Tralla del carreter , La (Barcelona, 1903-04) 

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 362

També sembla procedir de la redacció de La Tralla l'equip que, el 25 de desembre de 1903, llança La Tralla del Carreter. Aquest se subtitula "setmanari satírich", i des de l'any II (inicis 1904) amplia el subtítol: "Setmanari catalanista democràtich. No l'equivoqueu ab els dos de davant (Cu-Cut! i La Tralla?). Mudarà la frisella cada setmana. Surt els divendres". Tenia un format molt gran, també (413x296 mm), i quatre pàgines a quatre columnes, era imprès a can Fidel Giró i es presentava com una escissió de la redacció de La Tralla, tot i que aquest tot just feia dos mesos que surtia.

En l'article de salutació hom hi afirma, en efecte: "La Tralla s'ha vengut, jo que sóch el que la manejava (Domènec Fornés?), no que no m'he vengut, y això vol dir que La Tralla del Carreter, i sigui la meva Tralla, li sabré dar el mateix joch que fins ara ... Els diners poden comprar títols de periòdichs, no els qui fan els periodichs." Tenia per lema "Ordre, Justicia i Amor ". Malgrat això La Tralla del Carreter sofrí frqüents denúncies, i va sortir només mig any, puix que el darrer número fou el 27, del 24 de juny de 1904.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya