Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Apèndix H >> 440

440 - Menció de col·lecció/entrada secundària-Títol (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2008

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Caràcters ignorats en la intercalació
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
1-9 - Nombre de caràcters ignorats

Codis de subcamp
$a - Títol (NR)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$v - Número de volum/designació de seqüència (NR)
$w - Número de control del registre bibliogràfic (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Aquest camp va quedar obsolet el 2008 per simplificar l'àrea de la col·lecció, per tant totes les mencions de títol de col·lecció s'entraran en un camp 490, i totes les entrades secundàries de títol de col·lecció en un camp 830.

Menció de col·lecció consistent en un títol de col·lecció sol.

Usada quan una menció de col·lecció i la forma controlada de l'entrada secundària d'un títol de col·lecció són la mateixa. El camp 440 és a l'hora una menció de col·lecció i una entrada secundària de col·lecció. Quan hi ha present un camp 440, no s'utilitza el camp 830 corresponent ja que duplicaria el camp 440.

Com que les menions de col·lecció no inclouen designadors de tipus de suport (subcamp $h), quan una entrada secundària de col·lecció requereix un designador de tipus de suport, s'utilitza el camp 490 per a la menció de col·lecció amb el camp 8XX corresponent per a l'entrada secundària de col·lecció.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).
# - Sense definir
Secgon indicador - Caràcters ignorats en la intercalació
Nombre de caràcters associats amb un article definit o indefinit (per exemple, The, An) al començament d'un títol i que són ignorats en els processos d'ordenació i intercalació.
0 - Cap caràcter és ignorat.
Les posicions dels caràcters corresponents a l'article inicial són ignorades.
440 #0$aCollection africaine
Els signes diacrítics o caràcters especials al començament d'un camp de menció de col·lecció que no comença amb un article inicial no es compten com a caràcters ignorats en la intercalació.
440 #0$aÖkonomische Studien ;$vBd. 22
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació
El títol comença amb un article definit o indefinit que és ignorat en els processos d'ordenació i intercalació. Qualsevol signe diacrític, espai o signe de puntuació associat amb l'article i qualsevol espai o signe de puntuació que precedeix el primer caràcter d'intercalació després de l'article és inclòs en el compte de caràcters ignorats. Els signes diacrítics, però, associats amb el primer caràcter d'intercalació no són inclosos en el compte de caràcters ignorats.
440 #4$aThe Pediatric clinics of North America ;$vv. 2, no. 4

CODIS DE SUBCAMP

$a - Títol
Part del títol de la col·lecció.
440 #0$aGems of American life
440 #0$aFolger Shakespeare Library slide set ;$vno. 2
440 #0$aBahrain surface materials resources survey 1:50,000 ;$vmap 5
$n - Número de part/secció d'una obra
Designació de número per a una part/secció d'un títol de col·lecció.
440 #0$aJournal of polymer science.$nPart C,$pPolymer symposia ;$vno. 39
440 #4$aThe Rare book tapes.$nSeries 1 ;$v5
$p - Nom de part/secció d'una obra
Designació de nom per a una part/secció d'un títol de col·lecció.
440 #0$aActa Universitatis Stockholmiensis.$pStockholm economic studies ;$vnew ser., 7
440 #0$aJanua linguarum.$pSeries maior,$x0075-3114 ;$v100
$v - Número de volum/designació de seqüència
Número de volum o una altra designació de seqüència que identifica un document en particular d'una col·lecció.
440 #0$aEnvironmental science research ;$vv. 4
440 #0$aRussian titles for the specialist,$x0305-3741 ;$vno. 78
440 #0$aRomanica Gothoburgensia,$x0080-3863 ;$v12, 16
$w - Número de control del registre bibliogràfic
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$x - ISSN (International Standard Serial Number)
ISSN (International Standard Serial Number) per a un títol de col·lecció. L'ISSN és un element assignat per agència. Els ISSN són assignats a les publicacions en sèrie pels centres nacionals sota els auspicis de la ISSN Network.
440 #0$aCentre of Asian Studies occasional papers and monographs,$x0378-2689 ;$vno. 57
Nota: Quan un document conté un ISSN per a la col·lecció però no li manca un títol de col·lecció, l'ISSN s'anota en un camp 500 de Nota general.
500 ##$a"ISSN 0399-3388."
$0 - Número de control del registre d'autoritat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Punctuació - La puntuació dels subelements d'un camp de menció de col·lecció ve dictada generalment per les regles de catalogació descriptiva. El camp 440 no acaba en cap signe de puntuació a no ser que el camp acabi en una una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació.
Espaiament - No es deixen espais entre les inicials o les inicials/lletres d'un nom personal que apareix com a part del títol de la col·lecció.
440 #0$aNATO advanced study institutes series.$nSeries E,$pApplied sciences ;$vv. 66
Dades temporals - Si alguna part de la informació sobre el número de volum/designació de seqüència (subcamp $v) està subjecte a canvis (per exemple, quan el registre per a un document en més d'una part no està encara complet), habitualment s'utilitzen angles (<...>) per anotar la part de la informació sobre el número de volum/designació de seqüència que està subjecte a canvis. A mesura que s'afegeixen les parts, la informació s'actualitza.
440 #0$aPollution monitoring series ;$v<3>-5
Constants de visualització -
( ... ) [parèntesis]
ISSN [llegenda d'ISSN]
Els parèntesis que enclouen la menció de col·lecció en algunes visualitzacions no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constant de visualització associada amb l'etiqueta del camp.

Designació de contingut del camp:

Exemple de visualització: - (The Rare book tapes. Series 1 ; 5)
440 #4$aThe Rare book tapes.$nSeries 1 ;$v5


Les sigles ISSN que precedeixen l'International Standard Serial Number en el subcamp $x no van incloses en el registre MARC. Poden ser generades pel sistema en una menció de col·lecció com a constant de visualització associada amb el contingut del subcamp $x.

Designació de contingut del camp:

Exemple de visualització: - (Western Canada series report, ISSN 0317-3127)
440 #0$aWestern Canada series report,$x0317-3127


Poden ser generats pel sistema com a constant de visualització associada amb l'etiqueta del camp. La traça Col·lecció., precedida d'una xifra romana pot ser generada pel sistema com a constant de visualització associada amb l'etiqueta del camp. Indica que s'ha de fer una entrada secundària de col·lecció, exclusiva de l'ISSN. La traça no va inclosa en el registre llegible per màquina.
Articles inicials - Els articles inicials (per exemple, La) que ocorren al començament del títol en un camp 440 s'han d'entrar i s'anota el valor apropiat en el segon indicador per especificar els caràcters ignorats en la intercalació.

CONVERSIÓ ALS CAMPS ACTUALS

Per construir un camp 490 (Menció de col·lecció), es posa el valor 1 en el primer indicador; es posa el valor blanc (#) en el segon indicador; es concatenen els subcamps $a, $n i $p i es posa la nova cadena en un subcamp $a d'un camp 490; i es copia el contingut dels subcamps $v, $x, $6, i $8 en els mateixos subcamps d'un camp 490. Els subcamps addicionals del camp 440 no es converteixen a un camp 490, sinó que es converteixen a un camp 830.
Per construir el camp 830 (Entrada secundària de col·lecció-Títol uniforme) es converteixen tots els indicadors i subcamps de la 440 a un camp 830 amb els mateixos valors i subcamps.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$h - Designació general de material [OBSOLET, 1997] [CAN/MARC només]
$n - Número de part/secció d'una obra [NOU, 1980]
Abans de 1980, les parts numerades no es codificaven separadament.
$p - Nom de part/secció d'una obra [NOU, 1980]
Abans de 1980, les parts amb nom no es codificaven separadament.
$w - Número de control del registre bibliogràfic [NOU, 2007]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]

(03/05/2012) snb@bnc.cat