Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 363

363 - Data normalitzada i designació seqüencial (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2008

Primer indicador
Designador d'inici/final
# - Cap informació proporcionada
0 - Informació d'inici
1 - Informació final
Segon indicador
Estat de publicació
# - Sense especificar
0 - Tancat
1 - Obert

Codis de subcamp
$a - Primer nivell d'enumeració (NR)
$b - Segon nivell d'enumeració (NR)
$c - Tercer nivell d'enumeració (NR)
$d - Quart nivell d'enumeració (NR)
$e - Cinquè nivell d'enumeració (NR)
$f - Sisè nivell d'enumeració (NR)
$g - Sistema de numeració alternativa, primer nivell d'enumeració (NR)
$h - Sistema de numeració alternativa, segon nivell d'enumeració (NR)
$i - Primer nivell de cronologia (NR)
$j - Segon nivell de cronologia (NR)
$k - Tercer nivell de cronologia (NR)
$l - Quart nivell de cronologia (NR)
$m - Sistema de numeració alternativa, cronologia (NR)
$u - Primer nivell de designació textual (NR)
$v - Primer nivell de cronologia, aparició (NR)
$x - Nota interna (R)
$z - Nota pública (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Designació numèrica, alfabètica i/o normalitzada de la data usada en el document bibliogràfic que identifica les seves parts i mostra la relació de les parts amb el tot.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Designador d'inici/final
Indica si la data del camp és la informació inicial o final d'una seqüència. El parell inici/final s'enllaça mitjançant el subcamp $8.
Si el primer indicador té el valor 1, el segon indicador és sempre un 0.
# - Cap informació proporcionada
0 - Informació d'inici
1 - Informació final
Segon indicador - Estat de publicació
La seqüència de publicació indica si encara s'està publicant o si és completa.
Si el valor del segon indicador és 0 en un camp d'inici, i no hi ha camp final, el camp especifica un sol número. Si el valor del segon indicador és 1 en un camp d'inici no hi ha d'haver un camp final i el grup de dates queda obert. Si el segon indicador té el valor 0 en un camp d'inici, i no hi ha camp final, el camp especifica l'inici d'un grup de dates tancat.
# - Sense especificar
0 - Tancat
La seqüència de la publicació s'ha acabat i ja no es publica més.
1 - Obert
La seqüència de la publicació continua publicant-se.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Primer nivell d'enumeració
Nivell més alt d'enumeració
$b - Segon nivell d'enumeració
$c - Tercer nivell d'enumeració
$d - Quart nivell d'enumeració
$e - Cinquè nivell d'enumeració
$f - Sisè nivell d'enumeració
$g - Sistema de numeració alternativa, primer nivell d'enumeració
Nivell més alt de sistema de numeració alternativa.
$h - Sistema de numeració alternativa, segon nivell d'enumeració
$i - Primer nivell de cronologia
Nivell més alt de cronologia.
$j - Segon nivell de cronologia
$k - Tercer nivell de cronologia
$l - Quart nivell de cronologia
$m - Sistema de numeració alternativa, cronologia
Nivell més alt d'un sistema alternatiu de cronologia.
$u - Primer nivell de designació textual
Informació textual associada amb l'enumeració i la cronologia.
$v - Primer nivell de cronologia, aparició
Per a documents que usen la cobertura en el subcamp $a (Primer nivell de cronologia) quan la data d'aparició és diferent.
$x - Nota interna
Usada per a les notes d'inici i final. La nota no està escrita en una forma adequada per a la visualització pública. Hi ha una nota pública continguda en el subcamp $z (Nota pública).
$z - Nota pública
La nota està escrita en una forma adequada per a la visualització pública i conté informació que no pot anar en altres subcamps. Hi ha una nota que no és per a la visualització pública en el subacmp $x (Nota interna).
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

EXEMPLES

362 0#$aNachgewiesen 2004 -
363 01$i2004
362 0#$a15.2005,2 -
363 01$a15$b2$i2005
362 0#$a1949(1951); 1956(1959) nachgewiesen
363 00$81.1\x$i1949$v1951
363 10$81.2\x$i1956$v1959
110 2#$aUnited Nations$0(DE-101b)333-5
245 00$aUN monthly chronicle$cUnited Nations Office of Public Information
362 0#$a1.1964 - 19.1982,5
363 00$81.1\x$a1$i1964
363 10$81.2\x$a19$b5$i1982
245 00$aVolkszeitung$bsozialdemokratisches Organ für die Provinz Rheinhessen und die Mainspitze
362 0#$a15.1904,2.Apr. - 44.1933,29.Apr.; damit Ersch. eingest.
363 00$81.1\x$a15$i1904$jApr$k2
363 10$81.2\x$a44$i1933$jApr$k29
110 2#$aNordrhein-Westfalen$bLandtag$0(DE-101b)2029522-4
245 00$aRegister zu den Verhandlungen des Landtags / Landtag Nordrhein-Westfalen$bin der ... Wahlperiode
362 0#$aWahlper. 2.1950/54(1955) - 11.1990/95(1996)
363 00$81.1\x$uWahlper.$a2$i1950/54$v1955
363 10$81.2\x$a11$i1990/95 $v1996
130 ##$aJournal of polymer science / B
245 00$aJournal of polymer science$nB, Polymer physics
780 00$tJournal of polymer science / Polymer physics edition$w(DE-600)220649-3
362 0#$a24.1986,2 -
363 01$a24$b2$i1986

CONVENCIONS D'ENTRADA

Dates d'inici qüestionables o desconegudes - Si la data d'inici és qúestionable o desconeguda, es pot ometre i només s'utilitza una data final.
Ordre dels subcamps - Quan s'utilitza el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps), és sempre el primer subcamp del camp.

(03/05/2012) snb@bnc.cat