MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d'entrades de fons, localització, grafies alternatives, etc. (841-88X)

 

Els camps 841-88X contenen descripcions d'elements que són una part integrant de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques i elements que poden aparèixer tant en registres bibliogràfics com en registres MARC de fons separats.

 

El camp 850 és un camp de registre bibliogràfic que conté un mínim de dades de localització de fons. El camp 852 conté dades de localització més àmplies. El camp 856 conté informació sobre la localització de recursos electrònics. Aquests camps es descriuen en aquest document. En aquest document només estan llistats els camps 841-845, 853-855 i 863-878, les descripcions completes apareixen a Format MARC 21 concís per a dades de fons.

 

Els camps 880, 882, 883, 884, 885, 886 i 887 són camps de dades bibliogràfiques d'ús especial.

 

 

Inici de secció

 

841 - VALORS DE LES DADES CODIFICADES DE FONS (NR)

 

[Descripció completa en el camp 841 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

842 - DESIGNADOR TEXTUAL DE FORMA FÍSICA (NR)

 

[Descripció completa en el camp 842 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

843 - NOTA DE REPRODUCCIÓ (R)

 

[Descripció completa en el camp 843 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

844 - NOM DE LA UNITAT (NR)

 

[Descripció completa en el camp 844 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

845 - NOTA DELS TERMES QUE REGULEN L'ÚS I LA REPRODUCCIÓ (R)

 

[Descripció completa en el camp 845 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

850 - INSTITUCIÓ QUE TÉ ELS FONS (R)

 

Informació referent als fons del document descrit per la institució especificada.

 

Indicadors

 

        # - Sense definir

        # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi MARC de l'organització que té una còpia del document.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Exemples

 

 

850

##$aAAP$aCU$aDLC$aMiU

 

 

Inici de secció

 

 

852 - LOCALITZACIÓ (R)

 

Identifica l'organització que té el document o que el té disponible. Pot contenir també informació detallada de com localitzar el document en un fons.

 

Indicadors

 

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Classificació de la Library of Congress

       1 - Classificació Decimal de Dewey

       2 - Classificació de la National Library of Medicine

       3 - Classificació del Superintendent of Documents

       4 - Número de control topogràfic

       5 - Títol

Indica que el document es classifica pel títol. Si cal, aquest títol s'inclou en el subcamp $l (Forma topogràfica del títol).

       6 - Guardat separadament

       7 - Font especificada en el subcamp $2

       8 - Altres sistemes

Valor que indica si un document es guarda seguint un sistema de numeració primària o alternativa.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Sense enumeració

       1 - Enumeració primària

Aquest valor s'utilitza també quan s'aplica només un sol sistema de numeració.

       2 - Enumeració alternativa

El document porta dos sistemes de numeració i es guarda seguint el sistema secundari.

 

Codis de subcamp

 

La institució o persona que té el document o des de la qual se'n dóna accés. Conté el codi MARC de l'organització o el nom de la institució o persona que té el document o des de la qual se'n dóna accés.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

El departament, biblioteca, fons, etc., concrets dins l'organització que té els fons on es localitza el document o que el té disponible.

Adreça del carrer, la ciutat, el codi postal i la informació del país per a la localització física actual del document.

Codi de dos o tres caràcters que identifica els exemplars específics del document localitzats a part dels fons principals del mateix document. El subcamp $f segueix immediatament el subcamp $a, $b o $c que es qualifica.

       Tipus de qualificador

         l - Última

Unitat de temps o part última, inclosa l'actual, que es guarda en una localització diferent

         p - Anterior

Unitat de temps o part anterior, no inclosa l'actual, que es guarda en una localització diferent.

       Nombre d'unitats

         1-9 Nombre d'unitats

Quan no és requerit un número per a identificar les unitats específiques, el nombre d'unitats es pot ometre. Quan el tipus de qualificador és Última (codi l), el número inclou la unitat de temps o part actual. Quan el tipus de qualificador és Anterior (codi p), el número no inclou la unitat de temps o part actual.

       Tipus d'unitat

Temps

         m - Mes(-os)

         w - Setmana(-es)

         y - Any(s)

Part

         e - Edició(-ons)

         i - Número(s)

         s - Suplement(s)

Text lliure que s'utilitza quan els codis del subcamp $f són inadequats per a descriure la unitat que es localitza a part dels fons principals del mateix document. El subcamp $g va immediatament a continuació del subcamp $a, $b o $c que es qualifica.

Títol d'ordenació d'un document no classificat que s'ordena pel títol.

Codi MARC de dos o tres caràcters per a la localització principal continguda en el subcamp $a.

Codi de: MARC Code List for Countries*.

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

Identificació d'un sol element quan la informació de fons no conté cap camp 863-865 (Enumeració i cronologia) o 876-878 (Informació del document) que contingui un subcamp $p (Designació d'element).

Descripció de qualsevol característica inusual de la condició física de l'element quan la informació no conté cap camp 863-865 (Enumeració i cronologia) o 876-878 (Informació del document) que contingui un subcamp $q (Condició física de l'element).

Número d'exemplar o grup de números d'exemplars que tenen la mateixa localització i la mateixa signatura topogràfica quan la informació de fons no conté cap camp 863-865 d'Enumeració i cronologia que contingui un subcamp $t (Número d'exemplar).

URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada.

 

L'URI enllaça amb el dipòsit que guarda el document (sense tenir en compte si el document és analògic o digital). Aquesta informació pot ser també anotada com un codi d'organització o text en el subcamp $a (Localització) i (si és aplicable) en el subcamp $b (Sublocalització).

Codi de: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions

Per fer la seqüència dels registres de fons, vegeu el camp 852, subcamp $8 a Format MARC 21 concís per a dades  de fons.

 

Exemples

 

 

852

01$aCtY $bMain$hLB201 $i.M63

852

##$aCLU

852

##$aNational Archives and Records Service$bGenealogical Research Recording$ePennsylvania Ave. at 8th St., N.W., Washington, D.C. USA$ndcu

852

##$aCSf$bSci$t1

852

##$aNational Geographic Society$bPersonnel Dept.$e17th & M St., N.W., Washington, DC, USA

852

81$a[identificador de localització]$bPrincipal $ccompactus de l'entresol

852

8#$a[identificador de localització]$cN.Mus.ms. 2234$dMus.ms.pr. XII/911$d13.492

852

81$aFrPALP$hPer$iREF

852

4#$aDLC$bMicRR$jMicrofilm 82/528 MicRR

852

##$a[identificador de localització]$bPrincipal$cprestatge gran$qgrafits infantils a les guardes

852

##$aLibrary of Congress$bPrints and Photographs Division$eWashington, D.C. 20540 USA$ndcu$uhttp://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print

852

##$aMH$cNúmeros actuals a la S.L.$x1-54 per petició en microfitxa

852

81$a[identificador de localització]$hM$iS:55$p1100064014$xnúm. d'entrada: 90/84370

852

#0$3Correspondència$a[identificador de localització]$bDivisió de Manuscrits

 

Inici de secció

 

853 - LLEGENDES I PATRÓ--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

[Descripció completa en el camp 853 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

854 - LLEGENDES I PATRÓ--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

[Descripció completa en el camp 854 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

855 - LLEGENDES I PATRÓ--ÍNDEXS (R)

 

[Descripció completa en el camp 855 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

856 - LOCALITZACIÓ I ACCÉS ELECTRÒNICS (R)

 

La informació requerida per a localitzar un recurs electrònic i accedir-hi. El camp pot ser utilitzat en un registre bibliogràfic d'un recurs quan aquest recurs o un subconjunt seu està disponible electrònicament. A més, pot ser utilitzat per a localitzar i accedir a una versió electrònica d'un recurs no electrònic descrit en el registre bibliogràfic, o un recurs electrònic relacionat.

 

El camp 856 es repeteix quan els elements de localització varien (quan són utilitzats els subcamps $a, $b, $d). També es repeteix quan s'utilitza més d'un mètode d'accés, quan estan disponibles electrònicament diferents parts del document, quan s'anoten rèpliques de llocs web, quan s'indiquen diferents formats/resolucions amb diferents URL i quan s'anoten documents relacionats.

 

Vegeu les Pautes per a l'ús del camp 856 per a una descripció més detallada de l'ús del camp 856.

 

Indicadors

 

Valor que defineix el mètode d'accés al recurs electrònic. Si el recurs està disponible en més d'un mètode d'accés, el camp es repeteix. Quan s'anota un URL en el subcamp $u, el valor correspon al mètode d'accés (esquema URL), que és el primer element de la seqüència.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Correu electrònic

Indica que l'accés es realitza a través del protocol MAILTP (Mail Transfer Protocol).

       1 - FTP

       2 - Connexió remota (Telnet)

       3 - Connexió telefònica

Indica que l'accés al recurs electrònic es realitza a través d'una línia telefònica convencional.

       4 - HTTP

Indica que l'accés al recurs electrònic és a través d'HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

       7 - Mètode especificat al subcamp $2

Valor que identifica la relació entre el recurs electrònic en la localització especificada al camp 856 i el document descrit en el registre en la seva totalitat. El subcamp $3 s'utilitza per a proporcionar més informació sobre la relació si no és una relació recíproca.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Recurs

Indica que la localització electrònica en el camp 856 es refereix al mateix recurs descrit en el registre en la seva totalitat. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic és un recurs electrònic. Si les dades del camp 856 es refereixen a una unitat constituent del recurs representat pel registre, el subcamp $3 s'utilitza per a especificar la part (o parts) a la qual s'aplica el camp.

       1 - Versió del recurs

Indica que la localització en el camp 856 es refereix a una versió electrònica del recurs descrit al registre. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic no és electrònic, però n'hi ha una versió electrònica disponible. Si les dades del camp 856 es refereixen a una unitat constituent del recurs representat pel registre, el subcamp $3 s'utilitza per a especificar la part (o parts) a la qual s'aplica el camp.

       2 - Recurs relacionat

Indica que la localització en el camp 856 es refereix a un recurs electrònic que està relacionat amb el document descrit al registre. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic no és el propi recurs electrònic. El subcamp $3 es pot utilitzar per a precisar més la relació entre el document electrònic identificat al camp 856 i el document representat al registre bibliogràfic com un tot.

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Domini plenament qualificat (nom de l'amfitrió) de la localització electrònica. Inclou una adreça de la xarxa que es repeteix si hi ha més d’una adreça per al mateix amfitrió.

·         $b - Número d'accés (R)

Número d'accés associat amb un amfitrió. Pot incloure l'adreça numèrica de l'IP (Internet Protocol) si el document és un recurs d'Internet, o un número de telèfon si es proporciona accés per connexió telefònica a través d'una línia telefònica. Aquesta dada canvia freqüentment i pot ser generada pel sistema, més que emmagatzemada estàticament.

Informació sobre la compressió d'un fitxer, en particular, si es requereix un programa específic per a descomprimir-lo.

Nom d'usuari o processador de la petició; generalment les dades que precedeixen "@" en l'adreça de l'amfitrió.

Instrucció necessària de l'amfitrió remot per a processar la petició.

Caràcters necessaris per a connectar-se (això és, "logon", "login", etc.) a un recurs electrònic o lloc FTP. Aquest subcamp s'utilitza per a anotar cadenes de connexió d'ús general que no requereixen una seguretat especial.

Nom complet de la localització de l'amfitrió en el subcamp $a, inclosa la seva localització geogràfica

Part de l'adreça que identifica el procés o servei en l'amfitrió

Identificació del tipus de format electrònic, que és la representació de les dades del recurs, com ara text en HTML, ASCII, fitxer Postscript, aplicació executable, o imatge JPEG. El tipus de format electrònic es pot obtenir de llistes enumeratives com ara l'Internet Media Types (tipus MIME).

URI, que proporciona una sintaxi normalitzada per a localitzar un objecte utilitzant protocols d'Internet existents. El camp 856 s'estructura per tal de permetre la creació d'un URL a partir de la concatenació d'altres subcamps 856 separats. El subcamp $u es pot utilitzar en lloc de subcamps separats, o a més a més dels subcamps.

El subcamp $u pot ser repetit només quan s'anoten un URN i un URL o quan s'anota més d'un URN.

Mètode d'accés quan el primer indicador conté un valor 7.

 

Exemples

 

 

856

0#$umailto:ejap@phil.indiana.edu$iejap subscription

856

1#$uftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps

856

2#$utelnet://pucc.princeton.edu$nPrinceton University, Princeton, N.J.

856

3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100)$vM-F 06:00-21:30 USA EST, Sat. 08:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST

856

40$uhttp://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html

856

7#$3b & w film neg.$ddag$f3d01926$2file

856

42$3Finding aid$uhttp://lcweb2.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm

856

41$uhttp://www.jstor.org/journals/0277903x.html

856

40$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html

856

1#$uftp://harvarda.harvard.edu$kguest

856

42$3French version$uhttp://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm

856

42$3Essays from annual reports$uhttp://woodrow.mpls.frb.fed.us/publs/ar/index.html

856

1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-icons.hqx$s16874 bytes

856

2#$utelnet://maine.maine.edu$nUniversity of Maine$t3270

856

1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip$cdecompress with PKUNZIP.exe$xcannot verify because of transfer difficulty

856

4#$zPart of the Ovid Mental Health Collection (MHC). Follow instructions on MedMenu page for Ovid login.$uhttp://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcbc.html

856

40$uhttp://www.ref.oclc.org:2000$zAddress for accessing the journal using authorization number and password through OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Subscription to online journal required for access to abstracts and full text

856

2#$aanthrax.micro.umn.edu$b128.101.95.23

856

1#$amaine.maine.edu$cMust be decompressed with PKUNZIP$fresource.zip

856

0#$akentvm.bitnet$facadlist file 1$facadlist file2$facadlist file3

856

0#$auicvm.bitnet$fAN2$hListserv

856

2#$amadlab.sprl.umich.edu$nUniversity of Michigan Weather Underground$p3000

856

10$zFTP access to PostScript version includes groups of article files with.pdf extension$aftp.cdc.gov$d/pub/EIS/vol*no*/adobe$f*.pdf$lanonymous$qapplication/pdf

856

4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg$yElectronic resource (JPEG)

856

4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf$yElectronic resource (PDF)

 

Inici de secció

 

863 - ENUMERACIÓ I CRONOLOGIA--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

[Descripció completa en el camp 863 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

864 - ENUMERACIÓ I CRONOLOGIA--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

[Descripció completa en el camp 864 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

865 - ENUMERACIÓ I CRONOLOGIA--ÍNDEXS (R)

 

 [Descripció completa en el camp 865 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

866 - FONS TEXTUALS--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

[Descripció completa en el camp 866 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

867 - FONS TEXTUALS--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

[Descripció completa en el camp 867 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

868 - FONS TEXTUALS--ÍNDEXS (R)

 

[Descripció completa en el camp 868 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

876 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

[Descripció completa en el camp 876 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

877 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

[Descripció completa en el camp 877 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

878 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--ÍNDEXS (R)

 

[Descripció completa en el camp 878 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

880 - REPRESENTACIÓ DE GRAFIES ALTERNATIVES (R)

 

Representació completa, en una escriptura diferent, del contingut designat d'un altre camp en el mateix registre. El camp 880 està enllaçat, mitjançant el subcamp $6 (Enllaç), amb el camp regular associat. El primer i segon indicadors del camp 880 tenen la mateixa definició i valors que els indicadors en el camp associat. Els codis de subcamp en el camp 880 són els mateixos que aquells definits en el camp associat excepte per al subcamp $6. Les dades en el camp 880 poden estar en més d'una escriptura.

 

Indicadors

 

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

 

880

2#$6110-01/(2/r$a[Encapçalament en escriptura hebrea enllaçada a un camp associat]

880

##$6530-00/(2/r$a[Informació disponible sobre el format físic addicional en escriptura hebrea]

880

1#$6100-01/(N$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]

880

10$6245-02/$1$a[Caràcters xinesos]

880

##$6260-02/(2/r$a[Tel Aviv] :$b)[Caràcters hebreus]$c[1985]

 

Inici de secció

 

882 - INFORMACIÓ SOBRE EL REGISTRE DE SUBSTITUCIÓ (NR)

 

Informació sobre el registre bibliogràfic de substitució en un registre esborrat. Els títols de substitució poden estar continguts en el subcamp $a. 

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Número de control del registre bibliogràfic de substitució precedit del codi MARC entre parèntesis, per a l'agència a la qual s'aplica el número de control. Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Exemples

 

 

882

##$aUnited States: Statistical abstract of the United States$iregistre bibliogràfic esborrat, és substituït per:$w(DE-600)39-5

882

##$aColonial-Post$w(DE-600)39-5

 

Inici de secció

 

 

883 - PROCEDÈNCIA DE LES METADADES GENERADES PER MÀQUINA (R)

 

Usat per proporcionar informació sobre la procedència de les metadades en els camps del registre, en especial per a la provisió generada per màquina. El camp 883 conté un enllaç al camp al qual pertany. Està pensat per ser usat amb els camps que han estat generats per màquina totalment o parcialment, això és, generats per un procés esmentat altre que un procés intel·lectual de creació.

 

Indicadors

 

·         Primer - Mètode d'assignació per màquina

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Generat per màquina totalment

       1 - Generat per màquina parcialment

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Procés de generació (NR)

·         $c - Valor de confiança (NR)

·         $d - Data de generació (NR)

·         $q - Agència de generació (NR)

Codi de: MARC Code List for Organizations.

·         $x - Data de validació final (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (NR)

·         $w - Número de control del registre bibliogràfic (R) Vegeu Subcamps de control

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

883

0#$81\p$aclassify$d20120407$qOCoLC-D$c0.5

883

1#$81\p$aautodewey$d20120407$qDLC$c1

883

0#$81\p$adeweyclassifierv0.1$d20120101$x20141231$qNO-OsNB$c0,75$0(DE-101)040268942

883

0#$81\p$aparallelrecordcopy$d20120101$x20141231$qNO-OsNB

883

0#$81\p$82\p$uhttp://publishers.oclc.org/en/metadata/$d20120206$qOCoLC$c0.85$0(OCoLC)ANT006000

883

0#$81\p$uhttp://classify.oclc.org/classify2/Classify?isbn=0679442723&summary=true$d20120817$qOCoLC-D$c0.9

883

0#$81\p$aviafgerman$d20110106$qOCoLC$c1$0(OCoLC)viaf27070050

 

Inici de secció

 

 

884 - INFORMACIÓ SOBRE LA CONVERSIÓ DE LA DESCRIPCIÓ (R)

 

Usat per proporcionar informació sobre l'origen d'un registre MARC que ha estat convertit per màquina a partir d'una altra estructura de metadades.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Procés de conversió (NR)

·         $g - Data de conversió (NR)

·         $k - Identificador de la font de les metadades (NR)

·         $q - Agència de conversió (NR)

Codi de: MARC Code List for Organizations

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

 

Exemples

 

 

884

##$aBibframe to MARC transformation version 1.011$g20140910$khttp://id.example.com/resources/bibs/5226.rdf$qDLC$uhttps://github.example.com/ld4l/bibframe2marcproject/tree/a9f03c8f86ffa1c8e2f41cbbec2d396a655a956d/

884

##$aStanford Bibframe to MARC transformation, version 1$g20141002$kstfbf1039806$qCSt$uhttp://stanford.example.com/Bibframe2MARC_v1.xsl

884

##$aMODS 3.4 to MARC LC standard transformation$g20140910$khttp://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200033292/mods.xml$qDLC$uhttp://www.loc.gov/standards/mods/v3/MODS3-4_MARC21slim_XSLT1-0.xsl

884

##$aCustom MODS to MARC transformation for project A$g20141208$kdruid:ab123cd4567$qCSt$uhttp://stanford.example.com/project/a/MODS2MARC_v3.xsl

 

Inici de secció

 

885 - INFORMACIÓ COINCIDENT (R)

 

Informació sobre els resultats del procés de cerca de coincidències, pensat per ajudar els catalogadors en la verificació d'una possible coincidència entre dos registres. 

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Número de control del sistema del registre d'una possible coincidència precedit pel codi MARC entre parèntesis, de l'agència a la qual s'aplica el número de control. Vegeu MARC Code List for Organizations per als llistats de fonts usades en els registres MARC 21.

Font del número de control del registre en el subcamp $w o número de control del registre d'autoritat o número normalitzat en el subcamp $0.

 

Inici de secció

 

886 - CAMP D'INFORMACIÓ DE MARC ALIÈ (R)

 

Utilitzat quan es converteixen registres MARC aliens al format MARC. Inclou dades d'un registre MARC aliè per al qual no hi ha un camp MARC corresponent.

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus de camp

Un valor que indica el tipus de camp MARC aliè a partir del qual es converteixen les dades.

       0 - Capçalera

       1 - Camps de control variables (002-009)

       2 - Camps de dades variables (010-999)

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Etiqueta del camp MARC aliè (NR)

El subcamp $a no és present quan el valor del primer indicador és 0 (Capçalera). Quan hi és present, el subcamp $a és el segon subcamp del camp.

·         $b - Contingut del camp MARC aliè (NR)

·         $2 - Font de les dades (NR)

Inclou el codi MARC per al format MARC aliè a partir del qual es converteix el registre. Ha de ser el primer subcamp del camp. Codi de: Format Source Codes

·         $a-z - Subcamp MARC aliè (R)

·         $0-9 - Subcamp MARC aliè (R)

 

Exemples

 

886

0#$2intermrc$b00860nambb6200206###4500

886

2#$2ibermarc$a019$b##$aVG 586-1992

886

2#$2unimrur$a709$b1#$aNapalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm.

886

2#$2ukmarc$a690$b00$a00030$dGreat Britain$z11030$abutterflies$z21030$alife cycles

 

Inici de secció

 

 

887 - CAMP D'INFORMACIÓ NO MARC (R)

 

Inclou dades de registres no MARC per als quals no hi ha camps MARC 21 corresponents. Utilitzat quan es converteixen registres no MARC al format MARC 21.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Contingut del camp no MARC (NR)

·         $2 - Font de les dades (NR)

Inclou la font de les dades, tant un esquema com una referència DTD. Codi de: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions

 

Exemples

 

 

887

##$a[TextPublicationData]20000617[/TextPublicationDate]$2[codi de l'esquema o referència DTD]

887

##$a<Box><eastlimit>0</eastlimit><westlimit>180</westlimit></Box> $2[codi de l'esquema o referència DTD]

 

Inici de secció

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques