MARC 21 concís d'autoritats: Subcamps de control

 

Aquesta secció conté la descripció de quatre subcamps que s'utilitzen per a enllaçar les dades dels camps amb institucions específiques, amb altres registres, o amb altres camps. Aquests subcamps es defineixen per a diversos camps del format ($0 (Número de control de registre) i $5 (Institució a la qual s'aplica)) o per a la majoria de camps del format ($6 (Enllaç) i $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps)), per això les descripcions es donen conjuntament en aquesta secció. Els subcamps s'inclouen en llistes de subcamps de camp on s'han definit, amb referències a aquesta secció.

 

 

·         $0 - NÚMERO DE CONTROL DEL REGISTRE D'AUTORITAT O NÚMERO NORMALITZAT

·         $1 - URI D'OBJECTE DEL MÓN REAL (REAL WORLD OBJECT, RWO)

·         $5 - INSTITUCIÓ A LA QUAL S'APLICA EL CAMP

·         $6 - ENLLAÇ

·         $8 - NÚMERO D'ENLLAÇ I DE SEQÜÈNCIA DELS CAMPS

 

 

$0 - NÚMERO DE CONTROL DEL REGISTRE D'AUTORITAT O NÚMERO NORMALITZAT

 

El subcamp $0 conté el número de control del registre d'autoritat o de classificació relacionat, o un número normalitzat com ara un ISNI (International Standard Name Identifier). Aquests identificadors poden estar en forma textual o com un URI (Uniform Resource Identifier). Si l'identificador és textual, el número de control o identificador va precedit pel codi MARC d'organització apropiat (per a un registre d'autoritat relacionat) o pel codi de la font de l'identificador normalitzat (per a un esquema d'identificador normalitzat), entre parèntesis. Quan l'identificador es dona en la forma de protocol de recuperació Web, per exemple, HTTP URI, no va precedit de parèntesis.

El subcamp $0 pot contenir un URI que identifica un nom o etiqueta per a una entitat. Quan és desreferenciat, l'URI assenyala una informació que descriu aquest nom. Un URI que identifiqui directament l'entitat mateixa va contingut en el subcamp $1.

Vegeu MARC Code List for Organizations per als llistats de codis d'organització i Standard Identifier Source Codes per als sistemes de codis d'identificadors normalitzats. El subcamp $0 és repetible per als diferents números de control o identificadors.

 

710

20$aRoyal Society of Medicine Services (Great Britain)$0(DLC)n##86108151#

 

511

21$aCongrès européen de droit rural$0(DLC)n##82111965#

 

730

#0$aDead Sea scrolls$0(DLC)n##79071139#

 

751

#0$aZimbabwe$0(DLC)n##80089993#

 

024

7#$a8462832856536435$2isni

[ISNI per a Ruth Rendell]

100

1#$aRendell, Ruth,$d1930-

500

1#$aVine, Barbara,$d1930$0(isni)0000000368647620$0http://id.loc.gov/authorities/names/n88276221.html

[ISNI per a Barbara Vine] [Barbara Vine és un pseudònim usat per Ruth Rendell.] 

 

500

1#$aYeats, W. B. (William Butler),$d1865-1939$0http://id.loc.gov/authorities/names/n78095579.html$1http://id.loc.gov/rwo/agents/n78095579

 

 

$1 - URI D'OBJECTE DEL MÓN REAL (REAL WORLD OBJECT, RWO)

 

El subcamp $1 conté un URI que identifica una descripció d'una entitat, de vegades s'hi fa referència com a una cosa, un objecte del món real (Real World Object, RWO), ja sigui real o conceptual. Quan és desreferenciat, l'URI assenyala una descripció d'aquesta entitat. Un URI que identifica un nom o una etiqueta per a una entitat va contingut en un $0.

 

 

500

1#$aGoings, Mary Seach (Mary E.),$d1916-2015$0http://id.loc.gov/authorities/names/no2016071283$1http://id.loc.gov/rwo/agents/no2016071283

 

374

##$aAstronauts$0http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85008988$1http://dbpedia.org/resource/Astronaut$2lcsh

 

380

##$aHorror films$0http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2011026321$1http://www.wikidata.org/entity/Q200092$2lcgft

 

 

 

 

$5 - INSTITUCIÓ A LA QUAL S'APLICA EL CAMP

 

Codi MARC de la institució o organització que ha afegit una traça, una referència, o un camp d'entrada d'enllaç a un registre d'autoritat. S'utilitza per a la informació d'una institució específica, que pot ser aplicada o no a l'ús universal del registre d'autoritat.

 

Vegeu MARC Code List for Organizations per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

 

400

1b$aKing, Kennedy$5NNU

 

485

##$vArt songs$5NjP

 

585

##$vAcronyms$5DLC

 

700

05$wa$aFrancis, of Assisi,$cSaint,$dd1182-1226$5CaOONL

 

 

 

 

$6 - ENLLAÇ

 

Dades que enllacen els camps que són representacions recíproques en escriptures diferents. El subcamp $6 pot contenir el número de l'etiqueta d'un camp associat, un número d'ocurrència, un codi que identifica la primera escriptura trobada en una lectura del camp feta d'esquerra a dreta i una indicació que l'orientació de la visualització de les dades del camp és de dreta a esquerra. Es pot enllaçar un camp regular (altre que 880) amb un o més camps 880 que inclouen representacions de les mateixes dades en escriptures diferents. El subcamp $6 s'estructura de la manera següent:

 

$6[etiqueta d'enllaç]-[número d'ocurrència] / [codi d'identificació de l'escriptura] / [codi d'orientació del camp]

 

El subcamp $6 és sempre el primer subcamp del camp.

 

Les descripcions de models de registres en més d'una escriptura, amb exemples, són a la secció Registres en més d'una escriptura; les especificacions del camp 880 són en aquell camp; les especificacions dels conjunts de caràcters i dels repertoris de les escriptures són a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

 

Etiqueta d'enllaç i número d'ocurrència

 

L'etiqueta d'enllaç conté el número d'etiqueta del camp associat. Aquesta part va seguida immediatament d'un guionet i del número d'ocurrència de dos dígits. S'assigna un número d'ocurrència diferent a cada conjunt de camps associats dins un mateix registre. La funció del número d'ocurrència és la de permetre agrupar els camps associats (i no la d'ordenar seqüencialment els camps dins el registre). Es pot assignar de manera aleatòria un número d'ocurrència a cada un dels conjunts de camps associats. Un número d'ocurrència de menys de dos dígits es justifica a la dreta i la posició no utilitzada conté un zero.

Quan no hi ha cap camp associat amb el qual s'enllaça un camp 880, el número d'ocurrència del subcamp $6 és 00. S'utilitza quan una agència vol separar escriptures en un registre (Vegeu la secció Registres en més d'una escriptura). L'etiqueta d'enllaç del subcamp $6 ha de contenir l'etiqueta que hauria tingut el camp regular associat si hagués existit en el registre.

 

100

1#$6880-01$a[Encapçalament en escriptura llatina]

 

880

1$6100-01/(2/r$a[Encapçalament en escriptura hebrea]

 

880

##$6675-00/(2/r$a[Font de la citació en escriptura hebrea]
[El segon camp 880 no està enllaçat a un camp associat. El número d'ocurrència és 00.]

 

 

Codi d'identificació de l'escriptura

 

El número d'ocurrència va seguit immediatament d'una barra (/) i del codi d'identificació d'escriptura. Aquest codi identifica l'escriptura alternativa trobada en el camp. S'utilitzen els codis següents:

 

Codi

 Escriptura

 

(3

 

Àrab

(B

 

Llatina

$1

 

Xinesa, japonesa, coreana

(N

 

Ciríl·lica

(S

 

Grega

(2

Hebrea

 

880

 

1#$6100-01/(N$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]
[La (N identifica el conjunt de caràcters de l'escriptura ciril·líca bàsica.]

 

Aquests codis es van definir en base a les seqüències d'escapament del joc de caràcters codificat de MARC-8 definit d'acord amb la ISO IEC 2022, "Character Code Structure and Extension Techniques" (equivalent a ANSI X3.41, "Code Extension Techniques for Use with 7-bit and 8-bit Character Sets"). Els codis es descriuen a MARC character set documentation.

 

En un entorn Unicode, els codis d'identificació d'escriptura es poden obtenir, en canvi, de la ISO 15924 "Codes for the representation of names of scripts". Es poden utilitzar tant els valors alfabètics (que consisteixen en quatre lletres) com els valors numèrics (que consisteixen en tres dígits).

 

880

 

1#$6100-01/Cyrl$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]

880

 

1#$6100-01/220$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]

 

No cal que el camp sencer estigui en l'escriptura identificada en el subcamp $6. Quan hi ha més d'una escriptura en el camp, el subcamp $6 ha de contenir la identificació de la primera escriptura alternativa trobada en la lectura del camp feta d'esquerra a dreta.

 

Cal assenyalar que el codi d'identificació d'escriptura s'utilitza al camp 880, subcamp $6, però aquest element generalment no s'utilitza en el subcamp $6 del camp habitual associat. En el camp associat, s'entén que les dades estan en l'escriptura principal o principals del registre.

 

Codi d'orientació

 

En un registre MARC, el contingut del camp 880 s'anota sempre en l'ordre lògic, des del primer caràcter fins a l'últim, independentment de l'orientació del camp. En la visualització del camp, l'orientació del camp per defecte és d'esquerra a dreta. Quan el camp conté text orientat de dreta a esquerra, el codi d'identificació d'escriptura va seguit d'una barra (/) i del codi d'orientació de camp. El codi d'orientació de camp MARC per a les escriptures de dreta a esquerra és la lletra r. El codi d'orientació només s'inclou en els camps orientats de dreta a esquerra, ja que l'orientació d'esquerra a dreta és l'orientació per defecte en els camps 880. (Vegeu MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media per a una descripció detallada de l'orientació del camp.)

 

 

880

##$6675-00/(2/r$a[Font de la citació en escriptura hebrea]
[La lletra r indica l'orientació de dreta a esquerra de l'escriptura hebrea.]

 

 

Cal assenyalar que el codi d'orientació s'utilitza al camp 880, subcamp $6, però aquest element no s'utilitza generalment per al subcamp $6 del camp regular associat. En el camp associat, s'entén que les dades estan en l'orientació usual de l'escriptura principal del registre.

 

 

$8 - NÚMERO D'ENLLAÇ I DE SEQÜÈNCIA DE CAMPS

 

El subcamp $8 inclou les dades que identifiquen els camps enllaçats, i també pot proposar una seqüència per als camps enllaçats. El subcamp $8 es pot repetir per tal d'enllaçar un camp amb més d'un grup de camps. L'estructura i la sintaxi de l'enllaç de camps i del subcamp de número de seqüència és:

 

$8 - [número d'enllaç].[número de seqüència] \ [tipus d'enllaç de camps]

 

Número d'enllaç

 

Aquest és el primer element del subcamp i és requerit quan s'utilitza el subcamp. És un nombre sencer de longitud variable que apareix al subcamp $8 de tots els camps que s'han d'enllaçar. Els camps amb el mateix número d'enllaç es consideren enllaçats.

 

Número de seqüència

 

Aquest número va separat del número d'enllaç amb un punt ".", i és opcional. És un nombre sencer de longitud variable que es pot utilitzar per a indicar l'ordre relatiu de visualització dels camps enllaçats (els números de seqüència més baixos es visualitzen abans que els més alts). Quan s'utilitza ha d'aparèixer a tots els subcamps $8 que contenen el mateix número d'enllaç.

 

Tipus d'enllaç de camps

 

Aquest codi va separat de les dades precedents amb una barra inversa "\". És un codi que indica el motiu de l'enllaç i va precedit del número d'enllaç, o del número de seqüència si n'hi ha. S'han definit els següents codis, d'un caràcter, de tipus d'enllaç de camps per ser usats en el subcamp $8:

 

p - Procedència de les metadades

Usat en un registre per a enllaçar un camp amb un altre camp que conté informació sobre la procedència de les metadades anotades en el camp enllaçat.  

u - Enllaç general, tipus sense especificar

Usat en casos en què no és apropiat un tipus d'enllaç específic. El codi "u" pot servir com a valor per defecte quan no hi ha informació sobre la causa de la disponibilitat de l'enllaç. 

 

Inici de secció

 

 

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

 

$0 - Número de control de registre [REDEFINIT, 2010]

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [REDESCRIT, 2016]

      El 2016, el requeriment de precedir un URI desreferenciable (com ara un HTTP URI) en el subcamp $0 amb el codi de prefix entre parèntesis "(uri)" va ser eliminat.

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [REDESCRIT, 2017]

      El 2017, l'abast del subcamp $0 va ser ampliat per incloure el número de control del registre de classificació.

$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

$6 - Enllaç [REDESCRIT, 2018]

      Abast del $6 ampliat per permetre l'enregistrament dels codis d'identificació d'escriptura obtinguts d'ISO 15924.

$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps

        p - Procedència de les metadades [NOU, 2012]

        u - Enllaç general, tipus sense especificar [NOU, 2016]

 

 


 

Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC