Menu más alto

Estás en: Inicio / Profesionales / Catalogación / Publicaciones técnicas / Qualificadors del Dublin Core
Qualificadors del Dublin Core

Títol:                                  

Qualificadors del Dublin Core

Contribuïdor
(traducció)

Biblioteca de Catalunya

Data d'edició:

2001-05-02

Identificador:

http://www.bnc.cat/cat/Professionals/Catalogacio/Publicacions-tecniques/Qualificadors-del-Dublin-Core

Substitueix: 

No s'aplica

Substituït Per:

No s'aplica

Última  versió:

http://dublincore.org/documents/dcmes-qualifiers/

Traduccions:

http://dublincore.org/resources/translations/

Estatus del Document:

Traducció catalana d'una Recomanació del DCMI.

Descripció del Document:

Aquest document descriu els principis que regulen els qualificadors del Dublin Core, les dues categories de qualificadors i llista d'exemples de qualificadors aprovats pel Dublin Core Usage Committee

 

Introducció

Aquest document presenta els resultats d'un procés de desenvolupament de qualificadors model per al Dublin Core Metadata Element Set (DCMES). Els qualificadors que es llisten en aquest document van ser identificats en els grups de treball sobre elements específics del Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) i el DCMI Usage Committee va considerar que estaven d'acord amb els principis d'una bona pràctica per a la qualificació dels elements de metadades del Dublin Core. Els grups de treball van proposar possibles qualificadors de probable ús extens (i així incrementar la probabilitat d'interoperabilitat entre aplicacions). Aquestes propostes foren debatudes i votades posteriorment pel DCMI Usage Committee.

En determinar la creació d'aquests qualificadors, es va donar preferència als vocabularis, notacions i termes que mantenen centres reconeguts. S'ha de remarcar, però, que la llista de vocabularis que es mantenen externament, i que son identificats en aquest document, és una llista preliminar. Hi ha molts més vocabularis controlats o sistemes de classificació que no s'han identificat aquí. El DCMI rep suggeriments concernents les normatives addicionals existents que poden servir com a qualificadors.

Inevitablement, hi haurà situacions en què un representant o un client del DCMES trobarà descripcions DCMES que utilitzen qualificadors poc familiars, que han estat desenvolupats pels implementadors per a les necessitats locals de dominis específics. El fet de fer una interpretació útil d'una descripció DCMES dependrà de la capacitat  d'una aplicació d'ignorar els qualificadors desconeguts i tornar enrere fins al significat més ampli de l'element en la seva forma no qualificada. El principi que guia la qualificació del siginificat dels elements del Dublin Core, col·loquialment conegut com a "Dumb-Down Principle", és que el client ha d'ignorar qualsevol qualificador i utilitzar la descripció com si fos no qualificada. Tot i que això pot donar com a resultat una pèrdua d'especificitat, el valor de l'element restant (sense qualificador) ha de continuar essent, en general, correcte i útil per a la descoberta.

S'espera que els implementadors desenvoluparan qualificadors addicionals per a ús en aplicacions locals o camps específics. Aquests qualificadors poden no ser entesos per altres aplicacions. De tota manera, els qualificadors que conformen els principis de qualificació definits aquí són més apropiats per a ser reutilitzats per d'altres comunitats dins el context més ampli de descoberta en camps interdisciplinars.

En el moment de ratificar aquest document, el DCMI reconeix dues grans classes de qualificadors:

  • Afinament dels elements. Aquests qualificadors fan que el significat d'un element sigui més reduït o més específic. Un element afinat participa del significat d'un element no qualificat, però amb un abast més restringit. Un client que no entén un element específic, hauria de poder ignorar el qualificador i tractar el valor de la metadada com si fos un element no qualificat (més ampli). Les definicions dels termes d'afinament dels elements per als qualificadors haurien d'estar disponibles de manera pública.
  • Esquema de codificació. Aquests qualificadors identifiquen esquemes que ajuden a la interpretació del valor d'un element. Aquests esquemes inclouen vocabularis controlats i notacions formals o normes d'anàlisi. Un valor expressat utilitzant un esquema de codificació serà, per tant, una mostra seleccionada en un vocabulari controlat (això és, un terme d'un sistema de classificació o d'un conjunt d'enacapçalaments de matèries) o d'una seqüència formada d'acord amb una notació formal (per exemple, "2000-01-01" com a expressió estàndard d'una data). Si un esquema de codificació no és entès per un client o un representant, el valor, tot i així pot ser útil a un ésser humà. La descripció definitiva d'un sistema de codificació per als qualificadors ha de ser clarament identificada i disponible per al seu ús públic.

Tot els qualificadors llistats en aquest document cauen en una d'aquestes dues categories. Les categories addicionals de qualificadors es poden anar desenvolupant amb el temps i a mesura que augmenti l'experiència en la implementació. Els qualificadors proposats al DCMI Usage Committee que sembla que cauen fora d'aquestes categories o que són limitats en alguns aspectes (per exemple, claredat de difinició) seran l'objecte de posteriors discussions i seran reconsiderats de cara a una futura aprovació.

Els qualificadors llistats aquí no són un conjunt tancat dissenyat per a satisfer totes les necessitats de descripció dels implementadors. Constitueixen els fonaments d'un corpus més ampli de qualificadors que es desenvoluparan com a qualificadors addicionals per a diferents comunitats i que seran tramesos al DCMI Usage Committee per al seu examen i la seva aprovació. Els implementadors poden desplegar aquests qualificadors amb la seguretat que obeeixen el principi "Dumb-Down Principle" i se'ls encoratja a utilitzar aquests qualificadors com a exemples per a dirigir el desenvolupament de qualificadors locals per als elements de metadades del Dublin Core.

 

Sumari dels qualificadors (no normatiu)

Aquest sumari dels qualificadors es proporciona per a comoditat dels usuaris. Més endavant es troben les definicions de referència.

Element DCMES

Afinament(s) dels elements

Esquema(es) de codificació dels elements

Title

Alternative

-

Creator

-

-

Subject

-

LCSH
MeSH
DDC
LCC
UDC

Description

Table Of Contents
Abstract

-

Publisher

-

-

Contributor

-

-

Date

Created
Valid
Available
Issued
Modified

DCMI Period
W3C-DTF

Type

-

DCMI Type Vocabulary

Format

Extent

 

Medium

IMT

Identifier

-

URI

Source

-

URI

Language

-

ISO 639-2
RFC 1766

Relation

Is Version Of
Has Version
Is Replaced By
Replaces
Is Required By
Requires
Is Part Of
Has Part
Is Referenced By
References
Is Format Of
Has Format

URI

Coverage

Spatial

DCMI Point
ISO 3166
DCMI Box
TGN                                              

Temporal

DCMI Period
W3C-DTF                           

Rights

-

-

 

Propietats dels qualificadors del Dublin Core

Els qualificadors del Dublin Core tenen les propietats següents:

  • Nom [Name]: Marca unívoca assignada al qualificador.
  • Etiqueta [Label]: Etiqueta llegible a ull nu assignada al qualificador.
  • Definició [Definition]: Menció que representa el concepte i la naturalesa essencial del qualificador.
  • Comentari [Comment]: Informació addicional  associada amb el qualificador (si està disponible).
  • Vegeu també [See Also]: Enllaç amb més informació sobre el qualificador (si està disponible).

Noteu que les propietats dels qualificadors, en particular els termes Nom i Etiqueta, difereixen respecte a aquells definits per a la versió 1.1 del Dublin Core Metadata Element [Core Metadata Element Set Version 1.1]. Aquests canvis reflecteixen la decisió d'alinear l'esquema de terminologia  del Dublin Core amb la de la comunitat XML per a facilitar la integració dels esquemes del Dublin Core en entorns XML i RDF.

 

Codificació de les diverses llengües de les entitats del Dublin Core

Els qualificadors del Dublin Core s'expressaran en altres llengües que l'anglès. Una sola marca invariable assignada a cada qualificador --la propietat del Nom-- representa el concepte d'un qualificador donat, independentment de la llengua en què és definit. Aquesta marca pot ser incorporada a un URI per formar un identificador unívoc per al qualificador. Totes les altres propietats d'un qualificador (Etiqueta, Definició, Comentari i aspectes de Vegeu també segons sigui apropiat) es poden traduir de l'anglès a qualsevol altra llengua.

Totes les altres propietats de les entitats del Dublin Core (Etiqueta, Definició, Comentari i alguns aspectes de Vegeu també segons sigui apropiat) s'expressaran en la llengua i en el conjunt de caràcters de la traducció.

 

Qualificadors del Dublin Core

Títol
Els qualificadors que es recomanen a continuació són per a l'element Títol.

Qualificadors que afinen Title:
     Alternatiu

       Nom: alternative
       Etiqueta: Alternatiu
       Definició: Qualsevol forma del títol utilitzada com a substitut o alternatiu del títol formal del recurs.
       Comentari: Aquest qualificador pot incloure abreviacions del Títol així com traduccions.

Matèries
 Els qualificadors que es recomanen a continuació són per a l'element Matèries.

       Esquemes de codificació per a Subject:

       LCSH

            Nom: LCSH
            Etiqueta: LCSH
            Definició: Library of Congress Subject Headings

       MeSH

            Nom: MESH
       Etiqueta: MeSH
            Definició: Medical Subject Headings
            Vegeu també: http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

       DDC

            Nom: DDC
            Etiqueta: DDC
            Definició: Dewey Decimal Classification
            Vegeu també: http://www.oclc.org/dewey/

       LCC

            Nom: LCC
            Etiqueta: LCC
            Definició: Library of Congress Classification
            Vegeu també: http://lcweb.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html

       UDC

            Nom: UDC
            Etiqueta: CDU
            Definició: Universal Decimal Classification
            Vegeu també: http://www.udcc.org/

Descripció
Els qualificadors que es recomanen a continuació són per a l'element Descripció.

       Qualificadors que afinen Description:

       Sumari del contingut

            Nom: tableOfContents
            Etiqueta: Sumari del contingut
            Definició: Llista de les subunitats del contingut d'un recurs.

       Resum

            Nom: abstract
            Etiqueta: Resum
            Definició: Extracte del contingut d'un recurs.

Data
 Els qualificadors  que es recomanen a continuació són per a l'element Data.

       Qualificadors que afinen Date:

       Creat

            Nom: created
            Etiqueta: Creat
            Definició: Data de creació del recurs.

       Vàlid

            Nom: valid
            Etiqueta: Vàlid
            Definició: Data (sovint un interval) de la validació d'un recurs.

       Disponible

            Nom: available
            Etiqueta: Disponible
            Definició: Data (sovint un interval) en què el recurs estarà disponible o va estar disponible.

       Publicat

            Nom: issued
            Etiqueta: Publicat
            Definició: Data de publicació (és a dir, edició) del recurs.

       Modificat

            Name: modified
            Etiqueta: Modificat
            Definició: Data en què el recurs va ser canviat.

       Esquemes de codificació  de Date:

       DCMI Period

            Nom: Period
            Etiqueta: DCMI Period
            Definició: Especificació dels límits d'un interval de temps.
            Vegeu també: http://dublincore.org/documents/2000/07/28/dcmi-period/

      W3C-DTF

           Nom: W3CDTF
           Etiqueta: W3C-DTF
           Definició: Normes de codificació W3C per a dates i hores -- perfil basat en ISO 8601
           Vegeu també: http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

Tipus de recurs
Els qualificadors que es recomanen a continuació són per a l'element Tipus de recurs.

       Esquemes de codificació per a Resource Type:

       DCMI Type Vocabulary

            Nom: DCMIType
            Etiqueta: DCMI Type Vocabulary
            Definició: Llista dels tipus utilitzats per a categoritzar  la naturalesa o gènere del contingut del recurs.
            Vegeu també: http://purl.org/dc/documents/dcmi-type-vocabulary

Format
Els qualificadors que es recomanen a continuació són per a l'element Format.

       Qualificadors que afinen Format:

       Extensió

            Nom: extent
            Etiqueta: Extensió
            Definició: Dimensió o duració del recurs.

       Mitjà

            Nom: medium
            Etiqueta: Mitjà
            Definició: Suport material o físic del recurs.

       Esquemes de codificació  per a Format:

       IMT

            Nom: IMT
            Etiqueta: IMT
            Definició: El tipus de mitjà a Internet del recurs.
            Vegeu també: http://www.iana.org/assignments/media-types/

Identificador del recurs
Els qualificadors que es recomanen a continuació són  per a l'element Identificador del recurs.

       Esquemes de codis per a Resource Identifier:

       URI

            Nom: URI
            Etiqueta: URI
            Definició: URI (Uniform Resource Identifier)
            Vegeu també: http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

Llengua
Els qualificadors que es recomanen a continuació són per a l'element Llengua.

       Esquemes de codificació per a Language:

       ISO 639-2

            Nom: ISO639-2
            Etiqueta: ISO639-2
            Definició: ISO639-2: Codes for the representation of names of languages
            Vegeu també: http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html

       RFC 1766

            Nom: RFC1766
            Etiqueta: RFC 1766
            Definició: L'Internet RFC 1766 'Tags for the identification of  Language' especifica un codi de dues lletres tret d'ISO 639, seguit opcionalment d'un codi de país de dues lletres extret d'ISO 3166.
       Vegeu també: http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt

Relació
Els qualificadors que es recomanen a continuació són per a l'element Relació.

       Qualificadors que afinen Relation:

       Versió De

            Nom: isVersionOf
            Etiqueta: Versió De
            Definició: El recurs descrit és una versió, edició o adaptació del recurs referenciat. Els canvis en una versió impliquen canvis substancials en el contingut més que diferències en el format.

       Té Una Versió

            Nom: hasVersion
            Etiqueta: Té Una Versió
            Definició: El recurs descrit té una versió, edició o adaptació, és a dir, el recurs referenciat.

       Substituït Per

            Nom: isReplacedBy
            Etiqueta: Substituït Per
            Definició: El recurs descrit és suplantat, reemplaçat o invalidat pel recurs referenciat.

       Substitueix

            Nom: replaces
            Etiqueta: Substitueix
            Definició: El recurs descrit suplanta, reemplaça o invalida el recurs referenciat.

       Requerit Per

            Nom: isRequiredBy
            Etiqueta: Requerit Per
            Definition: El recurs descrit és requerit pel recurs referenciat, tant físicament com lògicament.

       Requereix

            Nom: requires
            Etiqueta: Requereix
            Definició: El recurs descrit requereix el recurs referenciat per a suportar la seva funció, tramesa o coherència del contingut.

       Part De

            Nom: isPartOf
            Etiqueta: Part De
            Definició: El recurs descrit és una part física o lògica del recurs referenciat.

       Té Part

            Nom: hasPart
            Etiqueta: Té Part
            Definició: El recurs descrit inclou el recurs referenciat tant físicament com lògicament.

       Referenciat Per

            Nom: isReferencedBy
            Etiqueta: Referenciat Per
            Definició: El recurs descrit és referenciat, citat o assenyalat en alguna forma pel recurs referenciat.

       Referències

            Nom: references
            Etiqueta: Referències
            Definició: El recurs descrit referencia, cita o altrament assenyala el recurs referenciat.

       és Un Format De

            Nom: isFormatOf
            Etiqueta: és Un Format De
            Definició: El recurs descrit té el mateix contingut intel·lectual que el recurs referenciat, però es presenta en un altre format.

       Té Un Format

            Nom: hasFormat
            Etiqueta: Té Un Format
            Definició: El recurs descrit existia amb anterioritat  al recurs referenciat, el qual té essencialment el mateix contingut intel·lectual presentat en un altre format.

       Esquemes de codificació per a Relation:

       URI

            Nom: URI
            Etiqueta: URI
            Definició: URI (Uniform Resource Identifier)
       See also: http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

Cobertura
Els qualificadors que es recomanen a continuació són per a l'element Cobertura.

       Qualificadors que afinen Coverage:

       Espacial

            Nom: spatial
            Etiqueta: Espacial
            Definició: Característiques espacials del contingut intel·lectual del recurs.

       Esquemes de codificació per a Spatial:

       DCMI Point

            Nom: Point
            Etiqueta: DCMI Point
            Definició: El DCMI Point identifica un punt en l'espai utilitzant les seves coordenades geogràfiques.
            Vegeu també: http://purl.org/dc/documents/dcmi-point

       ISO 3166

            Nom: ISO3166
            Etiqueta: ISO 3166
            Definició: ISO 3166 Codes for the representation of names of countries
            Vegeu també: http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1/index.html

       DCMI Box

            Nom: Box
            Etiqueta: DCMI Box
            Definició: El DCMI Box identifica una regió de l'espai utilitzant els seus límits geogràfics.
            Vegeu també: http://purl.org/dc/documents/dcmi-box

       TGN

            Nom: TGN
            Etiqueta: TGN
            Definició: El Getty Thesaurus of Geographic Names
            Vegeu també: http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/

       Temporal

            Nom: temporal
            Etiqueta: Temporal
            Definició: Característiques de temps del contingut  intel·lectual del recurs

       Esquemes de codificació per a Temporal:

       DCMI Period

            Nom: Període
            Etiqueta: DCMI Period
            Definició: Una especificació dels límits d'un interval de temps.
            Vegeu també: http://dublincore.org/documents/2000/07/28/dcmi-period/

       W3C-DTF

            Nom: W3CDTF
            Etiqueta: W3C-DTF
            Definició: Normes de codificació W3C per a dates i hores -- un perfil basat en ISO 8601
            Vegeu també: http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

 

Document traduït per Ida Conesa de l’Oficina MARC de la BC i consensuat pel grup de treball coordinat pel SNB: Lluís Anglada del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, Marc Boldú de la Universitat Pompeu Fabra, Ida Conesa de la Biblioteca de Catalunya, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Cristóbal Urbano i Miquel Térmens de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

 

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2001
DL B-27613-2001