Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 00X >>008

008 - Elements de longitud fixa-Informació general (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2010

Indicadors i codis de subcamp
El camp no té indicadors ni codis de subcamp; els elements es defineixen per la seva posició segons el tipus de material. Les descripcions dels elements definits per a les posicions 18-34 del camp 008 es donen en set seccions separades corresponents als següents tipus de configuracions del material: Llibres (LL), Fitxers informàtics (FI), Mapes (MP), Música (MU), Recursos continus (RC), Materials visuals (MV), i Materials mixts (MX). En aquesta secció general, la validesa dels elements particulars del camp 008 s'indica amb “V” en la taula de components del camp 008.

Tots els materials
00-05 - Data d'entrada al fitxer
06 - Tipus de data/Estat de la publicació
07-10 - Data 1
11-14 - Data 2
15-17 - Lloc de publicació, producció o execució
18 -34 [Vegeu una de les set seccions de configuracions separades 008/18-34 per a aquests elements]
35-37 - Llengua
38 - Registre modificat
39 - Font de la catalogació

Llibres
18-21 - Il·lustracions
22 - Destinataris
23 - Forma del document
24-27 - Naturalesa del contingut
28 - Publicació de govern
29 - Publicació de congrés
30 - Obra d'homenatge
31 - Índex
32 - Sense definir
33 - Forma literària
34 - Biografia

Fitxers informàtics
18-21 - Sense definir
22 - Destinataris
23 - Forma del document
24-25 - Sense definir
26 - Tipus de fitxer informàtic
27 - Sense definir
28 - Publicació de govern
29-34 - Sense definir

Mapes
18-21 - Relleu
22-23 - Projecció
24 - Sense definir
25 - Tipus de material cartogràfic
26-27 - Sense definir
28 - Publicació de govern
29 - Forma del document
30 - Sense definir
31 - Índex
32 - Sense definir
33-34 - Característiques especials de format

Música
18-19 - Forma de la composició
20 - Format de la música
21 - Parts de la música
22 - Destinataris
23 - Forma del document
24-29 - Material d'acompanyament
30-31 - Text literari per als enregistraments sonors
32 - Sense definir
33 - Transposició i arranjament
34 - Sense definir

Recursos continus
18 - Periodicitat
19 - Regularitat
20 - Sense definir
21 - Tipus de recurs continu
22 - Forma del document original
23 - Forma del document
24 - Naturalesa de l'obra sencera
25-27 - Naturalesa del contingut
28 - Publicació de govern
29 - Publicació de congrés
30-32 - Sense definir
33 - Alfabet o escriptura original del títol
34 - Convenció d'entrada

Materials visuals
18-20 - Durada de la projecció de pel·lícules cinematogràfiques i enregistraments vídeo
21 - Sense definir
22 - Destinataris
23-27 - Sense definir
28 - Publicació de govern
29 - Forma del document
30-32 - Sense definir
33 - Tipus de material visual
34 - Tècnica

Materials mixts
18-22 - Sense definir
23 - Forma del document
24-34 - Sense definir

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Quaranta posicions (00-39) que proporcionen informació codificada sobre el registre com un tot i sobre els aspectes bibliogràfics específics del document que es cataloga. Aquests elements codificats són potencialment útils per a finalitats de recuperació i gestió de les dades.

Quan un document en sèrie o un document no seriat descrit, és una reproducció d'un document existent prèviament i la informació bibliogràfica sobre la reproducció es dóna en el camp 533 (Nota de reproducció), el camp 008 es codifica per a l'original excepte per a 008/23 (Forma del document) de llibres, música, recursos continus, i materials mixts i 008/33 (Tipus de material) per a materials visuals, que es codifiquen per a la reproducció. (Quan un document és una reproducció, els codis definits per a certes posicions del camp 008 que fan referència a les característiques de la reproducció s'anoten en el subcamp $7 (Elements de longitud fixa de la reproducció) del camp 533. Per a les reproduccions la informació bibliogràfica de les quals no es dóna en el camp 533 (per exemple, quan una reproducció es descriu en el cos de l'entrada o quan el camp 534 (Nota de versió original) s'utilitza per anotar la informació sobre l'original) i per a les reimpressions de documents existents prèviament, el camp 008 es codifica per a la reproducció o reimpressió excepte quan les pautes de catalogació requereixen específicament que es codifiqui una posició particular de l'original.

Els elements es defineixen per la seva posició. Les posicions dels caràcters sense definir contenen un blanc (#). Totes les posicions definides han de contenir un codi definit; en algunes de les posicions de 008, aquest codi pot ser un caràcter de farciment (|). El caràcter de farciment es pot utilitzar (en algunes posicions) quan l'agència catalogràfica no té cap intenció de codificar la posició. El caràcter de farciment no està permès en les posicions 00-05 (Data d'entrada al fitxer) del camp 008. Es desaconsella el seu ús en les posicions 07-10 (Data 1), 15-17 (Lloc de publicació, producció o execució) i en la posició de 008 per a Forma del document (tant en la posició 23 com en la 29, segons la configuració de 008).

Les posicions 00-17 i 35-39 es defineixen d'idèntica manera per a tots els tipus de materials, amb consideracions especials per a la posició 06. La definició de les posicions 18-34 es fa independentment per a cada tipus de material, tot i que certs elements es defineixen d'idèntica manera en les especificacions per a més d'un tipus de material. Quan elements similars de diferents tipus de materials es defineixen per a incloure'ls en el camp 008, aquests ocupen les mateixes posicions de 008.

En la documentació següent, les posicions es descriuen en l'ordre en què es llisten al començament d'aquesta secció. Les posicions 00-17 i 35-39 (Tots els materials) del camp 008 per a tots els tipus de materials es descriuen en primer lloc, seguides de set grups de seccions per a les posicions 18-34 (Llibres, Fitxers informàtics, Mapes, Música, Recursos continus, Materials visuals i Materials mixts).


008 Llista de components per posició

La llista següent presenta tots els elements del camp 008 per ordre de posició. Relaciona cada posició amb la definició (nom) dels tipus de material per a les quals és vàlid (V).

                                                                                                           Validesa per Categoria de Material
Posicions LL FI MP MU RC MV MX
00-05 Data d'entrada al fitxer

V V V V V V V
06 Tipus de data/Estat de la publicació

V V V V V V V
07-10 Data 1

V V V V V V V
11-14 Data 2

V V V V V V V
15-17 Lloc de publicació, producció o execució

V V V V V V V
18 Il·lustracions (codi 1) V
18 Sense definir   V V
18 Relleu (codi 1) V
18 Forma de la composició (codi part 1) V
18 Periodicitat V
18 Durada (dígit 1) V
19 Il·lustracions (codi 2) V
19 Sense definir V V
19 Relleu (codi 2) V
19 Forma de la composició (codi part 2) V
19 Periodicitat V
19 Durada (dígit 2) V
20 Il·lustracions (codi 3) V
20 Relleu (codi 3) V
20 Format de la música V
20 Durada (dígit 3) V
20 Sense definir V V V
21 Il·lustracions (codi 4) V
21 Sense definir V V V
21 Relleu (codi 4) V
21 Tipus de recurs continu V
21 Parts de la música V
22 Destinataris

V V V V
22 Projecció (codi part 1)

V
22 Forma del document original

V
22 Sense definir

V
23 Forma del document

V V V V V
23 Sense definir

V V
23 Projecció (codi part 2)

V
24 Naturalesa del contingut (codi 1)

V
24 Sense definir

V V V V
24 Material d'acompanyament (codi 1)

V
24 Naturalesa de l'obra sencera

V
25 Naturalesa del contingut (codi 2)

V
25 Sense definir

V V V
25 Tipus de material cartogràfic

V
25 Material d'acompanyament (codi 2)

V
25 Naturalesa del contingut (codi 1)

V
26 Naturalesa del contingut (codi 3)

V
26 Tipus de fitxer informàtic

V
26 Sense definir

V V V
26 Material d'acompanyament (codi 3)

V
26 Naturalesa del contingut (codi 2)

V
27 Naturalesa del contingut (codi 4)

V
27 Sense definir

V V V V
27 Material d'acompanyament (codi 4)

V
27 Naturalesa del contingut (codi 2)

V
28 Publicació de govern

V V V V V
28 Material d'acompanyament (codi 5)

V
28 Sense definir

V
29 Publicació de congrés

V V
29 Sense definir

V V
29 Forma del document

V V
29 Material d'acompanyament (codi 6)

V
30 Obra d'homenatge

V
30 Sense definir

V V V V V
30 Text literari per als enregistraments sonors (codi 1)

V
31 Índex

V V
31 Sense definir

V V V V
31 Text literari per als enregistraments sonors (codi 1)

V
32 Sense definir V V V V V V V
33 Forma literària

V
33 Sense definir

V V V
33 Característiques especials de format (codi 1)

V
33 Alfabet o escriptura original del títol

V
33 Transposició i arranjament

V
33 Tipus de material visual

V
34 Biografia

V
34 Sense definir

V V V
34 Característiques especials de format (codi 2)

V
34 Convenció d'entrada

V
34 Tècnica

V
35-37 Llengua

V V V V V V V
38 Registre modificat

V V V V V V V
39 Font de la catalogació

V V V V V V V

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

En les posicions del camp 008 es van aprovar molts canvis i propostes com a part de la Integració del Format (Format Integration). Vegeu la secció Història per a la descripció dels canvis de les configuracions de les posicions 18-34 de cada camp 008. Els canvis del camp 008 es van incorporar en les especificacions actuals del MARC el 1995.

El 2002, el camp 008 de Publicacions en sèrie va ser redenominat “Recursos continus”.

008/33 - Tires còmiques (LL) [OBSOLET, 2008] [MARC 21]
008/40 - Ús del caràcter de farciment [OBSOLET, 1997] [CANMARC només]


(03/05/2012) snb@bnc.cat