Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 00X >> 007

007 - Camp fix de descripció física-Informació general (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Novembre 2021

Indicadors i codis de subcamp
Aquest camp no té ni indicadors ni codis de subcamp; els elements es defineixen per la seva posició segons la categoria del material. Les categories de material es llisten alfabèticament per codi.
Posicions dels caràcters
Mapa (007/00=a)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material
02 - Sense definir
03 - Color
04 - Suport físic
05 - Tipus de reproducció
06 - Detalls de la producció/reproducció
07 - Polaritat

Recurs electrònic (007/00=c)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material
02 - Sense definir
03 - Color
04 - Dimensions
05 - So
06-08 - Densitat de bits de la imatge
09 - Formats de fitxer
10 - Requeriment(s) d'assegurament de qualitat
11 - Antecedents/font
12 - Nivell de compressió
13 - Qualitat de la reformatació

Globus (007/00=d)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material
02 - Sense definir
03 - Color
04 - Suport físic
05 - Tipus de reproducció

Material tàctil (007/00=f)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material
02 - Sense definir
03-04 - Classe d'escriptura braille
05 - Nivell de contracció
06-08 - Format de música en braille
09 - Característiques físiques específiques

Material gràfic projectable (007/00=g)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material
02 - Sense definir
03 - Color
04 - Suport de l'emulsió
05 - So incorporat en el material o separat
06 - Suport sonor
07 - Dimensions
08 - Material del suport secundari

Microforma (007/00=h)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material
02 - Sense definir
03 - Polaritat
04 - Dimensions
05 - Escala de factor de reducció
06-08 - Factor de reducció
09 - Color
10 - Emulsió de la pel·lícula
11 - Generació
12 - Suport de la pel·lícula

Material gràfic no projectable (007/00=k)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material
02 - Sense definir
03 - Color
04 - Material del suport primari
05 - Material del suport secundari

Pel·lícula cinematogràfica (007/00=m)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material
02 - Sense definir
03 - Color
04 - Format de presentació de la pel·lícula cinematogràfica
05 - So incorporat en el material o separat
06 - Suport sonor
07 - Dimensions
08 - Configuració dels canals de reproducció del so
09 - Elements de producció
10 - Polaritat
11 - Generació
12 - Suport de la pel·lícula
13 - Categories de color específiques
14 - Classe de color del material o de la còpia
15 - Estat de deteriorament
16 - Completesa
17-22 - Data d'inspecció de la pel·lícula cinematogràfica

Material compost (007/00=o)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material

Música anotada (007/00=q)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material

Imatge de teledetecció (007/00=r)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material
02 - Sense definir
03 - Altitud del sensor
04 - Posició del sensor
05 - Cobertura dels núvols
06 - Tipus de construcció de la plataforma
07 - Categoria d'utilització de la plataforma
08 - Tipus de sensor
09-10 - Tipus de dades

Enregistrament sonor (007/00 = s)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material
02 - Sense definir
03 - Velocitat
04 - Configuració dels canals de reproducció del so
05 - Amplada del solc/profunditat del solc
06 - Dimensions
07 - Amplada de la cinta
08 - Configuració de la cinta
09 - Classe de disc, cilindre o cinta
10 - Classe de material
11 - Classe de gravat
12 - Característiques especials de la reproducció del so
13 - Tècnica original de captació i emmagatzematge

Text (007/00=t)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material

Enregistrament vídeo (007/00 = v)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material
02 - Sense definir
03 - Color
04 - Format d'enregistrament vídeo
05 - So incorporat en el material o separat
06 - Suport sonor
07 - Dimensions
08 - Configuració dels canals de reproducció del so

Sense especificar (007/00=z)
00 - Categoria de material
01 - Designació específica de material

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació específica en forma codificada sobre les característiques físiques. La informació pot representar el document sencer o parts d'un document, com ara el material d'acompanyament.

Les característiques físiques estan sovint relacionades amb informació d'altres parts del registre MARC especialment del camp 300 (Descripció física) o d'un dels camps de notes 5XX.

Aquest camp té una estructura genèrica d'arbre, per la qual cosa els codis donats a 007/00 (Categoria del material) determinen els elements definits per a les posicions subsegüents.

Els elements del camp 007 es defineixen per la seva posició i el nombre de posicions en el camp 007 depèn del codi contingut a 007/00. La posició 00 conté un codi que identifica la categoria del material. El caràcter de farciment (|) no està permès en aquesta posició. El caràcter de farciment pot ser utilitzat en qualsevol altra posició quan l'agència catalogràfica no té cap intenció de codificar la posició.

Les categories de material a les quals s'aplica el camp 007 en els registres bibliogràfics es presenten en l'ordre següent: mapa, recurs electrònic, globus, material tàctil, material gràfic projectable, microforma, material gràfic no projectable, pel·lícula cinematogràfica, material compost, música notada, imatge de teledetecció, enregistrament sonor, text, enregistrament vídeo, i sense especificar.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Cada estructura d'arbre 007 per a una categoria de material particular té definida una longitud i quan s'aplica, totes les posicions han de ser presents. Els camps 007 per a pel·lícules cinematogràfiques i recursos electrònics són les úniques instàncies en què la longitud del camp pot variar. Cadascun té un conjunt bàsic de posicions definides i un conjunt d'extensió que pot anar a continuació del conjunt bàsic. Per exemple, per a les pel·lícules cinematogràfiques el conjunt bàsic conté vuit posicions (007/00-07) que han de ser utilitzades sempre. Les institucions poden triar de codificar addicionalment les posicions 007/08 a 007/22. La codificació de qualsevol de les posicions en el conjunt d'extensió requereix que tot el conjunt d'extensió contingui un codi de caràcter de farciment.

La llista següent conté els valors dels codis de 007/00 (Categoria de material) que defineix l'estructura d'arbre de les posicions subsegüents. La definició i abast de les altres posicions en el camp 007 es pot trobar en una de les seccions per a les categories de material (per exemple, Enregistrament sonor) més endavant a continuació d'aquesta secció general. Els exemples del camp 007 només es donen en les categories específiques de les seccions de materials.

007/00 Categoria del material
a

Mapa

c

Recurs electrònic

d

Globus

f

Material tàctil

g

Material gràfic projectable

h

Microforma

k

Material gràfic no projectable

m

Pel·lícula cinematogràfica

o

Document compost

q

Música anotada

r

Imatge de teledetecció

s

Enregistrament sonor

t

Text

v

enregistrament vídeo

z

Sense especificar

CODIS PER A 007/00

a - Mapa
Usat per a tots els materials cartogràfics excepte per als globus.
c - Recurs electrònic
El document implica un suport pensat per a ser utilitzat o processat amb un ordinador.
d - Globus
El document és un globus que es defineix com una maqueta d'un cos celeste, generalment la terra o una esfera celeste, representada sobre la superfície d'una esfera.
f - Material tàctil
El document és material tàctil que es defineix com a material pensat per ser llegit o interpretat mitjançant el tacte.
g - Material gràfic projectable
El document és material projectable que es defineix com una representació bidimensional pensada per a ser projectada sense moviment mitjançant un aparell òptic, per exemple, una filmina, una diapositiva, o una transparència (incloent-hi les radiografies).
h - Microforma
El document és una microforma. Microforma és un terme genèric per a qualsevol suport, transparent o opac, que porta microimatges. Una microimatge és una unitat (per exemple, una pàgina) de material textual, gràfic, o generat per ordinador que és contingut en fitxes de finestra, microfitxes, microfilms, microcòpies opaques, i altres microformats que són massa petits per ser llegits sense ampliació. Les microformes poden ser reproduccions de materials textuals o gràfics existents, o poden ser publicacions originals.
k - Material gràfic no projectable
El document és material gràfic no projectable. Es defineix generalment com una representació pictòrica bidimensional, ja sigui opaca (per exemple, una estampa, un positiu fotogràfic, un dibuix) o transparent, però no pensat per a ser projectat per al seu visionat (per exemple, un negatiu fotogràfic).
m - Pel·lícula cinematogràfica
El document és una pel·lícula cinematogràfica que es defineix com una sèrie d'imatges fixes sobre pel·lícula, amb so o sense, dissenyades per a ser projectades en una successió ràpida per tal de produir l'efecte òptic de moviment.
o - Material compost
El document és un material compost, que es defineix com una barreja de diferents components publicats com una unitat i pensat amb finalitats instructives. Cap dels components és identificat com el predominant del document. Exemples: conjunts de materials assortits, com ara un conjunt de material de ciències socials del currículum d'ensenyament primari (llibres, vocabularis, guies, activitats, etc.), o conjunts de materials per a tests educatius (tests, fulls de respostes, fulls de correcció, taules de puntuació, guies d'interpretació, etc.).
q - Música anotada
El document és música anotada, que es defineix com representacions gràfiques, no realitzades d'obres musicals, en manifestacions impreses o digitalitzades. Inclou partitures i/o particel·les musicals, representacions de diagrames, tabulatures, instruccions per a composicions aleatòries, imatges o pintures pensades com a composicions musicals, notació quadrada, klavarskribo, notació de cant pla, neumes, braille i altres formes de representació dels quatre components del so musical: to, durada, timbre i força sonora. La música anotada és sovint la manera per comunicar als intèrprets com ha de ser realitzada sonorament l'obra musical anotada.
r - Imatge de teledetecció
El document és una imatge de teledetecció o un mapa de teledetecció, que es defineix com una imatge produïda per un aparell d'enregistrament que no està en contacte físic o en contacte estret amb l'objecte d'estudi.
s - Enregistrament sonor
Suport físic d'emmagatzematge que conté so enregistrat o una representació d'una composició musical a partir de la qual el so pot ser reproduït mecanicàment, com ara un rotlle de pianola.
t - Text
El document és un text, definit com material textual imprès o manuscrit que és accessible a ull nu (per exemple, un llibre, un fullet, un full volant).
v - Enregistrament vídeo
El document és un enregistrament vídeo, definit com un enregistrament en què les imatges visuals, normalment en moviment i acompanyades de so, han estat enregistrades. Està dissenyat per a ser reproduït en un televisor.
z - Sense especificar
El document no s'identifica per cap dels altres valors dels codis de 007, o bé les seves diverses formes físiques no són paleses específicament.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Repetibilitat - El camp 007 és repetible per permetre la codificació dels diferents formats físics coberts pel mateix registre catalogràfic. Per exemple, un registre que descriu un videocasset en formats U-matic, Beta i VHS tindrà tres camps 007 separats. En aquest cas, cada camp 007 pot tenir la mateixa estructura de categoria però valors diferents que descriuen els diferents formats del material. Quan el document que es cataloga té components que són de categories de materials diferents (per exemple, un material compost que conté un mapa, un casset i una filmina), llavors el camp es repeteix tantes vegades com calgui per a les diferents estructures de 007 de les diferents categories de materials. Si una institució decideix no entrar camps 007 separats, es poden utilitzar els codis "zm" a 007/00-01. Quan és aplicable més d'un valor en una posició donada, es poden crear camps 007 addicionals per codificar la informació variant.
300 ##$a1 mapa i 1 vista :$bcol.;$c45 x 78 cm i 30 x 60 cm.
007 aj#canzn
[mapa en color sobre paper
007 ay#canzn
[vista en color sobre paper]
Majúscules - Tots els codis utilitzats a 007 s'han d'entrar amb minúscules.

007 - Llista de components per posició dels caràcters

La llista següent presenta tots els elements del camp 007 per ordre de posició. Relaciona cada posició amb la definició (nom) de les categories de material per a les quals és vàlid ( V).

                                                                                 Validesa per Categoria de material
Posicions a c d f g h k m o q r s t v z
00 Categoria de material V V V V V V V V V V V V V V V
01 Designació específica de material V V V V V V V V V V V V V V V
02 Sense definir V V V V V V V V     V V   V  
03 Color V V V · V · V V     · ·   V  
03 Classe d'escriptura braille (codi 1) · · · V · · · ·     · ·   ·  
03 Polaritat · · · · · V · ·     · ·   ·  
03 Altitud del sensor · · · · · · · ·     V ·   ·  
03 Velocitat · · · · · · · ·     · V   ·  
04 Suport físic V · V · · · · ·     · ·   ·  
04 Classe d'escriptura braille (codi 2) · · · V · · · ·     · ·   ·  
04 Dimensions · V · · · V · ·     · ·   ·  
04 Suport de l'emulsió · · · · V · · ·     · ·   ·  
04 Material del suport primari · · · · · · V ·     · ·   ·  
04 Format de pres. de la pel·lícula cinematogràfica · · · · · · · V     · ·   ·  
04 Posició del sensor · · · · · · · ·     V ·   ·  
04 Configuració dels canals de reproducció del so · · · · · · · ·     · V   ·  
04 Format d'enregistrament vídeo · · · · · · · ·     · ·   V  
05 Tipus de reproducció V · V · · · · ·     · ·   ·  
05 So · V · · · · · ·     · ·   ·  
05 Nivell de contracció · · · V · · · ·     · ·   ·  
05 So incorporat en el material o separat · · · · V · · V     · ·   V  
05 Escala de factor reducció · · · · · V · ·     · ·   ·  
05 Material del suport secundari . · · · · · V ·     · ·   ·  
05 Cobertura dels núvols · · · · · · · ·     V ·   ·  
05 Amplada del solc/profunditat del solc · · · · · · · ·     · V   ·  
06 Detalls de la producció/reproducció V ·   · · ·   ·     · ·   ·  
06 Densitat de bits de la imatge (codi 1) · V   · · ·   ·     · ·   ·  
06 Format de música en braille (codi 1) · ·   V · ·   ·     · ·   ·  
06 Suport sonor · ·   · V ·   V     · ·   V  
06 Factor de reducció (codi 1) · ·   · · V   ·     · ·   ·  
06 Tipus de construcció de la plataforma · ·   · · ·   ·     V ·   ·  
06 Dimensions · ·   · · ·   ·     · V   ·  
07 Polaritat V ·   · · ·   ·     · ·   ·  
07 Densitat de bits de la imatge (codi 2) · V   · · ·   ·     · ·   ·  
07 Format de música en braille (codi 2) · ·   V · ·   ·     · ·   ·  
07 Dimensions · ·   · V ·   V     · ·   V  
07 Factor de reducció (codi 2) · ·   · · V   ·     · ·   ·  
07 Categoria d'utilització de la plataforma · ·   · · ·   ·     V ·   ·  
07 Amplada de la cinta · ·   · · ·   ·     · V   ·  
08 Format de música en braille (codi 3)   ·   V · ·   ·     · ·   ·  
08 Densitat de bits de la imatge (codi 3)   V   · · ·   ·     · ·   ·  
08 Material del suport secundari   ·   · V ·   ·     · ·   ·  
08 Configuració dels canals de reproducció del so   ·   · · ·   V     · ·   V  
08 Factor de reducció (codi 2)   ·   · · V   ·     · ·   ·  
08 Tipus de sensor

  ·   · · ·   ·     V ·   ·  
08 Configuració de la cinta   ·   · · ·   ·     · V   ·  
09 Característiques físiques específiques   ·   V   ·   ·     · ·      
09 Formats de fitxer   V   ·   ·   ·     · ·      
09 Color

  ·   ·   V   ·     · ·      
09 Elements de producció   ·   ·   ·   V     · ·      
09 Tipus de dades (codi 1)   ·   ·   ·   ·     V ·      
09 Classe de disc, cilindre o cinta   ·   ·   ·   ·     · V      
10 Emulsió de la pel·lícula   ·       V   ·     · ·      
10 Requeriment(s) d'assegurament de qualitat   V       ·   ·     · ·      
10 Polaritat   ·       ·   V     · ·      
10 Tipus de dades (codi 2)   ·       ·   ·     V ·      
10 Classe de material   ·       ·   ·     · V      
11 Generació   ·       V   V       ·      
11 Antecedents/font   V       ·   ·       ·      
11 Classe de gravat   ·       ·   ·       V      
12 Suport de la pel·lícula   ·       V   V       ·      
12 Nivell de compressió   V       ·   ·       ·      
12 Característiques especials de la reproducció del so   ·       ·   ·       V      
13 Categories de color específiques   ·           V       ·      
13 Qualitat de la reformatació   V           ·       ·      
13 Tècnica original de captació i emmagatzematge   ·           ·       V      
14 Classe de color del material o de la còpia               V              
15 Estat de deteriorament               V              
16 Completesa               V              
17-22 Data d'inspecció de la pel·lícula cinematogràfica               V              

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

El 1981, es va definir la present aproximació general a la codificació de les característiques físiques en el camp 007. Amb anterioritat a aquell moment, aquest camp s'havia definit només per a les especificacions de materials visuals i de música i contenia un nombre variable d'entrades de longitud fixa. El camp no era repetible, però el conjunt de 6 posicions (materials visuals) i d'11 posicions (música) podia ser repetit dins del camp. Quan el camp va ser reestructurat i ampliat a altres especificacions d'USMARC, es va fer repetible i el conjunt de posicions definides per a cada categoria de material es va fer no repetible. La 007 de materials visuals cobria les pel·lícules cinematogràfiques (1970-1980) i els materials gràfics projectables (1976-1980); actualment cada categoria té un camp 007 definit separadament. El camp 007 de música cobria només enregistraments sonors.

La taula següent mapa les estructures anteriors als camps 007 actuals:

Estructura anterior a 1981 (Tipus de material)
---  
00 Forma d'edició
---  
01 Color (MV)
  Velocitat (MU)
02 Format de presentació (MV)
  Classe de so (MU)
03 So incorporat en el suport o separat (MV)
  Amplada del solc/profunditat del solc (MU)
04 Suport sonor (MU)
  Dimensions (MU)
05 Amplada o dimensions (MV)
  Amplada de la cinta (MU)
06 Configuració de la cinta (MU)
07 Classe de disc o cilindre (arxius) (MU)
08 Classe de material (arxius) (MU)
09 Classe de gravat (arxius) (MU)
10 Característiques de l'enregistrament i la reproducció (MU)
Estructura de 1981 (007 Categoria de material)
00 Categoria de material (g, m, v, s)
01 Designació específica de material (g, m, v, s)
02 Versió original o reproducció (g, m, v, s)
03 Color (g, m, v)
  Velocitat (s)
04 Format de presentació (g, m, v)
  Tipus de so (s)
05 So incorporat en el suport o separat (g, m, v)
  Amplada del solc/profunditat del solc (s)
06 Suport sonor (g, m, v)
  Dimensions (s)
07 Amplada o dimensions (g, m, v)
  Amplada de la cinta (s)
08 Configuració de la cinta (s)
09 Classe de disc, cilindre o cinta (s)
10 Classe de material (s)
11 Classe de gravat (s)
12 Característiques especials de la reproducció del so (s)

El 1981, els nous camps estructurats per a materials gràfics projectables (00, codi g), pel·lícules cinematogràfiques (00, codi m), enregistraments de vídeo (00, codi v), i enregistraments sonors (00, codi s) van esdevenir vàlids; es va definir el camp 007 per a microformes (00, codi m).

El 1982, els camps 007 per a mapes (00, codi a) i per a globus (00, codi d) es van definir per a mapes i material compost; el camp 007 per a enregistraments sonors (00, codi s) es va fer extensible a materials composts.

El 1983, el camp 007 per a materials gràfics no projectables (00, codi k) es va definir per als materials gràfics bidimensionals.

El 1985, el camp 007 per a pel·lícules cinematogràfiques (00, codi m) va ser ampliat amb les posicions 08-22 per a característiques arxivístiques quan el camp 009 (Camp fix de descripció física per a reculls arxivístics) va quedar obsolet.

El 1990, els camps 007 per a text (00, codi t) i per a material sense especificar (00, codi z) van ser definits per a totes les formes de materials.

El 2002, el camp 007 de Fitxer informàtic va ser redenominat com "Recurs electrònic".

El 2016, el camp 007 per a Enregistrament sonor (00, codi s) va ser redescrit.

El 2021, la posició 13 (007/13) del camp 007 per a Enregistrament sonor va ser redenominada com "Tècnica original de captació i emmagatzematge"


(18/01/2022) snb@bnc.cat