Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 013

013 - Informació de control de patents (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número (NR)
$b - País (NR)
$c - Tipus de número (NR)
$d - Data (R)
$e - Estat (R)
$f - Part responsable del document (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació usada per a controlar els documents de patents. A més de la informació sobre patents, aquest camp pot contenir informació relativa a certificats d'inventor, certificats d'utilitat, maquetes d'utilitat, patents o certificats d'addició, certificats d'inventor d'addició, certificats d'utilitat d'addició i les sol·licituds publicades per a cada un dels anteriors.

Als documents de patents els són assignats números i dates relatius al procés de sol·licitud i concessió de drets legals per beneficiar-se d'un invent o d'un descobriment. Aquest camp també inclou informació identificativa de l'estat del document de la patent i del seu país de procedència.

El camp és repeteix quan hi ha més d'un número associat amb el document de la patent.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número
Número de document de patent, això és, el número assignat per l'autoritat competent (normalment un oficina de patents). El número s'anota d'acord amb Recording, Use, and Display of Patent Application Data (ANSI Z39.61). El número s'anota en la forma AA-AANNNNN, en què AA representa els dos darrers dígits de l'any, AA representa les lletres (quan són requerides), NNNNN representa la longitud variable de la part numèrica del número de la sol·licitud.
Per als números de sol·licituds que contenen l'any o una part d'això com a part integral del número, els dos darrers dígits de l'any s'obtenen del número mateix de la sol·licitud. Per als números de sol·licitud que no contenen l'any, els dos darrers dígits de l'any s'obtenen de la data de la sol·licitud. Per als números de sol·licitud que utilitzen l'any japonès de l'emperador, l'any de l'emperador es converteix al calendari gregorià. Nota: Es poden afegir dues posicions addicionals per anotar l'any complet si l'omissió del segle pot crear confusió.
013 ##$a67-SC41534$bgw#$cC1$d19671108
013 ##$a70-121204$bxxu$cpatent$d19700822
$b - País
Codi que representa el país o la jurisdicció associats amb el document de la patent. Codi de: MARC Code List for Countries.*
Quan una entitat altra que un país està associada a un document de patent, el codi s'anota en el $f (Part responsable del document). El país en què ha estat publicat o produït el document de la patent es representa en forma de codi en el camp 008 (Elements de longitud fixa, posicions 15-17 (Codi de país). Aquest codi de país no és sempre el mateix país codificat en el $b del camp 013. Si s'ha utilitzat el mateix número de patent en més d'un país, el camp 013 ha de ser repetit per a cada un dels països.
*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana
013 ##$a73-19001$bit$cB$d19730102
013 ##$a82-365442$bxxu$cpatent$d19820405
però
013 ##$a82-US1336$cA$d19820928$fSzGeWIPO
[una entitat altra que un país]
$c - Tipus de número
Tipus d'identificador del document de patent.
L'identificador és un número generalment. El subcamp $c pot contenir un terme o un codi que identifica el tipus. La font del codi és Standard Code for Identification of Different Kinds of Patent Documents (WIPO ST.16) que manté la World Intellectual Property Organization. El codi és un codi d'un o dos caràcters. Els termes del llenguatge natural s'anoten tal com apareixen en el document. El camp 013 es repeteix si hi ha més d'un número que ha de ser anotat per a un mateix document.
013 ##$a91-13005$bxxu$cpatent$d19920217
013 ##$a67-SC41534$bgw#$cC1$d19671108
$d - Data
Data en què la patent o certificat va ser concedit, o la data d'acceptació de la sol·licitud. La data requereix 8 caràcters numèrics en la forma aaaammdd (4 per a l'any, 2 per al mes i 2 per al dia).
La data l'assigna generalment una autoritat competent (normalment una oficina de patents). La data de la sol·licitud sol ser la data de recepció per part de l'agència. Altres dates, com ara les dates efectives, les dates d'exposicions, etc. també són anotades en aquest subcamp. Si hi ha més d'una data, s'anoten en ocurrències separades del subcamp $d si totes fan referència al mateix document de patent. La informació qualificadora s'anota en el subcamp $e. La data s'anota segons Data elements and interchange formats-Information interchange-Representation of dates and times (ISO 8601).
013 ##$a84-948$bnl#$coktrooi$d19840326
013 ##$a70-123456$bxxu$cstatutory invention registration$d19700414$egranted$d19710419$eeffective
$e - Estat
Text que explica o aclareix l'estat del document de patent identificat pel número en aquest camp.
L'estat generalment fa referència a l'examen de la sol·licitud o la concessió/publicació d'una patent.
013 ##$a93-10077$bxxu$cpatent$d19930322$econtinuation
013 ##$a74-2202467$bxxu$cpatent$d19740305$epublished
$f - Part responsable del document
Informació que identifica el país o l'agència que és part responsable del document, generalment una sol·licitud de patent o un document relacionat. Codis de: MARC Code List for Countries and MARC Code List for Organizations.
Pot contenir, quan sigui apropiat, un codi identificatiu d'una organització (generalment una d'internacional).
013 ##$a82-57623$cpriority application$d19820213$fCmYaOAPI
[El codi "CmYaOAPI" identifica l'Organisation africaine de proprieté intellectuelle (Africa Intellectual Property Organization), a Yaoundé, Camerun.]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

(03/05/2012) snb@bnc.cat