MARC 21 concís d'autoritat: Introducció

 

 

El MARC 21 Format for Authority Data serveix com a suport de la informació pel que fa a les formes autoritzades dels noms i de les matèries que s'utilitzaran com a punts d'accés en els registres MARC, i pel que fa a les formes d'aquests noms, matèries i subdivisions que s'utilitzaran com a referències de les formes autoritzades, i les interrelacions entre aquestes formes. Un nom pot ser utilitzat com a entrada principal, secundària, secundària de matèria, o com a entrada secundària de col·lecció. El terme nom fa referència a:

 

·        Noms personals (X00)

·        Noms d'entitat (X10)

·        Noms de congrés (X11)

·        Noms de jurisdiccions (X51)

·        Títols uniformes (X30)

·        Combinacions de nom/títol

 

Una matèria només pot ser utilitzada com a entrada de matèria. El terme matèria fa referència a:

 

·        Termes cronològics (X48)

·        Termes temàtics (X50)

·        Noms geogràfics (X51)

·        Termes de gènere/forma (X55)

·        Noms amb subdivisions de matèria

·        Termes i noms utilitzats com a subdivisions de matèria

·        Títols uniformes amb subdivisions de matèria (X30)

 

El MARC 21 Format for Authority Data també proporciona informació autoritativa pel que fa a termes normalitzats utilitzats com a etiquetes de node en la secció sistemàtica d'un tesaurus per a indicar la base lògica en què ha estat dividida una categoria. Una etiqueta de node no s'assigna com a terme d'indexació als documents.

 

Inici de secció

 

 

Classes de registres d'autoritat

 

Els registres d'autoritat MARC es distingeixen de tots els altres registres MARC pel codi "z" (Dades d'autoritat) de la Capçalera/06 (Tipus de registre). El MARC 21 Format for Authority Data identifica, a més, set classes de registres d'autoritat a 008/09, Classe de registre:

 

Encapçalament acceptat (Codi a)

Registre en què els camps 100-155 contenen encapçalaments acceptats. Un registre acceptat també pot contenir els camps de traça per als encapçalaments relacionats i variants i les notes que donen informació, com ara les fonts utilitzades per a establir l'encapçalament i el tractament de les col·leccions.

 

Referència (Codi b o c)

Registre en què els camps 100-155 contenen encapçalaments no acceptats. El registre també conté tant un camp 260 (Referència complexa de "Vegeu" de matèria), com un camp 664 (Referència complexa de "Vegeu" de nom), o com un camp 666 (Referència explicativa general de nom) per tal d'adreçar l'usuari a un encapçalament acceptat. S'han definit codis separats a 008/09 per a registres de referència amb traça o sense traça. La distinció depèn de si es fa la traça de l'encapçalament 1XX del registre també com a 4XX de traça de referència de "Vegeu" en un registre d'encapçalament acceptat.

 

Subdivisió (Codi d)

Registre en què un camp 18X conté un encapçalament parcial no acceptat que està pensat per a ser utilitzat com una part de subdivisió de matèria d'un encapçalament acceptat.

 

Encapçalament acceptat i subdivisió (Codi f)

Registre en què un camp 15X conté un encapçalament acceptat que també pot ser utilitzat com una part de subdivisió de matèria juntament amb un altre encapçalament acceptat. (Una organització pot triar, però, entre crear registres separats d'encapçalament acceptat i de subdivisió.)

 

Referència i subdivisió (Codi g)

Registre en què un camp 15X conté un encapçalament no acceptat que també pot ser utilitzat com a terme de referència i com a subdivisió de matèria juntament amb un encapçalament acceptat. (Una organització pot triar, però, entre crear registres separats de referència i de subdivisió.)

 

Etiqueta de node (Codi e)

Registre en què el camp 150 conté un terme que està pensat per a ser utilitzat en la secció sistemàtica d'un tesaurus per a indicar la base lògica en què ha estat dividida una categoria. El terme no és un encapçalament acceptat i no és assignat com a terme d'indexació als documents.

 

Inici de secció

 

 

Convencions tipogràfiques

 

Al llarg d'aquest document, s'utilitzen les següents convencions tipogràfiques:

 

0 - El signe gràfic 0 representa el dígit zero en les etiquetes, en les citacions de posicions de caràcters de posició fixa, i en les posicions dels indicadors. Aquest caràcter és diferent de la lletra majúscula O utilitzada en els exemples o en el text.

 

# - El signe tipogràfic # s'utilitza per al blanc (hexadecimal 20) en camps codificats i en altres situacions especials en què l'existència d'un caràcter en blanc podria ser ambigua.

 

$ - El signe tipogràfic $ s'utilitza com a delimitador (hexadecimal 1F) d'un codi de subcamp. Dins del text, per exemple, es fa referència als codis de subcamp com a subcamp $a.

 

/ - Les posicions específiques dels elements de longitud fixa, com ara les de la Capçalera, el Directori i el camp 008, s'expressen utilitzant una barra i el número de la posició, per exemple, Capçalera/06.

 

1 - El signe gràfic 1 representa el dígit u (hexadecimal ASCII 31). Aquest caràcter ha de ser distingit de la lletra minúscula de l'alfabet llatí l (ela) (hexadecimal 6C) i de la lletra majúscula I (i llatina) (hexadecimal 4C) en els exemples o en el text.

 

| - El signe gràfic | representa un caràcter de farciment (hexadecimal 7C).

 

 

Inici de secció

 

 

Organització de la versió electrònica del format concís

 

Aquest format concís electrònic s'organitza en parts que generalment són una rèplica de les seccions separades de la documentació del format complet imprès. Cada part es divideix en capítols que generalment cobreixen un sol camp i tots els elements possibles d'aquest camp (és a dir, les posicions en els camps de longitud fixa, i els indicadors i els codis de subcamp en els camps de longitud variable). La Capçalera i el Directori es descriuen a la primera part, i principal, seguits de les parts que contenen els camps variables de control i els camps variables de dades, ordenats segons l'ordre numèric de l'etiqueta del camp.

 

Els designadors de contingut obsolets i esborrats no s'han inclòs. Es troben a la versió completa impresa del format i a les llistes electròniques dels camps MARC.

 

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC