MARC 21 concís bibliogràfic: Camp de control 007

 

 

Inici de secció

 

 

007--CAMP FIX DE DESCRIPCIÓ FÍSICA--INFORMACIÓ GENERAL (R)

 

Aquest camp inclou informació específica en forma codificada sobre les característiques físiques. La informació pot representar el document sencer o parts d'un document, com ara el material d'acompanyament.

 

Els elements del camp 007 es defineixen per la seva posició, i el nombre de posicions del camp 007 depèn del codi contingut a 007/00. La posició 00 conté un codi que identifica la categoria de material. El caràcter de farciment (|) no es pot utilitzar en aquesta posició. El caràcter de farciment es pot utilitzar en qualsevol altra posició si l'agència catalogràfica no té cap intenció de codificar la posició.

 

Les categories de material a les quals s'aplica el camp 007 en els registres bibliogràfics es presenten en l'ordre següent: mapa, recurs electrònic, globus, material tàctil, material gràfic projectable, microforma, material gràfic no projectable, pel·lícula cinematogràfica, document compost, música anotada, imatge de teledetecció, enregistrament sonor, text, enregistrament vídeo, sense especificar.

 

Inici de secció

 

 

007--MAPA


Materials cartogràfics altres que globus.

Posicions dels caràcters

 

       a - Mapa

Indica la classe específica de material cartogràfic a la qual pertany el document.

       d - Atles

       g - Diagrama

Mapa caracteritzat per una representació simplificada o esquemàtica.

       j - Mapa

Mapa en dues dimensions.

       k - Perfil

Representació a escala de la intersecció d'una superfície vertical amb la superfície del sòl, o maqueta tridimensional de fenòmens que tenen una distribució contínua.

       q - Maqueta

Representació tridimensional d'un objecte real.

       r - Imatge de teledetecció

Una imatge produïda per un aparell d'enregistrament que no es troba en contacte físic o en contacte estret amb l'objecte d'estudi.

       s - Secció

Representació a escala d'una superfície vertical que mostra alhora el perfil d'intersecció i les estructures subjacents.

       u - Sense especificar

       w - Pergamí

       x - No aplicable

       y - Vista

Representació en perspectiva d'un paisatge mostrat com si fos projectat sobre un pla inclinat.

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

Indica si el document és monocrom o multicolor.

       a - Monocrom

       c - Multicolor

       | - Cap intenció de codificar

Indica el material de què està fet el document.

       a - Paper

Qualsevol tipus de paper de cel·lulosa.

       b - Fusta

Inclou l'aglomerat, però pot incloure o no altres materials basats en fibres o partícules de fusta.

       c - Pedra

       d - Metall

       e - Sintètic

Inclou totes les substàncies manufacturades altres que els teixits.

       f - Pell

No inclou els materials que imiten la pell dels animals.

       g - Tèxtils

Inclou tots els teixits naturals o de fibres sintètiques.

       i - Plàstic

       l - Vinil

       n - Vitel·la

       j - Vidre

       p - Guix

Inclou barreges de sòlids polvoritzats i guix.

       q - Suport fotogràfic flexible, positiu

El material és un suport fotogràfic flexible dissenyat per produir una imatge positiva.

       r - Suport fotogràfic flexible, negatiu

El material és un suport fotogràfic flexible dissenyat per produir una imatge negativa.

       s - Suport fotogràfic rígid, positiu

El material és un suport fotogràfic rígid dissenyat per produir una imatge positiva.

       t - Suport fotogràfic rígid, negatiu

El material és un suport fotogràfic rígid dissenyat per produir una imatge negativa.

       u - Desconegut

       v - Pell

       w - Pergamí

       y - Altres suports fotogràfics

Indica un suport fotogràfic altre que aquells coberts per un dels codis específics q, r, s i t.

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica si el document és un facsímil o un altre tipus de reproducció.

       f - Facsímil

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica la tècnica fotogràfica utilitzada per produir el document.

       a - Fotocòpia, cianografia

Imatge en línies blaves sobre fons blanc feta i reproduïda mitjançant el procés d'impressió en blanc.

       b - Fotocòpia

       c - Preproducció fotogràfica

       d - Pel·lícula

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica la polaritat positiva/negativa de la fotocòpia o de la pel·lícula.

       a - Positiva

Línies i caràcters foscos sobre fons clar.

       b - Negativa

Línies i caràcters clars sobre fons fosc.

       m - Polaritat mixta

Barreja d'imatges positives i negatives.

       n - No aplicable

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--RECURS ELECTRÒNIC


Utilitzat per a tots els recursos electrònics (per exemple, programes, fitxers de dades, etc.) que normalment consisteixen en dades digitalitzades llegibles per màquina o en un codi de programa pensat per a ser accedit, processat o executat amb un ordinador.

Posicions dels caràcters

 

       c - Recurs electrònic

Indica la classe de material (normalment la classe d'objecte físic) a la qual pertany el document (per exemple, un disc magnètic).

       a - Cartutx magnètic

       b - Cartutx de xip

       c - Cartutx de disc òptic d'ordinador

       d - Disc d'ordinador, tipus sense especificar

       e - Cartutx de disc d'ordinador, tipus sense especificar

       f - Casset de cinta

       h - Bobina de cinta

       k - Targeta d'ordinador

       j - Disc magnètic

       m - Disc magneto-òptic

       o - Disc òptic

       r - Remot

       s - Dispositiu independent

       u - Sense especificar

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

Indica si el document és monocrom o multicolor.

       a - Monocrom

       b - Blanc i negre

       c - Multicolor

       g - Gamma de grisos

       m - Mixt

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica les dimensions del document

       a - 3 1/2 in (9 cm)

       e - 12 in (30 cm)

       g - 4 3/4 in o 12 cm

       i - 1 1/8 x 2 3/8 in (3x6 cm)

       j - 3 7/8 x 2 1/2 in (10x7 cm)

       n - No aplicable

       o - 5 1/4 in (14 cm)

       u - Desconegut

       v - 8 in (20 cm)

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica si la producció del so és part integrant del recurs electrònic.

       # - Sense so (mut)

       a - So

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Una xifra de tres caràcters que especifica la densitat exacta de bits de les imatges escanejades compreses en el recurs electrònic, o un codi de tres caràcters alfabètics que indica la densitat exacta de bits que no es pot anotar. Com que la densitat exacta de bits és útil, la codificació no ha d'incloure els dígits que falten representats per guions (-). S'utilitzen tres caràcters de farciment (|||) quan no hi ha cap intenció de codificar aquest element.

       001-999 - Densitat exacta de bits

       mmm - Múltiple

       nnn - No aplicable

       --- - Desconegut

       ||| - Cap intenció de codificar

Indica si els fitxers que comprèn el recurs electrònic són del mateix format o tipus, en cas de materials reformatats digitalment.

       a - Un

       m - Múltiple

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Indica si han estat inclosos els requeriments d'assegurament de qualitat en el moment de reformatació/creació.

       a - Absent

       n - No aplicable

       p - Present

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Un codi d'un caràcter que dóna informació sobre la font d'un fitxer digital important per a la creació, utilització i gestió de materials reformatats digitalment.

       a - Fitxer reproduït a partir de l'original

       b - Fitxer reproduït a partir d'una microforma

       c - Fitxer reproduït a partir d'un recurs electrònic

       d - Fitxer reproduït a partir d'un suport intermedi (no microforma)

       m - Mixt

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Indica la classe de compressió a què ha estat subjecte el recurs electrònic.

       a - Sense comprimir

       b - Sense pèrdua

       d - Amb pèrdua

       m - Mixt

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Indica la qualitat de la reformatació; una valoració global de la qualitat física del recurs electrònic en relació a la seva utilització prevista. Es pot utilitzar per a jutjar el nivell de qualitat d'un fitxer, i el compromís d'una institució de mantenir el fitxer disponible en el futur.

       a - Accés

Indica que el recurs electrònic té una qualitat que permetrà l'accés electrònic actual al document original, però no és suficient per a servir de còpia de conservació.

       n - No aplicable

       p - Conservació

Indica que el recurs electrònic va ser creat mitjançant el reformatació per tal d'afavorir la conservació de l'original.

       r - Substitució

Indica que el recurs electrònic és de molt alta qualitat, i que la seva impressió, visualització en pantalla o audició mitjançant el dispositiu d'àudio podria servir de substitut d'un original perdut, danyat o destruït.

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--GLOBUS

Una maqueta d'un cos celest representat sobre la superfície d'una esfera. Vegeu les descripcions de les pòsicions /01-05 en el camp 007 MAPA.

Posicions dels caràcters

 

       d - Globus

       a - Globus celeste

Maqueta relativa al cel amb els astres visibles.

       b - Globus planetari o lunar

No inclou el globus del planeta Terra

       c - Globus terraqüi

       e - Globus de lunar de la Terra

       u - Sense especificar

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

       a - Monocrom

       c - Multicolor

       | - Cap intenció de codificar

       a - Paper

       b - Fusta

       c - Pedra

       d - Metall

       e - Sintètic

       f - Pell

       g - Tèxtil

       i - Plàstic

       l - Vinil

       n - Vitel·la

       p - Guix

       u - Desconegut

       v - Pell

       w - Pergamí

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

       f - Facsímil

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--MATERIAL TÀCTIL

Quan el camp 007/00 conté el codi f, conté informació codificada específica sobre els aspectes físics del material pensat per a ser llegit mitjançant el tacte.

Posicions dels caràcters

 

       f - Material tàctil

Indica la classe específica de material tàctil a la qual pertany el document.

       a - Moon

       b - Braille

       c - Combinació

       d - Tàctil, sense sistema d'escriptura

       u - Sense especificar

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

Indica la família braille a la qual pertany el document. No és pas el codi braille específic, sinó el tipus de codi braille utilitzat que representa diferents tipus de símbols escrits. Es poden indicar fins a dos tipus de braille, o bé l'agència catalogràfica pot decidir codificar només el tipus predominant. Els codis múltiples es codifiquen per ordre predominant. Si s'hi assignen menys de dos codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i les posicions no usades contenen blancs (#).

o   # - Classe d'escriptura braille no especificada

       a - Braille literari

       b - Codi de format en braille

       c - Escriptura matemàtica i científica en braille

       d - Escriptura informàtica en braille

       e - Música en braille

       m - Més d'un tipus de braille

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica si s'utilitzen contraccions.

       a - Sense contraccions

       b - Amb contraccions

       m - Combinació

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Codi de tres caràcters que indica el format de música en braille del document. Els formats de música són la manera en què es presenten els compassos, les seccions, les parts i la informació relativa, com ara paraules, en relació a cada un dels altres. Es poden indicar fins a tres formats, justificats a l'esquerra segons l'ordre predominant. Si s'hi utilitzen menys de tres codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i les posicions no usades contenen blancs (#). Quan no hi ha cap intenció de codificar aquest element, s'hi utilitzen tres caràcters de farciment.

       # - Format de música en braille no especificat

       a - Compàs sobre compàs

       b - Compàs per compàs

       c - Línia sobre línia

       d - Paràgraf

       e - Línia individual

       f - Secció per secció

       g - Línia per línia

       h - Partitura oberta

       i - Sistema d'acords i melodia

       j - Notació abreujada

       k - Esquema

       l - Partitura vertical

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

       a - Imprès/braille

       b - Braille augmentat

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--MATERIAL GRÀFIC PROJECTABLE

Representació bidimensional pensada per a ser projectada sense moviment mitjançant un aparell òptic.

Posicions dels caràcters

 

       g - Material gràfic projectable

Indica la classe específica de material gràfic projectable a la qual pertany el document.

       c - Filmina en cartutx

       d - Tira de pel·lícula

Tira curta de pel·lícula que no és en un rotlle.

       f - Filmina, tipus sense especificar

       o - Rotlle de filmina

       s - Diapositiva

Inclou estereogrames moderns.

       t - Transparència

       u - Sense especificar

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

Indica les característiques de color del material gràfic projectable.

       a - Monocrom

No inclou el negre

       b - Blanc i negre

No inclou documents tenyits, virats o acolorits.

       c - Multicolor

       h - Acolorit a mà

       m - Mixt

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

Inclou documents tenyits, virats o acolorits.

       | - Cap intenció de codificar

Indica el tipus de material del suport de l'emulsió d'un negatiu, una filmina, una diapositiva o una transparència.

       d - Vidre

       e - Sintètic

       j - Pel·lícula de seguretat

       k - Suport de pel·lícula, altre que el de pel·lícula de seguretat

       m - Mixt

El suport del material de l'emulsió varia en els diferents documents de la col·lecció.

       o - Paper

Qualsevol classe de paper de cel·lulosa.

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica si el so és incorporat en el material gràfic projectable o és separat.

       # - Sense so (mut)

       a - So incorporat

       b - So separat

El so és en un document d'acompanyament.

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Indica el suport específic utilitzat per a contenir el so (tant si el so està incorporat en el material gràfic projectable com si n'està separat) i el tipus de reproducció del so requerit.

       # - Sense so (mut)

       a - Banda sonora òptica en pel·lícula cinematogràfica

       b - Banda sonora magnètica en pel·lícula cinematogràfica

       c - Cinta sonora magnètica en cartutx

       d - Disc sonor

       e - Cinta sonora magnètica en bobina

       f - Cinta sonora magnètica en casset

       g - Banda sonora òptica i magnètica en pel·lícula cinematogràfica

       h - Cinta de vídeo

       i - Videodisc

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica l'amplada o les dimensions del material gràfic projectable.

       a - 8 mm estàndard

       b - Super 8 mm/single 8 mm

       c - 9,5 mm

       d - 16 mm

       e - 28 mm

       f - 35 mm

       g - 70 mm

       j - 2x2 in o 5x5 cm

       k - 2 1/4 x 2 1/4 in o 6x6 cm

       s - 4x5 in o 10x13 cm

       t - 5x7 in o 13x18 cm

       u - Desconegut

       v - 8x10 in o 21x26 cm

       w - 9x9 in o 23x23 cm

       x - 10x10 in o 26x26 cm

       y - 7x7 in o 18x18 cm

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica el tipus de material del marc d'una diapositiva o d'una transparència.

       # - Cap suport secundari

       c - Cartó

       d - Vidre

       e - Sintètic

       h - Metall

       j - Metall i vidre

       k - Sintètic i vidre

       m - Mixt

El material del suport secundari varia per als diferents documents del recull.

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--MICROFORMA

Suport transparent o opac que porta microimatges massa petites per a ser llegides sense ampliació. Una microforma pot ser una publicació original o una reproducció d'un material textual o gràfic existent.

Posicions dels caràcters

 

       h - Microforma

Indica la classe específica de microforma a la qual pertany el document.

       a - Fitxa de finestra

       b - Cartutx de microfilm

       c - Casset de microfilm

       d - Bobina de microfilm

       e - Microfitxa

       f - Casset de microfitxa

       g - Microcòpia opaca

       h - Tira de microfilm

       j - Rotlle de microfilm

       u - Sense especificar

       z - Altres

Inclou microformes com ara microxips, micropunts i rotlles de microformes.

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

Indica la polaritat positiva/negativa de la microforma.

       a - Positiva

Línies i caràcters foscos sobre fons clar.

       b - Negativa

Línies i caràcters clars sobre fons fosc.

       m - Polaritat mixta

Barreja d'imatges positives i negatives.

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Indica les dimensions de la microforma, no pas les dimensions de la imatge.

       a - 8 mm

       d - 16 mm

       f - 35 mm

       g - 70 mm

       h - 105 mm

       l - 3x5 in o 8x13 cm

       m - 4x6 in o 11x15 cm

       o - 6x9 in o 16x23 cm

       p - 3 1/4 x 7 3/8 in o 9x19 cm

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica l'escala de la reducció. La reducció específica s'anota a 007/06-08 (Factor de reducció)

       a - Reducció baixa

Escala inferior a 16:1 (inferior a 016).

       b - Reducció normal

Entre 16:1 i 30:1 (016-030).

       c - Reducció alta

Entre 31:1 i 60:1 (031-060).

       d - Reducció molt alta

Entre 61:1 i 90:1 (061-090).

       e - Reducció ultra alta

Superior a 90:1 (superior a 090).

       u - Desconegut

       v - Factor de reducció variable

       | - Cap intenció de codificar

Indica el factor de reducció específic de la microforma, anotat com a tres dígits. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero. S'utilitza un guió per a les porcions del factor de reducció desconegudes.

Indica el color de la imatge.

       b - Blanc i negre (o monocrom)

Un sol to. Inclou les microcòpies opaques.

       c - Multicolor

       m - Mixt

Combinació d'imatges en color i monocromes.

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica el tipus de material fotosensible de la pel·lícula.

       a - Sals de plata

       b - Diazo

       c - Vesicular

       m - Emulsió mixta

       n - No aplicable

Utilitzat per a les microcòpies opaques.

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica la generació de la microforma.

       a - Primera generació (màster)

L'original de la càmera o l'original d'enregistrament COM.

       b - Màster de duplicació

Qualsevol generació utilitzada principalment per a la producció d'altres microformes.

       c - Còpia d'ús

Microforma pensada principalment per a l'ús més que no pas per a la producció d'altres microformes. Aquest codi s'utilitza per a les microcòpies opaques.

       m - Generació mixta

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Indica el suport de la pel·lícula.

       a - Suport de seguretat, sense determinar.

       c - Suport de seguretat, acetat sense determinar

       d - Suport de seguretat, diacetat

       i - Suport de nitrat

       m - Suport mixt (de nitrat i de seguretat)

       n - No aplicable

Microforma sobre una base reflectant no transparent (per exemple, les microcòpies opaques).

       p - Suport de seguretat, polièster

       r - Suport de seguretat, mixt

Suports de seguretat de la pel·lícula, mixts ajuntats; pel·lícula exempta de nitrat.

       t - Suport de seguretat, triacetat

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--MATERIAL GRÀFIC NO PROJECTABLE

Representació pictòrica bidimensional pensada per a no ser projectada.

Posicions dels caràcters

 

       k - Material gràfic no projectable

Indica la classe específica de material material gràfic no projectable a la qual pertany el document.

       a - Fitxa d'activitats

       c - Collage

       d - Dibuix

       e - Pintura

       f - Reproducció fotomecànica

       g - Negatiu

       h - Positiu fotogràfic

       k - Cartell

       i - Imatge

S'utilitza quan no es coneix o no es vol donar una designació més específica.

       j - Estampa

       l - Dibuix tècnic

       n - Gràfic

       o - Fitxa pregunta-resposta

       p - Postal

       q - Icona

       r - Radiografia

       s - Làmina didàctica

       u - Sense especificar

       v - Fotografia, tipus sense especificar

       z - Altres

Inclou produccions de tècniques mixtes fetes amb una combinació de tècniques manuals i d'impressió sense que en predomini cap.

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

Indica les característiques de color del material gràfic no projectable.

       a - Monocrom

No inclou el negre

       b - Blanc i negre

       c - Multicolor

       h - Acolorit a mà

       m - Mixt

       u - Desconegut

       z - Altres

Inclou documents tenyits, virats o acolorits.

       | - Cap intenció de codificar

Indica el tipus de material utilitzat en el suport en què s'imprimeix o s'executa una imatge.

       a - Tela

       b - Cartolina

       c - Cartó/Cartó de dibuix

       d - Vidre

       e - Sintètic

No inclou materials sintètics que imiten els tèxtils.

       f - Pell

No inclou materials sintètics que imiten la pell.

       g - Tèxtil

Inclou tots els teixits naturals o de fibres sintètiques excepte la tela.

       h - Metall

       i - Plàstic

       l - Vinil

       n - Vitel·la

       m - Mixt

El material del suport primari varia en els diferents documents de la col·lecció.

       o - Paper

Qualsevol paper de base de cel·lulosa.

       p - Guix

Inclou barreges de sòlids polvoritzats i guix.

       q - Cartolina dura

       r - Porcellana

S'utilitza únicament per a la porcellana amb base d'argila.

       s - Pedra

       t - Fusta

Inclou l'aglomerat, però pot incloure o no altres materials basats en partícules o fibres de fusta.

       v - Pell

       w - Pergamí

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica el tipus de material al qual està fixat el suport primari.

       # - Cap suport secundari

       a - Tela

       b - Cartolina

       c - Cartó/Cartó de dibuix

       d - Vidre

       e - Sintètic

No inclou materials sintètics que imiten els tèxtils.

       f - Pell

No inclou materials sintètics que imiten la pell.

       g - Tèxtil

Inclou tots els teixits naturals o de fibres sintètiques, excepte la tela.

       h - Metall

       m - Mixt

El material del suport primari varia en els diferents documents de la col·lecció.

       o - Paper

Qualsevol paper de base de cel·lulosa.

       p - Guix

Inclou barreges de sòlids polvoritzats i guix.

       q - Cartolina dura

       r - Porcellana

S'utilitza únicament per a la porcellana amb base d'argila.

       s - Pedra

       t - Fusta

Inclou l'aglomerat, però pot incloure o no altres materials basats en partícules o fibres de fusta.

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--PEL·LÍCULA CINEMATOGRÀFICA

Sèrie d'imatges fixes sobre pel·lícula, amb so o sense dissenyades per a ser projectades en una successió ràpida per tal de produir l'efecte òptic de moviment.

Posicions dels caràcters

 

       m - Pel·lícula cinematogràfica

Indica la classe específica de pel·lícula cinematogràfica a la qual pertany el document.

       c - Pel·lícula en cartutx

       f - Pel·lícula en casset

       o - Rotlle de pel·lícula

       r - Bobina de pel·lícula

Inclou una banda sonora de la pel·lícula que acompanya imatges que en realitat no hi són presents.

       u - Sense especificar

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

Indica les característiques de color de la pel·lícula cinematogràfica.

       b - Blanc i negre

       c - Multicolor

       h - Acolorit a mà

       m - Mixt

       n - No aplicable

El document no té imatges.

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica el format de presentació de la pel·lícula cinematogràfica.

       a - Obertura estàndard de so (fotograma reduït)

Format de pantalla no ampla.

       b - No anamòrfic (pantalla ampla)

Efecte de pantalla ampla sense compressió de la imatge òpticament o sense el requeriment d'utilització de tècniques de projecció especials.

       c - 3D

       d - Anamòrfic (pantalla ampla)

       e - Altres formats panoràmics

       f - Obertura estàndard de silenci (fotograma complet)

Pel·lícula de 35 mm sobre la qual la imatge exposada té aproximadament l'amplada de l'espai entre les perforacions del fotograma.

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica si el so està separat de la pel·lícula cinematogràfica o no.

       # - Sense so (mut)

       a - So incorporat

       b - So separat

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Indica el suport específic utilitzat per a portar el so (tant si el so és al document mateix com si hi és en forma de material d'acompanyament) i el tipus de reproducció del so requerit.

       # - Sense so (mut)

       a - Banda sonora òptica en pel·lícula cinematogràfica

       b - Banda sonora magnètica en pel·lícula cinematogràfica

       c - Cinta sonora magnètica en cartutx

       d - Disc sonor

       e - Cinta sonora magnètica en bobina

       f - Cinta sonora magnètica en casset

       g - Banda sonora òptica i magnètica en pel·lícula cinematogràfica

       h - Cinta de vídeo

       i - Videodisc

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica l'amplada de la pel·lícula cinematogràfica

       a - 8 mm estàndard

       b - Super-8 mm/single 8 mm

       c - 9,5 mm

       d - 16 mm

       e - 28 mm

       f - 35 mm

       g - 70 mm

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica la configuració dels canals de reproducció del so pensats per al so de la pel·lícula cinematogràfica.

       k - Mixt

Més d'una configuració en una sola pel·lícula cinematogràfica.

       m - Monofònic

       n - No aplicable

La pel·lícula cinematogràfica no té so, o el so és en un suport separat.

       q - Quadrafònic, multicanal o circular

       s - Estereofònic

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica si la pel·lícula és part d'una producció completa, o si és un element de producció preliminar o un element de postproducció.

       a - Còpia de treball

Còpia de metratge de la càmera original que s'edita per a obtenir una versió definitiva final.

       b - Talls

Seccions de plans restants després que els seleccionats han estat incorporats a la còpia de muntatge.

       c - Descarts

Preses de plans rebutjades.

       d - Copió diari

Primera còpia positiva de les preses de plans del dia anterior.

       e - Bandes de mescles

Bandes sonores separades que es combinen per produir la banda sonora final.

       f - Bandes de rètols/rotlles d'intertítols

Títols o rètols impresos separats de les seves imatges corresponents.

       g - Rotlles de producció

Diferents tipus d'elements de producció abans de ser tallats i muntats en les bobines.

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica si la pel·lícula cinematogràfica és positiva o negativa.

       a - Positiva

Els colors i/o els valors dels tons són els mateixos que els de l'original.

       b - Negativa

En la pel·lícula cinematogràfica en blanc i negre, els valors dels tons són els oposats als de l'original. En la pel·lícula cinematogràfica en color, són els complements de l'original.

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica a quina distància de l'original se situa el document. Les dades de generació s'utilitzen per avaluar la qualitat de les còpies disponibles, per prendre decisions de conservació i per a identificar els materials disponibles per al visionat i la recerca.

       d - Duplicat

       e - Còpia mestra

       o - Original

       r - Còpia de referència/còpia de visionat

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica el suport de la pel·lícula cinematogràfica.

       a - Suport de seguretat, sense determinar

       c - Suport de seguretat, acetat sense determinar

       d - Suport de seguretat, diacetat

       i - Suport de nitrat

       m - Suport mixt (de nitrat i de seguretat)

       n - No aplicable

El document no té suport de la pel·lícula (per exemple, pel·lícula de paper).

       p - Suport de seguretat, polièster

       r - Suport de seguretat mixta

Suports de seguretat de pel·lícules mixtes empalmades; sense nitrat.

       t - Suport de seguretat, triacetat

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica les característiques de color de les imatges en moviment més específiques que les contingudes a 007/03 (Color).

       a - 3 capes de color

       b - 2 colors, banda única

       c - 2 colors sense determinar

       d - 3 colors sense determinar

       e - 3 bandes, color

       f - 2 bandes, color

       g - Banda vermella

       h - Banda blava o verda

       i - Banda cian

       j - Banda magenta

       k - Banda groga

       l - S E N 2

       m - S E N 3

       n - No aplicable

       p - To sèpia

       q - Altres tons

       r - Tintada

       s - Tenyits i virats

       t - Estergit

       u - Desconegut

       v - Acolorit a mà

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica el tipus de material de la pel·lícula en color o de la còpia en color que representa el document.

       a - Còpies per transferència del colorant embegut

       b - Material de tres capes

       c - Material de tres capes, decoloració baixa

       d - Material doble

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica el nivell de deteriorament de la pel·lícula.

       a - Cap d'aparent

       b - Nitrat: olor sospitosa

       c - Nitrat: olor pudenta

       d - Nitrat: marronós, descoloriment, color fos, polsós

       e - Nitrat: enganxós

       f - Nitrat: espumós, bombolles, butllofes

       g - Nitrat: quallat

       h - Nitrat: pols

       k - Sense nitrat: deteriorament detectable (olor de diacetat)

       l - Sense nitrat: deteriorament avançat

       m - Sense nitrat: desastre

       | - Cap intenció de codificar

Indica si es creu que la pel·lícula cinematogràfica és completa.

       a - Completa

       i - Incompleta

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Sis caràcters que indiquen la data més recent d'inspecció de la pel·lícula cinematogràfica; la data s'anota en la forma ssaamm (segle/any/mes). S'utilitza un guió per a cada part desconeguda de la data. Si no es té cap intenció de codificar aquestes posicions, s'utilitzen sis caràcters de farciment (||||||).

 

Inici de secció

 

 

007--DOCUMENT COMPOST

Indica que el document és un document compost, el qual es defineix com a barreja de diferents components publicats com a unitat i principalment amb fins educatius. Cap component no es pot identificar com a component predominant del document.

Posicions dels caràcters

 

       o - Document compost

Indica la classe específica de material textual a la qual pertany el document.

       u - Sense especificar

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--MÚSICA ANOTADA

Indica que el document és música anotada, la qual es defineix com a representacions gràfiques no realitzades d'obres musicals, tant manifestacions impreses com digitalitzades. Inclou partitures i/o particel·les, representacions de diagrames, tabulatures, instruccions per a composicions aleatòries, imatges o pintures pensades com a composicions musicals, notació quadrada, klavirskribo, notació de cant pla, neumes, en braille i altres formes de representació dels quatre components del so musical: to, durada, timbre i força sonora.

Posicions dels caràcters

 

       q - Música anotada

Indica la classe específica de material textual a la qual pertany el document.

       u - Sense especificar

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--IMATGE DE TELEDETECCIÓ

Indica que el document és una imatge de teledetecció, la qual es defineix com a imatge produïda per un aparell d'enregistrament que no està en contacte físic o en contacte estret amb el objecte d'estudi. Pot ser un mapa o una altra imatge obtinguda mitjançant diferents aparells de teledetecció com ara càmeres, ordinadors, làsers, receptors de radiofreqüència, sistemes de radar, sonar, sismògrafs, gravímetres, magnetòmetres i escintil·lòmetres.

Posicions dels caràcters

 

       r - Imatge de teledetecció

Indica la classe específica de material, normalment la classe d'objecte físic, a la qual pertany un document.

       u - Sense especificar

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

Indica la posició general del sensor relativa a l'objecte d'estudi.

       a - Superfície

       b - Aerotransportat

       c - Transportat en nau espacial

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica l'angle general de l'aparell des del qual s'ha fet la imatge de teledetecció.

       a - Oblic baix

       b - Oblic alt

       c - Vertical

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Indica la cobertura dels núvols en el moment en què es va prendre la imatge de teledetecció.

       0 - 0-9%

       1 - 10-19%

       2 - 20-29%

       3 - 30-39%

       4 - 40-49%

       5 - 50-59%

       6 - 60-69%

       7 - 70-79%

       8 - 80-89%

       9 - 90-100%

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Indica el tipus de construcció de la plataforma que ha servit de base per a l'aparell de teledetecció. En aquest element, "plataforma" fa referència a qualsevol estructura que serveix com a base, no tan sols a les superfícies planes.

       a - Globus

       b - Avió--altitud baixa

       c - Avió--altitud mitjana

       d - Avió--altitud alta

       e - Nau espacial tripulada

       f - Nau espacial no tripulada

       g - Aparell de teledetecció terrestre

       h - Aparell de teledetecció de superfície marina

       i - Aparell de teledetecció submergible

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica la utilització principal donada a la plataforma especificada a 007/06 (Tipus de construcció de la plataforma).

       a - Meteorològica

       b - Observació en superfície

       c - Observació en l'espai

       m - Utilització mixta

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica la forma d'enregistrament de l'aparell de teledetecció, especialment quan el sensor intervé en la creació de la transmissió que mesura.

       a - Actiu

       b - Passiu

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Codi de dos caràcters que indica les característiques espectrals, acústiques o magnètiques de les dades rebudes per l'aparell que produeix la imatge de teledetecció. Es pot utilitzar per a indicar la longitud d'ona de la radiació mesurada, i el tipus de sensor utilitzat per a mesurar-la.

       aa - Llum visible

       da - Infraroig proper

       db - Infraroig mitjà

       dc - Infraroig llunyà

       dd - Infraroig tèrmic

       de - Infraroig d'ona curta (SWIR)

       df - Infraroig reflectant

       dv - Combinacions

       dz - Altres dades d'infraroig

       ga - Radar lateral aerotransportat (SLAR)

       gb - Radar d'obertura sintètica (SAR)-Freqüència única

       gc - SAR-Multifreqüència (multicanal)

       gd - SAR-Polarització similar

       ge - SAR-Polarització creuada

       gf - SAR infomètric

       gg - SAR polarimètric

       gu - Mapatge de microones passives

       gz - Altres dades de microones

       ja - Ultraviolat llunyà

       jb - Ultraviolat mitjà

       jc - Ultraviolat proper

       jv - Combinacions d'ultraviolat

       jz - Altres dades d'ultraviolat

       ma - Multiespectral, multidades

       mb - Multitemporal

       mm - Combinació de diversos tipus de dades

       nn - No aplicable

       pa - Sonar--profunditat de l'aigua

       pb - Sonar--imatges de la topografia del fons, d'escombratge lateral

       pc - Sonar--topografia del fons, prop de la superfície

       pd - Sonar--topografia del fons, prop del fons

       pe - Amidaments sísmics

       pz - Altres dades acústiques

       ra - Anomalies gravitatòries (general)

       rb - Reducció a l'aire lliure

       rc - Anomalia de Bouger

       rd - Anomalia isostàtica

       sa - Camp magnètic

       ta - Aixecaments radiomètrics

       uu - Desconegut

       zz - Altres

       || - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

 007--ENREGISTRAMENT SONOR

Disc, cinta, pel·lícula, cilindre o fils sobre els quals han estat enregistrades les vibracions del so perquè hi pugui ser reproduït, i rotlles de paper en què les notes d'una composició musical són representades amb perforacions en el paper a partir de les quals es pot produir el so mecànicament.

Posicions dels caràcters

 

       s - Enregistrament sonor

Indica la classe específica d'enregistrament sonor a la qual pertany el document.

       b - Corretja

       d - Disc sonor

       e - Cilindre

       g - Cartutx sonor

       i - Banda sonora de pel·lícula

       q - Rotlle

       r - Remot

       s - Casset sonora

       t - Bobina de cinta sonora

       u - Sense especificar

       w - Enregistrament amb fils

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

Indica la velocitat de reproducció de l'enregistrament sonor.

       a - 16 rpm

       b - 33 1/3 rpm

       c - 45 rpm

       d - 78 rpm

       e - 8 rpm

       f - 1,4 m/s

       h - 120 rpm

       i - 160 rpm

       k - 15/16 ips (2,4 cm/s)

       l - 1 7/8 ips (4,75 cm/s)

       m - 3 3/4 ips (9,5 cm/s)

       n - No aplicable

       o - 7 1/2 ips (19 cm/s)

       p - 15 ips (38 cm/s)

       r - 30 ips (76 cm/s)

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica la configuració dels canals de reproducció del so de l'enregistrament sonor.

       m - Monofònic

       q - Quadrifònic, multicanal, o so envoltant

       s - Estereofònic

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica l'amplada del solc de l'enregistrament d'un disc o la profunditat del solc d'un cilindre.

       m - Microsolc/Solc fi

       n - No aplicable

       s - Solc gruixut/Solc estàndard

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica el diàmetre d'una bobina oberta o d'un disc, o les dimensions d'una casset, un cartutx o un cilindre.

       a - 3 in (7,5 cm)

       b - 5 in (12,5 cm)

       c - 7 in (17,5 cm)

       d - 10 in (25 cm)

       e - 12 in (30 cm)

       f - 16 in (40 cm)

       g - 4 3/4 in o 12 cm

       j - 3 7/8 x  2 1/2 in (10x6,5 cm)

       n - No aplicable

       o - 5 1/4 x 3 7/8 in (14x10 cm)

       s - 2 3/4 x 4 in (7x10 cm)

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica l'amplada d'una cinta.

       l - 1/8 in (3,1 mm)

       m - 1/4 in (6,3 mm)

       n - No aplicable

       o - 1/2 in (12,5 mm)

       p - 1 in (2,5 cm)

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica el nombre de pistes de la cinta.

       a - Una pista (1)

       b - Dues pistes (2)

       c - Quatre pistes (4)

       d - Vuit pistes

       e - Dotze pistes

       f - Setze pistes

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica el tipus de disc, cilindre o cinta.

       a - Cinta mestra

Cinta mestra de la producció final que s'utilitza per fer a un disc mestre o una duplicació de la cinta mestra.

       b - Duplicació de la cinta mestra

Cinta sonora produïda a partir de la cinta mestra.

       d - Disc original (negatiu)

Disc original negatiu que s'utilitza en la preparació de la matriu a partir de la qual es poden fer els motlles millors i més duradors.

       i - Instantani (enregistrat en directe)

Inclou discs o cintes editats com a tiratges limitats, o edicions limitades de distribució privada.

       m - Produït en sèrie

Inclou discs o cintes editades com a tiratge limitat, o edició limitada per a la distribució privada.

       n - No aplicable

       r - Matriu (positiva)

Còpia exacta de l'enregistrament del disc original gravat a partir del disc mestre del qual es fa una matriu en metall negativa per a gravar discs per a la distribució.

       s - Motlle (negatiu)

Una peça metàl·lica negativa, produïda a partir de la matriu per mitjà d'un procés de galvanització, de la qual se'n poden gravar entre 500 i 750 discs.

       t - Impressió de prova

Un disc acabat o un disc d'una impressió molt limitada dissenyat per a ser examinat acústicament per tal de procedir a la seva impressió.

       u - Desconegut

També s'utilitza quan no es pot determinar si el document ha estat produït en directe o en sèrie.

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica la classe de material utilitzat en la fabricació dels enregistraments sonors (tant si són produïts en directe com en sèrie). Aquest codi només està pensat en relació a un enregistrament sonor reproduït en un dispositiu mecànic.

       a - Capa de laca

       b - Nitrat de cel·lulosa

       c - Cinta d'acetat amb òxid ferrós

       g - Vidre amb laca

       i - Alumini amb laca

       l - Metall

       m - Plàstic amb metall

       n - No aplicable

       p - Plàstic

       r - Paper amb laca o amb òxid ferrós

       s - Goma laca

       u - Desconegut

       w - Cera

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica la classe de gravat utilitzat per a fer els solcs del disc.

       h - Gravat vertical

Gravat vertical; cap informació lateral pensada per a la reproducció.

       l - Gravat lateral o combinat

       n - No aplicable

Inclou els discs compactes d'àudio (estan picats més que no gravats).

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica les característiques especials de reproducció del so d'un enregistrament sonor, incloent-hi l'equip especial o l'equalització necessària per a una reproducció adequada. No s'utilitza el codi en els processos especials utilitzats durant l'enregistrament a no ser que aquests processos s'hagin d'aplicar durant la reproducció.

       a - Estàndard NAB

Es requereix l'equalització de reproducció del so de la National Association of Broadcasters (NAB).

       b - Estàndard CCIR

Es requereix l'equalització de reproducció del so del Comité consultatif de la radiodiffusion (CCIR).

       c - Codificació Dolby-B

       d - Codificació dbx

       e - Enregistrament digital

       f - Codificació Dolby-A

       g - Codificació Dolby-C

       h - Codificació CX

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Com va ser capturat i emmagatzemat originalment el so. Els enregistraments sonors s'han de codificar segons les tècniques de captura i emmagatzematge originals, independentment del format físic de la manifestació que es cataloga o de si el contingut sonor de la manifestació que es cataloga ha estat millorat usant altres tècniques.

       a - Captura acústica, emmagatzematge analògic directe

So enregistrat capturat originalment usant un pavelló i un diafragma acústics i emmagatzemat directament sobre una superfície com ara un disc o un cilindre. La majoria dels enregistraments acústics daten d'abans de l'època que comença el 1877, quan les primeres màquines comercials pràctiques es van desenvolupar, fins mitjans o finals de la dècada de 1920, un període de transició marcat pel llançament dels primers enregistraments elèctrics el 1925.

       b - Captura elèctrica, emmagatzematge analògic directe

So enregistrat capturat originalment usant micròfons i altre equipament elèctric i emmagatzemat directament sobre la superfície d'un disc. Tots els enregistraments que es van fer amb micròfons i altre equipament elèctric usen emmagatzematge directe que comença amb els primers enregistraments elèctrics el 1925 fins les darreries de la dècada de 1940. Els enregistraments comercials més recents amb la menció "directament sobre el disc" o una frase equivalent també utilitzen aquesta tècnica. També són coneguts com enregistraments electromecànics.

       d - Emmagatzematge digital

So enregistrat capturat originalment de forma elèctrica i emmagatzemat usant tècniques digitals, que van començar a estar disponibles a la dècada de 1980. Aquests enregistraments es poden identificar com "enregistrats digitalment" o amb una frase similar a l'etiqueta o a l'embalatge. Tanmateix, les designacions "remasterització digital" o "mescla digital" són processos post captura i emmagatzematge i no pretenen suggerir que la captura i l'emmagatzematge originals fossin digitals.

       e - Emmagatzematge elèctric analògic

Enregistraments sonors que van ser capturats usant tècniques elèctriques i emmagatzemats com a modulacions i impulsos sobre una superfície magnètica. La majoria dels enregistraments fets des de finals dels anys 1940 fins al periode de transició de principis dels anys 1980 fins a principis dels anys 1990 són enregistraments elèctrics analògics.

       u - Captura i emmagatzematge desconeguts

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--TEXT

Material imprès o manuscrit llegible a ull nu.

Posicions dels caràcters

       t - Text

Indica la classe específica de material textual a la qual pertany el document.

       a - Caràcters normals

       b - Caràcters grans

       c - Braille

       d - Text en fulls solts

       u - Sense especificar

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--ENREGISTRAMENT VÍDEO

Enregistrament en què les imatges visuals, normalment en moviment i acompanyades de so, han estat enregistrades i estan dissenyades per a ser reproduïdes en un receptor de televisió o un monitor de vídeo.

Posicions dels caràcters

 

       v - Enregistrament vídeo

Indica la classe de material d'enregistrament a la qual pertany el document.

       c - Videocartutx

       d - Videodisc

       f - Videocasset

       r - Videobobina

       u - Sense especificar

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

Indica les característiques de color de l'enregistrament vídeo.

       a - Monocrom

       b - Blanc i negre

       c - Multicolor

       m - Mixt

       n - No aplicable

El document no té imatges, per exemple, un enregistrament vídeo només amb so.

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica el format d'enregistrament de la cinta de vídeo o del videodisc.

       a - Beta (videocasset, 1/2 in (12,5 mm))

       b - VHS (videocasset, 1/2 in (12,5 mm))

       c - U-matic (videocasset, 3/4 in (18,7 mm))

       d - EIAJ (bobina, 1/2 in (12,5 mm))

       e - Tipus C (bobina, 1 in (25 mm))

       f - Quàdruplex (bobina, 1 o 2 in (25 o 50 mm))

       g - Laserdisc

       h - Videodisc CED (Capacitance Electronic Disc)

       i - Betacam (videocasset, 1/2 in (12,5 mm))

       j - Betacam SP (videocasset, 1/2 in (12,5 mm))

       k - Super-VHS (videocasset, 1/2 in (12,5 mm))

       m - M-II (videocasset, 1/2 in (12,5 mm))

       o - D-2 (videocasset, 3/4 in (18,7 mm))

       p - 8 mm

       q - Hi-8 mm

       s - Blu-ray

       u - Desconegut

       v - DVD

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica si el so és en l'enregistrament vídeo o si n'està separat.

       # - Sense so (mut)

       a - So incorporat

       b - So separat

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Indica el suport específic utilitzat per a portar el so (tant si el so és en l'enregistrament vídeo com si n'està separat), i el tipus de reproducció de so requerit.

       # - Sense so (mut)

       a - Banda sonora òptica en pel·lícula cinematogràfica

       b - Banda sonora magnètica en pel·lícula cinematogràfica

       c - Cinta sonora magnètica en cartutx

       d - Disc sonor

       e - Cinta sonora magnètica en bobina

       f - Cinta sonora magnètica en casset

       g - Banda sonora òptica i magnètica en pel·lícula cinematogràfica

       h - Cinta de vídeo

       i - Videodisc

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica l'amplada de l'enregistrament vídeo.

       a - 8 mm

       m - 1/4 in (6,2 mm)

       o - 1/2 in (12,5 mm)

       p - 1 in (25 mm)

       q - 2 in (50 mm)

       r - 3/4 in (18,7 mm)

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Indica la configuració dels canals de reproducció del so pensats per al so de l'enregistrament vídeo.

       k - Mixt

Més d'una configuració en un enregistrament vídeo.

       m - Monofònic

       n - No aplicable

L'enregistrament vídeo no té so o bé el so és en un suport separat.

       q - Quadrafònic, multicanal o circular

       s - Estereofònic

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

007--SENSE ESPECIFICAR

La forma física del document descrit no s'identifica en cap codi de 007 de categoria de material. Aquesta categoria també s'utilitza en els documents que tenen més d'una forma física que no s'identifiquen en cap dels camps 007 separats.

Posicions dels caràcters

 

       z - Sense especificar

Indica la classe específica de material a la qual pertany el document.

       m - Més d'una forma física

       u - Sense especificar

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques