Library of Congress >> MARC >> Bibliographic >> 5XX >> 583

583 - Nota d'acció (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Privacitat
# - Cap informació proporcionada
0 - Privat
1 - No privat
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Acció (NR)
$b - Identificació de l'acció (R)
$c - Hora/data de l'acció (R)
$d - Interval de l'acció (R)
$e - Contingència de l'acció (R)
$f - Autorització (R)
$h - Jurisdicció (R)
$i - Mètode de l'acció (R)
$j - Lloc de l'acció (R)
$k - Agent de l'acció (R)
$l - Estat (R)
$n - Extensió (R)
$o - Tipus d'unitat (R)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$x - Nota interna (R)
$z - Nota pública (R)
$2 - Font del terme (NR)
$3 - Materials especificats(NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre accions de processament, de referència, i de conservació.

Les accions de referència poden incloure una breu menció sobre la sol·licitud d'adquisició de material, tant si la sol·licitud està activa o inactiva, i la data de l'últim document de la correspondència.

Les accions de conservació poden incloure una revisió de les condicions, pendent de conservació, i acabament de la conservació.

El camp 583 és repetible per anotar informació sobre diferents accions.

Es pot usar terminologia normalitzada i l'autoritat per a aquesta terminologia es pot indicar en el subcamp $2.

Aquest camp és idèntic al camp 583 (Nota d'acció) definit en el Format MARC 21 concís per a dades de fons.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Privacitat
Indica si el contingut del camp és privat o no. L'estat de privat inclou informació que les institucions no volen que sigui visualitzada al públic.
# - Cap informació proporcionada
Cap informació proporcionada respecte a la privacitat del contingut del camp.
583 ##$afilmed$fNEH project (SCH)$c2001
0 - Privat
El camp conté informació privada.
1 - No privat
No hi ha informació privada en el camp.
583 1#$apreserve$bPA-061$c19831204
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Acció
Terminologia normalitzada que descriu l'acció.
Fa referència a qualsevol acció duta a terme respecte als materials descrits (per exemple, adquirir, avaluar, autenticar, classificar, copiar, descriure, exposar, prestar, organitzar, microfilmar, conservar, referènciar, programar, sol·licitar, examinar, transferir, etc.). Per a les activitats de conservació, aquest subcamp conté una descripció de l'acció (per exemple, condició revisada, conservació pendent, tractament de conservació provisional, conservació completada).
583 ##$acondition reviewed$c19980207$lpages missing$2stmsrf
583 0#$adowngraded$c19910110$hJoe Smith$otitle$xfrom secret FRD to confidential NSI
583 0#$adeclassified$c19890428$fspecial re-review$hJoe Smith$odocument$xfrom confidential NSI to unclassified official use only, exemption 2: circumvention of statute
583 0#$areviewed$c19950601$hClassification Department$otitle$xdetermined to be unclassified
[Camp utilitzat per a accions referents a desclasssificació, classificació, etc. del material.]
$b - Identificació de l'acció
Codi o designació assignats per identificar una acció específica o per identificar-la conjuntament amb el moment de l'acció (per exemple, un número d'adquisició o un codi de projecte).
583 ##$38 caixes del centre de registre$n8$opeus cúbics$aadquisició$b82-14$c19820606
583 1#$amicrofilmed$b2004-J292$c20041103$zfor ordering information contact the Preservation Department$2pda$5ICU
583 0#$aupgraded$c20010422$hU.S. Department of Energy$odocument$xfrom Confidential RD to Secret RD
583 0#$aretained$bclassification$c19950713$fDeclassification Review Project$hJohn Keeton$odocument$xrequires other agency review
583 0#$achanged$bcaveat$xSigma 1 added$xcritical nuclear weapon data information (CNWDI) added$bdistribution limitation$xInternal Distribution Only removed$c19980306$hMary Brown$odocument
[Camp utilitzat per a accions referents a desclasssificació, classificació, etc. del material.]
$c - Hora/data de l'acció
Hora o data concretes d'una acció passada o futura.
Pot indicar de manera conjunta amb l'acció apropiada, una data d'entrada, adquisició, classificació, transferiment, o descripció. La data i l'hora s'anoten segons Representations of Dates and Times (ISO 8601). La data requereix 8 caràcters numèrics en la forma aaaammdd (4 per a l'any, 2 per al mes, i 2 per al dia). L'hora requereix 8 caràcters numèrics en la forma hhmmss.f, (2 per a l'hora, 2 per als minuts, 2 per als segons, i 2 per la fracció decimal dels segons, incloent-hi el punt dels decimals). S'usa el rellotge de 24 hores (00-23).
583 0#$3plates$acondition reviewed$c20040915$lmutilated$2pda$5DLC
583 1#$awill microfilm$c2004$2pda$5ICU
$d - Interval de l'acció
Període de temps que no pot ser expressat com una data concreta (per exemple, al final d'un curs acadèmic o cada sis mesos).
583 ##$aappraise$bOPR 80/144$dquinquennial
$e - Contingència de l'acció
Hora o període de temps d'un esdeveniment imprevisible (per exemple, quan conclogui el procés judicial, després de la mort de la filla, en el moment de la recepció dels documents).
583 0#$atransferiment$equan conclogui el procés judicial
$f - Autorització
Text o citació d'un estatut, una ordre, un informe, una raó fonamentada, o una normativa que regula una acció concreta.
583 ##$aqueued for preservation$c19861010$epriority$fTitle IIC project$5DLC
$h - Jurisdicció
Nom d'una persona, d'una organització, o d'un càrrec o funció dins d'una organització, sobre qui recau la responsabilitat de l'acció.
583 ##$atransferiment$c19770613$harxius universitaris
$i - Mètode de l'acció
Mitjans o tècnica mitjançant els quals s'executa una acció.
Els exemples de "mitjans" inclouen: per correu, en persona, per telèfon per als serveis de referència. Els exemples de "tècnica" inclouen: rebutjat, incinerat, triturat per a la seva destrucció.
583 ##$3text$atransformed digitally$c2003$itext markup$2pda$5VA
583 ##$3reformatted$c19871211$imicrofilm$2stmanf
$j - Lloc de l'acció
Localització en què els materials descrits reben l'acció mencionada, incloent-hi el lloc on són consultats pels usuaris.
583 ##$aexhibit$c19840512 through 19841230$epending results of conservation test$jMuseum of Fine Arts$kAFD
$k - Agent de l'acció
Persona o organització que executa l'acció.
583 ##$3scrapbooks (10 volumes)$n1$ocu. ft.$amicrofilm$c198303$eat completion of arrangement$f1983 master film schedule$kThomas Swing
583 0#$aappraised$c197508$l$25,000$kKarl Schach
$l - Estat
Condició o estat dels materials descrits.
La condició és a vegades el resultat, tot i que no sempre, d'una acció (per exemple, de la condició física, del valor de l'assegurança, o de la descripció de l'estat). Per a les activitats de conservació, aquest subcamp pot contenir informació sobre l'estat del document quan l'acció és, per exemple, la revisió de l'estat. Aquest subcamp també pot contenir informació sobre l'estat del document que fa que la conservació sigui rebutjada (per exemple, l'acció és conservació conservació rebutjada) o informació sobre la disposició del document original (per exemple, l'acció és reformatat).
583 ##$3patent case files$n12$oreels of microfilm$lfilmed$c19811017$jCentral Services
583 0#$3plates$acondition reviewed$c20040915$lmutilated$2pda$5DLC
583 ##$aSolicit;$lPreviously offered;$c19841015
$n - Extensió
El subcamp $n conté l'extensió, definida com el nombre de documents.
583 ##$3student case files (9 file drawers)$n18$olinear ft.$aweed$dend of academic year$hStudent Affairs Office$jBldg. 174, Rm. 436
$o - Tipus d'unitat
Nom de la unitat de mesurament.
Si els subcamps $n i $o es repeteixen en un sol camp 583, cada subcamp $o va a continuació del seu subcamp $n associat.
583 ##$afumigate$n37$oarchives boxes;$n14$obound vol.$b79-54$c197906$kJJI
583 ##$adescribe$n5$oreels of videotape$n2$oreels of audiotape$n49$obroadsides$n12$ophonograph records$eafter phonograph records are reformatted$kFRG
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
En el camp 583, el subcamp $u és usat per anotar la localització d'informació externa o suplementària accessible electrònicament.
583 1#$aconserved$c2004$uhttp://www.uflib.ufl.edu/pres/repro/db/r=aaa0123$2pda$5FU
583 0#$acondition reviewed$baaa0123$c20041011$uhttp://www.uflib.ufl.edu/pres/repro/db$2pda$5FU
583 1#$adeacidify$c19860501$uhttp://128.227.54.151/cgi-bin/conserve/rara.pl
583 0#$ahouse$c19841221$uhttp://karamelik.eastlib.ufl.edu/cgi-bin/conserve/rara.pl
$x - Nota interna
Nota relativa a una acció sobre un document que no és visualitzada al públic.
583 0#$acondition reviewed$c2004$ldefaced$xfaces in illustrations are blacked out$2pda$5NIC
583 1#$awill digitize$c2004$xNEH funding requested for Latin American collections$2pda$5FU
$z - Nota pública
Nota relativa a una acció sobre un document que és visualitzada al públic.
583 1#$adigitized$b2004-074$c20041104$zInstitute for Museum and Library Services grant$2pda$5DLC
583 1#$aacquired surrogate$b2004-J292$c20041103$zfor further informationcontact the Preservation Department $2pda$5ICU
$2 - Font de la data
Codi MARC que identifica la font del terme usat per anotar la informació sobre l'acció. Codi de: Resource Action Term Source Codes.
Si hi ha més d'una font que cal anotar, el camp es repeteix.
583 1#$awill transform digitally$c20031104$iOCR$zqueued for digitization, Nov. 4, 2003$2pda$5NIC
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp. Quan es fan registres de fons separats per a les parts d'un document bibliogràfic, cada registre pot contenir un camp 583 que contingui un subcamp $3 per especificar la part a la qual s'aplica la nota. Quan els fons de totes les parts d'un document bibliogràfic són contingudes en un sol registre de fons (i no hi ha cap camp 863-865 d'Enumeració i cronologia), el subcamp $3 pot ser utilitzat sempre que un element del camp 583 difereixi per a una part del document. També pot ser usat per relacionar la Nota d'acció 583 amb la informació del camp 876-878 d'Informació del document, quan cal proporcionar informació sobre l'acció a nivell de dades de document.
583 0#$3v.5$aacquired surrogate$c20040915$imicrofilm use copy$2pda$5CSt
583 1#$3plates$amass deacidified$c20040915$iDEZ$2pda$5MiEM
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
583 1#$3plates$aconserved$c20050915$2pda$5MUM
583 ##$aqueued for preservation$c19861010$epriority$fTitle IIC project$5DLC
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
583 ##$81.2$aexhibit$c1982/12/01 through 1982/03/01$jMuseum of Fine Arts
876 ##$81.2$aXAX1222-1$pA1234567

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 583 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació.
Accions anteriors - Una nota d'acció creada per a una acció anterior pot ser conservada o esborrada d'acord amb la política de l'organització. La informació esborrada d'una nota d'acció pot ser conservada en el subcamp $x (Nota interna) o $z (Nota pública) del camp 583 restant.
Enllaç als camps d'informació del document - En els casos en què cal proporcionar informació sobre l'acció per a dades a nivell de document, es poden utilitzar el subcamp $3 (Materials especificats) o el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps). Si els camps 863-865 són usats per a les dades de fons, el subcamp $8 del camp 583 casa amb el camp apropiat 863-865 al qual s'aplica la nota d'acció; si els camps 866-868 són usats per a les dades de fons, les dades del subcamp $3 de 583 casen amb les del camp 866-868.
Informació de fons inserida - Quan la informació de fons s'insereix en un registre MARC bibliogràfic, no s'entra cap camp 583 addicional.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Privacitat [NOU, 2004]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) Contact Us