Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 015

015 - Número de la bibliografia nacional (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Setembre 2013

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir


Codis de subcamp
$a - Número de la bibliografia nacional (R)
$q - Informació qualificadora (R)
$z - Número de la bibliografia nacional anul·lat/no vàlid (R)
$2 - Font (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número o números d'entrada de la bibliografia per a la informació catalogràfica derivada d'una bibliografia nacional.

Quan la informació catalogràfica deriva d'una entrada d'una bibliografia nacional estrangera, el número de l'entrada es dóna en el registre. Una obra pot tenir més d'un número d'una bibliografia nacional o pot tenir números de més d'una bibliografia nacional.Aquests diversos números s'anoten en camps 015 separats.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de la bibliografia nacional
015 ##$aB67-25185
015 ##$aF84-3117
Si hi ha més d'un número, cada un s'anota en un subcamp $a separat.
015 ##$aB67-20987$aB67-20988 (rúst.)
015 ##$aGFR67-A14-54$aAu67-6
Els números dels volums o altres dades que qualifiquen un número d'una bibliografia nacional s'anoten en el subcamp $a a continuació del número i entre parèntesis.
015 ##$aF67-835 (vol. 1)$aF67-9455 (vol. 2)
$q - Informació qualificadora
Números de volum o altres dades que qualifiquen el número de la bibliografia nacional anotat en el subcamp $a o subcamp $z.
015 ##$aF67-835$qv. 1
015 ##$aF67-835$qv. 2
$z - Número de la bibliografia nacional anul·lat o no vàlid
Número de la bibliografia nacional anul·lat o no vàlid (estructuralment o per aplicació).
015 ##$a06,A29,1122$z05,N51,1204$2dnb
[el codi "dnb" correspon a la Deutsche Nationalbibliographie]
015 ##$a06,A29,0382$z05,A21,0597$z04,N48,0463$2dnb
[el codi "dnb" correspon a la Deutsche Nationalbibliographie]
$2 - Font
Codi que identifica la font del Número de la Bibliografia Nacional. Codi de: National Bibliography Number Source Codes.
015 ##$a84-3117$2bnf
[el codi "bnf" correspon a la Bibliographie nationale française]
015 ##$a67-A14-54$2dnb
[el codi "dnb" correspon a la Deutsche Nationalbibliographie]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 015 no acaba en cap signe de puntuació a no ser que el camp acabi en una abreviació, unes inicials, o en unes dades que acabin en un signe de puntuació.
Espaiament - S'ometen els espais entre les parts alfabètiques i les numèriques del número.
Majúscules - Els caràcters alfabètics que precedeixen el número de la bibliografia nacional poden ser majúscules o minúscules.
Constants de visualització
( ... ) [parèntesis]
Els parèntesis que solen encloure el número de la bibliografia nacional no van inclosos en el registre llegible per màquina. Es poden generar pel sistema com a constant de visualització associada amb l'etiqueta del camp.
Camp amb la designació del contingut:
015 ##$aF84-1004
Exemple de visualització:
(F84-1004)

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

El 2001, el camp va ser canviat de No repetible (NR) a Repetible (R) per permetre múltiples números de bibliografia.

$z - Número de la bibliografia nacional anul·lat o no vàlid [NOU, 2007]
$q - Informació qualificadora [NOU, 2013]
Abans de la definició del subcamp $q el 2013, la informació qualificadora era continguda en el subcamp $a (Número de la bibliografia nacional).

$2 - Font [NOU, 2001]

(07/04/2014) snb@bnc.cat