Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 017

017 - Número de copyright o dipòsit legal (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2008

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Control de la constant de visualització
# - Número de copyright o de dipòsit legal
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Número de copyright o de dipòsit legal (R)
$b - Agència que assigna el número (NR)
$d - Data (NR)
$i - Text de visualització (NR)
$z - Número de copyright o de dipòsit legal anul·lat/no vàlid (R)
$2 - Font (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Registre del copyright o número de dipòsit legal per a un document que va ser adquirit per copyright o dipòsit legal.

L'agència que assigna el número es dóna sempre juntament amb el número de copyright o el dipòsit legal.

El camp es repeteix quan hi ha més d'una agencia que assigna el número de copyright o el dipòsit legal.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer Indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).
Segon indicador - Control de la constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Número de copyright o de dipòsit legal
Usat per generar la constant de visualització Número de copyright o de dipòsit legal:.
017 ##$aPA 1-060-815$bU.S. Copyright Office
8 - Cap constant de visualització generada
017 #8$aPA 1-030-023$bU.S. Copyright Office

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de copyright o de dipòsit legal
Número del registre de copyright o de dipòsit legal. Als Estats Units d'Amèrica, el número de copyright es compon d'un caràcter alfabètic o més d'un que indiquen la classe sota la qual es fa el registre (la segona i tercera lletres es poden afegir amb finalitat estadística), i d'un número assignat seqüencialment.
017 ##$aEU781596$bU.S. Copyright Office
017 ##$aDL 80-0-1524$bBibliothèque nationale du Québec
017 ##$aPA1116341$bU.S. Copyright Office$d20020703
[Visualització: Número de copyright o de dipòsit legal: PA1116341]
Els múltiples números assignats per una mateixa agència s'anoten cada un en subcamps $a separats, seguits d'un únic subcamp $b.
017 ##$aPA52-758 (English subtitled version)$aPA52-759 (English language dubbed version)$bU.S. Copyright Office
017 ##$aVA65-843$aVA65-845 $aVA65-849$bU.S. Copyright Office
Els números múltiples assignats per diferents agències s'anoten cadascun en camps 017 separats.
017 ##$aF31401$aF31405 $bU.S. Copyright Office
017 ##$aDL1377-1984 $bBibliothèque nationale de France
[Document registrat per copyright als Estats Units d'Amèrica i a França]
$b - Agència que assigna el número
Nom de l'agència que assigna el número. Sempre que s'utilitza el camp 017, el subcamp $b ha de ser present.
017 ##$aA68778$bU.S. Copyright Office
Per als camps que contenen més d'un subcamp $a, el subcamp $b s'anota una sola vegada després de l'últim subcamp $a.
017 ##$aVA26037$aVA26038 $aVA26039$aVA26040$aVA26041 $aVA26042$aVA26043$bU.S. Copyright Office
$d - Data
Data en què va ser assignat el número de registre del copyright. Formatada d'acord amb la ISO 8601 (aaaammdd).
017 ##$aPA111636$bU.S. Copyright Office$d19990828
$i - Text de visualització
Text per ser visualitzat quan la constant de visualització associada amb el valor # del segon indicador és inadequada. Quan aquest subcamp és present, el segon indicador conté el valor 8 (Cap constant de visualització generada). El subcamp $i precedeix el subcamp $a al començament del camp.
017 #8$iSuppl. reg.:$aPA001116455$bU.S. Copyright Office$d20020725
[Visualització: Suppl. reg.: PA001116455]
017 #8$iOrig. reg.$aJP732$bU.S. Copyright Office$d19510504
[Visualització: Orig. reg.: JP732]
$z - Número de copyright o de dipòsit legal anul·lat/no vàlid
Cada número anul·lat/no vàlid va contingut en una ocurrència separada del subcamp $z. Si no existeix cap número vàlid, el subcamp $z es pot utilitzar sol en el registre.
017 ##$aM44120-2006 $zM444120-2006
[El recurs té tots dos números de dipòsit legal, el correcte i el no vàlid]
$2 - Font
Codi que identifica la font del número de registre de copyright (o de dipòsit legal) en el subcamp $a.
Codi de: Copyright and Legal Deposit Number Source Codes.
017 ##$a99-263$bBwMiBKP $2[codi per a la llista de registre de la Cambra del Llibre de Bielorússia]
017 ##$a99-7356$bRuMoRKP $2[codi per a la llista de registre de la Cambra del Llibre de Rússia]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 017 no acaba en cap signe de puntuació a no ser que el camp acabi en una abreviació, unes inicials, o en unes dades que acabin en un signe de puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Jurisdicció de govern (LL, MP, MU, MV) [OBSOLET]
0 - Estats Units d'Amèrica [OBSOLET]
1 - Canadà [OBSOLET]
2 - França [OBSOLET] [CAN/MARC només]
Abans de 1979, aquest camp estava limitat als números de copyright dels Estats Units d'Amèrica. El 1979, el primer indicador es va definir amb els valors 0 (Estats Units d'Amèrica), 1 (Canadà), i 2-9 (Reservat) per incloure números d'altres jurisdiccions de govern. La definició del primer indicador va quedar obsoleta quan el subcamp $b es va definir el 1980 per a USMARC i el 1984 per a CAN/MARC.

Segon indicador - Sense definir [REDEFINIT, 2004]


$a - Número de registre del copyright [REDENOMINAT, 2004]
$b - Font [REDENOMINAT, 2001]
El subcamp $b va ser redenominat per diferenciar-lo del subcamp $2 (Font)
$d - Data [NOU, 2004]
$i - Text de visualització [NOU, 2004]
$z - Número de copyright o de dipòsit legal anul·lat/no vàlid [NOU, 2008]
$2 - Font [NOU, 2001]

(03/05/2012) snb@bnc.cat