Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Introducció a la traducció catalana

Introducció a la traducció catalana


MARC 21 Bibliogràfic
2004

Presentació dels Formats MARC 21

La Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya, òrgan assessor de la Biblioteca en temes relacionats de catalogació i indexació, va prendre la decisió de l'adopció dels formats MARC 21, i el consegüent abandó del format CATMARC, el dia 2 d'octubre de 2001.

El canvi de format és un fet extraordinari dins la comunitat bibliotecària catalana, ja que suposa l'abandó del format CATMARC després de vint anys d'aplicació per a adoptar una normativa internacional de gran abast i la més estesa actualment, els formats MARC 21.

Els formats MARC 21 són estàndards per a la representació i la comunicació d'informació bibliogràfica i relacionada en forma llegible per màquina, editats per la Library of Congress conjuntament amb la National Library of Canada.

La traducció dels formats MARC 21 és una de les eines imprescindibles per dur a terme el canvi de format. La Biblioteca de Catalunya publica ara la versió electrònica del format MARC 21 de dades bibliogràfiques.

L'Oficina MARC és l'encarregada de l'adaptació i manteniment dels formats MARC.


Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques

Els formats MARC 21 els elabora la Network Developement and MARC Standards Office de la Library of Congress amb la col·laboració de la Library and Archives Canada i la British Library. El Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques és la traducció catalana del MARC 21 Format for Bibliographic Data, realitzada per l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya. L'Oficina MARC ha seguit el model de la versió francesa establerta per la Normes, Bureau de la gestion intellectuelle de la Bibliothèque et Archives Canada.

L'Oficina MARC ha introduït unes diferències respecte a l'original anglès amb la finalitat única de continuar amb la pràctica catalogràfica de la comunitat bibliotecària catalana. A continuació s'esmenten aquestes diferències.

  1. Adaptació dels exemples de l'original anglès en els camps 1XX, 6XX, 7XX i 8XX per a evitar aplicacions errònies del format i preveure conflictes en els catàlegs catalans.
  2. Codi de lloc "spc" emprat per a Catalunya. MARC 21 utilitza MARC Code List for Geographic Areas com a font dels codis de lloc de publicació, producció o execució. L'Oficina MARC manté el codi "spc" per a Catalunya per motius de continuïtat en la pràctica catalogràfica de la comunitat bibliotecària catalana i per a la recuperació d'informació referent a Catalunya. A continuació es detallen els camps i subcamps en què s'aplica el codi.

  3. Camp 043 (Codi d'àrea geogràfica). En el subcamp $a (Codi d'àrea geogràfica) s'aplica MARC Code List for Geographic Areas. En el subcamp $b, l'Oficina MARC manté, per motius de continuïtat en la pràctica catalogràfica de la comunitat bibliotecària catalana, els codis suplementaris de CATMARC, Apèndix C. El subcamp $2 (Font del codi local) és obligatori quan és present el subcamp $b, com a font del codi s'indica "catmarc".
  Exemple: 043 ##$ae-sp--$be-spc--$2catmarc
  [Camp 043 per a Catalunya]
  4. Camp 243 (Títol uniforme col·lectiu) La pràctica internacional (Library of Congress, OCLC o British Library) aplica només el camp 240. La Subcomissió per al Canvi de Format ha decidit adoptar aquesta pràctica i no aplicar el camp 243. Així, doncs, el camp 240 s'utilitza sempre, per defecte, per a contenir el títol uniforme d'una obra.
  5. Subcamp $c (Format bibliogràfic per a publicacions anteriors a 1801) del camp 300. Si s'aplica ISBD en llibre antic, es dóna el format bibliogràfic en primer lloc, seguit dels centímetres entre parèntesi; MARC 21 segueix AACR2 i dóna aquests elements en ordre invers al d'ISBD.
  Exemple: 300 ##$aIX, [79] f.$bil. (xilografies)$c8º (20 cm)
  6. Camp 6XX (Camps d'accés de matèria). Quan s'aplica la llista d'encapçalaments de matèria LEMAC, cal donar com a segon indicador del camp, l'indicador 7 conjuntament amb el subcamp numèric 2.
  Exemple: 650 #7$cOdontologia$xLlibres per a infants.$2lemac
  7. Noms geogràfics. En català no hi ha establerta una llista exhaustiva d’abreviacions de noms geogràfics; quan en els exemples es requereix una addició de nom geogràfic es dóna la forma completa del nom.

Canvis en el format

En el text s'indiquen en vermell els canvis fets després de l'edició de 2001 dels Formats MARC 21 concisos. A la portada del Format queda indicada l'edició, així com el número i any de l'actualització corresponent. Tota la informació referent als canvis en els formats MARC 21 està disponible a: MARC Format Overview, que manté la Network Development and MARC Standards Office de la Library of Congress.

L'Oficina MARC portarà a terme les actualitzacions paral·lelament a la publicació que en faci la Library of Congress. Adreceu les consultes relacionades amb el contingut d'aquesta traducció al català a:

Oficina MARC, Servei de Normalització Bibliogràfica
Biblioteca de Catalunya
Villarroel 91
08011 Barcelona (Espanya)
Telèfon (+34) 932702300 ext. 84013262
Correu electrònic: snb@bnc.cat

Oficina MARC, Servei de Normalització Bibliogràfica
Biblioteca de Catalunya


Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Introducció a la traducció catalana
(03/05/2012)
snb@bnc.cat