Menú superior

Ets a: Inici / rgpd
Protecció de dades

En el cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal, el tractament que se’n pot derivar està sotmès a les previsions de la normativa corresponent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Al lloc web de la Biblioteca de Catalunya hi ha inserits diferents formularis amb els quals es poden recollir dades de caràcter personal. En tots aquests formularis consten les respectives clàusules d’informació que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades, on se sol·licita el consentiment de la persona afectada per tractar o cedir les seves dades de caràcter personal. En qualsevol cas, la Biblioteca de Catalunya només tracta les dades de caràcter personal dels  afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a  les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les  dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i  organitzatiu.

Normativa vigent:

CAT / ES / EN Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de  2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al  tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CAT / ES Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Autoritat Catalana de Protecció de Dades