MARC 21 concís d'autoritat: Camps de control (00X)

 

Els camps 001-008 contenen el número de control del registre i altra informació codificada i de control que s'utilitzen en el processament de registres MARC d'autoritat. Cada camp de control és identificat per una etiqueta de camp en el Directori, i conté o bé un sol element o bé una sèrie d'elements de longitud fixa identificats per una posició relativa. Els camps variables de control no contenen ni indicadors ni codis de subcamp.

 

 

 

001 - NÚMERO DE CONTROL (NR)

 

Número de control assignat per l'organització que crea, utilitza o distribueix el registre.

 

Exemples

 

 

001

n##86742756#

 

001

0010C0086##

 

 

Inici de secció

 

 

003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL (NR)

 

El codi MARC per a l'organització, el número de control de la qual s'inclou al camp 001 (Número de control).

 

Vegeu les fonts dels codis d'organització per a un llistat de les fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Exemples

 

 

003

DLC

 

003

 

CaOONL

 

 

Inici de secció

 

 

005 - DATA I HORA DE L'ÚLTIMA OPERACIÓ (NR)

 

Setze caràcters que indiquen la data i l'hora de l'última operació del registre, i que serveixen com a identificador de versió del registre. La data i l'hora s'anoten segons Representation of Dates and Times (ISO 8601) en la forma aaaammdd i hhmmss.f.

 

Exemple

 

 

005

 

19940223151047.0

 

 

Inici de secció

 

 

008 - ELEMENTS DE LONGITUD FIXA (NR)

 

Quaranta posicions (00-39) que contenen elements definits per la seva posició que proporcionen informació codificada sobre el registre com un tot i sobre els aspectes específics de l'encapçalament 1XX o dels camps de traça 4XX/5XX. Les posicions no definides contenen un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ). Totes les posicions definides han de contenir un codi definit o un caràcter de farciment. El caràcter de farciment es pot utilitzar (en algunes posicions) quan l'agència catalogràfica no té la intenció de codificar la posició. El camp 008 no és repetible.

 

Posicions dels caràcters

 

Cadena de sis caràcters numèrics, generada automàticament, que indica la data en què el registre MARC es va crear. La data s'anota en la forma aammdd.

Indica si un encapçalament 1XX pot ser subdividit geogràficament quan s'utilitza un encapçalament de matèria, i quan és així, el mètode de subdivisió utilitzat.

       # - No subdividit geogràficament

L'encapçalament no pot ser subdividit geogràficament

       d - Subdividit geogràficament--directe

L'encapçalament pot anar seguit immediatament del nom de lloc específic al qual està limitat sense la interposició d'una subdivisió d'una entitat geogràfica més gran.

       i - Subdividit geogràficament--indirecte

El nom d'una entitat geogràfica més gran és interposada entre l'encapçalament i la subdivisió de lloc específic al qual està limitat l'encapçalament.

       n - No aplicable

L'encapçalament no és establert o és un encapçalament establert que no és apropiat per a ús com a entrada secundària de matèria en els registres bibliogràfics (008/15, codi b)

       | - Cap intenció de codificar

Indica si el camp 1XX conté la forma transliterada de l'encapçalament i, quan és així, identifica el sistema de transliteració utilitzat.

       a - Normativa internacional

       b - Normativa nacional

       c - Normativa de l'associació nacional de bibliotecaris

       d - Normativa de la biblioteca nacional o de l'agència bibliogràfica nacional

       e - Normativa local

       f - Normativa d'origen desconegut

       g - Transliteració convencional o forma convencional d'un nom en la llengua de l'agència catalogràfica.

       n - No aplicable

L'encapçalament 1XX no està transliterat.

       | - Cap intenció de codificar

Indica si l'encapçalament del camp 1XX i la seva estructura de referència associada (això és, els encapçalaments en els camps 1XX, 260, 360, 4XX, 5XX, 663 i 664) són vàlids d'acord amb les regles utilitzades en l'establiment dels encapçalaments per als catàlegs en llengua anglesa, llengua francesa o per a tots dos catàlegs.

       # - Cap informació proporcionada

       b - Anglès i francès

       e - Només anglès

       f - Només francès

       | - Cap intenció de codificar

Indica si el registre representa un encapçalament 1XX establert o no establert.

       a - Encapçalament establert

Els camps 100-15X contenen un nom, nom/títol, títol uniforme o terme temàtic establert, o un d'aquests utilitzats com a encapçalament de matèria amb subdivisió.

       b - Referència sense traça

Els camps 100-15X contenen un encapçalament no establert que no és autoritzat com a element en un punt d'accés d'un registre bibliogràfic. L'encapçalament no té traça com a camp 4XX de referència de "vegeu" en cap més altre registre d'autoritat. El registre de referència conté un camp de Referència complexa de "vegeu" (260) o un camp de Referència explicativa general (666) per dirigir l'usuari a l'encapçalament o encapçalaments establerts. 260 o 666.

       c - Referència amb traça

Els camps 100-15X contenen un encapçalament no establert amb traça en un camp 4XX d'un registre d'encapçalament establert al qual es remet en els camps 260 o 664.

       d - Subdivisió

El camp 18X conté un encapçalament no establert que pot ser utilitzat com a subdivisió de matèria juntament amb un encapçalament establert.

       e - Etiqueta de node

El camp 15X conté un terme no establert que és la forma autoritzada que pot ser utilitzat en la secció sistemàtica d'un tesaurus per a indicar la base lògica en què està dividida una categoria.

       f - Subdivisió i encapçalament establerts

El camp 15X conté un encapçalament establert que pot ser utilitzat com a terme principal i com a subdivisió de matèria.

       g - Referència i subdivisió

Els camps 15X contenen un encapçalament no establert que pot ser utilitzat com a terme de referència i com a subdivisió de matèria.

       | - Cap intenció de codificar

Identifica les regles de catalogació descriptiva utilitzades per a formular l'encapçalament 1XX de nom, nom/títol o títol uniforme en registres d'encapçalaments establerts o de referències.

       a - Regles anteriors

L'encapçalament 1XX és conforme a les convencions de catalogació descriptiva utilitzades abans de la publicació d'Anglo-American Cataloging Rules (AACR 1) el 1967.

       b - AACR 1

L'encapçalament 1XX és conforme a Anglo-American Cataloging Rules (AACR 1) de 1967.

       c - AACR 2

L'encapçalament 1XX és conforme a la segona edició de les Anglo-American Cataloging Rules.

       d - Encapçalament compatible amb AACR 2

L'encapçalament 1XX no segueix AACR 2, però és considerat compatible amb AACR 2.

       n - No aplicable

L'encapçalament 1XX no és un nom, nom/títol o títol uniforme formulat d'acord amb les convencions de catalogació descriptiva i no és apropiat per a l'ús com a entrada principal o secundària en registres bibliogràfics.

       z - Altres

L'encapçalament 1XX és conforme al conjunt de les convencions de catalogació descriptiva altres que les especificades en altres codis definits.

       | - Cap intenció de codificar

Identifica el sistema d'encapçalaments de matèria/convencions de construcció de tesaurus utilitzats per a formular l'encapçalament 1XX en registres d'encapçalament establert, de referència, de subdivisió i d'etiqueta de node.

       a - Library of Congress Subject Headings

L'encapçalament 1XX és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH).

       b - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil

L'encapçalament 1XX és conforme a la secció "AC Subject Headings" de LCSH.

       c - Medical Subject Headings

L'encapçalament 1XX és conforme a Medical Subject Headings (MeSH).

       d - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

L'encapçalament 1XX és conforme al fitxer d'autoritats de matèria de la NAL.

       k - Canadian Subject Headings

L'encapçalament 1XX és conforme a Canadian Subject Headings.

       n - No aplicable

L'encapçalament 1XX no és conforme a un conjunt d'encapçalaments de matèria/convencions de tesaurus i no és apropiat per a ser utilitzat com a entrada secundària de matèria en registres bibliogràfics.

       r - Art and Architecture Thesaurus

L'encapçalament 1XX és conforme a Art and Architecture Thesaurus.

       s - Sears List of Subject Headings

L'encapçalament 1XX és conforme a Sears List of Subject Headings

       v - Répertoire des vedettes-matière

L'encapçalament 1XX és conforme a Répertoire des vedettes-matière.

       z - Altres

L'encapçalament 1XX és conforme a les convencions dels sistemes d'encapçalaments de matèria/tesaurus altres que els especificats en altres codis definits. El subcamp $f (Convencions d'encapçalaments de matèria o de tesaurus) del camp 040 (Font de la catalogació) pot contenir un codi MARC per a les convencions usades per formular l'encapçalament.

       | - Cap intenció de codificar

Indica el tipus d'encapçalament de col·lecció contingut en un camp 1XX d'un registre d'encapçalament establert.

       a - Col·lecció monogràfica

El camp 1XX conté un encapçalament col·lectiu de col·lecció que s'aplica a un grup de publicacions i/o subcol·leccions separades.

       b - Document en més d'una part

El camp 1XX conté un encapçalament col·lectiu de col·lecció que s'aplica a una publicació monogràfica en més d'una part.

       c - Frase amb aparença de col·lecció

El camp 1XX conté una frase que no s'utilitza com a col·lecció en un registre bibliogràfic.

       n - No aplicable

Indica que el camp 1XX no representa una col·lecció o una frase amb aparença de col·lecció i no és apropiada per a ser utilitzada com a entrada secundària de col·lecció en registres bibliogràfics.

       z - Altres

El camp 1XX conté un encapçalament per a una publicació que no correspon a cap dels codis definits, però per a la qual es requereix un tractament de tipus col·lecció.

       | - Cap intenció de codificar

Indica les característiques de numeració d'una col·lecció (o frase amb aparença de col·lecció) representada per un encapçalament 1XX.

       a - Numerada

       b - No numerada

       c - La numeració varia

       n - No aplicable

L'encapçalament 1XX no és un encapçalament de col·lecció (008/12, codi n)

       | - Cap intenció de codificar

Indica si l'encapçalament 1XX és apropiat per a ser utilitzat com a entrada principal o secundària en registres bibliogràfics.

       a - Apropiat

L'encapçalament 1XX d'un registre d'encapçalament establert és conforme a les convencions de catalogació descriptiva.

       b - No apropiat

L'encapçalament 1XX d'un registre d'encapçalament establert no és conforme a les convencions de la catalogació descriptiva o l'encapçalament 1XX conté un encapçalament no establert en un registre de referència, de subdivisió, o d'etiqueta de node.

       | - Cap intenció de codificar

Indica si l'encapçalament 1XX és apropiat per a ser utilitzat com a entrada secundària de matèria en registres bibliogràfics.

       a - Apropiat

L'encapçalament 1XX d'un registre d'encapçalament establert és conforme a les convencions de sistema d'encapçalament de matèria/tesaurus.

       b - No apropiat

L'encapçalament 1XX d'un registre d'encapçalament establert no és conforme a les convencions de sistema d'encapçalament de matèria/tesaurus o l'encapçalament 1XX conté un encapçalament no establert en un registre de referència, de subdivisió, o d'etiqueta de node.

       | - Cap intenció de codificar

Indica si l'encapçalament 1XX és apropiat per a ser utilitzat com a entrada secundària de col·lecció en registres bibliogràfics.

       a - Apropiat

L'encapçalament 1XX d'un registre d'encapçalament establert representa un dels tipus de col·lecció codificats a 008/12 (codi a, b, c o z).

       b - No apropiat

L'encapçalament 1XX d'un registre d'encapçalament establert no representa un dels tipus de col·lecció codificats a 008/12 (codi n) o l'encapçalament 1XX conté un encapçalament no establert en un registre de referència, de subdivisió, o d'etiqueta de node.

       | - Cap intenció de codificar

Indica el tipus d'encapçalament de subdivisió de matèria contingut en el camp 1XX d'un registre de subdivisió, d'un registre d'encapçalament establert i subdivisió, o d'un registre de referència i subdivisió.

       a - Temàtic

       b - Forma

       c - Cronològic

       d - Geogràfic

       e - Llengua

       n - No aplicable

L'encapçalament 1XX no és una subdivisió de matèria.

       | - Cap intenció de codificar

Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Indica si l'encapçalament 1XX representa una agència governamental i, si és el cas, el nivell jurisdiccional de l'agència.

       # - No és una agència governamental

       a - Autonòmic

       c - Multilocal

       f - Federal/nacional

       i - Organisme intergovernamental internacional

       l - Local

       m - Multiestatal

       o - Tipus d'agència governamental sense determinar

       s - Estatal, provincial, territorial, dependent, etc.

       u - Desconegut si el l'encapçalament és una agència governamental

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica si els camps de traça 4XX/5XX d'un registre han estat avaluats respecte a la consistència amb les regles utilitzades per a formular l'encapçalament 1XX del registre.

       a - Traces consistents amb l'encapçalament

       b - Traces no necessàriament consistents amb l'encapçalament

       n - No aplicable

L'encapçalament no conté cap camp de traça 4XX/5XX.

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Indica si s'està considerant un canvi en qualsevol camp del registre.

       a - El registre es pot utilitzar

       b - El registre s'està actualitzant

Alerta als usuaris d'un canvi potencial en un registre i del fet que no és aconsellable utilitzar l'encapçalament 1XX en un registre bibliogràfic.

       | - Cap intenció de codificar

Indica si un encapçalament de nom personal contingut en un camp 100 d'un registre d'encapçalament establert o d'un registre de referència és utilitzat per una persona, o per dues persones o més.

       a - Nom personal diferenciat

El nom del camp 100 és un nom únic.

       b - Nom personal no diferenciat

El nom del camp 100 és utilitzat per dues persones o més.

       n - No aplicable

L'encapçalament 1XX no és un nom personal o el nom personal és un nom de família.

       | - Cap intenció de codificar

Indica fins a quin punt la formulació d'un encapçalament 100-151 és conforme a les regles de catalogació descriptiva codificades a 008/10 i/o és conforme a les convencions del sistema d'encapçalaments de matèria/tesaurus codificades a 008/11.

       a - Establert completament

       b - Memoràndum

L'encapçalament 100-15X està establert completament, però no ha estat utilitzat en un registre bibliogràfic. Quan l'encapçalament s'utilitza en un registre bibliogràfic, es pot canviar el codi "b" a codi "a" o "c".

       c - Provisional

L'encapçalament 100-15X no pot ser formulat satisfactòriament perquè la informació no és adequada. Quan la informació necessària està disponible, el codi "c" es pot canviar a codi "a".

       d - Preliminar

L'encapçalament 100-15X s'ha obtingut d'un registre bibliogràfic perquè el document bibliogràfic no està disponible en el moment d'establir l'encapçalament. Quan el document bibliogràfic estigui disponible, el codi "d" es canviarà a codi "a".

       n - No aplicable

L'encapçalament 1XX conté un encapçalament no establert en un registre de referència, de subdivisió, de referència i subdivisió, o d'etiqueta de node.

       | - Cap intenció de codificar

Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Indica si el registre s'ha modificat a partir del contingut desitjable.

       # - No modificat

       s - Escurçat

Algunes dades han estat omeses perquè el registre hauria excedit la longitud màxima permesa en un sistema determinat.

       x - Caràcters absents

Caràcters, absents en el registre, que no es poden convertir en forma llegible per màquina a causa de limitacions en el joc de caràcters.

       | - Cap intenció de codificar

Indica el creador del registre d'autoritat. Si la font de la catalogació és coneguda, s'identifica en el subcamp $a del camp 040 (Font de la catalogació). Les parts responsables dels registres MARC d'autoritat són determinades per un codi a 008/39 i pels codis MARC o pels noms del camp 040.

       # - Agència bibliogràfica nacional

       c - Programa de catalogació cooperativa

El creador de les dades d'autoritat és un participant (altre que l'agència bibliogràfica nacional) en un programa de catalogació cooperativa.

       d - Altres

Una organització altra que l'agència bibliogràfica nacional, o altra que un participant en un programa de catalogació cooperativa.

       u - Desconegut

El creador de les dades d'autoritat és desconegut. Aquest codi s'utilitza quan una organització transcriu dades d'autoritat manuals obtingudes d'una font desconeguda.

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC