MARC 21 concís d'autoritats: Noms i termes--Informació general (1XX, 3XX)

 

Els camps 100-185 contenen noms, títols uniformes i termes utilitzats en els encapçalaments o subdivisions d'encapçalaments. Normalment estan construïts segons les regles de catalogació i de construcció de tesaurus acceptades en general. En un registre MARC d'autoritat, l'encapçalament és el contingut d'un camp 1XX, 4XX, o 5XX que documenta la forma del nom, del títol o del terme utilitzat en un fitxer amb finalitat d'indexació i de recuperació, o organitzativa. La designació de contingut dels subelements de cada tipus d'encapçalament és consistent en tots els camps 1XX d'encapçalament i els camps de traça 4XX/5XX.

 

 

Inici de secció

 

 

ENCAPÇALAMENTS--INFORMACIÓ GENERAL

 

En el format d'autoritats es defineixen dos tipus d'encapçalaments:

 

Encapçalament acceptat

Forma autoritativa d'un encapçalament que s'utilitza com a entrada principal (1XX), com a entrada secundària (700-730), o entrada secundària de col·lecció (800-830), o com l'element inicial d'un camp d'accés de matèria (600-651, 654-657) en registres bibliogràfics. En registres d'autoritat, els encapçalaments acceptats són utilitzats en els camps 100-155 (encapçalaments) i els camps 500-555 (traces) per a registres d'encapçalament acceptat (008/09, Classe de registre, codi a o f) i de subdivisió (008/09, Classe de registre, codi d).

 

Encapçalament no acceptat

Encapçalament que no és autoritzat per a ser utilitzat en registres MARC com a l'element inicial d'un camp d'accés principal, secundari, de col·lecció, o de matèria. L'encapçalament no acceptat pot ser una variant de la forma acceptada, un encapçalament utilitzat només en el fitxer d'autoritat amb propòsits organitzatius, o una part incompleta d'un encapçalament acceptat. Aquest encapçalament no és utilitzat en registres bibliogràfics. En registres d'encapçalaments acceptats es pot utilitzar un encapçalament no acceptat en un camp 4XX (traça). En registres de referència, de subdivisió, de referència i subdivisió, i d'etiqueta de node, el camp 1XX (encapçalament) conté un encapçalament no acceptat.

 

Els encapçalaments poden ser noms, combinacions de nom/títol, títols uniformes, termes temàtics, termes cronològics, termes de gènere/forma, subdivisions, encapçalaments de matèria compostos o etiquetes de node.

 

Encapçalament de nom

Encapçalament que és un nom personal, d'entitat, de congrés, o de jurisdicció (incloent-hi els geogràfics).

 

Encapçalament de nom/títol

Encapçalament que consta de dues parts, un nom i un títol. La part del nom pot ser un nom personal, d'entitat, de congrés, o de jurisdicció. La part del títol pot ser un títol uniforme o convencional, el títol de la portada d'una obra, o el títol d'una col·lecció.

 

Encapçalament de títol uniforme

Encapçalament que consta d'un títol uniforme o d'un títol convencional, el títol de la portada d'una obra, o el títol d'una col·lecció que no s'entra sota un nom personal, d'entitat, de congrés, o de jurisdicció en la construcció d'un encapçalament de nom/títol.

 

Encapçalament de terme temàtic

Encapçalament que consta d'un terme de matèria temàtic.

 

Encapçalament de terme cronològic

Encapçalament que consta d'un terme de matèria cronològic

 

Encapçalament de terme de gènere/forma

Encapçalament que consta d'un terme de matèria de gènere/forma

 

Encapçalament de subdivisió

Encapçalament que consta d'un terme de subdivisió de matèria general (temàtic o de llengua), de forma, geogràfic, o cronològic. Un encapçalament de subdivisió compost conté més d'un terme de subdivisió de matèria (subcamps $v, $x, $y, o $z)

 

Encapçalament de matèria compost

Encapçalament de nom, nom/títol, títol uniforme, terme temàtic o terme de gènere/forma que inclou un o més termes de subdivisió de matèria general, de forma, geogràfic, o cronològic (subcamps $v, $x, $y , o $z).

 

Encapçalament d'etiqueta de node

Encapçalament que consta d'un terme utilitzat en la secció sistemàtica d'un tesaurus per a indicar la base lògica en què es divideix una categoria. El guió (--) que precedeix la subdivisió de matèria no va inclòs en el registre MARC; es pot generar basat en la presència dels subcamps $v, $x, $y, o $z.

 

Ús de l'encapçalament en registres d'autoritat

 

Només es poden utilitzar com a punts d'accés dels registres bibliogràfics el camp 1XX de registres d'encapçalament acceptat. Els encapçalaments de nom, nom/títol, i títol uniforme es poden utilitzar com a entrades principals o secundàries (008/14, codi a); els encapçalaments de nom, nom/títol, títol uniforme, terme temàtic, gènere/forma, i matèria compostos es poden utilitzar com a entrades secundàries de matèria (008/15, codi a), i els encapçalaments de nom/títol i de títol uniforme es poden utilitzar com a entrades secundàries de col·lecció (008/16, codi a). Els encapçalaments de subdivisió només es poden utilitzar en les entrades secundàries d'encapçalament de matèria compost.

 

Ús de l'encapçalament en estructures d'autoritat

 

Un encapçalament es pot qualificar d'adequat tant per a una estructura d'autoritat de nom com de matèria. Els encapçalaments formulats utilitzant les convencions de catalogació descriptiva (008/10) són adequats per a una estructura d'autoritat de nom. Aquests encapçalaments abasten encapçalaments de nom, nom/títol, i títol uniforme en registres d'encapçalament acceptat i en registres d'encapçalament acceptat i subdivisió, i formes no acceptades d'aquests tipus d'encapçalaments en registres de referència. Alguns camps de notes i traces i de referència només són utilitzats en registres d'encapçalaments adequats per a estructures d'autoritat de nom.

 

Els encapçalaments formulats utilitzant les convencions de sistema d'encapçalament de matèria/construcció de tesaurus (008/11) són adequats per a una estructura d'autoritat de matèria. Aquests encapçalaments abasten encapçalaments de nom, combinacions de nom/títol, títols uniformes, termes temàtics, termes cronològics, i de gènere/forma (i encapçalaments de matèria compostos que utilitzen aquests tipus d'encapçalaments) en registres d'encapçalament acceptat i d'encapçalament acceptat i subdivisió. Les formes no acceptades d'aquests tipus d'encapçalaments són utilitzats en registres de referència, i de referència i subdivisió. Els encapçalaments no acceptats també s'utilitzen en registres de subdivisió i d'etiquetes de node. Alguns camps de notes, i de traces i referències només s'utilitzen, en el format, en registres d'encapçalaments adequats per a estructures d'autoritat de matèria.

 

La part del nom que conté una data oberta acaba en un espai quan va seguida d'una altra dada en el mateix subcamp; no acaba en espai quan va seguida d'un altre subcamp.

 

Inici de secció

 

 

100 - ENCAPÇALAMENT--NOM PERSONAL (NR)

 

Nom personal acceptat utilitzat en registres d'encapçalaments acceptats de nom, nom/títol, o d'encapçalament de matèria compost o un nom personal no acceptat utilitzat en els registres de referència d'aquests tipus d'encapçalaments.

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus d'element d'entrada de nom personal

o   0 - Nom de pila

El nom és el nom de pila o és un nom que consta de paraules, inicials, lletres, etc. que estan formatades en ordre directe.

o   1 - Cognom

El nom és un sol cognom o un cognom compost formatat en ordre invers o un sol nom sense noms de pila que se sap que és un cognom.

o   3 - Nom de família

El nom representa una família, un clan, una dinastia, una casa o un altre grup semblant i pot ser formatat en ordre directe o invers.

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom personal (NR)

Cognom i/o un nom de pila; lletres, inicials, abreviacions, frases o altres números utilitzats en lloc d'un nom; o un nom de família.

·         $b - Numeració (NR)

Xifra romana o una xifra romana i una part subsegüent d'un nom de pila quan el valor del primer indicador és 0.

·         $c - Títols i altres paraules associats a un nom (R)

·         $d - Dates associades a un nom (NR)

Dates de naixement, mort, activitat o qualsevol altra data associada al nom.

·         $e - Terme de relació (R)

Descriu la relació entre un nom i una obra.

·         $f - Data d'obra (NR)

Data de publicació utilitzada juntament amb un títol d'una obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $g - Informació miscel·lània (R)

Element que no pot ser inclòs apropiadament en un altre subcamp definit.

·         $h - Tipus de suport  (NR)

Qualificador de tipus de suport utilitzat amb un títol d'una obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $j - Qualificador d'atribució  (R)

Informació d'atribució per als noms quan la responsabilitat és desconeguda, incerta, fictícia o és un pseudònim.

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua d'una obra (NR)

Nom de la llengua o llengües utilitzades juntament amb el títol de l'obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $m - Repartiment de l'execució (música) (R)

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

Designació de número de part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un encapçalament de nom/títol.

·         $o - Menció d'arranjament per a música (NR)

L'abreviació arr. utilitzada en un títol uniforme d'una obra d'un encapçalament de nom/títol.

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

Designació de nom de part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un encapçalament de nom/títol.

·         $q - Forma completa del nom (NR)

Forma més completa del nom que la continguda en el subcamp $a.

·         $r - Tonalitat (música) (NR)

Menció de la tonalitat utilitzada en un títol uniforme d'una obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $s - Versió (R)

Versió, edició, etc., informació utilitzada en un títol d'una obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $t - Títol d'obra (NR)

Títol uniforme, títol de portada de l'obra o títol de col·lecció utilitzat en un encapçalament de nom/títol.

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

100

3#$aCardona (Família)$xNarrativa

 

100

0#$aE. S.,$cMeister,$ds. XV,$jSeguidor de

 

100

1#$aReynolds, Joshua,$cSir,$d1723-1792,$jDeixeble de

 

100

1#$aOlearius, Adam,$d1603-1671

 

100

1#$aDe Angelini, Anna

 

100

1#$aMcCoy, Hal

 

100

1#$aO'Brien, Gerard

 

100

3#$aRockefeller (Família)

 

100

3#$aMèdici, Casa de

 

100

3#$aOmeia (Dinastia)

 

100

0#$aJohannes$c(Notari)

 

100

0#$aW. P.,$cEsq.

 

100

0#$aGustau$bV,$cRei de Suècia,$d1858-1950

 

100

1#$aAppleton, Victor,$cII

 

100

1#$aSalisbury, James Cecil,$cEarl of,$dm. 1683

 

100

1#$aSaur, Karl-Otto,$cJr.

 

100

0#$aScott, Walter,$cSir,$d1771-1832$c(Esperit)

 

100

1#$aBrown, John,$d1800-1859,$edemandat

 

100

1#$aSperoni, Sperone,$d1500-1588.$tSeleccions.$f1982

 

100

1#$aWagner, Richard,$d1813-1883.$tOuvertüre.$hEnregistrament sonor

 

100

1#$aHusák, Gustáv.$tDiscursos.$kSeleccions

 

100

0#$aDemetri,$cde Falèron,$dn. 350 aC$tDe elocutione.$lRus

 

100

1#$aRies, Ferdinand,$d1784-1838.$tOctet,$mpiano, vent, corda,$nop. 128,$rla major

 

100

1#$aTelemann, Georg Philipp,$d1681-1767.$tSonates,$mflautes (2),$nop. 5;$oarr.

 

100

1#$aHayward, H. E.$q(Herman Elliot)

 

100

0#$aClaudius$q(Claudius Ceccon)

 

100

1#$aShakespeare, William,$d1564-1616$xCrítica, interpretació, etc.$xHistòria$yS. XVIII

 

100

0#$aFrederic$bII,$cEmperador romanogermànic,$d1194-1250$xResidències i indrets freqüentats$zItàlia

 

Inici de secció

 

 

110 - ENCAPÇALAMENT--NOM D'ENTITAT (NR)

 

Nom d'entitat acceptat utilitzat en registres d'encapçalaments acceptats de nom, nom/títol, o d'encapçalament de matèria compost o un nom d'entitat no acceptat utilitzat en els registres de referència d'aquests tipus d'encapçalaments.

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus d'element d'entrada de nom d'entitat

o   0 - Nom en ordre invers

El nom de l'entitat comença amb un nom personal en ordre invers.

o   1 - Nom de jurisdicció

L'element d'entrada és un nom de jurisdicció que és també una entitat eclesiàstica o és un nom de jurisdicció sota el qual s'entra un nom d'entitat o el títol d'una obra.

o   2 - Nom en ordre directe

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)

Nom d'entitat o la primera entitat quan estan presents unitats subordinades; un nom de jurisdicció sota el qual s'entra una entitat, una secció d'una ciutat o el títol d'una obra; o un nom de jurisdicció que és també una entitat eclesiàstica.

·         $b - Unitat subordinada (R)

Nom d'una unitat d'entitat subordinada, un nom d'una secció d'una ciutat o un nom d'un congrés entrats sota un nom d'entitat o jurisdicció.

·         $c - Lloc de congrés (R)

Nom de lloc o un nom d'una institució on es va celebrar el congrés.

·         $d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R)

La data en què es va celebrar un congrés o, en un encapçalament de nom/títol, la data en què es va signar un tractat.

·         $e - Terme de relació (R)

Descriu la relació entre un nom i una obra.

·         $f - Data d'obra (NR)

Data de publicació utilitzada juntament amb un títol d'una obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $g - Informació miscel·lània (R)

Nom de l'altre signatari d'un tractat en un encapçalament de nom/títol; un subelement que no pot ser inclòs apropiadament en un subcamp $c, $d o $n en un encapçalament de congrés entrat sota un nom d'entitat; o un element que no pot ser inclòs apropiadament en un altre subcamp definit en qualsevol altre tipus d'encapçalament de nom d'entitat.

·         $h - Tipus de suport  (NR)

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua d'una obra (NR)

Nom de la llengua o llengües utilitzades juntament amb el títol de l'obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $m - Repartiment de l'execució (música) (R)

·         $n - Número de part/secció/congrés (R)

Designació de número per a un congrés entrat sota un nom d'entitat, o per a una part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un encapçalament de nom/títol.

·         $o - Menció d'arranjament per a música (NR)

L'abreviació arr. utilitzada en un títol uniforme d'una obra d'un encapçalament de nom/títol.

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

Designació de nom de part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un encapçalament de nom/títol.

·         $r - Tonalitat (música) (NR)

Menció de la tonalitat utilitzada en un títol uniforme d'una obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $s - Versió (R)

Versió, edició, etc., informació utilitzada en un títol d'una obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $t - Títol d'obra (NR)

Títol uniforme, títol de portada de l'obra o títol de col·lecció utilitzat en un encapçalament de nom/títol.

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

110

2#$aArlington National Cemetery (Virgínia.)

 

110

2#$aNigel Brooks Chorale

 

110

2#$aField & Young (Jersey City, Nova Jersey)

 

110

1#$aPennsilvània.$bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators

 

110

1#$aJalisco (Mèxic).$tLey que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983

 

110

2#$aUniversitat de Barcelona.$bDepartament d'Ecologia

 

110

2#$aArizona Family Planning Council

 

110

2#$aPRONAPADE (Firma)

 

110

1#$aSan Lorenzo a Monte (Parròquia : Rímini, Itàlia)

 

110

2#$aLabour Party (Gran Bretanya).$bConference$n(71a :$cBlackpool, Anglaterra)

 

110

1#$aNou Hampshire.$bConstitutional Convention$d(1781)

 

110

1#$aDinamarca.$tTractats, etc.$gGran Bretanya,$d1966 març 3

 

110

1#$aFrança.$tConstitution (1946)

 

110

1#$aMinnesota.$bConstitutional Convention$d(1857 :$gRepublican)

 

110

1#$aGran Bretanya.$tTractats, etc.$gPolònia,$d1948 març 2.$kProtocols, etc.$d1951 març 6

 

110

2#$aPearls Before Swine (Grup musical).$tOne nation underground.$hEnregistrament sonor

 

110

2#$aBritish Library.$kManuscrit.$nArundel 384

 

110

2#$aLibrary of Congress.$bCongressional Research Service.$bSenior Specialist Division.$tSoviet diplomacy and negotiating behavior.$lJaponès.$kSeleccions

 

110

1#$aSociété française de littérature générale et comparée.$bCongrès$n(23è :$d1990 :$cNanterre, França)

 

110

1#$aFilipines.$tLabor Code of the Philippines.$nBook 5,$pLabor Relations

 

110

2#$aUnesco$xBibliografia$xCatàlegs$xRevistes

 

110

2#$aEsglésia Catòlica$zAlemanya$xHistòria$y1933-1945

 

110

2#$aReal Academia de la Historia (Espanya).$kManuscrit.$nH.

 

110

2#$aFranciscans$zAmèrica$xHistòria$yS. XVII$xCongressos

 

 

Inici de secció

 

 

111 - ENCAPÇALAMENT--NOM DE CONGRÉS (NR)

 

Nom de congrés acceptat utilitzat en registres d'encapçalaments acceptats de nom, nom/títol, o d'encapçalament de matèria compost o un nom de congrés no acceptat utilitzat en els registres de referència d'aquests tipus d'encapçalaments.

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus d'element d'entrada de nom de congrés

o   0 - Nom en ordre invers

El nom del congrés comença amb un nom personal en ordre invers.

o   1 - Nom de jurisdicció

L'element d'entrada és un nom de jurisdicció sota el qual s'entra un nom de congrés.

o   2 - Nom en ordre directe

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)

Nom d'un congrés o un nom de jurisdicció sota el qual s'entra un nom de congrés.

·         $c - Lloc de congrés o de signatura d'un tractat (R)

Nom de lloc o un nom d'una institució on va ser celebrat el congrés.

·         $d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R)

·         $e - Unitat subordinada (R)

El nom d'una entitat subordinada s'entra sota un nom de congrés.

·         $f - Data d'obra (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

Element que no pot ser inclòs apropiadament en un subcamp definit.

·         $h - Tipus de suport  (NR)

Qualificador de tipus de suport utilitzat juntament amb un títol d'una obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $j - Terme de relació (R)

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua d'una obra (NR)

El nom de la llengua o llengües utilitzades juntament amb el títol de l'obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $n - Número de part/secció/congrés (R)

Designació de número per a un congrés entrat sota un nom d'entitat o per a una part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un encapçalament de nom/títol.

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

Designació de nom de part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un encapçalament de nom/títol.

·         $q - Nom de congrés precedit d'un nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)

El nom d'un congrés que és entrat sota un nom de jurisdicció inclòs en el subcamp $a.

·         $s - Versió (R)

Versió, edició, etc., informació utilitzada amb un títol d'una obra en un encapçalament de nom/títol.

·         $t - Títol d'obra (NR)

Títol uniforme, títol de la portada de l'obra o títol de col·lecció utilitzat en un encapçalament de nom/títol.

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

111

2#$aLa Crosse Health and Sports Science Symposium

 

111

2#$aCongreso Latinoamericano de Psiquiatría$n(3r :$d1964 :$cLima, Perú)

 

111

2#$aWittenberg University Luther Symposium$d(1983)

 

111

2#$aInternational Symposium on Quality Control (1974- )$n(6è :$d1987 :$cOsaka, Japó)

 

111

2#$aWorld Peace Conference$n(1r :$d1949 :$cParís, França;$cPraga, Txecoslovàquia)

 

111

2#$aIllinois White House Conference on Children$d(1980 :$cSpringfield, Illinois).$eChicago Regional Committee

 

111

2#$aSymposium on Nonsteady Fluid Dynamics,$cSan Francisco,$d1978$g(Projectat, no celebrat)

 

111

2#$aConcili de Trento$d(1545-1563).$tCanones et decreta.$lAnglès.$kSeleccions

 

111

2#$aConcili Vaticà$n(2n :$d1962-1965).$tConstitutio pastoralis de ecclesia in mundo huius temporis.$n46-52,$pDe dignitate matrimonii et familiae fovenda

 

111

2#$aPurdue Pest Control Conference$vRevistes

 

111

2#$aExposition universelle et internationale$d(1905 :$cLieja, Bèlgica)$xEdificis

 

 

Inici de secció

 

 

130 - ENCAPÇALAMENT--TÍTOL UNIFORME (NR)

 

Títol uniforme acceptat utilitzat en registres d'encapçalaments acceptats de títol o d'encapçalament de matèria compost o un títol uniforme no acceptat utilitzat en els registres de referència d'aquests tipus d'encapçalaments.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Caràcters ignorats en la intercalació

Valor que indica el nombre de caràcters associats a un article inicial, definit o indefinit, al començament d'una entrada principal i que han de ser ignorats en els processos d'ordenació i intercalació.

o   0-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Títol uniforme (NR)

·         $d - Data de signatura d'un tractat (R)

·         $f - Data d'obra (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

Element que no pot ser inclòs apropiadament en un altre subcamp definit.

·         $h - Tipus de suport  (NR)

Qualificador de tipus de suport.

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua d'una obra (NR)

·         $m - Repartiment de l'execució (música) (R)

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

·         $o - Menció d'arranjament (música) (NR)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $r - Tonalitat (música) (NR)

·         $s - Versió (R)

·         $t - Títol d'obra (NR)

Títol de la portada d'una obra.

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

130

#0$aBeowulf$xLlengua$xGlossaris, etc.

 

130

#0$a "Hsuan lai hsi kan" hsi lieh

 

130

#0$aBastard

[El títol complet és Der Bastard]

 

130

#0$aResources information series

 

130

#0$aFundación Xavier Zubiri (Col·lecció)

 

130

#0$aSocialist thought and practice (Belgrad, Sèrbia)

 

130

#0$aEconomia (Franco Angeli editore : 1985)

 

130

#0$aTractat de París$d(1763)

 

130

#0$aBíblia.$lLlatí.$sVulgata.$f1454?

 

130

#0$aNew-York statesman (1823)

 

130

#0$aGone with the wind ((Pel·lícula cinematogràfica).$hEnregistrament sonor

 

130

#0$aBíblia.$pA.T.$pCinc rotlles.$lHebreu.$sBiblioteca apostolica vaticana.$kManuscrit.$nUrbinati Hebraicus 1

 

130

#0$aTractat de Maastricht$d(1992).$kProtocols, etc.$d1997 oct. 2

 

130

#0$aVedes.$pAtharvaveda.$lItalià i sànscrit.$kSeleccions

 

130

#0$aConcert,$mviolí, orquestra de corda,$rre major

[Encapçalament de títol uniforme utilitzat per a una obra d'autoria desconeguda]

 

130

#0$aAnnale Universiteit van Stellenbosch.$nSerie A2,$pSoölogie

 

130

#0$aGod save the king;$oarr.

 

130

#0$aQuestões internacionais.$pSérie Estudos

 

130

#0$aTalmud de Jerusalem.$pBikkurim.$lAlemany.$kSeleccions

 

130

#0$ aAlcorà$xCrítica, interpretació, etc.$xHistòria$yS. XIX

 

 

Inici de secció

 

 

147 - ENCAPÇALAMENT--ESDEVENIMENT AMB NOM (NR)

 

Esdeveniment amb nom utilitzat com a encapçalament en un registre d'encapçalament acceptat, en un registre d'encapçalament acceptat i subdivisió, en un registre de referència amb traça o sense, o en un registre de referència i subdivisió.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Esdeveniment amb nom (NR)

·         $c - Localització de l'esdeveniment amb nom (R)

·         $d - Data de l'esdeveniment amb nom (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

147

##$aErupció del Vesuvi$c(Itàlia :$d1979)

 

147

##$aIroquois Theater Fire$c(Chicago, Illinois :$d1903)

 

147

##$aRevolució$c(Armènia :$d1917-1920)

 

147

##$aStock Market Crash$d(1929)

 

Inici de secció

 

 

148 - ENCAPÇALAMENT--TERME CRONOLÒGIC (NR)

 

Terme cronològic utilitzat com a encapçalament en un registre d'encapçalament acceptat, en un registre d'encapçalament acceptat i subdivisió, en un registre de referència amb traça o sense, o en un registre de referència i subdivisió.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme cronològic (NR)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

148

##$a1710-1714

 

148

##$a1500-1700

 

148

##$a1863

 

Inici de secció

 

 

150 - ENCAPÇALAMENT--TERME TEMÀTIC (NR)

 

Terme temàtic acceptat utilitzat en els encapçalaments de matèria principals o compostos dels registres d'encapçalament acceptat o terme temàtic no acceptat utilitzat en aquests tipus d'encapçalaments de registres de subdivisió, de referència, o d'etiqueta de node.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme temàtic o nom geogràfic com a element d'entrada (NR)

·         $b - Terme temàtic precedit d'un nom geogràfic com a element d'entrada (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

Element que no pot ser inclòs apropiadament en un altre subcamp definit.

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

150

##$aSang

 

150

##$aCatàlegs de matèries

 

150

##$aPersonatges de còmic en la cinematografia

 

150

##$aTrafalgar, Batalla de, 1805

 

150

##$aSubmarinisme$xRevistes

 

150

##$aDret internacional privat$xJurisdicció

 

150

##$aDéu$xHistòria de les doctrines$y600-1500, Edat mitjana

 

150

##$aMúsica$y500-1400

 

150

##$aCapelles$zFrança

 

150

##$aJesucrist en l'Alcorà

 

150

##$aBudisme en l'art

 

150

##$aBíblia i ciència

 

150

##$aGrècia en els llibres de text

 

150

##$aHuracà Mitch, 1998

 

150

##$aÜberhaupt (Paraula alemanya)

 

150

##$aQuenya (Llengua artificial)

 

Inici de secció

 

 

151 - ENCAPÇALAMENT--NOM GEOGRÀFIC (NR)

 

Nom geogràfic utilitzat com a encapçalament en un registre d'encapçalament acceptat, en un registre d'encapçalament acceptat i subdivisió, en un registre de referència amb traça o sense, o en un registre de referència i subdivisió.

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom geogràfic (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

Element que no pot ser inclòs apropiadament en un altre subcamp definit.

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

151

##$aAmazones (Curs d'aigua)

 

151

##$aPaïsos comunistes

 

151

##$aHalley, Cometa de

 

151

##$aAutoroute de Normandie (França)

 

151

##$aMason and Dixon's Line

 

151

##$aHimàlaia

 

151

##$aParís (França)

 

151

##$aTeotihuacán (San Juan de Teotihuacán, Mèxic : Jaciment arqueològic)

 

151

##$aPompeia (Ciutat antiga)

 

151

##$aAltamira, Cova d' (Cantàbria)

 

151

##$aGreenwich Village (Nova York, Nova York)

 

151

##$aKing Ranch (Texas)

 

151

##$aParc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Catalunya)

 

151

##$aPonte Sant'Angelo (Roma, Itàlia)

 

151

##$aRoma (Itàlia)$vGuies

 

151

##$aRússia$xExpansió territorial$vMapes pictòrics

 

151

##$aEstats Units d'Amèrica$xHistòria$y1861-1865, Guerra de Secessió$xObjectors de consciència

 

151

##$aVenus (Planeta)

 

151

##$aGreen River (Kentucky : Curs d'aigua)

 

151

##$aAtenes (Grècia)$vMapes

 

151

##$aGran Bretanya$xRelacions exteriors$y1997$vRevistes

 

Inici de secció

 

 

155 - ENCAPÇALAMENT--TERME DE GÈNERE/FORMA (NR)

 

Terme de gènere o forma utilitzat com a encapçalament en un registre d'encapçalament acceptat, en un registre d'encapçalament acceptat i subdivisió, en un registre de referència amb traça o sense, o en un registre de referència i subdivisió. El terme pot constar de més d'una paraula.

 

Nota: Són els encapçalaments propis de llistes normalitzades publicades, per exemple Art & Architecture Thesaurus

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de gènere/forma (NR)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

155

##$aBird's-eye views$y1874

 

155

##$aCartoons$y1952

 

155

##$aDictionaries$xFrench$y18th century

 

155

##$aHymnals$zMassachusetts$y18th century

 

155

##$aPhotographs$vPeriodicals

 

155

##$aAgenda$xWeekly$y1980-1985

 

Inici de secció

 

 

162 - ENCAPÇALAMENT--TERME DEL REPARTIMENT DE L'EXECUCIÓ (MÚSICA) (NR)

 

Terme del repartiment de l'execució usat com encapçalament en un registre de terme acceptat o en un registre de referència amb traça o sense traça. El terme pot constar d'una o més paraules.

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme del repartiment de l'execució (música) (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

162

##$aviolí

 

162

##$aorquestra

 

162

##$aveus mixtes

 

 

Inici de secció

 

 

180 - ENCAPÇALAMENT--SUBDIVISIÓ GENERAL (NR)

 

Terme temàtic, de forma o de llengua utilitzat com a encapçalament en un registre de subdivisió.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

180

##$xRus$xDiccionaris

 

180

##$xAspectes polítics

 

180

##$xRetòrica$xTests d'aptitud

 

180

##$xÀrab [o, Italià, etc.]

 

180

##$xPolítica i govern$yS. XVI

 

180

##$xHistòria$yS.XVIII$xExposicions

 

180

##$xAspectes ambientals$zEspanya

 

Inici de secció

 

 

181 - ENCAPÇALAMENT--SUBDIVISIÓ GEOGRÀFICA (NR)

 

Nom o terme geogràfic utilitzat com a encapçalament en un registre de subdivisió.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

181

##$zAlemanya$xHistòria$y1933-1945

 

181

##$zAntàrtida$zWeddell, Regió del mar de

 

181

##$zPaïsos estrangers$xHistòria i crítica

 

181

##$zParís (França)$vFotografies

 

181

##$zItàlia$zRoma$xHistòria

 

181

##$zHudson, Vall del (Nova York i Nova Jersey )

 

181

##$zNova York (Estat)$zBuffalo

 

 

Inici de secció

 

 

182 - ENCAPÇALAMENT--SUBDIVISIÓ CRONOLÒGICA (NR)

 

Terme cronològic utilitzat com a encapçalament en un registre de subdivisió.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

182

##$y1981-$vRevistes

 

182

##$yFins al 1500

 

182

##$yS. XVIII

 

182

##$y30 aC-14 dC, August

 

182

##$y1936-1939, Guerra Civil

 

182

##$y431-404 aC, Guerra del Peloponès

 

182

##$y600-1500, Edat mitjana

 

182

##$y960-1279, Dinastia Song

 

182

##$y1861-1865, Guerra de Secessió$xObjectors de consciència

 

Inici de secció

 

 

185 - ENCAPÇALAMENT--SUBDIVISIÓ DE FORMA (NR)

 

Terme de gènere o forma utilitzat com a encapçalament en un registre de subdivisió.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

185

##$vNarrativa

 

185

##$vAbreviatures

 

185

##$vÍndexs$vRevistes

 

185

##$vEstudi de casos$vProgramari

 

185

##$vDiccionaris$xCatalà

 

185

##$vPoesia$yFins al 1500

 

185

##$vCatàlegs i col·leccions$zEstats Units d'Amèrica

 

Inici de secció

 

 

336 - TIPUS DE CONTINGUT (R)

 

La forma de comunicació per mitjà de la qual és expressada una obra. La informació del camp 336 permet l'expressió de tipus de contingut específic obtinguts de diverses llistes quan l'autoritat és per un títol o un nom/títol.

 

Els tipus de contingut múltiples obtinguts del mateix vocabulari font o de la mateixa llista de codis es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del tipus de contingut) o del subcamp $b (Codi de tipus de contingut). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font es poden anotar en ocurrències separades de camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de tipus de contingut (R)

·         $b - Codi de tipus de contingut (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes.*

*Per a la traducció catalana, vegeu: Llista de termes i codis per als tipus de contingut d'RDA.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

 

Exemples

 

336

##$amúsica executada$2rdacontent

336

##$aimatge en moviment bidimensional$btdi$2rdacontent

336

##$bprm$2rdacontent

336

##$btxt$2rdacontent$3notes en la funda protectora

336

##$aperformed music$bprm$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/contentTypes/prm$2rdacontent

336

##$aperformed music$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1011

336

##$btdm$2rdacontent

336

##$atext$2rdacontent$3notes en la funda protectora

 

Inici de secció

 

 

348 - FORMAT DE MÚSICA NOTADA (R)

 

La disposició musical o física del contingut d'un recurs presentat en la forma de notació musical.

 

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del format de la música notada) i del subcamp $b (Codi del format de la música notada). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades del camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme del format de música notada (R)

·         $b - Codi de tipus de contingut (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

·         $3 - Materials especificats (NR)

Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

 

Exemples

 

348

##$apartitura vocal$apartitura per a director d'orquestra o per a piano$aparticel·la

348

##$apartitura vocal$b[codi per a partitura vocal]$2[codi per al vocabulari font]

348

##$apartitura per a director d'orquestra o per a piano$b[codi per a partitura per a director d'orquestra o per a piano]$2[codi per al vocabulari font]

348

##$aparticel·la$b[codi per a particel·la]$2[codi per al vocabulari font]

348

##$apartitura$b[codi per a partitura]$2[codi per al vocabulari font]

 

Inici de secció

 

 

368 - ALTRES ATRIBUTS DE PERSONA O D'ENTITAT (R)

 

Atribut que serveix per caracteritzar una persona o una entitat o que pot ser necessari per diferenciar persones o entitats i per als qauls encara no s'han definit designacions de contingut separades. Una paraula, frase, o abreviació que indica la incorporació o estatus legal d'una entitat, o un terme que sereveix per diferenciar una entitat d'altres entitats, persones, etc.

 

Per a una persona: Pot incloure designacions del títol d'una persona o altres atributs.

 

Per a una entitat: Pot incloure designacions que indiquin el tipus d'entitat o jurisdicció, o altres atributs.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Tipus d'entitat (R)

·         $b - Tipus de jurisdicció (R)

·         $c - Altres designacions (R)

·         $d - Títol d'una persona (R)

·         $s - Període de començament (NR)

·         $t - Període d'acabament (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

 

Exemples

 

368

##$aEmissora de televisió

368

##$aFirma

368

##$bComtat

368

##$bPoble

368

##$cEsperit

368

##$cSant

368

##$dPrincesa

 

Inici de secció

 

 

370 - LLOC ASSOCIAT (R)

 

Un lloc associat amb persones, entitats corporatives, famílies, obres, i expressions.

Per a una persona: el lloc associat amb el seu lloc de naixement, mort, residència, i/o identitat.

Per a una entitat: un lloc significatiu associat amb l'entitat (per exemple, el lloc d'una conferència, etc., el lloc de la seu d'una organització).

Per a una família: un lloc en què la família resideix o hi ha residit o hi té alguna connexió.

Per a una obra o expressió: el lloc des del qual s'ha originat una obra o expressió.

El camp 370 s'ha de repetir quan els períodes de començament i d'acabament en els subcamps $s i $t pertanyen a un lloc associat diferent. Si les dades del lloc són d'un vocabulari controlat, el vocabulari s'indica en el subcamp $2 (Font del terme).

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Lloc de naixement (NR)

·         $b - Lloc de mort (NR)

·         $c - País associat (R)

·         $e - Lloc de residència/seu (R)

·         $f - Altres llocs associats (R)

·         $g - Lloc d'origen d'una obra o expressió (R)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $s - Període de començament (NR)

·         $t - Període d'acabament (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font del terme (R)

Especifica la font del terme del vocabulari controlat per al terme en els subcamps $a, $b, $c, $e, $f, i/o $g. El subcamp $2 va a continuació dels subcamps als quals s'aplica. Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $4 - Relació (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

 

Exemples

 

370

##$aRadzimyn, Polònia$bSurfside, Florida, Estats Units d'Amèrica

100

1#$aHemingway, Ernest,$d1899-1961.

370

##$aOak Park, Illinois.$bKetchum, Idaho$eOak Park, Illinois$eToronto, Ontario$eChicago, Illinois$eParis, França$eKey West, Florida$eCuba$eKetchum, Idaho

 

370

##$ePagsanjan, Filipines [la família va viure a Pagsanjan, Filipines]

370

##$iDiscovery place:$fQumran Site (West Bank)$2lcsh

370

##$eAnglaterra$s1954$t1962

370

##$3Music:$gUnited States$2naf

370

##$3Libretto$gGreat Britain$2naf

370

##$4rpp$iRepository place:$fWashington (D.C.)$2naf

 

Inici de secció

 

 

371 - ADREÇA (R)

 

Una adreça (així com les dades d'accés electrònic com ara el correu electrònic, els números de telèfon, fax, TTY, etc.) associada amb l'entitat descrita en el registre. Les diferents adreces, com ara les adreces de correu i les adreces corresponents a la localització física d'un document o d'un equipament, s'anoten en ocurrències separades del camp 371.

 

Per a una persona: l'adreça del lloc de residència, de feina o de l'empleador, i/o l'adreça de correu electrònic d'una persona.

 

Per a una entitat: l'adreça de la seu o de les oficines de l'entitat, o una adreça de correu electrònic o d'Internet de l'entitat.

 

Distinció entre el camp 371 (Adreça) i el camp 370 (Lloc associat): El camp 370 (Lloc associat) inclou informació sobre llocs associats a una persona o a una entitat a nivell de país, ciutat, etc. El camp 371 (Adreça) conté informació relativa a la localització d'una persona o una entitat, en què se'ls pot trobar per adreçar-s'hi (per exemple, adreça de correu postal, adreça de correu electrònic, etc.).

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Adreça (R)

·         $b - Ciutat (NR)

·         $c - Jurisdicció intermèdia (NR)

·         $d - País (NR)

·         $e - Codi postal (NR)

·         $m - Adreça de correu electrònic (R)

·         $s - Període de començament (NR)

·         $t - Període d'acabament (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·         $z - Nota publica (R)

·         $4 - Relació (R)

Codi de: MARC Code List for Relators..  

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

 

Exemples

 

371

##$aBox 1216$bBarrière$dCanada$eV0E 1E0

371

##$aSuite 600$a119 Spadina Avenue$bToronto$cON$dCanada$eM5V 2L1

 

Inici de secció

 

 

372 - CAMP D'ACTIVITAT (R)

 

Per a una persona: un camp de treball, una àrea d'especialització, etc. a què es dedica o es dedicava la persona.

Per a una entitat: un camp de negocis a què es dedica l'entitat, la seva àrea de competència, responsabilitat, jurisdicció, etc.

El camp es repeteix si l'entitat té diversos camps d'activitat en diferents períodes de temps.

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Camp d'activitat (R)

·         $s - Període de començament (NR)

·         $t - Període d'acabament (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font del terme (R)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

372

##$aintèrpret de didjeridú

 

372

##$aL'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN) és una aliança políticomilitar formada per vint-i-vuit països d'Europa i l'Amèrica del Nord compromesos en l'acompliment dels objectius del Tractat de l'Atlàntic Nord signat el 4 d'abril de 1949.

 

Inici de secció

 

 

373 - GRUP ASSOCIAT (R)

 

Informació sobre un grup, una institució, associació, etc., que està associat amb l'entitat de la 1XX. També pot ser un grup amb el qual una persona està o ha estat afiliada, incloent-hi les dates d'afiliació.

El camp es repeteix si la persona té diverses afiliacions en diferents períodes de temps.

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Grup associat (R)

·         $s - Període de començament (NR)

·         $t - Període d'acabament (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font del terme (R)

Codi de: Name and Title Authority Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

100

1#$aAshton, John.

373

##$aFaculty of Biological Science, Leeds University$s2000$t2005

 

Inici de secció

 

 

374 - OCUPACIÓ (R)

 

Informació sobre la professió o ocupació en que treballa o ha treballat una persona, incloent-hi les dates aplicables.

El camp es repeteix si la persona té diverses ocupacions en diferents períodes de temps.

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Ocupació (R)

·         $s - Període de començament (NR)

·         $t - Període d'acabament (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font del terme (R)

Codi de: Occupation Term Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

374

##$acompositor$2[codi del vocabulari controlat]

 

Inici de secció

 

 

375 - GÈNERE (R)

 

Informació sobre el gènere d'una persona, incloent-hi les dates aplicables.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Gènere (R)

·         $s - Període de començament (NR)

·         $t - Període d'acabament (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·         $2 - Font del terme (R)

Codi de: Gender Code and Term Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

375

##$amasculí

 

375

##$amasculí$s1926

 

375

##$afemení$s1972?

 

Inici de secció

 

 

376 - INFORMACIÓ SOBRE LA FAMÍLIA (R)

 

Informació addicional sobre les famílies, incloent-hi el tipus de família, membre destacat de la família, i títol hereditari.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Tipus de família (R)

·         $b - Nom d'un membre prominent (R)

·         $c - Títol hereditari (NR)

·         $s - Període de començament (NR)

·         $t - Període d'acabament (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font del terme (R)

Codi de: Name and Title Authority Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

376

##$aDinastia

 

376

##$aCasa reial$bMedici, Lorenzo de', 1449-1492

 

376

##$aFamília$bDenny, Anthony, 1501-1549

 

376

##$aFamília$cMarquesos de Cholmondeley

 

376

##$aFamília$cDucs de Cholmondeley$s1852

 

 

Inici de secció

 

 

377 - LLENGUA ASSOCIADA (R)

 

Codis de les llengües associades amb l'ens descrit en el registre. Inclou la llengua que utilitza una pesona quan escriu per a una publicació, una emissora de ràdio, etc., una llengua que utilitza una entitat en les seves comunicacions, una llengua d'una família, o una llengua en què és expressada una obra.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Font del codi

       # - Codi de llengua MARC

Codi de: MARC Code List for Languages.

       7 - Font especificada en el $2

La font del codi de llengua s'indica amb un codi en el subcamp $2.

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Codi de llengua (R)

·         $l - Terme de llengua (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font del codi (R)

Codi de: Language Code and Term Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

377

##$arus$aeng

 

377

##$abnt$lLenje

 

377

##$aeng

 

377

##$anya$lChewa

 

377

##$ahun$0http://id.loc.gov/vocabulary/languages/hun

 

377

##$aeng$afre

 

377

#7$aen$afr$2iso639-1

 

 

Inici de secció

 

 

378 - FORMA COMPLETA DE NOM PERSONAL (R)

 

Un element de nom usat per distingir una persona d'una altra amb el mateix nom. Pot ser necessari quan una part d'un nom es representa només per una inicial o una abreviació en la forma triada com a nom preferit, o quan una part del nom no s'inclou en la forma triada com a nom preferit. Aquest camp s'aplica només al nom d'un camp 1XX.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $q - Forma completa de nom personal (R)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

 

378

##$qAlva William

 

378

##$qHilda Doolittle

 

Inici de secció

 

 

380 - FORMA D'OBRA(R)

 

Una classe o gènere al qual pertany una obra. Es pot utilitzar per diferenciar una obra d'una altra amb el mateix títol.

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Forma d'obra (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font del terme (R)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

380

##$aObra teatral

 

380

##$aObra coreogràfica

 

380

##$aPrograma de televisió

 

 

Inici de secció

 

 

381 - ALTRES CARACTERÍSTIQUES DISTINTIVES D'OBRA O D'EXPRESSIÓ (R)

 

Característica que no pot ser encabida en un camp especial que serveix per caracteritzar una obra o una expressió. Exemples: una entitat editora, una menció d'arranjament de música, una versió, o un terme geogràfic. Es pot utilitzar per diferenciar una obra d'una altra amb el mateix títol.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Altres característiques distintives (R)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (R)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

381

##$aSouth African Law Commission

 

381

##$aDouglas

 

381

##$aD'Amboise

 

381

##$aAutoritzat

 

381

##$aArranjat

 

381

##$aSeleccions

 

Inici de secció

 

 

382 - REPARTIMENT D'EXECUCIÓ (MÚSICA) (R)

 

Repartiment d'execució instrumental, vocal, o un altre repartiment per al qual va ser concebuda originalment una obra musical o per al qual s'escriu o s'executa una expressió musical. Es pot utilitzar per diferenciar una obra o expressió musical d'una altra amb el mateix títol.

 

Indicadors

 

·         Primer - Control de constant de visualització

o   # - Cap informació proporcionada

o   0 - Repartiment d'execució

o   1 - Repartiment d'execució parcial

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Repartiment d'execució (música) (R)

·         $b - Solista (R)

·         $d - Instrument doblador (R)

·         $e - Nombre de conjunts del mateix tipus (R)

·         $n - Nombre d'intèrprets del mateix repartiment (música) (R)

·         $p - Repartiment alternatiu d'execució (música) (R)

·         $r - Nombre total d'individus que interpreten alhora que els conjunts (NR)

·         $s - Nombre total d'intèrprets (NR)

·         $t - Nombre total de conjunts (NR)

·         $v - Nota (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (R)

Codi de: Musical Instrumentation and Voice Code Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

$adidjeridu$n1 $adidjeridu$n1 $adidjeridu$n1

382

1#$adidjeridú$n1

 

382

0#$aclarinet$n1$apiano$n1$s2$2lcmpt

382

0#$apiano$n1$s1$2lcmpt

 

382

0#$bflute$n1$aorchestra$e1$r1$t1$2lcmpt

 

382

0#$aflute$n1$dpiccolo$n1$dalto flute$n1$dbass flute$n1$s1$2lcmpt

 

382

0#$bharpsichord$n1$bpiano$n1$achamber orchestra$e2$2lcmpt

 

382

0#$btrumpet$n2$atrombone$n2$s4$2lcmpt

 

382

0#$aviolin$n1$pclarinet$n1$valternative for violin$s1$2lcmpt

 

382

0#$bspeaker$n1$bmezzo-soprano voice$n1$bbaritone voice$n1$amixed chorus$e1$aorchestra$e1$r3$t2$2lcmpt

 

382

0#$bsoprano voice$n3$balto voice$n2$btenor voice$n1$bbaritone voice$n1$bbass voice$n1$amixed chorus$e2$vSATB, SATB$achildren's chorus$e1$aorchestra$e1$r8$t4$2lcmpt

 

382

0#$asoprano voice$n2$amezzo-soprano voice$n1$atenor saxophone$n1$dbass clarinet$n1$atrumpet$n1$apiano$n1$aviolin$n1$dviola$n1$adouble bass$n1$s8$2lcmpt

 

382

0#$amixed chorus$e2$vSATB, SATB$t2$2lcmpt

 

382

0#$apercussion instrument$n1$vany resonant object that is not a traditional percussion instrument$s1$2lcmpt

 

 

Inici de secció

 

 

383 - DESIGNACIÓ NUMÈRICA D'OBRA MUSICAL (R)

 

Un número d'ordre, un número d'opus, o un número d'índex temàtic assignat a una obra musical pel compositor, editor o musicòleg. Es pot utilitzar per diferenciar una obra musical d'una altra amb el mateix títol.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

o   # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Número d'ordre (R)

·         $b - Número d'opus (R)

·         $c - Número d'índex temàtic (R)

·         $d - Codi d'índex temàtic (NR)

·         $e - Editor associat amb un número d'opus (NR)

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Thematic Index Code Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

383

##$bop. 244

 

383

##$bop. 8, no. 1-4

 

383

##$cRV 269$cRV 315$cRV 293$cRV 297

 

383

##$cF. I, 22-25

 

383

##$cRV 269$cRV 315$cRV 293$cRV 297$dRyom$2mlati

 

383

##$cF. I, 22-25$dFanna$2mlati

 

383

##$bop. 3$eAndré

 

383

##$bop. 5$eHummel

 

 

Inici de secció

 

 

384 - TONALITAT (MÚSICA) (R)

 

Conjunt de relacions de tonalitats que estableix una sola classe de tonalitat com a centre tonal de l'obra o expressió musical. Es pot utilitzar per diferenciar una obra o expressió musical d'una altra amb el mateix títol.

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus de tonalitat (música)

o   # - Relació amb l'original desconeguda

o   0 - Tonalitat original

o   1 - Tonalitat transposada

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Tonalitat (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

384

0#$are major

 

384

1#$are major

 

 

Inici de secció

 

 

385 - CARACTERÍSTIQUES DE DESTINATARIS (R)

 

Categoria de persones a les quals s'adreça un recurs, o categoria de persones que representa el nivell intel·lectual que es considera l'apropiat per al contingut del recurs.

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de destinataris (R)

·         $b - Codi de destinataris (R)

·         $m - Terme de grup demogràfic (NR)

·         $n - Codi de grup demogràfic (NR)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes o Target Audience Code and Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

385

##$aInfants$2lemac

 

385

##$mAge group$aYoung adults$2lcsh

 

385

##$mEducational level group$aCollege Freshmen$2ericd

 

385

##$mAge group$aChildren$2ericd

 

385

##$mLanguage group$aSpanish Speaking$2ericd

 

385

##$nocc$aPolice$aLawyers$aJudges$2lcsh

 

385

##$aActors$2lcsh$0(DLC)sh 85000744

 

 

Inici de secció

 

 

386 - CARACTERÍSTIQUES DE CREADOR/COL·LABORADOR (R)

 

En els registres d'autoritat de nom o nom/títol, una categoria a la qual pertanyen un creador o creadors, o un col·laborador o col·laboradors d'una obra.

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de creador/col·laborador (R)

·         $b - Codi de creador/col·laborador (R)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $m - Terme de grup demogràfic (NR)

·         $n - Codi de grup demogràfic (NR)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $4 - Relació (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

386

##$aAmericans$aWomen$2lcsh

 

386

##$aChild composers$2lcsh

 

386

##$iPerformer:$aChildren$aFrench$2[font del codi d'un vocabulari controlat]

 

386

##$mGender group$aWomen$2lcsh

 

386

##$mNationality/regional group$aAmericans$2lcsh

 

386

##$mNationality/regional group$aPolish people$2lcsh

 

386

##$mEducational level group$aElementary School Students$2ericd

 

386

##$mAge group$aChildren$2lcsh

 

386

##$nnat$aPolish people$2lcsh

 

386

##$aNorth Americans$2ericd

 

386

##$aFemales$2ericd

 

386

##$aChinese Canadians$2cash

 

 

Inici de secció

 

 

388 - PERÍODE DE TEMPS DE CREACIÓ (R)

 

El període de temps de creació o origen de l'obra o expressió (incloent-hi les obres agregades), o de les obres o expressions contingudes en una agregació.

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus de període de temps

o   # - Cap informació proporcionada

o   1 - Creació de l'obra

o   2 - Creació de l'obra agregada

·         Segon - Sense definir

o   # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de període de temps de creació (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·        $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

Codi de: Temporal Term Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

388

1#$aAnglo-Saxon period$2[codi de la font per al vocabulari controlat]

 

388

1#$aPeríode antic$2[codi de la font per al vocabulari controlat]

 

388

1#$aSegle XIX$2[codi de la font per al vocabulari controlat]

 

388

2#$aSegle XX$aSegle XXI$2[codi de la font per al vocabulari controlat]

 

388

1#$a1980$2fast

 

388

1#$aSegle XVIII$2[codi de la font per al vocabulari controlat]

 

388

2#$a1980$2fast

 

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC