MARC 21 concís de fons: Capçalera i Directori

·         CAPÇALERA

·         DIRECTORI

 

 

CAPÇALERA

 

Camp fix que comprèn les primeres 24 posicions (00-23) de cada registre i proporciona informació per al processament del registre.

 

Posicions dels caràcters

 

Cadena de cinc caràcters numèrics, generada automàticament, que especifica la longitud de tot el registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

Indica la relació del registre amb un fitxer.

       c - Corregit o revisat

       d - Esborrat

       n - Nou

Indica les característiques del registre i defineix els seus components. Quan la informació de fons s'insereix en un registre MARC bibliogràfic, aquesta informació pot ser continguda en el camp 841 $a (Valors de les dades codificades de fons, Tipus de registre).

       u - Desconegut

       v - Fons d'un document en més d'una part

       x - Fons d'un document en una sola part

       y - Fons d'un document seriat

Cada una conté un blanc (#)

Identifica el sistema de codificació de caràcters utilitzat en el registre.

       # - MARC-8

       a - UCS/Unicode

Número 2, generat automàticament, que indica el nombre de posicions usades per als indicadors en un camp variable de dades.

Número 2, generat automàticament, que indica el nombre de posicions usades per cada codi de subcamp en un camp variable de dades.

Cadena de cinc caràcters numèrics, generada automàticament, que especifica la primera posició del primer camp variable de control en un registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

Indica el nivell d'especificitat de la menció de fons. Els codis 1, 2, 3 i 4 reflecteixen els requeriments dels Nivells 1, 2, 3 i 4 de Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71) abans Serial Holdings Statements (ANSI/NISO Z39.44)) i de Holdings Statements for Non-Serial Items (ANSI/NISO Z39.57) i els codis 1, 2 i 3 reflecteixen els requeriments dels Nivells 1, 2 i 3 de Holdings Statements-Summary Level (ISO 10324). Els designadors de contingut MARC donats en la descripció de cada nivell de fons són els requerits a Z39.71. Els elements opcionals de cada nivell no es mencionen; es troben a la norma pertinent. Una menció de fons d'un document en una sola part s'anota normalment al nivell 1. Una menció de fons d'un document en més d'una part o seriat es pot anotar a qualsevol nivell.

 

Quan la informació de fons s'insereix en un registre MARC bibliogràfic, aquesta informació pot ser continguda en el subcamp $e (Nivell de codificació) del camp 841 (Valors de les dades codificades de fons), que també s'insereix en el registre bibliogràfic

       1 - Nivell de fons 1

       2 - Nivell de fons 2

       3 - Nivell de fons 3

       4 - Nivell de fons 4

       5 - Nivell de fons 4 amb designació d'element

La designació d'element físic s'anota en el subcamp $p (Designació d'element) del camp 852 (Localització) o d'un dels camps 863-865 d'enumeració i cronologia, o bé en el subcamp $a (Fons textuals) en un dels camps 866-868 de fons textuals.

       m - Nivell mixt

Els fons s'anoten a més d'un nivell. El valor en la primera posició d'indicador (Nivell de codificació del camp) del camp 863-868 aplicable indica el nivell de cada camp de dades de fons

       u - Desconegut

       z - Altres nivells

Indica si hi ha informació del document en el registre, continguda en una o més ocurrències dels camps 876-878 (Camps d'informació del document).

       i - Informació del document

       n - Cap informació del document

Conté un blanc (#)

Quatre caràcters numèrics d'un sol dígit, generats automàticament, que indiquen l'estructura de cada entrada en el Directori.

Conté un 4

Conté un 5

Conté un 0

Conté un 0

 

 

DIRECTORI

 

Índex, generat automàticament, de la localització dels camps variables de control i dels camps variables de dades dins d'un registre. El Directori segueix immediatament la Capçalera en la posició 24 i consisteix en una sèrie d'entrades de longitud fixa (12 posicions) que donen l'etiqueta, la longitud i la posició d'inici de cada camp variable.

 

Posicions dels caràcters

 

Tres caràcters numèrics o alfabètics (en majúscules o minúscules, però no totes dues) que identifiquen un camp associat.

Quatre caràcters numèrics que indiquen la longitud del camp, inclosos els indicadors, els codis de subcamp, les dades i el senyal de final de camp. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

Cinc caràcters numèrics que indiquen la posició d'inici del camp en relació a l'Adreça d'inici de les dades (Capçalera/12-16) del registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

 

 

 


 

Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC