MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d'entrada d'enllaç i descripció (76X-78X)

 

Els camps 760-787 contenen informació que identifica altres documents bibliogràfics relacionats. Cada un dels camps d'entrada d'enllaç especifica relacions diferents entre el document objecte descrit en el registre i un document relacionat. Aquestes relacions cauen dins tres categories: 1) documents relacionats que ajuden l'usuari en la continuació de la cerca, però que no són requerits físicament per a obtenir el document objecte (per exemple, entrades anteriors per als recursos continus, traduccions del document objecte); 2) documents relacionats que cal obtenir físicament per tal d'utilitzar el document objecte (per exemple, el document font d'una part component: un número d'una revista que conté un article específic); 3) documents relacionats que són unitats constituents d'un tot més gran (per exemple, les fotografies individuals contingudes en un fons de material visual). Els camps d'entrada d'enllaç estan pensats per a generar una nota en la visualització del registre en què apareixen; per a proporcionar enllaços per màquina entre el registre bibliogràfic del document objecte i el registre bibliogràfic del document relacionat, quan el document relacionat té un registre separat; i/o per facilitar la indexació.

Camp 788: Relació amb una descripció bibliogràfica en una llengua diferent, en què cada descripció bibliogràfica descriu el mateix document bibliogràfic. Cal notar que el camp 788 no s'ha d'usar per expressar relacions entre documents bibliogràfics que normalment són expressades per un dels camps d'entrada d'enllaç 760-787.

 

 

Definicions dels termes utilitzats en els camps d'Entrada d'enllaç.

 

Document objecte - Document bibliogràfic que és la unitat principal o primària de la descripció per a la qual va ser construït el registre. El document objecte és el document al qual s'apliquen les dades de la Capçalera/06 (Tipus de registre) i /07 (Nivell bibliogràfic). El títol del document objecte és en el camp 245 del registre.

 

Document relacionat - Document bibliogràfic que té una relació amb el document objecte, ja sigui cronològica, horitzontal o vertical i per al qual es formula el camp d'entrada d'enllaç.

 

Part component - Document bibliogràfic que forma part físicament d'un altre document bibliogràfic de manera que la recuperació de la part depèn de la identificació i localització del document font (per exemple, un capítol d'un llibre, un article d'una revista). (Camp 774)

 

Unitat constituent - Document bibliogràfic que forma part d'un altre document. La unitat constituent està físicament separada del document del qual és considerada una part. (Camps 770, 774)

 

Document font - Document bibliogràfic que conté tant físicament (com en el cas de la part component) com bibliogràficament (com en el cas de la unitat constituent) una subpart que és el document objecte del registre. Per exemple, si el registre descriu un article de revista, la font és una revista; si el registre descriu un objecte digital en un conjunt, la font és el conjunt. (Camps 772, 773)

 

Relació cronològica - Relació entre els documents bibliogràfics en el temps (per exemple, la relació d'un recurs continu amb els seus títols anteriors i els posteriors). (Camps 777, 780, 785)

 

Relació horitzontal - Relació entre versions d'un document bibliogràfic en diferents llengües, formats, tipus de suports, etc. (Camps 765, 767, 775, 776)

 

Relació vertical - Relació jeràrquica del tot amb les seves parts i de les parts amb el tot (per exemple, un article de revista amb la revista, una subcol·lecció amb l'entrada de col·lecció principal). (Camps 760, 762, 770, 772, 773, 774)

 

Inici de secció

 

 

ENLLAÇOS DE REGISTRES I NOTES

 

A continuació es descriu la tècnica d'enllaç de registres en MARC.

 

Camps d'entrada d'enllaç (camps 760-787)

Aquests camps contenen dades descriptives que fan referència al document relacionat, al número de control del registre del document relacionat o a tots dos. S'hi proporciona una designació de contingut mínima per a les dades referents al document relacionat que s'utilitza en els camps d'entrades relacionades. En les operacions que requereixen una designació de contingut més àmplia, com ara la indexació i l'ordenació, el subcamp $w (el número de control de registre del document relacionat) permet al sistema seguir aquest enllaç fins al registre relacionat per tal d'obtenir dades més completes de designació de contingut.

 

A més a més, les dades codificades en el subcamp de control $7 permeten diferents tipus d'indexació sense fer referència, de fet, al registre relacionat. El valor utilitzat en el primer indicador del camp d'entrada d'enllaç determina quan s'ha de generar una nota des del camp.

 

Nota d'entrada d'enllaç complex (580)

Els camps d'entrada d'enllaç serveixen per a suportar la generació de notes referents al document relacionat en la visualització d'un registre de document objecte. Quan la relació és massa complexa per a ser expressada utilitzant una constant de visualització i les dades del camp d'entrada d'enllaç o del registre enllaçat, la nota es dóna en un camp de Nota d'entrada d'enllaç complex. Quan s'utilitza, aquest camp apareix a més a més de tots els altres camps d'entrades d'enllaç complex 760-787 rellevants, i no es genera cap nota des del camp d'entrada d'enllaç.

 

Requeriment de registre enllaçat (Capçalera/19)

Aquest element indica si la informació present en el camp d'entrada d'enllaç és suficient per a suportar la generació d'una nota llegible a ull nu que identifiqui el document relacionat, o bé indica quan s'anota només un número de registre relacionat. Si només apareix un número de registre, el sistema necessita obtenir la informació apropiada a partir del registre relacionat per tal de construir una visualització estàndard.

 

A l'efecte de la visualització es consideren suficients els subcamps i les combinacions de subcamps següents:

·         Subcamp $a + $t (Encapçalament d'entrada principal + Títol)

·         Subcamp $a + $s (Encapçalament d'entrada principal + Títol uniforme)

·         Subcamp $t (Títol)

·         Subcamp $u (Standard Technical Report Number)

·         Subcamp $r (Número d'informe)

 

Entrades secundàries (camps 700-730)

Quan un codi catalogràfic exigeix una entrada secundària per a un títol utilitzat en un camp d'enllaç, l'entrada secundària s'anota en un camp 700-730 apropiat. Els camps d'enllaç no estan pensats per a substituir les entrades secundàries. Una entrada secundària en un camp 700-730 no substitueix tampoc cap camp d'enllaç, ja que no pot generar una nota ni portar un enllaç de registre.

 

Parts components/Unitats constituents

El camp d'entrada d'enllaç 773 (Entrada de document font) s'utilitza per a enllaçar un document objecte, que és una part (component) integrant d'un altre document, amb el registre de l'altre document. Per exemple, en registres d'articles de revista conté la identificació de la revista. En el subcamp $g del camp 773 s'anota la localització exacta de l'article de la revista. El registre per al document font o per a qualsevol unitat bibliogràfica major pot incloure informació sobre les unitats constituents, anotada en el camp repetible 774 (Entrada d'unitat constituent). La informació sobre cada unitat constituent s'anota en ocurrències separades del camp 774.

 

 

Inici de secció

 

 

760 - ENTRADA DE COL·LECCIÓ PRINCIPAL (R)

 

Informació referent a la col·lecció principal relacionada quan el document objecte és una subcol·lecció (relació vertical). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Col·lecció principal: o Subcol·lecció de:

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

 El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Col·lecció principal

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Encapçalament d'entrada principal d'un camp 100 (Entrada principal de nom personal), 110 (Entrada principal de nom d'entitat), 111 (Entrada principal de nom de congrés) o 130 (Entrada principal de títol uniforme) del registre relacionat.

Nom de l'edició del camp 250 (Menció d'edició) del registre relacionat.

Informació qualificativa entre parèntesis d'un subcamp $b (Informació qualificativa) d'un camp 222 (Títol clau) o altres dades necessàries per distingir dos títols.

Informació de la publicació dels subcamps $a, $b i/o $c del camp 260 (Publicació, distribució, etc. (Peu d'impremta)) del registre relacionat.

Dades que indiquen la part o parts específiques del document relacionat implicades en la relació amb el document objecte, com ara dates i volums. La informació sobre la relació inclou la localització d'una part component en un document objecte.

Títol d'un camp 240 (Títol uniforme) o d'un camp 243 (Títol uniforme col·lectiu) del registre relacionat.

Títol dels subcamps $a, $n i $p d'un camp 245 (Menció de títol) o un subcamp $a del camp 222 (Títol clau) del registre relacionat.

Número de control del sistema del registre relacionat, precedit del codi MARC, entre parèntesis, de l'agència a la qual s'aplica el número de control.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

ISSN del títol d'una publicació en sèrie del camp 022 (ISSN (International Standard Serial Number) del registre relacionat. En la visualització es poden generar les sigles ISSN.

Designació CODEN del camp 030 (Designació CODEN) en el registre relacionat. En la visualització es pot generar l'acrònim CODEN.

Quatre caràcters de posició fixa (designats com $7/0, $7/1, etc.) que indiquen característiques especials de l'entrada d'enllaç. Com que les definicions dels codis del subcamp $7 depenen de la posició en què apareixen, la codificació de qualsevol posició obliga a que cada posició contingui un codi o un caràcter de farciment (|); les posicions successives no cal utilitzar-les.

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

Codi d'un caràcter que indica el tipus de nom contingut en el subcamp $a. El codi correspon a l'etiqueta 1XX del registre del document relacionat.

         p - Nom personal

         c - Nom d'entitat

         m - Nom de congrés

         u - Títol uniforme

         n - No aplicable

       /1 - Forma del nom

Codi d'un caràcter que indica la forma del nom contingut en el subcamp $a. El codi correspon al valor del primer indicador del camp 1XX del registre del document relacionat i s'interpreta conjuntament amb el valor de $7/0.

Si $7/0 = p (Nom personal):

         0 - Nom de pila

         1 - Cognom

         3 - Nom de família

Si $7/0 = c (Nom d'entitat) o m (Nom de congrés):

         0 - Nom en forma inversa

         1 - Nom de jurisdicció

         2 - Nom en ordre directe

Si $7/0 = u (Títol uniforme) o n (No aplicable):

         n - No aplicable

       /2 - Tipus de registre

Codi d'un caràcter que indica el tipus de registre del document relacionat. El codi correspon al de la Capçalera/06 (Tipus de registre) del registre del document relacionat.

         a - Material textual

         c - Música anotada

         d - Música anotada manuscrita

         e - Material cartogràfic

         f - Material cartogràfic manuscrit

         g - Material projectable

         i - Enregistrament sonor no musical

         j - Enregistrament sonor musical

         k - Material gràfic bidimensional no projectable

         m - Fitxer informàtic

         o - Equip

         p - Material mixt

         r - Artefacte tridimensional i objecte natural

         t - Material textual manuscrit

       /3 - Nivell bibliogràfic

Codi d'un caràcter que indica el nivell bibliogràfic del document relacionat. El codi correspon a aquell de la Capçalera/07 (Nivell bibliogràfic) del registre del document relacionat.

         a - Part component monogràfica

         b - Part component seriada

         c - Recull

         d - Subunitat

         m - Monografia/document

         s - Publicació en sèrie

         i - Recurs integrant

 

Exemple

 

 

760

0#$7c1as$aUnited States. Geological Survey.$tWater supply papers

 

Inici de secció

 

 

762 - ENTRADA DE SUBCOL·LECCIÓ (R)

 

Informació referent a una subcol·lecció principal relacionada quan el document objecte és una col·lecció principal o una subcol·lecció principal (relació vertical). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Subcol·lecció:

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Subcol·lecció

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

762

0#$tQuality of surface waters of the United States

762

0#$tEvaporation control research

 

Inici de secció

 

 

765 - ENTRADA DE LLENGUA ORIGINAL (R)

 

Informació referent a la publicació en la llengua original quan el document objecte és una traducció (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Traducció de:

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Traducció de

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Número d'informe del camp 088 (Número d'informe) del registre relacionat.

STRN del camp 027 (STRN (Standard Technical Report Number)) del registre relacionat. En la visualització es poden generar les sigles STRN:

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

765

0#$tAstrofizicheskie issledovaniíà$w(DLC)###78648457#$w(OCoLC)4798581

765

1#$tMashinovedenie$w(DLC)###90646274#$w(OCoLC)6258868

 

Inici de secció

 

 

767 - ENTRADA DE TRADUCCIÓ (R)

 

Informació referent a la publicació en una llengua altra que l'original quan el document objecte és en la llengua original o és una altra traducció (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Traduït com:

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Traduït com

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

El número d'informe del camp 088 (Número d'informe) del registre relacionat.

STRN del camp 027 (STRN (Standard Technical Report Number)) del registre relacionat. En la visualització es poden generar les sigles STRN:

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

767

1#$tFinance & development. Àrab. Tamwil wa-al-tanmiyah$x0250-7455

767

1#$tFinance & development. Francès. Finances et développement$x0430-473X

767

1#$tFinance & development. Alemany. Finanzierung & Entwicklung$x0250-7439

767

1#$tFinance & development. Castellà. Finanzas y desarrollo$x0250-7447

767

1#$tFinance & development. Portuguès. Finanças & desenvolvimento$x0250-7404

 

Inici de secció

 

 

770 - ENTRADA DE SUPLEMENT/ENTRADA DE NÚMERO ESPECIAL (R)

 

Informació referent al suplement o al número especial associats al document objecte, però catalogat o entrat com a registre separat (relació vertical). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Suplement:

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Suplement

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

770

0#$tDirectory: United States, territories, and Canada$w(DLC)###78646712#$w(OCoLC)4579783

770

0#$tJournal of cellular biochemistry. Supplement$x0733-1959

 

Inici de secció

 

 

772 - ENTRADA DE PUBLICACIÓ PRINCIPAL (R)

 

Informació referent al registre principal relacionat quan el document objecte és un número únic, un suplement o un número especial (relació vertical) del document principal. Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Suplement de:

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Suplement de

       0 - Publicació principal

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

772

0#$tWorld agricultural situation (Washington, D.C. : 1970)$x0084-1358$w(DLC)sf#81008035#

772

1#$tStatistiques pour l'économie normande$g1979-$w(OCoLC)6260766

772

1#$tAval$g[1982-]

772

1#$7unas$tPost boy (London, England)$w(OCoLC)1234567

772

1#$7p1as$aSilence, Timothy.$tFoundling hospital for wit

 

Inici de secció

 

 

773 - ENTRADA DE DOCUMENT FONT (R)

 

Informació referent al document font de la unitat constituent descrita en el registre (relació vertical). En el cas de documents font que són de naturalesa seriada o en més d'un volum, la informació dels subcamps $g i $q és necessària per a indicar la localització exacta de la part component dins del document bibliogràfic.

 

Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria En:

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - En

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Títol abreujat del camp 210 (Títol abreujat) del registre relacionat.

Vegeu las descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

773

0#$tHorizon$gVol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159

773

0#$gVol. 2, no. 2 (Feb. 1976), p. 195-230$w(DLC)###75001234#

773

0#$tNetworks for networkers : critical issues in cooperative library development$w(DLC)###79024054#$w(Uk)8040016#

773

0#$7p1am$aDesio, Ardito, 1897-$tGeographical features of the Karakorum.$dMilano : ISMEO, 1991

773

0#$7p1am$aHamilton, Milton W. (Milton Wheaton), 1901-$tSir William Johnson and the Indians of New York.$d[Albany] : University of the State of New York, State Education Dept., Office of State History, 1967$w(DLC)###68066801#

773

0#$tGilbert H. Grosvenor Collection of Photographs of the Alexander Graham Bell family

773

0#$tEntomologists' monthly magazine$pENTOMOL MON MAG$dWallingford : Gem Publishing Company$x0013-8908$yFNMMA

773

0#$7c2bc$aMassachusetts. Commission on Consumer Affairs$tRecords$w(MaRG)170#

773

0#$7nnas$tCalifornia journal.$gVol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48$q24:B:9<235

773

0#$tPacific rail news.$q279<GM5

 

Inici de secció

 

 

774 - ENTRADA D'UNITAT CONSTITUENT (R)

 

Informació referent a la unitat constituent associada a una unitat bibliogràfica més gran (relació vertical). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Unitat constituent:

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Unitat constituent

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

774

00$81\c$oNYDA.1993.010.00130.$n[DIAPimage]$tMap of area with highlighted street

774

00$82\c$oNYDA.1993.010.00131.$n[DIAPimage]$tView of Mill Brook Houses from one of the houses$d89/05

774

00$83\c$oNYDA.1993.010.00132.$n[DIAPimage]$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St.,$d93/05

774

00$84\c$oNYDA.1993.010.00133.$n[DIAPimage]$tView N from 136th St. roof top area between Bruckner Expressway and Cypress Ave.,$d93/06

774

00$85\c$oNYDA.1993.010.00134.$n[DIAPimage]$tView E from rooftop of garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St.$d93/06

 

Inici de secció

 

 

775 - ENTRADA D'UNA ALTRA EDICIÓ (R)

 

Entrada per a una altra edició disponible del document objecte (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Altres edicions disponibles:

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Altres edicions disponibles

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Codi de llengua del camp 008/35-37 (Llengua) del registre relacionat.

Codi de país del camp 008/15-17 (Lloc de publicació, producció o execució) del registre relacionat.

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

775

1#$tCuba economic news$x0590-2932$eeng$w(OCoLC)2259984

775

1#$tModern maturity$x0026-8046$w(DLC)###63047860#$w(OCoLC)1758471

775

1#$tCommunist$filu

775

1#$tModern maturity$bNRTA edition

 

Inici de secció

 

 

776 - ENTRADA DE FORMA FÍSICA ADDICIONAL (R)

 

Informació referent a una altra forma física disponible del document objecte (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Disponible en una altra forma:

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Disponible en una altra forma

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

776

1#$tCollege English$x0010-0994$w(DLC)sc#84007753#$w(OCoLC)3546316

776

1#$tCollege English$x0010-0994$w(DLC)###41006180#$w(OCoLC)1564053

776

1#$tAmericas$x0003-1615$w(OCoLC)8370205

776

1#$cOriginal$w(DLC)###24020326#

 

Inici de secció

 

 

777 - ENTRADA DE "PUBLICAT AMB" (R)

 

Informació referent a la publicació que es cataloga separadament però que es publica amb o és inclosa en el document objecte (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria "Publicat amb":

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Publicat amb

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

777

1#$tMythprint$x0146-9347

777

1#$tCurrent drug handbook$g1962-$x0070-1939$w(DLC)###58006390#$w(OCoLC)1565622

777

1#$tDrug, the nurse, the patient$w(DLC)###66015620#$w(OCoLC)3995456

 

Inici de secció

 

 

780 - ENTRADA ANTERIOR (R)

 

Informació referent al títol anterior immediat del document objecte (relació cronològica). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en el valor del segon indicador del camp, un terme o frase introductori.

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

Valor que indica la relació entre el document objecte i l'entrada anterior i que pot ser utilitzada per generar un terme o frase introductori.

       0 - Continua

En la visualitzacióes pot generar Continua:

       1 - Continua en part

En la visualització es pot generar Continua en part:

       2 - Substitueix

En la visualització es pot generar Substitueix:

       3 - Substitueix en part

En la visualització es pot generar Substitueix en part:

       4 - Format per la fusió de ... i ...

En la visualització es pot generar Fusió de:... i:

       5 - Absorbeix

En la visualització es pot generar Absorbeix:

       6 - Absorbeix en part

En la visualització es pot generar Absorbeix en part:

       7 - Separada de

En la visualització es pot generar Separada de:

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

L'entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

780

00$aAmerican Hospital Association.$tBulletin of the American Hospital Association$w(OCoLC)1777831

780

01$tAnnales scientifiques de l'Université de Besançon$w(OCoLC)6179013

780

03$tElevage

780

14$tAnnali de geofisica$w(OCoLC)1847060$w(DLC)gs#49000041#

780

05$aAmerican Society of International Law.$tProceedings$g1971

780

06$tGraphic notices and supplemental data$w(OCoLC)4276671

780

07$aBritish Columbia. Ministry of Provincial Secretary and Government Services.$tAnnual report$x0226-0883$w(OCoLC)6270433$w(DLC)###80649039#

 

Inici de secció

 

 

785 - ENTRADA POSTERIOR (R)

 

Informació referent al títol posterior immediat del document objecte (relació cronològica). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en el valor del segon indicador del camp, un terme o frase introductori.

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

Valor que indica la relació entre el document objecte i l'entrada anterior i que pot ser utilitzada per a generar un terme o frase introductori.

       0 - Continuada per

En la visualització es pot generar Continuada per:

       1 - Continuada en part per

En la visualització es pot generar Continuada en part per:

       2 - Substituïda per

En la visualització es pot generar Substituïda per:

       3 - Substituïda en part per

En la visualització es pot generar Substituïda en part per:

       4 - Absorbida per

En la visualització es pot generar Absorbida per:

       5 - Absorbida en part per

En la visualització es pot generar Absorbida en part per:

       6 - Escindida en ... i en ...

En la visualització es pot generar Escindida en: ... i ...

       7 - Fusionada amb ... per formar ...

En la visualització es pot generar Fusionada amb: ... per formar ...

       8 - Torna a esdevenir

En la visualització es pot generar Torna a esdevenir:

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

785

00$tTEIC quarterly seismological bulletin$x0741-1898$w(DLC)sc#83007721#

785

10$tLearning in New York (University of the State of New York)$g1983$w(OCoLC)10120612

785

01$aSoutheastern College Art Conference.$tSECAC newsletter$w(OCoLC)4973820

785

02$tBritish Columbia medical journal.$x0007-0556

785

04$tBusiness week$gOct. 1940$x0007-7135$w(DLC)###31006225#

785

05$tSheet metal worker$x0096-9249$w(OCoLC)2054610

785

16$tHospital practice (Hospital ed.)$x8755-4542$w(DLC)sn#84001694#

785

16$tHospital practice (Office ed.)$x8750-2836$w(OCoLC)10716242

785

17$tServices correctionnels au Canada.$x0711-6810

785

17$tAdult correctional services in Canada.$x0715-2973

785

08$aLos Angeles (Calif.). Dept. of City Planning.$tAnnual report of the Department of City Planning (1966)$w(DLC)sn#86032686#

 

Inici de secció

 

 

786 - ENTRADA DE FONT DE LES DADES (R)

 

Informació referent a la font de les dades amb la qual es relaciona el document descrit. Pot incloure informació sobre altres fitxers, fonts impreses o procediments de recopilació de dades.

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Font de les dades

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Data o dates d'inici i, si és apropiat, de fi del document relacionat. La informació s'anota segons Representation of Dates and Times (ISO 8601)

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Títol abreujat del camp 210 (Títol abreujat) del registre relacionat.

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemple

 

 

786

0#$aUnited States. Defense Mapping Agency.$tReno, NV-CA west digital terrain elevation data$vData for reformatting to DEM format

 

Inici de secció

 

 

787 - ENTRADA D'ALTRES RELACIONS (R)

 

Informació referent a l'obra relacionada amb el document objecte quan la relació no es correspon amb cap de les definides en els camps 760-785.

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

El camp 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) conté una nota textual.

       # - Document relacionat

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Vegeu les descripcions dels subcamps en el camp 760.

 

Entrada de col·lecció de la 4XX (Menció de col·lecció) o de la 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat.

Vegeu la descripció del subcamp $7 en el camp 760

       /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal

       /1 - Forma del nom

       /2 - Tipus de registre

       /3 - Nivell bibliogràfic

 

Exemples

 

 

787

1#$aEmpire State report (1982)$x0747-0711$w(DLC)###84647292#$w(OCoLC)8541622 [Enllaç a la publicació acompanyant.]

787

18$iObra de la font relacionada$o(istc)0A3200912B4A1057 [ISTC per a l'obra de la font original "Animal farm"]

 

Inici de secció

 

 

788 - DESCRIPCIÓ PARAL·LELA EN UNA ALTRA LLENGUA DE CATALOGACIÓ (R)

 

Informació relativa a una manifestació que es descriu separadament en diferents llengües de catalogació.

 

Indicadors

 

       0 - Visualització de la nota

       1 - No visualització de la nota

       # - Descripció paral·lela en una altra llengua de catalogació relacionat

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Codi o URI que especifica la relació de l'entitat descrita en el registre amb l'entitat referenciada en el camp.

 

Exemples

 

 

788

1#$aBeaupré, Marie-Eve.$tDavid Spriggs.

788

1#$iCanada. Ministère de la défense nationale.$tDoctrine aérospatiale des Forces canadiennes.$b2e éd.

788

1#$tDistinctions de pays du Commonwealth et étrangers, 1967-2017.$efre

788

1#$tHenry G. Friesen International Prize lectures 12&13.

788

0#$aGendarmerie royale du Canada. Direction générale des services d'arbitrage.$tRapport annuel, gestion du régime disciplinaire de la GRC$x2293-2240$w(DLC)cf2014703332$w(CaOONL)20147033322F$w(OCoLC)957054515

 

Inici de secció

 

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques