MARC 21 concís bibliogràfic: Capçalera i Directori

·         CAPÇALERA

·         DIRECTORI

 

Inici de secció

 

 

CAPÇALERA

 

Camp fix que comprèn les primeres 24 posicions (00-23) de cada registre i proporciona informació per al processament del registre.

 

Posicions dels caràcters

 

Cadena de cinc caràcters numèrics, generada automàticament, que especifica la longitud de tot el registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

Indica la relació del registre amb un fitxer.

       a - Increment del nivell de codificació

El Nivell de codificació (Capçalera/17) del registre ha estat canviat a un nivell de codificació superior.

       c - Corregit o revisat

Canvi en el registre altre que en el codi de Nivell de codificació.

       d - Esborrat

       n - Nou

       p - Increment del nivell de codificació de prepublicació

El nivell de catalogació d'un registre de prepublicació ha estat canviat a causa de la disponibilitat del document publicat.

Indica les característiques del registre i defineix els seus components.

       a - Material textual

Inclou material textual imprès, en microforma i electrònic.

       c - Música notada

Inclou música notada en microforma i electrònica.

       d - Música notada manuscrita

Inclou música notada manuscrita i en microforma.

       e - Material cartogràfic

Inclou mapes, atles, globus, mapes digitalitzats i altres documents cartogràfics.

       f - Material cartogràfic manuscrit

Inclou mapes manuscrits i en micorforma.

       g - Material projectable

Els exemples inclouen: pel·lícules cinematogràfiques, enregistraments vídeo (incloent-hi vídeo digital), filmines, diapositives, transparències o material dissenyat especialment per a la projecció.

       i - Enregistrament sonor no musical

Els exemples inclouen: discursos.

       j - Enregistrament sonor musical

Els exemples inclouen: discs sonors, discs compactes o cintes de casset.

       k - Material gràfic bidimensional no projectable

Els exemples inclouen: fitxes d'activitats, representacions gràfiques, collages, imatges d'ordinador, dibuixos, matrius de duplicació, fitxes pregunta-resposta, pintures, negatius i positius fotogràfics, imatges, discs compactes fotogràfics, postals, cartells, estampes, clixés de ciclostil, làmines didàctiques, dibuixos tècnics, reproduccions fotomecàniques i reproduccions de qualsevol dels materials esmentats.

       m - Fitxer informàtic

Inclou les classes següents de recursos electrònics: programaris d'ordinador (incloent-hi programes, jocs, tipus de lletra), dades numèriques, multimèdia per a ordinador, sistemes o serveis en línia. Per a aquestes classes de materials, si hi ha algun aspecte significatiu que cau fora de la categoria de la Capçalera/06, s'utilitza el codi per a aquest aspecte significatiu en lloc del codi m (per exemple, les dades vectorials que són cartogràfiques no es codifiquen com a dades numèriques sinó com a dades cartogràfiques). Altres classes de recursos electrònics es codifiquen per l'aspecte més significatiu (per exemple, material textual, material gràfic, material cartogràfic, so, música, imatge en moviment). En cas de dubte, o si no es pot deteminar l'aspecte més significatiu, el document es considera un fitxer informàtic.

       o - Document compost

Inclou una barreja de components d'un tipus de document o més, cap dels quals és l'integrant predominant del document compost.

       p - Material mixt

Indica que hi ha materials significatius en dues o més formes que generalment estan relacionades en virtut d'haver estat recollits per una persona o entitat, o sobre aquesta persona o entitat. Inclou fons d'arxius i reculls de manuscrits de materials de formes mixtes, com ara text, fotografies i enregistraments sonors.

       r - Artefacte tridimensional o objecte natural

Inclou objectes manufacturats, com ara maquetes, diorames, jocs, trencaclosques, simuladors, escultures i altres obres d'art en tres dimensions, exposicions, màquines, indumentària, joguines i labors, i objectes naturals com ara mostres de microscopi i altres mostres preparades per a observació.

       t - Material textual manuscrit

Indica el nivell bibliogràfic del registre

       a - Part component monogràfica

Unitat bibliogràfica monogràfica annexada a una altra unitat o que hi és continguda, de manera que la recuperació de la part component depèn de la identificació i localització del document font o contenidor. El registre conté camps que descriuen la part component i les dades que identifiquen el document font, camp 773 (Entrada de document font).

       b - Part component seriada

Unitat bibliogràfica seriada annexada a una altra unitat o que hi és continguda , de manera que la recuperació de la part component depèn de la identificació i localització del document font o contenidor. El registre inclou camps que descriuen la part component i les dades que identifiquen el document font, camp 773 (Entrada de document font).

       c - Recull

Grup factici, en més d'una part, de documents que no van ser publicats, distribuïts o produïts conjuntament. El registre descriu unitats definides per una procedència comuna o per motius administratius i està pensat per a que sigui el registre més complet dins del sistema.

       d - Subunitat

Part d'un recull, especialment unitat d'arxiu descrita col·lectivament en qualsevol lloc del sistema. El registre inclou camps que descriuen la subunitat i les dades que identifiquen l'Entrada de document font (camp 773).

       i - Recurs integrant

Recurs bibliogràfic que s'afegeix o es canvia per mitjà d'actualitzacions no discrecionals i que s'integren en el tot (conjunt). Els exemples inclouen actualitzacions en fulls solts i actualitzacions de llocs web.

       m - Monografia/document

Document complet en una part (monografia) o que es pensa completar en un nombre finit de parts separades (monografia en més d'un volum).

       s - Publicació en sèrie

Document editat en parts successives que porten designacions numèriques o cronològiques i que es pensa continuar indefinidament (per exemple, publicacions en sèrie, revistes, col·leccions, diaris).

       # - Cap tipus específic

       a - Arxivístic

Identifica el sistema de codificació de caràcters utilitzat en el registre.

       # - MARC-8

       a - UCS/Unicode

Número 2, generat automàticament, que indica el nombre de posicions usades per als indicadors en un camp variable de dades.

Número 2, generat automàticament, que indica el nombre de posicions usades per a cada codi de subcamp en un camp variable de dades.

Cadena de cinc caràcters numèrics, generada automàticament, que indica la primera posició del primer camp variable de control del registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

Indica la completesa de la informació bibliogràfica i/o la designació de contingut del registre MARC.

       # - Nivell complet

El nivell MARC més complet creat a partir d'informació procedent d'un examen del document físic.

       1 - Nivell complet, material no examinat

La informació utilitzada en la creació del registre deriva d'una descripció existent del document sense un nou examen del document físic. Aquest codi s'utilitza principalment en la conversió retrospectiva de registres quan es transcriu tota la informació de la descripció existent. Certes codificacions dels camps de control i altres elements es basen només en la informació explícita de la descripció.

       2 - Nivell incomplet, material no examinat

La informació utilitzada en la creació del registre deriva d'una descripció existent del document sense un nou examen del document físic. Aquest codi s'utilitza principalment en la conversió retrospectiva de registres quan es transcriuen tots els punts d'accés descriptius, però només un subconjunt específic d'elements. Pot ser que els encapçalaments autoritatius no siguin els actuals.

       3 - Nivell abreujat

Indica un registre breu que no satisfà les especificacions de catalogació de nivell mínim del Registre bibliogràfic de nivell nacional. Els encapçalaments dels registres poden reflectir formes establertes en tota la seva amplitud i que com a tals formes eren les disponibles en el moment en què va ser creat el registre.

       4 - Nivel bàsic

       5 - Nivell parcial (preliminar)

Registre no considerat definitiu per l'agència creadora (per exemple, pot ser que els encapçalaments no reflecteixin les formes establertes; pot ser que el registre no satisfaci les especificacions de catalogació de nivell nacional).

       7 - Nivell mínim

Registre que satisfà les especificacions de catalogació de nivell mínim del registre bibliogràfic de nivell nacional i que l'agència catalogràfica el considera el registre final. Els encapçalaments reflecteixen les formes establertes. Els requeriments de registres de nivell mínim dels Estats Units d'Amèrica es poden trobar a National Level and Minimal Level Record Requirements (www.loc.gov/marc/bibliographic/nlr/)

       8 - Nivell de prepublicació

Indica un registre de nivell de prepublicació. Inclou registres creats en programes CIP (Cataloging in publication).

       u - Desconegut

Utilitzat per una agència que rep o envia dades per substituir un codi local quan no es pot determinar el nivell de codificació MARC apropiat. El codi u no s'utilitza en registres entrats per primera vegada o actualitzats.

       z - No aplicable

El concepte de nivell de codificació no s'aplica al registre.

Indica la forma de la catalogació descriptiva reflectida en el registre. El subcamp $c (Convencions de descripció) del camp 040 (Font de la catalogació) pot incloure informació addicional sobre les convencions de catalogació utilitzades.

       # - No ISBD

La part descriptiva del registre no segueix les disposicions de catalogació i puntuació de l'ISBD (International Standard Bibliographic Description).

       a - AACR 2

La part descriptiva del registre i la tria i forma dels punts d'accés es formulen d'acord amb la segona edició d'Anglo-American Cataloging Rules (traducció catalana: Regles angloamericanes de catalogació) o bé d'acord amb manuals basats en les AACR2. S'hi aplica la puntuació de l'ISBD.

       c - Puntuació ISBD omesa

La part descriptiva del registre conté les prescripcions de puntuació de les ISBD, excepte si la puntuació ISBD no és present a final de subcamp.

       i - Puntuació ISBD inclosa

La part descriptiva del registre conté les prescripcions de puntuació de les ISBD.

       n - Puntuació no ISBD omesa

La part descriptiva del registre no segueix les provisions de catalogació i puntuació de l'ISBD (International Standard Bibliographic Description), i la puntuació no és present al final d'un subcamp.

       u - Desconegut

L'organització que rep o envia dades en la Capçalera/18 no pot determinar la forma de la catalogació descriptiva utilitzada en el registre. Es pot utilizar el codi u en registres convertits a partir d'altres formats de metadates.

Nivell de registre al qual pertany un recurs i les seves dependències. Aquesta informació facilita el processament del registre en diferents situacions. Per exemple, el registre pot descriure un conjunt de documents, o pot descriure una part del conjunt. La part pot tenir només un títol dependent per ser usat amb finalitats d'identificació i, per tant, requereix l'ús d'informació addicional per entendre el seu context.

       # - No especificat o no aplicable

La distinció entre nivells de registre no s’especifica o no és aplicable per al tipus de recurs.

       a - Conjunt

El registre és per a un conjunt que consisteix en més d'un document.

       b - Part amb títol independent

El registre és per a un recurs que és part d'un conjunt i té un títol que li permet ser independent del registre del conjunt.

       c - Part amb títol dependent

El registre és per a un recurs que és part d'un conjunt però té un títol que el fa ser dependent del registre del conjunt per entendre el seu context.

Quatre caràcters numèrics d'un sol dígit, generats automàticament, que indiquen l'estructura de cada entrada en el Directori.

Conté un 4

Conté un 5

Conté un 0

Conté un 0

 

Inici de secció

 

 

DIRECTORI

 

Índex, generat automàticament, de la localització dels camps variables de control i dels camps variables de dades dins un registre. El Directori va immediatament després de la Capçalera en la posició 24 i consisteix en una sèrie d'entrades de longitud fixa (12 posicions) que donen l'etiqueta, la longitud i la posició d'inici de cada camp variable.

 

Posicions dels caràcters

 

Tres caràcters numèrics o alfabètics (en majúscules o en minúscules, però no totes dues) que identifiquen un camp associat.

Quatre caràcters numèrics que indiquen la longitud del camp, inclosos els indicadors, els codis de subcamp, les dades i el senyal de final de camp. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

Cinc caràcters numèrics que indiquen la posició d'inici del camp en relació amb l'Adreça d'inici de les dades (Capçalera/12-16) del registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques