MARC 21 concís de dades bibliogràfiques: Informació general sobre els formats concisos

 

INTRODUCCIÓ GENERAL

 

Els formats MARC 21 concisos [MARC 21 Concise Formats] són publicats oficialment en línia un cop a l'any (normalment entre octubre i desembre). S'utilitza el vermell per a destacar els canvis fets des que l'edició anterior va ser publicada.

 

Els formats MARC 21 són normatives utilitzades àmpliament per a la representació i l'intercanvi de dades d'autoritats, bibliogràfiques, de classificació, d'informació a la comunitat i de fons, en forma llegible per màquina. Consten d'una família de cinc formats coordinats: MARC 21 Format for Authority Data; MARC 21 Format for Bibliographic Data; MARC 21 Format for Classification Data; MARC 21 Format for Community Information; i MARC 21 Format for Holdings Data. Cada un d'aquests formats MARC es publica separadament per tal de proporcionar descripcions detallades de camps, pautes per a l'aplicació de la designació de contingut definida (amb exemples) i la identificació de les convencions que s'utilitzen per a assegurar la coherència en l'entrada de les dades. Els formats MARC 21 concisos [MARC 21 Concise Formats] proporcionen en una única publicació una guia ràpida de consulta dels designadors de contingut definits en cada format MARC. Proporcionen una descripció concisa de cada camp, de cada posició dels elements dels camps de longitud fixa i dels indicadors definits en els camps variables de dades. Les descripcions dels codis de subcamp i dels valors codificats només es donen quan els noms poden no ser suficientment descriptius. S'inclouen exemples per a cada camp.

 

COMPONENTS D'UN REGISTRE MARC 21

 

En aquesta introducció general es descriuen les característiques del format MARC que són comunes a tots els formats. La informació només específica de certs tipus de registres es dóna en la introducció del format MARC al qual fa referència.

 

Un registre MARC es compon de tres elements: l'estructura del registre, la designació de contingut i el contingut de dades del registre. L'estructura del registre és una implementació de l'American National Standard for Information Interchange (ANSI/NISO Z39.2) i de la ISO equivalent, ISO 2709. La designació de contingut: les etiquetes, els codis i les convencions establertes explícitament per a identificar i caracteritzar més els elements d'un registre i per a suportar la manipulació de les dades es defineixen en cada un dels formats MARC. El contingut dels elements que comprèn un registre MARC normalment és definit per normatives externes als formats, com ara les següents: Descripció Bibliogràfica Normalitzada Internacional (ISBD), Regles angloamericanes de catalogació, Library of Congress Subject Headings (LCSH), Holdings Statements Summary Level (ISO 10324), American National Standard for Serial Holdings Statements (ANSI/NISO Z39.44), Library of Congress Classification (LCC), o altres convencions utilitzades per l'organització que crea un registre. El contingut de certs elements codificats (per exemple, la Capçalera, els camps 007 i 008) és definit en els formats MARC mateixos.

 

L'estructura del registre MARC consta de tres components principals: la Capçalera, el Directori i els camps variables. La informació següent resumeix els components d'un registre MARC. Es proporcionen més detalls a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

 

Capçalera

Conté elements que proporcionen informació per al processament del registre. Els elements inclouen números o valors codificats i s'identifiquen per una posició relativa dels caràcters. La Capçalera es fixa en 24 posicions de longitud i és el primer camp de tots els registres MARC.

 

Directori

Conté una sèrie d'entrades que contenen l'etiqueta, la longitud i la localització de l'inici de cada un dels camps dins un registre. Cada entrada té 12 posicions de longitud. Primer apareixen les entrades del directori dels camps variables de control, seqüenciades per l'etiqueta en ordre numèric creixent. A continuació van les entrades dels camps variables de dades, ordenades en ordre ascendent d'acord amb el primer caràcter de l'etiqueta. La seqüència emmagatzemada dels camps variables de dades en un registre no es correspon necessàriament amb l'ordre de les entrades corresponents del Directori. Les etiquetes duplicades només es distingeixen per la localització dels camps respectius dins del registre. El Directori acaba amb un caràcter de final de camp (hexadecimal ASCII 1E).

 

Camps variables

Les dades d'un registre MARC 21 s'organitzen en camps variables, cada un identificat per una etiqueta de tres caràcters numèrics que s'emmagatzema en l'entrada del camp al Directori. Cada camp acaba amb un caràcter final de camp. El registre MARC acaba amb un senyal de final de registre (hexadecimal ASCII 1D). Hi ha dos tipus de camps variables:

 

Camps variables de control

Camps 00X. Els camps variables de control són estructuralment diferents dels camps variables de dades. Aquests camps no inclouen indicadors ni codis de subcamp. Poden incloure o bé un sol element o bé una sèrie d'elements de longitud fixa identificats per la posició relativa.

 

Camps variables de dades

Camps 01X-8XX.

 

Dins dels camps variables de dades, s'utilitzen les dues classes següents de designacions de contingut:

 

Posicions dels indicadors

Dues primeres posicions al començament de cada camp variable de dades, les quals inclouen valors que interpreten o complementen les dades que es troben en el camp. Els valors dels indicadors s'interpreten independentment, això és, el significat no s'adscriu a tots dos indicadors conjuntament. Els valors dels indicadors poden ser una lletra minúscula o un caràcter numèric. En una posició d'indicador sense definir, s'utilitza un blanc (hexadecimal ASCII 20), representat en aquest document amb el símbol #. En una posició d'indicador definida, es pot assignar un significat a un blanc o pot significar que no es proporciona cap informació.

 

Codis de subcamp

Dos caràcters que precedeixen cada element dins d'un camp que requereix manipulació separada. Un codi de subcamp consisteix en un delimitador (hexadecimal ASCII 1F), representat en aquest document amb el símbol del dòlar $, seguit d'un identificador d'element. Els identificadors d'elements són lletres minúscules o caràcters numèrics. Els codis de subcamp es defineixen independentment per a cada camp; tot i amb això, es preserven els significats paral·lels sempre que és possible. Els codis de subcamp es defineixen amb propòsits d'identificació. L'ordre dels subcamps generalment és especificat per normatives sobre el contingut, com ara les regles de catalogació.

 

 

REGISTRES EN MÉS D'UNA ESCRIPTURA

 

Un registre MARC 21 pot incloure dades en més d'una escriptura. Es pot considerar una escriptura com a escriptura principal del contingut de dades del registre, tot i que s'hi utilitzin també altres escriptures. (Nota: S'utilitza ASCII  per als elements de l'estructura del registre, amb la majoria de les dades codificades especificades també amb el grup de caràcters ASCII.) Els models de grafies per a dades en més d'una escriptura es descriuen a les seccions "Registres en més d'una escriptura", que es troben a cada format.

 

REPETIBILITAT DE CAMPS I SUBCAMPS

 

Teòricament tots els camps i subcamps es poden repetir. De tota manera, la naturalesa de les dades sovint n'exclou la repetició. Per exemple, un registre només pot incloure un camp 1XX; un camp bibliogràfic 100 només pot incloure un subcamp $a (Nom personal), però pot incloure més d'un subcamp $c (Títols i altres paraules associades amb un nom). La repetibilitat/no repetibilitat de camps i subcamps s'indica amb (R) o (NR) a continuació de cada camp i subcamp en cada format MARC 21.

 

CARÀCTER DE FARCIMENT I VALORS RELACIONATS

 

Es pot utilitzar en un registre un caràcter de farciment (hexadecimal ASCII 7C), representat en aquest document amb una barra vertical (|), quan el format especifica un codi que es pot utilitzar, però que el creador del registre decideix no provar de proporcionar cap codi. No es pot utilitzar un caràcter de farciment en cap posició de la capçalera, de les etiquetes, dels indicadors ni dels codis de subcamp. La utilització del caràcter de farciment en registres aportats en una base de dades nacional pot dependre dels requeriments especificats a nivell nacional per a cada element.

 

El codi u (Desconegut o sense especificar), quan es defineix, s'utilitza per a indicar que el creador del registre va provar de proporcionar un codi, però no va ser capaç de determinar quin codi era l'apropiat.

 

El codi n (No s'aplica), quan es defineix, s'utilitza per indicar que la característica definida per la posició no s'aplica a un tipus específic de document o classe de registre.

 

CONSTANTS DE VISUALITZACIÓ

 

Una constant de visualització és un terme, una frase i/o un espai o una convenció de puntuació que pot generar el sistema per tal que sigui més entenedora per a l'usuari la presentació visual de les dades d'un registre. El text de visualització no va inclòs en el registre, sinó que hi ha una indicació basada en etiquetes, indicadors, codis de subcamp o valors codificats. Les constants de visualització i els exemples de visualització suggerits es proporcionen a cada format MARC 21. La utilització i visualització d'aquestes constants són determinades per cada organització o sistema.

 

Responsabilitat del contingut de registre

 

En general, la responsabilitat del contingut de les dades, la designació de contingut i la transcripció de les dades dins d'un registre MARC 21 es poden determinar amb l'examen del camp indicat en la secció següent parts responsables. No obstant això, el contingut de les dades de certs elements, es restringeix quan l'element és un element assignat per agència o d'agència autoritativa.

 

Parts responsables

 

En registres no modificats, l'organització identificada com a font original de la catalogació a 008/39 i/o 040 $a (Agència catalogràfica original) és responsable del contingut del registre. Les organitzacions identificades en el camp 040 com a agència transcriptora són responsables de la designació de contingut i de la transcripció de les dades.

 

En registres modificats, les organitzacions identificades en el camp 040 $a i $d (Agència que fa la modificació) són responsables col·lectivament del contingut del registre. Les organitzacions identificades en el camp 040 $c i $d com a agències transcriptores o modificadores són responsables col·lectivament de la designació de contingut i de la transcripció de les dades.

 

Elements assignats per agència

 

Un element assignat per agència és aquell element el contingut del qual és determinat per una agència designada i és responsabilitat d'aquesta agència, per exemple, el camp 222 (Títol clau), que és responsabilitat d'una agència ISSN. Mentre que l'entrada normalment la fa l'agència designada, la transcripció la pot fer un altra organització.

 

Elements de llistes controlades

 

Certs elements inclouen dades provinents de llistes controlades que són mantingudes per agències designades, per exemple la MARC Code List for Geographic Areas en el camp 043 (Codi de zona geogràfica) del format bibliogràfic.

 

En MARC 21 aquests elements s'indiquen a nivell de camp o de subcamp i només s'hi poden utilitzar els valors de les llistes designades. Si es vol fer un canvi o addició a la llista, s'ha de consultar l'agència que manté la llista.

 

DESIGNADORS DE CONTINGUT OBSOLETS

 

Els designadors de contingut obsolets no s'inclouen en aquest document. Hi ha disponible una llista web, MARC Field Lists, a: www.loc.gov/marc/. No s'utilitza mai cap designador de contingut obsolet en registres nous. Aquest designador pot aparèixer en registres creats abans del moment en què va esdevenir obsolet.

 

CONVENCIONS TIPOGRÀFIQUES

 

Al llarg d'aquest document, s'utilitzen les següents convencions tipogràfiques:

 

0 - El signe gràfic 0 representa el dígit zero en etiquetes, en citacions de posicions de caràcter de posició fixa i en posicions d'indicadors. Aquest caràcter és diferent de la lletra majúscula O utilitzada en els exemples o en el text.

 

# - El signe tipogràfic # s'ultilitza per al blanc (hexadecimal ASCII 20) en camps codificats i en altres situacions especials on l'existència d'un caràcter en blanc podria ser ambigua.

 

$ - El signe tipogràfic $ s'utilitza com a delimitador de codi de subcamp. Dins el text, es fa referència als codis de subcamp com a subcamp $a, per exemple.

 

/ - Les posicions específiques dels elements de longitud fixa, com ara aquelles de la Capçalera, el Directori i el camp 008, s'expressen utilitzant un barra i el número de la posició, per exemple, Capçalera/06.

 

1 - El signe gràfic 1 representa el dígit u (hexadecimal ASCII 31). Aquest caràcter ha de ser distingit de la lletra minúscula de l'alfabet llatí l (ela) (hexadecimal 6C) i de la lletra majúscula I (i llatina) (hexadecimal 49) en els exemples o en el text.

 

| - El signe gràfic | representa un caràcter de farciment (hexadecimal ASCII 7C).

 

ACRÒNIMS I SIGLES

 

Aquí només es defineixen breument els acrònims i inicials que s'utilitzen en el MARC 21 Concise Formats . Es poden trobar explicacions detallades en la documentació rellevant esmentada en la definició breu, a la MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media i/o en una de les cinc publicacions del format de comunicació MARC 21.

 

 

·            AACR 2 - Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition, (2002 revision); i manuals de catalogació basats en AACR 2

·            ANSI - American National Standards Institute

·            DDC - Dewey Decimal Classification

·            ISBD - International Standard Bibliographic Description

·            ISBN - International Standard Book Number formulat d'acord amb Book numbering (ANSI/NISO Z39.21)

·            ISO - International Organization for Standardization

·            ISRC - International Standard Recording Code

·            ISSN - International Standard Serial Number formulat d'acord amb International Standard Serial Numbering (ANSI/NISO Z39.9)

·            LCC - Library of Congress Classification

·            LCSH - Library of Congress Subject Headings

·            MeSH - Medical Subject Headings

·            NISO - National Information Standards Organization

·            NR - No repetible

·            R - Repetible

·            STRN - Standard Technical Report Number, Format and Creation (ANSI/NISO Z39.23)

 

MANTENIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ

 

Els formats MARC 21 Concise Formats són preparats pel Network Development and MARC Standards Office. Els formats MARC 21 concisos en català són preparats per l'Oficina MARC del Servei de Normalització Bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya. Adreceu qualsevol pregunta relacionada amb el contingut d'aquest document a les organitzacions següents:

 

Oficina MARC, Servei de Normalització Bibliogràfica
Biblioteca de Catalunya
Villarroel 91. 08011 Barcelona
tel. 93 452 69 00
FAX 93 452 69 04
Adreça de correu electrònic: snb@bnc.es

 

Network Development and MARC Standards Office

Library of Congress

101 Independence Ave., S.E., Washington, DC 20540-4402 (Estats Units d'Amèrica)

FAX +1-202-707-0115

Adreça de correu electrònic: ndmso@loc.gov.

 

Inici de secció

 

 


 

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC

Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques

Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Format MARC 21 concís per a dades de fons