Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dates: 1549, agost 21. Barcelona

Títol: Testament de Joan Llorenç Calça, notari

Contingut: Testament de Joan Llorenç Calça, notari de Barcelona, fill de Narcís Calça, mercader, i de Violant; entre els marmessors hi ha la seva muller Elionor i els fills d'un matrimoni anterior: Francesc Calça, cavaller, i Galceran; vol ser enterrat al vas "ab senyal de Sala" situat davant la capella de Sant Benet del claustre de la catedral, on hi ha enterrat el pare i els fills premorts; inlcou deixes de 10 s. a l'Hospital de la Santa Creu i 10 més al d'Infants orfes; com que el seu fill Galceran s'ha casat contra la voluntat paterna, "y tinch intenció de fer lo fill major mossèn Francesc Calça, cavaller, hereu meu principal de la heretat de micer Joan Pasqual, quòndam honcle meu", deixa 1.000 ll. a Galceran en concepte de llegítima i institueix hereu Francesc, a qui substitueix -en cas de morir sense fills- Galceran i els seus fills.

Nivell classificació: Patrimoni: Herències i llegats: Calça, F.

Nom del Notari: Miquel Cellers, notari públic de Barcelona

Observacions: Olim "nº 21"; Perg. XXII. Al dors: "És de mossèn Galceran [Francesc?] Calça"; "Calça".

Número: 15937

Número de Registre: 17936

Suport: Pergamí

Mides: 320 x 465 mm

Llengües: Català

Documentació relacionada: 2270,14684,14718

Topogràfic: BC Perg. 223

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Reproducció: Accés al document

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Col·labora!
Tornar als resultats
Nova cerca