Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 00X >> 006

006 - Elements de longitud fixa-Característiques materials addicionals


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 2010

Indicadors i codis de subcamp
Aquest camp no té ni indicadors ni codis de subcamp; els elements es defineixen per la seva posició segons la forma del material. Les formes de material es llisten en el mateix ordre en què apareixen en el camp 008 (Elements de longitud fixa). Cal adreçar-se a les posicions corresponents (18-34) en el camp 008 per a les descripcions del camp 006 posicions 01-17.

Posicions dels caràcters
Llibres
00 - Forma del material
01-04 - Il·lustracions
05 - Destinataris
06 - Forma del document
07-10 - Naturalesa del contingut
11 - Publicació de govern
12 - Publicació de congrés
13 - Homenatge
14 - Índex
15 - Sense definir
16 - Forma literària
17 - Biografia

Fitxers informàtics/Recursos electrònics
00 - Forma del material
01-04 - Sense definir
05 - Destinataris
06 - Forma del document
07-08 - Sense definir
09 - Tipus de fitxer informàtic
10 - Sense definir
11 - Publicació de govern
12-17 - Sense definir

Mapes
00 - Forma del material
01-04 - Relleu
05-06 - Projecció
07 - Sense definir
08 - Tipus de material cartogràfic
09-10 - Sense definir
11- Publicació de govern
12 - Forma del document
13 - Sense definir
14 - Índex
15 - Sense definir
16-17 - Característiques especials de format

Materials mixts
00 - Forma del material
01-05 - Sense definir
06 - Forma del document
07-17 - Sense definir


Música

00 - Forma del material
01-02 - Forma de la composició
03 - Format de la música
04 - Parts de la música
05 - Destinataris
06 - Forma del document
07-12 - Material d'acompanyament
13-14 - Text literari per a enregistraments sonors
15 - Sense definir
16 - Transposició i arranjament
17 - Sense definir

Recursos continus
00 - Forma del material
01 - Periodicitat
02 - Regularitat
03 - Sense definir
04 - Tipus de recurs continu
05 - Forma del document original
06 - Forma del document
07 - Naturalesa de l'obra sencera
08-10 - Naturalesa del contingut
11 - Publicació de govern
12 - Publicació de congrés
13-15 - Sense definir
16 - Alfabet o escriptura originals del títol
17 - Convenció d'entrada

Materials visuals
00 - Forma del material
01-03 - Durada
04 - Sense definir
05 - Destinataris
06-10 - Sense definir
11 - Publicació de govern
12 - Forma del document
13-15 - Sense definir
16 - Tipus de material visual
17 - Tècnica

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Divuit posicions (00-17) que proporcionen informació codificada sobre aspectes especials del document que es cataloga i que no poden ser codificats al camp 008 (Elements de longitud fixa). S'utilitza en els casos en què el document té característiques diverses (per exemple, material imprès amb un casset d'acompanyament o un mapa que es publica seriadament) i per anotar els codis dels aspectes seriats dels recursos continus no textuals.

També s'utilitza per a anotar els codis dels aspectes informàtics dels documents electrònics codificats a la Capçalera/06 altrament que el codi m. Els elements de longitud fixa definits per al camp 006, com els corresponents als elements del camp 008, són potencialment útils per a la recuperació i gestió de dades.

El camp té una estructura genèrica d'arbre, per la qual cosa el codi donat a 006/00 (Forma del material) determina els elements definits per a les posicions subsegüents. Excepte per al codi s (Publicació en sèrie/Recurs integrant), els codis del camp 006/00 es corresponen amb aquells de la Capçalera/06 (Tipus de registre). En cada ocurrència del camp 006, els codis definits per a les posicions 01-17 seran els mateixos que els definits per a les posicions 18-34 en el camp corresponent 008 (Elements de longitud fixa). Les configuracions del camp 006 es donen segons l'ordre següent: llibres, fitxers informàtics/recursos electrònics, mapes, música, recursos continus, materials visuals, i materials mixts.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Els elements del camp 006 es defineixen per la seva posició. La posició 00 conté un codi que identifica una forma de material. El caràcter de farciment (|) no està permès en aquesta posició. El caràcter de farciment pot ser utilitzat en qualsevol altra posició quan l'agència catalogràfica no té cap intenció de codificar la posició.

En aquesta secció només es descriu la posició 00. Les altres posicions es descriuen al camp corresponent 008 (Elements de longitud fixa).

En tots els casos, les posicions 01-17 del camp 006 fan referència a les posicions 18-34 d'una de les configuracions del camp 008. La relació entre els codis de 006/00 (Forma del material) i les configuracions del camp 008 s'indica a continuació.

Camp 006/00 - Form del material Camp 008/18-34 - configuració
a - Material textual Llibres
c - Música notada Música
d - Música notada manuscrita Música
e - Material cartogràfic Mapes
f - Material cartogràfic manuscrit Mapes
g - Material projectable Materials visuals
i - Enregistrament sonor no musical Música
j - Enregistrament sonor musical Música
k - Material gràfic bidimensional no projectable Materials visuals
m - Fitxer informàtic/Recurs electrònic Fitxers informàtics
o - Document compost Materials visuals
p - Material mixt Materials mixts
r - Artefacte tridimensional o objecte natural Materials visuals
s - Publicació en sèrie/Recurs integrant Recursos continus
t - Material textual manuscrit Llibres

CODIS PER A 006/00

a - Material textual
Elements codificats relatius a material textual altre que les publicacions en sèrie.
c - Música notada
Elements codificats relatius a música notada.
d - Música notada manuscrita
Elements codificats relatius a música notada manuscrita.
e - Material cartogràfic
Elements codificats relatius a material cartogràfic no manuscrit.
f - Material cartogràfic manuscrit
Elements codificats relatius a material cartogràfic manuscrit.
g - Material projectable
Elements codificats relatius a material projectable.
i - Enregistrament sonor no musical
Elements codificats relatius a un enregistrament sonor no musical.
j - Enregistrament sonor musical
Elements codificats relatius a un enregistrament sonor musical.
k - Material gràfic bidimensional no projectable
Elements codificats relatius a material gràfic bidimensional no projectable.
m - Fitxer informàtic/Recurs electrònic
Elements codificats relatius a un fitxer informàtic o a un recurs electrònic.
o - Document compost
Elements codificats relatius a material compost.
p - Material mixt
Elements codificats relatius a material mixt.
r - Artefacte tridimensional o objecte natural
Elements codificats relatius a un artefacte tridimensional o a un objecte natural.
s - Publicació en sèrie/Recurs integrant
Elements codificats relatius a aspectes del control d'un recurs continu no imprès. Per al material textual imprès controlat com a publicació en sèrie s'utilitza el camp 008.
t - Material textual manuscrit
Elements codificats relatius a material textual manuscrit.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Majúscules - Els codis alfabètics s'entren amb minúscules.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 006 - Elements de longitud fixa-Característiques materials addicionals [NOU, 1995]
Vegeu el camp 008 per a la història de les posicions i els valors.

El 2002, el camp 006 Fitxers informàtics va ser redenominat "Fitxers informàtics/Recursos electrònics". El camp 006 Publicacions en sèrie va ser redenominat "Recursos continus".


(03/05/2012) snb@bnc.cat