y de lo que per est dehuen cumplir y observar tots los residents"
4971 s. XVIII "De las obligacions dels cabiscols o entonadors"
4972 s. XVIII "Dels cabiscols per la entonació y govern del chor"
4973 s. XVIII "De las obligacions dels pares y mares de las cambradas dels malalts"
4974 s. XVIII "De las obligacions de la mare de la cuyna dels malalts o gallinera"
4975 s. XVIII "De las obligacions de la mare de la cuyna del tinell"
4976 s. XVIII "De la mare de las didas"
4977 s. XVIII "De las obligacions de la mare del govern"
4978 s. XVIII "De las obligacions dels vicaris y passioners de semmana"
4979 s. XVIII "Ordinacions que·s deuhen observar y guardar en lo convent de las donzellas"
4980 s. XIX 2a m. "Santo Hospital"
4981 s. XIX "Los hermanos de la Caritat guardaran las cosas següents"
4982 1707 post "Taula o sumari breu de las ordinacions fetas a XVIII de abril de l'any MDLXXI, en la reforma de l'any MDCLXVII y en la confirmació de l'any MDCCVII sobre lo orde, cura, tracte, servey y disposició dels malalts se deu tenir y servar en esta santa casa de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
4983 1747, novembre 5. Barcelona "Plan dels metges de l'Hospital, presentat a la molt il·lustre administració en 5 novembre de 1747"
4984 1806, març. Barcelona "Edicto para dos plazas de médicos vacantes en el Hospital general de Santa Cruz de Barcelona"
4985 1827, juliol 30. Barcelona "Médicos en 1827"
4986 [1880] "Reglamento para el servicio de institución de los ilustres médicos titulares del Hospital de Santa Cruz de Barcelona"
4987 1908, juliol 3/1914, desembre 18. Barcelona "Médicos de guardia"
4988 1913, gener 9. Barcelona "Extracto de las disposiciones contenidas en el reglamento de médicos de guardia y que estos deberán observar en la admisión de los enfermos"
4989 s. XVIII "De las obligacions dels cirurgians majors"
4990 s. XVIII "De las obligacions dels metges de casa"
4991 s. XVIII "De las obligacions dels metges principals"
4992 s. XIX 2a m. "Del servicio facultativo"
4993 1890 c. "Estudio del Hospital de Santa Cruz bajo su aspecto médico. Reformas que en él deben introducirse"
4994 1695, maig 20. Barcelona Convocatòria d'una plaça de fadrí major cirurgià de l'Hospital
4995 1843, febrer 25. Barcelona Reglament del personal de l'Hospital
4996 1843, febrer 25. Barcelona "Reglamentos hechos en 1843"
4997 1843, febrer 25. Barcelona Reglament de l'arxiver de l'Hospital
4998 1870, setembre 12. Barcelona "Reglamento para la provisión y orden de ascensos de las plazas de practicantes del Hospital de Santa Cruz de Barcelona"
4999 1887, agost 18 "Ceremonial a seguir en caso de defunción de un señor administrador en ejercicio [...]"
5000 1576, setembre 14-1577, octubre [...]. Barcelona "Libre de infermer comenssat per mi, Joan Lauder, prevere infermer del present Hospital de Sancta Creu de Barcelona [...]"
5001 1577, octubre 3-1578, octubre 31. Barcelona "Libre [...] infer[mer], comens[at per ... Joan La]uder, prevere infermer del present Hospital [...]"
5002 1580, octubre 10-1581, octubre 11. Barcelona "Libre de infermer comensat per mi, Joan Lauder, prevere infermer del present Hospital de Santa Creu de Barcelona [...]"
5003 1581, octubre 12-1582, novembre 30. Barcelona "Libre de l'infermer comensat per mi, Joan Lauder, infermer [...]"
5004 1582, desembre 2-1583, setembre 3. Barcelona "Libre de infermer com[ensat per mi], Joan Lauder, prevere infermer del present [Hospital ...]"
5005 1585, març 5-setembre 30. Barcelona "Dimars, 5 de mars 1585, ffonch comenssat lo present libre per mi, Joan Lauder, prevera he infermer del present Hospital de Sancta Creu de Barcelona, en lo qual són continuats tots los que entren malalts en dit Spital"
5006 1582, juny 3-1613, gener 16 "Libre dels òbits e díxits dels malalts qui moren en lo Hospital de Barcelona, comens[a] en lo any MDLXXXII"
5007 1585, octubre 1-1586, setembre 29. Barcelona "Libre de les entrades dels malalts en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, comensant lo primer del mes de octubre de l'any MDLXXXV, essent infermer lo venerable mossèn Joan Llauder, prevere, y finirà [en blanc]"
5008 1457, febrer 10-novembre 25. Barcelona "Libre de la infermaria segon"
5009 1473, maig 1-1479, desembre 30. Barcelona "[Li]ber primus infirmarie Ospitalis [Sanct]e Crucis presentis civitatis inceptus per Thomam Soldevila, presbiterum, nunc dicti Ospitalis infirmarium [...]"
5010 1480, gener 1-1483, desembre 24. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5011 1484, gener 1-1492, març 15. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5012 1539, novembre 12-1541, setembre 13 post.Barcelona "Incipit liber rectoris Hospitallis Sancte Crucis ci[vitat]is B[arcinone] die intitulata XII mensis novembris anno Domini a [Nativitate] MDXXX[VIII]I"
5013 1497, abril 1-1501, agost 8. Barcelona "Libre comensat per mi, Baltasar Arnau, prevera infermer de l'Aspital de Santa Creu de Barsalona, lo primer de abril de l'any MCCCCLXXXXVII"
5014 1566, gener 23-octubre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5015 1569, febrer 1-1570, abril 29. Barcelona "[Libre de infermer] comenssat per mi, Joan Lauder, [...] present Spital, lo primer de febrer [...] MDLXVIIII"
5016 1570, maig 1-1571, juny 17. Barcelona "Libre de l'infermer comensat per mi Joan Lauder, infermer del present Spital, lo primer de maig [...]"
5017 1573, gener 26-setembre 19. Barcelona "Libre de infermer comensat per mi, Joan Lauder, vuy a 26 de janer any 1573"
5018 1573, setembre 20-1574, agost 18. Barcelona "Libre de infermer [...] a XX de set[embre]"
5019 1586, octubre 1-1588, març 30. Barcelona "Libre de les entrades dels [ma]lalts qui entraran en lo [H]ospital general de Santa [Cr]eu de Barcelona, comensant [... p]rimer de octubre de l'any 1586 y acabat lo darr[e]r dia de mars de 1588"
5020 1588, abril 1-1589, maig 1. Barcelona "Libre en lo qual estan continuats los malalts y malaltas qui són entrats en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, comenssat a 1 de abril 1588"
5021 1589, maig 1-1590, agost 15. Barcelona "Libre de infermer, comensat per mi [Rafel] Falcó, infermer del present Spital, lo primer de maig 1589"
5022 1590, agost 16-1591, abril 22. Barcelona "Libre de infermer comensat per mi, Hierònim Villanova, infermer del present Spital [...]"
5023 1591, abril 22-desembre 30. Barcelona "[...] Aquest és lo libre de l'infirmer de la casa de Santa Creu de Barcelona, comensant vuy als 21 de abril de 1591 [...]"
5024 1593, juliol 8-desembre 24. Barcelona "Libra de les antradas dels malalts de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona, comensat a 8 de juliol de 1593, essent infermer mossèn Raphel Escosi"
5025 [1594] 1593, desembre 25-1594, des. 31. Barcelona "Libra de les entrades dels malalts de l'Hospital general de Santa Creu de Barçelona, comensat als 25 de desembre, dia de la nativitat del Senyor de l'any 1594, esent infermer Pera Guillamet"
5026 1595, gener 1-1596, gener 4. Barcelona "[...] Aquest és lo libre de les entrades dels malalts en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, comensant lo primer del mes de janer de l'any 1595, essén infermer lo venerable mossèn Honofre Comall, prevera de dit Hospital"
5027 1596, gener 1-agost 29. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les entrades dels malalts en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, comensant lo primer del mes de jener de l'any 1596, essent infermer lo reverent Francesc de Olivany, del present Hospital"
5028 1596, setembre 1-1598, gener 7. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de las entrades dels malalts en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, comensant lo primer del mes de setembra de l'any 1596, essent infermer lo reverent Pera Duran, del present Hospital [...]"
5029 1598, gener 7-1599, març 26. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les entrades dels malals en l'Ospital general de Santa Creu de Barcelona, comensant lo primer de jener de l'any 1598, essent infermer Pau Alcover"
5030 1599, març 28-1600, juliol 17. Barcelona "[...] Llibre de les entrades dels malalts en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, en lo qual se continua lo dixit que fa lo malalt del que té y aporta, començant vuy a XXVIIII del mes de mars de l'any de la nativitat de nostre Señor MDLXXXXVIIII, essent infermer Joan Thomàs Castells, prevere"
5031 1600, juliol 8-1601, maig 31. Barcelona "[...] Llibre de les entrades dels malalts en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, en lo qual se continua lo dixit que fa lo malalt del que té y aporta, començant vuy a VIII de juliol de l'any de la nativitat de nostre Señor MDC, essent infermer jo, Bernat Soler Ferran, prevere [...]"
5032 1602, gener 1-desembre 30. Barcelona "[...] Est és lo llibre de les entrades y los díxits dels malalts que entren en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, ab la nota al marge en cada un dels que moren, començant al primer de janer 1602, essent infermer mossèn Pere Llorens, prevere natural de n'Arbós, etc."
5033 1604, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Llibre de la infermerie en lo qual se scriuen totas las entradas y òbits y díxits dels malals qui entren y moren en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, ab la nota almaria, comensant al primer de janer 1604, essent infermer Joan Gempere, prevere, natural de Sant Martí Vell, bisbat de Girona"
5034 1605, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Llibre de la infermeria en lo qual se scriuen totas las entradas y òbits y díxits dels malals qui entren y moren en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, ab la nota almaria, comensant al primer de janer 1605, essent infermer Joan Gempere, prevere, natural de Sant Martí Vell, bisbat de Girona"
5035 1606, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Llibre de la [...] se screvien totas las [...] òbits y díxits dels malals [...] moren en [...] Hospital general de Santa Creu de Barcelona, ab la nota almaria, comensant al primer de janer de 1606, essent [...] Joan Gempere, prevere, natural de Sant Martí Vell, bisbat de Girona"
5036 1607, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5037 1608, gener 1-desembre 31. Barcelona "Llibre de entrades de malalts, comensat al primer de janer de 1608, essent enfermer mossèn Martí Martorell, prevere [...]"
5038 1609, gener 1-1610, març 28. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de entrades de malalts y òbits al marge, comensat lo primer de janer 1609, 1610, sent enfermer Martí Martorell, prevere [...]"
5039 1610, març 29-1611, gener 1. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de entradas de malalts y òbits al marge, comensant a vint-i-nou de marts de any 1610, esent infermer Bernat Ortiguó, prevere [...]"
5040 1611, gener 4-1612, gener 6. Barcelona "[...] Aquest és llo llibre de entrades de malalts y òbits al marge, comensant a 4 de yaner de ll'any 1611, esent infarmer Bernat Ortiguó, prevere [...]"
5041 1707-1760. Barcelona Documentació sobre els Mascaró, adroguers i mercaders
5042 1612, gener 6-1613, abril 25. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de entrades < des > de malalts y òbits als marges de l'Hospital general de Santa Creu de la çiutat de Barcelona, comensant lo primer de janer any 1612 y 1613, esent enfermer Bernat Ortigó, prevere [...]"
5043 1613-1615. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital. Plec de díxits
5044 1614, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest és lo libre de entradas [...] òbits al marge de l'Hospital gener[al de Santa] Creu de la ciutat de Barcelona [...] lo primer de jener de l'any [...] essent infermer Antich Pujol, prevere [...]"
5045 1615, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest és lo libre de entradas de malalts [...] Hospital general de Santa Creu de la çiutat [...] lo primer de jener de l'any [1]615, essen[t...] Pujol, prevere [...]"
5046 1616, gener 1-desembre 30. Barcelona "[...] Aquest és lo libre de entradas de malalts y òbits al marge de l'Hospital general de Santa Creu de la ciutat de Barcelona, comensant lo primer de jener de l'any 1616, essent infermer Joan Ferrer, prevere y natural de la vila de Reus [...]"
5047 1617-1618. Barcelona Llibres d'entrades de malalts de l'Hospital
5048 1619, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les entrades dels malalts y òbits al marge de l'Hospital general de Santa Creu de la ciutat de Barcelona, comensant lo primer de jener de l'any mil sis-cents y denou, esent infermer Simon Company, prevere del lloc de Talavera, bisbat de Vic [...]"
5049 1620, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les entrades dels malalts y òbits al marge de l'Hospital general de Santa Creu de la ciutat de Barcelona, començant lo primer de jener de l'any mil sis-cents y vint, sent infermer Simon Company, prevere [...]"
5050 1621, gener 1-desembre 31. Barcelona "En lo present llibre estan continuats tots los malalts y malaltes qui són entrats y entrades en lo present Ospital general de Sancta Creu de Barcelona y lo òbit de aquels en lo marge, comensanf lo primer de jener de l'any 1621, esent infermer mossèn Jaume Puig, prevera"
5051 1622, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les entrades dels malalts y òbits [...] de l'Hospital general de Santa Creu de la ciutat de Barcelona, comensant lo primer de gener de l'any mil sis-cencts y vint-y-dos, essent infermer Jaume Puig, prevere de dit Spital"
5052 1623, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les entrades dels malalts y òbits al marge de l'Ospital general de Santa Creu de la ciutat de Barcelona, comensan lo primer del mes de gener de l'any mil sis-cens y vint-y-tres, esent infermer Joan Joli, prevere de dit Ospital general y benefisiat de Sant Joan de Perpinyà"
5053 1751-1755. Cartagena-Madrid, etc. Correspondència de Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
5054 1624, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les entrades y òbits dels malalts de l'Ospital general de Santa Creu de Barcelona sots invocatió de santa Elena, comensant lo primer de janer MDCXXIIII, essent infermer mossèn Joan Joli, prevera de dit Ospital y beneficiat de Sant Joan y Sant Jaume de la vila de Perpinyà. MDCXXIIII"
5055 1625, gener 1-desembre 30. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les entrades y òbits dels malalts de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona sots invocatió de santa Elena, comensant lo primer de janer 1625, esent infermer Joan Joli, prevera de dit Hospital y beneficiat de Sant Joan y Sant Jaume de la ciutat de Perpinyà. MDCXXV"
5056 1626, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest [...] llibre de entrades y òbits dels malalts de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona sots ynvocatió de santa Elena, comensant lo pres(en)t any y primer dia de yaner de 1626"
5057 1628, gener 1-desembre 31. Barcelona "En (e)st llibre stara[n con]tinuades les en[tra]des de totes les [...nes] que entraran en lo Ospital [de] Santa Creu de Barcelona y òbits de aqu[..., co]mençant al primer [...] 1628, cent infer[mer] Phalip Bosch [...]"
5058 1630, gener 1-desembre 31. Barcelona "En est llibre staran continuades les entrades de totes les persones que entraran malaltes en lo Ospital general de Santa Creu de Barcelona y òbits de aquelles, comensat al primer de janer 1630, essent infermer Matià Moncalp, prevere y beneficiat de Santa Eulària de Berga y natural de dita vila, solsonensis. 1630"
5059 1631, gener 1-desembre 31. Barcelona "En est llibre estaran continuades les entrades de totes les persones que entraran malaltes en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona y òbits de aquelles, comensat al primer de janer 1631, essent infermer lo reverent mossèn Matià Moncalp, prevere y beneficiat de Santa Eulàlia de la vila de Berga y natural de dita vila. 1631"
5060 1632, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les entrades y òbits dels malalts de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona sots invocatió de santa Elena, comensant lo primer de janer MDCXXXII, esent infermer lo reverent mossèn Matià Moncalp, prevere de dit Hospital. MDCXXXII. Beneficiat de la vila de Berga, bisbat de Çolsona"
5061 1633, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les entrades y òbits dels malalts de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona sots invocatió de santa Elena, comensat lo primer de janer de MDCXXXIII, essent infermer lo reverent mossèn Matià Moncalp, prevere y beneficiat de la vila de Berga, bisbat de Çolsona. MDCXXXIII"
5062 1634, gener 1-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les entrades y òbits dels malalts de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona sots invocatió de santa Elena, comensant lo primer de janer de l'any MDCXXXIIII, essent infermer lo reverent mossèn Matià Moncalp, prevere de dit Hospital y beneficiat de la vila de Berga, bisbat de Çolsona"
5063 1635, gener 28-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5064 1636, gener 1-desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5065 1637, gener 1-1638, gener 16. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de les en[trades] y òbits dels malalts de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona sots invocació de santa Elena, comensant lo primer de janer 1637, esent infermer jo, Ramon Puig y Pujalt, prevere, en lo any de la Nativitat del Señor 1637"
5066 1638, gener 17-desembre 31. Barcelona "[...] Aquest és lo llibre de las entrades y òbits dels malalts de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona sots invocació de santa Elena, començant lo primer de janer de 1638, essent infermer jo, Pere Baleguer, prevere, en lo any de la Nativitat del Señor 1638"
5067 1639, gener 1-1640, desembre. Barcelona "[...] Aquest és lo libre de las entrade[s y] òbits dels malalts y malaltas de [l']Ospital general de Santa Creu [de] Barcelona sots invocatió de santa Elena, comensant lo primer de jener 1639, esent infermer lo señor mossèn Juan Llorach de Solivella, prevera de dit Ospital"
5068 1639, gener 1-1640, novembre 5. Barcelona "[...] Aquest és lo libre de les entrades, exides y òbits dels soldats malalts de l'Ospital general de Santa Creu de Barcelona sots invocació de santa Elena, comensant lo primer de jener 1639, esent infermer lo señor mossèn Juan Llorach de Solivella, prevera de dit Ospital"
5069 1641, gener 1-1642, març 31. Barcelona "Llibre dels malalts que éntran y moren en lo present Hospital general de Santa Creu de Barcelona, començant [...] janer de 1641 [...]"
5070 1642, abril 1-1643, gener 5. Barcelona "Llibre en lo qual estaran continuades las entradas de les personas qui en dit Hospital entraran com a malalts, ab los òbits de aquells continuats en lo marge de la entrada de quiscú de ells, comensant al primer de abril any 1642"
5071 1643, gener 1-desembre 31. Barcelona "En est libre estan continuadas las entradas de totas las personas que entraran malaltas en lo Hospital general de Sancta Creu de Barcelona y òbits de aquells, comensant al primer de janer 1643, essent infarmer Macià Moncalp, prevere de la vila de Berga"
5072 1644, gener 1-agost 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5073 1644, setembre 1-1645, gener 19. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5074 1645, gener 20-1646, abril 16. Barcelona "Comensa aquest libre lo dia de sant Sabestià que és lo divendras als 20 de ganer any mil sis-cens quaranta-y-sinch, a asentar-se los malats que entraran en lo present any y se anomena dit llibra de òbits de l'Ospital general de Santa Creu. 1645"
5075 1646, abril 29-1647, abril 23. Barcelona "En aquest libre se assenten los malalts entren en lo Ospital general essent infermer Miquel Pifarrer, comensant vuy als 29 de abril de 1646"
5076 1647, abril 23-1648, agost 2. Barcelona "Libre segon de l'any 1647, començant vuy a 23 de abrill 1647, portant dit libre Francesch Figuera, prevere infermer de l'Ospital general de Santa Creu de Barcelona"
5077 1648, agost 3-1649, novembre 7. Barcelona "Libre segon de 1648, comensant vuy a 3 de agost, essent inferm[er] Silvestre Figuera"
5078 1649, novembre 8-1651, octubre 6. Barcelona "Llibre segon 1649, essent infermer Jaume Florit, prevere"
5079 1575, agost 24-1576, setembre 13. Barcelona "[Libre] de infermer, comensat per mi, Joan Lauder, a XXIIII de agost de l'any MDLXXV"
5080 1651, octubre 7-1653, abril 25. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5081 1653, abril 26-novembre 11. Barcelona "Llibre dels malals [...] y se moren en lo present [Hospital...] comensant lo any 1653, a 26 de abril"
5082 1653, [novembre 12]-1654, juliol 26. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5083 1654, juliol 27-1655, juny 21. Barcelona "Libro de las [...] exidas del(s) soldats y altres malalts de l'Ospital general de la ciutat de Barcelona. Comensa vui als 27 de juliol 1654"
5084 1655, juny 21-1656, novembre 4. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5085 1655, juny -1656, maig 23 [...] Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5086 1656, novembre 4-1657, desembre 31. Barcelona "Llibre en lo qual estan continuats tots los malalts que éntran, moren y ixen en lo present Hospital general de Santa Creu de Barcelona, començat a 4 de 9bre 1656, essent infermer mossèn Jaume Vilafranca, prevere, Joseph Marçal, prevere infermer de l'Hospital general de Barcelona, 1657"
5087 1658, gener 1-1660, agost 11. Barcelona "Llibre de la infermeria de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona, regint-lo Francesc Graner, prevere y beneficiat de Castelló de Empúries, bisbat de Gerona, en lo qual estaran continuats los malalts que éntran y moren en dit Hospital, comensant al primer de janer MDCLVIII"
5088 1660, agost 13-1661, octubre 21. Barcelona "Aquest és lo llibre de las entradas y exides y òbits dels malalts de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona sots invocació de santa Elena, comensat a tretsa de agost 1660, essent infermer lo reverent Francesch Mariyà (?), natural del lloch de Cornellà de Conflent, bisbat de Elna, en lo any 1660"
5089 1661, octubre 21-1664, agost 5. Barcelona "Llibre de la infermeria de l'Hospital [...] de Santa Creu [...]"
5090 1663, abril 29-1665, març 31. Barcelona "Libre de asiento fet a 29 de abril 1663, fet ab sa exselèntia de las rations dels soldats malalts y ferits que·s reben en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona de 1663, sent infermer lo reverent Francesc Mariyà, del lloch de Cornellà de Conflent, bisbe d'Elna"
5091 1664, agost 6-1668, abril 30. Barcelona "Libre de la infermeria de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona, en lo qual estaran continuats los malalts que éntran y mòran en dit Hospital, comensant a 5 de agost de l'añ 1664, 1665, 1666, 1667, 1668"
5092 1665, abril-1668, novembre 11. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5093 1668, maig 1-1670, abril 30. Barcelona "Libre de la enfermeria de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona, en lo qual estaran continuats los malalts que éntran y moren en dit Hospital, comensant al primer de matg de 1668"
5094 1668, novembre [22]-1672, gener 2. Barcelona "Llibro [corr. de Llibre] de la inferme[ría...] Hospital general de Santa [...] Barcelona, en el [corr. de lo] qu[...] continuados [corr. de continuats] los enfermos [corr. de malalts] [...] y mueren [corr. de moren] en dicho [corr. de dit] Hospital [...] 9bre 1668"
5095 1670, maig 1-1671, juny 17. Barcelona "Libre de homes i dones malalts que éntran y moren en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona, comensat en lo primer de maig de l'añy 1670"
5096 1671, juny 19-1673, juliol 31. Barcelona "Llibre de homes y dones malalts que éntran y moren en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
5097 1672, gener 19-1676, setembre 23. [Barcelona] Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5098 1672, gener 5-1673, juliol 31. Barcelona "Llibre de la infermeria de los soldados y officiales del Hospital general del anyo MDCLXXII"
5099 1673, agost 1-1675, octubre 27. Barcelona "Libro de la enfermería de los payzanos que se entran a curarse en este Hospital de esta ciudad de Barzelona, desde primero de agosto de 1673 [...]"
5100 1673, agost 1-1675, desembre 31. Barcelona "Libro de la enfermería de los oficiales y soldados que se entran a curarse en el Hospital general de Santa Cruz de esta çiudad de Barzelona, desde primer de agosto de 1673 asta el día 31 de Xbre 1675"
5101 1675, març 28-1677, setembre 30. Barcelona "Libro donde se notan los paysanos de las villas y lugares del principado de Cathaluña que entran a curarse en este Hospital general de Santa Cruz de esta çiudad de Barzelona, como tambiñen los óbitos d'ellos, siendo enfermero el reverendo Joseph Aliguer, por cuia qüenta corre el asentar los dichos paysanos en este libro de este año del Señor de 1675 [...]"
5102 1676, gener 1-1678, novembre 22. Barcelona "Soldados emfermos [sic] que entran en el Ospital desde primero de henero de 1676. Blanch, prevere y emfermer"
5103 1677, setembre 30-1679, novembre 19. Barcelona "Llibre de la enfermeria de l'Hospital general de Barcelona en lo qual sis[...] los malats paisans que vénen a curar-se y axí mateix los òbits, sent enfermer lo molt reverent y M. Antoni Blanc, prevere"
5104 1678, juny 1-1683, març 31. Barcelona "Libro de los ofiziales vivos reformados y soldados emfermos y heridos que de los terzios y compañías que de los trozos de cavallería del exérzitto han entrado a curarse en este Hospital general de Santa Cruz d'esta ziudad de Barzelona desde primero de junio de 1678"
5105 1679, novembre 19-1681, setembre 3. Barcelona "Llibre ahont se assèntan los malalts paysans que éntran per a curar-se de sas malaltias en lo present Hospital general de Santa Creu, comensat a 18 de noembre de 1679, essent infermer lo reverent Joseph Ansalada, prevere y beneficiat de Vilafranca de Conflent [...]"
5106 1678, novembre 23-1682, desembre 30. Barcelona "Libro de los soldados enfermos que entran por curarse en el santo Hospital general de Santa Cruz de Barcelona, en el qual se escriven nombres y óbitos de ellos, començado en el anyo 1678, a 23 noviembre"
5107 1681, agost 18-1682, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5108 1683, gener 1-desembre 31. Barcelona "Llibre hahont se asséntan los malalts paysans que éntran per a curar-se en lo present Hospital general de Santa Creu de Barcelona, comensant al primer de gener de 1683, essent infermer lo reverent Carlos Benavent, prevere natural de la vila de Gerri, 1683"
5109 1683, gener 1-1684, juny 7. Barcelona "Llibre hahont se aséntan los soldats malalts que éntran a curar-se en lo present Hospital de Santa Creu de Barcelona, comensant al primer de gener de l'any mil sis-sents vuytanta-y-tres, essent infermer lo reverent Carlos Benavent, prevere natural de la vila de Gerri, 1683"
5110 1683, abril 1-1685, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5111 1684, gener 1-novembre 3. Barcelona "Llibre hahont se asséntan los malalts paysans que éntran per a curar-se en lo present Hospital general de Sancta Creu de Barcelona, comensant al primer de janer de 1684, essent imfermer lo reverent Joseph Panedas, prevere de Barcelona, 1684"
5112 1684, novembre 5-1685, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5113 1684, juny 9-1686, juliol 31. Barcelona "Libre ahont [corr. de haont] se escriuen los soldats malalts que éntran ha curar-se [corr. de qurar-se] en lo present Hospital general de Santa Creu de Barselona comensant als 8 de juny de 1684, esent infermer lo reverent Francisco Pàmies, prevere natural de la vila de Vimbodí, arcabisbat de Tarragona, 1684"
5114 1686, gener 1-1687, gener 18. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5115 1686, juny 29-1689, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5116 1694, febrer 4-1696, desembre 5. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5117 1686, agost 4-1689, abril 27. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5118 1715-1716. Alella-Barcelona Documentació sobre Joan Calveria
5119 1687, gener 1-1688, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5120 1689, maig 25-1691, juny 5. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5121 1689, gener 1-1691, juny 24. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5122 1691, juny 6-1692, desembre 27. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5123 1691, juny 30-1693, abril 27. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5124 1692, octubre 23-1694, setembre 25. Barcelona "Libro en donde se esc[r]yben los ofyzyales y soldados que entran ha curarse en el Hospital de Santa Cruz de Barzelona que syrve desde 23 de octubre de 1692"
5125 1693, gener [14] -1694, gener 1. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5126 1693, abril 28-1695, juliol 30. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5127 1694, setembre 26-1698, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5128 1695, juliol 31-1696, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5129 1697, gener 1-1699, setembre 17. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5130 1697, agost 21-novembre 2. Barcelona "Soldats de Franssa"
5131 1697, gener 1-1700, juliol 31. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5132 1699, setembre 18-1702, desembre 31. Barcelona "Llibre de paisans comensat per Miquel Font [...]"
5133 1688, desembre 20. Barcelona Extinció i institució de personats a Vic i a Santa Anna de Barcelona
5134 1699, gener 1-1704, maig 31. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5135 1700, agost [1]-1704, novembre 30. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5136 1703, gener 1-1705, octubre 23. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5137 1704, juny 1-1705, octubre 19. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5138 1704, desembre [6]-1706, abril 1. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5139 1705, octubre [24]-1707, juliol 7. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5140 1706, juny 7-1707, maig 26. Barcelona Llibre d'entrades de soldats anglesos de l'Hospital
5141 1706, abril 2-1710, novembre 5. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5142 1707, octubre [8]-1709, maig 16. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5143 1707, juny 13-1712, desembre 25. Barcelona Llibre d'entrades de soldats portuguesos de l'Hospital
5144 1709, maig 17-1710, novembre 23. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5145 1710, novembre 24-1712, maig 13. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5146 1710, novembre 6-1714, gener 8. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5147 1712, maig 14-1713, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5148 1714, gener 1-1716, març 31. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5149 1714, gener 1-1716, març 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5150 1716, abril 1-1717, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5151 1716, abril 1-1718, juny 23/1720-1721. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5152 1718, gener 1-1720, setembre 30. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5153 1718, juny 24-1725, juny 23. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5154 1720, octubre 1-1723, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5155 1724, gener 1-1726, agost 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5156 1725, juny 24-1728, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5157 1726, setembre 1-1728, desembre 31. Barcelona "Llibre dels paysans"
5158 1729, gener 1-1731, maig 31. Barcelona "Llibre dels payzans [...]"
5159 1729, gener 1-1732, [juliol 31]. Barcelona "Llibre dels soldats [...]"
5160 1731, juny 1-1733, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5161 1732, agost 1-1735, juny 23. Barcelona "Llibre dels soldats [...]"
5162 1734, gener 1-1735, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5163 1735, juny 24-1737, desembre 30. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5164 1736, gener 1-1737, desembre 31. Barcelona Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital
5165 1738, gener 1-1739, desembre 31. Barcelona "Llibre per notar los malals soldats éntran en lo Hospital general de Santa Creu de Barcelona des del primer de jané 1738 a últim de Xbre de dit any"
5166 1740, gener 1-1741, desembre 31. Barcelona "Llibre dels soldats malalts éntran en lo sant Hospital general de Santa Creu de Barcelona en lo añy 1740"
5167 1742, gener 1-1744, desembre 19. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5168 1745, gener 1-1747, desembre 31. Barcelona "Llibre dels soldats de 1745, 1746 [...]"
5169 1748, gener 1-1764, desembre. Barcelona Llibre d'entrades de soldats de l'Hospital
5170 1765, gener-1789, novembre. Barcelona "Llibre dels militars que éntran malalts y moren en lo Hospital general de Sant Creu de Barcelona, que comença en lo die primer de janer de 1765"
5171 1593, novembre (ante)-1620, desembre "Orats y orades [...]"
5172 1621, gener 19-1646, gener "Orats y orades. 1621 [...] 1647"
5173 1649, juny 17-1702, desembre 1 "Llibre dels orats y oradas [...]"
5174 1850-1854. Abrera-Alella-Arenys de Mar, etc. Documentació sobre els infants expòsits de l'Hospital
5175 1848-1853. Barcelona Documentació sobre els infants expòsits de l'Hospital
5176 1537, febrer 1-1549, febrer 11 "Libre de les bosses dels malalts y morts en lo present Hospital de Sancta Creu de Barcelona"
5177 1760-1771. Barcelona Documentació sobre Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
5178 1614-1620 / 1629 / 1635 "Llibre dels òbits [...]"
5179 1635, març-1646, març. Barcelona "Libre de òbits de totes les cambrades dels malalts y dels dies se fa guarda-roba, començat a XXVII de mars 1635 [...]"
5180 1646, juny-1673, octubre "Llibre ahont se continuen los òbits del guarda-roba, començant als 18 de juny 1646"
5181 1654, agost-1673, octubre "Llibre dels mors que moren en es[ta] casa de l'Ospital general de Santa Creu de [Barcelona], comensant al primer de agost de l'[any] 1654, essent infermer Joseph Juliana"
5182 1673, novembre-1687, desembre "Libre ahont se continúan òbits del guarde-robe [...]"
5183 1688, gener-1697, maig Llibre d'òbits de l'Hospital
5184 1697, maig-1708, novembre "Llibre dels òbits [...]"
5185 1698, abril-1740, maig "Llibre de òbits comensat lo any 1698 fins lo any 1738"
5186 1708, novembre-1733, abril Llibre d'òbits de l'Hospital
5187 1733, maig-1758, abril "Llibre d'aon se escriuen los que mo[ren] en lo Hospital general de Santa Creu de la ciutat de Barcelona [...]"
5188 1770-1773. Barcelona "Estado general de las jornadas causadas por los militares enfermos en este Hospital real de Santa Cruz de Barcelona [...]"
5189 1774-1776. Barcelona Registres de jornades d'ingrés de soldats a l'Hospital
5190 1777-1780. Barcelona Registres de jornades d'ingrés de soldats a l'Hospital
5191 1791-1793. Barcelona Registres de jornades d'ingrés de soldats a l'Hospital
5192 1794-1795. Barcelona Registres de jornades d'ingrés de soldats a l'Hospital
5193 1796-1797. Barcelona Registres de jornades d'ingrés de soldats a l'Hospital
5194 1798-1799. Barcelona Registres de jornades d'ingrés de soldats a l'Hospital
5195 1800-1802. Barcelona Registres de jornades d'ingrés de soldats a l'Hospital
5196 1803-1806. Barcelona Registres de jornades d'ingrés de soldats a l'Hospital
5197 1807-1809. Barcelona Registres de jornades d'ingrés de soldats a l'Hospital
5198 1717-1783. Barcelona-Madrid-S. Ildefonso Documentació sobre l'entrada de soldats malalts a l'Hospital
5199 1750-1802. Aranjuez-Barcelona-Mataró Documentació sobre l'entrada de soldats malalts a l'Hospital
5200 1838, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
5201 1839, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
5202 1840, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
5203 1838, gener Receptari de l'Hospital (cirurgia)
5204 1839, gener Receptari de l'Hospital (cirurgia)
5205 1843, setembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
5206 1839, gener Receptari de l'Hospital (homes)
5207 1840, gener Receptari de l'Hospital (cirurgia: homes)
5208 1838, abril Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
5209 1839, març Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
5210 1840, gener Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
5211 1838, gener Receptari de l'Hospital (medicina clínica)
5212 1839, gener Receptari de l'Hospital (clínica)
5213 1840, gener Receptari de l'Hospital (clínica)
5214 1838, gener Receptari de l'Hospital (visita de guàrdia)
5215 1838, gener Receptari de l'Hospital (visita de setmana)
5216 1838, gener Receptari de l'Hospital (visita de setmana)
5217 1837, juny Receptari de l'Hospital (Sant Llàtzer, medicina i cirurgia)
5218 1838, gener Receptari de l'Hospital (Sant Llàtzer, medicina i cirurgia)
5219 1838, juliol Receptari de l'Hospital (Sant Llàtzer)
5220 1589-1669. Barcelona "Actes que són de Ba(l)tasar Oriol, de las casas que li vené la il·lustre administració de l'Hospital general situadas en la present ciutat, en lo lloc dit la plassa del Carbó y antes de Basea"
5221 1812, juny 20. Barcelona "Razón de los fondos proprios de el Hospital general de Santa Cruz que existen (en) poder de don Balthasar Bacardí, caxero"
5222 1574, març 6. Barcelona Inventari i encant de béns de Caterina Vergés, vídua
5223 1586-1604. Barcelona-Berga Documentació sobre una casa de l'Hospital a Berga
5224 1496-1544 "Libre de alberans fets a mossèn Johan Calvet, prevere, comensat lo segon de jener de 1496"
5225 1682-1749 Llibres de comptes de les donzelles de l'Hospital
5226 s. XVIII Ordinacions del convent de donzelles de l'Hospital
5227 s. XVIII 1a m. Documentació sobre el convent de donzelles de l'Hospital
5228 1822, abril-1823, juny. Barcelona "Libransas de las obras de Sant Llàtser"
5229 1704, gener 1-desembre 31. Roses "Libro de medicina d'este hospital real [...]" (Roses)
5230 s. XVIII Ordinacions del convent de donzelles de l'Hospital
5231 s. XVIII mitjan. Barcelona Nomenaments de baciners de l'Hospital
5232 1586, febrer 9. Barcelona Nomenament de baciner de l'Hospital
5233 1676, abril 19. Barcelona Nomenament de baciner de l'Hospital
5234 1742, juny 8. Barcelona Nomenament de baciners de l'Hospital
5235 s. XVII-XVIII. Barcelona Credencial de baciner de l'Hospital
5236 Escuts de l'Hospital
5237 s. XVII? Barcelona Ordres de capbrevar rendes de l'Hospital
5238 s. XVIII Convocatòria de places de l'Hospital
5239 1705, juliol 13. Barcelona Sol·licitud de roba blanca per a l'Hospital
5240 182[...]. Barcelona Convocatòria dels porcioners de l'Hospital de Pere Desvilar
5241 1664, novembre 22 Decret del concili provincial tarraconense sobre almoines a l'Hospital
5242 1587, juliol 25. Madrid "Copia de el real privilegio que concedió la magestad de Felipe III [sic] [...] al Hospital general de Santa Cruz de Barcelona acerca del arrendamiento de las comedias"
5243 1638, setembre 27. Barcelona Privilegi dels baciners de l'Hospital
5244 1639 c. Barcelona Guiatge o salvaguarda de l'Hospital
5245 1644 c. Barcelona Guiatge o salvaguarda de l'Hospital
5246 1656, juliol 10. Barcelona Avís sobre acolliment de bords a l'Hospital
5247 1670, febrer 6. Tarragona Decret de l'arquebisbe de Tarragona sobre almoines a l'Hospital
5248 1712, agost 20. Barcelona Notificació d'una constitució del concili provincial tarraconense a favor de l'Hospital
5249 1707 post "Taula o sumari breu de las ordinacions fetas a XXVIII de abril de l'any MDLXXI, en la reforma de l'any MDCLXVII y en la confirmació de l'any MDCCVII sobre lo orde, cura, tracte, servey y disposició dels malalts se deu tenir y servar en esta santa casa de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
5250 s. XVII Edicte de la confraria de la Santa Creu
5251 1810, juliol 14. Barcelona Avís d'establiment d'una contribució per ajudar l'Hospital
5252 1634 c. "Iuris responsum pro Hospitali generali Sanctae Crucis Barcinonae contra procuratorem fiscalem Generalis Cathaloniae [...]. Secundum iuris responsum [...]"
5253 171[[...] Llicència per vendre sal
5254 1718, juliol 13. Barcelona Ordre de regulació de la moneda d'Aragó i Catalunya
5255 1722, abril 14. Barcelona Certificat d'un arrendament de carn de Barcelona
5256 1739, agost 18. Girona Ordre de pagament d'arbitris
5257 1741, febrer 3. El Pardo Assignació d'assentament d'eixàrcia
5258 1742, octubre 12. Girona Circular sobre la no execució de deutes contra els pobles de Catalunya
5259 1744, gener 25. Madrid "Pragmática que su magestad ha mandado promulgar a efecto de que se practiquen inviolablemente las leyes que tratan quanto al papel sellado en que se deben escrivir y otorgar los instrumentos públicos y otros despachos por la inobservancia que han tenido con algunos adictamentos y declaraciones"
5260 1793 c. "Copia de parte de un informe dirigido a la vía reservada de Hacienda por el virey conde de Revillagigedo sobre el estado del comercio de Nueva España que el rey ha mandado comunicar a los consulados y juezes de arribadas para instrucción de los cargadores a Indias"
5261 1750, setembre 26. Buen Retiro Cèdula reial sobre privilegis dels apotecaris
5262 1759 c. Balanç del primer trienni de la Reial Companyia de Comerç de Barcelona
5263 1762, febrer 2. El Pardo Reial cèdula a favor de Joan Pau Canals, fabricant d'indianes
5264 1764, maig 7. Barcelona Edicte reial sobre conreu i comerç de la roja o "granza fina"
5265 1768, maig 2 "Resumen del bilance general de los negocios que ha hecho la Real Compañía de Comercio establecida en Barcelona [...]"
5266 1771, juliol 11. Madrid Reial provisió sobre els mestres de primeres lletres
5267 1772, gener 16. El Pardo Reial cèdula sobre caça i pesca
5268 1774, novembre 19. Barcelona Edicte sobre presentació de suplicacions a l'Audiència
5269 1784, març 15. Barcelona Aranzels del gremi de carregadors i descarregadors del port de Barcelona
5270 1785, abril 18. Barcelona Edicte sobre les reials maestrances de València, Granada i Sevilla
5271 1785, desembre 19. Barcelona Edicte sobre l'ús de mules en els carruatges i sobre les festes de toros
5272 1793, abril 20-30. Aranjuez-Barcelona Creació d'un cos de 800 voluntaris per lluitar contra els francesos
5273 1797, agost 20. Barcelona Ordre reial sobre arbitris nous que ha de recaptar la Junta de Comerç
5274 1798, febrer 26. Aranjuez Reial decret sobre vals reials
5275 1799, agost 30. Barcelona Circular sobre vals reials
5276 1799, novembre 30. Barcelona Edicte sobre amortització de vals reials
5277 1799, novembre 30. Barcelona Edicte sobre oficis alienats de la Corona
5278 1815, agost 4. Barcelona Comunicació de la Junta general de Comerç i Moneda a la Junta de Comerç
5279 1819, abril 3. Barcelona Comunicació del Consell d'Hisenda sobre les ordinacions del gremi de sastres
5280 1820, juliol 29. Barcelona Edicte de l'Ajuntament de Barcelona
5281 s. XVII? Suplicació de franqueses a favor dels eclesiàstics de Barcelona
5282 1752 post "Por doña María Zaforteza, antes Morro, núm. 21, vecina del reyno de Mallorca, muger de don Antonio Escoffet, thesorero general de aquel reyno, con don Francisco de Chateaufort, núm. 24, mariscal de campo de los reales exércitos, como padre y legítimo administrador de don Francisco de Chateaufort Escoffet y Zaforteza, núm. 26, vecino del mismo reyno, y con doña Gerónyma Morro, númer. 23, vecina también de Mallorca, y doña Theresa de Solà, núm. 20, sobre la successión en propiedad del fideicomisso dispuesto por don Pedro Ramón Zaforteza, conde de Santa María de Formiguera, núm. 3, en el testamento que otorgó en 18 del mes de junio del año de 1629 vacante por muerte de don Juan Zaforteza, núm. 22, antes Morro, su último posseedor"
5283 1711 c. "Juris responsum pro Catharina Picalques, vidua, cum Catharina Canongia, uxore Francisci Canongia ad dubia tradita die 2 maii 1711 [...]"
5284 [1796. Barcelona] "Theses eclecticae ex variis philosophiae tractatibus desumptae [...]"
5285 [1761. Madrid (ed.)] "Conversión de un pecador, por Gerónimo Montenegro, su verdadero autor, y no el que algunos años ha se figuró en la Gazeta de Zaragoza"
5286 1780 c. "Los sopones Ambrosio Calabaza y Benito Chiribía. Diálogo en que se refieren las fiestas que dedica a su immaculada madre la virgen María la eximia escuela en el templo de los padres de la Compañía de Jesús de Barcelona [...]"
5287 1751, juliol 29. Buen Retiro Carta del marquès de l'Ensenada al general de la Mercè
5288 1782, juny 18. Madrid "Gazeta de Madrid"
5289 s. XIX Llistes d'alumnes que s'examinen de llatí
5290 1587, juliol 25. Madrid "Copia de el real privilegio que concedió la magestad de Felipe III [sic] [...] al Hospital general de Santa Cruz de Barcelona acerca del arrendamiento de las comedias"
5291 1631, febrer 1. Barcelona Crida del privilegi de salvaguarda de l'Hospital
5292 1636, maig 10. Girona Edicte sobre la prohibició d'allotjar soldats a les cases dels baciners de l'Hospital
5293 1636, abril 5. Barcelona Cartell d'excomunicació
5294 1638, setembre 27. Barcelona Privilegi dels baciners de l'Hospital
5295 1639 c. Barcelona Crida del privilegi de salvaguarda de l'Hospital
5296 1644 c. Barcelona Crida del privilegi de salvaguarda de l'Hospital
5297 1656, juliol 10. Barcelona Avís sobre acolliment de bords a l'Hospital
5298 1664, novembre 22. Tarragona Decret del concili provincial tarraconense sobre almoines a l'Hospital
5299 1667, abril 30. Barcelona Nomenament de baciner de l'Hospital
5300 1709 post "Pro procuratore fiscali curiae ecclesiasticae Barcinonae et administratoribus Hospitalis generalis Sanctae Crucis eiusdem civitatis contra procuratorem fiscalem patrimonialem et nobilem Balthasarem Oriol et Marcer, in eadem civitate domiciliatum [...]"
5301 1705, juliol 13. Barcelona Sol·licitud de roba blanca per a l'Hospital
5302 1712, agost 20. Barcelona "Constitució feta per lo sagrat concili provincial tarraconense a favor dels pobres de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
5303 1729, agost 2. Barcelona "Por los administradores del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona con el egregio don Francisco de Çagarriga, conde de Crexell, y los nobles consortes don Buenaventura y doña Hypólita de Ortafá y Ros [...]"
5304 1733, desembre 27. Barcelona Nomenament de baciner de l'Hospital
5305 1619-1620. Barcelona Documentació sobre una companyia per construir una nau
5306 1762. Barcelona "Condiciones con las quales deverán tomar a su cargo los administradores del Hospital general de Santa Cruz de Barcelona la manutención y curación en él de los militares enfermos de la guarnición de esta plaza, su estado mayor y los demás que estubieren y vinieren a ella de otras partes del Principado; como assí mismo los oficiales, la tropa y marineros de la real armada, y qualesquiera otros que estén al sueldo del rey y mandare el intendente del exército se admitan por el tiempo de seis años que se empezarán a contar desde primero de abril de 1762 hasta fin de marzo de 1768"
5307 1770, febrer 15. Barcelona Edicte sobre recaptació d'almoines
5308 1780. Barcelona Justificants de comunió de l'Hospital
5309 s. XVIII. Barcelona Cartell de l'Hospital
5310 178[...]. Barcelona Cartell de l'Hospital
5311 1792, juny 30. Barcelona Circular sobre almoines a l'Hospital
5312 s. XVIII. Barcelona Convocatòria de plaça a l'Hospital
5313 s. XVIII. Barcelona Sol·licitud d'almoina de vi de l'Hospital
5314 1802. Barcelona Cartell de l'Hospital
5315 1805, desembre 31. Barcelona "Estado de la Real Casa de Caridad de Barcelona por fin del año 1805"
5316 1805, desembre 31. Barcelona "Suplemento al estado de la Real Casa de Caridad de Barcelona dado en fin de diciembre de 1805. Estado demostrativo de los pobres de ambos sexos que en fin del año anterior quedaron existentes, de los entrados y salidos en el presente año, de las estancias que han causado y de los que corresponden haberse mantenido diariamente, con inclusión de los sacerdotes, hermanos, mugeres de gobierno y maestra de hilados destinados para su asistencia [...]"
5317 181[[..[..[...]]. Barcelona Nomenament de baciner de l'Hospital
5318 182[...]. Barcelona "Esquelas antiguas para comvidar a las señoras porcionistas"
5319 1832, juny 1. Tarragona Cartell per sol·licitar almoines per a l'Hospital
5320 18[..[...]. Barcelona Credencial d'almoiner de l'Hospital
5321 s. XVII-XVIII. Barcelona Credencial de baciner de l'Hospital
5322 s. XIX 1r terç "Obligaciones de los recaudadores de limosnas que la muy ilustre administración del Hospital de Santa Cruz de la presente ciudad de Barcelona tiene en los pueblos de este Principado"
5323 s. XIX Petició d'almoines per a l'Hospital
5324 s. XVII-XVIII Impresos d'excomunió
5325 s. XVII-XVIII Nomenament de baciner de l'Hospital
5326 s. XX "Gremis: apotecaris i metjes de Barcelona"
5327 1769-1776. Barcelona Documentació sobre Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
5328 1767-1776. Barcelona Documentació sobre Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
5329 1751 c. Barcelona Documentació sobre Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
5330 1718-1768. Barcelona Documentació sobre Francesc Mascaró i Vallescà, mercader
5331 s. XVIII "Dels vicaris"
5332 1772, febrer 27. Barcelona Edicte sobre els procuradors eclesiàstics
5333 s. XVII Edicte de la confraria de la Santa Creu
5334 s. XVII-XVIII. Barcelona Credencial de baciner de l'Hospital
5335 Escuts de l'Hospital
5336 s. XVI Guiatge o salvaguarda de l'Hospital
5337 1668 c. "Additio ad primum iuris responsum editum pro nobilibus domna Maria Angela de Alamany et don Iosepho de Alamany et de Bellpuig contra admodum illustre capitulum sedis vicensis et Paulum Pla de la Sala [...]"
5338 1640. Barcelona Crida a sometent
5339 1671. Barcelona "Cèdula de la sclavitut de la verge Maria, mare y senyora nostra"
5340 1720, setembre 17. Barcelona Edicte sobre mesures contra la pesta
5341 1722, abril 14. Barcelona Certificació de l'arrendament de carn de Barcelona
5342 1740, octubre 26. Barcelona Edicte sobre mesures contra la pesta
5343 1743, desembre 1. Barcelona Edicte sobre el cadastre d'Espasens
5344 1745, desembre 24. Barcelona Edicte sobre el batlle d'aigües i camins de Puigcerdà
5345 1770, juny 6. Barcelona Edicte sobre la venda dels béns del col·legi de Betlem
5346 1749, desembre 18. Madrid Reial decret sobre publicació d'al·legacions judicials
5347 1752, juliol 31. Madrid Publicació d'una resolució sobre els creditors de la Reial Hisenda
5348 1752, setembre 4. Barcelona Ban sobre mesures contra la pesta
5349 1766, novembre 6-20. San Lorenzo del Escorial Cèdules de franquícies a fabricants d'indianes
5350 1770, juny 6. Barcelona "Estado o plan de los bienes rahíces por ahora vendibles que los regulares de la Compañía del colegio de Belén de la ciudad de Barcelona poseyeron en ella, su territorio y corregimiento, como y en los de Mataró, Vich, Villafranca, Cervera y Tarragona, todos en el principado de Cataluña, con demostración de casas, heredades, tierras, su cabida, valor en venda y en renta, sus cargas y líquido sobrante deducidas éstas, todo en cumplimiento de lo mandado por S. M. (que Dios guarde) con su real cédula de 27 de marzo del año de 1769"
5351 1775, agost 3. Barcelona Suplicació
5352 1750, desembre 22. Barcelona Edicte sobre el cadastre
5353 1782 c. Barcelona "Prontuario del valor de los vales del rey nuestro señor (que Dios guarde) de 600 y 300 pesos de a 128 quartos cada uno, con los premios que corresponden respectivamente a cada uno de dichos vales por cada día del mes, y su total importe en moneda catalana y en reales de vellón [...]"
5354 1791c. "Junta pública de la Real Academia de Medicina práctica de la ciudad de Barcelona, celebrada en 14 de marzo del año 1791 [...]"
5355 1793. Aranjuez-Barcelona-Madrid Correspondència del duc d'Alcúdia
5356 1798, juny 25. Madrid Ofici adreçat al baró de Castellet
5357 1813, octubre 18. Vic Comunicat als ajuntaments
5358 1813, desembre 10. Vic Decret sobre el deute nacional
5359 1814, abril 15. Vic Circular de la Diputació provincial als ajuntaments
5360 1816, juliol 27. Madrid Circular i instrucció sobre reintegrament d'emprèstits
5361 1816, octubre 16. Barcelona Reial ordre sobre jurisdicció consular
5362 1817, gener 28. Barcelona Reial resolució sobre els consolats de comerç
5363 1817, maig 28. Barcelona Circular del ministeri d'Hisenda
5364 1817, novembre 8. Barcelona Currículum de Francesc Carbonell i Font, doctor en farmàcia
5365 1818, maig 23. Barcelona Edicte sobre competències de la Junta de Comerç de Barcelona
5366 1818, agost 5. Barcelona Reial ordre sobre el nou sistema de contribucions
5367 1822, novembre 8. Tarragona Circular de l'Ajuntament de Tarragona
5368 1824, maig 24. Barcelona "Instrucciones generales sobre el aparato vinificador inventado en Francia por la Sra. E. Gervais e introducido en España, con patente esclusiva de S. M., por D. Antonino Camps, Dogny y compañía"
5369 1827, desembre 16. Barcelona Nomenament de capità d'infanteria
5370 1648-1678. Barcelona Llibre de comptes de Joaquim Mascaró, adroguer
5371 s. XIX in. Barcelona Rebuts de la guerra contra Anglaterra
5372 s. XVIII? Coneixement d'embarcament
5373 s. XVIII-XIX. Barcelona Tarifes comercials
5374 1585, gener-setembre. Barcelona-Perpinyà Procés
5375 s. XVII [1690-1692] Nota sobre una escriptura atorgada per Francesc Argemí, senyor de Papiol
5376 1764-1765 Llibreta de cobrament de delmes
5377 1777, juny 27. Solsona Comptes de despeses sobre un censal
5378 1761-1764 Llibreta del llevador de les cases delmeres de l'oficialat de la Conca i Pallars
5379 1779, desembre 3 Document sobre un benefici de l'església de Bagà
5380 1745, desembre 10. Cadis Comptes del vaixell Nostra Senyora de Montserrat i Sant Josep
5381 1808, gener 19. Barcelona Rebut de Martí Torras
5382 1476, abril 6. Barcelona Requeriment
5383 s. XV 1a m. Establiment de cases
5384 s. XV Comptes de censos sobre una casa de mossèn Vallseca
5385 s. XV Comptes de Guillem Ramon Desvalls
5386 s. XV Comptes de la marmessoria de mossèn Vilar
5387 s. XV Ordre del veguer de Barcelona de lliurar els béns de Constança de Casa-saja
5388 1614, maig 14. Barcelona-1624, gener 14. Barcelona Esborrany de conveni
5389 1583, setembre 21. Barcelona Testament de Benet Bonfill, prevere
5390 s. XVII in. "Inventari dels actes en pergamí y altres scriptures trobades en lo arxiu de l'Hospital de [Santa] Creu de Barcelona, los quals per no ser al propòsit per lo dit Hospital o almanco no parèxer-ho prima facie, no·s són pogudes assentar en los inventaris ni llevadors de dit Hospital, sinó que·s posen ab títol de Extravagants [...]"
5391 1734-1737 Correspondència d'Isabel Llupià i Gelabert
5392 1606-1729 Llibretes del llevador de beneficis de l'església parroquial de Palamós
5393 1453, agost-1458, desembre. Barcelona Llibre d'encants de l'Hospital
5394 s. XVIII-XIX Índex de contribuents
5395 s. XVIII Estat de les robes que s'han donat al doctor Josep Roig i Gelabert
5396 s. XVIII "Aranzel de differents actes de vendas y establiments en pergamí escrits, se són trobats en una pila de papers dolents se trobaran en terra en un recó del Arxiu".
5397 1661, novembre 14. Barcelona Encant d'Elisabet Feu, que fou esposa de Joan Feu, corder
5398 1661, setembre 26. Barcelona Inventari dels béns d'Elisabet Feu
5399 s. XIX Relació de llençols, camises, etc., que falten en diversos departaments de l'Hospital
5400 1620, març 26. Barcelona Debitori de l'Hospital
5401 1620, març 26. Barcelona Lloguer de terreny
5402 s. XIX "Registro de la asistencia de los practicantes a las curaciones"
5403 s. XIX "Registro de las visitas facultativas"
5404 1645, abril 24-1646, abril 27. Barcelona Nomenaments d'administradors de l'Hospital
5405 1647, novembre 30. Barcelona Nomenament de Miquel Garcia com a administrador de l'Hospital
5406 1653, abril 21. Barcelona Nomenament d'administrador de l'Hospital
5407 1662, novembre 16. Barcelona Compte de notari als marmessors establerts pel testament d'Elisabet Feu.
5408 s. XVIII. Barcelona Encant de les cases i hostal del Lleó del carrer de la Mercè de Barcelona, per part dels administradors de l'Hospital.
5409 1779, febrer 5. Barcelona Subhasta d'una casa
5410 s. XVIII. Barcelona Taba del mas Guinard
5411 s. XVII. Barcelona Inventari de béns de Francesc d'Ortafà i Gualbes
5412 1649, maig 6. Barcelona Inventari de béns de Joan Serra, prevere
5413 [1726]. Barcelona Inventari de llibres de cirurgia que van pertànyer a Joaquim Casses, nebot de Martí Xaló.
5414 [1713, gener 17. Prats de Rei] Inventari de béns d'Antoni Pons, pagès
5415 1523, febrer 21. Barcelona Indulgència
5416 1613, febrer 4. Barcelona Procura de Lluís Sanç, bisbe de Barcelona
5417 1498, agost 28. Barcelona "Institutio capellaniae ad altare beatae Mariae Puritatis in ecclessia parrochiali Beatae Mariae de Pinu Barcinonae"
5418 1522, setembre 29 Inventari de béns de Joan Pasqual, jurista
5419 1660, octubre 12. Barcelona Inventari dels béns de Josep Vila, baster
5420 1651, febrer 13. Barcelona Inventari dels béns de Gabriel Ramisses, sabater
5421 s. XV Inventari anònim
5422 s. XV Inventari anònim
5423 s. XVII Memorial dels béns mobles venuts per Francesc Mateu, taverner de Barcelona, a Gispert de Gorro, negociant.
5424 1604, octubre 20. [Barcelona] Inventari dels béns d'Antoni Font, pagès
5425 1678, novembre 3. Barcelona Institució d'aniversaris
5426 1665, novembre 13. Barcelona Fundació de missa
5427 1650, juny 8. Barcelona Citació a les causes pies disposades per Damià Guardiola, a la venda d'una peça de terra situada a Sant Feliu de Guíxols.
5428 s. XVII in. "La forma té usar lo procurador de òbits en portar son llibre"
5429 s. XVII Memorial del què s'hauria d'ordenar a l'arxiver i de l'obligació que té i deu fer per lo bon regiment de l'arxiu i negocis del present hospital.
5430 s. XVII Relació de llibres i actuacions de les quals s'havia d'ocupar l'arxiver de l'Hospital
5431 s. XVIII Diversos actes de contractes fets per particulars relatius al notari Gaietà Simó
5432 s. XVIII Inventari de documents de l'Hospital
5433 1490, agost 31 Inventari de béns de Bertomeu Sero
5434 1605, agost 18. Barcelona Inventari de béns d'Elisabet Paula Estella
5435 [1678] Notes sobre testaments
5436 1660 Comptes de marmessoria relatius a Maria Miralles, vídua
5437 s. XVII Relació d'infants
5438 [1714] Relació de memorials de l'Hospital sobre assistència a soldats
5439 1591, juny 15. Santa Coloma de Centelles Testament de Joan Hort, barber i hostaler
5440 1650, maig 24. Barcelona Inventari/encant de Pere Cabanyes, prevere
5441 s. XVIII. Barcelona Relació onomàstica
5442 1513, maig 31. Barcelona Testament de Pere Badia, secretari reial
5443 s. XVII. Barcelona Inventari dels béns de Bernat d'Aixa, calderer
5444 1614, setembre 1 Inventari dels béns de Francesc Sesoliveres
5445 1566, octubre 31. [Bula Terrenera] Conflent Inventari dels béns de Julià Manera (Manrau), notari
5446 1670, desembre 19. Encant dels béns de Bernat Oms, mercader
5447 1719, octubre 25. Barcelona Encant dels béns d'Isidre Pasqual, canonge
5448 1649, agost 6. Barcelona Memorial de l'encant de béns de mossèn Antich, prevere
5449 [1700]. Barcelona Memorial d'objectes i béns de l'inventari de Francesca Dalmau, vídua
5450 1647, juliol Encant dels béns de Margarida Baleta
5451 s. XVIII Relació de peces d'orfebreria i joies
5452 1593 Venda d'un censal
5453 1499, [abril]-1509, març. Barcelona Llibre d'inventaris de béns de l'Hospital
5454 1731 Certificats del procurador de l'Hospital a la baronia de Tortellà
5455 1548, octubre 31. Barcelona Clàusula testamentària de Miquel Joan Dionisi Pastor, batxiller en lleis
5456 s. XVII in. Memorial sobre l'herència d'Antoni Arriassol
5457 1600, abril 16. Barcelona Donació a l'Hospital
5458 1638, juliol 21. Barcelona Donació a l'Hospital
5459 s. XVII Testament de Mariàngela Granés, vídua
5460 1653, març 19. Sant Esteve de Vinyoles. Donació a l'Hospital
5461 1649, febrer 19 Clàusula testamentària de Miquel Madriguera
5462 1629, octubre 19. Barcelona Testament de Melcior Ginebreda
5463 1637, gener 30. Barcelona Clàusula testamentària d'Agustí Pruna, metge de l'Hospital
5464 Etiquetes de plecs de l'arxiu soltes
5465 1650, agost 23. Barcelona Inventari de béns de Jerònima Salvany
5466 1584, octubre 30. Manresa Inventari de béns de Jaume Puigvert, paraire
5467 1788, juliol 8. Balaguer Inventari de béns de Josep Jaques, sabater
5468 1591, octubre 7-desembre 12. Barcelona Plec d'encants de l'Hospital
5469 1592, novembre 19. Barcelona Inventari de béns de Joana Costa, vídua
5470 1635 Inventari i encant de béns de Bernat Veguer, pastisser
5471 [1699-1701] Relacions d'elements que mancaven en l'inventari d'Emanuel Blanco, notari
5472 1700, setembre 26. Barcelona Encant de béns de Manuel Blanco
5473 1576, octubre 27. Barcelona Fundació de personat
5474 1539, febrer 25-març 6. Barcelona Inventari de documents de Joan Pasqual, jurista
5475 1573 Inventari de béns de Lluís Clavaria, botiguer de teles
5476 s. XVII Sobre una casa venuda a Monistrol pel Monestir de Montserrat sobre la qual l'Hospital té causa introduïda a la Reial Audiència
5477 1619, febrer 18. Barcelona Manament als consellers de Vic que no obliguin a Miquel Llucià Cellers, baciner de l'Hospital, a acceptar el càrrec de síndic de la ciutat.
5478 1706, març 24 Censal
5479 s. XVIII ex. Índex de documents de l'Hospital
5480 1650, desembre 10. Barcelona Acte de presa de possessió de la casa i botiga que Anna Maltesa, esposa de mariner, i morta a l'Hospital ab intestato, tenia en el carrer Corretger, per part de l'Hospital de Santa Creu com a hereu seu per haver mort a l'Hospital 'sens dixit ni testament'.
5481 s. XVII. Oristà, etc. Documentació sobre Montserrat Riera, prevere
5482 1662, juliol 30. Barcelona Venda de censal mort
5483 1696, agost 6. Sallent Carta sobre el pagament d'un censal
5484 1527 Sobre arrendaments del acaptes de l'Hospital
5485 1703, novembre 5. Barcelona Inventari i encant dels béns de Francesc Manyà, prevere
5486 1657, novembre 14. Barcelona Encant de Francesc del Fau, prevere (?)
5487 1650, maig 24 Encant de Jerònima Tonell
5488 1709, octubre 24. Barcelona Concòrdia
5489 1726, novembre 1. Barcelona Renúncia del ministre i síndic del tercer orde de Sant Francesc a favor dels administradors de l'Hospital de Santa Creu de Barcelona
5490 1561, juliol 9. Barcelona Testament de Jaume Tegell, adroguer
5491 1589, juliol 22. Barcelona Testament d'Elisabet Llobet, vídua
5492 1642, abril 11. Barcelona Testament de Felip Bosch de Platraver, prevere i passioner major de l'Hospital
5493 1616, abril 3. Barcelona Clàusula testamentària de Joaneta Ramis, vídua
5494 1552, abril 10. Flaçà Clàusula testamentària de Pere Batlle, mercader
5495 1590, gener 31. Girona Clàusula testamentària d'Antoni Bartomeu, ardiaca de Vilafranca
5496 1663, octubre 25 Testament de Pere Cabestany, pagès
5497 1665 c. Certificat de defunció de Joan Congost
5498 s. XVIII "Nota dels llibres de notas y comptas que se tròban existents en lo arxiu del sant Hospital pertanyents a differents heretats que ha succehit el sant Hospital [...]"
5499 1803, juny 4. Barcelona Certificat de defunció de Josep Virgili, fadrí
5500 s. XVII-XIX Documentació sobre els Marot, de Manresa
5501 s. XVII-XIX Documentació sobre els Marot, de Manresa
5502 s. XVII-XIX Documentació sobre els Marot, de Manresa
5503 1747, maig 31. Barcelona Certificat de defunció de Francesc Nart, aprenent de cirurgià
5504 s. XVI ex.-XVII in. "Memorial dels actes falten en lo archiu de l'Hospital los quals falten per poder demanar y cobrar diverses pensions de censals que al dit Hospital fan [...]"
5505 s. XIX 1r terç Notes sobre patrimoni de l'Hospital
5506 1638 Rendes i delmes i altres cobrats per l'Hospital a Castellfollit del Boix
5507 s. XVI ex.-XVII in. Índexs d'herències de l'Hospital
5508 1649, juny 10-maig 17. Barcelona Documents sobre la marmessoria de Miquel Antiga
5509 s. XIX in. "Informe per la procura de la causa pia de l'il·lustre canonge Sors"
5510 1762 Compte d'uns encants entregats a Francesc Saladrigas i a Ignasi Fort.
5511 s. XVIII Comptes de l'encant de pertinences de Teresa Graells i Lledó, vídua.
5512 1631, desembre 28. Barcelona Clàusula testamentària d'Antic Riera, adroguer i corredor d'orella
5513 1598, maig, 11. Balenyà Clàusula testamentària de Jaume Serrarica, pagès
5514 1635, agost 27. Barcelona Clàusula testamentària de Pere Pau Ros, batifuller
5515 1637, abril 19. Barcelona Clàusula testamentària de Francesc Saliges, cellerer
5516 1635, abril 19. Barcelona Clàusula testamentària de Francesc Saliges, cellerer
5517 s. XVII Testament d'Antoni Port, botiguer de Puigcerdà.
5518 1596, abril 20. Barcelona Testament de Jerònim Soler, boter de Barcelona.
5519 1617, febrer 21. Barcelona Testament de Jaume Nadal, passamaner de Barcelona.
5520 1706, setembre 11. Calaf Testament d'Anton Pons, pagès
5521 1598, maig 25. [Torrent] Testament de Joana Rostoll, de Torrent
5522 1693 Pensió censal que rebia l'Hospital procedent de l'heretat de Joan Guinart, i posteriorment de resultes de la fundació de 'neu i regalo' de la casa dels Canvis
5523 1596, agost 22. Granollers Clàusula testamentària de Joan Vellet, prevere i rector de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca de la diòcesi de Barcelona.
5524 1618, març 21. Barcelona Clàusula testamentària d'Anton, donzell francès, originari de Sant Serni, de la diòcesi de Caux (França), malalt a l'Hospital.
5525 1647 c. Testament de Margarida Baleta, vídua
5526 1586, maig 14. Santa Maria de la Geltrú Testament de Guillem Badia, pagès
5527 1530, juny 17. Barcelona Testament de Carles Brujó, mercader
5528 1621, febrer 2. Barcelona Clàusula testamentària de Jaume Torres, cavaller
5529 1688, febrer 6. Barcelona Nomenament d'àrbitres compromissaris
5530 s. XVII [1658 post] Al·legacions judicials
5531 1659, novembre 23 Parer jurídic
5532 1673, març 14 Procés
5533 1688-1704. Barcelona Proposta de cessió de drets a l'Hospital
5534 1719, juliol 27. Mataró Correspondència dels administradors de l'Hospital
5535 1721, febrer (?). Barcelona Memorial sobre reclamació de censos de l'Hospital
5536 1639, octubre 17. Barcelona Partida de taula
5537 1699 c. Documentació sobre la Torre Abadal
5538 1698, desembre 13. L'Arboç Venda de violari
5539 1715, juliol 26. Bellveí Venda del catorzè del gra
5540 1630, abril abril 25. Balaguer Venda de terrenys
5541 1728 c. Procures de vereders de l'Hospital
5542 1574/1575, [..[...] 19. Barcelona Concòrdia entre els germans Bernat i Andreu Vergonyós
5543 s. XVII. Sant Cugat del Vallès Comptes de la pabordia major del monestir de Sant Cugat del Vallès
5544 1704, abril 4. Barcelona Concòrdia entre l'Hospital i Joan d'Olmera i Bianya
5545 1784, setembre 11. Barcelona Concòrdia entre l'Hospital i Francesc Soler, candeler de sèu
5546 1676, setembre 4 Concòrdia entre Montornès i els Taverner
5547 1696. [La Pobla de Claramunt] Correspondència dels administradors de l'Hospital
5548 1702, juliol Sol·licitud d'un notari per retirar-se a l'Hospital
5549 1780-1787. Barcelona "Rebudas de Sant Agustí"
5550 1697, setembre 13. Girona Àpoca de canvi
5551 1707, novembre 16. Barcelona Consignació de cens
5552 1763, agost 22. Barcelona Venda d'una vinya
5553 1677, novembre 17. Bordils Venda de terrenys
5554 1726, gener 5. Barcelona Venda de censal mort
5555 s. XVIII Notes sobre la venda de Miralpeix
5556 1653-1678. Barcelona Documentació sobre la venda d'una casa
5557 1701, juny 10. Barcelona Venda d'un mas
5558 1671-1789 c. Barcelona Documentació sobre venda d'una torre
5559 1732, març 20. Barcelona Clàusula dels capítols matrimonials de Josep Marçal i Eulàlia Pallós i Glòria
5560 1615, abril 27. Barcelona Establiment d'una casa
5561 1720, febrer 9. Barcelona Debitori
5562 1733 Concòrdia entre Josep Busquets i Josefa Orriols
5563 1711, novembre 1. Barcelona Venda de la Torre Abadal
5564 s. XVII 3r terç Memorial sobre les propietats de Jacint Descatllar i d'Ortodó
5565 1586, juny 15 Venda del dret de lluïsme
5566 1586, juny 22. Barcelona Procura de l'Hospital
5567 1586, juny 30. Puigverd Procura de Joan Pujalt, mercader
5568 1585, octubre 23 Cessió de drets
5569 1763 post Requeriment judicial
5570 1747 post Memorial sobre el dret de l'aiguardent
5571 1697, maig 24-1709, octubre 6. Barcelona Àpoques del procurador major de l'Hospital
5572 1748-1760. Barcelona-San Lorenzo Documentació sobre l'ingrés de soldats malalts a l'Hospital
5573 1721-1722. Barcelona-Olesa Documentació sobre Olesa
5574 1722, maig 3. Prats de Rei Venda de censal mort
5575 1635, gener 24-desembre 7. Barcelona Documentació sobre l'establiment d'una casa
5576 1636, gener 19-23. Barcelona Procés
5577 1650, març 8-1660, desembre 26. Marsella Correspondència de David Berardy, negociant
5578 1650, març 27. Sant Feliu de Guíxols Carta de Joan Pellisser
5579 1594, novembre 8. Barcelona Lletres monitòries de l'oficial del bisbe de Barcelona
5580 s. XVIII (1748 post) Memorial sobre la baronia d'Abella
5581 s. XVIII (1765 post) Al·legacions judicials
5582 1768, setembre 30. Barcelona "Jurídica manifestación del gravamen que, curialmente hablando, infiere a D. Mariano de Cárcer y de Montaner la real provisión de 12 julio de 1768 [...]"
5583 s. XVIII 3r terç Petició d'excarceració
5584 1722, juny 5. Terradelles Declaració jurada
5585 1584, juny 10. Figuerola Debitori
5586 1603, setembre 14. Massoteres Venda de violari
5587 1648 c. "Compte del rebut en la marmoseria del reverent Joachim Solanes, prior de l'Ospital general de Barcelona [...]"
5588 1591-1625. Barcelona Procés
5589 1595-1597. Barcelona Procés
5590 s. XVI ex. Memorial sobre censos de l'Hospital a Hospitalet
5591 1644-1731. Barcelona-Granollers Procures
5592 1692, febrer 5. Barcelona Lletres citatòries de l'Hospital
5593 1772, desembre 18-1779, gener 15. Barcelona Procures de l'Hospital
5594 1764, agost 20. Barcelona Procura de l'Hospital
5595 s. XV Articulat d'una causa judicial
5596 1463, març 18. Saragossa "Pro curia et contra aliquos rebelles cathalanos"
5597 1640. Barcelona Documentació sobre Letícia Talavera
5598 s. XVII in. Cervera Possessió d'una casa
5599 1599, octubre 17-1600, agost 5. Torrent Crides del nomenament i suspensió del jutge ordinari de Torrent
5600 1811, desembre 19. Barcelona Correspondència dels administradors de l'Hospital
5601 1694-1721. Tarragona Procés
5602 1722 post "Contenció del comanador de Berbens ab don Jacinto Gomar"
5603 1695, novembre 26. Barcelona Certificat de puresa de sang de Josep Puig, jove candeler de cera
5604 1633 c. Documentació sobre un dement de l'Hospital
5605 1571, desembre 17. Vilanova de Meià Renúncia de tutela
5606 1655-1656. Barcelona Procés
5607 1572, febrer 11. Barcelona Venda d'una casa
5608 1621, novembre 8. Barcelona Procura de Bernat de Rocada, diaca
5609 s. XVII Al·legacions judicials
5610 s. XVIII Llista de testimonis d'una causa judicial
5611 1653 Comptes d'Alexandre Ros
5612 1268, agost 8 idus [6]. Tarragona Franquesa de Llívia
5613 1606, juny 26. Barcelona Confessió de senyoria
5614 1669 post "Articles donats per lo procurador dels cònjuges Pórtules y Pons Jordà contra lo doctor Pere Ignaci Déu y altres"
5615 1664-1701. Barcelona Procés
5616 s. XVII Carta anònima
5617 1717, juliol 2. Madrid Procura de Juan Marqués Cardoso, proveïdor de vitualles de l'exèrcit
5618 1549. Barcelona Documentació judicial sobre Pau Renard, notari
5619 1596 Procés
5620 1796, maig 3. Cadis Certificació de venda de grana
5621 1663, novembre 14 Correspondència de Pere Pau Font, ciutadà honrat
5622 1591-1592. Granollers, etc. Procés
5623 1590-1595 Procés
5624 1616-1624. Barcelona Procés
5625 1668. Baena "Información de don Miguel Hidalgo y Ortega, vezino de la villa de Baena"
5626 1728 post Sentència judicial
5627 1717, juliol 6-14. Barcelona-Berga Carta de Joan Plana i Junquer, notari
5628 s. XVII 1r t. Venda de censal mort
5629 1657, març 27. Barcelona Col·lació de benefici
5630 1701-1703. Barcelona Procés
5631 1580-1587. Barcelona Documentació sobre un censal mort
5632 1600, octubre 5. Barcelona Suplicació d'anul·lació de censal mort
5633 1581, gener 27. Pineda Consignació de censos
5634 1600. Pals-Torrent Documentació judicial sobre els obrers de Sant Feliu de Boada
5635 1561, abril 17. Barcelona Inventari de béns de Joan Vilar, candeler de cera
5636 1559, gener 24. Barcelona Establiment d'una casa
5637 s. XVI ex. Documentació sobre Pere Valls de Sotarriba
5638 1602. La Bisbal de l'Empordà-Pals Documentació sobre Roc Teixidor, escrivent
5639 1601, juny 14. Vialnova (St. Pere de Vilamajor) Requeriment judicial
5640 1603, març 7. Barcelona Clàusula testamentària de Montserrat Llavaneres, mercader
5641 1600. Escaló-Sta. Maria de Gerri Declaracions testificals
5642 1607, maig 21. Perpinyà Presentació de lletres de la Reial Audiència
5643 s. XVII ex. "Pretensió de la señora Marianna Costa de Romeu y Brocà, muller del doctor misser Joseph Costa, ciutadà honrat de Barcelona"
5644 1328-1531 c. Documentació notarial i judicial diversa
5645 s. XVII 1a m. Comptes de taula
5646 1674, març 29. Madrid "Redempzión y subrrogazión que ottorgó el señor marqués de Velfuerte a favor del excelentísimo señor don Francisco Ffernández de Córdova Folch Cardona y Aragón, duque de Sesa, de Vaena y de Soma de un zensso de 6.023 reales de plata de rentta en cada un año"
5647 1738. Barcelona Documentació sobre una causa judicial
5648 1631. Barcelona Processos
5649 1715, octubre-novembre. Barcelona Declaracions testificals
5650 1477, març 2. Alella Confessió de senyoria
5651 1716 c. Fragment comptable
5652 1731. Barcelona Procés
5653 1700 Fragments de procés
5654 1716. Hostalric Procés
5655 1626. Barcelona Venda de censal mort
5656 1729, març 10. Barcelona Àpoques de dot
5657 1594. Girona Documentació sobre Narcís Corbera, negociant
5658 1563-1577. Barcelona Partides de taula d'Antoni Fort, manescal, i el seu fill Antoni Fort, ferrer
5659 1513, abril 3 Concòrdia sobre el lloc d'Aguilar
5660 1607, març 8. Esterri d'Àneu Sindicat d'Esterri d'Àneu
5661 1594, gener 31. Perpinyà Procura d'Anna Corbera
5662 1588, novembre 6. Cérvoles Venda de censal mort
5663 1620, maig 13-14. Barcelona Requeriment judicial
5664 1653, octubre 9. Solsona Sindicat de Solsona
5665 1628, maig 24. Barcelona Debitori de Paula i Josep Guinard
5666 1588, octubre 24. Girona Testament d'Anna Corbera
5667 1603, desembre 27. Barcelona Testament de Pere Màrtir Calvo, rector del Pi
5668 1581, gener 23. Puigcerdà Venda d'un mas
5669 1611, octubre 15. Barcelona Subrogació de causa pia
5670 1617, febrer 11. Barcelona Documentació sobre Miquel Miguella, algutzir
5671 1716 c. Barcelona, etc. Documentació sobre Miquel Alegre, botiguer de teles
5672 1719 c. Barcelona Documentació sobre Francesc Roig i altres
5673 1782, juliol 27. Madrid Correspondència de Ventura Canet i Canals, comerciant
5674 1755, abril 17. Barcelona Publicació d'un testament anònim
5675 s. XIX 1a m. Notes i croquis sobre el mas Viader
5676 1792, agost 25 "Nota de los jurnals que se an emplea(t) la semmana de 20 fins a 25 de agost de 1792"
5677 1792-1800. Cervera Documentació sobre l'Audiència acadèmica de la Universitat de Cervera
5678 1567, setembre 17. Barcelona Establiment d'una casa
5679 1633 c. Intima de pagament d'un censt
5680 1760, desembre 19. Barcelona Sentència de la cúria episcopal de Barcelona
5681 1770-1771. Girona Documentació sobre una causa de capbreviació
5682 1770, novembre 10. Madrid Ordre de Carles III sobre els diputats de Manresa
5683 1759, maig 30. Vullaviciosa Reial cèdula sobre la provisió de beneficis
5684 1760. Barcelona-Cervera Suplicació de Baltasar Dalmau, prevere
5685 1832 Suplicació de l'Hospital
5686 s. XVIII Documentació judicial sobre les herències Par i Graells
5687 1777, abril 15. Barcelona Citació judicial
5688 1599, febrer 3 Concòrdia sobre l'herència de Joana Seguer
5689 1401-s. XVII. Altura, etc. Documentació sobre una suplicació de l'Hospital
5690 s. XVII 2a m. Nota sobre un censal mort de l'Hospital
5691 1756, octubre 13. Barcelona Concòrdia sobre l'herència de Manuel Gaietà Plantí, jurista
5692 1764-1765 Declaracions testificals sobre el mas Garriga
5693 1770, agost 1. Barcelona Al·legacions judicials
5694 1807, juny 11. Barcelona Rebut del cadastre de la casa de l'Hospital a Badalona
5695 s. XVIII Notes sobre propietats de l'Hospital
5696 1220, setembre 8 cal. [agost 25 ] Empenyorament de terres
5697 s. XVIII Ordinacions de forners i capsers
5698 1771 c. Barcelona Documentació judicial sobre la provisió de l'escrivania d'Hostalric
5699 1760-1764. Barcelona Procés
5700 1596 c. Documentació sobre Damià Sarri, mercader
5701 s. XVIII 2a m. Al·legacions judicials
5702 1768, juliol 12. Barcelona Parer jurídic
5703 s. XVIII "Breve instrucción que presenta Francisco Antonio Trías en solicitud de que se le admita la segunda suplicación que tiene interpuesta para ante su magestad de lo juzgado a favor de los cónyuges Rupiana Cendra y Trías [...]"
5704 1758, setembre 28. Barcelona "Por Antonia Osset y Castells, viuda. Addición"
5705 1770, agost 11. Barcelona "Papel jurídico por Pedro Mas"
5706 1769, gener 21-maig 6. Barcelona Parers jurídics
5707 1770, desembre. Barcelona Parer jurídic
5708 1768 post Al·legacions judicials
5709 1725 post Consulta dels priors del col·legi públic de notaris de Barcelona
5710 1766 c. Al·legacions judicials
5711 1765, setembre 28. Barcelona "Reflexiones jurídicas sobre la pretención que tiene el cabildo de la santa iglesia de Gerona contra Ignacia y Fausto de Matas, sobre el manso de Guardia y sus tierras"
5712 1769, agost 12. Barcelona "Breve memoria de los legales motivos que asisten al excelentísimo señor duque de Medinaceli, Segorbe y Cardona para compeler al Ayuntamiento de la villa de Calella a que construya cárzeles para al custodia de los presos"
5713 [1760] Apel·lació de sentència
5714 1768, febrer 3. Barcelona "Manifestación del derecho assiste a don Francisco de Montserrat en el pleyto que sigue contra el superior y casa de la Missión de la villa de Guissona y contra doña Theresa de Marí y de Montserrat"
5715 1769 post "Relación de varios hechos que conducen para inteligencia del pleito vertiente en la Real Audiencia y sala en que preside el noble señor don Balthasar de Aperregui entre partes de Carrer y Carbonell"
5716 1762, agost 1. Barcelona "Resposta al dubte donat per lo molt il·lustre canceller de contencions en la causa de contenció que segueix lo fiscal del tribunal de la Auditoria general de guerra del present Principat contra Manuel Concuchillo, soldat del regiment de infanteria de Saboya"
5717 1766, juliol 4 "Fechas y fojas de las provisiones formiter hechas en la causa que en la Real Audiencia sigue don Joseph Ignasio de Amigant contra don Domingo Ignasio de Miquel después de la sentencia dada en 18 abril 1684"
5718 1767 post Recurs contra una sentència
5719 1769, juny 18. Terrassa "Papel instructivo para mejor informar a vuestra señoría del derecho del actor Pedro Ribera, abogado, en el pleyto sigue contra Joseph Lluch y los consortes Llanes [...]"
5720 1769, novembre 14. Barcelona "Papel instructivo que presenta la universidad del Valusell"
5721 s. XVIII "Breve legal demonstración del derecho que asiste a don Mariano de Cárcer y de Montaner en el pleito que sigue en la Real Audiencia y sala del noble señor don Balthazar de Aperregui contra el retor y colegio de Belén de la presente ciudad [...]"
5722 1773-1774. Barcelona Processos
5723 1763 post "Por el curador ad litem de Ignasio Lloses con Josepha y Joseph Ribas, madre e hijo"
5724 s. XVII "In iure discursus pro dominis Victoria Cugul et Vall et Agnete Vall, villae Acrimontis, diocesis urgellensis, conta magnificum dominum Hieronimum Vall, utriusque iuris doctorem, earum patrum eyusdem villae ac diocesis"
5725 1767, març 21. Barcelona "Breve apuntación de algunos reparos que se han observado y de los principales motivos que en defensa de las universidades de Ferrán, Virgili, Montoliu y litis consortes subministran los autos de la causa que contra ellos sigue la illustre marquesa de Tamarit"
5726 1585-1587. València Documentació sobre un censal dels hospitals de Saragossa i Barcelona
5727 s. XVII Documentació sobre Bartomeu Roig, mestre de cases
5728 1563, octubre 19. Barcelona Debitori del monestir de Pedralbes
5729 1650 Notes sobre fideïcomissos a favor de l'Hospital
5730 s. XVII "Resposta al que·s serveix consultar lo senyor Roig"
5731 1718 c. Barcelona, etc. "Jurats de Cervelló. Comptes"
5732 1737, octubre 11. Barcelona Certificat de bateig d'un expòsit de l'Hospital
5733 1745, abril-maig. Albarells-l'Aleixar-la Nou Sol·licituds d'ingrés a l'Hospital
5734 1741-1745. Barcelona-Niça Llicenciaments de soldats malalts
5735 s. XVIII Sol·licitud de reintegrament de dipòsit d'un soldat malalt
5736 1552, abril 25 Clàusula testamentària de Joan Baula, major, sabater
5737 s. XVIII Nota sobre un censal mort de l'Hospital
5738 1800, novembre 14. Barcelona Certificat de compra de teixits
5739 1817, setembre 30. Barcelona Correspondència de Jaume Falp
5740 1780. Barcelona "Compte dels jornals he pagat a Falip Casas y sos compañs de plantar vinya a la heretat de Badalona [...]"
5741 s. XVIII Regestos documentals sobre Pere Molí, jurista
5742 1656, juliol 24. Barcelona Pòlissa d'embarcament
5743 1741, juny 3 Certificat de bateig d'Eulàlia Sala i Ferrer
5744 1742, gener 21 Certificat de bateig de Josep Vives i Bertran
5745 1719, juliol 16 Àpoca d'arrendament d'un camp
5746 1603 c. "Comte fet a Miquel Doms del que deu per la procura del marquès de Briàtico"
5747 1604-1608. Barcelona Procures a favor de Martí Marçans, notari
5748 1644, abril 4. Barcelona Partida de taula
5749 s. XVIII 2a m. Suplicació sobre un expedient presentat per la vila d'Amer
5750 1735 c. "Nota del catastro de casa Albareda de Castellbisbal lo 1735"
5751 1660, juny 26. Barcelona Carta de Jaume Rondó, notari
5752 1597. Barcelona Doumentació sobre Eulàlia Reüll, vídua
5753 s. XIX in. Esborrany de memorial sobre la població de Catalunya
5754 s. XVIII Nota sobre capbreus de la baronia de la Conca d'Òdena
5755 s. XVIII. [Saragossa] Carta sobre les esglésies de Saragossa
5756 s. XVII Partida de taula
5757 s. XVII ex.-XVIII in. Fragment d'al·legacions judicials
5758 1629 Suplicacions
5759 1610, març 31 Rebut de pagament de minuta notarial
5760 1674. Girona Suplicació i intima de citació judicial
5761 1727, febrer 18. Cadis Correspondència de Francesc Roig i Vives, comerciant
5762 s. XVII Documentació sobre Joan Bruguera, blanquer
5763 1706 c. Comptes de Carles Alemany i de Bellpuig
5764 s. XVII (1669 post) Comptes de Francesc Vinyoles, notari
5765 1729, juny 15. Barcelona Certificació de venda d'una casa
5766 1708, octubre 8 Rebut de fuster
5767 1768, maig 24. Barcelona Definició de comptes
5768 1777, maig 3. Barcelona Rebut d'embarcament
5769 1725 post Memorial sobre el vintè de Prats de Rei
5770 1715, març 16 "Paper dels marmessors del testament del quòndam Jacintho Batlle"
5771 1695 Comptes d'Agnès Graells i Par
5772 1747, octubre 21. Barcelona Carta al marquès de l'Ensenada
5773 1461, novembre 8. Sales Venda de senyoria sobre masos
5774 1751, abril 14. Castelló d'Empúries Correspondència de Joan Sabenc, escrivent
5775 s. XVI ex.-XVII in. Fragment de llevador
5776 1655, maig 25. Barcelona Correspondència dels Guinard
5777 1651, març 14. Barcelona Procura de la tutela de la pubilla Cases
5778 1583, desembre 10 Àpoca de dot
5779 s. XVIII Nota sobre la valoració d'un terreny
5780 s. XVIII in. Addenda a unes al·legacions judicials
5781 1604, novembre. Conques Venda de terreny
5782 1764, octubre (?). Sant Boi de Llobregat Ordre de capbreviar de l'Hospital
5783 1804, abril 7 Carta a la baronessa de la Barre
5784 1815, octubre 22. Barcelona Sol·licitud sobre un infant expòsit de l'Hospital
5785 1814 c. Memorial sobre el batalló de voluntaris de Barcelona
5786 1689-1786 c. Documentació judicial dispersa
5787 1656, novembre 26. Tortosa Correspondència d'Eulàlia Vabra
5788 1818 Lliuraments de blat i farina al carreter
5789 s. XIX mitjan "Hospital general de Santa Cruz de Barcelona. Reparto de la carne para los enfermos y empleados"
5790 1724-1726. Barcelona-Madrid Documentació sobre soldats ingressats a l'Hospital
5791 1747, març 7. Barcelona Citació judicial
5792 1751, maig 8-15. Mataró-Sant Celoni Intimes d'anul·lació de consigna
5793 1759, maig 7. Barcelona Citació judicial
5794 1725, gener 13. Cabrera Correspondència dels administradors de l'Hospital
5795 s. XVIII Reclamació de censos
5796 1725. Barcelona Suplicació d'exempció del cadastre per a unes propietats de l'Hospital
5797 1760 post Reclamació de pensions de cens
5798 1754 post Reclamació de pensió de cens
5799 1732. Barcelona Documentació sobre una casa de l'Hospital
5800 s. XVIII Documentació sobre l'herència de Francesc de Càrcer
5801 1725, maig 17. Barcelona Suplicació sobre estades de malalts a l'Hospital
5802 s. XVIII Reclamació de cens sobre una casa
5803 1743 post Reclamació de lloguer d'una casa
5804 s. XVIII mitjan Oferta de concòrdia
5805 1797-1824. Barcelona-Tarragona-Saragossa Documentació sobre Esteve Monticelli, comerciant
5806 1682 c. Comptes de l'Hospital amb un paraire
5807 1657 c. "Compte del senyor Crexel"
5808 1653 c. Comptes de Baltasar Aimeric, negociant
5809 1723 c. Documentació sobre Marià Alegre, botiguer de teles
5810 1620-1630. Barcelona Documentació sobre Lluís Pi, sastre i barreter
5811 1700-1713. Barcelona Albarans a favor dels Garriga, de Lloret
5812 1798-1803. Barcelona Albarans de mercaderies
5813 1721, març Compte de Benet Eudald Cases
5814 1722, (?) 13. Barcelona Albarà per compra de carn
5815 1672-1674 Rebuts de lloguer d'una casa
5816 1639, agost 2. Vilanova de Cubelles Àpoca de despeses d'un procés d'execució de béns
5817 1781, febrer 28. Barcelona "Bilans o estat general en què·s troba la dependència o compañia de la Havana baix la rahó de Mariano Font y compañia, administrador de ella a sr."
5818 1705-1721. Barcelona-Linyola Documentació sobre Josep de Meliante, cavaller
5819 1708-1722. Barcelona-Sitges Documentació sobre Francesc Macià i Bac de Roda
5820 s. XVII Índex dels llibres de testaments de l'Hospital
5821 1715 Documentació sobre Miquel Alegre, botiguer
5822 1669-1688 Documentació sobre Jaume Miquel, garbellador
5823 1614, març-abril. València Documentació sobre lluïció d'un censal mort
5824 1697-1727. La Granja-Vilallonga Documentació sobre Miquel Aguiló, pagès
5825 1689, setembre 3. Barcelona Lletres de canvi
5826 1746-1791. Barcelona-Reus Documentació sobre Josep Brocà i Sales
5827 1746, abril 18. Barcelona Declaració del proveïdor de carn de Barcelona
5828 1760 post Sol·licitud de certificat de vida
5829 s. XVIII Notes sobre la capella de Llotja de Santa Maria del Mar
5830 1698, novembre 15-18. Barcelona Rebuts de la marmessoria de Bonaventura Ratera
5831 1825 c. Barcelona Documentació sobre Antoni Canals
5832 1764-1765 Comptes de l'Hospital (?)
5833 1765, gener-març. Barcelona Correspondència dels notaris de l'Hospital
5834 1849, abril 23. Berga Comunicació d'enviament d'un infant expòsit a l'Hospital
5835 1715, febrer 2. Reus "Relación del término del territori"
5836 s. XVIII 1a m. "Compte del cobrat del paper del sr. dr. Canudas és lo següent"
5837 1626, juliol 21 "Qomte de mans y bastretas del vastit de drap del patje de miser Aimarich"
5838 s. XVIII ex. Nota sobre la testamentaria de Fèlix Batlle
5839 1722 Comptes de l'Hospital (?)
5840 1769. Barcelona Suplicació d'exempció de càrrecs públics
5841 1722, juny 24. Barcelona Rebut de lliurament de carn
5842 1779, novembre 29. Barcelona Rebut d'un creditor de la companyia Miquel Formentí i fill
5843 1733-1739. Barcelona Comptes de Josep Font, veler
5844 s. XVIII "Compte del que valen las terras de casa Madalena Planes"
5845 s. XVIII ex. "Pleit dels molt il·lustres administradors de l'Hospital contra Joseph Ramis"
5846 1626, juny-agost Documentació sobre Antoni Fort, ferrer
5847 s. XVII in. "Memorial del que és del quòndam Miquel Àngel Salavert, mercader, e o de sos acreadós fins pagats sían, y aprés lo que i romandrà"
5848 s. XVIII "Nota per si mai lo rey demanava alguna cosa per las terras que desempenyàrem de Bru"
5849 1720, octubre 1. Barcelona Suplicació sobre el proveïment de pa dels soldats ingressats a l'Hospital
5850 s. XVIII ex.-XIX in. Comptes d'una companyia comercial
5851 s. XVIII "Notta de los trastos que se quedaron al matadero perteneziente a Léonnais y compañía"
5852 1720, octubre 21. Talavera Lletra de canvi
5853 1706-1708 post. Barcelona Documentació sobre la família Pi
5854 1828 c. Notes sobre la població de Sant Andreu de la Barca
5855 1647, setembre 25. Verdú Concessió d'usdefruit dels béns confiscats dels Sagarriga
5856 1722, novembre-desembre. [Barcelona] Albarans de lliurament de carn
5857 1587-s. d. Documentació sobre Antoni Arriassol, pagès
5858 1683-1685. Barcelona Rebuts de Jaume Miquel, garbellador
5859 s. XVII-XIX Documentació comptable diversa
5860 1661, maig 12 "Resumen del comte de les pensions dels sensals que fa Vilafranca de Panadès fins tot lo any 1660 [...]"
5861 1582-1584. Barcelona Procés
5862 1706-1731 Plec de rebuts de Felip Cases, fuster
5863 1428/1571. Olot Concòrdies entre la vila i el terme d'Olot
5864 1704, juliol 31. Barcelona Procura de Josep Camarasa, mercer i ferreter
5865 1645, novembre 29. Barcelona Procura de Maria Graner
5866 1652-1655. Barcelona Documentació sobre Pau Torrents, negociant
5867 1534 c. Barcelona Documentació judicial sobre Joan Pasqual, jurista
5868 1682 c. Comptes del guarda-roba de l'Hospital
5869 1667, març 30. Barcelona Indemnitat
5870 1614, octubre 21. Barcelona Donació de casa i hort
5871 1624, desembre 20. Barcelona Debitori a favor de Baltasar Gilbert, mercader
5872 1649, agost 30. Barcelona Inventari i encant de béns de Joan Antist, panisser de l'Hospital
5873 1781-1784. Barcelona "Rebudas de Sant Sebé"
5874 1692-1728. Barcelona Comptes domèstics de la família Ponç
5875 1574 c. Àpoca de dot
5876 1639, juny 29. Martorell Procura dels jurats de Sant Llorenç d'Hortons i altres
5877 1614, maig 23. Barcelona Testament d'Eulàlia Massot, vídua
5878 1655, juny 21. Oliana Sotsarrendament dels censos i delmes de Vilamitjana
5879 s. XVI in. "Capbreu del segon benefici de Santa Margarida en la seu"
5880 s. XVI "Compte de les despeses fetes per per lo procurador de l'Hospital contra lo senyor mossèn March Anthoni de Camós"
5881 1540, setembre. Barcelona Fragment de manual de l'Hospital
5882 1596, novembre 8 Requeriment sobre un establiment de l'Hospital
5883 Registre blanc
5884 1523-1551. Barcelona-Valls Doumentació sobre la família Figueres
5885 1587 c. Encant d'una casa amb hort
5886 1562, febrer 15. Barcelona Testament de Bernat Miralles, fuster
5887 s. XVI "Forma libelli jactatorii"
5888 s. XVI Testament de Gabriela Guasques, vídua
5889 1645. [Barcelona] Comptes
5890 1609, gener 6. Valls Correspondència de Martí Marçans, notari
5891 15[2]6, febrer 24 Inventari de béns
5892 1602/s. d. Monistrol d'Anoia Documentació sobre Baltasar Aguspí, mercader
5893 s. XVII Tractat de notaria
5894 1602-1612. Granollers-Parets del Vallès Documentació sobre la família Fenosa
5895 1594, gener 31. Perpinyà Donació de béns d'Anna Corbera
5896 1599, juliol 8. Vilafranca del Penedès Donació de béns de Salvador Carafí, pagès
5897 1597, maig 31. Barcelona "Acte de la donació feta per Jaume Pexó de la casa de la Tapinaria a Monserrat Damià Pasqual, corredor de orella [...]"
5898 1547, desembre 1. Càller Àpoca de pensió de la baronia de Posada
5899 1541, abril 20-21. Barcelona Requeriment judicial
5900 1593-1594. [Barcelona] Documentació sobre Antoni Coll, cirurgià
5901 1740-1741. Girona Procés
5902 1613, desembre 13. Barcelona Testament d'Estefania Destorrent
5903 1726-s. d. Barcelona-Tàrrega Documentació sobre els germans Francesc i Tomàs Martí
5904 1679, novembre 19. Girona Procura de les hereves de Francesc Vinyoles, notari
5905 s. XVIII (1763 post) Memorial sobre l'Hospital
5906 1651-1668/s. d. Barcelona-Colomers-Puigcerdà Documentació sobre Miquel Roig, prevere
5907 1644, novembre 29-desembre 19. Barcelona Llicència per vendre béns d'una herència
5908 1576, gener 1. Barcelona Clàusula testamentària de Macià Montiró, argenter
5909 1624, gener 15. Puigcerdà Concòrdia sobre dotació de dos aniversaris
5910 1609, agost 5. Barcelona Testament de Martí Marçans, notari reial
5911 1590, març 8. Girona Donació de béns d'Anna Corbera
5912 1646, febrer 6. Oliana Procura a favor de Rafael Guinard, botiguer de teles
5913 1577, abril 14. Perpinyà Venda de masada
5914 1557, març 23 Àpoca del dot de Marianna Giginta
5915 s. XVII "Arenzel dels arrendaments que tinch fets del bisbat de Solsona y del que n'é cobrat de cada un"
5916 1629, novembre 24. Castellciutat Remissió de delicte de distribució de moneda falsa
5917 1561, novembre 26. Barcelona Arrendament d'una torre de Montjuïc
5918 1570, novembre 19. Montblanc Àpoca del salari d'oficials del veguer
5919 1524, maig 30. Barcelona Substitució de procura de Jaume Paratge, mercader
5920 1521, març 21. Barcelona Promesa de mantenir una capella
5921 1532, març 7. Barcelona Àpoca de pagament de deute
5922 1532, gener 15. Barcelona Acord sobre l'herència de Francesc Gual, fuster
5923 1548, juliol 1. Santa Maria de Llinars "Instrumentum donationis et oblationis mille librarum barchinonensium facte per universitatem termini castri de Faro et baronie de Linars et eius singulares in subsidium castri sive domus per eorum dominum hedifficandum"
5924 1559, agost 29. Talarn Anul·lació d'empara
5925 1546, gener 8. Barcelona Procura de Gabriel Amat, clergue
5926 1728. Barcelona "Resumen de los testigos que ha ministrado el gremio de manteros sobre los capítulos que ha presentado en la causa que sigue contra los prohombres del gremio de pelleros y ropavelleros en la curia del corregidor de esta ciudad [...]"
5927 1728. Barcelona Declaracions testificals
5928 1727. Barcelona "Resumen de los testigos que ha ministrado María Serra y Clapés en la causa de liquidación y decreto de execución que sigue contra Jayme de Durán en la Intendencia"
5929 1686-1692. [Girona] Declaracions testificals
5930 1726, abril 19. Bàscara Àpoca d'obres en una resclosa
5931 1731, octubre 25. Barcelona Fiança del nou tresorer del duc de Cardona
5932 s. XVII 2a m. Declaracions testificals
5933 s. XVIII "Nota haont són continuats los carrés de Barcelona fets per quartos, per poder fer una capta ab major claríssia de qualsevol sant o hospitals de la present ciutat, advertint que los papers signats de número són de quarto que li corrospon [...]"
5934 1588, abril 1. Sta. Maria del Pi (mas Diumer) Testament de Francisca Guinard, vídua
5935 1743 "Compte de càrrech y data del cobrat y pagat per Ignasi Texidor com a elet de la concòrdia de las rendas de la Sentiu y Bensa des de 12 8bre 1737 fins en lo any 1743 inclusive"
5936 s. XVII 2a m. "Allegatio juridica pro Petro Julia contra Joannem de Mir [...]"
5937 s. XVII 2a m. Institució de misses
5938 1603, juny 3. Les Paüls Procura de Jerònima Vallès
5939 1693 post "Sumari del procés del reverent Francesc Vehí, rector de Cistella, contra Isabel Vehí y Batlle, viuda, y altres"
5940 s. XVII ex. Resums de causes judicials
5941 1563, octubre-novembre. Barcelona-Tarragona Documentació sobre una causa judicial
5942 1558, juny 28. Barcelona Àpoca de pensions
5943 1548, agost 27. Barcelona Procura de Pere de Castellet, prior de Sant Miquel del Fai
5944 1547, setembre 1-octubre 20. Barcelona-Montsó "Instrumentum comissionis, examinis et juramenti notarii regii"
5945 1546, febrer 22. Tortosa Nomenament d'àrbitres compromissaris
5946 1539 c. Documentació sobre la baronia de Muntanyola
5947 15[..[...], agost 25 Procura a favor de Pere Joan Ferreres, prevere
5948 1513, juny. Nàpols Documentació sobre Joan de Granollacs
5949 1496, desembre 19. Barcelona Procura del comte de Ribagorça
5950 1548, maig 11. Barcelona Absolució i àpoca
5951 1548, novembre 25. Falset Cessió de deute
5952 1560, juliol 15. Barcelona Cessió de deute
5953 1696, març 27. Cardona Correspondència de Lluís de Josa, administrador de l'Hospital (?)
5954 1696, febrer 1. Vilanova de la Roca Nota sobre un llegat a l'Hospital
5955 s. XVIII Nota sobre els capítols matrimonials del segon duc de Cardona
5956 1557, desembre 12. Barcelona Inventari de béns de Joan i Elisabet Casanova
5957 1796 c. "Compta de la feyna que se à traballat en lo sallé de la casa de l'Ospital que tenen asituatda en Badalona, per orde de Joseph Quadras, en lo añy 1796"
5958 1837, novembre 14. Barcelona Citació judicial dels administradors de l'Hospital
5959 1747, octubre. Barcelona Citació judicial dels administradors de l'Hospital
5960 s. XVIII in. Notes sobre llegats a l'Hospital
5961 1700 post "Sumari del procés del reverent Agustí Mitjavila contra Mariano de Sala y l'abat de Sant Pere de Galligans [...]"
5962 1697 post "Resumen de testimonis donats per part de Mateu Martí"
5963 1775, desembre 22 "Interrogatoris de la causa pia Vilar contra mossèn Agustí Espinós"
5964 1663, març 31 Suplicació
5965 1714 post Al·legacions judicials
5966 s. XVIII 1a m. Documentació judicial diversa
5967 s. XVIII Al·legacions judicials
5968 1613, novembre 20. Barcelona Adjudicació de l'herència de Francesc de Gualbes
5969 1759, juliol 21. Vilanova de Cubelles Procura de Maria Margarida Moliner i Santjoan
5970 1791, juliol 20. Barcelona Requeriment judicial
5971 1607, febrer 11. Barcelona Venda de violari
5972 1648-1688. Esparreguera Concòrdia
5973 1606, febrer 23. Granollers Capítols matrimonials de Francesc Morató i Marianna Figueres
5974 1697? Igualada Documentació sobre un mas
5975 1633, febrer 3-març 7. Barcelona Inventari de béns de Gaspar Riudalbes, notari
5976 1605, abril 16. Guissona Venda de violari
5977 1637, novembre 13. Barcelona Establiment de botiga
5978 1507 c. / 1514 Documentació comptable de Joan Calvet, prevere
5979 1785, maig 18. Barcelona "Nota dels trastos, mobles y roba tan de port com blanca que se han venut en lo encant del reverent Pau Masdéu, prevere y beneficiat [...]"
5980 1723, juliol 23. Barcelona "Ordinacions fetas per lo molt il·lustre capítol ab interessència de l'il·lustre don Jayme de Cortada y Bru, vicari general y official per lo il·lustríssim senyor don Andreu de Orbe y Larreátigui, bisbe de Barcelona, en los capítols generals del present any 1723, en jornada de 23 de juliol, manadas publicar y fixar en lo present chor per sa absoluta observància y bon regimén de ell"
5981 1772, novembre 3-1774, nov. 18. Barcelona Correspondència de Josep Roig i Gelabert, comerciant
5982 1752-1762 c. Comptes d'arrendaments de terrenys dels Aparici (?)
5983 1715. Barcelona-Lloret Documentació sobre els Palomeres
5984 1788. Vilanova i la Geltrú Vals de càrrega
5985 1729. Reus "Papers diferents"
5986 1717-1787. Barcelona Documentació sobre els Roig
5987 1771 c. "Estado de las partidas que Francisco Llovet á cobrado y empleado a mi cuenta desde el octubre de 1770 hasta el noviembre de 1771"
5988 1799, juliol 23. Màlaga Correspondència de Marià Alegre
5989 1799, setembre. Barcelona "Nota de los subscriptores que han pagado su ofrecimiento"
5990 1804, maig 7. Barcelona Rebut de la caixa de reducció de vals
5991 1627, febrer 9. Barcelona Venda de censal mort
5992 1584, juliol 7. Talarn Sindicat de Talarn
5993 1591-1597. Coll-Conques-Guàrdia-Talarn, etc. Documentació de Joan Berenguer, notari de Talarn
5994 1666, febrer 5-8 Fragment d'un encant de béns
5995 s. XVII Encant de béns executats
5996 1701. [Girona] Articles i declaracions testificals
5997 1686-1688. Barcelona-Girona "Plica de testimonis"
5998 1698-1699. Girona Articles i declaracions testificals
5999 1725-1727. La Bastida d'Ortons Documentació sobre la concòrdia entre els homes de la Bastida d'Ortons i els seus creditors
6000 1534-1535. Barcelona Manual notarial
6001 1535-1536 Manual notarial
6002 1536-1538 Manual notarial
6003 1538-1539 Manual notarial
6004 1535-1539 Manual notarial
6005 1539-1540 Manual notarial
6006 1537 Manual notarial
6007 1538 Manual notarial
6008 1539 Manual notarial
6009 1540 Manual notarial
6010 1540-1541 Manual notarial
6011 1542-1543 Manual notarial
6012 1543 Manual notarial
6013 1544 Manual notarial
6014 1544-1545 Manual notarial
6015 1545-1546 Manual notarial
6016 1537, gener-febrer Manual notarial
6017 1547-1548 Manual notarial
6018 1549 Manual notarial
6019 1550-1552 Manual notarial
6020 1542-1560 Manual notarial
6021 1542 Manual notarial
6022 1543-1560 Manual notarial
6023 1546-1547, novembre Manual notarial
6024 1574-1577 Manual notarial
6025 1582 Manual notarial
6026 1583-1584 Manual notarial
6027 1585 Manual notarial
6028 1586 Manual notarial
6029 1587 Manual notarial
6030 1588 Manual notarial
6031 1589 Manual notarial
6032 1590 Manual notarial
6033 1591 Manual notarial
6034 1592 Manual notarial
6035 1593-1594 Manual notarial
6036 1595 Manual notarial
6037 1547-1557 Manual notarial
6038 1557-1567 Manual notarial
6039 1567-1580 Manual notarial
6040 1552-1553 Manual notarial
6041 1554 Manual notarial
6042 1555 Manual notarial
6043 1556 Manual notarial
6044 1557 Manual notarial
6045 1558 Manual notarial
6046 1559 Manual notarial
6047 1560 Manual notarial
6048 1561 Manual notarial
6049 1562 Manual notarial
6050 1563 Manual notarial
6051 1564 Manual notarial
6052 1565 Manual notarial
6053 1566 Manual notarial
6054 1567 Manual notarial
6055 1569 Manual notarial
6056 1570 Manual notarial
6057 1571 Manual notarial
6058 1572 Manual notarial
6059 1573 Manual notarial
6060 1575 Manual notarial
6061 1576 Manual notarial
6062 1577 Manual notarial
6063 1578-1579 Manual notarial
6064 1572, març 9-1574, juliol 23. Barcelona "Quaternus aprisiarum Hospitalis generalis Barchinonae [...]"
6065 1574 Manual notarial
6066 1587 Manual notarial
6067 1578 Manual notarial
6068 1588-1593 Manual notarial
6069 1591-1620 Manual notarial
6070 1594-1595 Manual notarial
6071 1596 Manual notarial
6072 1597 Manual notarial
6073 1509 Manual notarial
6074 1599 Manual notarial
6075 1585 Manual notarial
6076 1586 Manual notarial
6077 1592 Manual notarial
6078 1593-1a part Manual notarial
6079 1593-2a part Manual notarial
6080 1594-1a part Manual notarial
6081 1594-2a part Manual notarial
6082 1595-1a part Manual notarial
6083 1595-2a part Manual notarial
6084 1596-1a part Manual notarial
6085 1596-2a part Manual notarial
6086 1597-1a part Manual notarial
6087 1597-2a part Manual notarial
6088 1598-1a part Manual notarial
6089 1598-2a part Manual notarial
6090 1599-1a part Manual notarial
6091 1599-2a part Manual notarial
6092 1600-1a part Manual notarial
6093 1600-2a part Manual notarial
6094 1601-1a part Manual notarial
6095 1601-2a part Manual notarial
6096 1602-1a part Manual notarial
6097 1602-2a part Manual notarial
6098 1603-1a part Manual notarial
6099 1603-2a part Manual notarial
6100 1604-1a part Manual notarial
6101 1605-1a part Manual notarial
6102 1605-2a part Manual notarial
6103 1606-2a part Manual notarial
6104 1608-1a part Manual notarial
6105 1608-2a part Manual notarial
6106 1609-1a part Manual notarial
6107 1609-2a part Manual notarial
6108 1610-1a part Manual notarial
6109 1610-2a part Manual notarial
6110 1611-1a part Manual notarial
6111 1611-2a part Manual notarial
6112 1612-1a part Manual notarial
6113 1612-2a part Manual notarial
6114 1613-1a part Manual notarial
6115 1613-2a part Manual notarial
6116 1614-2a part Manual notarial
6117 1615-1a part Manual notarial
6118 1615-2a part Manual notarial
6119 1616-1a part Manual notarial
6120 1616-2a part Manual notarial
6121 1617-1a part Manual notarial
6122 1617-2a part Manual notarial
6123 1618-1a part Manual notarial
6124 1618-2a part Manual notarial
6125 1619-1a part Manual notarial
6126 1619-2a part Manual notarial
6127 1620-1a part Manual notarial
6128 1620-2a part Manual notarial
6129 1621-1a part Manual notarial
6130 1621-2a part Manual notarial
6131 1622-1a part Manual notarial
6132 1622-2a part Manual notarial
6133 1623-1a part Manual notarial
6134 1623-2a part Manual notarial
6135 1624-1a part Manual notarial
6136 1624-2a part Manual notarial
6137 1625-1a part Manual notarial
6138 1625-2a part Manual notarial
6139 1626-1a part Manual notarial
6140 1626-2a part Manual notarial
6141 1627-1a part Manual notarial
6142 1627-2a part Manual notarial
6143 1628-1a part Manual notarial
6144 1629 Manual notarial
6145 1630 Manual notarial
6146 1631 Manual notarial
6147 1585-1597 Manual notarial
6148 1598-1609 Manual notarial
6149 1610-1621 Manual notarial
6150 1622-1630 Manual notarial
6151 1614-1615 Manual notarial
6152 1614-1615 Manual notarial
6153 1616 Manual notarial
6154 1616 Manual notarial
6155 1617 Manual notarial
6156 1617 Manual notarial
6157 1618 Manual notarial
6158 1619 Manual notarial
6159 1620 Manual notarial
6160 1621 Manual notarial
6161 1622 Manual notarial
6162 1623 Manual notarial
6163 1624 Manual notarial
6164 1625 Manual notarial
6165 1626 Manual notarial
6166 1627 Manual notarial
6167 1628 Manual notarial
6168 1629 Manual notarial
6169 1630 Manual notarial
6170 1631 Manual notarial
6171 1632 Manual notarial
6172 1617-1618 Manual notarial
6173 1619 Manual notarial
6174 1620-1628 Manual notarial
6175 1620-1628 Manual notarial
6176 1621-1628 Manual notarial
6177 1621-1628 Manual notarial
6178 1621 Manual notarial
6179 1622-1a part Manual notarial
6180 1622-2a part Manual notarial
6181 1623-1a part Manual notarial
6182 1623-2a part Manual notarial
6183 1624-1a part Manual notarial
6184 1624-2a part Manual notarial
6185 1625-1a part Manual notarial
6186 1625-2a part Manual notarial
6187 1626-1a part Manual notarial
6188 1626-2a part Manual notarial
6189 1627-1a part Manual notarial
6190 1627-1a part Manual notarial
6191 1628-1a part Manual notarial
6192 1628-2a part Manual notarial
6193 1629-1a part Manual notarial
6194 1629-2a part Manual notarial
6195 1630-1a part Manual notarial
6196 1630-2a part Manual notarial
6197 1631-1a part Privilegi
6198 1631-2a part Manual notarial
6199 1632-1a part Manual notarial
6200 1632-2a part Manual notarial
6201 1632-3a part Manual notarial
6202 1633-1a part Manual notarial
6203 1633-2a part Manual notarial
6204 1634-1a part Manual notarial
6205 1634-2a part Manual notarial
6206 1635-1a part Manual notarial
6207 1635-2a part Manual notarial
6208 1636-1a part Manual notarial
6209 1636-2a part Manual notarial
6210 1637-1a part Manual notarial
6211 1637-2a part Manual notarial
6212 1638-1a part Manual notarial
6213 1638-2a part Manual notarial
6214 1639-1a part Manual notarial
6215 1639-2a part Manual notarial
6216 1640-1a part Manual notarial
6217 1640-2a part Manual notarial
6218 1641-1a part Manual notarial
6219 1641-2a part Manual notarial
6220 1642-1a part Manual notarial
6221 1642-2a part Manual notarial
6222 1643-1a part Manual notarial
6223 1643-2a part Manual notarial
6224 1644-1a part Manual notarial
6225 1644-2a part Manual notarial
6226 1645-1a part Manual notarial
6227 1645-2a part Manual notarial
6228 1620-1624 Manual notarial
6229 1629-1639 Manual notarial
6230 1640-1645 Manual notarial
6231 1619-1620 Manual notarial
6232 1619-1620 Manual notarial
6233 1621 Manual notarial
6234 1621 Manual notarial
6235 1622 Manual notarial
6236 1622 Manual notarial
6237 1623 Manual notarial
6238 1624 Manual notarial
6239 1625 Manual notarial
6240 1626 Manual notarial
6241 1626 Manual notarial
6242 1627 Manual notarial
6243 1628 Manual notarial
6244 1629 Manual notarial
6245 1630 Manual notarial
6246 1631 Manual notarial
6247 1646-1652 Manual notarial
6248 1751 Manual notarial
6249 1752 Manual notarial
6250 1474. octubre 23-1477, gener 14 "Manuale seu prothocollum contractuum [...]"
6251 1477, gener 14-1479, maig 28 "[...] secundum manuale contractuum [...]"
6252 1482, setembre 6-1484, maig 4 "[...] quinti manualis [...]"
6253 1484, maig 6-1485, agost 11 "[...] sextum manuale contractuum [...]"
6254 1485, agost 11-1487, febrer 3 "[...] septimi manualis [...]"
6255 1487, febrer 15-octubre 19 "[...] octavum manuale [...]"
6256 1488/89, setembre 21-1491, febrer 26 "[...] nonum manuale [...]"
6257 1491, febrer 28-1492, maig 17 "[...] decimum manuale [...]"
6258 1492, maig 18-1493, maig 4 "[...] manuale undecimum [...]"
6259 1494-1496 Manual notarial
6260 1496-1498 Manual notarial
6261 1498-1499 Manual notarial
6262 1501-1502 Manual notarial
6263 1502-1503 Manual notarial
6264 1503-1504 Manual notarial
6265 1475-1476 Manual notarial
6266 1476-1478 Manual notarial
6267 1478-1479 Manual notarial
6268 1479-1481 Manual notarial
6269 1481-1482 Manual notarial
6270 1482-1483 Manual notarial
6271 1483-1485 Manual notarial
6272 1485-1486 Manual notarial
6273 1486-1487 Manual notarial
6274 1487-1488 Manual notarial
6275 1492-1494 Manual notarial
6276 1494-1496 Manual notarial
6277 1504-1505 Manual notarial
6278 1505-1507 Manual notarial
6279 1507 Manual notarial
6280 1508-1509 Manual notarial
6281 1509-1510 Manual notarial
6282 1513 Manual notarial
6283 1513-1514 Manual notarial
6284 1514-1515 Manual notarial
6285 1515-1516 Manual notarial
6286 s. XV-XVI Manual notarial
6287 s. XVI-XVI Manual notarial
6288 1508-1517 Manual notarial
6289 1517-1518 Manual notarial
6290 1518-1519 Manual notarial
6291 1519-1520 Manual notarial
6292 1520-1521 Manual notarial
6293 1521-1522 Manual notarial
6294 1522-1523 Manual notarial
6295 1523 Manual notarial
6296 1523-1524 Manual notarial
6297 1524-1525 Manual notarial
6298 1525 Manual notarial
6299 1525-1527 Manual notarial
6300 1527 Manual notarial
6301 1527-1528 Manual notarial
6302 1528 Manual notarial
6303 1528-1529 Manual notarial
6304 1529-1530 Manual notarial
6305 1530-1531 Manual notarial
6306 1531 Manual notarial
6307 1531-1532 Manual notarial
6308 1532-1533 Manual notarial
6309 1533-1534 Manual notarial
6310 1534-1535 Manual notarial
6311 1542 Manual notarial
6312 1542-1543 Manual notarial
6313 1543-1544 Manual notarial
6314 1544-1544, agost Manual notarial
6315 1544-1545 Manual notarial
6316 1545 Manual notarial
6317 1545-1546 Manual notarial
6318 1546 Manual notarial
6319 1546-1547 Manual notarial
6320 1547-1548 Manual notarial
6321 1548 Manual notarial
6322 1549-1550 Manual notarial
6323 1549-1550 Manual notarial
6324 1550-1551 Manual notarial
6325 1551 Manual notarial
6326 1551-1552 Manual notarial
6327 1507-1535 Manual notarial
6328 1535-1558 Manual notarial
6329 s. XVI 1a m. Manual notarial
6330 s. XVI 1a m. Manual notarial
6331 1512-1517 Manual notarial
6332 1508-1520 Manual notarial
6333 1520-1530 Manual notarial
6334 1530-1540 Manual notarial
6335 1538-1578 Manual notarial
6336 1530-1531 Manual notarial
6337 1517-1552 Manual notarial
6338 1526-1527 Manual notarial
6339 1541-1554 Manual notarial
6340 1515-1517 Manual notarial
6341 1517 Manual notarial
6342 1517-1518 Manual notarial
6343 1518 Manual notarial
6344 1518-1519 Manual notarial
6345 1519 Manual notarial
6346 1519 Manual notarial
6347 1519-1520 Manual notarial
6348 1520 Manual notarial
6349 1520-1521 Manual notarial
6350 1521, juny 20 Manual notarial
6351 1521, desembre 13 Manual notarial
6352 1521-1522 Manual notarial
6353 1522, setembre 20 Manual notarial
6354 1522-1523 Manual notarial
6355 1523, octubre 29 Manual notarial
6356 1523-1524 Manual notarial
6357 1524, juny 27 Manual notarial
6358 1524, novembre 9 Manual notarial
6359 1524-1525 Manual notarial
6360 1525, setembre 16 Manual notarial
6361 1525-1526 Manual notarial
6362 1526, maig 10 Manual notarial
6363 1526, setembre 4 Manual notarial
6364 1526, desembre 23 Manual notarial
6365 1526, desembre 26-1527, desembre 31 Manual notarial
6366 1527, setembre 11 Manual notarial
6367 1527-1528 Manual notarial
6368 1528, abril 29 Manual notarial
6369 1528, setembre 12 Manual notarial
6370 1528, desembre 19 Manual notarial
6371 1528-1529 Manual notarial
6372 1529, agost 9 Manual notarial
6373 1529, desembre 1 Manual notarial
6374 1529-1530 Manual notarial
6375 1530, setembre 13 Manual notarial
6376 1530, novembre 7 Manual notarial
6377 1530-1531 Manual notarial
6378 1531, març 16 Manual notarial
6379 1531, juny 20 Manual notarial
6380 1531, setembre 30 Manual notarial
6381 1531-1532 Manual notarial
6382 1532, maig 4 Manual notarial
6383 1532, agost 31 Manual notarial
6384 1532, desembre 24 Manual notarial
6385 1533, agost 3 Manual notarial
6386 1533, novembre 13 Manual notarial
6387 1533-1534 Manual notarial
6388 1534, setembre 22 Manual notarial
6389 1534, desembre 31 Manual notarial
6390 1535, abril 11 Manual notarial
6391 1535, juliol 19 Manual notarial
6392 1535, novembre 22 Manual notarial
6393 1535-1536 Manual notarial
6394 1536, juny 9 Manual notarial
6395 1536, setembre 25 Manual notarial
6396 1536-1537 Manual notarial
6397 1507-1521 Manual notarial
6398 1522-1531 Manual notarial
6399 1531-1541 Manual notarial
6400 1541-1549 Manual notarial
6401 1549-1551 Manual notarial
6402 1515-1518 Manual notarial
6403 1518-1519 Manual notarial
6404 1519-1521 Manual notarial
6405 1521-1523 Manual notarial
6406 1523-1524 Manual notarial
6407 1524-1526 Manual notarial
6408 1526-1527 Manual notarial
6409 1526-1527 Manual notarial
6410 1527-1528 Manual notarial
6411 1528-1529 Manual notarial
6412 1529-1530 Manual notarial
6413 1530-1531 Manual notarial
6414 1531, octubre 2 Manual notarial
6415 1531-1532 Manual notarial
6416 1532, desembre 21 Manual notarial
6417 1532-1533 Manual notarial
6418 1533-1534 Manual notarial
6419 1534-1535 Manual notarial
6420 1535, desembre 15 Manual notarial
6421 1536-1537 Manual notarial
6422 1537-1538 Manual notarial
6423 1539, octubre 6 Manual notarial
6424 1539-1540 Manual notarial
6425 1540-1541 Manual notarial
6426 1541, desembre 2 Manual notarial
6427 1541-1542 Manual notarial
6428 1542-1543 Manual notarial
6429 1543-1545 Manual notarial
6430 1545, octubre 12 Manual notarial
6431 1545-1546 Manual notarial
6432 1546-1547 Manual notarial
6433 1547-1548 Manual notarial
6434 1548-1549 Manual notarial
6435 1549-1550 Manual notarial
6436 1550-1551 Manual notarial
6437 s. XVI 1a m. Manual notarial
6438 1517-1551 Manual notarial
6439 1517-1551 Manual notarial
6440 s. XVI Manual notarial
6441 s. XVI Manual notarial
6442 1457, maig 31-1458, maig 11 "[...] sextum decimum manuale [...]"
6443 1455, gener 21-agost 8 "[...] duodecim manuale [...]"
6444 1461, maig 26-novembre 23 Manual notarial
6445 1485-1486 Manual notarial
6446 1546, juny 24-1547, gener 21 Manual notarial
6447 1548 Manual notarial
6448 1548-1549, febrer 18 Manual notarial
6449 1549, febrer 18-maig 25 Manual notarial
6450 1549, maig 26-26 de novembre Manual notarial
6451 1549-1550 Manual notarial
6452 1550, maig 8-octubre 20 Manual notarial
6453 1550-1551 Manual notarial
6454 1551, març 8?-setembre 17 Manual notarial
6455 1551-1552 Manual notarial
6456 1552, febrer 8-juny 2 Manual notarial
6457 1552-1553 Manual notarial
6458 1553, gener 5-març 24 Manual notarial
6459 1553, març 24-octubre 5 Manual notarial
6460 1553-1554 Manual notarial
6461 1554, febrer 19-maig 28 Manual notarial
6462 1554, maig 29-novembre 14 Manual notarial
6463 1554-1555 Manual notarial
6464 1555, maig 25-novembre 22 Manual notarial
6465 1555-1556 Manual notarial
6466 1556, maig 7-setembre 15 Manual notarial
6467 1556-1557 Manual notarial
6468 1557, març 9-setembre 7 Manual notarial
6469 1557-1559 Manual notarial
6470 1559, gener 10-maig 23 Manual notarial
6471 1559, maig 23-novembre 17 Manual notarial
6472 1559-1560 Manual notarial
6473 1560-1561 Manual notarial
6474 1561, juny 9-novembre 13 Manual notarial
6475 1561-1562 Manual notarial
6476 1562, juny 1-desembre 16 Manual notarial
6477 1562-1563 Manual notarial
6478 1563, maig 18-novembre 2 Manual notarial
6479 1563-1564 Manual notarial
6480 1564, abril 10-desembre 2 Manual notarial
6481 1564-1565 Manual notarial
6482 1565, abril 6-agost 20 Manual notarial
6483 1565, agost 20-desembre 30? Manual notarial
6484 1566, abril 29-setembre 10 Manual notarial
6485 1566-1567 Manual notarial
6486 1567, gener 18-juny 27 Manual notarial
6487 1567, juny 28-desembre 20 Manual notarial
6488 1567-1568 Manual notarial
6489 1568-1569 Manual notarial
6490 1569-1570 Manual notarial
6491 1570-1571 Manual notarial
6492 1571, febrer 4-setembre 1 Manual notarial
6493 1571-1572 Manual notarial
6494 1572-1573 Manual notarial
6495 1573, març 5-octubre 31 Manual notarial
6496 1573-1574 Manual notarial
6497 1574-1575 Manual notarial
6498 1576, març 21-agost 14 Manual notarial
6499 1576-1577 Manual notarial
6500 1577, març 13-setembre 4 Manual notarial
6501 1577-1578 Manual notarial
6502 1578, març 18-agost 11 Manual notarial
6503 1578-1579 Manual notarial
6504 1579, gener 28-agost 31 Manual notarial
6505 1579-1580 Manual notarial
6506 1580, abril 9-desembre 23 Manual notarial
6507 1580-1581 Manual notarial
6508 1581-1582 Manual notarial
6509 1582, març 28-octubre 1 Manual notarial
6510 1582, octubre 1-1583 Manual notarial
6511 1583, juny 2-desembre 10 Manual notarial
6512 1584, maig 11-setembre 4 Manual notarial
6513 1591, juny 20-febrer 22 Manual notarial
6514 1534-1554 Manual notarial
6515 1549-1579 Manual notarial
6516 1551-1559 Manual notarial
6517 1574-1550 Manual notarial
6518 1555-1565 Manual notarial
6519 1547-1569 Manual notarial
6520 1554-1565 Manual notarial
6521 1559-1576 Manual notarial
6522 1579-1584 Manual notarial
6523 1546-1551 Manual notarial
6524 1549-1556 Manual notarial
6525 1556-1566 Manual notarial
6526 1566-1589 Manual notarial
6527 1544-1563 Manual notarial
6528 1547-1564 Manual notarial
6529 s. XVI 2a m. Manual notarial
6530 1552 Manual notarial
6531 1584-1591 Manual notarial
6532 s. XVI 2a m. Manual notarial
6533 1543-1549 Manual notarial
6534 1551-1556 Manual notarial
6535 1557-1561 Manual notarial
6536 1562-1565 Manual notarial
6537 1563-1569 Manual notarial
6538 1570-1575 Manual notarial
6539 1576-1580 Manual notarial
6540 1580-1585 Manual notarial
6541 1586-1593 Manual notarial
6542 1547-1565 Manual notarial
6543 1563-1585 Manual notarial
6544 1579-1589 Manual notarial
6545 1547-1569 Manual notarial
6546 1579-1589 Manual notarial
6547 1559-1563 Manual notarial
6548 1563-1570 Manual notarial
6549 1570-1580 Manual notarial
6550 1547-1551 Manual notarial
6551 1551-1554 Manual notarial
6552 1559-1565 Manual notarial
6553 1565-1576 Manual notarial
6554 1576-1587 Manual notarial
6555 1587-1595 Manual notarial
6556 1548-1549 Manual notarial
6557 1549-1550, octubre 15 Manual notarial
6558 1550-1551, octubre 18 Manual notarial
6559 1552, gener 27-1555, gener 27 Manual notarial
6560 1552, febrer 19-1556, desembre 17 Manual notarial
6561 1557, agost 11-1559, octubre 29 Manual notarial
6562 1559, març 15-1562, desembre 3 Manual notarial
6563 1562, octubre 1-1565, març 15 Manual notarial
6564 1563, abril 17-1565, octubre 15 Manual notarial
6565 1563, novembre 22-1567, abril 17 Manual notarial
6566 1563, juny 28-1571, maig 22 Manual notarial
6567 1569, febrer 25-1572, febrer 7 Manual notarial
6568 1572, gener 15-1576, març 26 Manual notarial
6569 1575, desembre 15-1578, agost 23 Manual notarial
6570 1571, agost 13-1580, juny 13 Manual notarial
6571 1581, abril 6-1583, octubre 24 Manual notarial
6572 1581, juny 7-1586, octubre Manual notarial
6573 1586, març 29-1587, desembre 15 Manual notarial
6574 1559, setembre 25-1591, agost 14 Manual notarial
6575 1586, gener 16-1596, agost 25 Manual notarial
6576 1547-1556 Manual notarial
6577 1557-1596 Manual notarial
6578 1557-1565 Manual notarial
6579 1566-1575 Manual notarial
6580 1574-1580 Manual notarial
6581 1581-1585 Manual notarial
6582 1585-1589 Manual notarial
6583 1543-1569-1574 Manual notarial
6584 1576, novembre 24 Manual notarial
6585 1563-1574 Manual notarial
6586 1574-1589 Manual notarial
6587 1589-1598 Manual notarial
6588 1563-1571 Manual notarial
6589 1571-1594 Manual notarial
6590 1554-1601 Manual notarial
6591 1585 Manual notarial
6592 1578-1579 Manual notarial
6593 1581 Manual notarial
6594 1568-1587 Manual notarial
6595 1566-1567 Manual notarial
6596 1552-1589 Manual notarial
6597 1552-1554 Manual notarial
6598 1560-1562, setembre 25 Manual notarial
6599 1562?, octubre 1-1565, abril 27 Manual notarial
6600 1569, setembre 1-1571, abril 3 Manual notarial
6601 1573, febrer 6-1576, agost 26 Manual notarial
6602 1576, agost 13-1579, desembre 30 Manual notarial
6603 1551-1553 Manual notarial
6604 1560-1593 Manual notarial
6605 1554-1595 Manual notarial
6606 1553-1568 Manual notarial
6607 1570-1578 Manual notarial
6608 1558 Manual notarial
6609 1550-1570? Manual notarial
6610 1560-1576? Manual notarial
6611 1563-1580? Manual notarial
6612 1560-1579? Manual notarial
6613 s. XVI Manual notarial
6614 1552-1553, març 16 Manual notarial
6615 1553 Manual notarial
6616 1553-1554, maig 27 Manual notarial
6617 1554, maig 28-1555, febrer 4 Manual notarial
6618 1555 Manual notarial
6619 1555, setembre 2-1556, maig 18 Manual notarial
6620 1556, maig 19-1557, gener 27 Manual notarial
6621 1557 Manual notarial
6622 1557, octubre 16-1558, novembre 20 Manual notarial
6623 1558, novembre 21-1559, juliol 10 Manual notarial
6624 1559, juliol 13-1560, juny 11 Manual notarial
6625 1560, abril 1-1561, març 3 Manual notarial
6626 1561, març 5-1561, novembre 14 Manual notarial
6627 1561, novembre 14-1562, setembre 16 Manual notarial
6628 1562, setembre 16-1563, desembre 30 Manual notarial
6629 1541-1548 Manual notarial
6630 1552-1553 Manual notarial
6631 1553 Manual notarial
6632 1541-1547 Manual notarial
6633 1542-1562 Manual notarial
6634 1542-1543 Manual notarial
6635 1540-1578 Manual notarial
6636 1556, juny 12-1563, abril 18 Manual notarial
6637 1563, abril 19-1564, abril 21 Manual notarial
6638 1564, abril 22-1565, abril 27 Manual notarial
6639 1565, abril 27-1566, gener 19 Manual notarial
6640 1566 Manual notarial
6641 1566, setembre 24-1567, agost 25 Manual notarial
6642 1565-1566 Manual notarial
6643 1563-1567 Manual notarial
6644 1565-1569 Manual notarial
6645 1570-1571 Manual notarial
6646 1571-1572 Manual notarial
6647 1572 Manual notarial
6648 1572-1573 Manual notarial
6649 1568-1572 Manual notarial
6650 1568-1577 Manual notarial
6651 1567-1578 Manual notarial
6652 1565-1578 Manual notarial
6653 1562-1578 Manual notarial
6654 1560-1578 Manual notarial
6655 1575-1578 Manual notarial
6656 1585-1587 Manual notarial
6657 1588 Manual notarial
6658 1589 Manual notarial
6659 1590 Manual notarial
6660 1591 Manual notarial
6661 1592 Manual notarial
6662 1593 Manual notarial
6663 1594 Manual notarial
6664 1595 Manual notarial
6665 1596 Manual notarial
6666 1597 Manual notarial
6667 1598 Manual notarial
6668 1599 Manual notarial
6669 1600 Manual notarial
6670 1601 Manual notarial
6671 1602 Manual notarial
6672 1603 Manual notarial
6673 1604 Manual notarial
6674 1605 Manual notarial
6675 1606 Manual notarial
6676 1607 Manual notarial
6677 1608 Manual notarial
6678 1609 Manual notarial
6679 1610 Manual notarial
6680 1611 Manual notarial
6681 1612 Manual notarial
6682 1613 Manual notarial
6683 1614 Manual notarial
6684 1615 Manual notarial
6685 1616 Manual notarial
6686 1618 Manual notarial
6687 1619 Manual notarial
6688 1620 Manual notarial
6689 1621-1622 Manual notarial
6690 1623-1624 Manual notarial
6691 1625-1626 Manual notarial
6692 1627-1628 Manual notarial
6693 1629-1630 Manual notarial
6694 1585-1591 Manual notarial
6695 1588-1591 Manual notarial
6696 1590-1591 Manual notarial
6697 1591-1592 Manual notarial
6698 1592-1593 Manual notarial
6699 1593-1594 Manual notarial
6700 1594 Manual notarial
6701 1594-1595 Manual notarial
6702 1595-1596 Manual notarial
6703 1596-1597 Manual notarial
6704 1597-1598 Manual notarial
6705 1598-1599 Manual notarial
6706 1598-1599 Manual notarial
6707 1599-1600 Manual notarial
6708 1600-1603 Manual notarial
6709 1601-1603 Manual notarial
6710 1602-1603 Manual notarial
6711 1603-1605 Manual notarial
6712 1604-1605 Manual notarial
6713 1605-1606 Manual notarial
6714 1606-1607 Manual notarial
6715 1607-1608 Manual notarial
6716 1608-1609 Manual notarial
6717 1609-1610 Manual notarial
6718 1610-1611 Manual notarial
6719 1612- Manual notarial
6720 1612-1613 Manual notarial
6721 1613-1614 Manual notarial
6722 1614-1615 Manual notarial
6723 1615-1626 Manual notarial
6724 1616 Manual notarial
6725 1616-1618 Manual notarial
6726 1617-1618 Manual notarial
6727 1618-1619 Manual notarial
6728 1619-1620 Manual notarial
6729 1620-1621 Manual notarial
6730 1621-1622 Manual notarial
6731 1622-1623 Manual notarial
6732 1623 Manual notarial
6733 1623-1624 Manual notarial
6734 1624-1626 Manual notarial
6735 1626-1627 Manual notarial
6736 1627-1629 Manual notarial
6737 1629-1631 Manual notarial
6738 1591-1593 Manual notarial
6739 1594-1596 Manual notarial
6740 1597-1598 Manual notarial
6741 1599-1601 Manual notarial
6742 1602-1604 Manual notarial
6743 1605-1608 Manual notarial
6744 1609-1610 Manual notarial
6745 1611-1613 Manual notarial
6746 1614-1615 Manual notarial
6747 1616-1617 Manual notarial
6748 1618-1622 Manual notarial
6749 1623-1625 Manual notarial
6750 1626-1631 Manual notarial
6751 1585-1590 Manual notarial
6752 1591-1594 Manual notarial
6753 1594-1596 Manual notarial
6754 1597-1599 Manual notarial
6755 1600-1603 Manual notarial
6756 1609-1610 Manual notarial
6757 1611-1613 Manual notarial
6758 1614-1620 Manual notarial
6759 1618-1622 Manual notarial
6760 1623-1626 Manual notarial
6761 1627-1631 Manual notarial
6762 1585-1588 Manual notarial
6763 1621-1624 Manual notarial
6764 1591-1592 Manual notarial
6765 1593-1595 Manual notarial
6766 1595-1597 Manual notarial
6767 1598-1600 Manual notarial
6768 1600-1602 Manual notarial
6769 1602-1605 Manual notarial
6770 1605-1609 Manual notarial
6771 1613-1615 Manual notarial
6772 1620-1624 Manual notarial
6773 1624-1630 Manual notarial
6774 1585-1595 Manual notarial
6775 1595-1603 Manual notarial
6776 1603-1611 Manual notarial
6777 1611-1618 Manual notarial
6778 1618-1624 Manual notarial
6779 1624-1630 Manual notarial
6780 1630-1637 Manual notarial
6781 s. XVI-XVII Manual notarial
6782 s. XVI-XVII Manual notarial
6783 s. XVI-XVII Manual notarial
6784 s. XVI-XVII Manual notarial
6785 1585-1617 Manual notarial
6786 1592 Manual notarial
6787 1585 Manual notarial
6788 1589-1591 Manual notarial
6789 1618-1621 Manual notarial
6790 s. XVI ex. Manual notarial
6791 1594-1596 Manual notarial
6792 1596-1597 Manual notarial
6793 1597-1599 Manual notarial
6794 1596-1599 Manual notarial
6795 1598-1599 Manual notarial
6796 1599-1600 Manual notarial
6797 1594-1599 Manual notarial
6798 1596-1600 Manual notarial
6799 1594-1597 Manual notarial
6800 1594-1596 Manual notarial
6801 1595-1597 Manual notarial
6802 1599 Manual notarial
6803 1614-1619 Manual notarial
6804 1618-1624 Manual notarial
6805 1626-1632 Manual notarial
6806 1615-1633 Manual notarial
6807 1615-1623 Manual notarial
6808 1615-1632 Manual notarial
6809 s. XVI 3r terç-XVII 1r terç Manual notarial
6810 1614-1631 Manual notarial
6811 1622-1627 Manual notarial
6812 1618-1620 Manual notarial
6813 1621-1622 Manual notarial
6814 1623-1624 Manual notarial
6815 1625-1626 Manual notarial
6816 1627-1628 Manual notarial
6817 1629-1630 Manual notarial
6818 1631-1632 Manual notarial
6819 1633-1634 Manual notarial
6820 1621-1623 Manual notarial
6821 1623-1625 Manual notarial
6822 1625-1626 Manual notarial
6823 1626-1627 Manual notarial
6824 1627-1628 Manual notarial
6825 1628-1629 Manual notarial
6826 1629 Manual notarial
6827 1629-1630 Manual notarial
6828 1630 Manual notarial
6829 1630-1631 Manual notarial
6830 1631 Manual notarial
6831 1631-1632 Manual notarial
6832 1632 Manual notarial
6833 1633 Manual notarial
6834 1633-1634 Manual notarial
6835 1635-1636 Manual notarial
6836 1636 Manual notarial
6837 1636-1637 Manual notarial
6838 1637-1638-1639 Manual notarial
6839 1639 Manual notarial
6840 1639-1641 Manual notarial
6841 1643-1644 Manual notarial
6842 1644-1645 Manual notarial
6843 1620-1621 Manual notarial
6844 1622-1623 Manual notarial
6845 1623-1626 Manual notarial
6846 1620-1625 Manual notarial
6847 1626-1627 Manual notarial
6848 1627-1628 Manual notarial
6849 1627-1630 Manual notarial
6850 1630-1632 Manual notarial
6851 1632-1637 Manual notarial
6852 1631-1634 Manual notarial
6853 1633-1642 Manual notarial
6854 1618-1621 Manual notarial
6855 1627-1629 Manual notarial
6856 1629-1631 Manual notarial
6857 1631-1632 Manual notarial
6858 1632-1634 Manual notarial
6859 1634-1636 Manual notarial
6860 1636-1639 Manual notarial
6861 1639-1641 Manual notarial
6862 1642-1645 Manual notarial
6863 1617-1622 Manual notarial
6864 1623-1625 Manual notarial
6865 1626-1628 Manual notarial
6866 1629-1631 Manual notarial
6867 1632-1634 Manual notarial
6868 s. XVII 1a m. Manual notarial
6869 1618-1623 Manual notarial
6870 1624-1626 Manual notarial
6871 1627-1629 Manual notarial
6872 1630-1632 Manual notarial
6873 1632-1634 Manual notarial
6874 s. XVII 1a m. Manual notarial
6875 1617-1623 Manual notarial
6876 1624-1629 Manual notarial
6877 1630-1634 Manual notarial
6878 s. XVII 1a m. Manual notarial
6879 s. XVII 1a m. Manual notarial
6880 s. XVII 1a m. Manual notarial
6881 s. XVII Manual notarial
6882 s. XVII Manual notarial
6883 1630-1645? Manual notarial
6884 1618-1646 Manual notarial
6885 1595-1646? Manual notarial
6886 1620-1624 Manual notarial
6887 1623-1626 Manual notarial
6888 1626-1643 Manual notarial
6889 1623-1631 Manual notarial
6890 1623-1631 Manual notarial
6891 1621-1631 Manual notarial
6892 1620-1625 Manual notarial
6893 1625-1628 Manual notarial
6894 1628-1631 Manual notarial
6895 1631 Manual notarial
6896 1621-1631 Manual notarial
6897 s. XVII 1a m. Manual notarial
6898 1495, juliol 21-1499, agost 30. Barcelona "Manuale primum [...]"
6899 1498-1507 Manual notarial
6900 1503-1504 Manual notarial
6901 1532-1533 Manual notarial
6902 1607-1617 Manual notarial
6903 1618-1620 Manual notarial
6904 1623-1624 Manual notarial
6905 s. XVI-XVII Manual notarial
6906 1578-1582 Manual notarial
6907 1575-1601 Manual notarial
6908 1640-1642 Manual notarial
6909 1642-1644 Manual notarial
6910 1632-1646 Manual notarial
6911 1415-1567 Manual notarial
6912 1422-1644 Manual notarial
6913 1540-1768 Manual notarial
6914 1546-1697 Manual notarial
6915 1500-1527 Manual notarial
6916 1527-1600 Manual notarial
6917 1503-1530 Manual notarial
6918 1530-1537 Manual notarial
6919 1537-1545 Manual notarial
6920 1540-1550 Manual notarial
6921 1550-1750 Manual notarial
6922 1560-1605 Manual notarial
6923 1530-1565 Manual notarial
6924 s. XVI Manual notarial
6925 1759, octubre 17. Sant Celoni Venda de terreny
6926 s. XVI 2a m. Capítols matrimonials
6927 1603, febrer 16. Barcelona Venda de violari
6928 1634, maig 26. Barcelona Venda de censal mort
6929 s. XVII Concòrdia
6930 1585, novembre 14. Llançà Venda de terrenys
6931 1559 c. Comptes de Jerònima Aragonès, vídua
6932 1631, març 14. Barcelona Debitori
6933 1642, març 27. Barcelona Sentència
6934 s. XVI ex. Comptes de Salvador Estada, orguener
6935 1701, setembre 8. Santa Maria de Castellet Crides
6936 1558-1560 Documentació sobre Pere Marès. mercer
6937 1589-1654. Barcelona "Actes fahents per la compra ha feta lo señor Joachim Mascaró, adroguer, ciutadà de Barcelona, del noble don Fèlix de Marymon, regent la Real Audiència, de les cases al carrer de Bonayre"
6938 1562, novembre 28 Concòrdia
6939 s. XVII in. Relació de censos
6940 1706-1741 c. Comptes de la comunitat de preveres de Caldes de Montbui
6941 1602, maig 13. Barcelona Venda de censal mort
6942 1648 c. Memorial de comptes dels Duran amb l'Hospital
6943 1598, novembre 16. Barcelona Adjudicació d'herència
6944 1610-1636 c. Barcelona Documentació sobre uns terrenys
6945 1648 c. "Partides de la taula de diferens pensions per Antoni Flotats, de Cardona, fetas per Raphael Guinart"
6946 1649, juny 1. Barcelona Partida de taula
6947 1571, maig 19. Montclar Venda de terreny
6948 1641, març 11. Barcelona Venda de violari
6949 1652, agost 26. Igualada Venda de censal mort
6950 1618, desembre 30. Barcelona Testament de Joan Gerona, flequer
6951 s. XVII Memorial sobre venda d'hort i casa
6952 1630, abril 30. Barcelona Partides de taula
6953 s. XVIII in. Notes sobre els Lloberes i altres
6954 1579, juny 17-1585, març 8. [Barcelona] Àpoques de pensions censals
6955 1613 c. [Barcelona] Fragment de llevador
6956 s. XVII mitjan Llevador de censals de Jeroni Planes i Francesc Rialp
6957 s. XVII Rúbrica d'un procés de capbrevació
6958 s. XVII Documentació sobre la causa pia Sorts
6959 1647, juny 5. Esparreguera Carta de Macià Moncalp, prevere, als administradors de l'Hospital
6960 1608-1634. Barcelona-Rodonyà Documentació sobre un censal mort de Rodonyà
6961 1636-1637. Barcelona Documentació sobre un censal del General
6962 1625, maig 22 Àpoca de lliurament de documentació
6963 1625, octubre 29-1626, abril 28 Partides de taula
6964 1673, maig 16. Girona Arrendament d'un mas
6965 1691-1694 Comptes de Joan Ferrussola
6966 1681-1682. Madrid Documentació sobre Rafael de Vilosa, del Consell d'Aragó
6967 1706, novembre 15. Barcelona Intima
6968 1590-1600. Barcelona Documentació sobre l'herència de Bernat Domènec, apotecari
6969 1611. Barcelona Procés
6970 1646-1647 Comptes d'Antoni Vabra, negociant
6971 [1699. Barcelona] "Compta del que à pagat Pera Guix per compta del senyor don Josep Marimon [...]"
6972 1799, agost 6. Barcelona Sol·licitud de plaça a la caixa de reducció de Barcelona
6973 s. XVIII. Barcelona Certificació sobre un volum d'arxiu
6974 s. XVIII Llista de deutors
6975 1714 c. Relacions de talls i censals de Vinebre
6976 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Suplicació
6977 s. XVIII Documentació sobre Joan de Pinós i de Rocabertí
6978 1622-1624. Barcelona "Còpia del(s) actes del procés de Anthoni Pons, argenter"
6979 1715, gener 24-febrer 3 Relacions dels ingressos i pagaments de Riudoms, Montbrió i Vinyols
6980 1706. Sta. Maria de Paretdelgada Documentació sobre l'herència de Joan Baptista Solanes, paraire
6981 s. XVIII Miscel·lània de textos jurídics i literaris
6982 s. XVIII Al·legacions judicials
6983 1640, gener 31. Barcelona Lletres citatòries de la Reial Audiència
6984 s. XVII "Memorial dels actes són per stàncias de las mesades"
6985 1550-1556. Barcelona "Forma de fer fe d'esposalles noves y vellas"
6986 1717 "Manifiesto del señor emperador de Alemania Carlos 6 de Austria en la corte de Roma, año 1717, por medio de su embaxador el conde Gallasch"
6987 s. XVI "Lo sagrament e homenatge del mostaçaf"
6988 1543, maig 1. Barcelona Llicència d'obrir causes de capbreviació
6989 s. XVII "Capítoll de les bèsties de lloguer"
6990 s. XVIII. [Barcelona]-Pallarols-Sant Feliu Documentació sobre Joan Sabenc, escrivent
6991 [1610] "Crida dels moriscos"
6992 1742 post. Barcelona "Succinta relació de lo que resulta dels autos que se presentaren a la junta que per convit dels reverents pàrrocos de esta ciutat se tingué entre mossens los reverents procuradors de herèncias de las respective reverents comunitats y los comissionats de las il·lustres obras"
6993 1768-1782. Barcelona-Madrid Documentació sobre l'excusat i altres temes
6994 1719, juny 16 Decisió de la Rota romana
6995 1710-1711 c. "Propositio ecclesiae tarraconensis"
6996 1666, febrer 22. Barcelona Relació sobre Gàrzola de Meià
6997 1692, juliol 21-agost 13. Barcelona Àpoques de lluïsme
6998 1716 c. Memorial sobre un censal de l'Hospital
6999 1596-1606. Banyoles Àpoca i rebuts de pensions de censal mort
7000 1488 Procés
7001 1480-1506. Barcelona Processos
7002 1494. Barcelona Procés
7003 1427-1429. Barcelona Procés
7004 1457, novembre 6. Manresa Renúncia a reclamació d'una herència
7005 1454. Berga Procés
7006 1495. Calaf Procés
7007 1498. Barcelona Procés
7008 s. XVI. Barcelona-Calaf Processos
7009 1504. Barcelona Procés
7010 1505-1506. Barcelona Procés
7011 1510-1522. Barcelona Procés
7012 1513. Barcelona Procés
7013 1517-1519. Barcelona Procés
7014 1519-1520. Barcelona Procés
7015 1529-1531. Balaguer-Barcelona Procés
7016 1522-1523. Barcelona Procés
7017 1525. Barcelona Procés
7018 1527-1528. Barcelona Procés
7019 1530-1531. Barcelona Procés
7020 1531. Barcelona Procés
7021 s. XVI Memorials i al·legacions judicials sobre Joan Badoz, donzell
7022 1529-1531. Barcelona Procés
7023 1531. Barcelona Procés
7024 1531-1532. Barcelona Procés
7025 1532-1533. Barcelona Procés
7026 1533-1535. Barcelona Procés
7027 1532. Barcelona Procés
7028 1536. Mas d'en Guillot-el Tarròs Procés
7029 1537-1538. Barcelona Procés
7030 1537. Calaf Procés
7031 1537-1538. Vic Procés
7032 1540. Barcelona Procés
7033 1543-1544. Barcelona Procés
7034 1545. Barcelona Procés
7035 1547-1548. Barcelona Procés
7036 1554. Calaf Procés
7037 1556-1560. Barcelona Procés
7038 1554. Barcelona Procés
7039 1562. [Calaf] Procés
7040 1583. Balaguer Procés
7041 1567-1572. Calaf Manual notarial
7042 1568. Castellfollit de Riubregós Procés
7043 1575-1576. Barcelona Procés
7044 1578-1580. Barcelona Procés
7045 1579. Barcelona Procés
7046 1581. Mas de la Portella Procés
7047 1586 Procés
7048 1586 Procés
7049 1642-1643. Barcelona Processos
7050 1621-1626 c. Inventari de causes judicials de l'Hospital
7051 1604-1606. Barcelona Procés
7052 1604-1605 Procés
7053 1606 Procés
7054 1603 Procés
7055 1609. Barcelona Procés
7056 1611 Procés
7057 1614, setembre 22-novembre 21. Calaf Manual notarial
7058 1617-1618. Barcelona Procés
7059 1616-1617. Barcelona Procés
7060 1617-1618. Barcelona Procés
7061 1628. Barcelona Procés
7062 1634. Barcelona Procés
7063 1636. Barcelona Procés
7064 1636. Barcelona Procés
7065 1639. Barcelona Procés
7066 1650. Barcelona Procés
7067 1658-1659. Barcelona Procés
7068 1664 Procés
7069 s. XVII 1a m. Procés
7070 1700. Barcelona Procés
7071 1707-1709. Barcelona Procés
7072 1770-1772. Argentona-Mataró Procés
7073 1512-1516. Barcelona Procés
7074 1523-1526. Barcelona Procés
7075 1535-1541. Barcelona-Vilafranca del Penedès Procés
7076 1504-1507. Barcelona-Càller Procés
7077 1521. Barcelona Procés
7078 1526. Barcelona Procés
7079 1526. Barcelona Procés
7080 1523-1526. Barcelona Procés
7081 1531 Procés
7082 1531-1532. Barcelona Procés
7083 1532-1535. Barcelona Procés
7084 1536-1537. Barcelona Procés
7085 1567. Barcelona Procés
7086 1588. Barcelona Procés
7087 1608-1635. Barcelona Procés
7088 1503-1506. Barcelona Procés
7089 1504. Barcelona-Igualada-Manresa Procés
7090 1506. Barcelona Procés
7091 1525-1526. Barcelona Procés
7092 1628. Barcelona Procés
7093 1639-1643. Barcelona Procés
7094 1641. Barcelona Procés
7095 1645-1647. Barcelona Procés
7096 1684-1686 Procés
7097 1696-1699 Procés
7098 1715-1721. Barcelona Procés
7099 1703-1704. Barcelona Procés
7100 1691-1701 Procés
7101 1700-1701 Procés
7102 1701. Barcelona Procés
7103 1710-1712 Procés
7104 1709. Barcelona Procés
7105 1712 Procés
7106 1710-1713. Barcelona Procés
7107 1726-1728. Barcelona Procés
7108 1504-1515. Barcelona Procés
7109 1523-1526. Barcelona Procés
7110 1425. Barcelona Procés
7111 1495-1497. Vic Procés
7112 1499-1500 Procés
7113 1506 Procés
7114 1512-1513 Procés
7115 1517-1521. Barcelona Procés
7116 1519-1521. Barcelona Procés
7117 1529-1530. Barcelona Procés
7118 1530-1531. Barcelona Procés
7119 1533-1535. Barcelona Procés
7120 1545-1546. Barcelona Procés
7121 1588. Barcelona Procés
7122 1589-1593. Castelló d'Empúries Procés
7123 1592/1609. Barcelona Processos
7124 1596 Procés
7125 1603 Procés
7126 1607-1608. Barcelona Procés
7127 1613-1618 Procés
7128 1616. Oliana Procés
7129 1625 Procés
7130 1636. Barcelona Procés
7131 1636. Barcelona Procés
7132 1636. Barcelona Procés
7133 1672 Procés
7134 1679 Procés
7135 1696. Barcelona Procés
7136 1698. Girona Procés
7137 1700. Barcelona Procés
7138 1700 Procés
7139 1703-1704 Procés
7140 1708-1709 Procés
7141 1709-1710. Barcelona Procés
7142 1712-1713. Barcelona Procés
7143 1714-1715. Barcelona Procés
7144 1715-1716. Barcelona Procés
7145 1740-1751. Barcelona Procés
7146 1511, març 18-abril 7 "Inventarium bonorum nobilis Stephanie de Carroç"
7147 1506-1536 Procés
7148 1538. El Tarròs-Poblet, monestir Procés
7149 s. XVI Suplicació
7150 1533-1534. Montsó Procés
7151 1514. València Procés
7152 1388, octubre 10. Saragossa Establiment de castlania i batllia
7153 1511-1516. Barcelona Procés
7154 1511-1544. Barcelona "Translat de la causa de don Pero Massa contra los marmesós del testament de dona Estefania Carròs Mur y Arborea, a la qual succehí lo Hospital de Barcelona, juntament ab lo Hospital de Çaragoza, sobre cert crèdit que pretenia dit Massa"
7155 1522-1528. Barcelona Procés
7156 1522-1532. Barcelona Procés
7157 1568-1586. Barcelona Procés
7158 1616. Barcelona Procés
7159 1483-1484. Barcelona Procés
7160 1486. Barcelona Procés
7161 1496-1503. Eivissa-Tarragona Procés
7162 1497. Barcelona Procés
7163 1504-1510. Barcelona Procés
7164 1506. Barcelona Procés
7165 1507-1529. Barcelona Procés
7166 1517. Barcelona Procés
7167 1517. Barcelona Procés
7168 1521. Barcelona Procés
7169 1523. Barcelona Procés
7170 1524-1525. Barcelona Procés
7171 1534. Montsó-Barcelona Procés
7172 1534-1535 Procés
7173 1481 Procés
7174 1536-1537 Procés
7175 1547-1549 Procés
7176 1546-1547 Procés
7177 1543-1549 Procés
7178 1554-1557. Tàrrega Procés
7179 1605. Olesa Procés
7180 1604 Procés
7181 1601 Procés
7182 1599-1600 Procés
7183 1643 Procés
7184 1600-1601 Procés
7185 1605-1606 Procés
7186 1638-1639. Barcelona Procés
7187 1525. Barcelona Procés
7188 1582-1583. Barcelona Procés
7189 1608, novembre 20. Barcelona Nomenament de baciner de l'Hospital
7190 1707-1708 Procés
7191 1601-1605 Procés
7192 1555. Barcelona Procés
7193 1556-1557. Barcelona Procés
7194 1589 Procés
7195 1597-1600 Procés
7196 1601-1604. Barcelona Procés
7197 1601. Barcelona Procés
7198 1603. Barcelona Procés
7199 1603 Procés
7200 1605 Procés
7201 1614-1615 Procés
7202 1624-1627. Barcelona Procés
7203 1631-1632 Procés
7204 1637. Tortosa Procés
7205 1617-1618 Procés
7206 1637-1638. Barcelona Procés
7207 1659-1660 Procés
7208 1665 Procés
7209 1672-1673 Procés
7210 1675-1676 Procés
7211 1678-1681 Procés
7212 1590. Sitges Procés
7213 1673-1675. Barcelona Procés
7214 1709 Procés
7215 1793-1796 Procés
7216 1596 Procés
7217 1641-1642 Procés
7218 1600. Piera Procés
7219 1575 Procés
7220 1597 Procés
7221 1599-1600 Procés
7222 1602-1604 Procés
7223 1603-1605. Barcelona Procés
7224 1604. Barcelona Procés
7225 1607, juny 29-setembre 5 Manual notarial
7226 1615-1618. Balaguer Procés
7227 1628 Procés
7228 1632-1633 Procés
7229 1634 Procés
7230 1640-1641. Barcelona Procés
7231 1651-1657. Barcelona Procés
7232 1666. Barcelona Procés
7233 1687. Barcelona Procés
7234 1703-1704. Barcelona Procés
7235 1709-1717. Barcelona "Papers del quòndam canonge Guillem Paradells"
7236 1678-1687 Quadern de rebuts
7237 1671-1675 Llibreta de comptes
7238 1740 "Llibreta de entrades y exidas per lo negoci de Madrid, comensant lo any 1740"
7239 1672-1734 Llibre de rebuts
7240 1626, gener 24. El Ginestar Venda de terreny
7241 1597-1631 Llibre de deutes de l'Hospital
7242 1656-1676 "Llibra del que cobro y gasto del còndam Antoni Cabot, argenter"
7243 1790-1824. Barcelona "Libretta de las notas. 1791"
7244 1799-1807 Plec de comptes d'un comerciant de teixits
7245 1815-1827. Barcelona Llibreta de comptes de Joan Baptista Nadal, botiguer de teles
7246 1828-1833. Barcelona Llibreta de comptes de Joan Baptista Nadal, botiguer de teles
7247 1803, gener-1808, juny "Llibreta de ports de cartas, comensan en 1803"
7248 1532-1580. Barcelona Procés
7249 1529-1530. Barcelona Procés
7250 1528-1532. Barcelona Procés
7251 s. XVI Concòrdia entre Joan Pasqual i Jaume (?)
7252 1520 c. "Compte de les quantitats judicades a misser Joan Pasqual en la sentència de los provisós de greuges l'any MDXX"
7253 s. XVI "Per la feyna y greuge dat per Pasqual"
7254 1534. Barcelona Suplicacions
7255 1534. Barcelona Suplicació
7256 1524. Barcelona "Copia requisitionis facte per fisci procuratorem magnifico Joanni Pasqual, de Regio Consilio, et aliis, necnon et responsionis per eundem Pasqual facte predicte requisitioni"
7257 1528 post Memorial o "breu compendi"
7258 s. XVI Al·legacions judicials
7259 1520 post "In facto de micer Pasqual"
7260 1526, juliol 21. Granada Comissió de causa
7261 1530, desembre 29-31 Requeriments judicials
7262 s. XVI Memorials de Joan Pasqual
7263 1528 Greuge de cort
7264 1529 post Carta de Joan Pasqual, jurista
7265 1534 c. Memorials de Joan Pasqual
7266 1478, agost 25. Barcelona Donació del domini directe sobre Torroella de Montgrí
7267 1527 c. Suplicació
7268 s. XVI Sentència
7269 1533 c. "Memorial y resolució del greuge donat per misser Joan Pasqual"
7270 1534 c. "Copia suplicacionis presentate pro parte fisci procuratoris et agraviatorum cesaree maiestati, quod revocaret comicionem factam dominis infrascriptis"
7271 s. XVI Memorial de Joan Pasqual, jurista
7272 s. XVI "Memorial en fet y totes les constitucions y pragmàticas per las quals apar que sa majestat, com a successor en lo regne, és obligat en pagar los preus de las cosas alienades, sy vol cobrar lo patrimoni reyal [...]. E còpia de las quatre sentèncias per comissaris se són dadas en aquesta causa"
7273 1427, octubre 7. Barcelona "Certificatòria tramesa al senyor rey Alphonso per lo mestre racional aprés la spoliació feta any MCCCCXXVII per lo rey Alphonso ab una letra privada"
7274 1393, desembre 19. Tortosa "Lo censal de XVIm florins de Luquí Scarampi"
7275 1392-1510 Documentació sobre el censal de Luchino Scarampi
7276 1447, maig 8. Tívoli "Pragmatica regis Alfonci super luicionibus regii patrimonii"
7277 1545 Suplicació de Joan Benet Calça, obrer major dels palaus reials
7278 1516, agost 27. Madrid "Inventarium bonorum Benedicti Pasqual"
7279 1525 "Ad monstrandum luce clariorem justitiam huius partis Joannis Pasqual, doctor regii Consilii, creditoris censualistae bonorum regis Joannis primi et illius uxoris, regis Martini, Alfonsi, Joannis, Ferdinandi quondam Catholici et Caroli imperatoris foeliciter regnantis [...]"
7280 s. XVI Memorial per fer galeres
7281 1510 post Memorial de Joan Pasqual
7282 1534, octubre 22. Barcelona "Còpia de la desliberació derera de deputats, en la qual apar que toquen a Joan Pasqual, del Reyal Consel, reservades fins que tinga sentèncie, en vuyt mília setaentas vint-y-duas liures, onse sous y nou dinés"
7283 1523 c. "Memorial dels negocis del magnífich micer Pere Tries, bachiller en leys"
7284 s. XVI Composició entre Joan Pasqual i els marmessors d'Elionor Pasqual
7285 1514-1516 Ordres de pagament a favor dels obrers dels palaus reials de Barcelona
7286 1528. Montsó Documentació sobre provisors de greuges de la cort
7287 1529 post "Diu la comissió dels provisós que judiquen fent justícia, la sola veritat atesa, cavil·lacions exclosas"
7288 s. XVI Memorial de Joan Pasqual, jurista
7289 1418, novembre 18. Fraga "Carta de reebedor"
7290 s. XVI Suplicació de Joan Pasqual, jurista
7291 1522-1527 Inventari de béns de Joan Pasqual, jurista
7292 s. XVI Qüestions jurídiques. Memorial
7293 s. XVI Notes diverses de Joan Pasqual, jurista
7294 1765-1830. Barcelona "Llibre d'entradas pertañents a la administració de las pias fundacions fetas per los cohereus fiduciaris del quòndam Francesch Vilar [...]. Comensant a córrer dita administració en lo primer de janer 1765"
7295 1700-1702. Barcelona Llibre de rodolins
7296 1556, novembre 11. Càller Correspondència dels administradors de l'Hospital
7297 1554, agost 3. Càller Correspondència dels administradors de l'Hospital
7298 1554, agost 3. Càller Correspondència dels administradors de l'Hospital
7299 1551, abril 21. Saragossa Correspondència dels administradors de l'Hospital
7300 1542, maig 9. Càller Provisió del lloctinent
7301 1545, octubre 22. Sàsser Correspondència dels administradors de l'Hospital
7302 s. XVI mitjan. [Sardenya] "Memorial dels spitals de Barcelona y Çaragoça per al magnífich mossèn Bernat de Viramont"
7303 1544, setembre 30. Sàsser Correspondència dels administradors de l'Hospital
7304 1548, novembre 25. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
7305 1551, juliol 25. Posada Correspondència dels administradors de l'Hospital
7306 1556, juny 4. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
7307 1556, novembre 21. Posada Correspondència dels administradors de l'Hospital
7308 1557, gener 9. L'Alguer Ratificació i acceptació de càrrec
7309 1559, agost 20. València Correspondència dels administradors de l'Hospital
7310 1567, maig 6. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
7311 s. XVI Rúbrica
7312 1640-1698 Documentació sobre l'heretat d'en Coma
7313 1604, novembre 30. Vilanova de Cubelles Venda de censal mort
7314 1655-1656. Cervera-Girona-Solsona-València Correspondència d'Antoni Vabra, negociant
7315 1615. Barcelona "Comte de la senyora Paula Marsans, vuy Martí. 2"
7316 1631, febrer 27. Sallent Certificat de bateig de Valentí Arnau
7317 s. XVIII in. "Compta de lo que gastà Joseph Llauró, padrasta meu, en tems que fou casat ab Maria Pont y Llauró, mara mia, axí en malaltias com en pusar-ma apranén, y en cas convinga na faré fe"
7318 1798 "Distribución de los exercicios literarios en la Real Academia de Ciencias naturales y Artes para el año académico que empesará en 1º de octubre de 1798 y acabará en 31 de julio de 1799"
7319 1796, novembre 19. Barcelona Carta
7320 s. XVIII ex.-XIX in. Comptes simulats de despeses d'embarcament de mercaderies
7321 1794 c. Compte o balanç comercial
7322 s. XVIII "Noticia del atraso que tienen la(s) comunidades, cuerpos, colegios y gremios abajo notados en el don gratuito que ofrecieron por la manutención del batallón y custodia de la Clara"
7323 1784, juliol 27. Barcelona "Nota individual de las existèncias de crèdits en la companyia de Havana baix la rahó de Mariano Font y Companyia"
7324 1761-1782. Barcelona Rebuts de Pau Masdéu, prevere
7325 1761 c. Nota sobre censals morts
7326 1743-1795. Barcelona-Lleida Venda, encarregament i rebuts de censals morts
7327 1772, setembre-1789, novembre. Barcelona Comptes
7328 1650, juny 20. Marsella Correspondència de David Berardy, negociant
7329 1666, març 31. Montjuïc (St. Feliu de Girona) Venda de terrenys
7330 1676, nov. 18-set.19. Vilafranca del Penedès Correspondència de Felicià Graells, jurista
7331 1624 c. Documentació sobre Nicolau Sabater, senyor de la quadra de Bellpuig
7332 1699-1733. Palafrugell Compte i rebuts d'un benefici de Palafrugell
7333 1778-1779. Barcelona Inventaris de béns
7334 [1660] Intima
7335 1631-1670 Certificats de bateig i defunció de Marianna Fina i Duran
7336 1701-1730. Olot-Piera Correspondència d'apotecaris
7337 s. XVIII Recomanació
7338 1608, gener 10. Barcelona Àpoca i definició de violari
7339 1636, juliol 3. Barcelona Venda d'usdefruit de terrenys
7340 1480, juliol 10. Saragossa Àpoca de deute
7341 1629-1633. Barcelona Procures
7342 1621, juny 2. Barcelona Àpoca de lluïció de violari
7343 1727, juny 6-maig 6. Barcelona-Vilafranca del Pen. Lletres citatòries
7344 1688-1697 Documentació sobre Maria Pont i Ferrer, avui Llauró
7345 1715, maig 30. Santa Maria de Lliors Concòrdia
7346 1618 i s. d. Barcelona Documentació sobre Jerònima Baixeres, vídua
7347 1631-1705. Santa Maria de Corbera "Papers de Anton Planes, Romagosa y Vendrell"
7348 1792, novembre 30. San Lorenzo Ordre reial
7349 1636, abril 24. Barcelona Debitori
7350 1653, setembre 27. Barcelona Intima de partida de taula
7351 1602-1614. Sant Celoni-Sta. Maria de Palautordera Documentació sobre Esteve Guerau i la seva muller Violant
7352 s. XIX "Cuenta figurada [...]"
7353 1651, juny 18. Arenys Constitució i àpoques de dot
7354 s. XVIII Requeriment
7355 1780-1781. Barcelona Comptes de la companyia Miquel Alegre i Fill
7356 1766, gener 8. Barcelona Lletres testimonials
7357 1766-1791. Barcelona-València Correspondència de Jaume Roig
7358 1800, octubre 25. Balaguer Carta
7359 1706, juliol 1 Clàusula testamentària de Josep Codina, prevere
7360 1765, agost 20 Certificat de bateig de Ramon, expòsit
7361 1768-1801 Comptes
7362 1603-1641. Barcelona Documentació sobre Joana Riera
7363 1639. Barcelona Procures
7364 1675 c.-1686 Documentació sobre Bartomeu Roig, mestre de cases
7365 1787-1788. Cadis-Madrid Documentació sobre la companyia Miquel Alegre i Fill
7366 1747, agost 7. Barcelona Llicència de confessar
7367 1765-1767 c. Documentació sobre Josep Modolell
7368 1756 c. Memorial sobre censal mort
7369 1771, juliol 8. Barcelona Carta
7370 1767, febrer 21-22 Decret
7371 1780 Comptes
7372 1796, maig 3. Cadis Certificació de rebaixa de preu de venda
7373 s. XIX in. "Estat ab què se manifesta lo balor se ha judicat per expert lo balor de las izendas, delmes, censos y senyorias té y poceheix dona Madalena de Reart y de Copons en lo corregiment de Vilafranca y Tarragona [...]"
7374 1676-1708. Barcelona Confessió. Procés
7375 1538, maig 27. Barcelona Confessió de capbreu
7376 s. XVII "Genologia de Barthomeu Roig"
7377 1801 Cartes
7378 1800-1801. Barcelona Documentació sobre la Junta de terratinents de port
7379 s. XVIII [1763 post] Documentació sobre Felipe García de Zúñiga
7380 1749, agost 15 Rebut
7381 1653, agost-octubre. Lió Compte d'Antoni Vabra, comerciant
7382 1802, setembre 10. Roma "Extracto de la bula de su santidad dada en Roma a los 10 setiembre de 1802"
7383 s. XVII ex.-XVIII in. Carta
7384 s. XVII ex. Documentació sobre Bartomeu Roig, notari
7385 1771, octubre 28. Barcelona Resposta a un memorial
7386 1625, desembre 23-24 Fragment de manual
7387 s. XVIII Memorial
7388 1620-1626. Barcelona Documentació sobre els Roig
7389 1639-1642 Plec de comptes
7390 1812 c. Compte
7391 s. XVIII Memorial sobre una causa pia
7392 1582, setembre-octubre. Barcelona Procés
7393 1447-1699 Documentació sobre els masos Poc-e-bo i Vinya
7394 1698 post Suplicació
7395 1814, setembre 8. Barcelona Suplicació
7396 s. XVII Memorial sobre censals
7397 1712, juliol-novembre. Manresa Documentació sobre Bernat Camps, boter
7398 1728, novembre 16. Barcelona Lletres citatòries
7399 s. XVII Nota sobre un censal mort
7400 1623, abril 12. Barcelona Donació de béns
7401 s. XVII Comptes
7402 1645, juliol 20. Barcelona Ordre de pagament
7403 s. XVII Apunts escolars
7404 1798. Barcelona Comptes de Marià Alegre, baró de Castellet
7405 1770-1792. Barcelona-Cáceres Comptes de Miquel Alegre i Roig
7406 1783-1787. Barcelona "Papers concernents al censal de Fèlix Font"
7407 1594, agost 14 Debitori a favor de Salvador Estada, orguener
7408 1668, juliol 30. Barcelona Ordre de pagament
7409 1678, febrer 26 Comptes
7410 1723-1725 "Comta dels debitoris se tròban no ser descansel·lats. Y el valor de tots junts fan las partidas sigüents [...]"
7411 1655, juny 27. Sant Climent de Llobregat Inventari de béns de Jaume Pagès, pagès
7412 1656, febrer 18. Barcelona Debitori
7413 s. XVIII in. Documentació sobre una canongia de Girona
7414 1648, desembre 28. Montserrat, monestir Procura
7415 1658, abril 17. Copons Carta de Martí Maniac
7416 s. XVII "Memoria de lo qu'é entregado en dinero al señor Bernat Biscaro (?) desde que como con él [...]"
7417 s. XVII ex.-XVIII in. Documentació sobre el comte de Valperga
7418 1772, desembre 4. Barcelona Carta
7419 s. XVII Clàusula testamentària de (?) Balaguer
7420 1612-1616. Barcelona Testaments d'Antoni Tolrà i Jaume Nadal, passamaners
7421 s. XVIII Crida
7422 1712, juliol 9. Barcelona Àpoca de despeses judicials
7423 1718 Procés
7424 1707, setembre 12. Arenys Testament de Maria Cabanetes, vídua
7425 1413-1688. Barcelona-Granada-Tortosa-Ulldecona Documentació sobre la lleuda de Tortosa
7426 s. XVI-XIX Fragments comptables i notes
7427 1624. Barcelona "Los actes té lo Ospital general de Santa Creu per rahó de la special obligatió de un censal de cent ducats manllevà Narcís Riera, pagès de Sant Vicens de Llavaneres"
7428 1717, desembre 20-1718, febrer 27 "Francisco Laposaria, revenador, arrendetari dels sagins [...]"
7429 s. XIX Inventari parcial de censos de l'Hospital
7430 1615, desembre 5. Vilanova de Palafolls Venda d'un mas
7431 1616, març 16. Barcelona Partida de taula
7432 1550, abril 21. Barcelona Llicència de nomenar síndics
7433 1771, setembre 6 Memorial sobre processos de graduació de creditors
7434 1628, maig 12-15. Barcelona Venda de censal mort i lloguer d'una casa
7435 1609-1712. Barcelona Col·lecció de signa notarials
7436 1626, octubre 22. Vall de Santa Susanna Cessió de drets sobre un terreny
7437 1775, desembre 6. Barcelona Agnició de bona fe
7438 1685, novembre 28. Barcelona Partida de taula
7439 1580, març 21. Barcelona Clàusula testamentària d'Aldonça Marçans, vídua
7440 1617, juliol 3. Barcelona Testament d'Anna de la Re, vídua
7441 1583, novembre 21. Barcelona Clàusula testamentària de Pere Vila de Clasquerí, oficial de la Inquisició
7442 1618, febrer 1. Barcelona Àpoca de lluïsme
7443 s. XVII Testament de Magdalena Lloberes (?)
7444 1765, juny 24. Barcelona "Estado de las pensiones de censales que percibe el Hospital general de Nuestra Señora de Misericordia de la presente ciudad de Barcelona del común de ella [...]"
7445 1745, juny 11. Barcelona Nomenament de baciner de l'Hospital
7446 1672, abril 26-agost 22. Barcelona Citacions per capbrevar
7447 s. XVIII. Barcelona Tarifes comercials
7448 1651, juny 19. Barcelona Testament de Domènec de Moradell, donzell
7449 1598, febrer 7. Barcelona Indemnitat
7450 1599, juliol 8. Barcelona Sindicat
7451 s. XV 2a m. Sta. Coloma de Queralt, etc. Documentació sobre Estefania Carròs i de Mur
7452 1530-1624. Barcelona Documentació sobre una botiga de l'Hospital
7453 1552, abril 20. [Tamarit?] Clàusula testamentària de Jaume Fortuny
7454 1608-1656. Constantí-Reus, etc. Documentació sobre propietats de Constantí
7455 s. XVI-1662 Documentació sobre unes cases del carrer de Sant Pere més Baix
7456 1766-1767. Barcelona Documentació sobre censals morts de l'Hospital de Pere Desvilar
7457 s. XVIII "Plan por el qual se manifiesta la práctica de la unión de mensas sin perjuicio"
7458 1671. Barcelona "Cèdula de la sclavitut de la verge Maria, mare y senyora nostra"
7459 1705, juliol 13. Barcelona Sol·licitud de roba blanca per a l'Hospital
7460 1780, maig 2 "Resumen del estado o balance general de los negocios que ha hecho la Real Compañía de Comercio establecida en Barcelona [...]"
7461 1768, setembre 13. Barcelona Memorial jurídic
7462 1766-1770. Barcelona-Tarragona-Vilaseca del Camp Documentació sobre sol·licitud d'exempció de tribut personal
7463 s. XVIII "Animadversiones circa cursum et statum causarum comitatus de Eril et baronie de Orcau"
7464 1574, octubre 28. Talarn Venda de censal mort
7465 1587, agost 10. Talarn Sindicat de Talarn
7466 1590-1597. Barcelona Documentació sobre l'herència de Bernat Domènec, apotecari
7467 1536, juny 1. [Barcelona] Venda de violari
7468 1751. Barcelona-Granollers Suplicació
7469 1658-1662 Documentació sobre Jaume Vidal i Rafael Arloví
7470 s. XVII ex. "Papers entregats per Isabel Anna Pujadas y Belià"
7471 1623, febrer 8. Esterri d'Àneu Encarregament de censal mort
7472 1628, desembre 14. Barcelona Establiment del dret d'ús del rec comtal
7473 1573-1574. Barcelona Adjudicació d'herència. Possessió de cases
7474 s. XV ex.-XVI in. Nota sobre un censal mort
7475 1586, febrer 28-abril 28. Barcelona Procés per obtenir una llicència per vendre una casa a l'encant
7476 1640-1680. Barcelona-Gènova-Girona-Mataró, etc. "Diferents actes y altres papers de Rafel Guinart. Fa mirar-los per lo senyor Texidor"
7477 1697-1709. Pineda-St.Celoni-Vilanova de Palafolls "Varis instruments pertañents a la casa de Xurrich, de Malgrat"
7478 1481-1537. Barcelona-Montsó Documentació sobre Joan Pasqual
7479 1589 [1588], desembre 26. Girona Llegítima i dot
7480 1582-1583. Barcelona Testaments de Miquel Guerau, esparter, i la seva mare Antònia
7481 1580-1588. Agramunt Documentació sobre Antoni Arriassol
7482 1600, novembre 26. Vilafranca del Penedès Capítols matrimonials
7483 1556, juny 27 Sentència
7484 1642, desembre 12. Barcelona Testament d'Anna Clusa, vídua
7485 1654, juny 26. Barcelona Suplicació
7486 1562, octubre 19. Igualada Capítols matrimonials
7487 1650, agost 21. Solsona Consigna del dret de lleuda
7488 s. XVI in. [Barcelona] Testament de Pau Miquel Venrell, mercader
7489 1623, juliol 16. Barcelona Debitori a favor de Baltasar Gilbert, mercader
7490 1608-1611. Barcelona Documentació sobre dos violaris de Ramon Cornet
7491 1613, maig 5. Esparreguera Capítols matrimonials
7492 1602, setembre 28. Barcelona Àpoca de venda de terreny
7493 1607, març 16. Sant Celoni Clàusula testamentària de Joan Carbonell, bracer
7494 1631, juny 23. Barcelona Testament de Francesc Vernet, mercader
7495 1838, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
7496 1838, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
7497 1838, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
7498 183[8], febrer Receptari de l'Hospital (medicina)
7499 1838, febrer Receptari de l'Hospital (medicina)
7500 1838, febrer Receptari de l'Hospital (medicina)
7501 1838, febrer Receptari de l'Hospital (medicina)
7502 1838, març Receptari de l'Hospital (medicina)
7503 1838, març Receptari de l'Hospital (medicina)
7504 1838, març Receptari de l'Hospital (medicina)
7505 1838, març Receptari de l'Hospital (medicina)
7506 1838, abril Receptari de l'Hospital (medicina)
7507 1838, abril Receptari de l'Hospital (medicina)
7508 1838, abril Receptari de l'Hospital (medicina)
7509 1838, abril Receptari de l'Hospital (medicina)
7510 1838, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7511 1838, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7512 1838, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7513 1838, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7514 1838, juny Receptari de l'Hospital (medicina)
7515 1838, juny Receptari de l'Hospital (medicina)
7516 1838, juliol Receptari de l'Hospital (medicina)
7517 1838, juliol Receptari de l'Hospital (medicina)
7518 1838, juliol Receptari de l'Hospital (medicina)
7519 1838, juliol Receptari de l'Hospital (medicina)
7520 1838, juliol Receptari de l'Hospital (medicina)
7521 1838, juliol Receptari de l'Hospital (medicina)
7522 1838, agost Receptari de l'Hospital (medicina)
7523 1838, agost Receptari de l'Hospital (medicina)
7524 1838, agost Receptari de l'Hospital (medicina)
7525 1838, agost Receptari de l'Hospital (medicina)
7526 1838, setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7527 1838, setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7528 1838, setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7529 1838, setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7530 1838, octubre Receptari de l'Hospital (medicina)
7531 1838, octubre Receptari de l'Hospital (medicina)
7532 1838, octubre Receptari de l'Hospital (medicina)
7533 1838, octubre Receptari de l'Hospital (medicina)
7534 1838, novembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7535 1838, novembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7536 1838, novembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7537 1838, novembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7538 1838, desembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7539 1838, desembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7540 1838, desembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7541 1838, desembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7542 1839, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
7543 1839, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
7544 1839, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
7545 1839, febrer Receptari de l'Hospital (medicina)
7546 1839, febrer Receptari de l'Hospital (medicina)
7547 1839, febrer Receptari de l'Hospital (medicina)
7548 1839, febrer Receptari de l'Hospital (medicina)
7549 1839, març Receptari de l'Hospital (medicina)
7550 1839, març Receptari de l'Hospital (medicina)
7551 1839, març Receptari de l'Hospital (medicina)
7552 1839, març Receptari de l'Hospital (medicina)
7553 1839, abril Receptari de l'Hospital (medicina)
7554 1839, abril Receptari de l'Hospital (medicina)
7555 1839, abril Receptari de l'Hospital (medicina)
7556 [1839], abril Receptari de l'Hospital (medicina)
7557 1839, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7558 1839, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7559 1839, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7560 1839, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7561 1839, juny Receptari de l'Hospital (medicina)
7562 1839, juny Receptari de l'Hospital (medicina)
7563 1839, juny Receptari de l'Hospital (medicina)
7564 1839, juny Receptari de l'Hospital (medicina)
7565 1839, juliol Receptari de l'Hospital (medicina)
7566 1839, juliol Receptari de l'Hospital (medicina)
7567 1839, juliol Receptari de l'Hospital (medicina)
7568 1839, juliol Receptari de l'Hospital (medicina)
7569 1839, agost Receptari de l'Hospital (medicina)
7570 1839, agost Receptari de l'Hospital (medicina)
7571 1839, agost Receptari de l'Hospital (medicina)
7572 1839, agost Receptari de l'Hospital (medicina)
7573 [1839], setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7574 1839, setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7575 1839, setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7576 1839, setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7577 1839, octubre Receptari de l'Hospital (medicina)
7578 1839, octubre Receptari de l'Hospital (medicina)
7579 1839, octubre Receptari de l'Hospital (medicina)
7580 1839, octubre Receptari de l'Hospital (medicina)
7581 1839, novembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7582 1839, novembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7583 1839, novembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7584 1839, novembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7585 1839, desembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7586 1839, desembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7587 1839, desembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7588 1839, desembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7589 1840, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
7590 1840, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
7591 1840, gener Receptari de l'Hospital (medicina)
7592 1843, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7593 1843, setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7594 1843, setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7595 1843, setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7596 1843, setembre Receptari de l'Hospital (medicina)
7597 1845, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7598 1845, juny Receptari de l'Hospital (medicina)
7599 1845, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7600 1845, maig Receptari de l'Hospital (medicina)
7601 1845, juny Receptari de l'Hospital (medicina)
7602 1845, juny Receptari de l'Hospital (medicina)
7603 1845, juny Receptari de l'Hospital (medicina)
7604 1838, gener Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7605 [1838], febrer Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7606 1838, febrer Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7607 1838, març Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7608 1838 Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7609 1838, abril Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7610 1838, maig Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7611 1838, juny Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7612 1838, juny Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7613 1838, juliol Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7614 1838, juliol Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7615 1838, juliol Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7616 1838, agost Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7617 1838, agost Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7618 1838, agost Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7619 1838, setembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7620 1838, setembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7621 1838, setembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7622 [1838], setembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7623 1838, octubre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7624 1838, octubre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7625 1838, octubre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7626 1838, octubre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7627 1838, novembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7628 1838, novembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7629 1838, novembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7630 1838, novembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7631 1838, desembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7632 1838, desembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7633 1838, desembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7634 1839, gener Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7635 1839, gener Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7636 1839, febrer Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7637 1839, febrer Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7638 1839, març Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7639 1839, febrer Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7640 1839, març Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7641 1839, abril Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7642 1839, abril Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7643 1839, maig Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7644 1839, maig Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7645 1839, juny Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7646 1839, juny Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7647 1839, agost Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7648 1839, octubre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7649 1839, novembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7650 1839, desembre Receptari de l'Hospital (cirurgia)
7651 1839, juliol Receptari de l'Hospital (cirurgia: homes)
7652 1839, agost Receptari de l'Hospital (cirurgia: homes)
7653 1839, setembre Receptari de l'Hospital (cirurgia: homes)
7654 1839, octubre Receptari de l'Hospital (cirurgia: homes)
7655 1839, novembre Receptari de l'Hospital (cirurgia: homes)
7656 1839, desembre Receptari de l'Hospital (cirurgia: homes)
7657 1839, desembre Receptari de l'Hospital (homes)
7658 1845, juny Receptari de l'Hospital (cirurgia: homes)
7659 1845, maig Receptari de l'Hospital (cirurgia: homes)
7660 1843, setembre Receptari de l'Hospital (cirurgia: homes)
7661 1838, maig Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7662 1838, juny Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7663 1839, abril Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7664 1839, maig Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7665 1839, juny Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7666 1839, juliol Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7667 1839, juliol Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7668 1839, setembre Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7669 1840, gener Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7670 1843, maig Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7671 1843, juny Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7672 1843, setembre Receptari de l'Hospital (cirurgia: dones)
7673 1838, febrer Receptari de l'Hospital (clínica)
7674 1838, març Receptari de l'Hospital (clínica)
7675 1838, abril Receptari de l'Hospital (clínica)
7676 1838, maig Receptari de l'Hospital (clínica)
7677 1838, juny Receptari de l'Hospital (clínica)
7678 1838, juliol Receptari de l'Hospital (clínica)
7679 1838, agost Receptari de l'Hospital (clínica)
7680 1838, setembre Receptari de l'Hospital (clínica)
7681 1838, octubre Receptari de l'Hospital (clínica)
7682 1838, novembre Receptari de l'Hospital (clínica)
7683 1838, desembre Receptari de l'Hospital (clínica)
7684 1839, febrer Receptari de l'Hospital (clínica)
7685 1839, març Receptari de l'Hospital (clínica)
7686 1839, abril Receptari de l'Hospital (clínica)
7687 1839, maig Receptari de l'Hospital (clínica)
7688 1839, juny Receptari de l'Hospital (clínica)
7689 1839, juliol Receptari de l'Hospital (clínica)
7690 1839, agost Receptari de l'Hospital (clínica)
7691 1839, setembre Receptari de l'Hospital (clínica)
7692 1839, octubre Receptari de l'Hospital (clínica)
7693 1839, novembre Receptari de l'Hospital (clínica)
7694 1839, desembre Receptari de l'Hospital (clínica)
7695 1845, maig Receptari de l'Hospital (clínica mèdica)
7696 1845, juny Receptari de l'Hospital (clínica mèdica)
7697 1845, setembre Receptari de l'Hospital (clínica)
7698 1838, gener Receptari de l'Hospital (visita de guàrdia)
7699 1838, maig Receptari de l'Hospital (visita de guàrdia)
7700 1838, octubre Receptari de l'Hospital (visita de guàrdia)
7701 1707 post "Taula o sumari breu de las ordinacions fetas a XXVIII de abril de l'any MDLXXI en la reforma de l'any MDCLXVII y en la confirmació de l'any MDCCVII sobre lo orde, cura, tracte, servey y disposició dels malalts se deu tenir y servar en esta santa casa de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
7702 1667. Barcelona "Taula o summari breument col·legit de las ordinacions fetas a XXVIII de abril de l'any MDLXXI y en la reforma feta en lo any MDCLXVII en y sobre l'orde, cura, tracte, servici y disposició dels malalts se ha de tenir y servar en esta santa casa de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona"
7703 1766, octubre 2. Barcelona Cartell d'executòria d'una sentència sobre els molins de l'Hospital de Pere Desvilar
7704 1619, setembre 7. Barcelona Establiment d'un mas i un terreny
7705 1746, febrer 10. Barcelona Confessió de capbreu
7706 1755. Girona Procés d'absolució de jurament
7707 1741, desembre 27. Barcelona Donació de béns
7708 1740-1741. Barcelona Documentació sobre censals morts de Francesc de Portell, del Consell Suprem de Castella
7709 1748, gener 5. Barcelona Venda de censal mort
7710 1764, gener 10. Barcelona Extinció de personat i fundació de causa pia
7711 1737. Sant Feliu de Cabrera Concòrdia
7712 1735 c. "Relación del total importe de los gastos echos por razón de la compulsa executada y echa en la villa de Falcet sobre el patronato de la iglesia parroquial de dicha villa [...]"
7713 1741 c. Barcelona Documentació sobre l'arxiu del duc de Medinaceli
7714 1742, juliol 1. Barcelona Intima de consignació de censal mort
7715 1739, gener 15. Madrid Confirmació de concòrdia
7716 1570, juliol 31. Barcelona Testament de Beatriu Antònia Serra
7717 1515, gener 12 Sentència. Inventari de béns
7718 [1521-1523] Lletres monitòries del lloctinent general
7719 1471, gener 19 Capítols matrimonials
7720 1515 c. Inventari de béns d'Esteve Solei, notari
7721 1500, juny 11. Barcelona Concòrdia
7722 s. XVI Inventari de documents de Pau Renard, notari
7723 1623, juny 12. Barcelona Venda i obligació de censal mort
7724 1597, juny 1-juliol 25 "Memorial del que m'és degut a my, Salvador Stada fins lo dia present [...]"
7725 s. XVI ex. Sentència
7726 1546, octubre 21. Barcelona Provisió de benefici
7727 1541-1543 c. Comptes de la marmessoria de Joana Cantalòs
7728 1551-1569. Barcelona Documentació sobre un procés
7729 1578, desembre 2. Barcelona Subrogació de causa pia
7730 1593-1597 c. Memorials de comptes de Salvador Estada, orguener
7731 s. XVI 1r terç Venda de censal mort
7732 1591, setembre 15. Granollers Possessió d'una casa i un terreny
7733 1644-1697. Barcelona Documentació sobre Jaume Ferrer, pare, i Jaume Ferrer, fill, del Prat de Llobregat
7734 1603, novembre 17-desembre 9. [Barcelona] Encant de Joana Noguers, vídua
7735 1597, novembre 14. Barcelona Venda de violari
7736 1587, abril 23-1588, febrer 25. Granollers Àpoques de censal mort
7737 s. XVIII Llevador de censals
7738 1698 c. "Relatió en lo modo y forma que se an destribuïdes las 19.146 ll. 14 s. que·s troba aver-se gastadas en lo Ospital general de Santa Creu de la present ciutat [...]"
7739 1521 post Documentació sobre un violari
7740 1624, juliol 9. Barcelona Tutela de Maria Serra
7741 1615. Barcelona Comptes de l'herència de Martí Marçans
7742 1618-1632. Barcelona Documentació sobre Lluís Pi, sastre i barretaire
7743 s. XVII "Compte dels censals rebia lo quòndam March Anton Ferrer y cens [?] de la vila de Sarral [...]"
7744 1630 Testament d'Antoni Gallart, fuster
7745 1823, juliol 8. Cadis Suplicació
7746 1723, setembre 14. Barcelona Promesa. Insolutumdació
7747 1667, abril 13. Barcelona Venda d'una casa
7748 1728 c. "Crèdit de Jaume Garí y dèbit de Enrrich"
7749 1704, juliol 6-1707, febr. 18. Barcelona-Martorell Àpoques de censos
7750 1759. Barcelona Taba de masos i terrenys
7751 1638-1644. Palerm Documentació sobre Josep Amat
7752 1633, setembre 25. Barcelona Capítols matrimonials
7753 1582-1643 Documentació sobre Rafael i Joan Vilardell, pagesos
7754 1531, juliol 14. Barcelona Sentència
7755 1646, agost 31. Barcelona Àpoques de la marmessoria d'Elena de Cardona
7756 1503, octubre 26. Barcelona "Translat de venda de censal feta per depputats del General de Cathalunya [...]"
7757 [1262], maig 13 cal. [abril 19]. Viterbo Privilegi pontifici
7758 1544 c. Memorial de redreç
7759 s. XV mitjan Sentència arbitral
7760 1409, novembre 13. Bellesguard Donació
7761 1619-1623 c. Llevador de censos i censals
7762 1647 "Memòria del blat que tinc venut y dels preus que se n'à agut [...]"
7763 1564, desembre 22-1565, març 2. Barcelona Manual notarial de l'Hospital
7764 1631 c. "Apuntaments y caps substantials de la concòrdia se ha de fer y fermar per y entre lo señor don Miquel Torrellas [...] y los acreadors censalistas de la sua casa y heretat de Torrellas [...]"
7765 s. XVIII "Memorial dels ormexhs del tint"
7766 1643 c. "Compte del gasto se ha gastat en obras necessàrias en la casa del carrer de Santa Anna [...]"
7767 s. XVII Memorial sobre la successió de la casa de Vilalba
7768 1656-1663 c. Barcelona Documentació sobre Marianna Carreres (abans Claret) i d'Albertí, vídua
7769 1766. Barcelona-Madrid "Pragmática sanción [...]". Nota sobre un privilegi de l'Hospital
7770 1614, octubre 9. Martorell Adjudicació d'herència
7771 1764, juliol 12. Barcelona Venda d'una casa
7772 1504-1510. Barcelona Documentació sobre Joan Pasqual
7773 1697, octubre 25-1712, octubre 22. Gandesa Obligació de censals morts
7774 1716, novembre 18. Gandesa Procura
7775 1716, desembre 23-28. Tremp Certificacions sobre el lloctinent de batlle de Llimiana
7776 1731-1733. Canet de Mar-St. Iscle de Vallalta Llicències de pastura
7777 1594, gener 5. Barcelona Procura
7778 1230, setembre 2 nones [4] Col·lació de benefici
7779 1643-1647. Barcelona Debitori. Visura de cases
7780 s. XVIII Memorial sobre concessions reials a Bernat de Cabrera
7781 1810, agost 20. Tarragona Decret sobre el cadastre al bisbat de Vic
7782 1811, març 7. Vilanova Suplicació sobre el cadastre de Vilanova
7783 1758, febrer 18. Tortosa Informe de l'alcalde major de Tortosa
7784 1711, juliol 7-8. Mataró Requeriment d'acceptació d'un albarà de guia del General
7785 1712, maig 31-octubre 22. Gandesa Obligació de censals
7786 1717, novembre 26. Móra d'Ebre Presentació de lletres requisitòries
7787 s. XVII-XVIII. Barcelona Documentació sobre els apotecaris Albanell
7788 1728, febrer 3. Girona Suplicació d'anul·lació de procediments judicials
7789 1643, juny 10. Barcelona Àpoca de lluïció de censal mort
7790 s. XVII ex.-XVIII in. Memorials sobre l'herència de Rafael Guinard
7791 s. XVII "Dèbits de salaris de actas expectants a las fillas del senyor Agustí Savarrés, notari públich de Girona, nebodas del quòndam Francisco Vinyoles, notari també públich de Girona, com a herevas en la quarta part dels béns de aquell, igualment dividits"
7792 1667 c. "Per lo censal de preu 100 ll. que fa Vicens Catà, señor de Jafre, [...] a l'Hospital a 26 d'agost"
7793 1677, juliol 19. Barcelona Procura
7794 s. XVII ex. Girona Documentació sobre dues causes judicials: herència de Joan Baptista Serra; construcció d'un convent del Carme de Girona
7795 1685, maig 21. Barcelona Sentència
7796 1725-1726 c. Barcelona-Prats de Rei Documentació sobre la imposició del vintè a Prats de Rei
7797 1748 Suplicació
7798 1755 c. Suplicació
7799 1756 c. Suplicacions
7800 1714 c. Suplicació
7801 1705, setembre 27.Sta. Maria de Bellver, de Garraf Testament d'Agustina de Llanos, vídua
7802 1711 c. Documentació sobre la causa judicial per l'heretat d'en Pi de Dalt
7803 1711, juny 16. Barcelona Partida de taula
7804 1674, gener 30. Igualada Venda d'una casa
7805 s. XIX in. "Informe sobre los censos y capbreus que pretén Monserrat sobre 3 pessas de Cornellà"
7806 1684, maig. Barcelona "Papers que tots fan per la acapta general que·s féu extraordinària per la present ciutat feta en lo maig 1684, junt ab lo quadern del compte dels diners que·n resulta ab altres diferents"
7807 1686-1688. Girona Declaracions testificals
7808 1561-1596. Barcelona-l'Espluga Calba-Palerm Documentació sobre Damià Sarri, mercader
7809 1573-1601. Barcelona-Palerm Documentació sobre Damià Sarri, mercader
7810 1695-1710. Barcelona-Sant Boi de Llobregat Documentació sobre Joan Parellada, pagès
7811 1744, agost 31. St. Julià de Montseny Capítols matrimonials
7812 1567, febrer 10. Barcelona Constitució de dot
7813 1627, juny 25. Tàrrega Capítols matrimonials
7814 1822, novembre 28. Barcelona Capítols matrimonials
7815 1688, maig 17. Vic Àpoca de venda de terrenys
7816 1669, febrer 1. Barcelona Concòrdia
7817 1576, juliol 24. Mieres Procura
7818 s. XVIII in. "Debitors de l'encant del quòndam don Darlos de Alamany"
7819 1663, juliol 14. Vic Debitori
7820 1713, maig 8. Martorell Debitori
7821 1743, maig 29. Barcelona Debitori de l'Hospital
7822 1732, gener 14. Barcelona Certificació de nomenament d'administrador de l'Hospital
7823 1664, novembre 12. Lleida Àpoca. Debitori
7824 1746, març 9. Barcelona Venda d'una casa
7825 1770, gener 18. Granollers Venda de dret de lluïció
7826 1625, octubre 24. Barcelona Sentència reial
7827 1715, març 10. Tarragona "Relación de los emolumentos de la ciudad de Tarragona y de sus cargos annales"
7828 1550, novembre 21. Barcelona Establiment d'una casa
7829 1607, febrer 14. Tarragona Àpoca per aliments
7830 1593, novembre 15 Venda de l'onzè de Preixens
7831 1733-1738. Barcelona Documentació sobre Maria Gràcia Vaquer
7832 1749-1765. Cervera-Talarn Documentació sobre Felip de Torres
7833 1783. Barcelona-a Coruña Documentació sobre Ventura Canet i Canals, comerciant
7834 1642, juny 15. Arles Pòlissa d'embarcament
7835 1764, agost 10-15. Barcelona Ordres de pagament
7836 1735-1737. Barcelona Rebuts de la Companyia de Maria
7837 s. XVII 2a m. Llibreta de memòries
7838 1537, març 12. [Solsona] Donació de béns
7839 1654, desembre 16. Girona Procura
7840 1586, agost 28. Mataró Àpoca de cens
7841 1589, juliol 28. Barcelona Clàusula testamentària de Felip Oliver, hortolà
7842 1597, abril 2. Barcelona Clàusula testamentària d'Esperança Casafranca, vídua
7843 1555-1692. Barcelona-els Hostals "Libre quart de mossèn Antoni Cardona, procurador dels hòbits, de sis mesos qui començaren al primer de juny 1653 e han finit [...] noembre de dit any"
7844 1626, maig 31. Girona Institució d'aniversaris
7845 1627, maig 29. Barcelona Carta sobre l'herència de Jerònima Isern
7846 1625, juny 25. Blanes Àpoca de misses
7847 [1626] Comptes i llegats de l'herència de Jerònima Isern
7848 1626 c. "Compte dels llegats y gastos que se són pagats de las 866 ll. se dexà la senyora Gerònima Izern ab sos codicils"
7849 1626 c. Comptes de la testamentaria de Jerònima Isern
7850 1627 c. "Lo que ha pagat Antònio Isern per Gerònyma, sa muller, que part se li ha de pendre en compte de restitució del dot de ella rebut"
7851 1625 c. Memorial de l'herència de Jerònima Isern
7852 1625, juny 17. Girona Inventari de béns de Jerònima Isern
7853 1625, maig 2. Sant Genís de Vilassar Codicil de Jerònima Isern
7854 1625 c. "Compte del deu y dech ab mossèn Izern"
7855 1625-1638 Comptes de Marianna Riurans, vídua
7856 1643, gener-desembre. Barcelona Certificat de defunció de David Farau, soldat
7857 s. XVII 1a m. Notes sobre la falcídia
7858 1624, gener 7 Venda de violari
7859 1625 c. "Memorial del que hi havia en las casas de la senyora Izerna"
7860 1617-1618 Procures
7861 1511, maig 28. Barcelona Albarà del mestre racional
7862 1564 c. Testament de Miquel Cordelles, canonge
7863 1571, maig 14 Testament de Dionísia d'Icard i de Carcassona
7864 1743, desembre 1. Barcelona Nomenament d'assessor de la Congregació Claustral Tarraconense
7865 1633, juliol 6. Barcelona Lletres citatòries
7866 1716, juny 6. Barcelona Lletres citatòries
7867 1627, febrer 10. Girona Lletres monitòries
7868 1642, juny 26 Testament de Pere Fises, botiguer de teles
7869 1661, març 8. Gènova Correspondència d'Eulàlia Vabra, vídua
7870 1643, agost 11. Marsella Correspondència de David Berardy, negociant
7871 1551, juliol 28. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
7872 1552, juliol 19-agost 12. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
7873 1556, juliol 5. Càller Correspondència dels administradors de l'Hospital
7874 1556. L'Alguer Correspondència dels administradors de l'Hospital
7875 1556, juny 2. Oristany Correspondència dels administradors de l'Hospital
7876 1803, juny 27. Barcelona Nomenament d'acaptador
7877 1825-1826. Barcelona-Sitges Documentació sobre recaptadors de l'Hospital
7878 1750-1751. Guissona-Tarragona Correspondència de Francesc Aparici, jurista
7879 1817 post. Barcelona Reclamació de lluïsme
7880 1806-1833. Barcelona Nomenament d'acaptadors de la Casa de Caritat
7881 1825-1833. Barcelona-Moster Nomenament d'acaptadors de la Casa de Caritat
7882 1661-1734. Barcelona Nomenaments de baciners de l'Hospital
7883 1540. Santa Eulàlia de Ronsana Procures
7884 1748. Barcelona-Madrid Documentació sobre el convent de Barcelona de l'orde de Sant Joan de Jerusalem
7885 s. XVII Suplicació
7886 s. XVII 2a m. "Memorial de las causas aporta lo doctor Joan Pallós com a procurador de l'Hospital general de Santa Creu"
7887 1559, juny 3-5. Barcelona Requeriment judicial
7888 1647-1653. Barcelona Documentació sobre el lloguer d'una casa i un tint
7889 1630, abril 26-maig 6. Barcelona Exempció de tutela
7890 s. XVII ex.-XVIII in. "Additio ad responsa aedita pro nobile Balthazare Oriol y Marcer cum priore et comunitate presbiterorum ecclesie et domus Hospitalis generalis"
7891 s. XVII 1a m. "Comtes dels elets dels acrehedors del duc de Cessa y altre de què tenia part l'Ospital"
7892 s. XVIII "Testigos de prueva en la causa de Rovís contra Sevarroja"
7893 1719, març 28. Reus Carta de Josep Virgili a Francesc Elies
7894 [1800] Suplicació
7895 1726 c. Al·legacions judicials
7896 1728-1734 Procés
7897 1768 c. Memorials jurídics
7898 1768-1769 Procés
7899 s. XVIII Memorial jurídic
7900 1779 Suplicació
7901 1763, maig 18-19. Barcelona Requeriment
7902 1682. Barcelona Procés
7903 1688, desembre 2-13. Barcelona Mandat
7904 1719-1720 Declaracions testificals
7905 1737, maig 6 Sentència
7906 1753-1757 c. Al·legacions judicials
7907 1784, novembre 25. Barcelona "Resposta per memòria"
7908 1680, juny 22. Barcelona Concòrdia
7909 [1252, octubre 10] 10è any, octubre idus 6. Perusa "Bulla de Innocentio, que se crehe quarto, y del año 1252"
7910 1698-1707/1721. Barcelona Procés
7911 1678-1705. Barcelona Documentació sobre el vincle de Ramon de Claramunt
7912 1758-1769 c. Sta. Coloma de Farners-Vidreres etc. Documentació sobre Joan Sabenc, escrivent
7913 1625-1626. Barcelona "Compte del que jo, Rafel Pau Vilosa, cobraré y pagaré per compte del senyor misser Jaume Aymerich, estant en lo monestir de Sant Hierònim de la Vall de Hebron"
7914 1717-1718 "Llibreta de ahont se asentaran las pertidas dels blanquers que aniré rebent vuy als 11 de jener 1717"
7915 1614, setembre 1. Perpinyà Insolutumdació
7916 1719-1720 c. Relació de soldats morts
7917 s. XIX Sol·licitud d'expedient de noblesa
7918 1700-1701. L'Ortigós Documentació sobre una causa judicial entre l'Ortigós i la Bisbal
7919 1682, abril 15. Madrid Títol de notari reial
7920 1733, desembre 4-8. Hostalric Declaracions testificals
7921 1731, abril 10. Barcelona Venda de censal mort
7922 1633-1647. Barcelona Nomenaments d'administradors de l'Hospital
7923 1662, novembre 26. Barcelona Concòrdia
7924 1609, juliol 9. [Barcelona] Debitori
7925 1658 "Compte del que lo Hospital general reb de la hizienda de Joan Baptista Pi, de Sant Feliu de Guíxols, del reverent Joseph Pi, prevere y marmessor de aquell"
7926 1644, octubre 9-10. Barcelona Inventari i encant de béns de Josep Llorenç, vicari de l'Hospital
7927 [1496-1499], desembre 3. Barcelona Venda d'una casa
7928 1758. Tortosa Extractes dels llibres de receptoria de Tortosa
7929 1705-1729. Barcelona "Comptes de Viena. 1729"
7930 s. XVIII Vida de sant Esteve
7931 1613, gener 4. [Barcelona] Àpoca d'obres
7932 1651, gener 7. Olesa de Montserrat Concòrdia
7933 1624. Barcelona Debitoris
7934 1638, maig 6. Figueres Debitori
7935 s. XVII Debitori
7936 1535, febrer 1 Rebut de cens
7937 1624, juliol 5. Capellades Àpoca de dot
7938 1733, abril 14. Puigcerdà Carta
7939 1752. Barcelona Disposició sobre la publicació de memorials jurídics
7940 1670, octubre 15. Maldà Establiment de casa i terrenys
7941 1631, setembre 15. [Barcelona] Insolutumdació de censals morts
7942 1730, maig 18. Lleida Carta
7943 [1672] Concòrdia
7944 1581-1585. Terrassa Documentació sobre els Ramoneda
7945 1623, febrer 18. Barcelona Esborrany d'àpoca
7946 s. XVIII Declaracions testificals
7947 1831, juny 26. Cardedeu Carta
7948 1778, desembre 30. Barcelona Elecció de prepòsit
7949 1585, desembre 9. Tremp Crida
7950 1655-1669 Llibre de comptes dels curadors de Rafael Via
7951 1528, febrer 17. Barcelona Confessió de terrenys
7952 1596, febrer 17. [Barcelona] Àpoca de Beneta Domènec, vídua
7953 1703, juliol 29. Sant Pere de Pierola Certificat de bateig de Pau Valls
7954 s. XVIII Fragments de formulari notarial
7955 s. XVIII Suplicació
7956 1628, febrer 5. Vilafranca del Penedès Venda d'una casa
7957 1614-1619. Barcelona Documentació sobre Francesc Rialp, assaonador de pells
7958 1603, octubre 31. Barcelona Adjudicació d'herència
7959 1627, octubre 17. Barcelona Àpoca de dot
7960 1637, juny 7. Barcelona Donació de béns
7961 1608, desembre 27. Barcelona Concòrdia
7962 1625, juny 10. Tossa de Mar Constitució de dot
7963 1596, abril 4. Vilamur Venda de terrenys
7964 1593, abril 11. Castelló d'Empúries Venda de censal mort
7965 [s. XVIII] Donacions a Sant Pere de Roda o Rodes
7966 s. XVII Documentació sobre la causa entre Pau Soler, prevere, i Peronella Claris, vídua
7967 1645-1752. Barcelona Documentació sobre els Gou, de Mataró
7968 1710, setembre 14. Bellpuig Declaracions testificals
7969 1750-1753. Ascó Documentació sobre Joan Ribes, pagès
7970 1715, juliol 29. Barcelona Certificat de defunció d'Eulàlia Butinyà i Modolell
7971 1572. Barcelona Venda d'una casa
7972 1717, juny 2. Corbera Relació jurada
7973 1692-1694. Cervera Procés
7974 1708-1709 Procés
7975 1701, agost 18. Cardedeu Procura
7976 1732, setembre 9-21. Castelló d'Empúries-Fortià Relacions jurades
7977 1679, maig 22. Barcelona Insolutumdació
7978 1777, gener 14. Barcelona Declaració d'últimes voluntats
7979 1738 post Suplicació
7980 1758. Barcelona Memorials jurídics sobre Mataró
7981 s. XVIII 2a m. Al·legacions judicials
7982 s. XVIII 2a m. Memorial sobre el batlle d'Arbeca
7983 1758 c. Memorials sobre els fanals de Barcelona
7984 1626, novembre 19. Barcelona Àpoca de violari
7985 1679, juliol 18. Roma Provisió de benefici eclesiàstic
7986 1715 c. Comptes de la vegueria estreta i batllia forana de Girona
7987 1718, febrer 21-23. Barcelona Petició de seguretat de judici i fermances
7988 1715, maig 14. Barcelona Venda de masos
7989 1731, setembre 22. Barcelona Nomenament d'assessors de la mesa episcopal
7990 1743, abril 3. Barcelona Nomenament d'advocat de l'obra de Santa Maria del Mar
7991 1751-1753. Barcelona Venda de censal mort
7992 1675-1681 Plec de comptes
7993 1569-1606. Barcelona Documentació sobre Gaspar Riudalbes, calceter
7994 1653, abril 5. Granollers Sindicat de Granollers
7995 1638, abril 27. Barcelona Venda de terreny
7996 1590, febrer 17 Sentència arbitral
7997 1618. Albesa-Lleida Documentació sobre Joan Forés, causídic
7998 1606, febrer 16. Barcelona Àpoca d'obres en una casa
7999 1617, juny 21. Barcelona Àpoca d'establiment
8000 1479, gener 24. Vic Venda i establiment d'horts
8001 1395, agost 16-setembre 4. Barcelona Sentència arbitral
8002 1444, abril 21. Vic Establiment d'un hort
8003 1307, novembre 2 cal. [octubre 31] Venda d'una casa
8004 1465-1467. Barcelona Documentació sobre l'herència de Lluís de Castellví, donzell
8005 1505, desembre 2. Barcelona Venda d'una casa
8006 1548, gener 16-març 24. Barcelona Adjudicació d'herència
8007 1536, juny 2. Barcelona Venda d'una casa
8008 1457, març 13. Barcelona Venda de terreny
8009 1447, octubre 10. Castellvell de Solsona Àpoca de dot
8010 1389, novembre 7. Montsó Venda de Valldaura
8011 1490, setembre 28. Barcelona Capítols matrimonials. Donació esponsalícia
8012 1379, juny 1. Barcelona Establiment d'una casa
8013 1450, octubre 28. Barcelona Venda de censal mort
8014 1348, juliol 15 cal. [juny 17]. Barcelona Testament de Guillem Despont, blanquer
8015 1433, gener 8. Solsona Venda de drets sobre un mas
8016 1481, novembre 30. Lliçà de Vall Acceptació d'àrbitres compromissaris. Sentència arbitral
8017 1559, desembre 20. Barcelona Venda de censal mort
8018 1529, agost 11. Barcelona Venda d'una casa
8019 1324, desembre 9 cal. [novembre 23] Venda de cens
8020 1466, febrer 26. Cardona Venda d'un mas
8021 1541, abril 28. Lleida Venda d'un sot
8022 1359, novembre 2. Barcelona Donació d'una casa
8023 1351, octubre 20. Barcelona Venda d'una casa
8024 1421, febrer 12. Barcelona Venda d'una vinya
8025 1428, octubre 16. Barcelona Definició de comptes
8026 1426, juliol 31. Barcelona Venda de censal mort
8027 1384, setembre 24. Castellbisbal Sentència
8028 1398, desembre 4. Barcelona Venda d'una casa
8029 1603, octubre 30. Barcelona Venda de censal mort
8030 1436, novembre 21. Barcelona Venda d'una casa
8031 1453, octubre 30. Barcelona Testament d'Englantina Castelló, vídua
8032 1468, agost 4. Barcelona Venda de censal mort
8033 1462, juliol 15-1463, juny 15. Barcelona Creació de censals morts sobre el General
8034 1534, març 16. Barcelona Venda de terreny
8035 1417, juliol 12. Barcelona Venda d'una casa
8036 1398, novembre 6-desembre 23. Barcelona Requeriment
8037 1482, maig 22. Vallmoll Venda de censal mort
8038 1387, setembre 10. Barcelona Venda de cens
8039 1533, desembre 30-1534, gener 14. Montsó-Barcelona Sindicat
8040 1390, juny 26. Badalona Procura
8041 1545, abril 18. Barcelona Venda de censal mort
8042 1494, setembre 6. Barcelona Venda d'un hort
8043 1281, gener 7 idus [1282, gener 7] Venda d'una vinya
8044 1291, maig 6 nones [2]-juliol 4 nones [4] Inventari de béns
8045 1312, juliol 12 cal. [juny 20] Venda d'una vinya
8046 1339, juliol pridie idus [14] Venda de cens
8047 1342, juny nones [5] Venda de cens
8048 1344, febrer 15 cal. [1345, gener 18] Àpoca de dot
8049 1350, setembre pridie cal. [agost 31] Testament d'Agnès de Cartellà
8050 1365, desembre 1. Barcelona Venda d'una casa i un cens
8051 1368, agost 1. Sant Genís dels Agudells Venda de cens
8052 1378, abril 24. Barcelona Venda d'una vinya
8053 1380, juliol 30. Barcelona Establiment d'un terreny
8054 1380, febrer 18. Barcelona Venda de cens
8055 1384, setembre 12. Barcelona Venda de censal mort i violari
8056 1386, octubre 26-desembre 29. Castellbisbal Sentència
8057 1390, agost 26. Saragossa Testament de Guerau Sasala, mercader
8058 1392, setembre 22. Barcelona Venda de terreny
8059 1397, gener 16. Barcelona Venda de censal mort
8060 1401, maig 16. Vilaclara Venda de drets senyorials
8061 1401, juliol 12. Barcelona Venda de censal mort
8062 1402, gener 15. Vilablareix Venda de censal mort
8063 1402, maig 10. Barcelona Establiment d'un terreny
8064 1409, juliol 11. Barcelona Venda de censal mort
8065 1409, juliol 30-agost 1. Castell de Càller Inventari de béns de Martí de Sicília
8066 1410, gener 14. Barcelona Venda d'una casa
8067 1417, juliol 12. Barcelona Venda d'una casa
8068 1420, febrer 5. Barcelona Sindicat de Barcelona
8069 1431, desembre 20. Barcelona Promesa
8070 1436, desembre 8. Barcelona Capítols sobre fundació d'una missa
8071 1443, agost 30. Barcelona Venda de censal mort
8072 1451, juliol 8. Balaguer Sentència arbitral
8073 1456, març 1. Barcelona Venda d'una casa
8074 1462, juliol 29. Barcelona Sindicat de Barcelona
8075 1462, desembre 13. Barcelona Venda d'una casa
8076 1468, gener 30. Perpinyà Testament de Bernat Cases, sabater
8077 1478, maig 8. Favars Venda d'un delme
8078 1484, novembre 2. Barcelona Venda d'una casa
8079 1490, febrer 26. Perpinyà Venda, insolutumdació i cessió de censals morts
8080 1499, gener 17. Barcelona Venda d'una casa
8081 1468-1500. Barcelona Clàusules testamentàries i donacions de les famílies Carreres, Cardona i Gallart
8082 1505, desembre 2. Barcelona Venda d'una casa
8083 1518, juliol 24. Barcelona Venda de censal mort
8084 1579 [1578], desembre 30. Barcelona Venda de cens i censals morts
8085 1501 [1500], desembre 31. Barcelona Venda d'una casa
8086 1520, gener 4. Barcelona Venda de terreny
8087 1524, febrer 26. Barcelona Establiment d'una casa
8088 1546, octubre 24. Puigcerdà Venda de terreny
8089 1546, octubre 24. Puigcerdà Àpoca de venda de terreny
8090 1556, novembre 9. Puigcerdà Aprovació de venda
8091 1552, novembre 1. Barcelona Venda d'una casa
8092 1564, abril 14. Barcelona Venda de cases
8093 1565, setembre 26. Granollers Venda de censal mort
8094 1331, febrer 10 cal. [1332, gener 23] Venda de cens
8095 1334, desembre 31. Barcelona Divisió d'herència
8096 1340, agost 14 cal. [juliol 19] Venda de censals
8097 1361, juny 8 Àpoca i possessió d'obradors i horts
8098 1375, setembre 10. Barcelona Venda de censal mort
8099 1378, març 27. Barcelona Venda de cens
8100 1386, abril 10. Barcelona Venda de censal mort
8101 1391, març 7. Barcelona Col·lecta de la Cambra apostòlica
8102 1394, juliol 9. Sant Joan Despí Venda d'una casa
8103 1401, desembre 10. Barcelona Establiment d'una casa
8104 1406, juliol 21. Barcelona Testament de Berenguer Beta, peller
8105 1407, abril 4-5. Perpinyà Donació a acapte
8106 1420, juny 10. Barcelona Venda de censal mort
8107 1426, agost 31. Barcelona Venda d'una casa amb hort
8108 1432, gener 15. Barcelona Venda d'una casa
8109 1406, setembre 15. Barcelona Dotació de benefici
8110 1449, octubre 29. Barcelona Venda de terreny
8111 1458, octubre 10. Barcelona Venda de censal mort
8112 1460, gener 31. Barcelona Venda de censal mort
8113 1489, juliol 9. Barcelona Agnició de bona fe
8114 1577, gener 18. Cervera Venda de censal mort
8115 1579, febrer 20. Montblanc Venda de censal mort
8116 1595, juny 6. Barcelona Institució d'aniversaris
8117 1588, agost 14. Tarragona Venda de censal mort
8118 1531, desembre 16. Barcelona Venda de censal mort
8119 1516, maig 26. Barcelona Venda d'una casa
8120 1520, abril 28. Torre prop Sta. Coloma de Gramenet Sentència
8121 1532, juny 15. Barcelona Venda d'un hort
8122 1543, març 31. Terrassa Precari de terrenys
8123 1556, setembre 3. Puigcerdà Venda de terreny
8124 1556, setembre 4 Possessió de terreny
8125 1558, gener 26. Barcelona Venda de terreny
8126 1559, juny 2. Barcelona Àpoca de censal mort
8127 1558, gener 26 Possessió de terreny
8128 1570, febrer 25. Barcelona Venda d'unes cases
8129 1573, abril 24. Barcelona Venda de violari
8130 1587, juliol 13. Barcelona Venda d'una casa
8131 1431, juny 7. Barcelona Nomenament de fidejussor
8132 1480, abril 29. Vilafranca del Penedès Venda d'una casa
8133 1506, desembre 15. Barcelona Venda de censal mort
8134 1513, març 11. Barcelona Venda d'una casa
8135 1531, desembre 16. Barcelona Venda de censal mort
8136 1538, novembre 4. Barcelona Venda de terreny
8137 1539, maig 25. València Cessió de drets sobre un censal mort
8138 1540, octubre 26. Barcelona Venda de censal mort
8139 1556, agost 21. Barcelona Venda d'una casa
8140 1575, abril 21. Granollers Venda de censal mort
8141 1576, agost 18. Arles Venda de censal mort
8142 1577, novembre 10. Sant Quintí Venda de violari
8143 1577, agost 28. Pradell Venda de censal mort
8144 1587, desembre 16. Barcelona Establiment d'una casa
8145 1589, gener 24. Barcelona Venda de cens
8146 1601, octubre 13. Talavera Venda de terreny
8147 1613, setembre 21. Segòvia Nomenament de jutge de reclams i advocat fiscal
8148 1621, abril 22. Ullastret Venda d'un mas
8149 1299, agost 4 nones [2] Permuta de censos
8150 1340, maig 6 nones [2]. Barcelona Venda de censals
8151 1353, febrer 13. Barcelona Debitori
8152 1374, novembre 8 Venda d'un mas i censos
8153 1382, març 1. Barcelona Venda d'una casa
8154 1386, maig 19. Lleida Sentència
8155 1397, juny 13. Barcelona Venda de terreny
8156 1401, juny 15. Barcelona Definició de tutoria
8157 1414, setembre 3. Barcelona Venda de censal mort
8158 1415, març 26. Barcelona Venda de censal mort
8159 1418, maig 21. Barcelona Venda de dues cases
8160 1421, novembre 12. Barcelona Venda d'una casa
8161 1425, abril 2. Caldes de Malavella Venda de cens
8162 1429, març 3. Barcelona Venda d'una casa
8163 1433, juliol 17. Barcelona Sentència
8164 1450, gener 10. Saragossa Venda de llocs i castells
8165 1455, desembre 2. Barcelona Venda de censal mort
8166 1456, desembre 7. Barcelona Venda d'una casa
8167 1458, gener 28. Barcelona Venda de censals
8168 1459, juliol 24. Barcelona Venda de censal mort
8169 1464, febrer 3-10. Barcelona Divisió d'herència
8170 1468, setembre 24. Barcelona Venda de censal mort
8171 1479, setembre 11. Barcelona Venda de dues cases
8172 1489, febrer 6. Barcelona Venda de censals
8173 1497, maig 14. Barcelona Institució de la causa pia de Joan Andreu Sorts, canonge
8174 1520, gener 4. Barcelona Venda de terreny
8175 1527, juny 14. Barcelona Venda de dues cases
8176 1535, octubre 19. Barcelona Venda de censal mort
8177 1538, gener 7. Barcelona Venda de terreny
8178 1538, febrer 1. Foix Venda de terreny
8179 1539, octubre 30. Gabre Venda de terreny
8180 1539, gener 10. Sabarat Venda de terreny
8181 1540, febrer 25. Mas d'Azil Sentència arbitral
8182 1546, novembre 5. Barcelona Venda d'una casa
8183 1547, març 17. Santa Maria de Barberà Venda de censal mort
8184 1552, juny 13. Barcelona Venda de censal mort
8185 1565, octubre 19. Olot Venda de masos
8186 1569, juliol 13. Barcelona Venda de terreny
8187 1571, agost 27. Lleida Venda de censal mort
8188 1572, agost 21. Barcelona Venda d'una casa
8189 1572, febrer 7. Barcelona Venda de censal mort
8190 1578, juny 10. Barcelona Venda d'una casa
8191 1580, juny 7. Barcelona Venda de censal mort
8192 1582, setembre 28. Granollers Venda de terrenys
8193 1586, agost 2. Barcelona Venda de cens
8194 1587, gener 20. Barcelona Venda de censal mort
8195 1591, setembre 10. Barcelona Venda de censal mort
8196 1598, gener 20. Barcelona Venda de cens
8197 1600, març 28. Vallgorguina, mas Pradell Sindicat de Sant Andreu de Vallgorguina
8198 1601, juliol 2. Barcelona Establiment de dues cases
8199 1602, febrer 24. Alcover Venda de censal mort
8200 1603, octubre 27. Barcelona Venda de censal mort
8201 1604, juny 9. Barcelona Venda de censal mort
8202 1605, març 2. Terrassa Venda de censal mort
8203 1606, febrer 11. Girona Venda de violari
8204 1609, juny 19. Girona Obligació
8205 1606, març 23. Alcover Venda de censal mort
8206 1606, octubre 24. Barcelona Venda de dos terrenys
8207 1607, octubre 14 Possessió de terrenys
8208 1607, agost 3. Barcelona Establiment d'un terreny
8209 1608, juny 3. Barcelona Venda d'una casa
8210 1611, juliol 5. Barcelona Venda de censal mort
8211 1613, novembre 21. Barcelona Establiment d'un terreny
8212 1617, octubre 22. Pineda Venda de censal mort
8213 1618, abril 19. Terrassa, mas Parellada Venda de terreny
8214 1619, febrer 9. Sabadell Àpoques de venda de terreny
8215 1619, març 25. Barcelona Venda de censal mort
8216 1622, novembre 16. Igualada Venda de censal mort i de violari
8217 1621?, març 26. Vilanova de Palafolls Venda de censal mort
8218 1565, novembre 25. Vilanova de Palafolls Venda de terreny
8219 1586, juliol 23. Vilanova de Palafolls Venda de terreny
8220 1379, març 19. Camprodon Sindicat de Camprodon
8221 1379, abril 21. Barcelona Venda de censal mort
8222 1402, gener 21-febrer 24. Barcelona Inventari de béns
8223 [1403, març 3. Barcelona] Venda de censal mort (1)
8224 1403, març 3. Barcelona Venda de censal mort (2)
8225 1478, desembre 22. Barcelona Venda d'una casa
8226 1486, abril 11. Barcelona Venda de molins drapers i terrenys
8227 1486, abril 12. Barcelona Possessió d'uns molins drapers
8228 1516, agost 20. Barcelona Venda de censal mort
8229 1541, agost 18. Barcelona Establiment d'un terreny
8230 1555, gener 16. Barcelona Venda d'una casa
8231 1582, novembre 9. Barcelona Venda de censal mort
8232 1585, octubre 12. Barcelona Establiment de cases, calciners, hort i safareig
8233 1601, juliol 31. Barcelona Venda de censal mort
8234 1612, febrer 20. Barcelona Venda de censal mort
8235 1240 [..[...], febrer idus [1241?, febrer 13] Sentència arbitral
8236 1349, octubre 21-desembre 7 Crida
8237 1592, octubre 20. Reus Testament de Bàrbara Tost, vídua
8238 1335, setembre 1 Donació i heretament de Ferrer de Mont-rodon
8239 1350, març 8 cal. [1351, febrer 22] Absolució de vincle
8240 1390, novembre 24. Barcelona Venda de terreny
8241 1402, març 14. Barcelona Venda d'un tall de pedra
8242 1405, abril [..[...] Clàusula testamentària de Constança Llopart
8243 1411, maig 13. Barcelona Cessió d'herència
8244 1414, juny 20. Sant Martí de Riudeperes Inventari d'uns molins drapers
8245 1421, maig 13. Barcelona Donació de censal
8246 1440, febrer 11. Múrcia Treva
8247 1446, març 23. Camprodon Venda d'una casa
8248 1479, febrer 1. Barcelona Venda d'un mas
8249 1505, juliol 7. Barcelona Venda de terreny
8250 1506, setembre 11. Artesa Venda d'una casa
8251 1533, juliol 25. Mataró Venda de censal mort
8252 1533, juliol 25. Mataró Àpoca de venda de censal mort
8253 1536, juny 3. Puigcerdà Venda de censal mort
8254 1437, gener 19. Masquefa Venda de censal mort
8255 1539, abril 16-28. Barcelona Adjudicació d'herència
8256 1546, juny 27. Puigcerdà Venda d'un estable i graners
8257 1556, abril 2. Puigcerdà Venda de terreny
8258 1556, octubre 14. Barcelona Donació de béns
8259 1562, desembre 15. Barcelona Venda d'una casa
8260 1308, agost 10 cal. [juliol 23] Àpoca de dot
8261 1330, gener 13 cal. [desembre 20] Venda de terreny
8262 1375, juliol 28. Girona Heretament
8263 1386, setembre 21. Santa Maria d'Ullastrell Donació de béns
8264 1395, febrer 8. Barcelona Venda de cens
8265 1401, juliol 28. Sant Joan Despí Venda de censal mort
8266 1402, maig 10. Barcelona Establiment d'un terreny
8267 1402, juliol 24. Barcelona Venda d'una casa
8268 1403, setembre 17. Barcelona Establiment d'una casa
8269 1403, octubre 2. Barcelona Venda d'una casa
8270 1405, març 27. Barcelona Venda d'una casa
8271 1413, novembre 6. Barcelona Donació de béns
8272 1420, febrer 23-26. Barcelona Definició de cens
8273 1421, novembre 6. Barcelona Establiment d'un terreny
8274 1423 [..[...] Compromís arbitral
8275 1424, febrer 3. Barcelona Testament de Romieta Sala
8276 1432, abril 25. Barcelona Venda d'una casa
8277 1438, octubre 10. Barcelona Venda d'un hort
8278 1444, març 27. Barcelona Donació de censal mort
8279 1445, maig 31-juny 3. Cervera-Guimerà, etc. Intima i possessió d'imposicions i drets
8280 1455, desembre 6. Barcelona Donació de censals morts
8281 1458, octubre 5. Barcelona Venda d'una casa i censal
8282 1459, juny 1. Barcelona Còncordia
8283 1459, agost 4-6. Barcelona Possessió de taula de carnisser i àpoca de censal mort
8284 1468, setembre 30. Barcelona Donació de censals morts
8285 1471, febrer 4. Barcelona Venda de censal mort
8286 1474, desembre 7. Barcelona Venda de censal mort
8287 1486, maig 18. Sant Vicenç dels Horts Venda d'una casa
8288 1486, desembre 5. Barcelona Venda de censal mort
8289 1486, desembre 5. Hospitalet Insolutumdació
8290 1507, octubre 19. Tortosa Àpoca de dot i augment
8291 1510, maig 28-juny 27. Barcelona Adjudicació d'herència
8292 1511, agost 7. Barcelona Albarans del mestre racional
8293 1514, octubre 22. Barcelona (convent del Jesús) Venda d'una casa
8294 1516, abril 17. Barcelona Venda de censal mort
8295 1519, febrer 14. Barcelona Venda d'una casa
8296 1522, juliol 5. Barcelona Venda de terreny
8297 1524, novembre 7. Peralada Divisió d'herència
8298 1526, setembre 5. Barcelona Venda de censal mort
8299 1527, octubre 2. Rocallaura Venda de censal mort
8300 1531, desembre 16. Barcelona Venda de cens
8301 1533, abril 2. Barcelona Venda d'una casa
8302 1537, juliol 5. Balaguer Testament de Pere Miquel Guitard, notari
8303 1545, gener 29. Barcelona Venda de terreny
8304 1546, setembre 25. Vilafranca del Penedès Venda de terreny
8305 1559, gener 10. Perpinyà Venda d'un mas
8306 1560, gener 30. Sant Martí d'Arenys Venda de censal mort
8307 1560, gener 30. Sant Martí d'Arenys Àpoca de censal mort
8308 1566, setembre 10. Barcelona Establiment d'un terreny
8309 1567, desembre 20. Cabanabona Venda de censal mort
8310 1571, març 21-juny 13. Puigcerdà Venda de terreny
8311 1582, febrer 5. Barcelona Establiment d'una casa
8312 1592, març 10. Cervera Venda de censal mort
8313 1597, novembre 21. Alcover Venda de censal mort
8314 1601, juny 5. Barcelona Testament de Joana Estada, vídua
8315 1604, octubre 17. Puigcerdà Venda de terreny
8316 1611, gener 24. Barcelona Venda de terreny
8317 1582, octubre 25. Terrassa Venda d'una casa
8318 1593, març 10. Mataró Venda de censal mort
8319 1596, març 25. Barcelona Testament de Joan Massot, fuster
8320 1603, maig 9. Sant Pere de Vilamajor Venda de terrenys
8321 1611, juliol 9. Reus Venda de censal mort
8322 1613, març 30. Girona Venda de violari
8323 1618, maig 20. Terrassa Establiment d'una casa
8324 1761, maig 15 cal. [abril 17]. Cervera Títol de doctor
8325 1287, febrer 12 cal. [1288, gener 21] Dot
8326 1290, desembre 9 cal. [novembre 23] Nomenament d'àrbitres compromissaris. Sentència arbitral
8327 1355, nov.30-des.4. Breda-Hostalric-Maçanet Protest
8328 1359, agost 21. Vidreres Venda de terreny
8329 1370, desembre 14. Montnegre Venda de senyoria sobre un home propi
8330 s. XIV [..[...] cal. 16 Concòrdia
8331 1406, gener 17. Vidreres Venda de terreny
8332 1473, gener 27. Hostalric Permuta de terrenys
8333 1610, març 20. Barcelona Dispensa eclesiàstica
8334 1221, febrer 12 cal. [1222, gener 21] Lleuda de Mediona
8335 1227, maig 6 idus-juny 5 cal. [maig 10-28] Remissió i treva
8336 1285, febrer 5 idus [1286, febrer 9] Testament de Berenguera Olzina, vídua
8337 1317, març 3 idus [1318, març 13]. Montclús Àpoca de llegítima
8338 1337, febrer 8 cal. [1338, gener 25]. Blanes Llegítima i dot
8339 1357, setembre 12. Barcelona Venda d'un forn
8340 1361, desembre 1. Maçanet Testament de Berenguer de Cartellà, cavaller
8341 1362, setembre 17. Barcelona Donació de cases
8342 1372, setembre 19. Barcelona Donació d'un mas
8343 1377, març 3. Barcelona Venda d'una taula de carnisser
8344 1379, febrer 23. Barcelona Venda d'un cens
8345 1395, agost 20-26. Barcelona Venda de censos
8346 1403, juliol 6. Barcelona Venda d'una casa
8347 1412, juliol 18. Barcelona Donació de censals morts
8348 1420, agost 14. Barcelona Venda de censal mort
8349 1421, febrer 17. Barcelona Venda de censal mort
8350 1423, abril 20. Barcelona Assignació de censals
8351 1426, febrer 8. Barcelona Venda de cens
8352 1440, gener 28. Barcelona Venda de cens
8353 1441, juny 8. Barcelona Venda de censal mort
8354 1441, maig 15. Barcelona Venda d'una casa
8355 1449, setembre 4. Barcelona Venda de censal mort
8356 1460, abril 2. Barcelona Venda de censal mort
8357 1462, agost 19. Barcelona Venda de censal mort
8358 1462, agost 19. Barcelona Venda de censal mort
8359 1464, juliol 27. Barcelona Venda de censal mort
8360 1468, setembre 16. Barcelona Venda de censal mort
8361 1353, desembre 23. Barcelona Venda de cens
8362 1445, agost 13. Barcelona Venda de censal mort
8363 1579, setembre 6. Barberà Venda de censal mort
8364 1329 [1330], març 7 idus [9] Testament d'Arnau de Conamines, mercader
8365 1596, gener 10. Barcelona Venda de censal mort
8366 1592, setembre 10. Barcelona Segona evicció
8367 1592, setembre 10. Barcelona Venda d'un cens
8368 1573, octubre 7. Barcelona Establiment d'una casa
8369 1590, desembre 29. Conques Venda de terreny
8370 1622, setembre 6. Barcelona Lluïció de cens
8371 1402, novembre 27. Barcelona Venda d'una casa
8372 1578, setembre 22. Granollers Establiment d'un terreny
8373 1609, desembre 20. Barcelona Venda d'un hort
8374 1611, gener 21. Barcelona Lluïció de cens i venda de terreny
8375 1608, octubre 24. Barcelona Establiment de terrenys
8376 1453, març 10. Barcelona Permuta de terrenys
8377 1598, octubre 23. Barcelona Venda d'una casa
8378 1603, març 16-abril 30. Barcelona Establiment d'una casa
8379 1549, agost 7. Barcelona Venda d'una casa
8380