MARC 21 concís d'autoritats: Traces i referències--Informació general

 

 

 

 

DEFINICIÓ I ABAST

 

Les referències creuades porten d'un encapçalament no autoritzat a un encapçalament autoritzat (referència de vegeu) o d'un encapçalament autoritzat a altres també autoritzats (referència de vegeu també). Generalment les referències creuades reals no van incloses en els registres d'autoritat de forma explícita. En lloc d'això, les formes variants i els encapçalaments relacionats van inclosos en els registres d'autoritat tant dels camps de traça com de notes de referència. Les visualitzacions de les referències creuades es poden generar per combinació del contingut del camp de traça o del camp de nota de referència, i del camp 1XX de l'encapçalament d'un registre.

 

 

 

CAMPS DE TRAÇA

 

Els camps de traça porten directament d'un encapçalament a un altre encapçalament simple. Un camp 4XX (Traça de "Vegeu") porta d'un encapçalament no autoritzat a un encapçalament autoritzat. Un camp 5XX de traça de vegeu també porta d'un encapçalament autoritzat a un altre encapçalament autoritzat. Els camps 4XX i 5XX només s'utilitzen en els registres d'encapçalament acceptat i en registres de subdivisió.

 

Les visualitzacions de les referències creuades generades des dels camps de traça s'anomenen referències creuades simples. En una visualització de referència creuada simple, el contingut del camp 4XX o 5XX és l'encapçalament des del qual es remet i, precedit d'una frase d'instrucció de referència, el contingut del camp 1XX és l'encapçalament al qual es remet. En els camps de traça, la frase d'instrucció de referència pot ser associada implícitament tant amb l'etiqueta del camp com amb un codi en el subcamp $w/0 (Relació especial). En alguns casos, la frase d'instrucció de referència pot anar inclosa explícitament en el subcamp $i (Informació de relació) o associada amb la designació de relació expressada en el subcamp $i, o en forma codificada en el subcamp $4.

 

008/09

a

[registre d'encapçalament acceptat]

100

1#$aDe Angelini, Anna

400

1#$aAngelini, Anna de

[La frase d'instrucció de referència està associada a l'etiqueta del camp 400.]

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Angelini, Anna de

 

vegeu: De Angelini, Anna

 

 

008/09

d

[registre de subdivisió]

180

##$xAcrònims

580

##$xAbreviatures

[La frase d'instrucció de referència està associada a l'etiqueta del camp 580.]

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Abreviatures

 

vegeu també: Acrònims

 

Inici de secció

 

 

CAMPS DE NOTES DE REFERÈNCIA

 

Els camps de notes de referència porten des d'un encapçalament a un o més encapçalaments diferents. Un camp de nota de referència s'utilitza quan cal donar una instrucció de referència més complexa que la que pot ser expressada per una o més referències creuades simples generades des dels camps de traça 4XX i/o 5XX. Les visualitzacions de referència creuada generades des dels camps de notes de referència són referències creuades complexes. En la visualització d'una referència creuada complexa, el contingut del camp 1XX d'un registre és l'encapçalament des del qual es remet i, precedit de la frase d'instrucció de referència, el camp de nota de referència conté l'encapçalament o encapçalaments als quals es remet. En els camps 260 i 360, la instrucció de referència completa pot ser una combinació d'una frase associada implícitament a l'etiqueta del camp i el text explícit del subcamp $i (Text explicatiu). En els camps 663, 664, 665 i 666 el text d'instrucció de referència va en el subcamp $a (Text explicatiu).

 

008/09

f

[encapçalament acceptat i registre de subdivisió]

150

##$aAdministració

360

## $ila subdivisió temàtica$aDirecció i administració$isota tipus d'indústries

[La frase d'instrucció de referència està associada amb l'etiqueta del camp 360 i també està explícita en el $i del camp 360.]

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Administració

 

vegeu també: la subdivisió temàtica Direcció i administració sota tipus d'indústries

 

 

008/09

a

[registre d'encapçalament acceptat]

100

1#$aArlen, Harold,$d1905-1986.$tBloomer girl

664

##$aPer als reculls que comencen amb aquest títol vegeu$bArlen, Harold, 1905-1986$tMusical comedies. Selections

[La frase d'instrucció de referència està explícita en el $a del camp 664.]

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Arlen, Harold, 1905-1986 Bloomer girl

 

Per als reculls que comencen amb aquest títol vegeu: Arlen, Harold, 1905-1986 Musical comedies. Selections

 

Hi ha dos tipus de camps de notes de referència: 1) els utilitzats en els registres d'encapçalament acceptat; i 2) els utilitzats en els registres de referència. Els camps utilitzats per a les notes de referència de vegeu també (camp 360, 663 i 665) es fan servir per a portar d'un encapçalament acceptat a altres encapçalaments acceptats. Els camps utilitzats per a les notes de referència de vegeu (camp 260, 664 i 666) es fan servir en registres de referència per a portar d'un encapçalament no acceptat a encapçalaments acceptats.

 

La pràctica catalogràfica actual desaconsella la utilització d'un camp de nota de referència si les referències creuades generades des de les traces en un o més camps 4XX i/o 5XX proporcionen un guiatge suficient a l'usuari. Per exemple, en lloc de que cada un dels registres d'encapçalament acceptat implicats en els canvis de nom d'una entitat portin inclòs un camp 665, cada nom és traçat en un camp 4XX o 5XX. La relació amb el nom anterior o posterior entre cada camp 5XX i el camp 1XX s'indica amb un codi en el subcamp $w/0 (Relació especial).

 

Inici de secció

 

 

PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

 

En aquesta secció es proporcionen les pautes d'aplicació del $i (Frase d'instrucció de referència) i del $w (Subcamp de control) en els camps 4XX i 5XX, així com les visualitzacions de referències creuades simples. Les pautes d'aplicació dels altres designadors de contingut definits per als camps 4XX i 5XX es proporcionen en les seccions d'Informació general per a cada tipus d'encapçalament (X00 Noms personals; X10 Noms d'entitat; X11 Noms de congrés; X30 Títols uniformes; X48 Termes cronològics; X50 Termes temàtics; X51 Noms geogràfics; X55 Termes de gènere/forma; X80 Subdivisions generals; X81 Subdivisions geogràfiques; X82 Subdivisions cronològiques; X85 Subdivisions de forma).

 

En aquesta secció també es proporcionen exemples de visualitzacions de referències creuades complexes que poden ser generades a partir dels camps 260, 360, 663, 664, 665, i 666. Les pautes d'aplicació dels designadors de contingut per a aquests camps no es proporcionen aquí però es troben en les seccions corresponents a cada un dels camps.

 

Inici de secció

 

 

CAMPS DE TRAÇA - REFERÈNCIES CREUADES SIMPLES

 

La visualització de les referències creuades simples es genera des dels camps de traça. La descripció següent, relativa als camps de traça, s'ordena pel tipus de frase d'instrucció de referència utilitzada en la referència creuada: etiqueta associada, subcamp $i, i subcamp $w. Les posicions del subcamp $w també es descriuen aquí.

 

CODIS DE SUBCAMP

 

Frase d'instrucció de referència associada a l'etiqueta

Una frase d'instrucció de referència com ara vegeu: o empreu: pot anar associada implícitament a una etiqueta de camp 4XX i pot ser utilitzada per a generar una visualització d'una referència creuada. Una frase d'instrucció de referència com ara vegeu també: o empreu també: pot anar associada implícitament a una etiqueta de camp 5XX i pot ser usada per a generar la visualització d'una referència creuada.

 

008/09

a

[registre d'encapçalament acceptat]

100

1#$aArief, Barda Nawawi,$d1943-

400

0#$aBarda Nawawi Arief,$d1943-

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Barda Nawawi Arief,$d1943-

 

vegeu: Arief, Barda Nawawi, 1943-

 

008/09

d

[registre de subdivisió]

185

##$vMicroformes$vCatàlegs

585

##$vBibliografia$vMicroformes$vCatàlegs

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Bibliografia-Microformes-Catàlegs

 

vegeu també: Microformes-Catàlegs

 

 

$i - Informació de relació

El subcamp pot contenir o bé una designació de relació d'un ens en un camp 4XX o 5XX a un camp 1XX en el registre, o bé pot contenir una frase d'instrucció de referència textual que ha de ser usada en la visualització de l'usuari que indica la relació entre l'ens 1XX del registre i l'ens d'un camp 4XX o 5XX . Si el subcamp conté una Designació de relació, se'n pot derivar la frase d'instrucció de referència apropiada. La relació pot ser de nom a nom (si només hi ha implicats noms de persones, de famílies, o d'entitats) o de recurs a recurs (si només hi ha implicats títols o noms/títols).

 

Designació de relació: Quan un camp de traça conté una designació de relació en el subcamp $i, el subcamp de control $w/0 conté el codi r (Designació de relació en el subcamp $i o $4). El codi r indica que s'ha de suprimir la generació d'una frase d'instrucció de referència associada a l'etiqueta en una visualització de referència creuada. El contingut del subcamp $i o $4 s'ha d'utilitzar per generar la frase d'instrucció de referència usada en la visualització d'una referència creuada.

 

100

1#$aClemens, Samuel,$d1835-1910

500

1#$wr$iidentitat alternativa$aTwain, Mark,$d1835-1910

 

Exemple de visualització per a l'usuari:

Twain, Mark, 1835-1910

 

Vegeu també la seva identitat real Clemens, Samuel, 1835-1910

 

Exemple recíproc de l'anterior:

100

1#$aTwain, Mark,$d 1835-1910

500

1#$wr$iidentitat real$aClemens, Samuel,$d1835-1910

 

Exemple de visualització per a l'usuari:

Clemens, Samuel, 1835-1910

 

Vegeu també la seva identitat alternativa Twain, Mark, 1835-1910

 

Frase d'instrucció de referència: Quan un camp de traça conté una frase d'instrucció de referència en el subcamp $i, el subcamp de control $w/0 conté el codi "i" (Frase d'instrucció de referència en el subcamp $i). El codi "i" indica que s'ha de suprimir la generació d'una frase d'instrucció de referència associada a l'etiqueta en la visualització d'una referència creuada. El contingut del subcamp $i és la frase d'instrucció de referència utilitzada en la visualització de la referència creuada.

 

100

1#$aClemens, Samuel,$d 1835-1910

500

1#$wi$iVegeu també la seva identitat real$aTwain, Mark,$d1835-1910

 

Exemple de visualització per a l'usuari:

Twain, Mark, 1835-1910

 

Vegeu també la seva identitat real Clemens, Samuel, 1835-1910

 

 

Exemple recíproc de l'anterior:

100

1#$ aTwain, Mark,$d1835-1910

500

1#$wi$iVegeu també la seva identitat alternativa$aClemens, Samuel,$d1835-1910

 

Exemple de visualització per a l'usuari:

Clemens, Samuel, 1835-1910

 

Vegeu també la seva identitat alternativa Twain, Mark, 1835-1910>

 

008/09

a

[registre d'encapçalament acceptat]

151

##$aSri Lanka

451

##$wib$iPer a les entrades de matèries vegeu també$aCeilan

551

##$waa$aCeilan

[Es requereixen dues referències creuades perquè les estructures de referència de matèries i de nom són diferents.]

 

Exemple de visualització per a l'usuari d'un camp 451:

Ceilan

 

Per a les entrades de matèries empreu:

 

Sri Lanka

 

Exemple de visualització per a l'usuari d'un camp 551:

Ceilan

 

Vegeu també l'encapçalament anterior:

 

Sri Lanka

 

$4 - Relació

Codi o URI que especifica la relació d'una entitat descrita en el registre amb l'entitat referenciada en el camp. Per a més informació sobre els designadors de relació vegeu el subcamp $i.

 

$w - Subcamp de control

Fins a quatre caràcters (designats com $w/0, etc.) que indiquen quan s'apliquen instruccions específiques en la visualització d'un camp 4XX o 5XX i quan es restringeix una traça a una estructura de referència d'un tipus particular d'autoritat. No cal usar el subcamp $w si cap de les característiques no són aplicables. Com que les definicions dels codis en el subcamp $w depenen de les posicions en què ocorren, la codificació de qualsevol posició obliga a que tota posició precedent contingui un codi o un caràcter de farciment (|); les posicions posteriors no cal utilitzar-les. Per exemple, si el $w/0 i el $w/1 no són aplicables, però el $w/2 sí que ho és, aleshores el $w/0 i el $w/1 contenen, cada un, un codi n (No aplicable) o un caràcter de farciment (|).

 

/0 - Relació especial

Codi alfabètic d'un caràcter que descriu la relació entre un ens en un camp 4XX o 5XX i un de més específic en el camp 1XX, que és més específica que la relació implícita en l'etiqueta. Es poden utilitzar els codis per a generar una frase d'instrucció de referència especial en la visualització d'una referència creuada.

 

a - Encapçalament anterior

h - Terme específic

b - Encapçalament posterior

i - Frase d'instrucció de referència en el subcamp $i

d - Acrònim

n - No aplicable

f - Composició musical

r - Designació de relació en el $i o $4

g - Terme genèric

t - Entitat immediatament superior

 

a - Encapçalament anterior

L'encapçalament acceptat en el camp de traça és un nom anterior al de l'encapçalament del camp 1XX. En la visualització d'una referència creuada el codi pot ser utilitzat per a generar una frase d'instrucció de referència especial com ara vegeu també l'encapçalament posterior:.

 

110

1#$aMissouri.$bState Highway Patrol.$bCriminal Records Division

510

1#$wa$aMissouri.$bState Highway Patrol.$bCriminal Records Section

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Missouri. State Highway Patrol. Criminal Records Section

 

vegeu també l'encapçalament posterior:

 

Missouri. State Highway Patrol. Criminal Records Division

 

b - Encapçalament posterior

L'encapçalament en el camp de traça és un nom posterior al de l'encapçalament del camp 1XX. En la visualització d'una referència creuada el codi pot ser utilitzat per a generar una frase d'instrucció de referència especial com ara vegeu també l'encapçalament anterior:

 

110

1#$aMissouri.$bState Highway Patrol.$bCriminal Records Section

510

1#$wb$aMissouri.$bState Highway Patrol.$bCriminal Records Division

 

Exemple de visualització de referència creuada

Missouri. State Highway Patrol. Criminal Records Division

 

vegeu també l'encapçalament anterior:

 

Missouri. State Highway Patrol. Criminal Records Section

 

d - Acrònim

L'encapçalament en el camp de traça és un acrònim de l'encapçalament del camp 1XX. En la visualització d'una referència creuada el codi pot ser utilitzat per a generar una frase d'instrucció de referència especial com ara vegeu també la forma completa de l'encapçalament:.

 

110

2#$aAssociação Brasileira para o Desenvolvimento das Industrias de Base

410

2#$wd$aAbdib

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Abdib

 

vegeu també la forma completa de l'encapçalament:

 

Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Industrias de Base

 

f - Composició musical

L'encapçalament en el camp de traça 4XX o 5XX és el de l'obra literària en què està basada la composició musical de l'encapçalament del camp 1XX. En la visualització d'una referència creuada el codi pot ser utilitzat per a generar una frase d'instrucció de referència especial com ara per a una composició musical basada en aquesta obra, vegeu també:.

 

100

1#$aDebussy, Claude,$d1862-1918.$tChute de la maison Usher

500

1#$wf$aPoe, Edgar Allan,$d1809-1849.$tFall of the house of Usher

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Poe, Edgar Allan, 1809-1849. Fall of the house of Usher

 

per a una composició musical basada en aquesta obra, vegeu també:

 

Debussy, Claude, 1862-1918. Chute de la maison Usher

 

g - Terme genèric

L'encapçalament en el camp de traça 4XX o 5XX és un terme més genèric que el de l'encapçalament del camp 1XX. En la visualització d'una referència creuada el codi pot ser utilitzat per a generar una frase d'instrucció de referència especial com ara vegeu també els termes específics:.

 

150

##$aDits del peu

550

##$wg$aPeus

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Peus

 

vegeu també els termes específics: Dits del peu

 

h - Terme específic

L'encapçalament en el camp de traça 4XX o 5XX és un terme més específic que el de l'encapçalament del camp 1XX. En la visualització d'una referència creuada el codi pot ser utilitzat per a generar una frase d'instrucció de referència especial com ara vegeu també els termes genèrics:.

 

150

##$aPeus

550

##$wh$aDits del peu

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Dits del peu

 

vegeu també els termes genèrics: Peus

 

i - Frase d'instrucció de referència en el subcamp $i

Usat conjuntament amb el subcamp $i (Informació de relació). Les pautes d'aplicació del codi i es donen en la descripció del subcamp $i.

 

n - No aplicable

La relació entre l'encapçalament del camp 4XX o 5XX i l'encapçalament del camp 1XX no és cap de les relacions especials per a les quals s'han definit els altres codis del $w/0. En la visualització d'una referència creuada es pot usar una frase d'instrucció de referència associada a l'etiqueta com ara vegeu: o vegeu també a partir de l'encapçalament relacionat. Si el codi n és aplicable, no cal codificar el subcamp $w/0, excepte en el cas que sigui requerida la posició següent.

 

180

##$xEstètica

480

##$xPunts de vista sobre estètica

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Punts de vista sobre estètica

 

empreu: Estètica

 

r - Designació de relació en els subcamp $i o $4

Usat conjuntament amb el subcamp $i (Informació de relació) o el subcamp $a (Codi de relació). Les pautes d'aplicació del codi i es donen en la descripció del subcamp $i.

 

110

2#$aI.M. Pei & Partners

500

1#$wr$ifundador$aPei, I. M.$d1917

510

1#$wb$aPei Cobb Freed & Partners

 

Exemple de visualització per a l'usuari:

I.M. Pei, 1917-

 

Vegeu també l'organització fundada: I.M. Pei & Partners

Pei Cobb Freed & Partners

 

Vegeu també el nom anterior: I.M. Pei & Partners

 

 

100

1#$aPei, I. M.$d1917-

510

2#$wr$ifundador de$aI.M. Pei & Partners.

 

Exemple de visualització per a l'usuari:

I.M. Pei & Partners

 

Vegeu també el fundador I. M. Pei, 1917-

 

100

1#$aStoppard, Tom.$tRosencrantz and Guildenstern are dead

500

1#$wr$ibasat en (l'obra)$aShakespeare, William,$d1564-1616$tHamlet

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Shakespeare, William, 1564-1616. Hamlet

 

Obra derivada: Stoppard, Tom. Rosencrantz and Guildenstern are dead

 

t - Entitat immediatament superior

L'encapçalament del camp 5XX és el nom de l'entitat superior de l'ens del camp 1XX. El codi t només és aplicable a entitats. Pot ser usat per a material d'arxiu quan cal per identificar completament l'estructura jeràrquica d'una entitat.

 

110

2#$aLoblaw Companies Limited

510

2#$wt$aGeorge Weston Limited

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Loblaw Companies Limited

 

vegeu també l'entitat immediatament superior:

 

George Weston Limited

 

/1 - Restriccions d'ús de la traça

Codi alfabètic d'un caràcter que especifica en quina estructura de referència d'autoritat és apropiat l'ús d'un camp 4XX o 5XX per a generar una referència creuada. Quan l'ús de l'estructura de referència d'una traça difereix de l'ús de l'encapçalament en el camp 1XX, un codi de restricció d'ús en el subcamp $w/1 permet la supressió o la generació de referències creuades, segons ho requereixi el tipus d'estructura de referència.

 

a - Només estructura de referència de nom

b - Només estructura de referència de matèria

c - Només estructura de referència de col·lecció

d - Estructures de referència de nom i matèria

e - Estructures de referència de nom i col·lecció

f - Estructures de referència de matèria i col·lecció

g - Estructures de referència de nom, matèria i col·lecció

h - Sense estructures de referència

n - No aplicable

 

El codi h (Sense estructures de referència) indica que la referència no és vàlida en cap estructura de referència. El codi n (No aplicable) indica que l'ús de l'estructura d'autoritat és el mateix que en el registre bibliogràfic per a les posicions codificades 008/14-16 de l'encapçalament del camp 1XX. Si el codi n és aplicable, no cal codificar el subcamp $w/1, excepte en el cas que sigui requerida la posició següent.

 

/2 - Forma anterior de l'encapçalament

Codi alfabètic d'un caràcter que indica si l'encapçalament del camp 4XX és una forma anterior acceptada del nom o de la matèria en el fitxer nacional d'autoritats pertinent o en un altre fitxer d'autoritats.

 

a - Forma de l'encapçalament anterior a AACR 2 (fitxer nacional d'autoritats de nom)

e - Forma anterior acceptada de l'encapçalament (fitxer nacional d'autoritats)

o - Forma anterior acceptada de l'encapçalament (altres fitxers d'autoritats)

n - No aplicable

 

Prioritat dels codis - Quan s'aplica més d'un codi a un encapçalament en un camp 4XX, s'utilitza la taula següent per determinar l'ordre de prioritat de cada codi. Es dóna prioritat als codis anotats en primer lloc en les llistes. La columna Noms abasta els registres dels noms formulats segons les regles de catalogació descriptiva. La columna Matèries abasta els registres de les matèries formulades segons les convencions de sistema/tesaurus d'encapçalaments.

 

Noms

Matèries

n - No aplicable

n - No aplicable

a - Forma de l'encapçalament anterior a AACR 2 (fitxer nacional d'autoritats de nom)

e - Forma anterior de l'encapçalament acceptat (fitxer nacional d'autoritats)

e - Forma anterior de l'encapçalament acceptat (fitxer nacional d'autoritats)

o - Forma anterior de l'encapçalament acceptat (altres fitxers d'autoritats)

o - Forma anterior de l'encapçalament acceptat (altres fitxers d'autoritats)

 

 

a - Forma de l'encapçalament anterior a AACR 2 (fitxer nacional d'autoritats de nom)

L'encapçalament del camp 4XX és una forma anterior a AACR 2 (de l'encapçalament en el camp 1XX), que era l'encapçalament autoritzat en el fitxer nacional d'autoritats de nom en el moment del canvi a les regles AACR 2.

 

100

1#$aCallaghan, Bede,$cSir,$d1912-

400

1#$wnna$aCallaghan, Bede Bertrand,$cSir,$d1912-

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Callaghan, Bede Bertrand, Sir, 1912-

 

vegeu també la forma posterior de l'encapçalament:

 

Callaghan, Bede, Sir, 1912-

 

e - Forma anterior de l'encapçalament acceptat (fitxer nacional d'autoritats)

L'encapçalament del camp 4XX és una forma de l'encapçalament del camp 1XX anteriorment acceptada en el fitxer nacional d'autoritats pertinent en una situació diferent de l'especificada amb el codi a. Per exemple, el codi e s'utilitza quan l'encapçalament en el camp 4XX és un encapçalament acceptat anteriorment en el fitxer nacional d'autoritats i que ara ha estat substituït per una forma posterior de l'encapçalament en el camp 1XX. També s'utilitza quan la traça és una forma anterior a AACR 2 de l'encapçalament de nom, nom-títol, o de títol uniforme que havia estat acceptada anteriorment en el fitxer nacional d'autoritats, però que no era l'encapçalament acceptat en el moment del canvi a les regles AACR2.

 

150

##$aMargarina

450

##$wnne$aOleomargarina

 

151

##$a Boston (Anglaterra)

451

##$wnne$aBoston (Lincolnshire)

 

o - Forma anterior de l'encapçalament acceptat (altres fitxers d'autoritats)

L'encapçalament en el camp de traça és una forma anterior de l'encapçalament del camp 1XX anteriorment acceptada en un fitxer d'autoritats diferent del fitxer nacional d'autoritats pertinent.

 

n - No aplicable

El camp de traça no conté una forma anteriorment acceptada de l'encapçalament del camp 1XX. Si el codi n és aplicable, no cal utilitzar el subcamp $w/2, excepte en el cas que sigui requerida la posició següent.

 

/3 - Visualització de la referència

Codi alfabètic d'un caràcter que permet la generació o la supressió d'una referència creuada d'un camp 4XX o 5XX.

 

a - Referència no visualitzada

b - Referència no visualitzada, s'utilitza el camp 664

c - Referència no visualitzada, s'utilitza el camp 663

d - Referència no visualitzada, s'utilitza el camp 665

n - No aplicable

 

a - Referència no visualitzada

S'ha de suprimir la generació d'una visualització de referència creuada d'un camp de traça. El codi a s'utilitza quan el motiu de la supressió no queda expressada en els codis b, c, o d.

 

110

2#$aEntomological Society of Karachi

510

2#$wanna$aKarachi Entomological Society

[Referència creuada suprimida perquè l'encapçalament no ha estat utilitzat.]

 

b - Referència no visualitzada, s'utilitza el camp 664

S'ha de suprimir la generació d'una visualització de referència creuada d'un camp de traça 4XX perquè hi ha un altre registre separat de referència que conté un camp 664. Vegeu la descripció del camp 664 per als exemples del subcamp $w/3 que contenen el codi b en un camp 4XX dels registres d'encapçalament acceptat. Vegeu la descripció a Camps de referència--Referències creuades complexes per als exemples de visualitzacions de referències creuades generades a partir del camp 664.

 

c - Referència no visualitzada, s'utilitza el camp 663

S'ha de suprimir la generació d'una visualització de referència creuada d'un camp de traça 5XX perquè hi ha un camp 663 en el mateix registre. Vegeu la descripció del camp 663 per als exemples del subcamp $w/3 que contenen el codi c en un camp 5XX dels registres d'encapçalament acceptat. Vegeu la descripció a Camps de referència--Referències creuades complexes per als exemples de visualitzacions de referències creuades generades a partir del camp 663.

 

d - Referència no visualitzada, s'utilitza el camp 665

S'ha de suprimir la generació d'una visualització de referència creuada d'un camp de traça 4XX o 5XX perquè hi ha un camp 665 (Referència històrica) en el mateix registre. Vegeu la descripció del camp 665 per als exemples del subcamp $w/3 que contenen el codi d en els camps 4XX i 5XX dels registres d'encapçalament acceptat. Vegeu la descripció a Camps de referència--Referències creuades complexes per als exemples de visualitzacions de referències creuades generades a partir del camp 665.

 

n - No aplicable

No s'aplica cap restricció de visualització de la referència en els camps 4XX o 5XX. Si el codi n és aplicable no cal codificar el subcamp $w/3.

 

Inici de secció

 

 

CAMPS DE TRAÇA - REFERÈNCIES CREUADES COMPLEXES

 

Les referències creuades complexes van incloses directament en els registres de camps de notes de referència. La descripció següent s'ordena pel tipus de la frase d'instrucció de referència: associada a l'etiqueta (amb subcamp $i), i al subcamp $a.

 

CODIS DE SUBCAMP

 

Frase d'instrucció de referència associada a l'etiqueta amb subcamp $i

El camp 260 pot ser utilitzat per a generar la visualització d'una referència creuada amb una frase d'instrucció de referència com ara vegeu: o empreu:. El camp 360 pot ser utilitzat per a generar la visualització d'una referència creuada amb una frase d'instrucció de referència com ara vegeu també: o empreu també:. El text del subcamp $i (Text explicatiu) amplia la frase d'instrucció associada a l'etiqueta.

 

260 Referència complexa de "vegeu"-Matèria

 

008/09

b

[registre de referència sense traça]

150

##$aCatàleg . . .

450

##$iels encapçalaments de matèria que comencen amb la paraula$aCatàleg

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Catàleg . . .

 

 vegeu: els encapçalaments de matèria que comencen amb la paraula Catàleg

 

260 Referència complexa de "vegeu"-Matèria

 

008/09

g

[registre de referència i subdivisió]

150

##$aManuals d'afeccionats

260

##$iels encapçalaments de matèria que comencen amb la paraula Catàleg

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Manuals d'afeccionats

 

vegeu: la subdivisió Manuals d'afeccionats sota temes, ex.: Ràdio--Manuals d'afeccionats

 

360 Referència complexa de "vegeu també"-Matèria

 

008/09

a

[registre d'encapçalament acceptat]

100

0#$aMare de Déu$xAparicions i miracles

360

##$iels noms concrets de les aparicions i miracles, ex.:$aGuadalupe, Nuestra Señora de

 

Exemple de visualització de referència creuada:

 Mare de Déu-Aparicions i miracles

 

vegeu també: els noms concrets de les aparicions i miracles, ex.: Guadalupe, Nuestra Señora de

 

$a - Text explicatiu

Qualsevol frase d'instrucció de referència que calgui en els camps 663, 664, 665 i 666.

 

663 Referència complexa de "vegeu també"-Nom

 

008/09

a

[registre d'encapçalament acceptat]

100

1#$aJapp, Alexander H.$q(Alexander Hay),$d1839-1905

663

##$aPer a les obres d'aquest autor escrites sota pseudònims, vegeu també$bGray, E. Condor, 1839-1905$ai$bPage, H. A., 1839-1905

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Japp, Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905

 

Per a les obres d'aquest autor escrites sota pseudònims, vegeu també: Gray, E. Condor, 1839-1905 i Page, H. A., 1839-1905

 

664 Referència complexa de "vegeu"-Nom

 

008/09

c

[registre de referència amb traça]

100

1#$aReger, Max,$d1873-1916.$tDies irae

664

##$aPer a aquest moviment inclòs en el Requiem inacabat del compositor, vegeu$bReger, Max, 1873-1916.$tRequiem (Missa)

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Reger, Max, 1873-1916. Dies irae

 

Per a aquest moviment inclòs en el Requiem inacabat del compositor, vegeu: Reger, Max, 1873-1916. Requiem (Missa)

 

666 Referència explicativa general-Nom

 

008/09

b

[registre de referència sense traça]

110

2#$aAktiebolaget . . .

666

##$aEls noms d'entitat que comencen amb aquesta paraula s'entren sota la paraula següent del nom.

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Aktiebolaget . . .

 

Els noms d'entitat que comencen amb aquesta paraula s'entren sota la paraula següent del nom.

 

665 Referència històrica (Les referències creuades de les altres entitats es construeixen de manera similar)

 

008/09

a

[registre d'encapçalament acceptat]

110

1#$aConnecticut.$bDept. of Social Services

665

##$aEl gener de 1979 el Connecticut Dept. of Social Services es va escindir per formar el Dept. of Human Resources i el Dept. of Income Maintenance.$aLes obres d'aquestes entitats es troben sota ela encapçalaments següents d'acord amb el nom usat en el moment de la publicació:$aConnecticut. Dept. of Social Services.$aConnecticut. Dept. of Human Resources.$aConnecticut. Dept. of Income Maintenance.$aÚS TEMÀTIC:$aLes obres sobre aquestes entitats s'entren sota un o més noms resultants de la separació. Les obres limitades al període anterior a la separació s'entren sota el nom de l'entitat original.

 

Exemple de visualització de referència creuada:

Connecticut. Dept. of Social Services

 

El gener de 1979 el Connecticut Dept. of Social Services es va escindir per formar el Dept. of Human Resources i el Dept. of Income Maintenance. Les obres d'aquestes entitats es troben sota ela encapçalaments següents d'acord amb el nom usat en el moment de la publicació:

 

Connecticut. Dept. of Social Services

 

Connecticut. Dept. of Human Resources

 

Connecticut. Dept. of Income Maintenance

 

ÚS TEMÀTIC: Works about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body. Les obres aquestes entitats s'entren sota un o més noms resultants de la separació. Les obres limitades al període anterior a la separació s'entren sota el nom de l'entitat original.

 

 

CONVENCIONS D'ENTRADA

 

Convencions generals d'entrada - Les convencions generals d'entrada per als camps 4XX i 5XX es proporcionen en les seccions Informació general per a cada tipus d'encapçalament (X00 Noms personals, X10 Entitats, X11 Noms de congrés, X30 Títols uniformes, X48 Termes cronològics, X50 Termes temàtics, X51 Noms geogràfics, X55 Termes de gènere/forma, X80 Subdivisions generals, X81 Subdivisions geogràfiques, X82 Subdivisions cronològiques, X85 Subdivisions de forma). Les convencions d'entrada per als camps de notes de referència es proporcionen en la descripció de cada camp.

 

Constants de visualització per a les referències creuades - En els camps 4XX i 5XX, les frases d'instrucció de referència com ara les llistatades a continuació no van incloses en el registre MARC. Es poden generar pel sistema com a constants de visualització associades al codi del subcamp $w/0 o $w/2 o de l'etiqueta del camp.

 

Associades al codi del subcamp $w/0

Etiqueta associada

a - empreu també [vegeu també] l'encapçalament posterior:

vegeu:

b - empreu també [vegeu també] l'encapçalament anterior:

vegeu també:

d - empreu [vegeu] la forma completa de l'encapçalament:

empreu:

g - empreu també [vegeu també] el terme específic:

empreu també:

h - empreu també [vegeu també] el terme genèric:

n - [Es pot usar una frase d'instrucció de referència associada a l'etiqueta.]

t - empreu també [vegeu també] l'entitat superior

Associades al codi del subcamp $w/2


a - empreu també [vegeu també] la forma posterior de l'encapçalament:

 

En els camp de nota de referència 260 i 360, la instrucció de referència pot ser una combinació de frase en l'etiqueta relacionada, com ara vegeu, vegeu també, empreu, empreu també, i d'un text explícit en el subcamp $i (Text explicatiu).

 

 

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

 

$w/0 - Codi de constant d'impressió [REDEFINIT, 1977] [CAN/MARC només]

Es van definir els valors següents: g (Forma completa), h (Nom real), i (Nom real (reputat)). Van quedar obsolets els valors següents: j (Nom original), k (Nom de religió), l (Nom seglar), m (Nom artístic), o (Nom variant), p (Nom abreujat), q (Nom oficial), r (Terme genèric), s (Terme específic), x (Constant d'impressió generada a partir de l'etiqueta), z (Text inclòs en el subcamp $i)

 

$w/0 - Relació especial

r - Informació de relació en el  $i o $4 [NOU, 2009]

 

$w/1 - Restriccions d'ús de la traça

h - Sense estructures de referència [NOU, 2007]

 

$w/2 - Forma anterior de l'encapçalament

x - La traça no és la forma de l'encapçalament acceptat segons les regles catalogràfiques anteriors [OBSOLET, 1997] [només CAN/MARC]

 

$w/3 - Visualització de referència

e - Nota generada només des de la traça [OBSOLET, 1997] [només CAN/MARC]

i - Referència no visible de vegeu [OBSOLET, 1997] [només CAN/MARC]

x - Referència generada des de la traça [OBSOLET, 1997] [només CAN/MARC]

 

$w/4 - Codi de l'encapçalament acceptat anteriorment [OBSOLET, 1997] [només CAN/MARC]

Es van definir els valors següents: d (Encapçalament acceptat anteriorment substituït per l'encapçalament del camp 1XX), s (Encapçalament acceptat anteriorment substituït per  altres encapçalaments, un dels quals és el del camp 1XX), x (Encapçalament no acceptat anteriorment)

 

$i - Frase d'instrucció de referència [REDEFINIT, 2009]

Redenominat com Relació d'informació i ampliat per incloure-hi les designacions de relació a més de les frases de referència textuals.

 

$4 - Codi de relació [NOU, 2009]

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC