MARC 21 concís de fons: Introducció

 

El MARC 21 Format for Holdings Data està dissenyat com a suport de la informació de fons de tres tipus de documents bibliogràfics que s'identifiquen per un codi en la posició /06 (Tipus de registre) de la Capçalera:

 

Document en una sola part

document complet en una sola part física, per exemple: un mapa sol, una partitura, un llibre en un volum, un fitxer informàtic (Capçalera/06, codi x)

Document en més d'una part

document complet, o amb intenció de ser complet, en un nombre finit de parts físiques separades, per exemple: un conjunt de mapes, una partitura musical i les particel·les, una enciclopèdia en deu volums, un equip multimèdia, una col.lecció de manuscrits (Capçalera/06, codi v)

Document en sèrie

document que es publica en parts successives a intervals regulars o irregulars i que es pensa continuar indefinidament, per exemple: una revista, un servei d'actualització periòdica d’una publicació en fulls solts (Capçalera/06, codi y)

 

En contrast amb els elements que s’utilitzen en una descripció bibliogràfica universal d'aquests tipus de documents, la informació de fons pot incloure:

 

 

 

Camps de dades de fons

 

S'han definit quatre conjunts de camps de dades de fons per a registrar la informació sobre els documents conservats per una organització:

 

 

Dins de cada conjunt s'han definit camps separats per a tres categories de material:

 

 

Inici de secció

 

 

Informació de fons separada i inserida

 

El camp 852 (Localització) s'ha definit per a contenir informació tan detallada com sigui necessari per a localitzar un document. Pot incloure informació com ara la designació de prestatgeria, el número d'exemplar i l'adreça de la localització física actual del document.

 

Un sol camp de localització

Quan es reporten els fons d'un document en una sola localització, la informació es pot inserir en el registre MARC bibliogràfic relacionat o bé es pot donar en un sol registre de fons separat. S'utilitza un sol camp de localització 852 i els camps de fons associats.

Diversos camps de localització

Quan es reporten els fons de diversos exemplars d'un document i les dades de localització o de signatura topogràfica varien, calen Diversos camps de localització 852. El MARC 21Format for Holdings Data no proporciona cap tècnica per a enllaçar un camp 852 amb camps d'informació de fons associats. Per a assegurar que aquests camps estiguin enllaçats implícitament, s'han d'aplicar les següents configuracions de registre de la informació dels fons:

Diversos camps 852 sense camps associats:

Quan diversos camps de localització 852 no tenen camps associats, es poden inserir tots en el registre MARC bibliogràfic relacionat, es poden incloure tots en un sol registre de fons separat o es poden incloure en diversos registres de fons separats.

Diversos camps 852 amb camps associats:

Quan un o més camps 852 tenen camps associats com ara 007, 841, 842, 844, 853-855, 86X o 87X,  cada 852 i els seus camps associats s'han de mencionar en un sol i inequívoc grup d'informació de fons. Un grup de fons 852 es pot inserir en el registre MARC bibliogràfic relacionat o es pot incloure en un sol registre de fons separat. Quan el grup s'insereix en el registre bibliogràfic, no poden establir-s'hi altres camps o grups de localització 852 sense associar; aquests s'han d'establir en registres de fons separats.

Diversos camps 852 amb camps associats que són iguals:

En casos especials, quan camps associats de fons es poden aplicar igualment a diversos camps 852, tots els camps 852 i els camps associats es poden considerar un sol grup d'informació de fons. El grup de fons es pot inserir en el registre MARC bibliogràfic relacionat o bé es pot incloure en un sol registre de fons separat.

 

Informació del document

Un registre de fons pot contenir informació de documents físics concrets en una o més localitzacions. La relació entre el camp 852, els camps de dades de fons associats 853-868 i el camp d'informació del document 876-878 s'inclou a la secció Informació del document--Informació general.

 

Registres de fons separats

 

Un registre de fons separat s'enllaça amb el registre MARC bibliogràfic relacionat per mitjà del camp 004 (Número de control del registre bibliogràfic relacionat).

Els camps següents poden aparèixer en un registre MARC de fons separat:

 

Camps de fons:

Camps del format bibliogràfic:

 

D'aquests camps, es requereixen els següents en un registre MARC de fons separat: Capçalera, Directori, 001, 004 i 852. A l'efecte d'intercanvi, es distribueix als participants el registre MARC bibliogràfic relacionat abans de la distribució d'un registre de fons separat.

 

Informació de fons inserida

 

La informació de fons es pot afegir a un registre MARC bibliogràfic existent en lloc de donar-la en un registre de fons separat enllaçat.

La informació de fons inserida pot incloure els següents camps del format de fons:

 

 

D'aquests camps, només es requereix el camp 852 en una menció de fons inserida en el registre MARC bibliogràfic relacionat.

En general, les pautes d'aquest document descriuen registres de fons separats. Es donen instruccions específiques per als camps de fons inserits en el registre MARC bibliogràfic relacionat a Input Conventions de les descripcions dels camps de MARC 21 Format for Holdings. (El primer exemple de l'Apèndix B il·lustra la informació de fons reportada com a registre de fons separat i com a grup de fons inserit en el registre bibliogràfic relacionat.)

 

Inici de secció

 

 

Compressió i expansió

 

La compressió o l'expansió (especificació) de les dades detallades d'enumeració i cronologia es pot fer per mitjà d’un algoritme informàtic si no hi ha cap trencament en els nivells d'enumeració i cronologia. Una descripció més completa d'aquesta qualitat es dóna a la secció 853-878 Dades de fons--Informació general. Els elements que han de ser presents en la compressió o en l’expansió del contingut dels camps d'enumeració i cronologia d'unitats bibliogràfiques bàsiques i de material suplementari es descriuen a l'àrea Input Conventions de la secció 853-855 Llegendes i patró--Informació general de MARC 21 Format for Holdings. El contingut d'un camp d'enumeració i cronologia d'índexs no es pot comprimir o expandir automàticament a causa de la possibilitat de provocar una menció de fons ambigua.

 

Inici de secció

 

 

Convencions tipogràfiques

 

Al llarg d'aquest document, s'utilitzen les següents convencions tipogràfiques:

 

0 - El signe gràfic 0 representa el dígit zero en etiquetes, en citacions de posicions de caràcter de posició fixa i en posicions d' indicadors. Aquest caràcter és diferent de la lletra majúscula O utilitzada en els exemples o en el text.

 

# - El signe tipogràfic # s'ultilitza per al blanc (hexadecimal 20) en camps codificats i en altres situacions especials on l'existència d'un caràcter en blanc podria ser ambigua.

 

$ - El signe tipogràfic $ s'utilitza com a delimitador d'un codi de subcamp. Dins del text, es fa referència als codis de subcamp com a subcamp $a, per exemple.

 

/ - Les posicions específiques dels elements de longitud fixa, com ara aquelles de la Capçalera, el Directori i el camp 008, s'expressen utilitzant un barra i el número de la posició, per exemple, Capçalera/06.

 

1 - El signe gràfic 1 representa el dígit u (hexadecimal ASCII 31). Aquest caràcter ha de ser distingit de la lletra minúscula de l'alfabet llatí l (ela) (hexadecimal 6C) i de la lletra majúscula I (i llatina) (hexadecimal 49) en els exemples o en el text.

 

| - El signe gràfic | representa un caràcter de farciment (hexadecimal 7C)

 

Inici de secció

 

 

Organització de la versió electrònica del format concís

 

Aquest format concís electrònic s'organitza en parts que generalment reflecteixen les seccions separades de la documentació del format complet imprès. Cada part es divideix en capítols que generalment cobreixen un sol camp i tots els elements possibles d’aquest camp (és a dir, les posicions en els camps de longitud fixa i els indicadors i els codis de subcamp en els camps de longitud variable). La Capçalera i el Directori es descriuen a la primera part, i principal, seguits de les parts que contenen els camps variables de control i els camps variables de dades, ordenats segons l'ordre numèric de l'etiqueta del camp.

 

 

Els designadors de contingut obsolets i esborrats no s'han inclòs. Es troben a la versió complet impresa a del format i a les llistes electròniques dels camps MARC.

 

Inici de secció

 

 


 

Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC