MARC 21 concís de fons: Subcamps de control

 

Descripcions dels tres subcamps que s'utilitzen per enllaçar les dades dels camps amb institucions específiques o amb d'altres camps. Aquests subcamps es defineixen per a diversos camps del format ($5 (Institució a la qual s'aplica) o per a la majoria de camps ($6 (Enllaç) i $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps)), per això les descripcions es donen conjuntament en aquesta secció. Els subcamps s'inclouen en les llistes de subcamps de camp on s'han definit, amb referències a aquesta secció.

 

·         $0 - NÚMERO DE CONTROL DEL REGISTRE D'AUTORITAT O NÚMERO NORMALITZAT

·         $1 - URI D'OBJECTE DEL MÓN REAL (REAL WORLD OBJECT, RWO)

·         $5 - INSTITUCIÓ A LA QUAL S'APLICA EL CAMP

·         $6 - ENLLAÇ

·         $8 - NÚMERO D'ENLLAÇ I DE SEQÜÈNCIA DELS CAMPS

 

 

$0 - NÚMERO DE CONTROL DEL REGISTRE D'AUTORITAT O NÚMERO NORMALITZAT

 

 

El subcamp $0 conté el número de control del registre d'autoritat relacionat, o un número normalitzat com ara un ISNI (International Standard Name Identifier). El número de control o identificador va precedit pel codi MARC d'organització (per a un registre d'autoritat relacionat) o pel codi de la font de l'identificador normalitzat, (per a un esquema normalitzat de l'identificador), entre parèntesis. En el darrer cas, el parèntesi "(uri)" és redundant i no s'ha d'incloure si l'identificador es dona en la forma de protocol de recuperació Web, per exemple, HTTP URI, que és identificador de per si.

 

El subcamp $0 pot contenir un URI que identifica un nom o etiqueta per a una entitat. Quan és desreferenciat, l'URI assenyala una informació que descriu aquest nom. Un URI que identifiqui directament l'entitat mateixa va contingut en el subcamp $1.

 

Vegeu MARC Code List for Organizations per als llistats de codis d'organització i Standard Identifier Source Codes per als sistemes de codis d'identificadors normalitzats. El subcamp $0 és repetible per als diferents números de control o identificadors.

 

 

$1 - URI D'OBJECTE DEL MÓN REAL (REAL WORLD OBJECT, RWO)

 

El subcamp $1 conté un URI que identifica una descripció d'una entitat, de vegades s'hi fa referència com a una cosa, un objecte del món real (Real World Object, RWO), ja sigui real o conceptual. Quan és desreferenciat, l'URI assenyala una descripció d'aquesta entitat. Un URI que identifica un nom o una etiqueta per a una entitat va contingut en un $0.

 

 

$5 - INSTITUCIÓ A LA QUAL S'APLICA EL CAMP

 

El subcamp $5 conté el codi MARC de la institució o organització que té la còpia a la qual s'apliquen les dades del camp. S'utilitza per a informació específica de la institució que pot ser aplicada o no en la utilització universal del registre de fons.

 

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

583 ##$aQueued for preservation; $c19861010;$ePriority;$fTitle IIC project $5DLC

 

 

$6 - ENLLAÇ

 

El subcamp $6 conté les dades que enllacen els camps que són representacions recíproques en escriptures diferents. El subcamp $6 pot contenir el número de l'etiqueta d'un camp associat, un número d'ocurrència, un codi que identifica la primera escriptura trobada en una lectura del camp feta d'esquerra a dreta i una indicació que l'orientació de la visualització de les dades del camp és de dreta a esquerra. Es pot enllaçar un camp regular (altre que 880) amb un o més camps 880 que incloguin representacions de les mateixes dades en escriptures diferents. El subcamp $6 s'estructura de la manera següent:

 

$6 [etiqueta d'enllaç]-[número d'ocurrència] / [codi d'identificació de l'escriptura] / [codi d'orientació del camp]

 

El subcamp $6 és sempre el primer subcamp del camp.

 

Les descripcions de models de registres en més d'una escriptura, amb exemples, són a la secció Registres en més d'una escriptura; les especificacions per al camp 880 són a al mateix camp 880; les especificacions dels conjunts de caràcters i dels repertoris de les escriptures són a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

 

Etiqueta d'enllaç i número d'ocurrència

 

L'etiqueta d'enllaç conté el número de l'etiqueta del camp associat i té sempre tres caràcters de longitud. Aquesta part va seguida immediatament d'un guió i del número d'ocurrència de dos dígits. S'assigna un número d'ocurrència diferent a cada conjunt de camps associats d'un registre sol. La funció d'un número d'ocurrència és la de permetre agrupar els camps associats (i no la d'ordenar seqüencialment els camps dins el registre). Es pot assignar a l'atzar un número d'ocurrència per a cada un dels conjunts de camps associats. Un número d'ocurrència de menys de dos dígits es justifica a la dreta i la posició no utilitzada conté un zero.

 

Quan no hi ha un camp associat amb el qual s'enllaça un camp 880, el número d'ocurrència del subcamp $6 és 00. S'utilitza quan un centre vol separar escriptures en un registre (Vegeu la secció, Registres en més d'una escriptura). L'etiqueta d'enllaç del subcamp $6 ha de contenir l'etiqueta que hauria tingut el camp regular associat si hagués existit en el registre.

 

852 4#$6 880-01$a(Localització en escriptura llatina)

 

880 2#$6 852-01/(2/r$a(Localització en escriptura hebrea enllaçada amb el camp associat)

 

Codi d'identificació de l'escriptura

 

El número d'ocurrència va seguit immediatament d'una barra (/) i del codi d'identificació d'escriptura. Aquest codi identifica l'escriptura alternativa trobada en el camp. S'utilitzen els codis següents:

 

Codi

 Escriptura

(3

 

 Àrab

(B

 

 Llatina

$1

 

 Xinesa, japonesa, coreana

(N

 

 Ciríl·lica

(S

 

Grega 

(2

Hebrea

 

 

880 1#$6852-01/ (N$a(Localització en escriptura ciríl·lica)

     [La (N identifica el conjunt de caràcters de l'escriptura ciril·líca bàsica.]

 

Aquests codis es van definir en base a les seqüències d'escapament del joc de caràcters codificat de MARC-8 definit d'acord amb la ISO IEC 2022, "Character Code Structure and Extension Techniques" (equivalent a ANSI X3.41, "Code Extension Techniques for Use with 7-bit and 8-bit Character Sets"). Els codis es descriuen a MARC character set documentation.

 

En un entorn Unicode, els codis d'identificació d'escriptura es poden obtenir, en canvi, de la ISO 15924 "Codes for the representation of names of scripts". Es poden utilitzar tant els valors alfabètics (que consisteixen en quatre lletres) com els valors numèrics (que consisteixen en tres dígits).

 

880

 

1#$6100-01/Cyrl$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]

880

 

1#$6100-01/220$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]

 

No cal que el camp sencer estigui en l'escriptura identificada en el subcamp $6. Quan hi ha més d'una escriptura en el camp, el subcamp $6 ha de contenir la identificació de la primera escriptura alternativa trobada en la lectura del camp feta d'esquerra a dreta.

 

Cal assenyalar també que el codi d'identificació d'escriptura s'utilitza en el camp 880, subcamp $6, però aquest element no s'utilitza generalment en el subcamp $6 del camp regular associat. En el camp associat, s'entén que les dades estan en l'escriptura principal del registre.

 

Codi d'orientació

 

En un registre MARC, el contingut del camp 880 s'anota sempre en el seu ordre lògic, des del primer caràcter fins a l'últim, independentment de l'orientació del camp. En la visualització del camp, l'orientació del camp per defecte és d'esquerra a dreta. Quan el camp conté text que té una orientació de dreta a esquerra, el codi d'identificació d'escriptura va seguit d'una barra (/) i del codi d'orientació de camp. El codi d'orientació de camp MARC per a les escriptures de dreta a esquerra és la lletra r. El codi d'orientació només s'inclou als camps amb orientació de dreta a esquerra, ja que l'orientació d'esquerra a dreta és l'orientació per defecte en els camps 880. (Vegeu MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media per a una descripció detallada de l'orientació del camp.)

 

880 1#$6852-01/(2 r$h(Signatura topogràfica en escriptura hebrea)

     [La r indica la orientació de dreta a esquerra de l'escriptura ciril·líca hebrea.]

 

Cal assenyalar que el codi d'orientació s'utilitza al camp 880, subcamp $6, però aquest element no s'utilitza generalment per al subcamp $6 del camp regular associat. En el camp associat, s'entén que les dades estan en l'orientació usual de l'escriptura principal del registre.

 

 

$8 - NÚMERO D'ENLLAÇ I DE SEQÜÈNCIA DE CAMPS

 

El subcamp $8 conté les dades que identifiquen els camps enllaçats, i també pot proposar una seqüència per als camps enllaçats. El subcamp $8 es pot repetir per enllaçar un camp amb més d'un altre grup de camps. L'estructura i la sintaxi per a l'enllaç de camps i per al subcamp de número de seqüència és:

 

$8 - [número d'enllaç].[número de seqüència] \ [tipus d'enllaç de camps]

 

Número d'enllaç

 

Aquest és el primer element del subcamp i es requereix quan s'utilitza el subcamp. És un número sencer de longitud variable que apareix al subcamp $8 de tots els camps que s'han d'enllaçar. Els camps amb el mateix número d'enllaç es consideren enllaçats.

 

Número de seqüència

 

Aquest número va separat del número d'enllaç amb un punt "." i pot ser opcional. És un nombre sencer de longitud variable que es pot utilitzar per indicar l'ordre relatiu de visualització dels camps enllaçats (els números de seqüència baixos es visualitzen abans que els alts). Quan s'utilitza ha d'aparèixer a tots els subcamps $8 que contenen el mateix número d'enllaç.

 

Tipus d'enllaç de camps

 

Aquest codi va separat de les dades precedents amb una barra inversa "\". És un codi que indica el motiu de l'enllaç i va a continuació del número d'enllaç, o número de seqüència si aquest és present. En absència del tipus d'enllaç de camps, s'entén que el subcamp $8 s'utilitza per a l'enllaç i la seqüència dels camps 85X, 86X o 87X (llegendes, enumeració i cronologia, fons textuals i/o informació del document).

 

El subcamp $8 és essencial per enllaçar i ordenar aquests camps.

 

         a - Acció

El codi a s'utilitza en un  registre per a enllaçar un o més camps 583 amb un camp 541 o 561 relatiu a les accions de processament o de referència. Aquest codi s'utilitza normalment només quan hi ha més d'un camp 541 o 561 en un registre i hi ha un o més camps 583 relacionats amb un camp 541 o 561 .

 

541

##$81.1\a$3Public School and College Authority and Trade School and Junior College Authority project files$aFinance Dept.$cTransferred

 

583

##$81.2\a$aAppraised$c198712-$ktjb/prr

 

583

##$81.3\a$aScheduled$c19880127$ksrc/prr

 

583

##$81.4\a$aArranged$c19900619$kmc/dmj

 

583

##$81.5\a$aProcessed level 2$b90.160$c19901218$kmc/dmj

         p - Procedència de les metadades

Usat en un registre per a enllaçar un camp amb un altre camp que conté informació sobre la procedència de les metadades anotades en el camp enllaçat.

         u - Enllaç general, tipus sense especificar

Usat en casos en què no és apropiat un tipus d'enllaç específic. El codi "u pot servir com a valor per defecte quan no hi ha informació sobre la causa de la disponibilitat de l'enllaç.

         x - Seqüenciació general

El codi x és utilitzat per a fer un enllaç entre camps per a mostrar una seqüència entre ells. Pot ser una seqüència que ordeni les parts d'un camp llarg que ha estat dividit, que  indiqui la importància relativa dels camps dins la seqüència, o que sigui utilitzat  amb altres finalitats de seqüenciació. La utilització del número de seqüència en el $8 és requerida quan s'utilitza aquest codi.

 

Cal assenyalar que el subcamp $8 s'ha definit de manera diferent en el camp 852 on és utilitzat per a seqüenciar els registres de fons relacionats. Vegeu la descripció del subcamp $8 en el camp 852.

 

583

## $81.2$aExposició$cde l' 01/12/1982 a l'01/03/1982$jMuseu de Belles Arts

 

876

## $81.2$aXAX1222-1$pA1234567

 

853

03 $81$aBd$i(any)

 

853

03 $82$an.F:Bd$i(any)

 

853

30 $81.1$a1-21$i1911-1923/1924

 

863

30 $82.1$a1-25$i1925/1926-1942/1943
[Els números d'enllaç 1 i 3 enllacen cada camp 853 amb el seu camp associat 863.]

 

853

00 $81$anúm.$i(any)$j(mes)

 

863

40 $81.1$a180-226$i1976-1981

 

863

44 $81.2$a228

 

863

40 $81.3$a230$i1982$jabr.

 

863

40 $81.4$a235$i1982$jdes.

 

863

40 $81.5$a237$i1983$jmarç

 

863

40 $81.6$a239-242$i1983$jjuny-oct.
[Els números seqüencials afegits a un número d'enllaç en els camps 863 associats a un sol camp 853 (quan les llegendes de visualització són constants) permeten el manteniment de la seqüènciació apropiada dels camps 863.]

 

853

20 $81$av.$bnúm.$u12$vr$i(any)$j(mes)

 

863

40 $81.1$a108$b1-6$1989$j1-6

 

863

40 $81.2$a108$b7-12$i1989$j7-12

 

863

40 $81.3$a109$b1-6$i1990$j1-6

 

863

40 $81.4$a109$b7-12$i1990$j7-12

 

876

## $81.1$aAAA1000-1-1$pA1481283827

 

876

## $81.2$aAAA1000-1-3$pA1481283831

 

876

## $81.3$aAAA1000-1-2$jPerdut$pA1481283845

 

876

## $81.4$aAAA1000-1-5$pA1481283863
[El número d'enllaç i de seqüència de camps enllaça els camps del document amb el camp 863 apropiat.]

 

 

El subcamp $8 és sempre el primer subcamp del camp.

 

 

APLICACIÓ DEL SUBCAMP $8 EN ELS CAMPS 866-868 (FONS TEXTUALS)

 

El subcamp $8 conté dades que enllacen camps de fons 853-868 relacionats. Només s'utilitza un número d'enllaç en els camps de Fons textuals per a indicar si el camp és:

 

 

El número d'enllaç utilitzat en el subcamp $8 queda determinat per les condicions següents:

 

El número d'enllaç és 0

 

Els fons només s'anoten en un camp 866-868 de Fons textuals. No hi ha cap camp 853-855 de Llegendes i patró, ni cap camp 863-865 d'Enumeració i cronologia en la menció de fons.

 

867

31$80$a"Teacher's guide" pt. A-B

 

Els fons s'anoten en un camp enllaçat  853-855 de Llegendes i patró/863-865 d'Enumeració i cronologia, però la forma de la visualització dels fons s'anota en un camp de Fons textuals.

 

853

20$81$a[llegendes i patró]

 

853

20$82$a[llegendes i patró]

 

853

20$83$a[llegendes i patró]

 

863

43$81.1$a[enumeració i cronologia]

 

863

43$82.1$a[enumeració i cronologia]

 

863

43$82.2$a[enumeració i cronologia]

 

863

43$83.1$a[enumeració i cronologia]

 

866

40$80$a[visualització de fons textuals]

 

[No es genera cap visualització a partir de cap camp 853/863. El camp 866 substitueix, amb finalitat de visualització, tots els camps 853/863.]

 

El número d'enllaç és el mateix que el dels camps enllaçats 853-855 i 863-865

 

Una o més parts de les dades de fons anotades als camps 853-855 de Llegendes i patró/863-865 d'Enumeració i cronologia també s'anoten en un camp 866-868 de Fons textuals per a proporcionar, amb finalitat de visualització, una forma alternativa. El número d'enllaç del subcamp $8 s'ha de correspondre amb el número d'enllaç del subcamp $8 dels camps enllaçats 853-855/863-865 als quals substitueix el camp 866-868. El contingut del camp de Fons textuals ha de substituir tots els camps d'Enumeració i cronologia enllaçats amb el camp de Llegendes i patró.

 

Si més d'un camp de Llegendes i patró i d'Enumeració i cronologia que tenen números d'enllaç consecutius han de ser substituïts amb finalitat de visualització per un sol camp de Fons textuals, el subcamp $8 ha de ser repetit en el camp de Fons textuals per a anotar el número d'enllaç de cada un dels camps de Llegendes i patró i d'Enumeració i cronologia que han de ser substituïts.

 

855

20$81$a[llegendes i patró]

 

855

20$82$a[llegendes i patró]

 

855

20$83$a[llegendes i patró]

 

855

20$84$a[llegendes i patró]

 

865

43$81.1$a[enumeració i cronologia]

 

865

43$82.1$a[enumeració i cronologia]

 

865

43$83.1$a[enumeració i cronologia]

 

865

40$84.1$a[enumeració i cronologia]

 

868

40$82$83$a[visualització de fons textuals]

 

[El camp 868 substitueix els camps 855/865 que tenen els números d'enllaç 2 i 3. Cap visualització és generada a partir d'aquests camps]

 

Opcionalment es poden utilitzar camps de Fons textuals 866-868 separats, cada un amb un subcamp $8, en lloc d'un sol camp 866-868 amb diversos subcamps $8.

 

El número d'enllaç és únic i estableix les seqüències de les dades de fons amb els camps 863-865 d'enumeració i cronologia

 

Quan una part de les dades de fons s'anota en els camps 853-855 de Llegendes i patró/863-865 d'Enumeració i cronologia i altra part s'anota en els camps de Fons textuals, les visualitzacions poden ser generades a partir de tots dos tipus de camps. Aquesta situació es pot produir quan els fons són extremadament complexos o quan el patró de publicació varia de manera considerable.

 

Com a número d'enllaç en el camp de Fons textuals s'utilitza un únic nombre sencer per a establir la seqüència entre els números utilitzats en els camps 853-855/863-865 d'acord amb l'enumeració i cronologia anotades en cada camp.

 

855

20$81$a[llegendes i patró]

 

855

20$83$a[llegendes i patró]

 

865

40$81.1$a[enumeració i cronologia]

 

865

40$83.1$a[enumeració i cronologia]

 

868

41$82$a[fons textuals]

 

[L'enumeració/cronologia dels fons anotats en el camp 868 està situada entre els camps amb els números d'enllaç 1 i 3. Es pot generar una visualització a partir de tots els camps.]

 

Inici de secció

 

 

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

 

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2015]

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [REDESCRIT, 2016]

El 2016, el requeriment de precedir un URI desreferenciable (com ara un HTTP URI) en el subcamp $0 amb el codi de prefix entre parèntesis "(uri)" va ser eliminat.

$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps

        a - Acció [NOU, 2004]

        x - Seqüenciació general [NOU, 2004]

        p - Procedència de les metadades [NOU, 2012]

        u - Enllaç general, tipus sense especificar [NOU, 2016]

 


Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC