Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 020

020 - ISBN (International Standard Book Number) (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Setembre 2013

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir


Codis de subcamp
$a - ISBN (International Standard Book Number) (NR)
$c - Termes de disponibilitat (NR)
$q - Informació qualificadora (R)
$z - ISBN anul·lat/no vàlid (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

ISBN (International Standard Book Number) assignat a una publicació monogràfica per les agències que participen en el programa designades a cada país. El camp pot incloure els termes de disponibilitat i els ISBN anul·lats o no vàlids, com ara ISBN amb dígits de comprovació no vàlids o que no són aplicables al document que es cataloga. Pot ser repetit per a cada un dels diversos números associats amb el document (per exemple, els ISBN per a les manifestacions en cartoné i en rústica; els ISBN per al conjunt de l'obra completa i per a les parts del conjunt).

Cada camp conté tota la informació rellevant a un sol ISBN, o si l'ISBN no existeix, rellevant al document que s'està catalogant.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - ISBN (International Standard Book Number)
ISBN vàlid. En la visualització, es pot generar ISBN i els guionets inserits.
020 ##$a0491001304
020 ##$a0914378260$qrúst.$qvol. 1$c5,00 $
020 ##$a0394502884$qRandom House$c12,50 $
020 ##$a0877790086 :$c10,00 $
020 ##$z0877790105$qFabrikoid$c$12,00
020 ##$a0877790019$qpell negra$z0877780116 :$c14,00 $
020 ##$a0877790124$qpell de porc blava$c15,00 $
020 ##$z0877790159$qenq. en espiral$c16,00 $
[Cinc números associats amb un mateix registre catalogràfic. Dos són vàlids, un en té un de vàlid i un de no vàlid; dos són no vàlids]
$c - Termes de disponibilitat
Preu o breu menció de disponibilitat, i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis sobre la disponibilitat.
Si només hi ha present la informació sobre el preu, les dades rellevants d'un sol document es donen en un únic subcamp $c en un únic camp 020, i les dades rellevants a un altre document es donen en un altre subcamp $c d'un camp 020 subsegüent.
020 ##$a0802142176$qrúst.$c1,95 $
020 ##$c8,95 $
020 ##$cRs15.76 ($5.60 U.S.)
020 ##$cMaterial de lloguer
020 ##$cVenda (450,00 $) o lloguer (45,00 $)
020 ##$cFor sale ($200.00 for 3/4 in.; $150.00 for 1/2 in.)
$q - Informació qualificadora
Breu menció de la informació qualificadora referida al document associat amb un número anotat en el subcamp $a o en el subcamp $z.
020 ##$a0394170660$qRandom House$qrústica$c4.95$
020 ##$a0456789012$qbobina 1
020 ##$z0567890123$qbobina 2
020 ##$a9780060723804$qpaper de pH neutre
020 ##$a9780060799748$qcart.
020 ##$a0717941728$qplegat$c0,45 $
$z - ISBN anul·lat/no vàlid
ISBN anul·lat o no vàlid. En la visualització, es pot generar ISBN (no vàlid) i els guionets inserits.
Cada ISBN anul·lat/no vàlid va contingut en un subcamp $z separat. Si no existeix cap ISBN vàlid, el subcamp $z pot ser utilitzat sol en el registre.
020 ##$z0835200028 :$c10,00 $
020 ##$a0835200019 (rúst.) :$c2,95 $
[Dos ISBN associats amb un mateix registre catalogràfic; un dels quals no és vàlid.]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Estructura de l'ISBN - L'ISBN és un element assignat per agència. Els ISBN s'assignen a les publicacions monogràfiques per les agències designades a cada país que participen en el programa. Un ISBN consisteix en deu dígits o en tretze. L'ISBN de 10 dígits comprèn quatre grups separats per guionets. (El desè dígit és un dígit de comprovació usat com a comprovació informàtica de validesa; consisteix en un número entre el 0 i el 9 o en una X majúscula (per a la xifra aràbiga 10). L'ISBN de 13 dígits comprèn cinc elements. L'element ú consisteix en un prefix EAN de tres dígits que identifica la indústria editorial. L'element dos identifica el país o llengua de l'agència. L'element tres identifica el prefix de l'editor. L'element quatre identifica el títol o l'edició específica d'una publicació. L'element cinc conté un dígit de comprovació.

Els procediments de validació de l'ISBN mitjançant el càlcul del dígit de comprovació i les instruccions per als guionets estan a Information and Documentation - International Standard Book Numbering (ISBN) (ISO 2108). La descripció de l'estructura de l'ISBN i les pautes per anotar la informació qualificadora es troben a les Library of Congress Rule Interpretations disponibles al Cataloging Distribution Service de la Library of Congress.
Classes d'ISBN - Els ISBN per al document que es cataloga poden ser vàlids, o anul·lats, estructuralment no vàlids, o no vàlids d'aplicació. Les convencions següents poden ser seguides per seleccionar el subcamp apropiat per a l'ISBN.
ISBN vàlid - Un ISBN vàlid és aquell en què la longitud, l'estructura, i el dígit de comprovació són correctes, i l'ISBN és aplicable al document que es cataloga. La validesa d'un ISBN per a un document bibliogràfic en particular va relacionada generalment amb el tractament que li és donat per l'agència catalogràfica en termes del nombre de registres implicats. Si un sol registre representa més d'una manifestació, per exemple, una edició en cartoné i una en rústica, tots dos ISBN són vàlids. Si un sol registre descriu una monografia en més d'una part, els ISBN per al conjunt i per als volums individuals són vàlids. Si un sol registre descriu la part principal i les parts suplementàries d'un document bibliogràfic, tots els ISBN per a la part principal i les parts suplementàries són vàlids. En els casos de diversos ISBN en un sol registre, generalment s'hi inclouen qualificadors apropiats per diferenciar els ISBN. Cal assenyalar que durant la transició de l'ISBN de deu dígits al de tretze dígits (2005-2007), algunes agències bibliogràfiques inclouen tots dos números, el de tretze i el de deu per al mateix document en camps 020 repetits. En aquests casos, la qualificació entre parèntesis no s'utilitza per diferenciar entre els ISBN de deu dígits i els de tretze.
ISBN anul·lat - Un ISBN es considera anul·lat quan l'editor el designa com a tal.
ISBN estructuralment no vàlid - Un ISBN es considera estructuralment no vàlid quan la seva longitud o estructura és incorrecta o el seu dígit de comprovació no està d'acord amb la fórmula per calcular-lo.
ISBN no vàlid d'aplicació - Un ISBN es considera no vàlid d'aplicació per a un registre en particular quan apareix en el registre bibliogràfic, però se sap, mitjançant la cerca o altres medis, que el mateix número també s'assigna a un recurs diferent.
Un ISBN es pot considerar també no vàlid d'aplicació si no és directament aplicable al document bibliogràfic representat per un registre particular. La no validesa d'aplicació està relacionada generalment amb el tractament emprat per una agència particular en termes del nombre de registres implicats. Per exemple, si hi ha un registre per al conjunt d'una obra en més d'un volum i alhora registres separats per cada un dels volums en el conjunt, l'ISBN per al conjunt es considera no vàlid d'aplicació en els registres per als volums. Només l'ISBN aplicable a tota l'obra representada per un registre particular és considerat vàlid en el registre.
Puntuació - El camp 020 no acaba en un punt.
Constants de visualització
ISBN [associat amb el contingut del subcamp $a]
ISBN (no vàlid) [associat amb el contingut del subcamp $z]
- - - [guionets inserits]
Un ISBN apareix generalment en un document amb el prefix ISBN i amb cada una de les seves parts separades per guionets o espais. Les sigles ISBN, la frase ISBN (no vàlid), i els guionets inserits no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb el contingut dels subcamps $a i $z, respectivament.
Designació de contingut del camp:
020 ##$a0870686933$qvol. 1$z087064302
Exemple de visualització: 
ISBN 0-87068-693-3 (vol. 1) ISBN (no vàlid) 0-87068-430-2

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Abans de 1977, el camp 020 no era repetible i els diversos ISBN i la informació relacionada eren continguts en subcamps $a, $b, i $c repetibles.
$b - Informació de la enquadernació (LL, MP, MU) [OBSOLET]
Abans de 1978, la informació de la enquadernació es codificava separadament en un subcamp. El 1978, la informació de la enquadernació va esdevenir un qualificador entre parèntesis de l'ISBN i el subcamp $b va quedar obsolet.
$c - Termes de disponibilitat
Abans de la definició del subcamp $c el 1974, la informació bibliogràfica sobre el preu estava continguda en el camp 350 (Preu).
$q - Informació qualificadora [NOU, 2013]
Abans de la definició del subcamp $q el 2013, la informació qualificadora era continguda en el subcamp $a (ISBN (International Standard Book Number)) i el subcamp $z (ISBN anul·lat o no vàlid)

(07/04/2014) snb@bnc.cat