MARC 21 concís de fons: Camps de localització i accés (852 i 856)

 

Els camps 852 i 856 contenen informació sobre on es troba físicament un document i sobre com accedir-hi físicament o electrònicament (per a documents digitalitzats). Una descripció de la configuració requerida quan altres camps d'informació de fons s'associen amb múltiples camps 852 es dóna a la secció Informació de fons separada i inserida de la Introducció al Format MARC 21 concís per a dades de fons.

 

·         852 - LOCALITZACIÓ (R)

·         856 - LOCALITZACIÓ I ACCÉS ELECTRÒNICS (R)

 

 

852 - LOCALITZACIÓ (R)

 

Identifica l'organització que té el document o que el té disponible. Pot contenir també informació detallada de com localitzar el document en un fons.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sistema de classificació topogràfica

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Classificació de la Library of Congress

       1 - Classificació Decimal de Dewey

       2 - Classificació de la National Library of Medicine

       3 - Classificació del Superintendent of Documents

       4 - Número de control topogràfic

       5 - Títol

Indica que el document es classifica pel títol. Si cal, aquest títol s'inclou en el subcamp $l (Forma topogràfica del títol).

       6 - Guardat separadament

       7 - Font especificada en el subcamp $2

       8 - Altres sistemes

·         Segon - Ordre topogràfic

Valor que indica si un document es guarda seguint un sistema de numeració primària o alternativa.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Sense enumeració

       1 - Enumeració primària

Aquest valor s'utilitza també quan s'aplica només un sol sistema de numeració.

       2 - Enumeració alternativa

El document porta dos sistemes de numeració i es guarda seguint el sistema secundari.

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Localització (NR)

La institució o persona que té el document o des de la qual se'n dóna accés. Conté el codi MARC de l'organització o el nom de la institució o persona que té el document o des de la qual se'n dóna accés.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

·         $b - Sublocalització o fons (R)

El departament, biblioteca, fons, etc., concrets dins l'organització que té els fons on es localitza el document o que el té disponible.

·         $c - Localització en els prestatges (R)

·         $d - Localització topogràfica anterior (R)

·         $e - Adreça (R)

Adreça del carrer, la ciutat, el codi postal i la informació del país per a la localització física actual del document.

·         $f - Qualificador de localització codificat (R)

Codi de dos o tres caràcters que identifica els exemplars específics del document localitzats a part dels fons principals del mateix document. El subcamp $f segueix immediatament el subcamp $a, $b o $c que es qualifica.

       Tipus de qualificador

         l - Última

Unitat de temps o part última, inclosa l'actual, que es guarda en una localització diferent

         p - Anterior

Unitat de temps o part anterior, no inclosa l'actual, que es guarda en una localització diferent.

       Nombre d'unitats

         1-9 Nombre d'unitats

Quan no és requerit un número per a identificar les unitats específiques, el nombre d'unitats es pot ometre. Quan el tipus de qualificador és Última (codi l), el número inclou la unitat de temps o part actual. Quan el tipus de qualificador és Anterior (codi p), el número no inclou la unitat de temps o part actual.

       Tipus d'unitat

Temps

         m - Mes(-os)

         w - Setmana(-es)

         y - Any(s)

Part

         e - Edició(-ons)

         i - Número(s)

         s - Suplement(s)

·         $g - Qualificador de localització no codificat (R)

Text lliure que s'utilitza quan els codis del subcamp $f són inadequats per a descriure la unitat que es localitza a part dels fons principals del mateix document. El subcamp $g va immediatament a continuació del subcamp $a, $b o $c que es qualifica.

·         $h - Part de la classificació (NR)

·         $i - Part del document (R)

·         $j - Número de control topogràfic (NR)

·         $k - Prefix de la signatura topogràfica (R)

·         $l - Forma topogràfica del títol  (NR)

Títol d'ordenació d'un document no classificat que s'ordena pel títol.

·         $m - Sufix de la signatura topogràfica (R)

·         $n - Codi de país (NR)

Codi MARC de dos o tres caràcters per a la localització principal continguda en el subcamp $a.

Codi de: MARC Code List for Countries*.

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

·         $p - Designació d'element (NR)

Identificació d'un sol element quan la informació de fons no conté cap camp 863-865 (Enumeració i cronologia) o 876-878 (Informació del document) que contingui un subcamp $p (Designació d'element).

·         $q - Condició física de l'element (NR)

Descripció de qualsevol característica inusual de la condició física de l'element quan la informació no conté cap camp 863-865 (Enumeració i cronologia) o 876-878 (Informació del document) que contingui un subcamp $q (Condició física de l'element).

·         $s - Codi de quota de copyright de l'article (R)

·         $t - Número d'exemplar (NR)

Número d'exemplar o grup de números d'exemplars que tenen la mateixa localització i la mateixa signatura topogràfica quan la informació de fons no conté cap camp 863-865 d'Enumeració i cronologia que contingui un subcamp $t (Número d'exemplar).

URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada.

 

L'URI enllaça amb el dipòsit que guarda el document (sense tenir en compte si el document és analògic o digital). Aquesta informació pot ser també anotada com un codi d'organització o text en el subcamp $a (Localització) i (si és aplicable) en el subcamp $b (Sublocalització).

·         $x - Nota interna (R)

·         $z - Nota pública (R)

·         $2 - Font de la classificació o del sistema topogràfic (NR)

Codi de: Classification Scheme Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número de seqüència (NR) Subcamps de control

Dades que seqüencien els registres de fons relacionats. El número de seqüència és un nombre sencer de longitud variable que controla la visualització i la seqüenciació de diversos registres de fons relacionats que contenen idèntics 852 $a, $b i $t. El subcamp $8 és sempre el primer subcamp del camp.

 

Exemples

 

852

 

01$aCtY $bMain$hLB201$i.M63

 

852

 

81$a[identificador de localització]$bPrincipal$ccompactus de l'entresol

 

852

8#$a[identificador de localització]$cN.Mus.ms. 2234$dMus.ms.pr. XII/911$d13.492

 

852

 

##$aDLC$bManuscript Division$eJames Madison Memorial Building, 1st & Independence Ave., S.E., Washington, DC USA$j4016

 

852

 

00$a[identificador de localització]$bRef.$fle

 

852

 

81$a[identificador de localització]$bRef $gexemplar hologràfic

 

852

 

01$aNvLN$hZ67$i.L7

 

852

 

4#$aDLC$bMicRR$jMicrofilm 82/528 MicRR

 

852

 

51$a[identificador de localització]$b0108$lNYT MAG

 

852

 

##$aDLC$bc-G&M$hG3820 1687$i.H62$mVault

 

852

 

81$aFrPALP$bAnnex $center shelves$e10, rue du Général Camou$e75007 Paris$nfr

 

852

 

81$a[identificador de localització]$b0131$p1100064014

 

852

 

##$a[identificador de localització]$bPrincipal$cprestatge gran$qgrafits infantils a les guardes

 

852

 

0#$a[identificador de localització]$bPrincipal$t1$hPZ7.D684$iA1 1979

 

852

 

##$3v. 1-6$a[identificador de localització]$bScience Library$t1

 

852

 

##$aLibrary of Congress$bPrints and Photographs Division$eWashington, D.C. 20540 USA$ndcu$uhttp://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print

 

852

 

##$aMH$cNúmeros actuals$x1-54 per petició en microfitxa

 

852

 

01$aDLC$bSer Div$hA123$i.B456$zSigned by author

 

852

 

0#$82$a[identificador de localització 2]$hsignatura topogràfica

 

 

Inici de secció

 

 

856 - LOCALITZACIÓ I ACCÉS ELECTRÒNICS (R)

 

La informació requerida per a localitzar un recurs electrònic. La informació identifica la localització electrònica que conté el recurs o des d'on és disponible. També conté informació necessària per a recuperar el recurs pel mètode d'accés identificat en el primer indicador. La relació de la informació de localització i accés electrònics del camp 856 amb el recurs identificat al registre en la seva totalitat s'identifica pel segon indicador. La informació continguda en aquest camp és suficient per a permetre la transferència electrònica d'un fitxer, la subscripció a una revista electrònica o la connexió a un recurs electrònic.

 

En alguns casos, només s'anoten uns únics elements que permeten a l'usuari accedir a una taula de localitzacions en un amfitrió remot que inclou la informació restant necessària per a accedir al recurs.

 

El camp 856 es repeteix quan els elements de localització varien (subcamps $a, $b, $c) i quan es pot utilitzar més d'un mètode d'accés. També es repeteix sempre que el nom del fitxer electrònic variï (subcamp $f), excepte quan és una sola obra intel·lectual dividida en diferents parts per al seu emmagatzematge o recuperació en línia.

 

Vegeu les Pautes per a l'ús del camp 856 per a una descripció més detallada de l'ús del camp 856.

 

Indicadors

 

Valor que defineix el mètode d'accés al recurs electrònic. Si el recurs està disponible en més d'un mètode d'accés, el camp es repeteix. Quan s'anota un URL en el subcamp $u, el valor correspon al mètode d'accés (esquema URL), que és el primer element de la seqüència.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Correu electrònic

Indica que l'accés es realitza a través del protocol MAILTP (Mail Transfer Protocol).

       1 - FTP

       2 - Connexió remota (Telnet)

       3 - Connexió telefònica

Indica que l'accés al recurs electrònic es realitza a través d'una línia telefònica convencional.

       4 - HTTP

Indica que l'accés al recurs electrònic és a través d'HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

       7 - Mètode especificat al subcamp $2

Valor que identifica la relació entre el recurs electrònic en la localització especificada al camp 856 i el document descrit en el registre en la seva totalitat. El subcamp $3 s'utilitza per a proporcionar més informació sobre la relació si no és una relació recíproca.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Recurs

Indica que la localització electrònica en el camp 856 es refereix al mateix recurs descrit en el registre en la seva totalitat. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic és un recurs electrònic. Si les dades del camp 856 es refereixen a una unitat constituent del recurs representat pel registre, el subcamp $3 s'utilitza per a especificar la part (o parts) a la qual s'aplica el camp.

       1 - Versió del recurs

Indica que la localització en el camp 856 es refereix a una versió electrònica del recurs descrit al registre. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic no és electrònic, però n'hi ha una versió electrònica disponible. Si les dades del camp 856 es refereixen a una unitat constituent del recurs representat pel registre, el subcamp $3 s'utilitza per a especificar la part (o parts) a la qual s'aplica el camp.

       2 - Recurs relacionat

Indica que la localització en el camp 856 es refereix a un recurs electrònic que està relacionat amb el document descrit al registre. En aquest cas, el document representat en el registre bibliogràfic no és el propi recurs electrònic. El subcamp $3 es pot utilitzar per a precisar més la relació entre el document electrònic identificat al camp 856 i el document representat al registre bibliogràfic com un tot.

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Domini plenament qualificat (nom de l'amfitrió) de la localització electrònica. Inclou una adreça de la xarxa que es repeteix si hi ha més d’una adreça per al mateix amfitrió.

Número d'accés associat amb un amfitrió. Pot incloure l'adreça numèrica de l'IP (Internet Protocol) si el document és un recurs d'Internet, o un número de telèfon si es proporciona accés per connexió telefònica a través d'una línia telefònica. Aquesta dada canvia freqüentment i pot ser generada pel sistema, més que emmagatzemada estàticament.

Informació sobre la compressió d'un fitxer, en particular, si es requereix un programa específic per a descomprimir-lo.

Nom d'usuari o processador de la petició; generalment les dades que precedeixen "@" en l'adreça de l'amfitrió.

Instrucció necessària de l'amfitrió remot per a processar la petició.

Caràcters necessaris per a connectar-se (això és, "logon", "login", etc.) a un recurs electrònic o lloc FTP. Aquest subcamp s'utilitza per a anotar cadenes de connexió d'ús general que no requereixen una seguretat especial.

Nom complet de la localització de l'amfitrió en el subcamp $a, inclosa la seva localització geogràfica

Part de l'adreça que identifica el procés o servei en l'amfitrió

Identificació del tipus de format electrònic, que és la representació de les dades del recurs, com ara text en HTML, ASCII, fitxer Postscript, aplicació executable, o imatge JPEG. El tipus de format electrònic es pot obtenir de llistes enumeratives com ara l'Internet Media Types (tipus MIME).

URI, que proporciona una sintaxi normalitzada per a localitzar un objecte utilitzant protocols d'Internet existents. El camp 856 s'estructura per tal de permetre la creació d'un URL a partir de la concatenació d'altres subcamps 856 separats. El subcamp $u es pot utilitzar en lloc de subcamps separats, o a més a més dels subcamps.

El subcamp $u només pot ser repetit quan s'anoten un URN i un URL o quan s'anota més d'un URN.

Mètode d'accés quan el primer indicador conté un valor 7.

 

Exemples

 

856

41$uhttp://www.jstor.org/journals/0277903x.html

 

856

 

40$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html

856

41$uhttp://purl.oclc.org/OCLC/OLUC/34907403/1$xhttp://export.uswest.com/

 

856

1#$uftp://harvada.harvard.edu$kguest

 

856

 

42$3Ajuda de cerca$uhttp://lcweb2.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm

856

 

42$3Versió francesa$uhttp://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-fr.htm

856

42$3Extractes de memòries anuals$uhttp://woodrow.mpls.frb.fed.us/pubs/ar/index.html

 

856

1#$uftp://$awuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-icons.hqx$s16874 bytes

 

856

1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip$cdescomprimir amb PKUNZIP.exe $xno es pot verificar a causa de dificultats de transferència

 

856

 

4#zPart de la Ovid Mental Health Collection (MHC). Seguiu les instruccions de la pàgina MedMenu per a connectar Ovid.$uhttp://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcbc.html

 

856

 

40$uhttp://www.ref.oclc.org:2000$zAdreça d'accés a la revista

amb número d'autorització i contrasenya a través d'OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Es requereix subscripció a la revista en línia per a accedir als resums i al text complet

 

856

4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg$yRecurs electrònic (JPEG)

 

856

4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf$yRecurs electrònic (PDF)

 

856

2#$aanthrax.micro.umn.edu$b128.101.95.23

 

856

1#$amaine.maine.edu$cS'ha de descomprimir amb PKUNZIP$fresource.zip

 

856

0#$akentvm.bitnet$facadlist file1$facadlist file2$facadlist file3

 

856

 

0#$auicvm.bitnet$fAN2$hListserv

856

2#$amadlab.sprl.umich.edu$nUniversity of Michigan Weather Underground$p3000

 

 


Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC