Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Capçalera

Capçalera (NR)


MARC 21 Bibliogràfic
Novembre 2016

Indicadors i codis de subcamp
No té indicadors ni codis de subcamp; els elements es defineixen per la seva posició.
Posicions dels caràcters
00-04 - Longitud del registre

05 - Estat del registre
a - Increment del nivell de codificació
c - Corregit o revisat
d - Esborrat
n - Nou
p - Increment del nivell de codificació de prepublicació

06 - Tipus de registre
a - Material textual
c - Música notada
d - Música notada manuscrita
e - Material cartogràfic
f - Material cartogràfic manuscrit
g - Material projectable
i - Enregistrament sonor no musical
j - Enregistrament sonor musical
k - Material gràfic bidimensional no projectable
m - Fitxer informàtic
o - Document compost
p - Material mixt
r - Artefacte tridimensional o objecte natural
t - Material textual manuscrit

07 - Nivell bibliogràfic
a - Part component monogràfica
b - Part component seriada
c - Recull
d - Subunitat
i - Recurs integrant
m - Monografia/document
s - Publicació en sèrie

08 - Tipus de control
# - Cap tipus específic
a - Arxivístic

09 - Sistema de codificació de caràcters
# - MARC-8
a - UCS/Unicode

10 - Compte d'indicador
2 - Nombre de posicions utilitzades per als indicadors

11 - Compte de codi de subcamp
2 - Nombre de posicions utilitzades per al codi de subcamp

12-16 - Adreça d'inici de les dades
[número] - Longitud de Capçalera i Directori

17 - Nivell de codificació
# - Nivell complet
1 - Nivell complet, material no examinat
2 - Nivell incomplet, material no examinat
3 - Nivell abreujat
4 - Nivell bàsic
5 - Nivell parcial (preliminar)
7 - Nivell mínim
8 - Nivell de prepublicació
u - Desconegut
z - No aplicable

18 - Forma de la catalogació descriptiva
# - No ISBD
a - AACR 2
c - Puntuació ISBD omesa
i - Puntuació ISBD inclosa
n - Puntuació no ISBD omesa
u - Desconegut

19 - Nivell de registre de recurs en més d'una part
# - No especificat o no aplicable
a - Conjunt
b - Part amb títol independent
c - Part amb títol dependent

20 - Longitud de la longitud de camp
4 - Nombre de caràcters de la longitud de camp en l'entrada al Directori

21 - Longitud de la posició d'inici
5 - Nombre de caràcters de la longitud de la posició d'inici en l'entrada al Directori

22 - Longitud de la implementació definida
0 - Nombre de caràcters de la longitud implementació definida en l'entrada al Directori

23 - Sense definir
0 - Sense definir

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Camp fix que comprèn les primeres 24 posicions (00-23) de cada registre bibliogràfic i consisteix en elements que contenen números o valors codificats que defineixen els paràmetres per al processament del registre.

Les posicions 20-23 comprenen el Mapa d'entrada i el Directori. Contenen quatre nombres d'un caràcter que especifiquen l'estructura de les entrades al Directori. La informació més detallada sobre l'estructura de la Capçalera és continguda a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

POSICIONS DELS CARÀCTERS

00-04 - Longitud del registre
Cinc caràcters numèrics, generats automàticament, iguals a la longitud sencera del registre, compresos el registre mateix i el senyal terminador de camp. El número es justifica a la dreta i les posicions no usades contenen zeros.

05 - Estat del registre
Codi alfabètic d'un caràcter que indica la relació del registre amb un fitxer amb finalitats de manteniment del fitxer.
a - Increment del nivell de codificació
El Nivell de codificació (Capçalera/17) del registre ha estat canviat a un nivell de codificació superior.
Indica un increment en el nivell de catalogació (per exemple, el codi a s'utilitza quan un registre de catalogació preliminar (codi 5 a la Capçalera/17) és apujat al nivell complet de catalogació (codi # a la Capçalera/17)).
c - Corregit o revisat
Addició/canvi fet en el registre altre que en el Nivell de codificació (Capçalera/17).
d - Esborrat
El registre ha estat esborrat.
n - Nou
El registre s'ha entrat per primera vegada.
p - Increment del nivell de codificació de prepublicació
El registre de prepublicació ha sofert un canvi en el nivell de catalogació resultat de la disponibilitat del document publicat.
Exemple: un registre CIP (codi 8 a la Capçalera/17) ha estat apujat a registre complet (codi # o 1 a la Capçalera/17).

06 - Tipus de registre
Codi alfabètic d'un caràcter usat per definir les característiques i els components del registre.
Usat per diferenciar registres MARC creats per a diversos tipus de contingut i de materials i per determinar si certs elements del registre són apropiats i vàlids.
Les microformes, ja siguin originals o reproduccions, no s'identifiquen amb un codi de Tipus de registre distintiu. Les característiques del tipus de contingut descrites pels codis prevalen sobre les característiques de microforma del document. Els fitxers informàtics s'identifiquen amb un codi de Tipus de registre distintiu només si pertanyen a certes categories de recursos electrònics tal com s'especifica després; en tots els altres casos les característiques del tipus de contingut descrites pels altres codis prevalen sobre les característiques de fitxer informàtic del document.
Determinació del codi per a una entitat bibliogràfica en més d'un volum (els tipus de materials són els especificats a continuació amb els valors a fins a t):
Documents de més d'una forma de material
Documents d'una sola forma de material
a - Material textual
Usat per a material textual no manuscrit. Per al material textual manuscrit s'utilitza el codi t.
Inclou microformes i recursos electrònics que són bàsicament de naturalesa textual, tant si són reproduccions produïdes a partir d'impresos o produïdes originàriament.
c - Música notada
Usat per a música notada impresa, en microforma, o electrònica.
d - Música notada manuscrita
Usat per a música notada manuscrita o per a una microforma de música manuscrita.
e - Material cartogràfic
Usat per a material cartogràfic no manuscrit o per a una microforma de material cartogràfic no manuscrit.
Inclou mapes, atles, globus, mapes digitals, i altres documents cartogràfics.
f - Manuscript cartographic material
Usat per a material cartogràfic manuscrit o per a una microforma de material cartogràfic manuscrit.
g - Material projectable
Usat per a pel·lícules cinematogràfiques, enregistraments vídeo (incloent-hi vídeo digital), filmines, diapositives, o transparències, o materials dissenyats específicament per a la seva projecció.
El material dissenyat específicament per a la retroprojecció s'inclou també en aquest tipus de categoria de registres.
i - Enregistrament sonor no musical
Usat per a enregistraments sonors no musicals (per exemple, discursos).
j - Enregistrament sonor musical
Usat per a enregistraments sonors musicals (per exemple, discs sonors, discs compactes o cintes de casset).
k - Material gràfic bidimensional no projectable
Usat per a material gràfic bidimensional no projectable com ara fitxes d'activitats, representacions gràfiques, collages, gràfics per ordinador, imatges digitals, dibuixos, matrius de duplicació, fitxes de pregunta ràpida, pintures, discs compactes fotogràfics, reproduccions fotomecàniques, negatius i positius fotogràfics, imatges, postals, cartells, estampes, clixés de ciclostil, làmines didàctiques, dibuixos tècnics, còpies mestres de transparències, i reproduccions de qualsevol dels materials esmentats.
m - Fitxer informàtic
Usat per a les classes següents de recursos electrònics: programaris d'ordinador (incloent-hi programes, jocs, tipus de lletra), dades numèriques, multimèdia per a ordinador, sistemes o serveis en línia. Per a aquestes classes de materials, si hi ha algun aspecte significatiu que cau fora de la categoria de la Capçalera/06, s'utilitza el codi per a aquest aspecte significatiu en lloc del codi m (per exemple, les dades vectorials que són cartogràfiques no es codifiquen com a dades numèriques sinó com a dades cartogràfiques). Altres classes de recursos electrònics es codifiquen per l'aspecte més significatiu (per exemple, material textual, material gràfic, material cartogràfic, so, música, imatge en moviment). En cas de dubte, o si no es pot determinar l'aspecte més significatiu, el document es considera un fitxer informàtic.
o - Document compost
Usat per a una barreja de components publicats com una unitat i pensats principalment amb finalitats educatives, i en què cap component no es pot identificar com a component predominant del document.
Exemples: paquets de materials assortits, com ara un conjunt de material curricular d'estudis socials (llibres, vocabularis, guies, activitats, etc.), o paquets de materials de tests educatius (tests, fulls de respostes, fulls de correcció, taules de puntuació, guies d'interpretació, etc.).
p - Material mixt
Usat quan hi ha materials significatius en dues o més formes que generalment estan relacionades en virtut d'haver estat aplegats per una persona o entitat, o sobre aquesta persona o entitat. Inclou fons d'arxius i reculls de manuscrits de materials de formes mixtes, com ara text, fotografies, i enregistraments sonors.
La finalitat principal és una altra que la finalitat educativa (és a dir, amb finalitats altres que aquelles dels materials codificats o (Document compost)).
r - Artefacte tridimensional o objecte natural
Inclou objectes manufacturats, com ara maquetes, diorames, jocs, trencaclosques, simulacions, escultures i altres obres d'art tridimensionals, peces de museu, màquines, indumentària, joguines i labors. També inclou objectes naturals com ara mostres de microscopi (o les seves representacions) i altres mostres preparades per a la seva observació.
t - Material textual manuscrit
Usat per material textual manuscrit o per una microforma de material textual manuscrit. Aquesta categoria s'aplica a material textual escrit a mà, mecanografiat, o a impresos d'ordinador incloent-hi materials impresos completats a mà o amb teclat. En el moment de la seva creació, aquest material estava pensat principalment, tant implícitament com explícita, per existir com a instància única. Els exemples inclouen galerades marcades o corregides, i proves compaginades, llibres manuscrits, documents legals, i tesis i dissertacions no publicades.

07- Nivell bibliogràfic
Codi alfabètic d'un caràcter que indica el nivell bibliogràfic del registre.
a - Part component monogràfica
Unitat bibliogràfica monogràfica annexada físicament a una altra unitat o que hi està continguda, de manera que la recuperació de la part component depèn de la identificació i localització del document font o del contenidor. Conté camps que descriuen la part component i les dades que identifiquen el document font, camp 773 (Entrada de document font).
Exemples de parts components monogràfiques amb els seus corresponents documents font inclouen un article d'un sol número d'una publicació periòdica, un capítol d'un llibre, un tall d'un disc sonor, i un mapa en un sol full que conté diversos mapes.
b - Part component seriada
Unitat bibliogràfica seriada annexada físicament a una altra unitat o que hi està continguda, de manera que la recuperació de la part component depèn de la identificació i localització del document font o del contenidor. Conté camps que descriuen la part component i les dades que identifiquen el document font, camp 773 (Entrada de document font).
Un exemple de part component seriada amb el seu corresponent document font és una columna o crònica d'aparició regular en una revista.
c - Recull
Grup factici, en més d'una part, de documents que no van ser publicats, distribuïts o produïts conjuntament. El registre descriu unitats definides per una procedència comuna o per motius administratius i està pensat per a que sigui el registre més extens dins del sistema.
d - Subunitat
Part d'un recull, especialment una unitat d'arxiu descrita col·lectivament en qualsevol lloc del sistema. Conté camps que descriuen la subunitat i les dades que identifiquen el document font.
Les subunitats poden consistir en documents, carpetes, capses, col·leccions d'arxiu, subgrups, o subcol·leccions.
i - Recurs integrant
Recurs bibliogràfic que s'afegeix o es canvia mitjançant actualitzacions que no romanen discrecionals i que s'integren en el tot (conjunt). Els exemples inclouen actualitzacions en fulls solts i actualitzacions de llocs web.
Els recursos integrants poden ser finits o continus.
m - Monografia/document
Document complet en una part (per exemple, una sola monografia, un sol mapa, un sol manuscrit, etc.) o que es pensa completar en un nombre finit de parts separades (per exemple, una monografia en més d'un volum, un enregistrament sonor amb més d'una pista, etc.).
s - Publicació en sèrie
Document bibliogràfic publicat en parts successives que porten designacions numèriques o cronològiques i que es pensa continuar indefinidament. Inclou publicacions periòdiques, diaris; publicacions anuals (informes, anuaris, etc.); revistes, memòries, actes de congressos, actes i memòries de societats; i col·leccions numerades de monografies, etc.

08 - Tipus de control
# - Cap tipus especificat
No s'aplica cap tipus al document descrit.
a - Arxivístic
El material es descriu d'acord amb les regles descriptives d'arxius, que se centren en les relacions contextuals entre documents i en la seva procedència, i no en els detalls bibliogràfics. El conjunt específic de regles per a la descripció poden ser trobades al camp 040, subcamp $e. Tots les formes de materials poden ser controlats arxivísticament.

09 - Sistema de codificació de caràcters
Identifica el sistema de codificació de caràcters utilitzat en el registre.
El sistema de codificació de caràcters utilitzat afecta el nombre d'octets necessaris per caràcter, la col·locació dels caràcters de no-espaiament, i l'ús de seqüències d'escapament, i pot afectar el repertori de caràcters. La informació detallada dels conjunts de caràcters utilitzats en els registres MARC 21 està continguda a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.
# - MARC-8
La codificació de caràcters del registre utilitza conjunts de caràcters de 8 bits descrits a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media. Els conjunts de caràcters per defecte utilitzats es descriuen al camp 066.
a - UCS/Unicode
La codificació de caràcters del registre fa ús de caràcters d'Universal Coded Character Set (UCS) (ISO 10646), o Unicode™, un subconjunt comercial.

10 - Compte d'indicador
Número 2 generat automàticament que indica les posicions usades per als indicadors en un camp variable.
Una posició d'indicador conté un codi que expressa la informació que interpreta o complementa les dades que es troben en el camp. En MARC 21, es reserven dues posicions al començament de cada camp variable per als indicadors, per tant el Compte d'indicador és sempre 2.
2 - Nombre de posicions utilitzades per als indicadors

11 - Compte de codi de subcamp
Número 2 generat automàticament que indica les posicions usades per a cada codi de subcamp en un camp variable.
Cada element en un camp de dades variables s'identifica per un codi de subcamp. En MARC 21, un codi de subcamp consisteix en un delimitador ($) i en un identificador d'element alfabètic en minúscules, o numèric, per tant, el compte de codi de subcamp és sempre 2.
2 - Nombre de posicions utilitzades per al codi de subcamp

12-16 - Adreça d'inici de les dades
Les posicions de l'adreça d'inici de les dades contenen un nombre de Seqüência numèrica de cinc caràcters, generada automàticament, que indica la primera posició del primer camp variable de control del registre. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.
El nombre és la base a partir de la qual la posició inicial de tots els altres camps del registre s'adrecen al Directori. (La posició inicial en l'entrada al Directori per a cada camp del registre és relativa al primer caràcter del primer camp variable de control, i no relativa a l'inici del registre.) L'Adreça d'inici de les dades és igual a la suma de les longituds de la Capçalera i Directori, incloent-hi el senyal terminador de final de camp a l'acabament del Directori.
[número] - Longitud de la Capçalera i Directori

17 - Nivell de codificació
Codi alfanumèric d'un caràcter que indica la completesa de la informació bibliogràfica i/o la designació de contingut del registre MARC.
# - Nivell complet
El registre MARC més complet creat a partir de la informació derivada de l'examen del document físic.
Per a les publicacions en sèrie, com a mínim s'examina un número de la publicació en sèrie.
1 - Nivell complet, material no examinat
Següent registre MARC més complet després del nivell complet creat a partir de la informació derivada d'una descripció existent; (per exemple, una fitxa de catàleg manual o una descripció en una guia institucional), sense un nou examen del document físic. Usat principalment en la conversió retrospectiva de registres quan es transcriu tota la informació de la descripció existent. La codificació i altres dades de certs camps de control (per exemple, el camp 043 (Codi d'àrea geogràfica)) està basada només en informació explícita en la descripció.
2 - Nivell incomplet, material no examinat
Registre de nivell inferior al complet (això és, un registre que cau entre el nivell mínim i el nivell complet) creat a partir d'una descripció existent del material (per exemple, una fitxa de catàleg manual) sense un nou examen del document físic. Usat principalment en la conversió retrospectiva de registres quan es transcriuen tots els punts d'accés descriptius però, en canvi, només es transcriu un subconjunt específic dels altres elements. Els encapçalaments autoritatius poden no ser els actuals.
3 - Nivell abreujat
Registre breu que no satisfà les especificacions de catalogació de nivell mínim. Els encapçalaments dels registres poden reflectir formes acceptades en tota la seva amplitud i que com a tals formes eren les disponibles en el moment en què va ser creat el registre.
4 - Nivell bàsic
Registre de nivell inferior al complet però més complet que un registre de nivell mínim que satisfà els estàndards de completesa de registre bàsic.
5 - Nivell parcial (preliminar)
Registre de nivell de catalogació preliminar que no és considerat un registre definitiu per l'agència creadora (per exemple, els encapçalaments poden no reflectir les formes acceptades, el registre pot no satisfer les especificacions nacionals de catalogació de nivell mínim).
7 - Nivell mínim
Registre que satisfà les especificacions de catalogació de nivell mínim del National Level Bibliographic dels Estats Units d'Amèrica i és considerat un registre definitiu per l'agència creadora. Els encapçalaments han estat comprovats en el fitxer d'autoritats i reflecteixen les formes acceptades disponibles en el moment en què va ser creat el registre de nivell mínim. Els requeriments per als registres de nivell mínim es poden trobar a National Level and Minimal Level Record Requirements
8 - Nivell de prepublicació
Registre de nivell de prepublicació. Inclou registres creats en programes CIP (Cataloging in publication).
u - Desconegut
Usat per una institució que rep o envia dades que tenen un codi local en la Capçalera/17 que no pot determinar adequadament el nivell de codificació apropiat del registre. El codi u substitueix el codi local. No s'utilitza en els registres entrats per primera vegada.
Per exemple, el codi u s'utilitza per a registres originats amb Dublin Core.
z - No aplicable
El concepte de nivell de codificació no s'aplica al registre.

18 - Forma de la catalogació descriptiva
Codi alfanumèric d'un caràcter que indica les característiques de les dades descriptives del registre en referència a les normes de catalogació. El subcamp $e (Convencions de descripció) del camp 040 (Font de la catalogació) pot contenir informació addicional sobre les les regles de catalogació específiques utilitzades.
El codi indica en particular si la part descriptiva del registre exemplifica les regles ISBD (International Standard Bibliographic Description), ja sigui dins o fora del marc de les d'Anglo-American Cataloging Rules, 2nd Edition (AACR 2).
# - No ISBD
La part descriptiva del registre no segueix les convencions de catalogació i puntuació de les ISBD (International Standard Bibliographic Description).
Exemples de regles de catalogació que no segueixen les convencions de les ISBD són: Catalog Rules, Author and Title Entries (1908); A.L.A. Catalog Rules, Author and Title Entries (1941); A.L.A. Cataloging Rules for Author and Title Entries (1949); i Anglo-American Cataloguing Rules, 1st Edition (AACR 1) (excepte els capítols revisats).
a - AACR 2
La part descriptiva del registre es formula d'acord amb les provisions de descripdció i puntuació tal com queden incorporades en les Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd Edition (AACR 2) (traducció catalana: Regles angloamericanes de catalogació) i en els seus manuals.
c - Puntuació ISBD omesa
La part descriptiva del registre conté les provisions de puntuació de l'ISBD, excepte que la puntuació ISBD no és present al final d'un subcamp.
i - Puntuació ISBD inclosa
La part descriptiva del registre conté les provisions de puntuació de l'ISBD.
n - Puntuació no ISBD omesa
La part descriptiva del registre no segueix les provisions de catalogació i puntuació de l'ISBD (International Standard Bibliographic Description), i la puntuació no és present al final d'un subcamp.
u - Desconegut
La institució que rep o envia les dades no pot determinar adequadament en la Capçalera/18 la forma de la catalogació descriptiva apropiada usada en el registre. Es pot utilitzar en registres convertits a partir d'altres formats de metadades.

19 - Nivell de registre de recurs en més d'una part
Nivell de registre al qual pertany un recurs i les seves dependències. Aquesta informació facilita el processament del registre en diferents situacions. Per exemple, el registre pot descriure un conjunt de documents, o pot descriure una part del conjunt. La part pot tenir només un títol dependent per ser usat amb finalitats d'identificació i, per tant, requereix l'ús d'informació addicional per entendre el seu context.
# - No especificat o no aplicable
La distinció entre nivells de registre no s'especifica o no és aplicable al tipus de recurs.
a - Conjunt
El registre és per a un conjunt que consisteix en més d'un document.
b - Part amb títol independent
El registre és per a un recurs que és part d'un conjunt i té un títol que li permet ser independent del registre del conjunt.
c - Part amb títol dependent
El registre és per a un recurs que és part d'un conjunt però té un títol que el fa ser dependent del registre del conjunt per entendre el seu context.

20 - Longitud de la longitud de camp
Sempre conté un 4.
4 - Nombre de caràcters de la longitud de camp de l'entrada al Directori

21 - Longitud de la posició d'inici
Sempre conté un 5.
5 - Nombre de caràcters de la posició d'inici en l'entrada al Directori

22 - Longitud de la implementació definida
Sempre conté un 0.
0 - Nombre de caràcters de la longitud implementació definida en l'entrada al Directori

23 - Sense definir
Sempre conté un 0.
0 - Sense definir

CONVENCIONS D'ENTRADA

Elements generats automàticament - Generalment els elements següents de la Capçalera es generen automàticament:
00-04 Longitud del registre
05 Estat del registre
09 Sistema de codificació de caràcters
10 Compte d'indicador
11 Compte de codi de subcamp
12-16 Adreça d'inici de les dades
20-23 Mapa d'entrada
És usual per als valors per defecte d'altres elements de la Capçalera que es generin automàticament.

Dependències

Configuració del camp 008/18-34
Si Capçalera/06 = a i Capçalera/07 = a, c, d, o m: Llibres
Si Capçalera/06 = a i Capçalera/07 = b, i, o s: Recursos continus
Si Capçalera/06 = t: Llibres
Si Capçalera/06 = c, d, i, o j: Música
Si Capçalera/06 = e, o f: Mapes
Si Capçalera/06 = g, k, o, o r: Materials visuals
Si Capçalera/06 = m: Fitxers informàtics
Si Capçalera/06 = p: Materials mixts

Majúscules - Els codis alfabètics s'entren amb minúscules.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

06 - Tipus de registre
b - Control arxivístic i de manuscrits [OBSOLET, 1995]
h - Publicacions en microforma [OBSOLET, 1972] [només USMARC]
n - Material didàctic especial [OBSOLET, 1983]

07 - Nivell bibliogràfic
p - Pamflet [OBSOLET, 1988] [només CAN/MARC]
i - Recurs integrant [NOU, 2001]

08 - Tipus de control [NOU, 1995]

17 - Nivell de codificació
0 - Nivell complet amb document [OBSOLET, 1997] [només CAN/MARC]
6 - Nivell mínim [OBSOLET, 1997] [només CAN/MARC]

18 - Forma de la catalogació descriptiva
c - Puntuació ISBD omesa [NOU, 2010]
i - ISBD [REDEFINIT, 2010]
n - Puntuació no ISBD omesa [NOU, 2016]
p - Registre parcialment en ISBD [OBSOLET, 1987]
r - Registre provisional [OBSOLET, 1981]


19 - Requeriment de registre enllaçat [REDEFINIT, 2007]
# - Registre relacionat no requerit [REDEFINIT, 2007]
a - Conjunt [NOU, 2007]
b - Part amb títol independent [NOU, 2007]
c - Part amb títol dependent [NOU, 2007]
r - Registre relacionat requerit [OBSOLET, 2007]
2 - Entrada oberta per a reculls [OBSOLET, 1984] [només CAN/MARC]

(17/05/2017) snb@bnc.cat