Vida lleidatana (Lleida, 1926-1931)

Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Universitat de Lleida. Aula Màrius Torres

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 664-665

Vida Lleidatana. "revista il·lustrada quinzenal". 1 maig 1926. Vint pàgines a dues columnes i cobertes, format 245x170 mm, impreses a la "Tipografia Sol", Plaça del Pintor Morera; l'any II (1928), la impremta és "Arts Gràfiques Ilerda". Preu de subscripció: 3'50 pessetes el semestre, a Lleida; a fora, per un any, 8 pessetes.

Aquesta revista il·lustrada, una de les més importants que han estat publicades a Lleida, és una de les publicacions culturals i literàries catalanes típiques dels anys de la Dictadura de primo de Rivera. Bertran i Pijoan en ressalta la semblança de presentació amb el "magazine" barceloní Bella Terra, sobretot pel dibuix de les cobertes, les quals eren en paper especial de color. L'editorial del primer número proclama: "Els qui hem donat a llum aquesta revista, modestos obrers, arborats, però, pel foc d'una idealitat de lucre, ni per la ridícula puerilitat de presumpció, sinó pel desig que sentiem d'aportar al moviment cultural de nostra terra les corrents característiques de les comarques lleidatanes".

El mateix Bertran feia constar l'audàcia que representava haver optat per la grafia "Lleida" en lloc de "Lleyda", com escrivien gairebé totes les publicacions del moment. Per a Bonaventura Pelegrí, com per a Romà Sol i Clot, Vida Lleidatana ha d'ésser considerada com a màxima representació del període de plenitud en el moviment de la nostra reinaxença literària. Pelegrí continua: "La revista Vida Lleidatana", feta amb tot l'utillatge de la gràfica moderna, realitzà, en pocs anys, una formidable tasca de divulgació de la cultura catalana i lleidatana, d'aportació de dades referents a la història de les nostres lletres i de les nostres arts; d'intervenció orientadora en els afers públics de la nostra urbs i d'iniciació en la cultura general. A la rica col·lecció de Vida Lleidatana, hom hi troba una sèrie d'editorials, reveladors d'una clara visió dels problemes locals, que fa honor al periodisme lleidatà; una selecció de "Pàgines antològiques", que és un veritable homenatge a les lletres de Catalunya reinaxent; els mestrívols estudis literaris d'En Felip Solé Oliva; les glosses magnífiques sobre eminències musicals, de mossèn Josep Maria Llorens; les belles descripcions costumistes d'En Feli Pleyan i Walder de Mairal; les valuoses notes històriques d'En Serra i Ràfols, d'En Vicenç Chalons, d'En Samuel Gili i Gaya, i d'En Josep Font i Solsona; les riques aportacions històriques de fra Pere Sanahuja; els treballs de recerca d'En Roca i Lletjós i la labor intensa i entusiasta realitzada per En Joan Bergós i Massó, sempre amatent a tota empresa d'enlairament cultural de la nostra ciutat i el millorament de la nostra agricultura; les mostres de discreta col·laboració de les novelles promocions, i, sobretot, els homenatges esplèndids d'admiració retuts als eminents patricis i protectors de les nostres empreses de cultura, En Magí Morera i Galícia i en Joan Bergós ejuan, amb totes les delicadeses del pensament i del sentiment i amb tota la galanura de les arts gràfiques."

Vida Lleidatana, que va durar fins al número 100 (25 de novembre de 1930), va publicar diversos números extraordinaris, com són els corresponents a la Festa Major de la ciutat de Lleida (núms. 25, 49 i 50, 70 i 71 i 93); els de final d'any (núms. 16, 46 i 62); el dedicat íntegrament a Magí Morera i Galícia, en ocasió de la seva mort (núm. 28); els dedicats a l'Exposició de fruits (números 57 i 58), a la memòria d'Ignasi Iglésias (núm. 59), a l'Exposició Internacional de Barcelona (núms. 77 i 78), i el publicat en ocasió dels cent números de la revista, ja esmentat. Demés d'aquest, però, va sortir un número 101, amb data 10 de gener de 1931, dedicat íntegrament a la memòria de Joan Bergós i Dejuan, amb motiu de la seva mort. I encar cal esmentar, pel seu interès, el número 25, de 5 demaig de 1927, en el qual trobem un article titulat "Com es fa Vida Lleidatana". També és digne d'esment el número 60, que reprodueix la Memòria de les activitats de l'Ateneu Lleidatà durant el curs 1927-1928.