MARC 21 concís d'autoritats: Camps d'entrades d'enllaç d'encapçalaments acceptats(7XX)

 

Els camps 700-788 contenen informació que proporciona un enllaç automàtic, dins un sistema, entre encapçalaments equivalents, tant si són estructurats en la mateixa forma o de forma diferent, com si són del mateix fitxer d'autoritats o de diferents fitxers d'autoritats o tesaurus impresos, o com si existeixen com a registres d'autoritats separats.

 

 

 

ENTRADES D'ENLLAÇ D'ENCAPÇALAMENTS ACCEPTATS--INFORMACIÓ GENERAL

 

Els camps 7XX d'Entrades d'enllaç d'encapçalaments proporcionen un enllaç per màquina dins un sistema entre encapçalaments equivalents o jeràrquics quan estan estructurats en la mateixa forma o en una forma diferent, provenen dels mateixos fitxers d'autoritats o tesaurus impressos, o quan existeixen com registres separats. La inclusió d'un camp d'entrada d'enllaç en un registre d'encapçalament acceptat o en un encapçalament acceptat i subdivisió d'un d'encapçalament de nom, nom/títol, títol uniforme, terme temàtic, terme de forma, o de matèria compost, o en un registre d'encapçalament acceptat de subdivisió de matèria autoritzat pot ser utilitzat per a relacionar encapçalaments com ara:

 

·        Noms equivalents en un tesaurus multilingüe

       Exemple: l'encapçalament en anglès de la Library Archives Canada Francis, of Assisi, Saint, 1182-1226 i l'encapçalament en francès de la Library Archives Canada François, d'Assise, saint, 1182-1226

·        Noms provinents de tesaurus diferents que representen relacions jeràrquiques (això és, genèriques o específiques), o relacions associatives.

·        Encapçalaments equivalents de termes temàtics en diferents sistemes d'autoritat

       Exemple: els encapçalaments Medical referral i Medical consultation dels Library of Congress Subject Headings (LCSH) i l'encapçalament Referral and Consultation dels Medical Subject Headings (MeSH)

·        Encapçalament de terme temàtic (camp 150) i el mateix terme o un de similar utilitzat com a subdivisió de matèria (camp 78X)

       Exemple: el terme acceptat Història i la subdivisió de matèria Història

       Exemple: el terme acceptat Segle XX i la subdivisió de matèria S. XX

·        Encapçalament de nom geogràfic (camp 151) i de forma indirecta del mateix nom utilitzat com a subdivisió geogràfica (camp 781)

       Exemple: l'encapçalament acceptat Rome (Nova York) i la subdivisió de matèria Nova York (Estat)-Rome

·        Encapçalament de terme de gènere/forma (camp 155) i el mateix terme o un de similar utilitzat com a subdivisió de matèria de forma (camp 785)

       Exemple: l'encapçalament acceptat Revistes i la subdivisió de matèria Revistes

 

L'etiqueta dels camps 7XX identifica si un camp d'entrada d'enllaç d'encapçalament conté un encapçalament acceptat (camps 700-762) o un encapçalament de subdivisió autoritzat (camps 780-785). El segon indicador o el subcamp $2 identifiquen el sistema d'autoritats al qual pertany l'encapçalament en els camps 7XX. El subcamp $0 (Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat) conté el número de control del sistema del registre relacionat quan existeix un registre MARC d'autoritats separat per a un encapçalament 7XX.

 

Al camp 788 es descriu textualment una relació que no pot ser expressada adequadament amb els camps d'entrada d'enllaç 700-785.

 

En aquesta secció es proporcionen pautes per al segon indicador, el subcamp $2 (Font de l'encapçalament o del terme), el subcamp $w (Subcamp de control), el subcamp $i (Informació de relació), i el subcamp $4 (Relació) dels camps 7XX, així com també instruccions especials per al camp 788. A la secció Informació general corresponent de cada un dels camps es proporcionen pautes d'aplicació dels altres designadors de contingut per als camps 700-785.

 

El primer indicador i tots els codis de subcamp definits per al camp 788 (Dades d'entrada d'enllaç complex) es descriuen en la descripció d'aquest camp. El segon indicador es descriu en aquesta secció.

 

Indicadors

 

·        Primer

La definició del primer indicador de cada camp 7XX és la mateixa que la del corresponent camp 1XX (Encapçalament). Es pot trobar una descripció al camp 1XX corresponent.

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritats del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

L'encapçalament és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i al fitxer d'autoritats de nom que manté la Library of Congress.

       1 - Encapçalaments de matèria de  la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

L'encapçalament és conforme a la secció "AC Subject Headings" de Library of Congress Subject Headings i és apropiat per a ser usat en el Annotated Card Program de la Library of Congress.

       2 - Medical Subject Headings

L'encapçalament és conforme a Medical Subject Headings (MeSH) i/o al fitxer d'autoritats de nom de la National Library of Medicine (NLM).

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

L'encapçalament és conforme al fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library.

       4 - Font no especificada

L'encapçalament és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

       5 - Canadian Subject Headings

L'encapçalament és conforme a Canadian Subject Headings i és apropiada per a ésser utilitzada a Canadian Subject Headings que manté la Library Archives Canada (LAC).

       6 - Répertoire de vedettes-matière

L'encapçalament és conforme a Répertoire de vedettes-matière, que manté la Bibliothèque de l'Université de Laval, i és apropiada per a ésser utilitzada en les fitxers d'autoritats de nom que mantenen les biblioteques del Canadà que usen el francès com a llengua de descripció.

       7 - Font especificada en el subcamp $2

L'encapçalament és conforme a una llista controlada altra que les especificades per un dels altres valors definits i per al qual un codi MARC identificador es dóna al subcamp $2.

 

Codis de subcamp especials

 

Els subcamps definits per als camps 7XX són generalment els mateixos que els corresponents als camps 1XX, on es poden trobar les descripcions. En aquesta secció es donen les descripcions dels dos subcamps $w i $2, definits per als camps 7XX.

 

·        $i - Informació de relació (R)

Subcamp que enregistra en forma textual la designació de relació de l'entitat en un camp 7XX amb l'entitat 1XX del registre.


008/11 a

150 ##$aApples

750 $iBroader mapping$aFruit$4BM$2tgm

[L'encapçalament del camp 750 procedent del Thesaurus for Graphic Materials és més genèric que el camp 150 procedent de Library of Congress Subject Headings (LCSH).]

 

·        $w - Subcamp de control (NR)

Fins a dues posicions (designades pel $w/0 i pel $w/1) que controlen la generació d'una visualització d'enllaç o indiquen la complexitat d'un encapçalament en un camp 700-785. El subcamp $w només s'ha d'utilitzar quan cal suprimir la visualització o quan cal revisar la substitució d'un encapçalament.


Com que les definicions dels codis en el subcamp $w depenen de la posició en que ocorren, la codificació de qualsevol posició obliga a que cada posició precedent contingui un codi o un caràcter de farciment (|); les posicions successives no cal utilitzar-les.

       /0 - Visualització d'enllaç

Codi alfabètic d'un caràcter que controla la supressió de la visualització d'un enllaç en un camp 700-785.

         a - Enllaç no visualitzat

Utilitzat per motius dependents del sistema local per a la supressió que no pot ser indicada per un codi b o c. Amb finalitats d'intercanvi, el codi a es converteix a un codi n o a un caràcter de farciment (|).

008/09 a [registre d'encapçalament establert]

008/11 a [codi que indica LCSH]

110 2#$aLast Poets (Group)

710 27$wa$aLast Poets$2 [codi de la font]

[Registre per a l'entrada d'enllaç de la forma del nom que no està en el sistema de la LC.]


         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

La generació de la visualització d'enllaçdes d'un camp 700-785 se suprimeix degut a l'existència del camp 788 (Dades d'entrada d'enllaç complex) en el registre.

008/09 a [registre d'encapçalament establert]

008/11 c [codi que indica MeSH]

150 ##$aReferral and Consultation

750 #0$81$wb$aMedical referral

750 #0$81$wb$aMedical consultation

[Els dos encapçalaments de LCSH són equivalents a l'ençapçalament de MeSH.]


         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

La generació de la visualització d'enllaç des d'un camp 700-785 se suprimeix perquè en el registre un camp no 7XX (per exemple, 360, 680) descriu la relació.

008/09 a [registre d'encapçalament establert]

008/11 a [codi que indica LCSH]

150 ##$aCorrosion and anti-corrosives

360 ##$isubdivision$aCorrosion$iunder individual materials, metals and metal compounds and types of engineering structures, equipment, and vehicles. e.g.$aConcrete-Corrosion; Copper-Corrosion; Automobile -Corrosion

780 #0$wc$aMedical consultation

[Els dos encapçalaments de LCSH són equivalents a l'ençapçalament de MeSH.]


         n - No aplicable

Si el codi n és aplicable, no cal utilitzar el subcamp $w/0.

       /1 - Complexitat de substitució

Codi alfabètic d'un caràcter que indica la possibilitat d'una substitució automàtica d'un encapçalament en un camp 700-785.

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

Encapçalaments que sempre són per substituir l'encapçalament obsolet (això és, encapçalaments que poden ser substituïts per màquina sense necessitat de revisió manual).

040 ##$aDLC$dOCLC$ffast

150 ##$aSummer resorts

550 ##$aResorts

550 ##$aSeaside resorts

750 #0$aSummer resorts$0(DLC)sh#85130430#$wna


         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

L'encapçalament es pot utilitzar com a substitut, però requereix l'anàlisi de matèries per deteminar-ne la seva adeqüació (això és, encapçalaments que s'han d'usar com a substituts només després de la revisió manual).

040 ##$aDLC$dOCLC$ffast

151 ##$aMichigan$zCharlevoix

751 #0$aCharlevoix (Mich.)$0(DLC)n##82062705#$wnb


         n - No aplicable

L'encapçalament no és substituït per un altre encapçalament. Si el codi n és aplicable, no cal utilitzar el subcamp $w/1.

·        $2 - Font de l'encapçalament o terme (NR)

Codi MARC que identifica el thesaurus o el fitxer d'autoritats que és la font de l'encapçalament quan el segon indicador conté el valor 7. Codi de: Subject Heading and Term Source Codes per al subcamp $2 dels camps 700-751, 780-782, i 788, Genre/Form Code and Term Source Codes per al subcamp $2 dels camps 755 i 785, i Musical Instrumentation and Voice Code Source Codes for subfield $2 in field 762. .


008/09 d [registre de subdivisió]

008/11 r [codi que indica AAT]

185 ##$aatlases

755 #7$vatlases$0 [Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat]$2aat


008/09 a [registre d'encapçalament establert]

008/11 r [codi que indica AAT]

155 ##$aatlases

785 #7$vatlases$0 [Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat]$2aat

[El mateix encapçalament és usat com a matèria i com a terme de subdivisió en el Art & Architecture Thesaurus.]

·        $4 - Relació (R)

Codi o URI que especifica la relació d'una entitat descrita en el registre amb l'entitat referenciada en el camp. Una font de codis de relació és: ISO 25964-2: Thesauri and interoperability with other vocabularies — Part 2: Interoperability with other vocabularies, Section 4, Table 1.

 

Inici de secció

 

 

700 - ENTRADA D'ENLLAÇ D'ENCAPÇALAMENT ACCEPTAT--NOM PERSONAL (R)

 

Encapçalament de nom personal equivalent a l'encapçalament contingut en el camp 1XX del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 100.

 

Indicadors

 

·        Primer - Tipus d'element d'entrada de nom personal

       0 - Nom de pila

       1 - Cognom

       3 - Nom de família

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom personal (NR)

·         $b - Numeració (NR)

·         $c - Títols i altres paraules associats a un nom (R)

·         $d - Dates associades a un nom (NR)

·         $e - Terme de relació (R)

·         $f - Data d'obra (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $h - Tipus de suport (NR)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $j - Qualificador d'atribució (R)

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua d'una obra (NR)

·         $m - Repartiment d'execució (música) (R)

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

·         $o - Menció d'arranjament (música) (NR)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $q - Forma completa de nom (NR)

·         $r - Tonalitat (música) (NR)

·         $s - Versió (R)

·         $t - Títol d'obra (NR)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

700

05$wa$aAugustin$csaint, évêque d'Hippone.$0(CaOONL)0053A1978F#

 

700

11$wa$aDostoyevsky, Fyodor,$d1821-1881.$tCrime and punishment

[Encapçalament de nom/títol (com a matèria) per a literatura infantil de la Library of Congress]

 

Inici de secció

 

 

710 - ENTRADA D'ENLLAÇ D'ENCAPÇALAMENT ACCEPTAT-- NOM D'ENTITAT (R)

 

Encapçalament de nom d'entitat equivalent al nom contingut en el camp 110 del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 110.

 

Indicadors

 

·        Primer - Tipus d'element d'entrada de nom d'entitat

       0 - Nom en forma inversa

       1 - Nom de jurisdicció

       2 - Nom en ordre directe

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)

·         $b - Unitat subordinada (R)

·         $c - Lloc de congrés (R)

·         $d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R)

·         $e - Terme de relació (R)

·         $f - Data d'obra (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (NR)

·         $h - Tipus de suport (NR)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua d'una obra (NR)

·         $m - Repartiment d'execució (música) (R)

·         $n - Número de part/secció/congrés (R)

·         $o - Menció d'arranjament (música) (NR)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $r - Tonalitat (música) (NR)

·         $s - Versió (R)

·         $t - Títol d'obra (NR)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

 

Exemples

 

 

710

25$wa$aNational Gallery of Canada$0(CaOONL)0000J0193E#

 

710

27$wa$aRoyal Society of Medicine$2[codi de la font]

 

 

Inici de secció

 

 

711 - ENTRADA D'ENLLAÇ D'ENCAPÇALAMENT ACCEPTAT-- NOM DE CONGRÉS (R)

 

Encapçalament de nom de congrés equivalent al nom contingut en el camp 111 del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 111.

 

Indicadors

 

·        Primer - Tipus d'element d'entrada de nom de congrés

       0 - Nom en forma inversa

       1 - Nom de jurisdicció

       2 - Nom en ordre directe

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)

·         $c - Lloc de congrés (R)

·         $d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R)

·         $e - Unitat subordinada (R)

·         $f - Data d'obra (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $h - Tipus de suport (NR)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $j - Terme de relació (NR)

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua d'una obra (NR)

·         $n - Número de part/secció/congrés (R)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $q - Nom de congrés precedit de l'element d'entrada de nom de jurisdicció (NR)

·         $s - Versió (R)

·         $t - Títol d'obra (NR)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

711

25$wa$aConférence canadienne des sciences de l'information$n(10e : $d1982 : $cOttawa, Ont.)$0(CaOONL)0014G4758F#

 

 

Inici de secció

 

 

730 - ENTRADA D'ENLLAÇ D'ENCAPÇALAMENT ACCEPTAT--TÍTOL UNIFORME (R)

 

Encapçalament de títol uniforme equivalent al nom contingut en el camp 130 del mateix registre. Enllaça els encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 130.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

o    0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

o    1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

o    2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

o    3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

o    4 - Font no especificada

o    5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

o    6 - Répertoire de vedettes-matière

o    7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Títol uniforme (NR)

·         $d - Data de signatura d'un tractat (R)

·         $f - Data d'obra (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $h - Tipus de suport (NR)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua d'una obra (NR)

·         $m - Repartiment d'execució (música) (R)

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

·         $o - Menció d'arranjament (música) (NR)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $r - Tonalitat (música) (NR)

·         $s - Versió (R)

·         $t - Títol d'obra (NR)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

730

#5$wa$aBible.$pA.T.$0(CaOONL)0004E5217F#

 

 

Inici de secció

 

 

747 - ENTRADA D'ENLLAÇ D'ENCAPÇALAMENT ACCEPTAT--ESDEVENIMENT AMB NOM (R)

 

Esdeveniment amb nom equivalent a l'esdeveniment amb nom contingut en el camp 147 del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 147.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Esdeveniment amb nom (NR)

·         $c - Localització de l'esdeveniment amb nom (R)

·         $d - Data de l'esdeveniment amb nom (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Traces i referències

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

747

#7$aBunker Hill, Battle of$c(Boston, Massachusetts :$d1775)$2fast$0(OCoLC)fst01710024

 

 

Inici de secció

 

 

748 - ENTRADA D'ENLLAÇ D'ENCAPÇALAMENT ACCEPTAT--TERME CRONOLÒGIC (R)

 

Terme cronològic equivalent al nom contingut en el camp 148 del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 148.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

o    # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

o    0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

o    1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

o    2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

o    3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

o    4 - Font no especificada

o    5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

o    6 - Répertoire de vedettes-matière

o    7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme cronològic (NR)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

§  a - Enllaç no visualitzat

§  b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

§  c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

§  n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

§  a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

§  b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

§  n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

748

#7$a1710-1714$wna$2fast

 

748

#7$a1800-1899$wnb$2fast

 

748

#7$a1862$wnb$2fast

 

 

Inici de secció

 

 

750 - ENTRADA D'ENLLAÇ D'ENCAPÇALAMENT ACCEPTAT--TERME TEMÀTIC (R)

 

Encapçalament de terme temàtic equivalent al nom contingut en el terme temàtic 150 o en un camp 180 d'encapçalament de subdivisió general del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 150.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Element d'entrada de terme temàtic o nom geogràfic (NR)

·         $b - Terme temàtic precedit d'un element d'entrada de nom geogràfic (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

750

#0$aCancer$xNursing

 

750

#2$aNeoplasms$xNursing

 

750

#2$aOncologic Nursing

 

750

#7$aMilitary training$2lctgm

 

750

#0$aDrill and minor tactics

 

750

#0$aUniforms$0[número de control del registre]

 

 

Inici de secció

 

 

751 - ENTRADA D'ENLLAÇ D'ENCAPÇALAMENT ACCEPTAT--NOM GEOGRÀFIC (R)

 

Encapçalament de nom geogràfic equivalent a l'encapçalament contingut en un camp 151 de nom geogràfic o 181 de subdivisió geogràfica del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 151.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom geogràfic (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

751

#2$aNew York City

 

751

#0$aNew York (N.Y.)

 

 

Inici de secció

 

 

755 - ENTRADA D'ENLLAÇ D'ENCAPÇALAMENT ACCEPTAT--TERME DE GÈNERE/FORMA (R)

 

Encapçalament de terme de gènere/forma equivalent a un camp 155 d'encapçalament de terme de gènere/forma o a un camp 185 d'encapçalament de subdivisió de forma del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 155.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la NLM

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de gènere/forma com a element d'entrada (NR)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

755

#6$aPériodiques$vIndex

 

755

#0$aPeriodicals$vIndexes

 

755

#7$aatlases$0[número de control del registre]$2aat

 

 

Inici de secció

 

 

762 - ENTRADA D'ENLLAÇ D'ENCAPÇALAMENT ACCEPTAT--TERME DEL REPARTIMENT D'EXECUCIÓ (MÚSICA) (NR)

 

Terme del repartiment d'execució (música) usat com encapçalament en un registre de terme acceptat o en un registre de referència amb traça o sense traça. El terme pot constar d'una o més paraules.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

o    0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

o    1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

o    2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

o    3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

o    4 - Font no especificada

o    5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

o    6 - Répertoire de vedettes-matière

o    7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme del repartiment d'execució (música) com a element d'entrada (NR)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

762

##$aVioline$2gnd

 

 

Inici de secció

 

 

780 - ENTRADA D'ENLLAÇ DE SUBDIVISIÓ--SUBDIVISIÓ GENERAL (R)

 

Terme de subdivisió general equivalent a un camp 150 de terme temàtic o a un camp 180 de subdivisió general del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 180.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $i - Informació de relació (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

780

#0$xUniforms$0[número de control del registre]

 

780

#0$wa$xHistory

 

 

Inici de secció

 

 

781 - ENTRADA D'ENLLAÇ DE SUBDIVISIÓ-- SUBDIVISIÓ GEOGRÀFICA (R)

 

Nom de subdivisió geogràfica equivalent a un camp 151 de nom geogràfic o a un camp 181 de subdivisió geogràfica del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 181.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $i - Informació de relació (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

781

#0$zUkraine, Southern

 

781

#0$zNew York (State)$zRome

 

 

Inici de secció

 

 

782 - ENTRADA D'ENLLAÇ DE SUBDIVISIÓ--SUBDIVISIÓ CRONOLÒGICA (R)

 

Encapçalament de subdivisió cronològica equivalent a un camp 150 de terme temàtic o a un camp 182 de subdivisió cronològica del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 182.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $i - Informació de relació (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

782

#0$wa$y20th century

 

 

Inici de secció

 

 

785 - ENTRADA D'ENLLAÇ DE SUBDIVISIÓ--SUBDIVISIÓ DE FORMA (R)

 

Terme de subdivisió de forma equivalent a un camp 155 de terme de gènere/forma o a un camp 185 de subdivisió de forma del mateix registre. Enllaça encapçalaments dins un sistema o de diferents tesaurus o fitxers d'autoritats. Per a les descripcions de la majoria de designadors de contingut, vegeu el camp 185.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $i - Informació de relació (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $w - Subcamp de control (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

       /0 - Visualització d'enllaç

         a - Enllaç no visualitzat

         b - Enllaç no visualitzat, s'utilitza el camp 788

         c - Enllaç no visualitzat, no s'utilitza cap camp 7XX

         n - No aplicable

       /1 - Complexitat de substitució

         a - Substitució d'encapçalament que no requereix revisió

         b - Substitució d'encapçalament que requereix revisió

         n - No aplicable

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

785

#0$wa$vPeriodicals

 

 

Inici de secció

 

 

 

788 - DADES D'ENTRADA D'ENLLAÇ COMPLEX (R)

 

Text explicatiu i encapçalaments als quals es remet quan la relació d'enllaç que existeix entre diferents sistemes d'encapçalaments de matèria o de tesaurus no pot ser expressada de manera adequada amb els camps 700-785. Cap subelement de l'encapçalament al qual es remet no és codificat separadament com a subcamp. Els encapçalaments immediats als quals es remet poden ser continguts en un sol subcamp $a. L'encapçalament al qual es remet pot ser un encapçalament acceptat o una subdivisió de matèria que no és equivalent, però relacionat amb l'encapçalament del camp 1XX.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritat del qual prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings/Fitxer d'autoritats de nom

       1 - Encapçalaments de matèria de la Library of Congress (LC) per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings/Fitxer d'autoritat de la National Library of Medicine (NLM)

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings/Fitxer d'autoritats de la Library Archives Canada (LAC)

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Encapçalament al qual es remet  (R)

·         $i - Text explicatiu  (R)

·         $4 - Relació (R) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR) Vegeu Entrades d'enllaç d'encapçalaments--Informació general

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

788

#0$isubdivision$aForeign bodies$iunder names of organs, e.g.$aEye-Foreign bodies

 

788

#7$iterms$aChinese$iand$aFurniture$iare separate facets.$2aat

 

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC