Menú superior

Ets a: Inici / Professionals / Catalogació / Publicacions tècniques / Utilitzar el Dublin Core / Elements bàsics de Dublin Core: Contingut
Elements bàsics de Dublin Core: Contingut

Títol

Utilitzar el Dublin Core

Contribuïdor  (traducció):

Biblioteca de Catalunya

Creador:

Diane Hillmann

Data d'edició:

2002-04-25

Identificador:

http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/BC/dcguide_contingut_c.php

última versió anglesa:

http://dublincore.org/documents/usageguide/

Traduccions: 

http://dublincore.org/resources/translations/

Estatus del document:

Traducció catalana d'una Recomanació de la  DCMI

Descripció del document:

Aquest document està pensat com a punt d'entrada dels usuaris del Dublin  Core. Ajudarà els no especialistes a crear registres descriptius simples de  recursos d'informació (per exemple, documents electrònics). Els especialistes  poden trobar en el document un punt de referència útil per a la documentació del  Dublin Core, a mesura que aquesta canvia i creix.

 

4. Elements bàsics: Contingut

Contingut

Propietat intel·lectual

Instanciació

Cobertura

Contribuïdor

Data

Descripció

Creador

Format

Tipus

Editor

Identificador

Relació

Drets

Llengua

Font

   

Matèries

   

Títol

   

            
En les descripcions que es donen a continuació, s'especifica una etiqueta  formal d'una sola paraula per a fer més simple l'especificació sintàctica dels elements per als esquemes de codificació. Tot i que alguns entorns, com ara l'HTML, no són susceptibles a majúscules i minúscules, es recomana aplicar sempre una bona pràctica: adherir-se a les convencions pertinents en els  elements dels noms donats a continuació per tal d'evitar conflictes en l'eventualitat que les metadades fossin convertides subseqüentment a un entorn susceptible a majúscules i minúscules, com ara l'XML/RDF.

Algunes informacions poden aparèixer com a pertanyents a més d'un element de metadades. Tot i que, normalment, hi haurà una elecció preferida òbvia, hi ha  una superposició semàntica potencial entre alguns elements. En conseqüència, ocasionalment caldrà un cert judici per part de la persona que assigna les metadades.

4.1 Títol

Etiqueta: Title

Descripció de l'element: Nom donat al recurs. Normalment, el títol és un nom  pel qual es coneix formalment el recurs.

Pautes per a la creació del contingut:

Si hi ha dubtes sobre què constitueix el títol, es repeteix l'element Títol i  s'inclouen les variants en la segona i subsegüents repeticions de l'element  Títol. Si el document és en HTML, s'ha de visualitzar el document font i assegurar-se que el títol identificat en la capçalera (header) del títol  s'inclou, en l'etiqueta Títol, també com a títol de les metadades (a no ser que  l'element de metadades DC s'insereixi en el document mateix).

Qualificadors

Exemples: [ genèric]  [ HTML  simple] [HTML  qualificat] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres implementacions]

4.2. Matèries i Paraules clau

Etiqueta: Subject and Keywords

Descripció de l'element: El tema del contingut del recurs. Normalment, una  matèria s'expressa amb paraules o frases clau o codis de classificació que descriuen el tema del recurs. Es recomana la bona pràctica de seleccionar un  valor d'un vocabulari controlat o d'un esquema de classificació formal.

Pautes per a la creació del contingut:

Les paraules clau de matèries se seleccionen tant de l'element Títol com de  la informació de l'element Descripció. Si la matèria del document és una persona  o una organització, s'utilitza la mateixa forma del nom que s'utilitzaria si la  persona o organització fossin un creador, però no es repeteix el nom en l'element Creador.

En general, es trien com a paraules clau les paraules més significatives i  unívoques i s'eviten aquelles massa generals per a descriure un document en  particular. Aquest element pot incloure de la mateixa manera notacions de classificacions (per exemple, els números de la Library of Congress Classification o els de la Dewey Decimal Classification), i vocabularis controlats (com ara Medical Subject Headings o els descriptors d'Art and  Architecture Thesaurus).

Qualificadors

Exemples: [ genèric]  [ HTML  simple] [ HTML  qualificat] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres implementacions]

4.3. Descripció

Etiqueta: Description

Descripció de l'element: Explicació del contingut del recurs. La descripció pot incloure un resum, un sumari, una referència a la representació gràfica del contingut o un text lliure del contingut, tot i que no hi està limitada.

Pautes per a la creació del contingut:

Com que el camp descripció és una font potencialment rica per al vocabulari indexable, cal tenir cura de proporcionar aquest element sempre que sigui possible. Alguns grups de metadades poden incloure descripcions de contingut  (l'anàlisi espectral d'un recurs visual, per exemple) que no poden ser inserides en els sistemes actuals de la xarxa. En aquest cas, aquest camp pot incloure un enllaç amb aquesta descripció més que no pas la descripció mateixa.

La informació descriptiva es pot extreure del document mateix si no hi ha cap  resum o descripció estructurada disponibles. Normalment, si no es pot trobar una descripció ni en la introducció, ni en el material principal ni en els primers paràgrafs, el qui proporciona les metadades  n'hauria de crear una. Normalment, la descripció s'ha de limitar a unes poques frases.

Qualificadors

Exemples: [ genèric]  [ HTML simple] [ HTML qualificat] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres implementacions]

4.4. Tipus de recurs

Etiqueta: Type

Descripció de l'element: Naturalesa o gènere del contingut del recurs.  L'element Tipus inclou termes que descriuen categories generals, funcions,  gèneres o nivells d'agregació del contingut. Es recomana la bona pràctica de  seleccionar un valor d'un vocabulari controlat (per exemple, la llista de treball del Dublin Core Types [List of Resource Types. Dublin Core Draft Working Group Report, http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/]).

Per descriure la manifestació física o digital del recurs s'utilitza l'element Format.

Pautes per a la creació del contingut:

Si el recurs té un contingut de diversos tipus barrejats, aleshores s'ha  d'utilitzar més d'un element Tipus per a descriure els components  principals.

Qualificadors

Exemples: [ genèric]  [ HTML simple] [ HTML qualificat] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres implementacions]

4. 5 Font

Etiqueta: Source

Descripció de l'element: Referència a un recurs del qual  deriva el recurs  present. El recurs present pot derivar tot o en part del recurs font. Es recomana la bona pràctica de fer referència al recurs per mitjà d'una seqüència o un número d'acord amb un sistema d'identificació formal.

Pautes per a la creació del contingut:

En general, en aquesta zona s'inclou informació que no encaixa fàcilment en  l'element Relació.

Exemples: [ genèric]  [ HTML simple] [ ] [RDF simple] [RDF  qualificat]

4.6. Relació

Etiqueta: Relation

Descripció de l'element: Referència al recurs relacionat. Es recomana la bona pràctica de fer referència al recurs per mitjà d'una seqüència o número d'acord  a un sistema d'identificació formal.

Pautes per a la creació del contingut:

El mètode recomanat per a expressar una relació en DC qualificat és:

Títol="el recurs actual"

Relació="tipus de relació [espai] identificador únic del recurs  relacionat"

on "tipus de relació" és una marca [token] extreta d'una llista de Qualificadors aprovada.

Nota: En el cas en què les metadades DC s'insereixen en el recurs present, el  valor per a l'element Identifier està implícit (això és, el recurs present). En el DC qualificat, els dos components donats a l'element Relació s'estructuraran utilitzant subelements per a un processament automatitzat més fàcil.

Qualificadors

Exemples: [genèric]  [ HTML simple] [ HTML qualificat] [RDF simple] [RDF qualificat] [ AGLS]  [ EdNA]

4.7. Cobertura

Etiqueta: Coverage

Descripció de l'element: Extensió o abast del contingut del recurs. Normalment, la cobertura inclourà la localització espacial (el nom d'un lloc o  les coordenades geogràfiques), el període de temps (el nom d'un període, una data o un interval de dates) o una jurisdicció (com ara el nom d'una entitat  administrativa). Es recomana la bona pràctica de seleccionar un valor d'un vocabulari controlat (per exemple, el Thesaurus of Geographic Names [Getty Thesaurus of Geographic Names, http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn//])  i, on sigui apropiat, es recomana la bona pràctica d'utilitzar preferentment els  noms de lloc o períodes de temps en lloc dels identificadors numèrics com ara sèries de coordenades o intervals de temps.

Pautes per a la creació del contingut:

Si s'utilitza aquest element per a la informació espacial o temporal, s'ha de tenir cura de proporcionar informació consistent que pugui ser interpretada pels usuaris. Per a les aplicacions més simples en què els noms de lloc o les dates de cobertura poden ser útils, pot ser suficient per a diferenciar que la informació sigui numèrica o alfabètica. Per a les aplicacions més complexes, s'ha de considerar la qualificació addicional.

Qualificadors

Exemples: [ genèric]  [ HTML  simple] [ HTML  qualificat] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres  implementacions]

         
Document traduït per Ida Conesa de l’Oficina MARC de la BC i consensuat pel  grup de treball coordinat pel SNB: Lluís Anglada del Consorci de Biblioteques  Universitàries de Catalunya, Marc Boldú de la Universitat Pompeu Fabra, Ida Conesa de la Biblioteca de Catalunya, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Cristóbal  Urbano i Miquel Térmens de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.