• Notícies i guerra

  L’inici de la guerra intensificà la producció de fulls periòdics de notícies. Aquests impresos eren principalment traduccions de gasetes estrangeres que arribaven d’arreu i  donaven notícia de l’evolució del conflicte, informaven de la situació de les tropes, explicaven els setges i donaven instruccions als ciutadans. A nivell formal tenien poques  pàgines, una tipografia menuda i en general no contenien imatges. Un dels impressors més destacats d’aquest gènere a Barcelona fou Rafael Figueró, a qui l’arxiduc Carles atorgà el privilegi d’impressor reial l’any 1706.

  Nenias reales y lagrimas obsequiosas que a la immortal memoria del gran Carlos Segundo ... dedica y consagra la Academia de los Desconfiados de Barcelona. Barcelona: por Rafael Figuerò, 1701

  Top.: F.Bon. 955

  Nenias reales y lagrimas obsequiosas que a  la immortal memoria del gran Carlos Segundo ... dedica y consagra la  Academia de los Desconfiados de Barcelona. Barcelona: por Rafael Figuerò, 1701

  Top.: F.Bon. 955

  Nenias reales y lagrimas obsequiosas que a  la immortal memoria del gran Carlos Segundo ... dedica y consagra la  Academia de los Desconfiados de Barcelona. Barcelona: por Rafael Figuerò, 1701

  Top.: F.Bon. 955

  Gazeta venida a Barcelona por el correo de Francia, viernes à 21 de enero de 1701. Barcelona: por Rafael Figuerò, [1701?]

  Top.: F.Bon. 491

  Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes à 6 de enero de 1702. [Barcelona: Rafael Figuerò, 1702?]

  Top.: F.Bon. 501

  Gazeta de diferentes partes de Europa, venida à Barcelona en 8 de iulio de 1706. Barcelona: por Rafael Figueró, 1706

  Top.: F.Bon. 557

  Gazeta de Madrid, venida a Barcelona à 23 de julio de 1706. Barcelona: por Rafael Figuerò, 1706

  Top.: F.Bon. 566

  Mercurio veloz y veridico de noticias venidas à Barcelona dia 28 de iulio por la estafetilla de Zaragoça ... Barcelona: por Rafael Figuerò, 1706

  Top.: F.Bon. 570

  Noticias individuales de los muchos despojos consiguieron sobre Turin las armas de los altos aliados ..., venidas à Barcelona dia 15 de octubre de 1706. Barcelona: por Rafael Figuerò, 1706

  Top.: F.Bon. 541

  Noticias venidas a Barcelona el dia 11 de iulio ... Barcelona: por Rafael Figuerò, 1706

  Top.: F.Bon. 5783

  Relacion de la señalada vitoria que han conseguido las armas de los aliados, mandadas por los señores principe Eugenio y duque de Marleborough, en la batalla de Blaugies ... Barcelona: por Rafael Figueró, 1709

  Top.: F.Bon. 9600

  Relacion qve se ha tenido de los progressos que han conseguido en Flandes las armas de la grande Alianza ... Barcelona: por Rafael Figueró, 1709

  Top.: F.Bon. 2336

  Breve y sucinta recopilacion de los sucessos generales de Europa, en el año de 1711. [Barcelona]: por Rafael Figuerò, 1712

  Top.: F.Bon. 650

  Individual verdadera relacion de lo sucedido à vista de el muelle de Barcelona, dia y noche de el apostol San Mathias de este año de 1714. Barcelona: por Rafael Figuerò, 1714

  Top.: F.Bon. 12772

  Individual verdadera relacion de lo sucedido à vista de el muelle de Barcelona, dia y noche de el apostol San Mathias de este año de 1714. Barcelona: por Rafael Figuerò, 1714

  Top.: F.Bon. 12772

  Noticias particulares de las operaciones del Marquès del Poal y Coronel don Armengol Amill, tenidas en Barcelona, dia 18 de agosto, y publicadas el 19 de 1714. En Barcelona: por Rafael Figuerò, 1714

  Top.: F.Bon. 3049

  Restitució de l’obediència a Carles III de Sant Feliu de Guíxols. 1711

  Top.: AH Capsa 21/10364

  Cridas manadas publicar per lo Molt Illustre y Espectable Senyor Portantveus del General, governador del principat de Cathalunya, als 20 de setembre de 1713. [Barcelona?: s.n., 1713]

  Top.: F.Bon. 12227

  Plan of the incampment of the allies at Prats del Rey under the command of Count Staremberg .... [Document cartogràfic]. [London: s.n., 1730-1751]

  Top.: XV M 1023

  Repartiment dels ciutadans y habitants de Barcelona que no muntan las guardas en la Coronela ... [Barcelona?: s.n., 1713 ant. 16 setembre]

  Top.: F.Bon. 12206

  Relacion diaria del sitio de Barcelona, capital del principado de Cataluña. Gerona : en la imprenta de Gabriel Brò, 1714

  Top.: F.Bon. 9011

  Planta de la ciudad de Barcelona assediada por las armas de las dos coronas, año 1714, por Exmo. Sr. Duque de Bervik. [Document cartogràfic]. [S.l.: s.n., 1714 o post.]

  Top.: F.Bon. 9012

 • Guanyar-se la vida

  La societat estava constituïda formalment per la noblesa, el clergat i la gent del poble, entre la qual hi havia pagesos, mercaders i artesans. Els gremis eren corporacions que tenien molta influència en l’economia del país. Els preus i salaris es comptaven en lliures, sous i diners. Com a moneda física només existien els diners, entre d’altres monedes; les lliures i els sous eren unitats teòriques de compte. La guerra provocà un augment del cost de la vida i de propagació de delictes que castigaren la població.

  Certificat de bateig de Pau Valls, nascut el 1703 i batejat a la parròquia de Sant Pere de Pierola (els Hostalets de Pierola). 1769

  Top.: AH Capsa 17/7953

  Capítols matrimonials de Joan Roig i Maria Bertran, del Pont d’Armentera. 1712

  Top.: AH Capsa 7/17731

  Clàusula testamentària i inventari de béns de Miquel Roger, pagès i ciutadà de Barcelona. 1706 (còpia de 1729)

  Top.: AH Capsa 8/17298

  Relació de despeses d’un enterrament. 1709

  Top.: AH Capsa 2/606

  Miquel Agustí. Llibre dels secrets de agricultura, casa rustica y pastoril. Estampat en Barcelona: en la estampa de Esteue Liberôs, 1617

  Top.: 10-VI-21

  Sentencias dignas de saberse. Matriu xilogràfica

  Top.: MX R.P. 47 verso

  Al·legació judicial presentada a la Reial Audiència de Barcelona per la incursió de bestiar a les vinyes de Lluc Font, notari causídic de Barcelona, a les Carbonelles i la Cuba, terme de Terrassa. 1687

  Top.: AJ 20/3

  Pagesa. Matriu xilogràfica

  Top.: MX R.P. 604

  Caçador amb escopeta. Matriu xilogràfica

  Top.: MX R.P. 618

  Capbreu del llocs i termes de Llorens. 1699

  Top.: Moja, Lligall 123

  Pagesa amb cistell. Matriu xilogràfica

  Top.: MX R.P. 600

  Tarifa per als pagesos, conforme la orde que ells aportan en lo pagar los moços de soldada ... Barcelona: en casa Jaume Surià, 1700

  Top.: F. Bon 11069

  Los canonigos, Cabildo y dignidades de la santa iglesia catedral de la ciudad de Gerona, dizen que ... gozan, tienen y poseen por patrimonio ... la villa de Lloret ... [Cataluña?: s.n., 1676 o post.]

  Top.: F.Bon. 11981

  S. Crispinus et S. Crispinianus. Matriu xilogràfica. Abadal, 1673

  Top.: MX R.P. 136

  Discurs en fet y en dret per la Confraria dels Sabaters de la present ciutat ... contra los confrares de la Confraria dels Ataconadors ... [Barcelona?: s.n., post. a 1676]

  Top.: F.Bon. 2843

  Exm. Senyor, lo syndich de la Confraria dels Corders de Viola de la present ciutát diu haver tingut noticia que la Illustre Abasdessa y Monestir de Santa Clara ... [Barcelona? : s.n., 1703 o post.]

  Top.: F.Bon. 10323

  Excellentissim Senyor, los consols y Confraria de Sant Julià dels mercers botiguers de telas de la present ciutat ... [Barcelona: s.n., 1706 o post.]

  Top.: F.Bon. 996

  Josep Moià. Remallet de tinturas y breu modo de donarlas á totas robas de llana, teles y fil. En Barcelona: en la esta[m]pa de Ioseph Moyà, 1691

  Top.: 9-III-52

  Nota del que deu pagar segons son dret, al real dret de cops cada una quartera dels grans ... [Catalunya: s.n., ca. 1700]

  Top.: F.Bon. 15262

  Compendi de las prerrogativas, ordinacions, oficis, beneficis y vtilitats, que lo Magistrat del Consolat de la Casa de la Llotja del Mar, y estament mercantivol, reben  ... Barcelona: en la estampa de Ioan Pau Marti, 1703

  Top.: F.Bon. 12708

  Redrés y ordinacions novaments fetas y estatuidas per lo savi Concell de Cent de ... Barcelona ... concernents al regimen de la Taula dels Comuns Deposits de dita ciutat y Banch de aquella ... Barcelona: en la estampa de Ioan Pau Marti, 1703

  Top.: P.P. 612

  Tarifa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies que entren en lo principat de Cathalunya ... Barcelona: estampades per manament del ... Consistori, en casa de Rafel Figueró, [1705?]

  Top.: 11-VI-1

  Andreu Puig. Arithmetica especulativa y practica y arte de algebra. Barcelona: por Rafael Figuerò, 1711

  Top.: 11-III-46

  Juan Mayo. Principios de geometria. Barcelona: por Iuan Iolis, 1682

  Top.: 15-I-104/14

  Ara ojats, tothom generalment que seus notifica y fa à saber de part dels ... concellers de la present ciutat de Barcelona ... [Barcelona: s.n., 1708?]

  Top.: 2-V-C 1/26

  Ara ojats tothom generalment, queus notifican y fan à saber de part dels ... concellers de la present ... ciutat ... [Barcelona?: s.n., 1712?]

  Top.: F.Bon. 12214

 • Normes, misses i pronòstics

  Catalunya tenia un ordenament jurídic i constitucional propi basat en un corpus d’origen feudal, però modern i democràtic per al seu temps. L’Església proveïa de normes que abraçaven molts aspectes de la vida social i espiritual de la gent i en vigilava l’aplicació. Així doncs, la divulgació d’idees o d’escrits contraris a la fe catòlica era rigorosament condemnada. La pràctica de la doctrina cristiana coexistia amb les creences populars, basades en el coneixement tradicional de la natura, els costums i l’astrologia. Un exemple en són els pronòstics, en els quals també traspuntava la guerra com a tema d’actualitat.

  Lluís de Peguera. Practica, forma y estil de celebrar Corts generals en Cathalunya, y materias incidents en aquellas. [Barcelona]: estampada de manament del ... Consistori dels senyors deputats y oydors del present Principat de Cathalunya, per Rafel Figuerò, 1701

  Top.: 11-II-48

  De les consuetuts de la ciutat de Barcelona sobre les servituts de les cases de honors, vulgarment dites den Sancta Cilia. En Barcelona: en casa Joan Pau Martì, 1709

  Top.: 34-12 C 11/21

  Testament d’Anton Pons, pagès de Prats de Rei. 1706

  Top.: AH Capsa 16/5520

  Bonaventura de Tristany-Bofill i Benac. Sacri Supremi Regii Cathaloniae Senatus decisiones. Barchin.: ex typograhia [sic] Raphaelis Figueró ..., 1686-1701. Volum 1

  Top.:  R(3) Fol 5

  Manifestacio de la iusticia que assisteix als capellanius de la iglesia parroquial de N. Senyora dels Reys, vulgarment dita del Pi ... Barcelona: per Iaume Suriá, [1705]

  16-VI-15/13

  Acte de convencio y paccio fet y firmat per y entre lo Molt Illustre Capitol de la Santa Iglesia Cathedral de Barcelona de vna y la Universitat y singulars personas de la vila de Sitjas de part altra. Barcelona: en casa de Ioan Pau Marti, 1706

  Top.: F.Bon. 995

  Nos los Inquisidors, contra la heretica pravedat y apostasia, en lo principat de Catalunya y comtats de Rossellò y Cerdanya ... [Barcelona?: s.n., ca. 1680]

  Top.: F.Bon. 4901

  Nos los inquisidors, contra la heretica pravedat y apostasia, en lo principat de Cathalunya y comptats de Rosellò y Cerdanya  ... [Barcelona?: s.n., ca. 1700]

  Top.: F.Bon. 15568

  Nos [espai en blanc] y per lo Illustrissim y Reverendissim Senyor Don Fr. Julià Cano y Thebar, del ordre de Nostra Senyora del Mont del Carme ... bisbe de Urgell ... [La Seu d'Urgell? : s.n., 1695 o post.]

  Top.: F.Bon. 14896

  Francesc Baucells. Font mistica y sagrada del paradis de la Iglesia. Barcelona: per Joseph Texidò, [1703 o post.]

  Top.: 6-III-77

  MDCCXI, Bulla de indulgencia plenaria, concedida por la Santidad de Clemente Undezimo, que oy rige y govierna la Santa Sede Apostolica ... [Barcelona?: s.n., 1710?]

  Top.: F.Bon. 12763

  Pedro de Ribadeneyra. Flos sanctorum ó Libro de las vidas de los santos. En  Barcelona: en casa de Vicente Surià, 1688

  Top.: 11-VII-41

  Pelegrí. [Matriu xilogràfica]. [ca. 1670]

  Top.: MX R.P. 617

  Josep Plens. Catechisme pastoral de platicas doctrinals y espirituals per tots los diumenges del any. Barcelona: per Rafel Figuerò, 1699

  Top.: R(2) 8º 476

  Peregrinació del venturós pelegri. Barcelona: en casa Rafel Figuerò, 1714

  Top.: 15-I-104/16

  Peregrinacio del venturos pelegri. En Barcelona: per Antoni Lacavalleria, 1683

  Top.: VI-I-C 7/2

  Pelegrí. [Matriu xilogràfica]. [ca. 1670]

  Top.: MX R.P. 616

  Anselm Turmeda. Llibre compost per fra Anselm Turmeda ab la Oraciò de sant Miquel, lo Iorn del Iudici y la Oraciò de sant Roch y S. Sebastiá. Barcelona: per Rafel Figueró, [ca. 1700]

  Top.: VI-I-C6/20

  Ramillete de varias y odoriferas flores para el espiritual recreo de las almas ...
  En Barcelona: en casa Ioan Iolis, 1710

  Top.: 9-I-C 14/21

  De part dels senyors regidórs y administradórs de la Confraria de las Santas Espinas ... erigida y fundada en la parroquial iglesia de Sant Mateu de la vila de Perpinyá ... [Perpinyà?: s.n., ca. 1700]

  Top.: F.Bon. 17541

  Goigs de Nostra Senyora del Roser, ques cantan en lo Advent. Barcelona: en casa Joan Jolis ..., 1713

  Top.: Goigs 2/138

  Francesc Arc i Santromà. Las mercedes de Maria benignamente experimentadas en las vidas, en los campos y en las armas. Barcelona: en casa de Iuan Pablo Marti, 1706

  Top.: F.Bon. 9562

  Jean Crasset. Modo, preparacio y practica de morir be y de ajudar a be morir. Olot:  en la imprenta de don Miquel Roldán, [1714?]

  Top.: 6-VI-44

  Joan Carles i Amat. Aforismes catalans. Barcelona: Joan Jolis, [ca. 1700]

  Top.: 4-II-1/15

  Joan Carles i Amat. 400 Aforismes catalans. Barcelona: per Ioseph Texido, [ca. 1710]

  Top.: 39-12-C4/14

  Josep Romeguera. Atheneo de grandesa. En Barcelona: en casa de Ioan Iolis, 1681

  Top.: 6-VI-84

  Heinrich Institoris. Malleus maleficarum. Lugduni : sumptibus Claudii Bourgeat, 1669

  Top.: R(2)-8-665

  Relacion y curioso romance en que se dá á los mortales noticia del Juìcio y venida del Ante-Christo. Barcelona: por Juan Jolis, [1699?]

  Top.: Ro. 990

  Discurso sobre el eclipse del sol de este año 1699, sucedido à 23 de setiembre ... Barcelona: por Rafael Figuerò, [1699?]

  Top.: F.Bon. 9476

  Gran Piscatore de Sarraval. Pronostico y almanac vniversal sobre el año de 1713. Barcelona: por Rafael Figuerò, 1713

  Top.: 7-IV-40/5

  En las rogativas hechas por las aflicciones publicas, se deve distinto lugar à la nobleza, como espejo de virtud à personas de todas gerarquias .... [Barcelona?: s.n., 1713?]

  Top.: F.Bon. 12213

  Pere Joan Dalmau. Sermó pedicat el 13 de maig de 1714 a l’església parroquial de Valldoreix. [Manuscrit]. 1714

  Top.: Ms. Fons Borràs. Sign. antiga 554-12 (f. 188-203)

 • L’Hospital de la Santa Creu

  Fundat el 1401, estava al servei de les persones més desvalgudes: malalts, orfes, vells o dements. L’Hospital els procurava aixopluc, aliment i els reintegrava a la societat quan era possible. Era un gran centre assistencial i a nivell mèdic fou bressol dels millors professionals de cada generació. La insuficiència dels recursos econòmics, basats en les aportacions de la ciutat i de l’Església, es pal·liava amb altres vies de finançament: les rifes, el teatre de comèdies, les deixes testamentàries o la caritat. La guerra afectà molt directament aquesta institució que vetllava per la població civil i per la militar. La saturació de malats i ferits i l’escassetat de provisions van requerir la millor gestió per poder superar tantes adversitats.

  Taula, o sumari breu de las ordinacions fetas a XXVIII de abril del any MDLXXI ... sobre lo orde, cura ... dels malalts se deu tenir ... en esta santa casa del Hospital General de Santa Creu de Barcelona. [Barcelona?: s.n., 1707?]

  Top.: F.Bon. 18844

  Ordinacions ques deuhen observar y guardar en lo Convent de las Donzellas ... [Catalunya?: s.n., 17--?]

  Top.: AH 615/71-75

  De las obligacions de la portera ... [Catalunya?: s.n., 17--?]

  Top.: AH 615/1-5

  De las obligacions de la compradora ... [Catalunya?: s.n., 17--?]

  Top.: AH 615/26-30

  A tots y qualseuol oficials y altres qualseuol persones axi ecclesiasticas co[m] seculars ... als quals las presents peruindran, o presentades sera[n] ... [Catalunya?: s.n., 16--]

  Top.: AH 616/2

  Edicte, Los Molt Illustres Senyors Administradors del Hospital General de Santa Creu de la present ciutát de Barcelona ... [Barcelona: s.n., 17--]

  Top.: AH 616/7

  Haventnos representát los administradors del Hospital General de Santa Creu de la present ciuta ... lo estàt de la major necessitat en ques troba ... [Barcelona?: s.n., 1705?]

  Top.: AH 616/8

  Testament de Magí Mercader, ciutadà honrat de Barcelona. 1700

  Top.: AH Capsa 16/2260

  Ab permissió del rey, Extracciò per los pobres del Hospital General de Santa Creu, de la ciutat de Barcelona ... Barcelona: en casa de Cormellas, 1700

  Top.: F.Bon. 10013

  De licentia regis, Extractio in subsidium pauperum Generalis Nosocomij Barcinonensis ... Barcinone: ex Typ. Cormellas, 1700

  Top.: F.Bon. 10014

  Par permission du roy, Lotterie pour les pauvres de l'Hopital general de Sainte Croix de la ville de Barcelone ... A Barcelone: de l'imprimerie de Cormelles, 1700

  Top.: F.Bon. 10015

  Constitucio feta per lo Sagrat Concili Provincial Tarraconense a favor dels pobres del Hospital General de Santa Creu de Barcelona. [Barcelona?: s.n.,1712?]

  Top.: AH 617/8

  Plec de comptes del galliner de l’Hospital. 1679-1703

  Top.: AH 973/7

  Llibre de comprador y gasto de menut del present Hospital General de Santa Creu de la present ciutat de Barcelona. 1702-1703

  Top.: AH 967

  Documentació sobre la provisió de sal a l’Hospital entre els anys 1712 i 1714. 1724

  Top.: AH 973/17

  Suplicació elevada pels administradors de l’Hospital de la Santa Creu a l’intendent José Patiño sobre l’aprovisionament de carn per a consum de l’Hospital. 1714, 21 oct.

  Top.: AH 981/4

  Senyor meu, en atenciò del molt que V.M. fou servit, en estos proxims antecents anys, ab sa gran protecciò assistir per la mes beneficiosa aplega y recollecciò del vi ... [Barcelona: s.n., 17--]

  Top.: F.Bon. 11759

  Ordre de donar als soldats francesos malalts la mateixa ració que als convalescents. 1712

  Top.: AH Capsa 13/349

  Philip Verheyen. Corporis humani anatomia. Lipsiae: apud Thomam Fristch, 1699

  Top.: Res 470

  Tariffa eo nou redres en los preus de las medicines, tant simples com compostes, segons lo vs antich y modern. En Barcelona: en la estampa de Anton y Baltezar Ferrer, [ca. 1695]

  Top.: F.Bon. 436

  Francesc Orriols. Phisologia medicina pars iuxta Hippocratis et Galeni doctrinam. [Manuscrit]. 1710

  Top.: Ms. 1208/1

  Joan Pasqual Llobet. Particulares medicamentorum descriptiones. Barcinonae: ex typographia Hyacinthi Andreu, 1677

  Top.: Ms.: 1205/4

  Llibre de receptes medicinals. [Manuscrit]. [17--]

  Top.: Ms. 86/2

  Afillament d’una òrfena de set anys de l’Hospital per part d’un matrimoni de pagesos de Tiana. 1707 (còpia de 1757)

  Top.: AH 1010/25

  Llibre d’entrades de malalts de l’Hospital (paisans). 1714, gener 1-1716, març 31

  Top.: AH 145

  Llibre d’entrades de soldats malalts de l’Hospital. 1714, gener 1-1716, març 31

  Top.: AH 144

 • Romanços, poemes i cançons

  Els romanços, les comèdies, la música, el joc i les festes foren elements clau en la vida social. La producció literària en català d’aquesta època fou més nombrosa en el gènere popular que en el culte, en el qual es constata una notable influència del segle d’or espanyol. En el camp de la música i la dansa, la instauració de la capella reial a Barcelona afavorí la introducció de nous instruments, estils i balls, i es comptà amb grans mestres de la música com Francesc Valls o Pere Rabassa. Les circumstàncies polítiques propiciaren un esclat de romanços i poemes satírics de caràcter popular. Acabada la guerra, el capità general ordenà la destrucció dels considerats facciosos. Els que s’han conservat fins avui constitueixen un llegat patrimonial únic.

  Joan Lacavalleria i Dulac. Gazophylacium catalano-latinum. Prostat ac venit Barcinone: apud Antonium Lacavalleria, 1696

  Top.: R(4)-4-30

  Llorenç Cendrós. Gramatica cathalana, breu y clara. En Barcelona: en casa de Mathevat, 1676

  Top.: 1-I-76

  Catonis Disticha moralia. Barcinone: ex typ. Martini Gelabert, [1691 o 1692]

  Top.: 6-V-18/39

  Assi comença la General historia del esforzat cavaller Partinobles, compte de Bles y apres fonch emperador de Constantinopla. Barcelona: per Joseph Llopis, 1713

  Top.: 15-V-19

  Francisco de Quevedo. El Parnaso español y musas castellanas. Barcelona: por Rafael Figueró,1703

  Top.: R(8)-8º-371

  Francesc Vicent Garcia. La Armonia del Parnás. Barcelona: per Rafel Figuerò, 1703

  Top.: Bon. 7-III-4

  Francesc Fontanella. Lo Desengany: poema dramàtich. [Manuscrit]. [S. XVII]

  Top.: Ms. 172

  A una S[enyor]a de bons ulls i mans. [Manuscrit]. [S. XVII]

  Top.: Ms. 1358

  Francesc Vicenç Garcia. Soneto. [Manuscrit]. S. XVII

  Top.: Ms. 1565/2

  Manifest que a vista de las suposadas alabansas del ase, pera que en tot temps conste de sa vilesa, fa lo mes atrotinàt rossi de la Biga. Barcelona: per Francisco Guasch ..., 1701

  Top.: Ro. 176

  Cuento de un rector y de un escola quel servia. En Barcelona: en la estampa de Antoni Lacavalleria, 1694

  Top.: 3-VI-8/28

  Ennesel Lano.  Las grans virtuts y moltas exelencias del umil, sencillo y despreciat jument. En Barcelona: per Gabriel Bró ..., 1701

  Top.: Ro. 177

  Follias, ballets, sardanas, contradansas, minuets, balls, pasapies, y moltas altres cosas de aquell temps vell, que ara son poch usadas; pero ab tot son bonicas y molt alegres. [Música manuscrita]. [17--]

  Top.: M 741/22

  Seguidillas curiosas en una contienda entre dos famosos poetas, cada uno alabando la dama de su gusto y afeando la del gusto contrario en siete diferentes questiones. Primera parte. [España?: s.n., ca. 1775]

  Top.: F. Bon. 11844

  El Embuste sin verdad y la verdad sin embuste, martillo de pertinazes y alientos de firmes. Gerona: en la imprenta de Francisco Oliva, 1707

  Top.: F.Bon. 9579

  Josep Ribes. Comedia famosa del sitio de Barcelona y fuga del duque de Anjou. Barcelona: por Joseph Llopis, 1706

  Top.: F.Bon. 9563

  La Gran comedia de la conquista espiritual del alma. Barcelona: en casa de Rafael Figuerò, 1703

  Top.: F.Bon 9525

  Nos don Lluys Alemany Descallar, del Consell de Sa Magestat y son regent la Real Thesoreria en lo present principat de Cathalunya y sos comtats y en dit nom administrador y receptor general del dret de general de guerra, vulgarment dit de la nova ampra ... [Catalunya: s.n., 1689?]

  Top.: F.Bon. 2861

  Ara ojats tothom generalment queus notifican y fan à saber de part del Excelle[n]tissin Senyor Don Ioan Emanuel Fernandez Pachecho [sic], Cabrera y Bovadilla, ... marquès de Villena ... y capità general en lo present principat de Cathalunya ... [Barcelona? : s.n., 1693?]

  Top.: F.Bon. 7695

  Naips d'oros.[17--?]

  Top.: XXIII BC 11

  Villancicos, que se cantaron en el Real Convento de Santa Catalina Martyr de esta ... ciudad de Barcelona, en las fiestas que tributan y consagran los academicos discipulos à ... Santo Thomas de Aquino. Barcelona: por Rafael Figuerò, 1704

  Top.: F.Bon. 9554

  Francesc Pradès. Coluna bellica, a cuya sombra se afiança valor y constancia y dilatacion del imperio en el ancho mundo de la fama. Gerona: en la imprenta de Francisco Oliva, 1709

  Top.: F.Bon. 3139

  Tono a 4o. : 4o. : 8a. Academia. [Música manuscrita]. [Entre 1700 i 1703]

  Top.: M 1686/17

  Pere Rabassa. Elissa, gran reyna. [Música manuscrita]. [1710]

  Top.: M 775/76

  Francesc Soler. [Oygan oyga. atienda. señores]. [Música manuscrita]. 1686

  Top.: M 774/16

  Fortunato Chelleri. Zenobia in Palmira. In Barcellona: per Rafaele Figuerò, [ca. 1710]

  Top.: M-8-66

  Profecias y documents que va donar vn venerable hermitá al duch de Anjou, al perdrerse este en lo bosch que se li feu en la ... ciutat de Barcelona lo any 1701. En Barcelona: venense en casa Barthomeu Giralt, [1706?]

  Top.: F.Bon 5661

  Pastor. Matriu xilogràfica. [ca. 1700]

  Top.: MX R.P. 605

  Dialogo, o romance, en que se pondera el motivo que tiene la Universidad Literaria de Barcelona por consagrar este obsequio al gran monarca de las Españas Felipe V. Barcelona: por Francisco Guasch, 1701

  Top.: F.Bon. 489

  Villancicos, que se cantaron en la solemne fiesta, que celebró la Deputacion del principado de Cathaluña en su capilla grande de San Iorge, en lo dias 12 y 13 de março 1701 ... [Barcelona]: de orden del ... Consistorio, por Rafael Figueró, [1701?]

  Top.: F.Bon. 9501

  Alborozos festivos, leales obsequiosas demostraciones con que la ... ciudad de Tortosa celebró el feliz arribo a su Real Corte de ... D. Felipe de Borbon, rey de las Españas ... Barcelona: por Rafael Figuerò, [1701?]

  Top.: F.Bon. 9645

  Francesc Valls. Villancico a 14.: a Na. Sra.: Brillantes esquadras. [Música manuscrita] [17--] 1701?

  Top.: M 1469/3

  Festiva aclamacion que la siempre fiel y leal villa de Reus celebrò en accion de gracias, por la alegre venida a Cataluña de ... D. Carlos III de Austria. En Barcelona: por Jayme Surià, [1705 o post.]

  Top.: F.Bon. 2764

  Nuevo romance, en que se declaran unos documentos y consejos que diò Leopoldo Ignacio emperador ... à su hijo Carlos III de Austria, rey de España ... [Barcelona]: hallase en casa Iuan Bautista Altès, [1705 o post.]

  Top.: F.Bon. 4903

  Villancicos que se cantaron en la fiesta que el ... Consistorio de la Diputacion consagrò à su invictissimo patron ... San Jorge, en demonstracion de alegria por el motivo de que ... Carlos IIJ ... honra con su real presencia à este Principado. [Barcelona?]: de orden del ... Consistorio, por Rafael Figuerò, [1705?]

  Top.: F.Bon. 2960

  Canço nova. [Catalunya?: s.n., 1705?]

  Top.: F.Bon. 900

  Cant dels aucells quant arribaren los vaxells devant de Barcelona, y del desembarch de Carlos III ... [Catalunya?: s.n., 1705?]

  Top.: F.Bon. 906

  Coblas bulliciosas y verdaderas que cantan los cathalans alegrance ab la vinguda de son amat rey Carlos Tercer ... [Catalunya?: s.n., 1705?]

  Top.: F.Bon. 905

  Canço nova, al feliz success dels vigatans al declararse, per nostre rey, Carlos Tercer ... y la estada del Congost . [Catalunya: s.n., 1705?]

  Top.: F.Bon. 899

  La Bona ventura que digue la gitana imaginaria al duch de Anjou al partirse de Paris per lo regnat de Espanya. Barcelona: per Joseph Llopis, 1707

  Top.: F.Bon. 2991

  Anima Barcelona a sus hijos e implora el poderoso patrocinio de su inclita patrona Santa Eulalia, al querer sacar su invencible vandera hallandose con tres brechas, en agosto de 1714 ... En Barcelona: por Francisco Guasch, [1714 o post.]

  Top.: F.Bon. 12781

  Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 22 de setiembre de 1714. Barcelona: por Ioseph Texidò, [1714?]

  Top.: F.Bon. 3050

  Don Francisco Pio de Saboya ... capitân general del ... principado de Cathaluña, Aunque con edicto general ... se publicó, se ordenò y mandó, que como la ciega malicia en la turbaciones ... diò á la imprenta vn sin numero de papeles sediciosos ... [Barcelona?: s.n., 1717?]

  Top.: F.Bon. 6812

 • Visita de la comissària

  Els comissaris ens introdueixen a l'exposició  Vídeo explicatiu de l'àmbit 1

  Vídeo explicatiu de l'àmbit 2

  Vídeo explicatiu de l'àmbit 3

  Vídeo explicatiu de l'àmbit 4

  Vídeo explicatiu de l'àmbit 5