Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 856

856 - Localització i accés electrònics (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Mètode d'accés
# - Cap informació proporcionada
0 - Correu electrònic
1 - FTP
2 - Connexió remota (Telnet)
3 - Connexió telefònica
4 - HTTP
7 - Mètode especificat al subcamp $2
Segon indicador
Relació
# - Cap informació proporcionada
0 - Recurs
1 - Versió del recurs
2 - Recurs relacionat
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Nom de l'amfitrió (R)
$b - Número d'accés (R)
$c - Informació de compressió (R)
$d - Directori i subdirectoris (R)
$f - Nom electrònic (R)
$h - Processador de la petició (NR)
$i - Instrucció (R)
$j - Bits per segon (NR)
$k - Contrasenya (NR)
$l - Connexió (NR)
$m - Contacte per a l'ajuda en l'accés (R)
$n - Nom de localització de l'amfitrió (NR)
$o - Sistema operatiu (NR)
$p - Port (NR)
$q - Tipus de format electrònic (NR)
$r - Configuracions (NR)
$s - Dimensions del fitxer (R)
$t - Emulació del terminal (R)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$v - Horari d'accés disponible (R)
$w - Número de control del registre (R)
$x - Nota interna (R)
$y - Text d'enllaç (R)
$z - Nota pública (R)
$2 - Mètode d'accés (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació necessària per a localitzar un recurs electrònic. El camp es pot utilitzar en un registre bibliogràfic d'un recurs quan aquest recurs o un subconjunt seu està disponible electrònicament. A més, es pot utilitzar per a localitzar i accedir a una versió electrònica d'un recurs no electrònic descrit en el registre bibliogràfic, o a un recurs electrònic relacionat.

Vegeu les Pautes per a l'ús del camp 856 per a una descripció més detallada de l'ús del camp 856.

El camp 856 es repeteix quan els elements de localització varien (la URL del subcamp $u o quan s'utilitzen els subcamps $a, $b, $d). També es repeteix quan s'utilitza més d'un mètode d'accés, quan estan disponibles electrònicament diferents parts del document, quan s'anoten rèpliques de llocs web, quan s'indiquen diferents formats/resolucions amb diferents URL i quan s'anoten documents relacionats.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Mètode d'accés
Mètode d'accés al recurs electrònic. Si el recurs està disponible per mitjà de més d'un mètode d'accés, el camp es repeteix amb les dades apropiades per a cada mètode. Els mètodes definits són els protocols principals TCP (Transmission Control Protocol) i IP (Internet Protocol). Quan s'anota una URL en el subcamp $u, el valor correspon al mètode d'accés (esquema URL), que també és el primer element de la seqüència.
# - Cap informació proporcionada
0 - Correu electrònic
L'accés es fa per mitjà del correu electrònic. L'accés inclou subscripcions a revistes electròniques o fòrums electrònics per mitjà d'un programari pensat per ser usat per un sistema de correu electrònic.
856 0#$umailto:ejap@phil.indiana.edu$iejap subscription
1 - FTP
L'accés al recurs electrònic es fa per mitjà del File Transfer Protocol (FTP).
856 1#$uftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps
2 - Connexió remota (Telnet)
L'accés al recurs electrònic es fa per mitjà d'una connexió remota (Telnet).
856 2#$utelnet://pucc.princeton.edu$nPrinceton University, Princeton, N.J.
3 - Connexió telefònica
L'accés al recurs electrònic es fa per mitjà d'una línia telefònica convencional. La informació addicional en els subcamps del registre pot permetre que l'usuari es connecti al recurs.
856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100)$vM-F 6:00-21:30 USA EST, Sat. 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST
4 - HTTP
L'accés al recurs electrònic es fa per mitjà d'Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
856 40$uhttp://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html
856 ##$uhttp://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html
856 4#$uhttp://hdl.handle.net/loc.test/gotthome$gurn:hdl.loc.test/gotthome
7 - Mètode especificat al subcamp $2
L'accés al recurs electrònic es fa per mitjà d'un mètode altre que els dels valors definits i per al qual es dóna un codi identificatiu en el subcamp $2 (Font d'accés).
856 7#$3b&w film copy neg.$ddag$f3d01926$2file
Segon indicador - Relació
Relació entre el recurs electrònic en la localització identificada al camp 856 i el document descrit com un tot en el registre.
El subcamp $3 s'utilitza per a proporcionar més informació sobre la relació si no és una relació recíproca.
# - Cap informació proporcionada
No es proporciona cap informació sobre la relació del recurs electrònic amb el document bibliogràfic descrit en el registre.
0 - Recurs
Indica que la localització electrònica en el camp 856 es refereix al mateix recurs descrit com un tot en el registre. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic és un recurs electrònic. Si les dades del camp 856 es refereixen a una unitat constituent del recurs representat pel registre, el subcamp $3 s'utilitza per a especificar la part (o parts) a la qual s'aplica el camp. Es pot generar la constant de visualització Recurs electrònic:.
245 10$aProceedings of the Seminar on Cataloging Digital Documents, October 12-14, 1994$h[recurs electrònic] /$cUniversity of Virginia Library, Charlottesville, and the Library of Congress.
856 40$uhttp://www.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html
1 - Versió del recurs
Localització en el camp 856 per a una versió electrònica del recurs descrit en el registre. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic no és electrònic, però n'hi ha una versió electrònica disponible. Si les dades del camp 856 es refereixen a una unitat constituent del recurs representat pel registre, el subcamp $3 s'utilitza per a especificar la part (o parts) a la qual s'aplica el camp. Es pot generar la constant de visualització: Versió electrònica:.
245 00$aAmerican quarterly.
856 41$uhttp://muse.jhu.edu/journals/american%5Fquarterly/
245 00$aAnalyzing qualitative data /$cedited by Alan Bryman and Robert G. Burgess
856 41$3Table of contents$uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html
2 - Recurs relacionat
Localització en el camp 856 per a una versió electrònica que està relacionada amb el document bibliogràfic descrit en el registre. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic no és el propi recurs electrònic. El subcamp $3 es pot utilitzar per precisar més la relació entre el document electrònic identificat en el camp 856 i el document representat pel registre bibliogràfic com un tot. Es pot generar la constant de visualització Recurs electrònic relacionat:.
245 00$kPapers,$f1932-1970$g(bulk 1932-1965)
856 42$3Finding aid$uhttp://www.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm
856 ##$uhttp://www.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm
8 - Cap constant de visualització generada

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom de l'amfitrió
Domini plenament qualificat (nom de l'amfitrió) de la localització electrònica. Conté una adreça de la xarxa que es repeteix si hi ha més d’una adreça per al mateix amfitrió.
$b - Número d'accés
Número d'accés associat amb un amfitrió. Pot contenir l'adreça numèrica de l'IP (Internet Protocol) si el document és un recurs d'Internet, o un número de telèfon si es proporciona accés per connexió telefònica a través d'una línia telefònica. Aquesta dada canvia freqüentment i pot ser generada pel sistema, i no emmagatzemada estàticament.
Es pot repetir si s'aplica al camp tota l'altra informació.
$c - Informació de compressió
Informació sobre la compressió d'un fitxer, en particular, si es requereix un programa específic per a descomprimir el fitxer.
Es pot repetir si s'utilitzen dos programes de compressió, anotant la darrera compressió en primer lloc.
$d - Directori i subdirectoris
Directori i subdirectoris, són la sèrie de noms lògics del directori i subdirectori que indiquen on s'emmagatzema un fitxer. El nom del fitxer mateix s'anota en el subcamp $f. Això pot ser un directori o subdirectori substitut que porta l'usuari a l'amfitrió on s'emmagatzema la informació completa i actual d'accés en una taula de localitzadors.
$f - Nom electrònic
Nom electrònic d'un fitxer tal com està en el directori/subdirectori indicat en el subcamp $d de l'amfitrió identificat en el subcamp $a. El subcamp $f es pot repetir si un sol fitxer lògic ha estat dividit en parts i emmagatzemat sota diferents noms. En aquest cas, les parts separades han de constituir un sol document bibliogràfic. En tots els altres casos, un fitxer que pot ser recuperat sota diferents noms de fitxer conté múltiples ocurrències del camp 856, cada una amb el seu nom electrònic corresponent en el subcamp $f. Un nom de fitxer pot incloure caràcters comodí (per exemple, * o ?) si són aplicables. S'utilitza el subcamp $z per explicar com s'han donat els noms dels fitxers, si cal.
$h - Processador de la petició
Nom d'usuari o processador de la petició; generalment les dades que precedeixen el símbol arrova (@) en l'adreça de l'amfitrió.
$i - Instrucció
Instrucció o ordre necessària de l'amfitrió remot per a processar la petició.
$j - Bits per segon
Nombre major i menor de bits (unitats binàries) de les dades que poden ser transmeses per segon quan es connecta amb un amfitrió. La sintaxi per anotar el nombre de bits per segon (BPS) ha de ser: <BPS menor>-<BPS major>. Si només es dóna el menor: <BPS menor>- ; si només es dóna el major: -<BPS major>.
$k - Contrasenya
Contrasenya requerida per accedir al recurs electrònic. Un lloc FTP pot requerir que l'usuari entri una adreça IP (de Protocol d'Internet) o pot requerir una contrasenya específica. Els catàlegs accedits electrònicament poden requerir també una contrasenya. Si un sistema que requereix una contrasenya accepta qualsevol cosa com a vàlida, aquest subcamp pot ser omès del camp 856. Aquest subcamp s'utilitza per anotar contrasenyes d'ús general, i no ha de contenir contasenyes que requereixen certa seguretat. Les instruccions textuals de les contrasenyes van contingudes en el subcamp $z (Nota pública).
$l - Connexió
Caràcters necessaris per a connectar-se (això és, logon, login, etc.) a un recurs electrònic o lloc FTP. S'utilitza per a anotar cadenes de connexió d'ús general que no requereixen una seguretat especial.
També es pot indicar un número de compte requerit per a la connexió. Per a molts servidors FTP (File Transfer Protocol) d'ús general, l'accés es fa entrant la seqüència "anonymous" (anònim).
$m - Contacte per a l'ajuda en l'accés
Nom de contacte per a l'ajuda en l'accés d'un recurs en l'amfitrió especificat en el subcamp $a. Per a les adreces relatives al contingut del recurs mateix (això és, el document representat pel títol anotat en el camp 245) i no per a les d'ajuda en l'accés, s'utilitza el camp 270. Si les dades de l'adreça són les mateixes, s'usa el camp 270.
$n - Nom de localització de l'amfitrió
Nom convencional de la localització de l'amfitrió en el subcamp $a, inclosa la seva localització física (geogràfica).
$o - Sistema operatiu
Amb finalitat informativa, el sistema operatiu utilitzat per l'amfitrió especificat en el subcamp $a es pot indicar aquí. Les convencions per al directori i subdirectoris, i els noms de fitxer poden dependre del sistema operatiu de l'amfitrió. Per al sistema operatiu del recurs mateix (això és, el document representat pel títol anotat en el camp 245), i no per al sistema operatiu de l'amfitrió que el fa disponible, s'utilitza el subcamp $c (Sistema operatiu) del camp 753 (Detalls del sistema per a l'accés als fitxers informàtics).
$p - Port
Part de l'adreça que identifica un procés o servei en l'amfitrió.
$q - Tipus de format electrònic
Identificació del tipus de format electrònic, que és la representació de les dades del recurs, com ara text en HTML, ASCII, fitxer Postscript, aplicació executable, o imatge JPEG. El tipus de format electrònic es pot obtenir de llistes com ara l'Internet Media Types (tipus MIME).
La intenció d'especificar aquest element és proporcionar la informació necessària per permetre a persones o màquines prendre decisions sobre la usabilitat de les dades codificades (quin maquinari i programari poden ser requerits per visualitzar-les o executar-les, per exemple). El tipus de format electrònic també determina el mètode de transferència de fitxers, o com es transmeten les dades a través de la xarxa. (Generalment, un fitxer de text es pot transferir com a caràcters que generalment restringeixen el text al conjunt de caràcters ASCII (American National Standard Code for Information Interchange (ANSI X3.4)) (això és, l'alfabet llatí bàsic, els dígits 0-9, i alguns caràcters especials, i la majoria dels signes de puntuació), i els fitxers de text amb caràcters no pertanyents al conjunt ASCII, o les dades no textuals (per exemple, programes informàtics, imatges) han de transferir-se utilitzant un altre mètode binari).
$r - Configuracions
Configuracions usades per la transferència de dades. Les configuracions incloses són: 1) Nombre de bits de dades (el nombre de bits per caràcter); 2) Nombre de bits d'aturada (el nombre de bits per assenyalar el final d'un byte); i 3) Paritat (la tècnica de comprovació de paritat usada). La sintaxi d'aquests elements és:
<Paritat>-<Nombre de bits de les dades>-<Nombre de bits d'aturada>
Si només es dóna la paritat, els altres elements de les configuracions i els seus guionets relacionats s'ometen (per exemple, <Paritat>). Si es dóna un dels altres dos elements, el guionet de l'element que manca s'anota en la seva pròpia posició (això és, <Paritat>--<Nombre de bits de les dades> o <Paritat>-<Nombre de bits de les dades>- ). Els valors de paritat són: O (Senar), E (Parell), N (Cap), S (Espai), i M (No controlat).
$s - Dimensions del fitxer
Dimensions del fitxer tal com està emmagatzemat sota el nom del fitxer indicat en el subcamp $f. Generalment s'expressa en termes de bytes de 8-bits (octets). Es pot repetir en els casos en què el nom del fitxer es repeteix i va seguit directament del subcamp $f al qual s'aplica. Aquesta informació no es dóna per a les revistes, ja que el camp 856 està relacionat amb el títol sencer, i no amb els números en particular.
$t - Emulació del terminal
L'emulació del terminal s'especifica generalment per a les connexions remotes (login) (el primer indicador conté el valor 2 (Connexió remota (Telnet))).
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), que proporciona una sintaxi normalitzada per a localitzar un objecte utilitzant protocols existents d'Internet. El camp 856 s'estructura per tal de permetre la creació d'un URL a partir de la concatenació d'altres subcamps de 856 separats. El subcamp $u es pot utilitzar en lloc d'aquests subcamps separats, o a més a més dels subcamps.
El subcamp $u pot ser repetit només quan s'anoten un URN o un URL o quan s'anota més d'un URN.
Usat en l'accés automàtic d'un document electrònic que utilitza un dels protocols d'Internet o per resolució d'un URN. El subcamp $u es pot repetir només si s'anoten tots dos URN i URL, o si s'anota més d'un URN. El camp 856 es repeteix quan cal anotar més d'un URL.
$v - Horari d'accés disponible
Horari disponible d'accés a un recurs electrònic en la localització indicada en aquest camp. Si el registre és per un sistema o un servei, l'horari de disponibilitat s'anota en el camp 307 (Horari, etc.). Aquest subcamp només s'utilitza per anotar l'horari de disponibilitat de la localització indicada en el camp 856.
$w - Número de control del registre
Número de control del registre relacionat, precedit del codi MARC entre parèntesis, per a l'agència a la qual s'aplica el número de control. Les dades del subcamp enllacen amb el camp 856 del registre MARC que té les mateixes dades en un camp de número de control. Vegeu: MARC Code List for Organizations per a un llistat de les fonts usades en els registres MARC 21.
$x - Nota interna
Nota relativa a la localització electrònica de la font identificada en el camp. La nota no està escrita o no està pensada de forma adequada per a la visualització pública. També pot contenir informació de processament sobre el fitxer en la localització especificada.
$y - Text d'enllaç
Usat en lloc de l'URL en el subcamp $u. Quan el subcamp $y està present, les aplicacions han d'utilitzar el contingut del subcamp $y com l'enllaç en lloc del contingut del subcamp $u quan s'enllaça a la destinació en el subcamp $u. L'ús del text d'enllaç és independent de qualsevol decisió referent al valor del segon l'indicador
$z - Nota pública
Nota relativa a la localització electrònica de la font identificada en el camp. La nota està escrita o està pensada de forma adequada per a la visualització pública.
$2 - Mètode d'accés
Mètode d'accés quan el primer indicador conté un valor 7. Codi de: Electronic Access Methods Code List.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
856 42$3Finding aid$uhttp://www.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

EXEMPLES

856 41$uhttp://www.jstor.org/journals/0277903x.html
856 ##$uhttp://www.jstor.org/journals/0277903x.html
856 40$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html
856 ##$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
856 41$uhttp://purl.oclc.org/OCLC/OLUC/34907403/1$xhttp://export.uswest.com/
856 1#$uftp://harvarda.harvard.edu$kguest
856 42$3French version$uhttp://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm
856 ##$uhttp://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm
856 42$3Essays from annual reports$uhttp://woodrow.mpls.frb.fed.us/pubs/ar/index.html
856 ##$uhttp://woodrow.mpls.frb.fed.us/publs/ar/index.html
856 1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-icons.hqx$s16874 bytes
856 2#$utelnet://maine.maine.edu$nUniversity of Maine$t3270
856 1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip$cdecompress with PKUNZIP.exe$xcannot verify because of transfer difficulty
856 4#$zPart of the Ovid Mental Health Collection (MHC). Follow instructions on MedMenu page for Ovid login.$uhttp://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcbc.html
856 ##$zPart of the Ovid Mental Health Collection (MHC). Follow instructions on MedMenu page for Ovid login.$uhttp://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcbc.html
856 40$uhttp://www.ref.oclc.org:2000$zAddress for accessing the journal using authorization number and password through OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Subscription to online journal required for access to abstracts and full text
856 ##$uhttp://www.ref.oclc.org:2000$zAddress for accessing the journal using authorization number and password through OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Subscription to online journal required for access to abstracts and full text
856 4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg$yElectronic resource (JPEG)
856 4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf$yElectronic resource (PDF)
856 2#$aanthrax.micro.umn.edu$b128.101.95.23
856 1#$amaine.maine.edu$cMust be decompressed with PKUNZIP$fresource.zip
856 0#$akentvm.bitnet$facadlist file1$facadlist file2$facadlist file3
856 0#$auicvm.bitnet$fAN2$hListserv
856 2#$amadlab.sprl.umich.edu$nUniversity of Michigan Weather Underground$p3000
856 10$zFTP access to PostScript version includes groups of article files with .pdf extension$aftp.cdc.gov$d/pub/EIS/vol*no*/adobe$f*.pdf$lanonymous$qapplication/pdf

CONVENCIONS D'ENTRADA

Informació de fons inserida - Quan la informació de fons està inserida en un registre bibliogràfic MARC, es poden utilitzar múltiples ocurrències del camp 856 si la informació no inclou altres informacions de fons que hagin de ser enllaçades amb un camp 856 específic per a la seva intel·ligibilitat. El subcamp $3 es pot utilitzar per especificar les parts d'un document al qual s'aplica la informació del camp 856.
Constants de visualització - Els termes o frases introductoris com Recurs electrònic:, Versió electrònica:, etc. no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor del segon indicador.
Segon indicador Constant de visualització
# Recurs electrònic:
0 Recurs electrònic:
1 Versió electrònica:
2 Recurs electrònic relacionat:
8 [cap constant de visualització generada]
Espaiament de subratllat i titlla en els URL - El febrer de 1994, es van definir caràcters addicionals al conjunt de caràcters MARC per adaptar les necessitats bibliogràfiques i alinear-les amb els conjunts de caràcters ASCII i ANSEL. L'espai del subratllat i l'espai de la titlla es van afegir tots dos en aquell moment a causa de la seva necessitat en el directori i en el noms de fitxers dels recursos electrònics.

Molts sistemes havien implementat aquests caràcters, però per als sistemes que no han implementat l'espai del subratllat i de la titlla, es poden utilitzar els següents caràcters alternatius:
%5F per a l'espai del subratllat
%7E per a l'espai de la titlla
Estil per anotar els números de telèfon - En el subcamp $b, els punts, espais i parèntesis usats per dividir les parts del número són substituïts per guionets. Els números s'anoten com s'indica a continuació:
<codi de país>-<codi de zona/ciutat>-<indicatiu regional /número de telèfon>
La part de l' indicatiu regional /número de telèfon sol incloure separadors interns que són substituïts per guionets. Si també es dóna l'extensió, s'enganxa al número de telèfon precedit d'un espai i una x.
856 3#$b1-202-7072316$j2400/9600$nLibrary of Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1$tvt100$zRequires logon and password

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$q - Mètode de transferència de fitxers [REDEFINIT, 1997]
El subcamp $q va ser definit per contenir una indicació de si el fitxer havia estat transferit com a binari o com a ASCII. Es va redefinir per contenir el tipus de format electrònic.
$g - Nom electrònic - Final d'interval [REDEFINIT, 1997]
$g - URN (Uniform Resource Name) [OBSOLET, 2000]
Com que el subcamp $g (Nom electrònic - Final d'interval) havia estat rarament usat, va ser redefnit com a URN (Uniform Resource Name) el 1997. Seguidament va quedar obsolet en favor de l'anotació de l'URN en el subcamp $u.
$u - URI (Uniform Resource Identifier) [REDEFINIT, 2000]
Abans de 1999, el subcamp $u va ser definit com a repetible. Va ser canviat a no repetible en favor de repetir del camp a causa de l'ambigüitat per determinar quan podia ser repetible el subcamp. El subcamp $u va tornar a ser canviat a repetible i redenominat el 2000 per anotar els URN després que el subcamp $g quedés obsolet.
$y - Text d'enllaç [NOU, 2000]

(03/05/2012) snb@bnc.cat