MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de control (008)

 

 

Inici de secció

 

 

008 - ELEMENTS DE LONGITUD FIXA--INFORMACIÓ GENERAL (NR)

 

Aquest camp conté 40 posicions (00-39) que proporcionen informació codificada sobre el registre com un tot i sobre els aspectes bibliogràfics específics del document que es cataloga. Els elements codificats són potencialment útils per a finalitats de recuperació i gestió de les dades.

 

Els elements es defineixen per la seva posició. Les posicions dels caràcters que no es defineixen contenen un blanc (#). Totes les posicions definides han de contenir un codi definit; en algunes de les posicions de 008, aquest codi pot ser un caràcter de farciment (|). El caràcter de farciment es pot utilitzar (en algunes posicions) quan l'agència catalogràfica no té cap intenció de codificar la posició. El caràcter de farciment no està permès en les posicions 00-05 (Data d'entrada al fitxer) del camp 008. Es desaconsella la seva utilització en les posicions 07-10 (Data 1), 15-17 (Lloc de publicació, producció o execució) i en la posició Forma del document de 008 (tant en la posició 23 com 29, segons la configuració de 008).

 

Les posicions 00-17 i 35-39 es defineixen igualment en tots els tipus de materials, amb especial consideració per a la posició 06. La definició de les posicions 18-34 es dóna independentment per a cada tipus de material, tot i que certs elements es defineixen igualment en les especificacions per a més d'un tipus de material. Quan es defineixen elements similars de diferents tipus de materials per a incloure'ls en el camp 008, aquests ocupen les mateixes posicions de 008.

 

En la documentació següent, les posicions dels caràcters es descriuen en l'ordre en què es llisten al començament d'aquesta secció. Les posicions 00-17 i 35-39 (Tots els materials) de tots els tipus de materials del camp 008 es descriuen en primer lloc, seguides de set grups de seccions per a les posicions 18-34 (Llibres, Fitxers informàtics, Mapes, Música, Recursos continus, Materials visuals i Materials mixts).

 

Inici de secció

 

 

008--TOTS ELS MATERIALS

 

Posicions dels caràcters

 

Cadena de sis caràcters numèrics, generada automàticament, que indica la data en què va ser creat el registre MARC. La data s'anota en la forma aammdd.

Codi d'un caràcter que indica que es categoritza el tipus de dates donades a 008/07-10 (Data 1) i 008/11-14 (Data 2). Per als recursos continus, el codi de 008/06 també indica l'estat de la publicació.

La tria del codi per a 008/06 es fa paral·lelament a la determinació de les dates apropiades per a 008/07-14. En la majoria de registres la data s'obté de la informació del camp 260 (Publicació, distribució, etc. (Peu d'impremta)), del camp 264 (Producció, publicació, distribució, fabricació), del camp 362 (Dates de publicació i/o Designació seqüencial) o dels camps de notes.

       b - No es donen dates; implica una data aC

Cada posició a 008/07-10 i 008/11-14 conté un blanc (#).

       c - Recurs continu en curs

008/07-10 conté la data d'inici de la publicació; 008/11-14 conté 9999

       d - Recurs continu cessat

008/07-10 conté la data d'inici de la publicació; 008/11-14 conté la data final de la publicació.

       e - Data detallada

008/07-10 conté l'any i 008/11-14 conté el mes i el dia, anotats en la forma mmdd.

       i - Dates inclusives d'un recull

       k - Grup d'anys predominants del recull

       m - Dates múltiples

008/07-10 normalment conté la data d'inici de la publicació i 008/11-14 conté la data final.

       n - Dates desconegudes

Indica que es desconeixen les dates apropiades per a 008/07-10 i 008/11-14 (per exemple, quan no es donen dates al camp 260).

       p - Data de distribució/emissió/edició i data de sessió de producció/enregistrament, quan són diferents.

       q - Dates qüestionables

008/07-10 conté la data més antiga possible; 008/11-14 conté la data més recent possible.

       r - Data de reimpressió/reedició i data original

008/07-10 conté la data de reproducció o reedició; 008/11-14 conté la data de l'original, si se sap; 008/11-14 conté el codi "u" ("uuuu"), si no se sap.

       s - Data única coneguda/data probable

008/07-10 conté la data; 008/11-14 conté blancs (####).

       t - Data de publicació i data de copyright

       u - Estat desconegut del recurs continu

008/07-10 conté la data d'inici de la publicació; 008/11-14 conté el codi "u" ("uuuu").

       | - Cap intenció de codificar

La determinació de les dates per a 008/07-10 es fa paral·lelament a la tria del codi en 008/06 (Tipus de data/estat de la publicació). Es desaconsella la utilització del caràcter de farciment a 008/07-10, tot i ser possible, ja que la Data 1 s'utilitza per a la recuperació i detecció de duplicats en molts sistemes. Quan s'utilitza el caràcter de farciment a 008/07-10, totes quatre posicions han de contenir el caràcter de farciment.

       1-9 - Dígit de data

       # - Data no aplicable

       u - Data totalment o parcialment desconeguda

       | - Cap intenció de codificar

La determinació de les dates en 008/07-10 es fa paral·lelament a la tria del codi en 008/06 (Tipus de data/estat de la publicació). Quan s'utilitza el farciment en 008/11-14, totes quatre posicions han de contenir el caràcter de farciment.

       1-9 - Dígit de data

       # - Data no aplicable

       u - Data totalment o parcialment desconeguda

       | - Cap intenció de codificar

Codi MARC de dos o tres caràcters que indica el lloc de publicació, producció o execució. El codi de lloc és un element donat per una agència autoritzada. La font del codi és MARC Code List for Countries*. La tria del codi MARC generalment  va relacionada amb la informació del camp 260 (Publicació, distribució, etc. (Peu d'impremta)). El codi anotat a 008/15-17 s'utilitza conjuntament amb el camp 044 (Codi del país del productor) quan hi ha més d'un codi apropiat al document. El primer codi del subcamp $a del camp 044 s'anota a 008/15-17. Es poden utilitzar tres caràcters de farciment (|||) en lloc d'un codi vàlid, però se'n desaconsella l'ús a 008/15-17. Les dades d'aquest element del camp 008 s'utilitzen per a la recuperació i la detecció de duplicats en molts sistemes. Quan s'utilitza el caràcter de farciment a 008/07-10, totes tres posicions han de contenir el caràcter de farciment.

*Nota: El codi triat per a Catalunya és "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

Codi MARC de tres caràcters que indica la llengua del document. La font del codi és MARC Code List for Languages. La tria del codi MARC es basa en la llengua predominant del document. També es poden utilitzar tres caràcters de farciment (|||), si no es té cap intenció de codificar la llengua o s'ha preferit una codificació no MARC (i s'ha codificat el camp 041 (Codi de llengua)).

codi ### (Cap informació proporcionada)

codi zxx (Cap contingut lingüístic)

Codi d'un caràcter que indica si alguna dada del registre bibliogràfic és una modificació de la informació que apareixia o es tenia la intenció d'incloure en el registre MARC. Els codis s'assignen segons una prioritat (anotats seguint l'ordre de la llista següent), la qual determina quin codi s'entra quan es pot aplicar més d'un codi al document.

       # - No modificat

       s - Escurçat

Algunes dades han estat omeses perquè el registre hauria excedit la longitud màxima permesa en un sistema determinat.

       d - Informació omesa barrada

       x - Caràcters absents

Caràcters, absents en el registre, que no es poden convertir en forma llegible per màquina a causa de limitacions en el joc de caràcters.

       r - Completament transliterat/fitxes impreses en escriptura vernacla

       o - Completament transliterat/fitxes impreses transliterades

       | - Cap intenció de codificar

Codi d'un caràcter que indica el creador del registre original. Si la font de la catalogació és coneguda, s'identifica en el subcamp $a del camp 040 (Font de la catalogació).

       # - Agència bibliogràfica nacional

       c - Programa de catalogació cooperativa

El creador de les dades bibliogràfiques és un participant (altre que l'agència bibliogràfica nacional) en un programa de catalogació cooperativa.

       d - Altres

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

008--LLIBRES

 

Posicions dels caràcters

 

Fins a quatre codis d'un caràcter cadascun (anotats en ordre alfabètic) que indiquen la presència dels tipus d'il·lustració d'un document. Si s'hi assignen menys de quatre codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i cada posició no usada conté un blanc (#).

       # - Sense il·lustracions

       a - Il·lustracions

       b - Mapes

       c - Retrats

       d - Gràfics

       e - Plànols

       f - Làmines

       g - Música

       h - Facsímils

       i - Escuts d'armes

       j - Taules genealògiques

       k - Formularis

       l - Mostres de laboratori

       m - Enregistraments sonors

       o - Fotografies

       p - Miniatures

       | - Cap intenció de codificar

Codi d'un caràcter que indica els destinataris a qui va adreçat el document.

       # - Desconegut o sense especificar

       a - Preescolar

       b - Primària

       c - Preadolescents

       d - Adolescents

       e - Adults

       f - Especialitzat

       g - General

       j - Juvenil

       | - Cap intenció de codificar

Codi d'un caràcter que indica la forma del material del document.

       # - Cap de les següents

       a - Microfilm

       b - Microfitxa

       c - Microcòpia opaca

       d - Caràcters grans

       f - Braille

       o - En línia

       q - Electrònic directe

       r - Reproducció en caràcters normals

Imprès llegible a ull nu.

       s - Electrònic

       | - Cap intenció de codificar

Fins a quatre codis d'un caràcter cadascun (anotats en ordre alfabètic) que indiquen si una part significant del document consisteix en o conté un cert tipus de material. Si s'assignen menys de quatre codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i cada posició no usada conté un blanc (#).

       # - Naturalesa del contingut sense especificar

       a - Resums/sumaris

El document consta de resums o sumaris d'altres publicacions.

       b - Bibliografies

       c - Catàlegs

       d - Diccionaris

Aquest codi també s'utilitza per als glossaris i nomenclàtors geogràfics.

       e - Enciclopèdies

       f - Manuals

       g - Articles sobre temes legals

       i - Índexs

El document és o conté un índex que buida material bibliogràfic altre que el document mateix.

       j - Documents de patent

       k - Discografies

       l - Legislació

El document consisteix en o conté textos complets o parcials de disposicions dels cossos legislatius o textos de lleis i decrets que emanen d'agències executives o administratives.

       m - Tesis

Indica que el document és una tesi, una dissertació o una obra que s'identifica per haver estat creada per a satisfer uns requisits per a obtenir una certificació o un grau acadèmic.

       n - Estat de la qüestió d'una matèria

El document consisteix en o conté estudis autoritzats que resumeixen què ha estat publicat sobre una matèria.

       o - Ressenyes

El document consisteix en o conté ressenyes crítiques d'obres publicades o interpretades.

       p - Textos programats

       q - Filmografies

       r - Directoris

       s - Estadístiques

       t - Informes tècnics

       u - Normes/especificacions

       v - Jurisprudència comentada

       w - Reculls de sentències i resolucions

       y - Anuaris

       z - Tractats

Indica que el document és un tractat o un acord negociat entre dues o més parts per tal de regular acords, establir relacions, garantir drets, etc.

       2  - Separates

Publicació que originalment va ser publicada com un article en una monografia o publicació en sèrie i que també és publicada separadament i independentment. Inclou publicacions preliminars i publicacions revisades.

       5 - Calendaris

       6 - Còmics/novel·les gràfiques

       | - Cap intenció de codificar

Codi d'un caràcter que indica si el document és publicat o és produït per o per a una agència governamental i, si és així, el nivell jurisdiccional de l'agència.

       # - No és una publicació de govern

       a - Autonòmic

       c - Multilocal

       f - Federal/nacional

       i - Organisme intergovernamental internacional

       l - Local

       m - Multiestatal

       o - Publicació de govern--nivell sense determinar

       s - Estatal, provincial, territorial, dependent, etc.

       u - Desconegut si el document és una publicació de govern

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Codi d'un caràcter que indica si el document consta de les actes, els informes o els resums d'un congrés.

       0 - No és una publicació de congrés

       1 - Publicació de congrés

       | - Cap intenció de codificar

Codi d'un caràcter que indica si el document és una obra d'homenatge.

       0 - No és una obra d'homenatge

       1 - Obra d'homenatge

       | - Cap intenció de codificar

Codi d'un caràcter que indica si el document inclou un índex del seu contingut.

       0 - Cap índex

       1 - Índex present

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

Indica la forma literària del document. Els codis numèrics 0 i 1 proporcionen una identificació genèrica de si el document és una obra de ficció o no. Els codis alfabètics es poden utilitzar per identificar les formes literàries específiques.

       0 - No és una obra de ficció (sense més especificacions)

       1 - És una obra de ficció (sense més especificacions)

       d - Teatre

       e - Assaig

       f - Novel·la

       h - Humor, sàtira, etc.

Indica que el document és una obra humorística, satírica o d'una forma literària similar.

       i - Cartes

Indica que el document és una sola carta o un recull de correspondència.

       j - Contes

Indica que el document és un conte o un recull de contes.

       m - Formes mixtes

Indica que el document representa una varietat de formes literàries (per exemple, poesia i contes).

       p - Poesia

       s - Discursos

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

Codi d'un caràcter que indica si el document conté material biogràfic, i si en conté, quines característiques biogràfiques té.

       # - No és material biogràfic

       a - Autobiografia

       b - Biografia individual

       c - Biografia col·lectiva

       d - Conté informació biogràfica

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

008--FITXERS INFORMÀTICS

 

Posicions dels caràcters

 

Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

Codi d'un caràcter que indica els destinataris a qui va adreçat el document.

       # - Desconegut o sense especificar

       a - Preescolar

       b - Primària

       c - Preadolescents

       d - Adolescents

       e - Adults

       f - Especialitzat

       g - General

       j - Juvenil

       | - Cap intenció de codificar

Codi alfabètic d'un caràcter que especifica la forma del material del document

       # - Desconegut o sense especificar

       o - En línia

       q - Electrònic directe

       | - Cap intenció de codificar

Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

Codi d'un caràcter que indica el tipus de fitxer informàtic descrit en el registre bibliogràfic.

       a - Dades numèriques

       b - Programa informàtic

       c - Dades gràfiques

Informació gràfica d'imatges que pot ser manipulada conjuntament amb altres tipus de fitxers per produir models gràfics que es poden utilitzar per a interpretar i donar significat a la informació.

       d - Dades textuals

       e - Dades bibliogràfiques

       f - Tipus de lletra

       g - Joc

       h - So

       i - Multimèdia interactiu

       j - Sistema o servei en línia

       m - Combinació

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

Codi d'un caràcter que indica si el document és publicat o és produït per o per a una agència governamental i, si és així, el nivell jurisdiccional de l'agència.

       # - No és una publicació de govern

       a - Autonòmic

       c - Multilocal

       f - Federal/nacional

       i - Organisme intergovernamental internacional

       l - Local

       m - Multiestatal

       o - Publicació de govern--nivell sense determinar

       s - Estatal, provincial, territorial, dependent, etc.

       u - Desconegut si el document és una publicació de govern

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

 

Inici de secció

 

 

008--MAPES

 

Posicions dels caràcters

 

Fins a quatre codis d'un caràcter cadascun que indiquen el tipus de relleu especificat al document. Els codis s'assignen per ordre d'importància en el document descrit. Si s'hi assignen menys de quatre codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i cada posició no usada conté un blanc (#).

       # - Cap relleu representat

       a - Corbes de nivell

       b - Ombreig

       c - Tintes de gradient i tintes batimètriques

       d - Normals

       e - Batimetria/sondatge

       f - Corbes de configuració

       g - Cotes altimètriques

       i - Pictòric

       j - Modelat morfogràfic

       k - Batimetria/isolínies

       m - Representació del rocam

       z - Altres tipus de terreny

       | - Cap intenció de codificar

Codi de dos caràcters que indica la projecció utilitzada per produir el document.

       ## - Projecció no especificada

       aa - Aitoff

       ab - Gnomònica

       ac - Azimutal equivalent de Lambert

       ad - Ortogràfica

       ae - Azimutal equidistant

       af - Estereogràfica

       ag - General vertical lateral

       am - Estereogràfica modificada per a Alaska

       an - Trimètrica de Chamberlin

       ap - Estereogràfica polar

       au - Azimutal, tipus específic desconegut

       az - Azimutal, altres

       ba - Gall

       bb - Homologràfica de Goode

       bc - Cilíndrica equivalent de Lambert

       bd - Mercator

       be - Miller

       bf - Mollweide

       bg - Sinusoidal

       bh - Transversal de Mercator

       bi - Gauss-Kruger

       bj - Equirectangular

       bk - Krovak

       bl - Cassini-Solder

       bo - Obliqua de Mercator

       br - Robinson

       bs - Obliqua espacial Mercator

       bu - Cilíndrica, tipus específic desconegut

       bz - Cilíndrica, altres

       ca - Equivalent d'Albers

       cb - Bonne

       cc - Cònica conforme de Lambert

       ce - Cònica equidistant

       cp - Policònica

       cu - Cònica, tipus específic desconegut

       cz - Cònica, altres

       da - Armadillo

       db - Butterfly

       dc - Eckert

       dd - Homolosina de Goode

       de - Obliqua bipolar cònica conforme de Miller

       df - Van der Grinten

       dg - Dimaxion

       dh - Cordiforme

       dl - Conforme de Lambert

       zz - Altres

       || - Cap intenció de codificar

·         24 - Sense definir

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

·         25 - Tipus de material cartogràfic

Codi d'un caràcter que indica el tipus de material cartogràfic descrit en el registre bibliogràfic.

       a - Mapa solt

       b - Col·lecció de mapes

Un nombre d'unitats cartogràfiques relacionades però físicament separades i bibliogràficament diferents que el productor o l'entitat editora destina a formar un únic grup.

       c - Recurs continu cartogràfic

Publicació cartogràfica editada en parts successives que porten designacions numèriques o cronològiques i que es pensa continuar indefinidament.

       d - Globus

       e - Atles

       f - Mapa separat que és suplement d'una altra obra

       g - Mapa relligat com a part d'una altra obra

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

·         26-27 - Sense definir

Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

·         28 - Publicació de govern

Codi d'un caràcter que indica si el document és publicat o és produït per o per a una agència governamental i, si és així, el nivell jurisdiccional de l'agència.

       # - No és una publicació de govern

       a - Autonòmic

       c - Multilocal

       f - Federal/nacional

       i - Organisme intergovernamental internacional

       l - Local

       m - Multiestatal

       o - Publicació de govern--nivell sense determinar

       s - Estatal, provincial, territorial, dependent, etc.

       u - Desconegut si el document és una publicació de govern

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

·         29 - Forma del document

Codi d'un caràcter que indica la forma del material del document.

       # - Cap de les següents

       a - Microfilm

       b - Microfitxa

       c - Microcòpia opaca

       d - Caràcters grans

       f - Braille

       o - En línia

       q - Electrònic directe

       r - Reproducció en caràcters normals

Imprès llegible a ull nu.

       s - Electrònic

       | - Cap intenció de codificar

·         30 - Sense definir

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

·         31 - Índex

Codi d'un caràcter que indica si el document o el material d'acompanyament inclouen un índex de llocs o nomenclàtor geogràfic.

       0 - Cap índex

       l - Índex present

       | - Cap intenció de codificar

·         32 - Sense definir

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

·         33-34 - Característiques especials de format

Fins a dos codis d'un caràcter cadascun que indiquen les característiques del mapa. Els codis s'anoten per ordre d'importància en el document descrit. Si només s'assigna un codi, es justifica a l'esquerra i la posició no usada conté un blanc (#).

       # - Sense característiques especials de format

       e - Manuscrit

       j - Targeta il·lustrada, postal

       k - Calendari

       l - Trencaclosques

       n - Joc

       o - Mapa mural

       p - Cartes de joc

       r - Fulls solts

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

008--MÚSICA

 

Posicions dels caràcters

 

·         18-19 - Forma de la composició

Codi de dos caràcters que indica la forma de la composició. Els codis es basen en els encapçalaments de matèries de la Library of Congress. Si hi ha més d'un codi apropiat, s'utilitza el codi mu (Formes múltiples) a 008/18-19 i tots els codis específics apropiats es donen al camp 047 (Forma de la composició). El codi mu (Formes múltiples) també pot significar que el camp 047 (Forma de la composició) conté codis no MARC per a la forma de la composició.

       an - Anthems

       bd - Balades

       bg - Bluegrass

       bl - Blues

       bt - Ballets

       ca - Xacones

       cb - Cants (altres religions)

       cc - Cant gregorià

       cg - Concerti grossi

       ch - Corals

       cl - Preludis corals

       cn - Cànons

       co - Concerts

       cp - Polifonies

       cr - Nadales

       cs - Música aleatòria

       ct - Cantates

       cy - Música country

       cz - Canzone

       df - Música de ball

Es defineixen codis separats per a masurques, minuets, pavanes, poloneses i valsos.

       dv - Divertimenti, serenates, cassacions, nocturns

       fg - Fugues

       fl - Flamenc

       fm - Música folklòrica

       ft - Fantasies

       gm - Música gospel

       hy - Himnes

       jz - Jazz

       mc - Música de revista i de comèdies musicals

       md - Madrigals

       mi - Minuets

       mo - Motets

       mp - Música de pel·lícules

       mr - Marxes

       ms - Misses

       mu - Formes múltiples

       mz - Masurques

       nc - Nocturns (composició vocal)

       nn - No aplicable

       op - Òperes

       or - Oratoris

       ov - Obertures

       pg - Música de programa

       pm - Passió

       po - Poloneses

       pp - Música popular

       pr - Preludis

       ps - Passacaglie

       pt - Cants polifònics

       pv - Pavanes

       rc - Rock

       rd - Rondós

       rg - Ragtime

       ri - Ricercari

       rp - Rapsòdies

       rq - Rèquiems

       sd - Música de ball quadrat

       sg - Cançons

       sn - Sonates

       sp - Poemes simfònics

       st - Estudis i exercicis

       su - Suites

       sy - Simfonies

       tc - Tocates

       tl - Teatre líric

       ts - Sonates a tres

       uu - Desconegut

       vi - Villancets

       vr - Variacions

       wz - Valsos

       za - Sarsueles

       zz - Altres

       || - Cap intenció de codificar

·         20 - Format de la música

Codi d'un caràcter que indica el format de la composició musical.

       a - Partitura d'orquestra (instrumental)

       b - Partitura de butxaca o de treball

       c - Reducció per a piano

       d - Partitura vocal sense acompanyament

       e - Partitura reduïda per a director d'orquestra o per a piano

       g - Partitura reduïda

       h - Partitura de cor

       i - Partitura guió

       j - Particel·la d'intèrpret director

       k - Partitura vocal

       l - Partitura

       m - Múltiples formats

       n - No aplicable

       p - Reducció per a piano

       u - Desconegut

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

·         21 - Parts de la música

       # - Cap part o no especificat

       d - Parts instrumentals i vocals

       e - Parts instrumentals

       f - Parts vocals

       n - No aplicable

       | - Cap intenció de codificar

·         22 - Destinataris

Indica els destinataris a qui va adreçat el document.

       # - Desconegut o sense especificar

       a - Preescolar

       b - Primària

       c - Preadolescents

       d - Adolescents

       e - Adults

       f - Especialitzat

       g - General

       j - Juvenil

       | - Cap intenció de codificar

·         23 - Forma del document

Codi d'un caràcter que indica la forma del material del document que es descriu.

       # - Cap de les següents

       a - Microfilm

       b - Microfitxa

       c - Microcòpia opaca

       d - Caràcters grans

       f - Braille

       o - En línia

       q - Electrònic directe

       r - Reproducció en caràcters normals

Imprès llegible a ull nu.

       s - Electrònic

       | - Cap intenció de codificar

·         24-29 - Material d'acompanyament

Fins a sis codis d'un caràcter cadascun (anotats en ordre alfabètic) que indiquen el contingut de notes de programes i altre material d'acompanyament de l'enregistrament sonor, música notada manuscrita o música notada. Si s'assignen menys de sis codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i cada posició no usada conté un blanc (#).

       # - Cap material d'acompanyament

       a - Discografia

       b - Bibliografia

       c - Índex temàtic

       d - Llibret o text

       e - Biografia del compositor o de l'autor

       f - Biografia de l'intèrpret o història del conjunt

       g - Informació tècnica i/o històrica sobre els instruments

       h - Informació tècnica sobre la música

       i - Informació històrica

       k - Informació etnològica

       r - Materials didàctics

       s - Música

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

·         30-31 - Text literari per als enregistraments sonors

Fins a dos codis d'un caràcter cadascun (anotats seguint l'ordre de la llista) que indiquen el tipus de text literari contingut en un enregistrament sonor no musical. Si només s'hi assigna un codi, es justifica a l'esquerra i la posició no usada conté un blanc (#).

 

       # - El document és un enregistrament sonor musical

       a - Autobiografia

       b - Biografia

       c - Actes de congressos

       d - Teatre

       e - Assaig

       f - Ficció

       g - Reportatges

       h - Història

       i - Instruccions

       j - Instruccions (Llengua)

       k - Comèdia

       l - Conferències, discursos

       m - Memòries

       n - No aplicable

       o - Contes populars

       p - Poesia

       r - Assaig teatral

       s - Sons

       t - Entrevistes

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

·         32 - Sense definir

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

·         33 - Transposició i arranjament

       # - Cap transposició o arranjament, sense especificar

       a - Transposició

       b - Arranjament

       c - Ambdós transposició i arranjament

       n - No aplicable

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

·         34 - Sense definir

 

Inici de secció

 

 

008--RECURSOS CONTINUS

 

Posicions dels caràcters

 

·         18 - Periodicitat

Codi d'un caràcter que indica la periodicitat d'un document, s'utilitza conjuntament amb 008/19 (Regularitat).

       # - Periodicitat no determinable

Periodicitat intencionadament irregular.

       a - Anual

       b - Bimestral (cada dos mesos)

Inclou 6, 7 o 8 números a l'any

       c - Bisetmanal (dues vegades la setmana)

       d - Diària

       e - Quinzenal (cada dues setmanes)

       f - Semestral

Inclou 2 números a l'any

       g - Biennal (cada dos anys)*

       h - Triennal (cada tres anys)

       i - Trisetmanal (tres vegades a la setmana)

       j - Tres vegades al mes

       k - Actualitzada contínuament

       m - Mensual

Inclou 9, 10, 11 o 12 números a l'any

       q - Trimestral

Inclou 4 números a l'any

       s - Bimensual (dues vegades al mes)

       t - Quadrimestral

       u - Desconeguda

       w - Setmanal

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

*Cal assenyalar la diferència entre "g - Biennal (cada dos anys)" i el terme bianual (dues vegades a l'any), al qual li correspon el codi "f - Semestral".

·         19 - Regularitat

Codi d'un caràcter que indica la regularitat intencionada d'un document. S'utilitza conjuntament amb 008/18 (Periodicitat).

       n - Irregular normalitzada

Patró d'irregularitat previsible

       r - Regular

       u - Desconeguda

       x - Completament irregular

Se sap que la periodicitat és intencionadament irregular (008/18, codi #) o que la periodicitat s'expressa en el document com números per any.

       | - Cap intenció de codificar

·         20 - Sense definir

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

·         21 - Tipus de recurs continu

Codi d'un caràcter que indica el tipus de recurs continu.

       # - Cap dels següents

Aquest codi també s'utilitza per a anuaris i informes anuals.

       d - Base de dades actualitzable

       g - Magazín

       h - Blog

       j - Revista

       m - Col·lecció de monografies

       n - Diari

       p - Publicació periòdica

       r - Repositori

       s - Butlletí

       t - Directori

       w - Lloc web actualitzable

       | - Cap intenció de codificar

·         22 - Forma del document original

Codi d'un caràcter que indica la forma del material en què va ser publicat un document originalment.

       # - Cap de les següents

       a - Microfilm

       b - Microfitxa

       c - Microcòpia opaca

       d - Caràcters grans

       e - Format de diari

       f - Braille

       o - En línia

       q - Electrònic directe

       s - Electrònic

·         23 - Forma del document

Codi d'un caràcter que indica la forma del material per al document descrit.

       # - Cap de les següents

       a - Microfilm

       b - Microfitxa

       c - Microcòpia opaca

       d - Caràcters grans

       f - Braille

       o - En línia

       q - Electrònic directe

       r - Reproducció en caràcters normals

Imprès llegible a ull nu.

       s - Electrònic

       | - Cap intenció de codificar

·         24 - Naturalesa de l'obra sencera

Codi d'un caràcter que indica la naturalesa d'un document si consta enterament d'un cert tipus de material. Si és aplicable més d'un codi, 008/24 conté un blanc (#) i es poden anotar fins a tres codis a 008/25-27 (Naturalesa del contingut).

       # - Naturalesa del contingut sense especificar

       a - Resums/sumaris

El document consta de resums o sumaris d'altres publicacions

       b - Bibliografies

       c - Catàlegs

       d - Diccionaris

Aquest codi també s'utilitza per als glossaris i nomenclàtors.

       e - Enciclopèdies

       f - Manuals

       g - Articles sobre temes legals

       i - Índexs

El document és o conté un índex que buida material bibliogràfic altre que el propi document.

       j - Documents de patent

       k - Discografies

       l - Legislació

El document consisteix en o conté textos complets o parcials de disposicions dels cossos legislatius o textos de lleis i decrets que emanen d'organismes executius o administratius.

       m - Tesis

Indica que el document és una tesi, una dissertació o una obra que s'identifica per haver estat creada per a satisfer uns requisits per obtenir una certificació o un grau acadèmic.

       n - Estat de la qüestió d'una matèria

El document consisteix en o conté estudis autoritzats que resumeixen què ha estat publicat sobre una matèria.

       o - Ressenyes

El document consisteix en o conté ressenyes crítiques d'obres publicades o interpretades.

       p - Textos programats

       q - Filmografies

       r - Directoris

       s - Estadístiques

       t - Informes tècnics

       u - Normes/especificacions

       v - Jurisprudència comentada

       w - Reculls de sentències i resolucions

       y - Anuaris

       z - Tractats

Indica que el document és un tractat o un acord negociat entre dues o més parts per tal de regular desacords, establir relacions, garantir drets, etc.

       5 - Calendaris

       6 - Còmics/novel·les gràfiques

       | - Cap intenció de codificar

·         25-27 - Naturalesa del contingut

Fins a tres codis d'un caràcter cadascun (anotats en ordre alfabètic) que indiquen que una obra conté cert tipus de materials. Si s'assignen menys de tres codis, els codis es justifiquen a l'esquerra i cada posició no usada conté un blanc (#).

       # - Naturalesa del contingut sense especificar

       a - Resums/sumaris

El document consta de resums o sumaris d'altres publicacions

       b - Bibliografies

       c - Catàlegs

       d - Diccionaris

Aquest codi també s'utilitza per als glossaris i nomenclàtors.

       e - Enciclopèdies

       f - Manuals

       g - Articles sobre temes legals

       i - Índexs

El document és o conté un índex que buida material bibliogràfic altre que el propi document.

       j - Documents de patent

       k - Discografies

       l - Legislació

El document consisteix en o conté textos complets o parcials de disposicions dels cossos legislatius o textos de lleis i decrets que emanen d'organismes executius o administratius.

       m - Tesis

Indica que el document és una tesi, una dissertació o una obra que s'identifica per haver estat creada per a satisfer uns requisits per obtenir una certificació o un grau acadèmic.

       n - Estat de la qüestió d'una matèria

El document consisteix en o conté estudis autoritzats que resumeixen què ha estat publicat sobre una matèria.

       o - Ressenyes

El document consisteix en o conté ressenyes crítiques d'obres publicades o interpretades.

       p - Textos programats

       q - Filmografies

       r - Directoris

       s - Estadístiques

       t - Informes tècnics

       u - Normes/especificacions

       v - Jurisprudència comentada

       w - Reculls de sentències i resolucions

       y - Anuaris

       z - Tractats

Indica que el document és un tractat o un acord negociat entre dues o més parts per tal de regular desacords, establir relacions, garantir drets, etc.

       5 - Calendaris

       6 - Còmics/novel·les gràfiques

       | - Cap intenció de codificar

·         28 - Publicació de govern

Codi d'un caràcter que indica si el document és publicat o és produït per o per a una agència governamental i si és així el nivell jurisdiccional de l'agència.

       # - No és una publicació de govern

       a - Autonòmic

       c - Multilocal

       f - Federal/nacional

       i - Organisme intergovernamental internacional

       l - Local

       m - Multiestatal

       f - Especialitzat

       o - Publicació de govern--nivell sense determinar

       s - Estatal, provincial, territorial, dependent, etc.

       u - Desconegut si el document és una publicació de govern

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

·         29 - Publicació de congrés

Codi d'un caràcter que indica si el document consta de les actes, els informes o els resums d'un congrés.

       0 - No és una publicació de congrés

       1 - Publicació de congrés

       | - Cap intenció de codificar

·         30-32 - Sense definir

Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|)

·         33 - Alfabet o escriptura original del títol

Codi d'un caràcter que indica l'alfabet o escriptura originals de la llengua del títol en el document font en què es basa el títol clau (222).

       # - No és dóna cap alfabet o escriptura/sense títol clau

Aquest codi es pot relacionar amb el títol propi del camp 245 quan no hi ha títol clau.

       a - Llatí sense diacrítics ni caràcters especials

No inclou ni diacrítics ni caràcters especials.

       b - Llatí amb diacrítics o caràcters especials

Inclou diacrítics o caràcters especials.

       c - Ciríl·lic

       d - Japonès

       e - Xinès

       f - Àrab

       g - Grec

       h - Hebreu

       i - Thai

       j - Devanagari

       k - Coreà

       l - Tàmil

       u - Desconegut

       | - Cap intenció de codificar

·         34 - Convenció d'entrada

Codi d'un caràcter que indica si un document va ser catalogat d'acord amb les convencions de catalogació d'entrada successiva, de darrera entrada o d'entrada integrada.

       0 - Entrada successiva

Es crea un nou registre bibliogràfic cada vegada que canvia un títol o que s'utilitza una entitat com a entrada principal, o que canvia un qualificador de títol uniforme. El títol anterior o el posterior o l'autor/títol s'anoten en un camp d'enllaç 780/785 en cada un dels registres.

       1 - Darrera entrada

Document catalogat sota el seu títol més recent o sota la seva entitat editora més recent (regles de catalogació anteriors a AACR). Tots els títols i/o entitats editores anteriors es donen en notes (camps 247, 547 i 550).

       2 - Entrada integrant

Un registre es cataloga sota el seu últim títol (el més recent) i/o la persona o entitat responsables. S'utilitza per a recursos integrants i per a publicacions en sèrie electròniques que no conserven els títols anteriors.

       | - Cap intenció de codificar

 
Inici de secció
 

 

008--MATERIALS VISUALS

 

Posicions dels caràcters

 

·         18-20 - Durada de la projecció de pel·lícules cinematogràfiques i enregistraments de vídeo

Número de tres dígits que indica la durada total de la projecció de la pel·lícula cinematogràfica o de l'enregistrament vídeo. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

       000 - Durada de projecció que excedeix tres caràcters

       001-999 - Durada de projecció

       --- - Durada de projecció desconeguda

       nnn - No aplicable

       ||| - Cap intenció de codificar

·         21 - Sense definir

Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

·         22 - Destinataris

Codi d'un caràcter que indica els destinataris a qui va adreçat el document.

       # - Desconegut o sense especificar

       a - Preescolar

       b - Primària

       c - Preadolescents

       d - Adolescents

       e - Adults

       f - Especialitzat

       g - General

       j - Juvenil

       | - Cap intenció de codificar

·         23-27 - Sense definir

Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

·         28 - Publicació de govern

Codi d'un caràcter que indica si el document és publicat o és produït per o per a una agència governamental i si és així el nivell jurisdiccional de l'agència.

       # - No és una publicació de govern

       a - Autonòmic

       c - Multilocal

       f - Federal/nacional

       i - Organisme intergovernamental internacional

       l - Local

       m - Multiestatal

       f - Especialitzat

       o - Publicació de govern--nivell sense determinar

       s - Estatal, provincial, territorial, dependent, etc.

       u - Desconegut si el document és una publicació de govern

       z - Altres

       | - Cap intenció de codificar

·         29 - Forma del document

Codi d'un caràcter que indica la forma del material del document.

       # - Cap de les següents

       a - Microfilm

       b - Microfitxa

       c - Microcòpia opaca

       d - Caràcters grans

       f - Braille

       o - En línia

       q - Electrònic directe

       r - Reproducció en caràcters normals

Imprès llegible a ull nu.

       s - Electrònic

       | - Cap intenció de codificar

·         30-32 - Sense definir

Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

·         33 - Tipus de material visual

Codi d'un caràcter que indica el tipus de material visual del document.

       a - Obra d'art original

       b - Document compost

Document que conté una barreja de components de dues o més categories, cap de quals és el component predominant del document

       c - Reproducció d'obra d'art

       d - Diorama

       f - Filmina

       g - Joc

       i - Imatge

       k - Material gràfic

       l - Dibuix tècnic

       m - Pel·lícula cinematogràfica

       n - Representació gràfica

       o - Fitxa de pregunta-resposta

       p - Preparació microscòpica

       q - Maqueta

       r - Reàlia

       s - Diapositiva

       t - Transparència

       v - Enregistrament vídeo

       w - Joguina

       z - Altres tècniques

       | - Cap intenció de codificar

·         34 - Tècnica

Codi d'un caràcter que indica la tècnica utilitzada en la creació d'una pel·lícula cinematogràfica o d'un enregistrament vídeo.

       a - Animació

       c - Animació i personatges reals

       l - Personatges reals

       n - No s'aplica

El document no és ni una pel·lícula cinematogràfica ni un enregistrament vídeo.

       u - Desconegut

       z - Altres tècniques

       | - Cap intenció de codificar

 

Inici de secció

 

 

008--MATERIALS MIXTS

 

Posicions dels caràcters

 

·         18-22 - Sense definir

Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

·         29 - Forma del document

Codi d'un caràcter que indica la forma del material del document.

       # - Cap de les següents

       a - Microfilm

       b - Microfitxa

       c - Microcòpia opaca

       d - Caràcters grans

       f - Braille

       o - En línia

       q - Electrònic directe

       r - Reproducció en caràcters normals

Imprès llegible a ull nu.

       s - Electrònic

       | - Cap intenció de codificar

·         24-34 - Sense definir

Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment (|).

 

Inici de secció

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques