Formats MARC 21

 

Pautes per a l'ús del camp 856

Revisades el març de 2003 (sota revisió 2020)

 

Traducció de la Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya

 

Traducció de: Guidelines for the use of field 856

Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

 

 

Revisió del març de 2003. Aquest document dóna pautes sobre l'ús del camp 856 i està actualitzat al març de 2003. Inclou tots els canvis fets al camp durant la conferència d'hivern de l'ALA que va tenir lloc el gener de 2003. Substitueix l'edició d'agost de 1999 de les pautes.

La descripció del camp complet està disponible al camp 856 del Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques o en el format complet Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques disponible sota MARC 21 a la pàgina Publicacions tècniques de la Biblioteca de Catalunya. També està disponible en la documentació dels formats d'autoritats, de fons, de classificació i d'informació a la comunitat.

 

Sumari

 

 

 

Introducció

 

El camp 856 s'utilitza per a la informació de localització i accés electrònics a un recurs electrònic en els formats MARC 21 de dades bibliogràfiques, d'autoritat, de fons, de classificació i d'informació a la comunitat.

 

El camp es pot utilitzar en un registre bibliogràfic o de fons per a un recurs quan aquest, o un subconjunt d'aquest, està disponible electrònicament. A més, es pot utilitzar per localitzar i accedir tant a una versió electrònica d’un recurs no electrònic descrit en el registre bibliogràfic, com a una part del recurs descrit, o bé a un recurs electrònic relacionat. Vegeu la secció El camp 856 en altres formats per a més informació sobre el camp 856 en els formats d'autoritats, de classificació, i d'informació a la comunitat.

 

El camp 856 conté els elements següents:

 

Camp 856 - Localització i accés electrònics (R)

 

Indicadors

Primer indicador

Mètode d'accés

#

No es proporciona cap informació

0

Correu electrònic

1

FTP

2

Connexió remota (Telnet)

3

Connexió telefònica

4

HTTP

7

Mètode especificat al subcamp $2

 

Segon indicador

Relació

#

No es proporciona cap informació

0

Recurs

1

Versió del recurs

2

Recurs relacionat

8

No es genera cap constant de visualització

 

Codis de subcamp

$a

Nom de l'amfitrió (R)

$b

Número d'accés (R)

$c

Informació de compressió (R)

$d

Directori i subdirectoris (R)

$f

Nom electrònic (R)

$h

Processador de la petició (NR)

$i

Instrucció (R)

$j

Bits per segon (NR)

$k

Contrasenya (NR)

$l

Connexió (NR)

$m

Contacte de l'ajuda en l'accés (R)

$n

Nom de localització de l'amfitrió (NR)

$o

Sistema operatiu (NR)

$p

Port (NR)

$q

Tipus de format electrònic (NR)

$r

Configuracions (NR)

$s

Dimensions del fitxer (R)

$t

Emulació del terminal (R)

$u

URI (Uniform Resource Identifier) (R)

$v

Horari d'accés disponible (R)

$w

Número de control del registre (R)

$x

Nota interna (R)

$y

Text d'enllaç (R)

$z

Nota pública (R)

$2

Mètode d'accés (NR)

$3

Materials especificats (NR)

$6

Enllaç (NR)

$8

Número d'enllaç i de seqüència de camps

 

 

Informació general

 

Les dades en el camp 856 poden ser un URI (Uniform Resource Identifier), que s'anota en el subcamp $u. La informació necessària del localitzador es pot detallar en altres subcamps definits. Cal observar que els subcamps separats per a les dades del localitzador es van proporcionar per primera vegada en aquest camp el 1993, però que rarament són utilitzades.

El mètode d'accés o el protocol utilitzats es dóna com a valor en el primer indicador (si el mètode d'accés és correu electrònic, FTP, connexió remota (telnet), connexió telefònica o HTTP) o en el subcamp $2 (si el mètode d'accés és qualsevol altre). El mètode d'accés és el primer element de l'URL. El camp també pot incloure un URN o Uniform Resource Name (per exemple, un DOI (Digital Object Identifier) o un identificador).

 

Vegeu a continuació les pautes sobre repetibilitat.

 

URI (Uniform Resource Identifier). Per a qualsevol mètode d'accés, un URI (Uniform Resource Identifier) s'anota generalment en el subcamp $u. Es poden utilitzar subcamps separats si es volen visualitzar les dades d'una manera determinada.

 

Els elements del camp 856 que s'utilitzen de forma més freqüent són els següents:

 

·        1r indicador = 4 per a HTTP (els registres antics poden utilitzar un blanc)

·        Subcamp $u = [HTTP URL]

·        Subcamp $3: dades que especifiquen a què fa referència l’URI, si és aplicable

·        Subcamp $z (Nota pública): dades relatives a la localització electrònica de la font que és adequada per a la visualització pública

 

Subcamps requerits. Un URI és requerit en el subcamp $u tret que la informació sobre la localització i l'accés electrònics sigui detallada en subcamps separats, cas en què  no és requerit un únic subcamp. Quan s'utilitza aquesta tècnica, els subcamps més utilitzats depenen del mètode d'accés indicat en el primer indicador o en el $2 (si el primer indicador = 7).

Codificació de caràcters no MARC. El febrer de 1994, la Proposal 93-10, definia caràcters addicionals en el joc de caràcters MARC per encabir les necessitats bibliogràfiques existents i per avenir-se amb els jocs de caràcters ASCII i ANSEL. Tots dos signes, el subratllat i la titlla d'espaiament es van afegir en aquell moment per la necessitat d'utilitzar-los en els noms de directoris i de fitxers per a recursos electrònics. Molts sistemes han implementat aquests caràcters (per a més informació sobre la implementació de la Library of Congress, vegeu  www.loc.gov/catdir/cpso/newchar.html). Els sistemes que no han implementat el subratllat i la titlla d'espaiament, poden utilitzar els caràcters alternatius següents:

subratllat d'espaiament %5F

titlla d'espaiament %7E

Com que aquests caràcters són cadenes vàlides d'ASCII, el mètode anterior té en compte la funcionalitat suportada pels clients amb Z39.50 i pels navegadors web, que permeten a l’usuari fer un clic en un enllaç per accedir al recurs representat pels URL. Quan les addicions al joc de caràcters de MARC 21 estiguin implementades per suportar la codificació d'aquests caràcters espaiadors, serà possible substituir tots els casos de cadenes %xx.

Més d'un camp 856. Hi ha diverses raons per a incloure més d'un camp 856 en els registres. Aquests són els exemples més comuns:

Vegeu també el subcamp $u per a les pautes de repetibilitat.

Camp 856 en registres bibliogràfics o de dades de fons. Com que el camp 856 és un camp vàlid tant en registres bibliogràfics com en registres de fons, les institucions poden preferir anotar-lo en el registre de fons. Aquest camp està pensat per a ser l'equivalent electrònic del camp 852 (Localització), que conté informació utilitzada per a identificar l'organització del fons i altra informació detallada requerida per localitzar el document físic en un fons. A principis del 1999 la Network Development and MARC Standards Office va demanar opinió sobre si era preferible utilitzar el camp 856 en els registres bibliogràfics o en els de fons. Les respostes rebudes estaven a favor generalment d'anotar el camp en el registre de fons quan fos pràctic. Tanmateix, moltes institucions utilitzen el registre bibliogràfic malgrat els avantatges d'utilitzar el de fons per diferents motius, un és el gran intercanvi de registres bibliogràfics.

Es fan constar els següents avantatges sobre la utilització dels registres de fons:

Per tal de tirar endavant aquest tractament en el futur, caldrà convèncer els proveïdors de fer alguns canvis en els seus sistemes d'automatització de biblioteques.

En aquest moment, el fet d'utilitzar el camp en un registre bibliogràfic o de fons és una decisió local.

 

 

Elements específics

 

Primer indicador (Mètode d'accés). El primer indicador conté informació sobre el mètode d'accés al recurs i té valors definits per a correu electrònic, FTP, connexió remota (telnet), connexió telefònica i HTTP. Els mètodes d'accés sense valors definits poden contenir el valor 7 en el primer indicador amb el mètode indicat en el $2. Els registres antics poden contenir el valor 7 i el subcamp $2 (amb l'especificació http) si van ser creats abans que es definís el valor 4 (HTTP).

 

La llista dels valors dels indicadors i els valors utilitzats en el subcamp $2 s'especifica en la normativa sobre URL (RFC1738) i que manté la Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Hi ha una llista d'esquemes d'URI disponible en línia a: http://www.iana.org/assignments/uri-schemes/uri-schemes.xhtml.

 

Per a aquells mètodes d'accés que tenen un valor d'indicador definit (ftp, telnet, correu electrònic), l'URI s'inclou en el $u amb el valor de l'indicador apropiat, fins i tot si és redundant respecte al primer element de l'URI.

 

El valor # (blanc) (Cap informació proporcionada) es pot utilitzar si només s'anota un URN en el subcamp $u. Si s'anota un URI amb un dels mètodes d'accés que té un valor definit en el primer indicador, el mètode d'accés es pot repetir en el $2 si es vol (per exemple, 856 0# $umailto:listserv@rfmh.org$2mailto).

 

El valor 7 i el subcamp $2 s'utilitzen per a l'accés electrònic a noms de fitxer d'amfitrió específic (això és fitxers emmagatzemats localment) amb el mètode d'accés "fitxer". Aquesta designació és també un esquema URL definit.

 

Segon indicador (Relació). Es proporciona un segon indicador per mostrar la relació entre la informació en el camp 856 i el recurs descrit en el registre. Aquest indicador es pot utilitzar per generar una constant de visualització o bé per ordenar diversos camps 856. Per a més informació vegeu la Proposal No. 97-1 (Definició del segon indicador (Relació amb la font) en el camp 856 dels formats MARC). Les constants de visualització suggerides per als valors d'indicador són:

 

# (blanc)

Recurs electrònic:

0

Recurs electrònic:

1

Recurs electrònic:

2

Versió electrònica:

8

[cap constant de visualització generada]

 

Subcamp $3 (Materials especificats). El subcamp $3 s'utilitza per especificar a quina part o a quin aspecte del recurs s'aplica la informació de localització i accés electrònics. Situacions específiques poden donar-se:

       Una part o un subconjunt del document és electrònic.

Exemple: $3sumari; $3v. 2-5; $3resum; $3negatiu en b/n

       Un recurs electrònic relacionat és enllaçat amb el registre.

Exemple: $3autorretrat de l'autor

Subcamp $q (Tipus de format electrònic). El subcamp $q es va definir originàriament com a Modalitat de transferència de fitxer per incloure "binari" o "ascii". El juny de 1997 es va redefinir com a Tipus de format electrònic per incloure un tipus de suport d'Internet (tipus MIME), com ara text/html. Alternativament es pot anotar informació textual sobre el tipus de format electrònic. Per a una descripció de com ha utilitzat el subcamp $q la Library of Congress en el seu projecte American Memory, vegeu: "Ús de la Library of Congress".

Subcamp $u (URI) repetibilitat. El subcamp $u es pot repetir només quan s'anota un URN i un URL, o més d'un URN. El camp 856 es repeteix quan cal anotar més d'un URL. Algunes institucions poden voler anotar un nom persistent (URN) així com un HTTP URL soluble en el camp 856.

Exemple: 8567#$dsawmp$f1694$uhttp://hdl.loc.gov/loc.mbrsmi/sawmp.1694

$uurn:hdl:loc.mbrsmi/sawmp.1694$2http

Els PURL (Persistent Uniform Resource Locators) de l'OCLC estan pensats per tractar el problema dels URL que canvien. Funcionalment un PURL és un URL, però està pensat per indicar un servei intermedi de resolució. La seva persistència depèn de l'actualització d'una base de dades de PURL quan la localització del recurs canvia. Quan és anotat en un camp 856, el PURL està pensat per preveure la persistència de manera que cada registre que conté l'URL no s'hagi d'actualitzar quan la localització canvia. Com que se suposa que el PURL proporciona accés persistent al recurs, es pot argumentar que no hi ha cap raó per mantenir un URL que podria esdevenir no vàlid. Tanmateix, és una decisió interna, i les institucions que utilitzen els PURL haurien d'utilitzar el subcamp $x (Nota interna) per a l'URL original si volen conservar-lo. Aquest és un subcamp apropiat ja que es pot no voler visualitzar l'URL al públic perquè podria causar confusió. El programa CONSER, però, ha repetit el subcamp $u per incloure tant el PURL com el seu corresponent URL anterior.

Subcamp $y (Text d'enllaç). El subcamp $y conté un text d'enllaç que és utilitzat per a la visualització en lloc de l'URL del subcamp $u. Els URL són sovint difícils de llegir i la majoria dels sistemes no els visualitzen als usuaris. Com que el subcamp $y no va ser aprovat fins juny de 2000 (vegeu Proposal 2000-07), hi ha hagut diverses pràctiques en els sistemes que utilitzen dades com a text d'enllaç en el subcamp. Alguns sistemes han utilitzat el subcamp $3 o $z per a aquesta finalitat. No queda clara la generalització de l'ús del subcamp $y des que va ser aprovat.

 

Subcamp $z (Nota pública). El subcamp $z es pot utilitzar per a notes addicionals sobre el recurs electrònic en la localització especificada. Els exemples inclouen informació sobre la subscripció o restriccions d'accés.

 

Exemple: $zIncloure el format de fitxer desitjat precedit d'un guió en el nom del fitxer: EID0ASCII, EID-PDF o EID-PS.

 

Les institucions han utilitzat el subcamp $z de diverses maneres. Algunes han creat una nota de visualització repetint l'URL en el subcamp $u. Seria preferible que els sistemes visualitzessin el $u en lloc de crear registres que inclouen informació de manera redundant.

 

 

Els URI en altres camps i formats

 

URL en camps altres que el camp 856. Diferents propostes van donar com a resultat la definició del subcamp $u (URI) en altres camps. Aquests camps inclouen:

       505 (Nota de contingut formatada)

       508 (Nota de crèdits de creació/producció)

       511 (Nota de participants o intèrprets)

       514 (Nota de qualitat de les dades)

       520 (Resum, etc.)

       530 (Nota de formats físics addicionals disponibles)

       538 (Nota dels detalls del sistema)

       555 (Nota d'índex cumulatiu/ajudes de cerca)

       583 (Nota d'acció)

       670 (Font de les dades trobades) en el Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

       678 (Dades biogràfiques o històriques) en el Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

El subcamp $u ha de ser repetit, de la mateixa manera que en el camp 856, només quan s'anoten tots dos, un URL i un URN.

El camp 856 en altres formats. El camp 856 també s'ha definit en els formats d'autoritats, de classificació i d'informació a la comunitat. Pot ser usat de la següent manera:

 

       Format d'autoritats: El camp 856 es va definir al juny de 1998. Es necessiten pautes per part de les entitats que elaboren polítiques catalogràfiques per descriure més detalladament el seu ús, especialment en projectes cooperatius. La intenció de la Proposal No. 98-13 (Definició del camp 856 en el Format MARC 21 d'autoritats) era proporcionar accés electrònic a llocs web d'organitzacions i a altra informació suplementària dins d'un registre d'autoritats.

 

Exemple: 856 4#$3image$uhttp://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/joconde/joconde.jpg

 

       Format de classificació: El camp 856 proporciona un enllaç des d'un registre MARC de classificació a un recurs electrònic relacionat. Això permet l'accés a ajudes visuals des d'una base de dades en línia de registres MARC de classificació.

 

Exemple: 856 7#$uhttp://minaret.loc.gov/images/gschedule/G1350a.gif$yMap of West south central states

 

       Format d'informació a la comunitat: El camp 856 proporciona un enllaç des d'un registre MARC d'informació a la comunitat a una informació disponible en la Web per a la comunitat, per exemple, a pàgines web d'organitzacions, d'esdeveniments, de serveis, etc.

Exemple: 856 40$uhttp://www.loc.gov/loc/events/#15$ySouthwest Chamber Music in Concert

 

Ús de la Library of Congress.

 

El camp 856 ha estat usat a la LC de la següent manera:

 

Els registres per a recursos que han estat digitalitzats (o disponibles electrònicament d’una altra manera) com a part del National Digital Library Program (American Memory) poden contenir el camp 856. Generalment, el camp s'afegeix al registre del document original en lloc de crear un nou registre (si no és que aquest consisteix en components que han estat recollits junts i que només existeixen com a ens de forma electrònica). En alguns casos la LC ha informat un identificador, que és un URN. Els registres antics poden contenir un URN, en el subcamp $g (que ara és obsolet).

 

La LC utilitza codis locals en el subcamp $q per a indicar diferents categories d'un objecte complex. Això és així perquè les reproduccions digitals creades per la Library of Congress no són fitxers simples i per tant els tipus de format d'Internet anotats en el subcamp $q no són aplicables. Per exemple, la reproducció d'un llibre combina normalment pàgines d'imatges i text marcat en SGML. Vegeu http://www.loc.gov/catdir/cpso/856q.html per a la llista completa de codis locals utilitzats en el subcamp $q.

 

Exemple: 856 41$dllst$f072$uhttp://hdl.loc.gov/loc.law/llst.072$qs

 

 
Canvis principals inclosos

 

A continuació hi ha els canvis principals fets a la revisió d'agost de 1999 per a crear aquestes pautes (revisió de març de 2003).

 

       Sumari afegit, juntament amb altres canvis estructurals fets per a augmentar la llegibilitat del document.

 

       Actualització de la llista d'elements per a incloure els canvis fets a la repetibilitat del subcamp $u. El subcamp $g va ser eliminat perquè es va fer obsolet el 2000 (per més informació vegeu Proposal 2002-02)

 

       Pautes de repetibilitat per al camp 856 i per al subcamp $u afegides i revisades.

 

       Actualització de la secció "Codificació de caràcters no MARC" per a incloure la informació sobre la implementació de l'espaiament del caràcter de subratllat i de l'espaiament de la titlla.

 

       Descripcions afegides dels subcamps $q i $y a la secció "Elements específics"

 

       Ampliació de la secció "URL en camps altres que el camp 856" per incloure una llista completa de camps bibliogràfics i d'autoritat que inclouen el subcamp $u.

 

       Exemples augmentats i afegits a la secció "El camp 856 en altres formats".

 

       Ampliació de la secció "Ús de la Library of Congress" per incloure informació actualitzada sobre l'ús de la 856 per la Library of Congress en diferents projectes.

 

       Eliminació de la secció "Annex B: Ús de subcamps quan no s'utilitza el $u (URL)

 

       Actualització dels exemple en la secció "Exemples" per avenir-se amb l'ús actual del camp 856.

 

 

Exemples

 

* Element donat pel sistema

# Blanc

Subcamp $ Codi delimitador de subcamp

 

 

Registre #1: 856 enllaç a un subconjunt del document bibliogràfic; HTTP URL

 

Leader *****nam##*******#a

001 2521854

005 19950215082838.3

008 950215s1994####enk######b#####||||#eng##

040 ##$aDLC $cDLC $dDLC

050 00$aHA29$b.A5828 1993

082 00$a300/.1/5195 $220

245 00 $aAnalyzing qualitative data /$cedited by Alan Bryman and Robert G. Burgess.

260 ##$aLondon ;$aNew York :$bRoutledge,$c1994.

300 ##$axii, 232 p. :$bill. ;$c24 cm.

504 ##$aIncludes bibliographical references and index.

020 ##$a0415060621

020 ##$a041506063X (pbk.)

650 #0$aSocial sciences $xStatistical methods.

650 #0$aSocial sciences $xResearch $xMethodology.

700 10$aBryman, Alan.

700 10$aBurgess, Robert G

856 4#$3Table of contents $uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html

 

 

 

Registre #2: 856 enllaç al document mateix; HTTP URL

 

Leader *****cem##*******#a

001 12934340

005 20021112155042.0

007 cr |||||||||||

008 020918m19999999dcu#a#####|#####|###eng##

010 ##$a 2002627178

034 0#$aa

040 ##$aDLC$cDLC$dDLC

072 #7$aA25$2lcg

110 2#$aLibrary of Congress.$bGeography and Map Division.

245 10$aAmerican Memory map collections: 1500-2002$h[electronic resource].

246 30$aMap collections: 1500-2002

246 1#$iTitle from HTML header:$aMap collections home page

255 ##$aScale not given.

256 ##$aElectronic data and program.

260 ##$a[Washington, D.C.] :$bLibrary of Congress,$c[1999-

538 ##$aMode of access: World Wide Web.

500 ##$aTitle from home page (viewed 9-18-02).

500 ##$aPage last updated June 21, 2002.

520 ##$aThe Geography and Map Division of the Library of Congress offers access to its online map collection for the years 1500-2002. The collection is organized according to seven major categories. Information about the date of

publication, subject, medium, call number, and location of each map is provided.

505 0#$aCities and towns -- Conservation and environment -- Discovery and exploration -- Cultural landscapes -- Military battles and campaigns -- Transportation and communication -- General maps.

651 #0$aUnited States$vMaps.

650 #0$aWorld maps.

650 #0$aMap collections.

610 20$aLibrary of Congress.$bGeography and Map Division$vMaps.

653 ##$aInternet resource--Maps

710 2#$aLibrary of Congress.$bNational Digital Library Program.

856 40$uhttp://lcweb2.loc.gov/ammem/gmdhtml/gmdhome.html  

 

 

Registre #3: 856 amb el segon indicador amb valor 2 per a recurs electrònic relacionat. Aquest registre descriu un recull original de manuscrits; el camp 856 descriu l'ajuda de cerca per a la versió electrònica d'aquest original.

 

Leader *****npc##*******#e

001 mm78052522

008 780918||||||||||||#################eng##

010 ##$amm 78052522 $bms 69002041

040 ##$aDLC$cDLC

072 #7$aL$2lcmd

100 #1$aJackson, Shirley,$d1919-1965.

245 00$kPapers,$f1932-1970$g(bulk 1932-1965)

300 ##$a7,400$fitems.

300 ##$a51$fcontainers.

300 ##$a20.4$flinear feet.

520 #8$aCorrespondence; diaries; journals; mss., typescripts, and galleys of articles, books, and short stories; college notebooks; watercolors; pencil and ink drawings; and other papers pertaining primarily to Jackson's writings. Includes mss., notes, and outlines relating chiefly to the development of Jackson's short stories through which she conveyed her perception of psychological horror lying just beneath the surface of modern life, as well as to her supernatural tales and to her humorous stories of contemporary domestic life. Correspondents include Jackson's husband, Stanley Edgar Hyman, her parents, Leslie H. and Geraldine B. Jackson, Walter Bernstein, Jean Brockway, Elizabeth Batterham ("Libby") Burke, John Ciardi, Pascal Covici, Carol Black Livaudais, June Mirken Mintz, Frank Orenstein, Louis L. Scher, Mary Shaw, Robert M. Strauss, Louis Untermeyer, Jay Williams, the publishing firm of Farrar, Straus and Young, and Jackson's literary agents Brandt & Brandt and the Music Corporation of America.

541 ##$cGift,$aStanley Edgar Hyman,$d1967.

541 ##$cTransfer,$aStanley Edgar Hyman papers,$bLibrary of Congress Manuscript Division,$d1979.
541 ##$cGift,$aVirginia M. Olsen,$d1991.

544 ##$3Audiotape$etransferred to$aLibrary of Congress Motion Picture, Broadcasting, and Recorded Sound Division.
544 ##$3Selected artifacts$etransferred to$aSmithsonian Institution.

545 ##$aAuthor.

55 8#$aFinding aid available in the Library and on Internet.

600 10$aBernstein, Walter.

600 10$aBrockway, Jean.

600 10$aBurke, Elizabeth Batterham.

600 10$aCiardi, John,$d1916-

600 10$aCovici, Pascal,$d1930-

600 10$aHyman, Stanley Edgar,$d1919-1970.

600 10$aJackson, Geraldine B.

600 10$aJackson, Leslie H.

600 10$aLivaudais, Carol Black.

600 10$aMintz, June Mirken.

600 10$aOrenstein, Frank.

600 10$aScher, Louis L.

600 10$aShaw, Mary.

600 10$aStrauss, Robert M.

600 10$aUntermeyer, Louis,$d1885-1977.

600 10$aWilliams, Jay,$d1914-

610 20$aBrandt & Brandt.

610 20$aFarrar, Straus and Young.

610 20$aMusic Corporation of America.

650 #0$aAmerican fiction.

650 #0$aHorror tales, American.

650 #0$aHumorous stories, American.

650 #0$aShort stories, American.

650 #0$aSupernatural in literature.

656 #7$aAuthors.$2itoamc

852 ##$aLibrary of Congress$bManuscript Division$eWashington, D.C.

856 42$3Finding aid$uhttp://lcweb2.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm

 

 

 


Biblioteca de Catalunya

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC


Traducció catalana de Gemma Linares, revisada per Ida Conesa de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Agraïm al TERMCAT la seva col·laboració

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2000-2005
DL. B. 51229-1999

snb@bnc.es
17/10/2005